MUKANDA WA NGONO

 

mu Kisongye - 2008

 

 

 

 

 

MUKANDA WA NGONO

 

« Nankayimbi na kikudi, anka nankayimbi kabidi na kinangu » (1 Kolinto 14:15b)

 

MAYI A KUMPALA

 

Mu kipwa kia 1991, tubaadi batuushe «MUKANDA WA NGONO» wa mu kipusu kifiita ; wawa mukanda ubaadi na ngono 133 ibatentekyelwe ku mukanda wa bleu wa kumpala ubaadi namu na ngono 104.

 

Uno mukanda upya ubatuuku muno mu 2008 ubashilangana na wawa wa mu 1991 mwanda mubatentekwa ngono ipya inanka, na ubalumbuulwa bilema bioso bia ku mashiini bibaadi mwanka mpa na kushintula ingi miaku.

 

 

Buuntu bwa Fumwetu bwikale nenu boso.

 

 

NDUMBULWILO A NGONO

 

Uno mukanda wa ngono wi na bipindji binanka bia ngono:

 

  1. NGONO YA MUKANDU WI BUWU/ NA KWIYIBAKISHEENA = 1 na ku 83
  2. NGONO YA NTEKO = 84 na ku 99
  3. NGONO YA MEESA A FUMU / YA KULANGWILA NAYO = 100 na ku 137 (+ 49)

 

Kano katundwilo (*) kumbangilo kwa ingi milongo ya ngono akaleesha kitundayisho; (refrain)

 

Imo ngono ngilame bishima biayo bia kala, bu « KILISTO », « NTALO »… kushi kushintuluka.

 

 

1. MUKANDU WI BUWA

- 1 -

1.  Efile Mukata

Aye ena ngofu,

Aye bapangile

Senga na bantu.

 

2.  Efile ena biya

Ena selele

Bubi ta bwi buwa

Ku meeso aye.

 

3.  Pabamwene Efile

Bubi bwa bantu

Batumine mwana

Mupaashi etu.

 

4.  Yesu baadi buwa

Baadi selelee

Bafubile Efile

Bakokyele Shaye.

 

5.  Tala, aye bafwile

Ku mitwe yetu

Aye betukulu

Na mase aye.

 

6.  Balombasha nkuulo

Mwanda wa bubi

Shaye binobino

Apaasha babi.

 

7.  Muntu bakumiina

Mwana’Efile

Bapashibwa namu

Ku lufu lwaye.

 

8.  Muntu’u tamono

Mpombo na lufu

Ank’aye afiki

Kwaye kwiulu.

 

9.  Anwe nukumiine

Mwana Efile

Aye’mwina lusa

Mwina selelee.

- 2 -

1.  Akwa kwetu mwiulu

Kwi buwa bukabe

Pa twanamone Yesu

Twanasepelele.

Bungi bwa bantu eshi

Shetu betulumbula

Yesu betukumina

N’aye betupasha.

 

2.  Akwa kwetu mwiulu

Tatwanadile nya

Nabene anakashe

Mpolo ku meeso etu.

Lufu talwanatwele

Na muwa tawanafwe

Bantu tabanakumbe

Banasepele’kwa.

 

3.  Akwa kwetu mwiulu

Twanapushe Shetu

Betufuule kifulo

N’atumukumiina.

Tatwanamone kwakwa

Su mbubi su Satana

Na mpombo na busuungu

Tabyanatwele nya.

 

4.  Bena Kilisto boso

Twi mukutengyela

Efuku dia kumona

Mpala a Mfumwetu.

Tukwete kufubila

Mfumwetu Yesu kuno

Kunyima analukye

Kwenda n’etu mwiulu.

 

- 3 -

1.  Ben’Efile tabende akwa kwiulu

Abamono nabene, abasepelela

 

*   Aleluya ! buno buwa,

Aleluya buno buwa

Tatwende kw’Efile

Kumumona kwiulu (Kabidi)

 

2.  Kalakala babalwishishe bu bungi bantu,

Babakwatshishe’Efile sungu mwishimba.

 

3   Efile nabene batumu etaata

Batulu eyi diaye mu mashimba abo

 

4.  Babakumina Yesu, babalekye bubi

Babapele Satana babalondo’Efile.

 

 

- 4 -

1.  Efile lumbula mashimba a bantu

Abapusha mukandu wa kifulo kiobe

Binobino atutekye tweshanga mukandu

Munda mwa kinangu kya muntu oso

 

*   Shimisha bukidi mufito wa bubi

Kamisha etaata dia buwa bwobe.

 

2.  Su muntu akyebe kuleka Satana

Kufubila Yesu, kumutumbula

Omulambukishe akumine Mwan’obe

Omutadishengye Kilisto kwiulu.

 

- 5 -

1.  Push’eyi dia Mfumu

Eyi dia eyendo

Dibafiki kuno

Kwi’nka mufito

 

*   Push’eyi dia Mfumu

Topelanga nya

N’aye kipandjilo

Kiobe kia muwa.

 

2.  Bayikile paashi

Kwitukula nkuulo

Bakashishe mase

Mwanda wa bantu.

 

3.  Aye babushiswe

Ku ngofu y’Efile

Aye Muisambidi

A bantu boso.

4.  Mfumu tanemane

Kubingisha muntu

Bakumiina Yesu

Mupaashi aye.

 

5.  Tenga matwi obe

Kwat’eyi di’Efile

Su opele Mfumu

Biabia ngi lufu.

 

- 6 -

1.  Ponokashibue kokuno

Ponweboshibwe obe’kwa

Onoyimane ku kiimu,

Ela binangu ! Tshina moo !

 

*   Kumongo kini? Kumongo kini?

Onotumibwe kwenda kwikuni?

 

2.  Bangi abakumiina au

Bebafwidile ku lufu

Abo banende kwiulu

Obe tokyebe kwenda akwa ?

3.  Su onopele eshinda

Dia kwenda biya ku muwa

Su osangula Satana,

Onotumibwe ku mpombo.

 

4.  Fik’osangule Mfumwetu

Anakupashe eyendo

Welangye obe nabene

Omukumine opete muwa.

 

- 7 -

1.  Yesu ni’Eshina di buwa

Munkatshi mwa bantu

Aditusamba kalolo

Mu mpombo ya paashi

 

2.  Adio’adisamba mashimba

Aditupa kwikisha

Adio mbiashi bia mwiulu

Di bukome bwetu.

 

3.  Eshina diadia dikudi

Mwatuku kufwama

Adio niebwe na’dio ngabo

Atuuku kwemena

 

4.  Yesu muludiki etu

Kukwetu bafwile ;

Mfumu, muwa wetu boso

Eshinda di’eyendo

 

5.  Ndjimi yetu tailombane

Biakumuyimbila

Anka patukafiki akwa

Twanamwishingile.

 

- 8 -

1.  Yesu aye Mwan’Efile

Mukuminwe mukata

Baikile kalakala

Ngi kwitulesha Shaye

 

2.  Au bamonesha bampofu

Batambusha bilema

Busungu bwa kifwi namu

Bubakashibwa kwadi

3.  Basha bitwi babapusha

Eyi dia Yesu Kilisto

Bafwe namu bababuswa

Bena muwa na ngofu.

 

4.  Basha bisumanga namu

Babalungwilwe eyi

Mubakyebele Efile

Kwibapasha’bo bubi

 

5.  Bamo babapele Yesu

Mwina Nasalete’u

Atwe tatupusha bufu

Atwe eshi, Mfumwetu.

 

- 9 -

1.  Baikile mwiulu,

Yesu Mupashani

Batandjilwe pa senga

Yesu Mupashani

 

*   Bana boso nupushe’yi,

Mubakitshinwe kwadi,

Bawushiswe na buwa,

N’eyendo kabidi.

 

2.  Bafwile ku nkulusu,

Yesu Mupashani

Ku mitwe ya balwishe,

Yesu Mupashani.

 

3.  Lelo Tumukokyeleyi

Yesu Mupashani

Ku lupuna lwa Shaye

Yesu Mupashani.

 

4.  Binobino apasha

Balwishe bebungi

Babamukumin’aye

Be bu bantu baye.

 

5.  Anafikye bukidi

Kwata bantu baye

Anebalengye biya

Bu biadi nabene.

 

- 10 -

1.  Tulo mu Yesu ngi tulo

Tulo tushi na su mpolo

Awa mwipani Satana

Tena bukome dimo nya.

 

2.  Tulo mu Yesu ! Kinemo

Kufwa ngi kwenda na muwa

Lufu lwa mwina Kilisto

Talwina kisumino nya.

 

3.  Alala ! Kini kwikisha

Mpa na nguba a kubushibwa

Ku ngofu ya Mfumwetu au

Betuyidile ku lufu.

 

4.  Tulo mu Yesu ! Kikudi

Kibende bino kwi Mfumu

Mbidi namu ayiindjila

Mpungi ku makumbi akwa.

 

5.  Eshimba diande eyendo

Dibabwela lelo uno

Nankyebe kumulonda nyaa,

Mpa na nguba akwikisha.

 

- 11 -

1.  Kwa Yesu Mfumu mwiulu

Kwi buwa bukabe

Na takwi kimo kibundji

Kifwane na kwakwa

Lupuna lwaye lwi kudi

Lw’Efile a Selelee

Lupuna namu mwa Yesu

Lwa Mwana a mukoko.

 

2.  Efile etu e kanya

Kashakashimina

Bantu tabanakyebe nya

Su mweshi su nguba ;

Na kintu kioso kia bubi

Takianatweshibwe

Madimi na mako oso,

Mulao kutshina, nya.

 

 

3.  Kwakwa akwalala mwela

Wa muwa eyendo ;

Mutshi wa muwa wi kudi

Matoshi mapupwa ;

Na bantu bekudi namu

Abamufubila

Tabanakumbe masungu

Tabanapushe moo.

 

4.  Bafubi baye ba Mfumu

Abamutala swee ;

Eshina dia Mfumu namu

Difunde ku mpala

Efile Shetu mwiulu,

Fikisha kipindji

Kiatwanamone Mfumwetu

Ku lupata lw’etaata.

 

- 12 -

1.  Panafikye, panafikye

Mfumwetu mwiulu

Anatule, Anatule

Bana baye mwiulu.

*   Banekale mwiulu

Banakile nyenyeni

Banekale selelee

Banamunemekye.

 

2.  Anakongye, anakongye

Bana boso b’Efile

Abakyebe, abakyebe

Abauku lusa lwaye.

 

3.  Anatule, anatule

Bana baye mu shibo

Anasepe, anasepe

Pakumona bana baye.

 

4.  Bana boso, bana boso

Abamukyebe eyendo

Be’anka bana, be’anka bana

Ba Kilisto Mfumwetu.

 

- 13 -

1.  Muntu oso alungula

Kilisto kwi bena baye

Yesu anamulungule

Kw’Efile Shaye.

 

2.  Anka yawa amupele

Kwi bantu ba ku nsenga

Anapedibue kwiulu

Kwi Mfumu Yesu.

 

3.  Yawa akyebe sunga shaye

Su nyinaye su mbifuko

Tamupwandjikile paye

Na Mfumwetu’u.

 

4.  Abamukyebe’eyendo

Abatulu Yesu ebedi

Kwibedi kwa muntu oso

Abamulonda.

 

5.  Mfumu nasangula munda

Kukumbana na nkulusu

Muntu mufwe takulonda

Mianda ya kuno.

 

 

6.  Mpengye kifulo na ngofu

Biandja kumulonda biya

Biabia ntanatshine bantu

Ntanalube nya.

 

7.  Obe Yesu a Nasalete

Todi Mfumu a bamfumu

Na mashimba etu eshi

Obe e Mftunwetu.

 

 

- 14 -

1.  Efile batumu eyi

Dia kifulo kwanudi

Nuteyi matwi enu,

Tanupele mukandu,

Wi kumwanda wa muwa,

Muwa munda mwa Yesu.

 

2.  Eyi diadia di’eyendo,

Tadinudimbidio nya

Babakokyela eyi,

Banabingishibwe’bo,

Anka babapele eyi,

Tabanatale muwa.

 

3.  Pusha eyi di’Efile,

E kwiulu Mupangi

Bapangile nyenyeni

Mweshi nguba na bantu

Ekudi binobino

Mupashani a balwishe.

 

4.  Batumine Mwan’aye

Yesu Mfumu kwatudi,

Betufwila ku lufu

Betukasha ku mwanda

Aye bafwile na bino

Ena muwa mwiulu.

 

5.  Efile a kifulo

Eshi nanebate’bo

Babelanga ku bubi

Bababwela mabi nyaa

Nanebape muwa’u

Anka munda mwa Yesu.

 

6.  Anwe kuno nupush’eyi

Nwidiate mu binangu,

Efile benukyebe,

Benwata ku kifulo,

Mabi enu bungi bwao

Akashibwe eyendo.

 

- 15 -

1.  Mfumu Yesu Kilisto,

E kwiulu mwiulu

Anka ntanamutshine,

Eshi, au ankyebe’mi.

 

*   Au ankyebe’mi (kasatu)

Mfumwami mwiulu.

 

2.  Su mukinga eyendo,

Aye tampele’mi nya

Kubofula bupenka

Yesu ena ngofu poo.

 

3.  Su nekala na bubi,

Yesu bafu ku mutshi

Aye batuele mwiulu,

Kibelo takidi mwasa.

 

4.  Yesu’ shi, «Totshinanga,

Fika kuandji, mukinga

Twala mabi obe mba,

Nankukasha bungi bwao».

 

5.  Onkumine eyendo,

Onkyebe’mi mwiulu

Yesu tanakutwe nya,

Bia kunfikisha’mi kwa.

 

- 16 -

1.  Ponwekale bofiki kubofula,

Mbidi yobe tayipusha busungu

Twilwanga kibundji mwina Kilisto

Kwa shobe kwiulu’kwa kwi buwa.

 

*   Balanga binangu bia Nshobe,

Bala bintu biobe mwiulu ;

Tala Yesu, e kudi akwa,

Bakupele muwa bakukumina.

2.  Ponomone bangi babakukidi,

Na bumpeta bwabo, anka obe nya

Anka mono yabo yanashimine,

Yobe yanakufubile mafuk’oso.

 

3.  Su eshimba diobe dibashidika

Pakutala bubi bubakitshibwa

Osepeele lusa lwa Nshobe akwa,

Bakulamuna’be ku mwanda waye.

 

4.  Ponomone bena bobe bukopo,

Tabakyebe kukumina mukandu

Webatekyele kwiulu luteko,

Anka obe osamune Kilisto.

 

- 17 -

1.  Nani anasepele kulonda

Yesu Mfumwetu mwiulu ?

Nani akyebe kumukumina,

Kumwishingila eyendo ?

 

*   Nani afiki ? Nani afiki ?

Nani afiki kwadi’ye bino ?

Nani akyebe kumulonda ?

Akule eyendo.

 

2.  Nani bapusha musase wa Yesu,

Ubele’ye mafuku aa ?

Nani bemono aye nabene

Na mabi aye bungi bwao ?

 

3.  Nani babwela munda mw’eshimba

Eshi «nasangula Mfumu Yesu ;

Ami ntankyebe Kafilefile,

Nankyekulonda Kilisto.»

 

4.  Yesu anakupashe’be muwa,

Anakulekyele’be mabi ;

Anakukalwile’be p’eshinda

Diakwenda kwaye mwiulu.

 

- 18 -

1.  Yesu Mupashani aye akyebe,

Muntu oso, muntu oso ;

Aye akukyebe lelo uno

Aye akwitanyina.

*   Lelo, lelo, lelo, lelo

Lelo uno, Yesu, aye akwitanyina.

 

2.  Obe muntu mu milwisho yobe,

Mu milwisho, mu milwisho ;

Yesu anakupe kusepela,

Su’be bomukumina.

 

3.  Mukumine lelo, leka mpaka,

Leka mpaka, leka mpaka ;

Yesu Mupashani akyebe’ye

Kukupasha’be lelo.

 

- 19 -

1.  Aluka, aluka, bwakini okyebe,

Kusangula bubi, kukila mu’eshinda dia lufu ?

Topusha musase utawitanyina,

Na ngofu, na lusa, kifulo kia Kilisto Yesu.

 

2.  Aluka, aluka, bofusha eshimba,

Bwakini okyebe na kwenda mu’eshinda dia lufu ?

Kunyima kua lufu akufiki mufito,

Kukumba, kudila, lukano munda mw’elungu.

 

3.  Aluka, aluka, tokabisha bubi,

Bukwete kutula lushiko kumpala Efile ;

Tekanga bukidi, talanga weukye,

Na Yesu auku kukulamwina ku mpapi.

 

4.  Aluka, aluka, pakiakwitanyina,

Talang’okakutwa, okyebe kwiyalashena,

Satana eyendo anadile losoo.

Efile Mukulu, anasepele - aluka.

 

 

- 20 -

1.  Mwanda ubafu Yesu Kilisto,

Ngi biapana’ye muwa w’eulu

Mwina kukumina kwa Mwana,

Aye ena muwa au.

 

*   Muwa au wikudi Mfumu bakwile shi,

Eyendo, wikudi, ntanandjimbe nya ;

Mwina kukumina kwa Mwana,

Aye ena muwa au.

 

 

2.  Mabi ande abatentekibwa,

Kwiulu kwa Yesu ku mutshi akwa ;

Musamba wande ubamweshibwa,

Munda mwa Kilisto.

 

 

3.  Sunga ne mulanda, mwina mpombo,

Sunga kubofula na kuluisha,

Nampu kuata muwa mu Mwana,

Ntandji na muwa au.

 

 

4.  Ntangyele mpaka namu munda nya,

Nakumina Mfumu ngi bakwile,

Muntu akumina eyendo,-

Aye ena muwa au.

 

 

- 21 -

1.  Yesu, aye Mupashani,

Aye Mfumu a bamfumu ;

Aye e Kilisto’Efile,

Betukula na mase aye.

 

*   Twanamone Yesu akwa

Mwiulu kwifuku dianafikye ;

Anatwale bena kukumina,

Ngi kwikala naye akwa.

 

2.  Yesu bafikile pashi,

Bwatudia kumukumina ;

Biabia aye etupasha,

Tubapiane muwa losoo.

 

3.  Mfumu Yesu bakwile shi,

« Muntu oso afiki kwandji,

Ami ntanamupele’ye

Kwi Yaya ngi bantumine.»

 

 

 

- 22 -

1.  Mfumu Yesu, Mfumu Yesu, Mfumu Yesu lelo

Lelo Mfumu Yesu, Mfumu Yesu lelo.

 

2.  Mukumine, mukumine, mukumine lelo,

Lelo mukumine Yesu, mukumine lelo.

 

3.  Yesu aye akwitanyina, akwitanyina lelo,

Lelo aye akwitanyina, akwitanyina lelo.

 

4.  Mupashani, Mupashani, Mupashani etu,

Yesu aye Mupashani, Mupashani etu.

 

5.  Ashimisha, ashimisha, ashimisha mabi,

Lelo ashimisha mabi, ashimisha mabi.

 

6.  Etupusha, etupusha, etupusha lelo,

Lelo aye etupusha, etupusha lelo.

 

7.  Tulangwile, tulangwile, tulangwile lelo,

Lelo tulangwile Yesu, tulangwile lelo.

 

- 23 -

1.  Ku Beteleme a Yudiya

Kubadi balami,

Babadi mukulamanga

Mikoko mu mapia.

 

2.  Mwangyele bamwekyele soo

N’etaata dikabe ;

Mukandu wawa wi muloo

Ubebalungwile.

 

3.  «Tanutshina, nenutwala

Mukandu wa Mwana ;

Kwanudi abamutengyela

Na kwi maumbo oso.

 

4.  Au Mupashani Kilisto,

Mwana a Ndafidi

Batandjibwa lelo uno,

Mu kibundji aki.

 

5.  Na kitundwilo kia Mfumu

Nwanamusangane

Mulale, bafwadikibwa,

Mu shibo ya nyama».

 

6.  Mwangyele bapudisha mpa,

Na bangi b’eulu

Babekinkile na muloo

Kutumbisha Mfumu.

 

7.  «Kilengo kw’Efile mwiulu

Ku nsenga talalaa,

Na musepelo kwi bantu

Mwanda wa Kihsto».

 

8.  Biabia Efile, Mwan’obe

Mupwandjikile’ye

Kusamunibwa kwatudi

Na bangyele boso.

- 24 -

1.  Fika mwina bubi, fika

Kwi Kilisto, lelo ;

Kukini kokwet’omupele ?

Pusha eyi bino.

 

2.  Yesu akyebe eshimba diobe

Fika kwadi lelo,

Kukini kokwet’oyindjila ?

Mukumine lelo.

 

3.  Yesu akyebe kusula soo

Mabi obe lelo ;

Kukini koshomukumina ?

Pusha eyi bino.

 

4.  Yesu akyebe kukulesha

Eshinda di buwa ;

Kukini koshokyebe kwenda.

Na Mfumwetu Yesu?

 

5.  Tosangula bubi bwobe,

Topelanga Yesu ;

 

Bantu abafiki kwadi

Banamone biya.

 

- 25 -

1.  Binobino twina Kuku

Mfumu Yesu Kilisto,

Kifulo kiaye takianapwe

Nshibo yaye mwiulu.

Kusepela kwa ku nsenga

Kwanetushimine nyaa ;

Tatwaneyalashene’twe,

Be na Yesu bu Kuku.

 

2.  Bintu bioso biatumono,

Bianetushimine nyaa ;

Mono ingi, eshina namu

Bi kumwanda wa pashi.

Anka Yesu betuusha,

Mu mashimba etu mbaa ;

Muwa, etaata, kalolo,

Bukalabwino, muloo.

 

3.  Ku mafuku a kukumba,

Yesu tanetupele ;

Na kukipindji kia biongwa,

Yesu anakashe mpe.

Sungwa lufu lwetufwila,

Tanetulekyele nya ;

Anetuladishe tulo,

Ngi kwitwibosha akwa.

 

4.  Panekale tubafiki,

Kwa Kilisto, Kw’Efile ;

Twanamuyimbile sese,

Twanatumbule Shaye.

Anka buwa bwa Mfumwetu,

Bubakidi mayi oso ;

Nani a bu Kuku etu,

Mfumu Yesu Kilisto ?

 

- 26 -

1.  Ku angi mapia kwi bantu be bungi

Bashibapushe eyi dia Yesu ;

Nani anende mu kwibalungula

Wa bupashani bwa Yesu ?

*   Bukome boso bubampebwa (kabidi)

Nwende ku maumbo, nulungule mukandu ;

N’ami nanekale nenu.

 

2.  Bena Kilisto, bibelo bi mwasa ;

Biakwenda kwabo na mukandu’u,

Kukini atutshini kwibalungula,

Mukandu wawa wi muwa wabo ?

 

3.  Efile Yaya afikishe nguba,

Anafikye bantu bangi kwadi ;

Babemwesha na babamukumina

Babakumbana na Mupashani.

 

- 27 -

1.  Mupashani Kilisto bakankile akwa,

Mukwikala kwa Shaye mu nshibo mwiulu ;

Bupudishe mufubo wa kukasha mabi,

Bashitwile kitwelo kia kufika kwaye.

 

 

*   Mfumu’u, Mfumu’u

Anetwalukile’twe,

Mfumu’u, Mfumu’u

Anetulengye’twa.

 

2.  Pabakatukile’ye, betulekyele’eyi,

Shi: Nafiki mu kwata bantu bande kwandji ;

Anakumbashe bantu babamukumina,

Anebatwale n’aye mu kutwela amwa.

 

3.  Banapushe musase banakumbane mba,

Bangi baki’abatala banakamishibwe ;

Bakwabo mi bilele banabushibwe’mo

Banafiulukye biya banakankishibwe.

 

4.  Mupashani Kilisto anebetanyine,

Bafumankane n’aye mu makumbi kwiulu,

Banalekye’bo biongwa biabapusha pashi

Banende kwi Mfumwabo, banefwane Yesu.

 

5.  Banekale na muwa wa kutwela akwa,

Banamone lukyebo lwe, banamunemekye,

Banakile pamune mukumona Efile,

Banamusepelele mu bufumu bwaye.

 

 

- 28 -

1.  Tubapusha, tubapusha

Wa kifulo kia Yesu ;

Mwiyi diaye mwatubala

Betufwila ku lufu

 

*   Mfumu Yesu, Mfumu Yesu

Mupashani a bakinga ;

Tukumine, tumulonde

Pashi poso pa nsenga.

 

2.  Etulama, etulama

Ku kanya, ku bufuku ;

Etudisha na biaashi,

Etuladisha tulo.

3.  Aye e n’etu, aye e n’etu

Kwoso akwende bana’be

Su mu lwendo, su mu nshibo,

Mwatuuku buntu bwaye.

 

4.  Tufubile, tufubile,

Mfumwetu na kalolo ;

Patufiki kwaye kwiulu

Anetwate na muloo.

 

- 29 -

1.  Ntankyebe su kamono su bulolo kuno,

Nankimbi eyendo mwa kufika kwiulu ;

Ondungule Mfumwami ; ku mukanda kwakwa

Kubafundjibwa eshina diande namu ?

 

*   Ku mukanda kwiulu,

Kwabafunda muwa,

Kubafundjibwa eshina diande namu ?

 

2.  Mupashani a balwishe, ku Kabale akwa

Bandungwile mwanda ubadia kunkabila ;

Kubatamine bubi kubamweka lusa,

Na ku mutwe wa lufu kubafiki muwa.

 

3.  Tukutwela mwiulu kintu kioso kibi,

Anka nkulo ya mase ayishimisha mabi ;

Kwabafwala bilamba bibasudibwa soo,

Kwi kibalo kia bantu babamukumina.

 

4.  Biabia funda namu eshina diande mwamwa,

Mu mukanda wa bantu abakyebe Mfumu ;

Nanafikye kwiulu ku kano kalolo,

Nanafube pa nsenga na ngofu eyendo.

 

- 30 -

1.  Nanguku eyendo, eshi Yesu,

Tadi Mfumwami, nena muwa ;

Nampu kwiyaya kumpala aye,

Nampu kuudibwa ku mase’aye.

 

*   Eyi diande ngidi ;

Mwimbilo ngiuu ;

Ami nankyebe Mfumu Yesu (kabidi)

 

2.  Eshimba munda dibafukama,

Na mwanda wande ubalongama ;

Nena mukanda wa Mfumwami’u,

Kumufubila kwinka muloo.

 

3.  Yesu batwele kuluba kwande,

Mpombo na lufu binadia kwata ;

Bantulu Mwana kumpala a Shaye,

Nangimbi ngono nasepeela.

 

 

- 31 -

1.  Efile Yaya enulame ;

Elubombole mwishinda.

Enupushe lusa lwaye,

Kwoso kwanwende enulame.

 

*   Twanemonene kabidi akwa,

Ku ngao ya Yesu Mfumu,

Na kwimba’shi: Aleluya !

Eshi, Efile enulame.

 

2.  Efile Yaya enulame ;

Enufie mushi mwa mbaba,

Enudishe biya mwishinda,

Enufunye na kifulo kie.

 

3.  Efile Yaya enulame ;

Ku mafuku a biongwa,

Enukunkushe nabene

Asamine Kafilefile.

 

4.  Efile Yaya enulame ;

Tanutshinanga su lufu,

Sunga kapesha ka bantu,

Efile enusepeleshe.

 

- 32 -

1.  Tubapusha mukandu

Wi muloo, wi muloo.

Tubamono eshinda,

Dia muwa, dia muwa.

Bi ku mwanda wa bantu

Babanisha lubilo

Ku ngalala, ku lufu,

Ku mpombo, ku mpombo.

 

2.  Tubapusha musase,

Kwi Yesu, kwi Yesu.

Tubetaba bukidi,

Mfumwetu, Mfumwetu.

Aye bayile ku lufu

Betukashise mase.

Mwanda wa mabi etu,

Balwishe, balwishe.

 

3.  Tubapusha kinemo,

Ki bungi, ki bungi

Tubatshile kifulo

Kwi Yesu, kwi Yesu ;

Bintu bipia bikudi

Bibakidi na ntalo,

Bi ku mwanda wetu’twe,

Mu Yesu, mu Yesu.

 

 

- 33 -

1.  Kukw’etu a bakinga

Ekudi mwiulu ;

Aye tanetufutale,

Muule na kifulo.

Bakuku betu paashi

Banetushimine ;

Anka’ye ena kinemo

Kiakunemekibua.

 

2.  Kikisho kia bakinga

Kikudi mwiulu ;

Kwa bana babakyebe

Mfumwetu Kilisto.

Kikisho kishi bubi

Kikisho kishi moo ;

Kwanafumankane bana

Na bintu bia muloo.

 

3.  Na nshibo ya bakinga

Yikudi mwiulu ;

Nshibo yikile buwa,

Nshibo ya talalaa.

Takwi yingi pa nsenga

Yifwane ya Yaya ;

Kifulo na kilengo

Bikudi bia Muana.

 

- 34 -

1.  Nshetu tweshang’ eyi

Mu mashimba

A bena nsenga’yi

Muushi mwa mpombo.

Abo be bampofu,

Mashimba bukopo,

Binangu fututuu,

Bubi munda mba.

 

2.  Tabamono’bo nya,

Kwabayiya,

Mwishinda dia lufu

Lufu lwa losoo.

Binganga mufito,

Kwiyi diobe dia ngofu,

Kashanga bukopo

Tundusha kanya.

3.  Na mpolo ya lusa

Ayidilwa ;

Ku mwanda wa bantu,

Babatshini moo.

Kashanga kudila,

Kwi basha mapia aa,

Tshibanga nkano ntu,

Yishitshikye nkoo.

 

4.  Yesu badi kuno ;

Kwibapasha,

Badi ku nkulusu,

Kwibapososha.

Bayile mwiulu,

Bino takwi sungu,

Atutekye namu

Fwisha talalaa.

 

- 35 -

1.  Yesu Mupashi a balwishe,

Aye e Mupashani ande

Nandji bu mpika a bubi,

Bino ne muntu aye.

*   Yesu Kilisto

Mupashi a bantu bu’mi.

Batusha mase bu nkulo ;

Biabia Mupashi ande.

 

2.  Bino tandji mulungantu.

Nena muloo kabidi ;

Yesu bampa kibingilo,

Aye e Mupashi ande.

 

3.  Aye bampushise lusa

Pangikalanga mubi ;

Bino ntamweshibwa mpombo,

Aye e Mupashi ande.

 

4.  Aye bankyebe kifulo,

Bampa bumuntu bwaye ;

Napalakasha mukandu,

Aye e Mupashi ande.

 

5.  Panafikye mu kilengo,

Nanamone mpala’ye

Nanatumbishe na muloo

Aye e Mupashi ande ;

- 36 -

1.  Yaya a lusa, diobe eyi

Tadidi na ntalo ;

Di bu mema na bu biaashi,

Tadidi kilengo.

 

2.  Eyi di’Efile dibabwela

Wa bantu mwa badi ;

Tamudi Mupashani yawa

Batandjilwe pashi.

 

3.  Mwamwa tamudi eyendo,

Kasha ludimbo nya ;

Mwamwa tamudi selelee

Kasha butete nya.

 

4.  Mwamwa mwatumono biya

Eshinda di musee,

Mw’atwe kwenda pano paashi

Na kw’Efile a Selelee.

 

5.  Ewulu difikye mwasa

Ku meso kwa bantu ;

Na mianda yibalengulwa

Ya basha kibengo.

 

6.  Yaya a lusa, diobe eyi

Dikale na ngofu ;

Miya yobe ilamibwe

Yishina mashito.

 

7.  Tute matwi mubwakula

Tulonde mianda’yi,

Twiye mwa kukukokyela,

Tulamengye eyi.

 

- 37 -

1.  Fika mwana kwi Yesu

Fika bukidi ;

Munemekye eyendo,

Fwa susaa kwadi.

 

2.  Tofiamisha bubi nya,

Bwela eyi di poo ;

Na bukome bwa mase

Abusuula soo.

3.  Topishanga, omwate,

Mupe eshimba ;

Toyindjilanga dingi eyi,

Bino sangula.

 

4.  Fika mwana kwi Yesu,

Fika bukidi ;

Munemekye eyendo,

Fwa suusa kwadă.

 

- 38 -

1.  Nashimine’mi mu bubi -

Namfiki kodi ;

Bubi bwande bubakaba -

Namfiki kodi.

 

*   Namfiki, Namfiki,

Namfiki kodi ;

Efile Yaya ongate,

Nimfikye kodi.

 

2.  Nampu kulwish’eshimba diobe

Namfiki kodi ;

Nkwete’mi kwinyongola munda -

Namfiki kodi.

 

3.  Efile, mwanda wa bubi -

Namfiki kodi ;

Obe ngi akumpa’mi ngofu -

Namfiki kodi.

 

4.  Nkwete kutengyela eyi diobe -

Namfiki kodi ;

Yesu bapu kumposola,

Nimfikye kodi.

 

- 39 -

1.  Ntshi mwa kupusha’mi bufu,

Ku mwanda wa Mfumu Yesu ;

Aye Mupashani ande,

Mwana Efile Mukulu.

 

2.  Ntshi mwa kupusha’mi bufu,

Aye lwenyenyi lw’Efile,

Bufuku bubapu kutoka ;

Munda mwa mashimba etu.

3.  Bufu bwanankwate’eyendo,

Pa kupela Mfumu Yesu ;

Aye e Kuku mukata

Mpa na kumpala kw’Efile.

 

4.  Bufu tabuuku kunkwata,

Nampu kukumina Yesu ;

Sungwa nanshala pa nsenga,

Na kwinyongola kwa bubi.

 

5.  Nkwete kukimba’mi Yesu,

Kimankinda kia bukome ;

Batumine Kikudi kie

Na bukome bwaye boso.

 

- 40 -

1.  Maumb’oso a pa nsenga

Batumbishe Efile etu ;

Aleluya ! Aleluya !

Batumbishe Mfumwetu Yesu,

Batumbishe Mfumwetu Yesu.

Aleluya ! Aleluya ! Aleluya !

Aleluya ! Aleluya !

2.  Babakumina Mfumwetu,

Banamone mpala aye ;

Aleluya ! Aleluya !

Yimbilayi Mfumwetu Yesu

Yimbilayi Mfumwetu Yesu,

Aleluya ! Aleluya ! Aleluya !

Aleluya ! Aleluya !

 

3.  Mfumu a kifulo ki’eyendo

Na bakuku baye boso -

Aleluya ! Aleluya !

Efile bomutumine,

Efile bomutumine.

Aleluya ! Aleluya ! Aleluya !

Aleluya ! Aleluya !

 

- 41 -

1.  Pabafikile banyinaye na bana

Bababingile bakinga kodi Kilisto

Nka Yesu bebatosheshe shi

Nwibalushe’nwe kwandji’mi.

Aye’shi «Nufwishe bakinga kwandji».

 

2.  Mwanda nafikile bwa kwi batumbula

Na kwibalesha mianda yoso y’Efile Shami

Biabia’mi nankebafwila

Nakwibayila mwiulu.

«Biabia nufwishe bakinga kwandji».

 

3.  Sunga shi bakinga Mfumwetu bebakyebe

Kwikala bu tulama twa kulama mikoko

Anebatule na muloo

Nakwibatwala mwiulu.

Biabia «Nufwishe bakinga kwandji».

 

4.  Sunga biabia bangi bakinga bekudi

Bashabakyebe kulonda eyi dia Mfumu Yesu

Benka mu mufito wi moo

Kukutwa kupusha eyi die.

Biabia «Nufwishe bakinga kwandji».

 

 

 

- 42 -

1.  Mfumwetu tatukyebe nya

Kutumba pano pa nsenga !

Atukyebe kukulonda

Mwishinda dibokumbile.

 

2.  Atudidi ngofu Mfumu ;

Kukita obe mwikyelo,

Sungwa’twe twadidikibwa,

Ank’obe boyipayilwe.

 

3.  Babayishibwa na Mfumu,

Banamumone na muloo ;

Babasangula nkulusu,

Banafwadikwe bilongo.

 

- 43 -

1.  Tala kwi’wa Mupashani

Yawa bafubile

Shaye mwiulu, bantu pashi,

Na kipopeelo.

 

 

*   Bapudishe, bapudishe,

Yesu bafwile ;

Mubi pusha Mupashani

Eshi kubapu !

 

2.  Pabayikile mwiulu

Afika pa nsenga

Mianda yoso ibapwile

Bino talalaa.

 

3.  Tukite kini mukwetu

Bwa kupashibwa ?

Ayo anka kutumbula,

Eshi, «kubapu».

 

4.  Su wena malwa mulwishe,

Sunga mabi mba ;

Fomupe kukita kwobe

Biabia opande.

 

5.  Fika okumine Yesu,

Bakufwidile ;

Bakanyibwa mpa na mwiulu

Ngi Mupashani.

- 44 -

1.  Mwanda wa Yesu Mupashi etu,

Betufwidile atwe bantu ;

Mase e abetutosha soo ;

Tumutumbishe.

 

*   Tumutumbisheyi

Mase a Yesu abantosha soo,

Tumutumbishe.

 

 

2.  Ano mase abanokyele,

Nasepeela ku mwanda wao ;

Yesu Mupashi etulame,

Tumutumbishe.

 

3.  Nampashibwa ku buno bubi,

Yesu mushale pepi nami ;

Bantwesha mu mianda ya mwabi,

Tumutumbishe.

 

4.  Fwayi nwiyatshile kipandjilo,

Numone kupanda mwi Yesu

Akenupasha nka bukidi

Tumutumbishe.

 

 

- 45 -

1.  Yesu fwala kiobe kilongo

Bantu boso bakutumbishe ;

Tumbishayi eshina dia Yesu,

Dikale na ntumbo.

 

*   Atwe atukutumbisha

Patuki pano pa nsenga,

Patukende mwiulu

Twanakusadikye.

 

2.  Mfumu Yesu we Mupashani,

Botuminwe n’Efile Shobe,

Eshi oso amukumiina

Akamone muwa.

 

 

3.  Yesu toodi Mfumu a bamfumu,

Bokabila bubi na lufu,

Binobino we amwa mwiulu,

bu Mfumu na Tshite.

 

- 46 -

1.  Patwanakende amwa mwetu mwiulu,

Twanakayimbe lono lupia ;

Na bakudibwe boso mu ntumbo akwa

Mbufumu bwa Mwana a mukoko,

 

*   Atumbishwe, atumbishwe Efile etu,

Mupangi a bantu, na bintu bioso ;

Aleluya ntumbo yikale kwodi’be

Lelo na mafuku oso.

 

2.  Tutaleyi boso mu Kileseso,

Mu kipindji kie kia katano

Mu yawa vese a kitema e mwanka

Abamwimbila lono lupia.

 

3.  Efile Mukulu musambi a mashimba

Usha bukome mu mashimba

Tumone biatudia kukambila ngoshi,

Ya mfumu mubi a pa nsenga.

4.  Boso banakashinde mu yino ngoshi,

Banakatambule kilongo ;

Banakayimbe namu luno lono lupia

Mbufumu bwa Mwana a mukoko.

 

- 47 -

1.  Yesu Mupashani ande e buwa,

Bafikile na kipeelo kioso ;

Lusa lwaye lubakidi bioso,

Aye banfiulwile.

 

*   Aye banfiulwile (kabidi)

Lusa lwaye lubakidi bioso,

Aye banfiulwile.

 

2.  Yesu bampele muwa na lusa,

Baipayilwe bwa mabi ande ;

Panandji’mi munkatshi mwa mpombo

Aye banfwidile.

 

*   Aye bamfwidile (kabidi)

Panandji’mi munkatshi mwa mpombo

Aye bamfwidile.

3.  Mfumu e kwanka na buwa boso,

Bwa kunsankisha efuku dia lwendo

Mafuku oso kwete kundama,

Aye Mupashani.

 

*   Aye Mupashani (kabidi)

Mafuku oso kwete kundama ;

Aye Mupashani.

 

4.  Yesu analukye efuku dia nkonko,

Na bamwikeilu baye boso;

Twanende n’e kwiulu na muloo,

Twanayididile.

 

*   Twanayididile (kabidi)

Twanende n’e kwiulu na muloo ;

Twanayididile

 

- 48 -

1.  Nani andji n’e mwiulu ?

Kilisto, Mfumwami ;

Bamfudile kifulo,

Kilisto, Mfumwami.

*   Bofwambukile bikata

Bonkulu na mase obe,

Bondombasha n’Efile ;

Kilisto, Mfumwami.

 

2.  Pa nsenga na bintu biapo,

Kilisto, Mfumwami ;

Nemutune mwabi wabio,

Kilisto, Mfumwami.

 

3.  Sungwa nafwa pano paashi,

Kilisto, Mfumwami ;

Ondele mu maboko obe,

Mfumwami.

 

4.  Mikumbo yoso ta nkintu,

Kihsto, Mfumwami ;

Sungwa malwa andji nawo ;

Kilisto, Mfumwami.

 

5.  Bioso bi’ nka bu milemba,

Kilisto, Mfumwami ;

Tabisangasha eshimba,

Kilisto, Mfumwami.

- 49 -

Lono lwa kulangwila nalo

1.  Tunangusheneyi lufu,

Lubetufwidile Yesu ;

Ku mutshi upingushene,

Bafwidile bubi bwetu.

 

*   Aleluya, Yesu Mfumu,

Aleluya, Mwan’Efile,

Betutwadile mabi’etu,

Aleluya, Twi bapande.

 

2.  Babayile na Mfumwetu

Ku mbalo ya mpombo imoo,

Kwabetanyin’eshina bu

Kabala ka muntu mufwe.

 

3.  Mwishinda babamwene’mo

Muntu eshina bu Shimona,

Babamukwatshil’ aboshi

Otwadishe Mfumu wobe.

 

 

4.  Pakufika’bo ku mwengye,

Bababambile Mfumwetu,

Na bangi bantu babidi ;

Bangifi ba bintu biabo.

 

5.  Mungi ngifi babangile,

Kusabuula Mfumu Yesu,

Mukwabo bamusashiile ;

Eshi ; twi bantu be bubi.

 

6.  Tutumbisheyi Mfumwetu,

Mukudi a bantu, Yesu,

Pa mwanda wa kwitufwila,

Lufu lubi pa nkulusu.

 

- 50 -

1.  Bantu boso ba pano paashi,

Fikayi tutumbishe Yesu,

Balekyele ntumbo ya mwiulu ;

Afika bwa kwitufwila.

 

*   Aleluya, Aleluya !

Efile atumbishibwe,

Kifulo kie kikata kwatudi

Aleluya ! Hosana !

 

2.  Mfumu Yesu betulayile

«Shalayi nutengyele boso,

Nakaluka mukwata boso,

Batoshibwe na ande mase.»

 

3.  Yay’Efile Mupangi a bantu,

Bula meso a bantu boso,

Bakwiukye obe Mupangi a bioso

Mfumu a mwiulu na paashi.

 

- 51 -

1.  Bulayi meso enu nutale

Ku mutshi wa kikuuku awa,

Pawukatusha’o mapupwa

Ni mpeshi tadi pepi.

 

*   Bitundwilo bibamwekwa,

Bibalayile Mfumu Yesu,

Panukamono nuukye’shi ntandji pepi. (Kabidi)

2.  Panukamono bia kubenga

Bia musalu mbimane pashi,

Na nsenga yanatshinkakane,

Ni Yesu tadi pepi.

 

3.  Bipupa bi bungi pa nsenga,

Ma ngoshi elwileene panka,

Mafumu e bungi ku bantu,

Ni Yesu tadi pepi.

 

4.  Obe ki mulale mu tulo ;

Bulanga meso otale panka ;

Mbio yoso ibapu kumonga,

Kubashala kuumbula.

 

 

- 52 -

1.  Pababaipwishe Yesu

Ku Yelusaleme’akwa,

Eshi, bekudi bakoto

Banapande Satana ?

Mfumu bebalungwile shi,

«Bekudi babakutwa,

Bangi bantu banakyebe,

Kupashibwa kunyima.»

 

2.  «Mwina shibo anabukye,

Ashite kibelo nkoo,

Ebapungakanya paasha

Abakyebe kutwela ;

Banadiledile eshi,

«Tubakoko Mfumwetu ;

Paasha atumono mwanda,

Etushitwile kibelo.»

 

3.  Mwina shibo anakule

Munda eshi, ayoyo,

Ntanenuuku kwanufiki,

Basha bubi katukayi !

Banamone bangi bantu,

(Bena Yuda na basendji)

Be’nka munda banabene,

Ku mufito wa paasha.

 

4.  Anwe tanwindjilangayi,

Tanwifunyafunyanga ;

Su anukyebe kupanda

Nukumiine bukidi.

Kibelo kia kupanda muwa,

Ki’anka kikotokoto ;

Abo bashabepakanya

Tabanende kw’Efile.

 

 

- 53 -

1.  Eshina dia Yesu buwa,

Ndikile mashin’oso

A mwiulu na pa nsenga,

Anka dia Mwan’Efile.

 

*   Tutumbishe Mwan’Efile

Mfumwetu Yesu eyendo,

Mwanda takwi dingi eshina

Bu dia Mfumwetu Yesu.

 

2.  Ni mbedifunde kunundu,

Kwa mutshi wa nkulusu,

Aboshi boso batale ;

Yesu a Nasalete.

 

3.  Na uno e ku lupuna

Ku mboko y’Efile Nshe,

Kwete kwitwakwila kwanka

Tumone kulekyelwa.

 

4.  Atusepeela kwimbila,

Yesu Mukudi etu ;

Aye tauku kwaluluka

Lelo na ku mfudilo.

 

- 54 -

1.  Popusha Mfum’obe Yesu akwitanyina,

Biabia atukwisendeela, fikanga kwadi.

Kipindji kia kupashibwa kibalombana

Lelo uno omulonde Kilisto Yesu.

 

2.  Bodi’be na mabi ebungi e bu nkongolo,

Akunemenene munda bushito bwi moo.

Yesu bakufutshidile’be muulo oso,

Yesu akutosha lelo ku mako oso.

 

 

3.  Bibuwa opushe eyi dia lusa lwaye

Sangula’be wate muwa ku mboko yaye

Ngi biatukwisendeela fikanga kwadi.

Namwini akwitanyina leka kwitshinta.

 

 

- 55 -

1.  Ku kibangilo kia nsenga

Kubadi eyi di’Efile,

Pa kupua kupanga bioso,

Dibalulukile muntu.

 

*   Yesu bafikile kala

Etufutshila ebasa,

Takwi ungi mwanda lelo.

 

2.  Yesu anate bantu be

Kwenda nabo akwa mwiulu

Efile ananye Satana

Na boso abamulondo.

 

3.  Kwetu mwiulu mw’Efile ;

Tamwikala kwiyambila,

Bana b’Efile a muwa

Banasepelele losoo.

 

- 56 -

1.  Atubala mu mukanda

Pa mwanda wa muntu,

Badi mpeta, bakyebele

Mono ya mwiulu.

 

*   Eyendo kwi mono i buwa,

Mono ya mwiulu ;

Mabi oso abalekyelwa,

Ni mono ya mwiulu.

 

2.  Zakayo’ye bapushishe,

Mwanda wa kukanya ;

Yesu akyebe kukila,

Na mono ya mwiulu.

 

3.  Bakamine mutshi ula,

Mwanda wa kumona ;

Mupashi a bantu Yesu,

Mono ya mwiulu.

4.  Pabafikile Mfumwetu,

Bamumwene kwiulu,

Yesu bamwitanyine’shi,

Bwenyi bwi anka kwobe.

 

5.  Batambwile mianda yino

Ineme bikate,

Yesu bamupele mwabi ;

Mono ya mwiulu.

 

- 57 -

1.  Namono kutunduka kw’efuku dia ntumbo,

Efuku dinamfumankene na Mfumwami,

Milayilo y’Efile yibakumbashibwa,

Efile atumbikwe.

 

*   Ntumbo, ntumbo aleluya

Ntumbo, ntumbo aleluya

Ntumbo, ntumbo aleluya

Mafuku oso.

 

2.  Nampusha mikitshi ya ngao ayitambuka

Bantu b’eyendo bakwete kwenda mwishinda

Tabanayimane anka bakukafika,

Mwiulu mw’Efile.

 

3.  Kibumbu kia balwishe takina bukome,

Bumpeta mbisumanga su bubi bwi munda,

Abakakambilwa na bantu balulame ;

Efuku dia ntumbo.

 

4.  Nkano ya bubi ibanya pa nsenga poso,

Mulwa wi pa miilo bakwete kufwambuka

Efile bebosha eyasa dia kipandjilo,

Kwi oso akumiina.

 

 

- 58 -

1.  Zakayo badi muntu mwipi,

Muntu mwipi e moo,

Bakamiine ku mutshi ula

Bwa kumona Yesu.(kabidi)

 

2.  Yesu pa bafikile panka

Bataale ku mutshi,

Eshi, Zakayo ika pashi,

Nankyebe kudia kw’obe (kabidi).

 

- 59 -

Namfwele kilamba kibadi mako,

Kia pano pa nsenga, kifita ki moo

Nantambwile kingi kitoka ki soo ;

Pa lwendo lwa mwiulu,

Nankafwal’akio. (kabidi )

 

- 60 -

1.  Su otaa mabi obe oso, (kasatu)

Nankakulekyela.

 

2.  Mase a Yesu aatosha soo, (kasatu)

Eshimba difita.

 

 

3.  Nankalama eshimba diobe, (kasatu)

Su bolamata kwandji.

 

4.  Mu kubofula kobe mwana’ande, (kasatu)

Bumuntu bwande bwi n’obe.

 

5.  Su ofika mu bitompwanga (kasatu)

Nankekala n’obe.

 

- 61 -

1.  Kwi kibundji ki buwa bukabe ;

Boso be mwanka bena muloo,

Tabatshini su mputu ya ngoshi.

Abayimbi ngono ya ntumbo.

 

2.  Mu kibundji’ki boso abayimbi,

Kwikisha kushina mfudilo,

Tamwi nkalo sungwa mayi e bubi,

Tamwi kutanda sungwa kufwila.

 

3.  Kibundji’ki taki pano pashi,

Amwaa mwiulu mwi kululama.

Nankyebe’shi anwe boso bakwetu

Nukayimbe dingi’efuku’amwa.

 

4.  Pa kutwela mu kibundji kia losoo

Mbungi kini bodia kufuta ?

Sungwa meya, Yesu akwitanyina,

Ku nkulusu bafutshile yoso.

 

- 62 -

1.  Mu nsenga ya kw’Efile,

Nkibundji ki buwa,

Kanya kaamo ni Yesu,

Amunyika’mo soo.

 

*   Yesu akankumuna,

Mpolo yande i meeso,

Tamwi moo sungwa mikumbo,

Lufu talwi mwanka.

 

2.  Mwikelo wa bibelo

Ngwa mabwe aneme,

Na misee ya nsahabu

Ayipenyapenya.

3.  Bibelo mbishitulwe,

Mbitunwe kushitwa,

Musulo awutuku

Wa mema a muwa.

 

- 63 -

1.  Ino mikanda y’Esambi dipya,

Mateo, Mako, Luka, Yoano,

Bikitshino, Lomo na Kolinto ;

Ngalatea, Efisesa, Fidipi.

 

2.  Na Kolose, na Tesalonika,

Timote, Tito na Filemone ;

Hebelu, Yakobo, na Pita ;

Yoano, Yuda na Kileseso.

 

 

- 64 -

1.  Efile ande, Mulami ande,

Kila kumpala nkulonde.

Eyi diankapusha ni dia tusepo,

Nakasepeela kwidipusha.

 

*   Sepeelayi bakudibwe

Yesu ni ngabo ya muwa wetu koso,

Langwilayi Yesu Mfumu, Mwanana

Mwanda twi bakudibwe ku mase.

 

2.  Sunga matekye tatusuku’oo,

Sunga malwa etufikila,

Yesu aketukankamika,

Abikaluluka bu mwabi.

 

3.  Su lwendo alukankambila,

Yesu Mfumu ande onkunkushe,

Poso pankapungila mwishinda,

Efile Yaya onkwashe.

 

- 65 -

1.  Dino elampi diande

Namunyika nadio, (kabidi)

 

*   Munyika (kasatu).

 

2.  Kwi bantu be mu malwa,

Namunyika nadio.   (kabidi)

3.  Kwibalesha eshinda,

Namunyika nadio.   (kabidi)

 

4.  Kwi bantu be mmufito,

Namunyika nadio.   (kabidi)

 

5.  Kwi balesha etaata,

Namunyika nadio.   (kabidi)

 

 

- 66 -

1.  Yesu we ngabo yande

Nakafwamina mwodi ;

Ob’ondama ku malwa,

Mu kutompibwa koso.

 

*   Nakayimbila Mukudi ande

Pankamumono mwiulu,

Nakasepeela pa kumumona,

Kubandjila mpala’ye

 

2.  Pongola mwabi wobe,

Mu mashimb’etu lelo ;

Twikale na bukome

Bwa kushinda Satana.

 

- 67 -

1.  Mulombidi a lufu lwa Yesu

Eshina Yudasa,

Bapanyine Mwan’Efile ;

Ku maasa a babi.

 

*   Kumweshiibwa kwa Mfumu Yesu,

Efuku dia kiimu kwi ba Yuda

Malwa na kufilwa kwa mata,

N’atwe tubakuulwa.

 

2.  Ini mfwalanga taibungi ;

Makumi asatu.

Abapanyinwe mwan’Efile

Ku masa kwa babi.

 

3.  Bafadiseo na ba Yuda,

Babamusepela,

Abo shi su we Mwan’Efile,

Ika ku nkulusu.

4.  Anwe boso batumibwe bande

Ndayi nulambukishe,

Ba mu miilo yoso bekale,

Bu balongi bande.

 

- 68 -

1.  Panamwene ino ntumbo,

Bakuku bande tambeyimone ;

Abo boso, ni mbashale

Anka mu mianda yabo.

 

*   Twikale n’obe, Twikale n’obe (kabidi)

 

2.  A bakuku be mu mianda,

Lelo anwende nayo kuni ?

Yesu Mfumu beyitwadile;

Kal’akwa ku nkulusu.

 

3.  Ngi mwitupe uno mwabi,

Wa kuyimbanga ino ngono,

Obe Yesu wetukwashe ;

Wekale’nka mwatudi.

 

- 69 -

1.  Yesu bakwile’shi,

Ami nabene’u

N’eshinda, n’eyendo

Na muwa wa looso.

 

2.  Takwi muntu awuku

Kufika kwi Yaya,

Kwashi mubande kufika

Kwibedi kwandji’mi.

 

3.  Fidipi bamwipwishe

Eshi, a Mfumwetu,

Bandanga kwitulesha namu

Bini bi nshobe.

 

4.  Yesu namu eshi,

Fidipi tokumina,

Muntu bammono’mi

Baapu kumona Yaya.

 

5.  Kipindji bukata

Kinekala nenu,

Anwe mpa na lelo

Tanwibawukye bi Yaya.

 

6.  Su nwibankumiine,

Bibuwa nulame

Miiya yande yoso

Inanenulungwile.

 

7.  Biabia nakatekye

Kwi Yay’Efile

Akenutumine

Kikudi E Selelee.

 

8.  Anka mubebosheshe

 Mosese nyoka,

Mu kabaaka eshi

«Nutale kwadi nupande».

 

9.  Na Mwana a muntu

Beboshiibwa biabia,

Eshi muntu

Amukumiin’akapanda.

 

 

10.         Talayi mu Yoano

Kipindji ekumi

Na inanka,

Verse isamombo.

 

- 70 -

1.  Takwi kuku bu Yesu etu,

Su ngumune, su ngumune ;

Mungi teuku kutosh’eshimba,

Su ngumune, su ngumune.

 

*   Yesu awuku malwa etu

Etukunkusha nguba oso,

Takwi kuku bu Yesu Kilisto,

Su ngumune, su ngumune.

 

2.  Takwi kuku bu Yesu bukata,

Su ngumune, su ngumune,

Na buwa bwe na kwipelesha,

Su ngumune, su ngumune.

 

3.  Nsaa yoso Yesu e pepi netu,

Nsaa yoso, nsaa yoso ;

Sunga mbufuku taketulekye,

Nsaa yoso, nsaa yoso.

 

4.  Aye afutala bakudimbwe su ?

Su ngumune, su ngumune.

Atambula balwishe boso ?

Su ngumune, su ngumune.

 

- 71 -

1.  Eshimba diande dibapu kwaluluka,

Pa Yesu kuntwela munda.

Kanya kabamunyika munda mwande,

Pa Yesu kuntwela munda.

 

*   Pa Yesu kuntwela munda, (kabidi)

Ne na kusepeela mafuku ande oso

Pa Yesu kuntwela munda.

 

2.  Lukulupilo lwande lubatamine,

Pa Yesu kuntwela munda.

Kuluba kw’eshimba diande kubalekyele,

Pa Yesu kuntwela munda.

3.  Kikudi e Selelee ngi musambi ande,

Pa Yesu kuntwela munda.

Kwete kunkunkusha mwishinda di buwa,

Pa Yesu kuntwela munda.

 

4.  Ami ntankutshina lupongo lwa lufu,

Pa Yesu kuntwela munda.

Kwakwa nambandjila eshinda dia mwiulu,

Pa Yesu kuntwela munda.

 

 

- 72 -

1.  Nandji mushimine kala,

Yesu bansangwile’mi.

Bantwadile mwishinda,

Bampashishe ku bubi.

 

*   Aleluya.  (kananka) x2

 

2.  Bandesheshe kie kipeelo,

Pakumfwila ku mutshi,

Aye bayile mwiulu ;

Bantumine musambi.

 

*   Aleluya.  (kabidi) x2

 

3.  Akafiki dingi-efuku

Kwenda nami mwiulu,

Mukushala na bapande ;

Mu kibalo k’Efile.

 

*   Aleluya. (kabidi) x2.

 

4.  Nankyebe anka mu kukimba,

Bashimine mwishinda,

Bakalekye bubi bwabo ;

Bakumine Mfumwetu.

 

*   Aleluya. (kabidi) x2.

 

 

- 73 -

1.  Pakumbesha nkamwitabe (x3)

Koso nakatengyela Yesu ;

Koso kwandji nantengyela Yesu,

Yesu koso kwandji namutengyela. (x2)

 

2.  Pakumbesha nkamwitabe (x3)

Koso nakayimbila Yesu,

Koso kwandji nayimbila Yesu,

Yesu koso kwandji namuyimbila. (x2)

 

3.  Pakumbesha nkamwitabe (x3)

Koso nakatumbisha Yesu,

Koso kwandji natumbisha Yesu,

Yesu koso kwandji namutumbisha. (x2)

 

4.  Pakumbesha nkamwitabe (x3)

Koso nakafubila Yesu,

Koso kwandji nafubila Yesu ;

Yesu koso kwandji namufubila.x2)

 

 

- 74 -

1.  Sha luendo lwa kwenda kw’Efile,

Twelamuna na Yesu,

Ngi akukunkusha mwishinda

Twelamuna na Yesu.

 

*   Twelamuna na Yesu

Tomupelanga Yesu,

Akakulama koso-koso

Twelamuna na Yesu.

 

2.  Su abakyebe kukulubisha,

Twelamuna na Yesu.

Lamata eshinda dipela,

Twelamuna na Yesu.

 

3.  Mulangwile sung’omweshibwa,

Twelamuna na Yesu.

Bibi bianekale bu biya,

Twelamuna na Yesu.

 

4.  Sunga kifuko kiakupwila

Twelamuna na Yesu.

Efuku dia mpungi okasepeela,

Twelamuna na Yesu.

 

- 75 -

Meeso a kutala kwi’ Efile,

Matwi akupusha eyi diaye ;

Ngao yakwenda mwishinda diaye,

Milomo ya kwimba lutumbu lwaye

Maasa akukita kiakyebe,

N’eshimba dia kumukumiina.

 

- 76 -

N’eshinda, eyendo na muwa,

Yesu amba biabia.

N’eshinda, eyendo na muwa,

Yesu amba biabia ;

Kushi eshinda tookwenda,

Kushi eyendo tokuuka ;

Kushi muwa, twena muwa ;

Ne eshinda, eyendo na muwa,

Yesu amba biabia.

 

- 77 -

Londa, londa, nakalonda Yesu,

Kwoso, kwoso nakamulonda ;

Londa, londa nakalonda Yesu ;

Kwoso kwankunkusha nakamulonda.

 

- 78 -

Alelu, Alelu, Alelu, Aleluya,

Tutumbishe Yesu.

Alelu, Alelu, Alelu, Aleluya,

Tutumbishe Yesu.

 

Tutumbishe Yesu  Aleluya

Tutumbishe Yesu  Aleluya

Tutumbishe Yesu  Aleluya

Tumutumbishe !

 

- 79 -

1.  Tutumbisheyi Yesu, bana boso bakinga,

Aye etukyebe, aye etukyebe ;

Tutumbishe Yesu bana boso bakinga,

Aye etukyebe, aye etukyebe.

 

2.  Tufubile Yesu, bana boso bakinga

 

3.  Tutekye kwi Yesu, bana boso bakinga

4.  Twimbile Yesu, bana boso bakinga

 

5.  Tumulonde Yesu, bana boso bakinga

 

- 80 -

Munda mwa eshimba diande,

Nena muloo wi bukata

Yesu Mfumwami e pepi n’ami

Ngi pa uno mwanda shi ne na muloo.

 

- 81 -

Nanenufikishe mpibue ya bantu,

Mpibwe ya bantu, mpibwe ya bantu ;

Nanenufikishe mpibwe ya bantu,

Su nwanandonde.

Su nwanandonde, su nwanandonde ;

Nanenufikishe mpibwe ya bantu,

Su nwanandonde.

 

- 82 -

Kifulo kia Yesu ki buwa ngofu (x3)

Kifulo buwa !

Kwiulu ngofu, tokilanga kunundu,

Pashi ngofu, tokilanga mushi ;

Bukata ngofu, twefunyanga,

Kifulo buwa !

 

- 83 -

1.  Dibaalala, dibaalala,

Ebofu diande dibaalala kula ;

 

Ebofu diande dia bubi dibaalala,

Na mase a Yesu.

Dibaalala, dibaalala,

Ebofu diande dibaalala kula.

 

2.  Kibapono, kibapono,

Kiita kiande kia bubi kibapono.

 

Milwisho yoso yibatooshibwa soo,

Kibapono, kibapono ;

Kiita kiande kia bubi kibapono.

 

 

 

 

2. NGONO YA NTEKO

- 84 -

1.  Apeya ban’eshinda

Dia kwenda kwiulu

Kwi bu na kwalukila

Kw’Efile a kwiulu.

 

2.  Pa bepakanya munda,

Mwanda wa mabi abo,

Biabia bu kufiuluka,

Mu mutamba wa bubi.

 

3.  Apatekye bana nteko,

Kumpala a Efile,

Kwi bu kumukokyela,

Efile a bakinga.

 

4.  Apasepeleela bana,

Mwanda wa Mfumwabo,

Kwi bu kubanga paashi,

Ngono ya kwiulu.

5.  Abu bungi bwa bana boso,

Ba sanga sobele,

Mbamufule’bo eyendo,

Banakumbane’kwa.

 

6.  Apafiki bana akwa,

Kwa Yesu Kilisto,

Banelungushene wa

Kifulo kia Mfumu.

 

- 85 -

1.  Imana mwin’Efile,

Imana bwimane ;

Totshinaa kulungula

Mwan’aye Mfumwobe,

Na sunga bangi bantu

Abasepe mwanda waye,

Totshinaa kulungula

Muntu a Kabale.

 

2.  Imana mwin’Efile,

Mwanda tawina moo

Otale Mfumu Yesu,

Bakuposola’be.

Satana tanakutwe,

Kusongiela ben’Efile

Talanga’be bobingi

Ku mase a Mfumwobe.

 

3.  Imana mwin’Efile,

Twetumbikanga nya ;

Pelanga ngofu yobe

Ata yaye i poo.

Mafuku oso teka,

Ikala selelee ;

Bambala mianda ibi

Tolonda Satana.

 

4.  Imana mwin’Efile

Mafuku oso mpa ;

Pangi mungi mwinwobe

Anapushe’yi diaye,

Su muntu bende kwiulu,

Bakakibwa kodi’be

Tonosepele n’aye ?

Kumpala a Mfumwobe.

 

- 86 -

1.  Ikala selelee, tekanga Mfumu,

Shala munda mwaye, odi’eyi diaye

Kimbanga bakuku bana b’Efile

Toyilwaa kukimba kukanyibwa kwaye.

 

2.  Ikala selelee, shala pepi n’aye,

Mutekie bupenka ku bufiebufie,

Pa kutala Yesu onosepele,

Bakuku abatala efwanika diaye.

 

3.  Ikala selelee, aye Mulombodi

Tambukanga n’aye mulongo waye,

Ku kumunamuna su nkubushito,

Londanga Mfumwobe, lamanga eyi.

 

4.  Ikala selelee, mbinangu bioso,

Na munda mw’eshimba, tulanga eyi

Kikudi e selelee akutambushe,

Mpa nobe kutala Mfumu mwikumbi.

 

 

 

- 87 -

1.  Basalayi ba Mfumu

Twimanengye poo ;

Ngoshi yatulwiya

Ina Satana.

Yesu, Mwembo etu,

Aketunisha

Ebendela dia Kilisto

Dina bukome.

 

*   Basalayi ba Mfumu

Twimanengye poo

Ngoshi yatulwiya

Ina Satana.

 

2.  Talanga Ndafidi,

Tabadi na ngofu

Anka Ngoleata

Baipailwe.

Yesu bende ebedi,

Aye balula

Ngofu yoso ya Satana

Ku bisumanga.

3.  Mianda ya Ndanyele

Muntu a pa nsenga

Ibetunisha’twe

Na kwituyiisha

Biabia ntambwe yoso

I bisumanga

Kwi mwina Efile oso

Amutekye ye.

 

4.  Mata na bilonda

Tabilombana

Ngoshi anka munda,

Ngoshi mwishimba

Atupela bubi

Bubakumbile’ye

Na bino twi bantu baye

Tumulonde’ye.

 

- 88 -

1.  Tubakumbana kuno,

Ngi kuteka nteko ;

Kwisesa pepi na Yesu

Ku lupuna lwa ntalo

Efile Mukulu etu

Balongiele lusa

Mwanda wa bena nyendo

Bena kubofula.

 

2.  Tshite etu e kwanka

Bakidi bukata ;

Aye etwakwila biya

Ku matwi’Efile

Ntalo yaye ya Mwana

Ibakumbashibwa

Na mitekyelo yoso

Yatutekye eyendo.

 

3.  Aye nabene babaata

Mwishinda dia bantu ;

Batompelwe pa nsenga

Kushi bubi kuno

Biabia bakidi kwiulu

Kwa maulu oso

Pa mwanda wa kwakwila

Bena baye boso.

 

 

4.  Biabia biatukumbana

Mwishina dia Yesu

Ku lupuna lwa lusa,

Ku mpala kw’Efile

Atuuku nteko yetu

Ayifiki kwiulu,

Ayikapushibwa kwakwa,

Ku matwi a Mfumu.

 

 

- 89 -

1.  Atwisese pepi n’obe

Efile Mukulu etu ;

Mwishina dia Mfumu Yesu

Na biloba na lutumbu.

 

2.  Bwetufunyu na kifulo

Bwetulesha lusa lobe

Mu mitambukilo yoso

Mwatuuku bulami bobe.

 

3.  Mpungi ya Mfumu i pepi

Ya kwitwitanyina kwiulu,

Analukye mu makumbi,

Kwitutwala kwaye mwiulu.

 

4.  Biabia mbiatwabila ngofu

Biatushakufwa’twe buufu ;

Anka kwimana poo kuno,

Bu bantu bobe beulu.

 

- 90 -

1.  Yesu bakitshine kini ?

Betupushishe lusa,

Ku kifulo kubafwile’ye

Ngi kukabila lufu.

Aye balukile kwa Yaya,

Mu kwitutekyela’twe

Balongamisha nshibo’ye

Eshi, nanebatweshe.

 

*   Yesu, Mfumwetu,

Eshina dia lutumbu ;

Twanakumone bukidi

Mfumu na Mupashani.

 

2.  Betumono’twe ku lwendo

Lwa ben’Efile pashi ;

Betulama na talalaa

Na Kikudi e Selelee.

Apusha nteko ya bantu

Abamutekye kuno

Anebakalwile biya

Abende kwaye kwiulu.

 

3.  Efuku diadia di pepi

Aye nabene bakula

Diatwanamone Mfumwetu

Mu kilengo kwiulu

Ntalo yaye ikile buwa

Yanetusepeleshe

Na twanefwane Kilisto,

Ku mpala a Efile.

 

- 91 -

1.  Konya manwi pashi, mwiyi a Kilisto,

Bibuwa kuteka ku mpala kwaye,

Mukuminwe eyendo ku meso a Yesu,

Tula meso obe kwaye kwiulu.

 

2.  Peni popungila, topushanga epampa,

Anakupe ngofu ya kwimuubiila

Apakimbi bantu kukutshinisha,

Banda kumuteka, anakashe moo.

 

3.  Su bakudimbila mianda ya madimi,

Takitanga bubi twalulanga eyi,

Yesu tadi pepi apusha nteko,

Eyi diaye di bwanga bwa kukunisha.

 

4.  Su kifuko kiobe kibakupele’be,

Su bakuku bobe babakusepe,

Babebikitshinine na Mfumwobe,

Aye ngi apusha lusa mwiulu.

 

5.  Bibuwa kwabila kumumon’eyendo

Na kutentekiesha mwand’analukye

Teka namu bino mwiyi a Yesu,

Banda kwiyambila ku mpala kwaye.

 

 

 

 

 

- 92 -

1.  Yesu ne kumpala kwobe

Ami muntu shina ngofu

Nankutekye eshimba diya

Onkwatshishe lelo.

 

*   Onkwatshishe lelo (kabidi)

Nankyeb’ank’obe bupenka

Onkwatshishe lelo.

 

2.  Yesu Mfumu we mbalo yoso

We mpa na munkantshi mwetu

Oshadidile’nka netu

Onkwatshishe lelo.

 

3.  Mitompo yoso ya Satana

I kwanka mafuku oso

Nena moo wa mpombo yayo

Onkwatshishe lelo.

 

4.  Binobino nankutekye

Na mpolo ibungi mmeeso

Mfumu opushe musase

Onkwatshishe lelo.

 

- 93 -

1.  Efile ni Mukunkushi

Eyi diaye di muloo munda

Mu mashinda oso anyende

Efile ngi Mukunkushi

 

*   Onkunkushe, onkunkushe

Efile Mukunkushi ande

Nakulupila eyi diobe

Efile ngi Mukunkushi.

 

2.  Mu mpombo ob’ondama

Mu muloo we pepi nami

Mu mianda yoso ya paashi

Efile ngi Mukunkushi.

 

3.  Nankyebe kulonda Yesu

Ankwate mu maboko’aye

Biabia mwishinda ntshina moo

Aye Mukunkushi ande.

4.  Panfiki pepi na lufu

Efuku diongitanyina

Nasepeela kwenda nobe

Mwanda obe ngi ankunkusha

 

- 94 -

1.  Nanshimine kula kwi moo

Lelo naluka

Nankiengiesha muwa wande

Lelo naluka.

 

*   Naluka, naluka

Yaya nalukila mu lwendo

Onkukile bu mufubi

Yaya naluka.

 

2.  Ne mwanobe balubile

Lelo naluka

Ongalule tandji mpika

Yaya naluka.

 

3.  Nshe bayile ku kikutu

Mu kwata ngombe

Bakatshile mwana ngombe

A kumudisha.

 

4.  Mwana mbedi pakufika

Badi na nsungu

Pa mwanda wa kukukila

Mwin’e baluka.

 

- 95 -

1.  Etulame katshunga sha lusa

Ku meema afukame ku kimwaa

Etulame kanya na bufuku

Tatukulamunuka.

 

*   Eyendo, eyendo

Mwanda eshinda nobe nabene

Eyendo, eyendo

Tatukulamunuka.

 

2.  Sunga makumbi ngashikie ewulu

Sunga lupapi lwa malwa alwele

Twina mwanda obe Mfumu Yesu

Tatukulamunuka.

3.  Tukumiine malwa a pano paashi

Mwiulu tukatambule bwedi

Anka su muloo wi pano paashi

Mfudilo twina malwa.

 

 

- 96 -

1.  Ben’Efile kulupilayi ngoshi ibakaba

Lukumino ni ngabo Yesu akulwila

 

*   Kulupila tubaadi mbufuku

Kulupila bubapu kutooka.

 

2.  Mukwashi obe Yesu akwelele mwabi

Leka kukwatshibwa na moo akulama kwoso.

 

3.  Yesu Mfumu sha lusa, Kukwetu mukata

Takukwilwa mu malwa mpa na kumfudilo.

 

4.  Su we mu ino ngoshi totshinanga malwa

Mfumu Yesu beyilwile ku ngulu a Kabale.

 

5.  Tutwale ino nkulusu ya mianda ya malwa

Tulonde Mfumwetu Yesu mpa na kumfudilo.

 

- 97 -

1.  Tukwete kukuteka,

Obe’Efile etu,

Etupe mwabi obe,

Mu mashimba etu.

 

*   Etupe mwabi wobe (kabidi)

Etupe mwabi, etupe mwabi

Ubalayile Yesu.

 

2.  Yesu Mfumu sha lusa,

Efubwile pepi,

Twikale na bukome,

Tukambile bubi.

 

 

3.  Bwetulayil’obeshi

Talayi meeso kwandji

Ami nenukitshine,

Bioso bianukyebe.

 

 

- 98 -

1.  Nganga Mukata e pepi

Yesu a kusendeela

Mutekye akakupaasha

Yesu Nganga Mupashi.

 

*   Ela ngono i buwa

Ngono ya kutumbisha

Eshina di’E dibakamba

YESU YESU YESU

 

2.  Bubi bobe bubakidi

Fika nabo kwi Yesu

Biabia wekale muntu’E

Opush’eyi dia Yesu.

 

3.  Leka bia kafilefile

Olonde bia Mfumwetu

Opele biadi mupele

Na mwabi okamono.

 

4.  Ntumbo kwi Mwan’ a mukooko

Na mukumiinw’eyendo

Eshina di’E dia kifulo

Nankamulondo looso.

 

5.  Yawa nganga a bantu b’E

E kwanka bwa nkupaasha

Ta mono yobe yakyebe

Ank’eshimba bupeenka.

 

- 99 -

Tusepeleele Mupangi

Su bantu kwiulu, su mpaashi

Yaya nabene na Mwana

Kikudi namu e selelee.

 

 

 

 

3. NGONO YA MESA A MFUMU / YA KULANGWILA NAYO

 

- 49 -

 

- 100 -

1.  Lelo abakumbana

Bena Kilisto,

Kumutentekyesha

Mwanda wa lufu.

Lufu lubafwile’ye

Lubetulesha

Yawa bamutumu

Ku mitwe yetu.

 

2.  Yaya atutumbula,

Pa kushindjika

Kifulo kiobe’be,

Na selelee soo

Ku selelee kwakwa,

Bomukupile,

Pa mwanda wetu’twe

Biakwitupasha.

 

3.  Kifulo kiobe Yaya,

Kibamweneka

Munda mwa Mwan’obe,

Betufwidile.

Lelo kwi kinemo,

Ngi kutumbula

Eshina diobe, Yaya,

Mwanda wa Mwana.

 

4.  Atwe tubebungu,

Mu kifulo kie

Kumutentekyesha,

Ku malwa aye.

Olo na pankatshi

Pe Mfumu Yesu,

Yawa e Muleshani

A Yaya mwiulu.

 

 

- 101 -

1.  Eshina ditumbikibwe

Dia Yesu Kilisto ;

Bangyele abamusamuna.

 

*   Eshi, Fwala, fwala, fwala

Kiobe kilongo.

 

2.  Bana b’Efile ba paashi

Babasudibwa soo

Abaamba Fumu kabidi

 

3.  Maumbo oso a bantu,

Bifuko bungi mba ;

Numulungule Mfumwenu.

 

4.  Atukyebe kwikala akwa

Kumpala a Mfumwetu,

Kumutumbula na kwamba.

 

- 102 -

1.  Efile atumbikibwe,

Yaya a Mfumwetu ;

Aye betutule pepi

Nan’aye eyendo.

Aye betulumbulwile

Munda mwa Kilisto,

Milumbulwilo yoso

Ya buwa na kalolo.

 

2.  Aye basangwile bantu

Bekale selelee,

Na kushi mwanda ubi

Mu kifulo kiaye.

Bebasangwile namu

Ku mwanda wa Yesu ;

Kwibetanyina bana,

Kwibefwanisha au.

 

3.  Takwi’nka mu Adami

Mubetwataye nya ;

Anka munda mwa Yesu

Mukuminwe akwa.

Ta kwi ku mikitshino

Kubetukumina’ye ;

Anka ku buwa bwaye,

Ku nkulo ya mase.

 

- 103 -

1.  Bopangile nsenga’yi,

Mweshi, nguba, nyenyeni ;

Efile atukutumbula, Aleluya !

 

2.  Obe Efile bomwene

Bubi bwetu mbukile

Botumine Mwan’obe, Aleluya !

 

3.  Aye bayile ku lufu

Mwanda wa bubi bwetu ;

Bashikilwe mu nsenga, Aleluya !

 

4.  Yesu taadi mukabe,

Bakabiile Satana,

Aye bakile bukome, Aleluya !

 

5.  Aye batulwe mwiulu,

Ku lupuna lw’eulu

Yesu taadi Mfumwetu, Aleluya !

 

 

- 104 -

1.  Nani apwandjikila na kubuula,

Mukanda wa Efile Mukulu ?

Kumubadila mianda yoso mwamwa,

Na kufikisha mianda’yi pashi ?

 

*   Ntambwe a Yuda mupwandjikile,

Kishina kia Ndafidi ki kudi ;

Anakabile bantu na Satana,

Anapudishe mianda yoso mpa.

 

2.  Yoano badidile ngofu, mwanda

Washi mumone muntu bukidi ;

Aye pa kutala Mwana a mukoko,

Pepi na lupuna basepeele.

 

3.  Yesu’u baadi na mikofu kwakwa,

Ya lufu lwaye lwa ku Kabale ;

Taadi na ngofu na kapatupatu,

Kakulombasha mianda ya paashi.

 

4.  Bantu be baye nukayimbe bino,

Bangyele boso nukumbane mba ;

Bipangwa bioso, kwiulu, paashi, muushi ;

Numutumbikye Mwana a mukoko.

 

 

- 105 -

1.  Patutala Yesu kwiulu,

Twi mu kumutumbula ;

Mwanda wa nkulusu aye,

Ubausha mashimba.

 

2.  Mushi ngi bishingatshilo,

Bia kibengo na bubi ;

Kwiulu bwedi na bukata,

Bibapebwa Kilisto.

 

3.  Yesu mupedibwe kuno,

Tamumonwe lusa nya ;

Yesu mukamiswe kwiulu,

Ena kukanyibwa akwa.

 

4.  Efile balula mpala,

Pabadile Mfumwetu ;

Bino etaata di’Efile,

Aditembe mu Yesu.

 

5.  Patutala atutumbula,

Mfumwetu a kifulo ;

Bino ngakutumbikibwa,

Pashi poso na mwiulu.

 

6.  Munda mwetu mutumbule,

Nshe na Yesu ku nkwasa ;

Na biloba na kuyimba,

Kwi Yaya na Mwana’ye.

 

- 106 -

1.  Abayimbi mwiulu Aleluya !

Kwi Kilisto Mfumwetu Aleluya !

Aye betusula’twe,

Aye betukula’twe,

Na betupasha’twe,

Na betupasha’twe Aleluya !

 

2.  Aye e na kifulo Aleluya !

Yesu betufwidile Aleluya !

 

Tabapwandjikile’ye,

Twanamunemekye’ye

Ku mpala a Shaye,

Ku mpala a Shaye Aleluya !

 

3.  Bena kuno nubushe’yi Aleluya !

Ngi kumuyimbila’ye Aleluya !

Atwakula na ngofu,

Bu bantu be mwiulu,

Eshi Mfumwetu’u ;

Eshi Mfumwetu’u Aleluya !

 

4.  Bayikile ku nyembo Aleluya !

Shaye bamubushishe Aleluya !

Ku lupuna lwi buwa,

Ngi kubamukamisha,

Biadia kutumbikwa ;

Biadia kutumbikwa Aleluya !

 

5.  Anaikye pa nsenga Aleluya !

Bantu baye be naye Aleluya !

Anabumbe maumbo,

Na bukome bwi buwa,

Anadye bumfumu ;

Anadye bumfumu Aleluya !

 

 

- 107 -

1.  Yesu Mfumwetu boshala,

Ku lupuna lw’eulu.

Kalakala boyikile,

Mu kilele ku lufu.

Anka sunga bantu boso,

Babakupele’be kuno ;

Efile basepelela,

Pa kukwata na muwa.

 

2.  Mfumu atukutumbula,

Mwanda ubwetufwila ;

Bosemwine mabi etu,

Bwetupashishe kwakwa.

Atwe namu bantu bobe,

Tukupile’twe bikufi,

Tunemekye, eshina diobe ;

Mfumu Yesu Kilisto.

 

3.  Mfumu Yesu tatwiuku,

Kutumbula biya nya ;

Mayi etu abakutwa,

Tangapwandjikile nya ;

Ank’atuku kukumbana,

Na kutentekyesha lufu ;

Lufu lw’obe lubofwile,

Bwa kulesha kifulo.

 

4.  Yesu, obe bolombana,

Na kutwela mwiulu ;

Bolombana namu biabia,

Na bukata n’etaata.

Ben’Efile tumwimbile,

Tumutumbule bikufi ;

Twishingile, tutumbikye

Mfumu Yesu Kilisto.

 

- 108 -

1.  Efile akyebe bantu,

Betutumiine’twe Mwana ;

Sunga patubadi tatwina,

Kantu ka kalolo munda.

 

*   Lusa, lusa ! lubetumwene Efile,

Kifulo, kifulo ! Kibetukyebele’ye.

 

2.  Yesu betufwidile,

Betukashidile’twe mase ;

Anka biabia betukuudile,

Ku nkulo ya lufu lwaye.

 

3.  Atwe tubadi bafwe,

Tatubadi baukye muwa ;

Anka pakutala mikofu,

Ya Yesu twina talalaa.

 

4.  Shaye bamubushishe,

Bamukanyine kwiulu ;

N’atumutumbula bikufi,

Kwadi mu maulu kwiulu.

 

5.  Bino patudi kuno ;

Twakyeba kulonda Yesu ;

Kukita mufubo wa Mfumu,

Mpa n’efuku dia kineemo.

- 109 -

1.  Atusepela Mfumu Kilisto,

Taadi ku mboko ya Shaye mwiulu ;

Bayile kwakwa mwanda wa lufu,

Lubafwile’ye ku nkulusu.

 

2.  Mfumu a kifulo betufwidile,

Aye badi pashi na eshimba poo ;

Bafwile kwakwa, betukudile,

Na mase aye kwi yaw’abubi.

 

3.  Babamupene kwi mwiyi yawa,

- Yudashi, bayile’ye na Yesu ;

Babamwanyine na mishinga nkoo,

Babamudimbile bisumanga.

 

4.  Meeba, babatule ku mutwe we ;

Mata, -babamweleo ku mpala ;

Babamusengye, babamusepe,

Kukumba kwaye baipayilwe.

 

5.  Kunyima kubafwile Kilisto,

Babamutapile mu lubafu ;

Mase aye abapalakene,

Nkulo ikata tubapashibwa.

 

6.  Efile bakabile Satana,

Bamwishishe, bakamishe Yesu

Kilisto ku lupuna lwa kwiulu,

Kwatwanamunemekye Mfumwetu.

 

- 110 -

1.  Kwi Mfumu Yesu Kilisto

Nkwatuuku Efile Mukulu ;

Bafikile kwitulesha

Bibetukyebele’ye ’kwa

 

*   Aye ngi betuukisha

Aye betulesh’eshimba

Dia kifulo, di’Efile Yaya.

 

2.  Kushi Kilisto Mfumwetu,

Twina mufito fututuu ;

Sunga tubadia kukimba,

Tatubadia kumufiula.

 

3.  Kushi Mwana, nani muntu

Analeshe Efile Shetu ?

Yesu ekudi bupenka,

Betulambukisha biya.

 

4.  Atupusha mianda bino,

Atutala mikitshiino ;

Atumono bibakitshi

Bwa kulumbuula balwishe.

 

5.  Biabia lufu lwa Mfumwetu

Lubetuukisha Nshetu

Alo ngi lupwandjikile,

Na kwitupasha eyendo.

 

6.  Efile botumbikibwa

Munda mwa Mwan’obe Yesu ;

Bakabila fumu a nsenga’yi,

Bamufinyine mutwe’we.

 

- 111 -

1.  Nani namu muntu’ u,

Batemunwa Kilisto ?

*   Aye Yesu, Mwan’Efile,

Atupusha mwanda waye ;

Tunemekye Mfumwetu,

Yamwa ! Yamwa ! Kilisto.

 

2.  Nani yawa apasha,

Bantu be na bilema ?

 

3.  Nani alambukisha,

Mianda yoso yi buwa ?

 

4.  Nani adidi mpolo,

Na benaye ku nyembo ?

 

5.  Nani atekye Shaye,

Mwanda wa lufu lwaye ?

 

6.  Nani betufwidile,

Ku mutshi ukingame ?

 

7.  Nani ku lupuna’akwa,

Abumbaa basha nsenga ?

 

- 112 -

1.  Mwana a mukooko w’Efile,

Mfumu Yesu,

Aye betukula nkulo,

Mfumu Yesu,

Babambilwe ku nkulusu,

Bashikilwe mwina lufu,

Bakamiswe mpa na kwiulu,

Mfumu Yesu,

 

2.  Mwana a mukooko w’Efile,

Mfumu Yesu,

Bakanyibwa na kineemo,

Mfumu Yesu,

Atwe namu bantu baye,

Babaata bu bena baye,

Kikanyino ku mpala’Shaye,

Mfumu Yesu,

 

3.  Mwana a Mukooko w’Efile,

Mfumu Yesu,

Bapelwe kwibediebedi,

Mfumu Yesu,

Aye namu analukye,

Bwa kubusha bantu baye,

Abatala, sunga bafwe,

Mfumu Yesu,

 

4.  Mwana a mukooko w’Efile,

Mfumu Yesu,

Anaikye na bukome,

Mfumu Yesu,

 

Kubumba bantu pa nsenga,

Baba bashabakumina,

Banatshine kumumona,

Mfumu Yesu.

 

- 113 -

1.  Mase a Yesu, Mwan’Efile,

Muulo ukata ;

Auku kukasha bantu, balwishe,

Ku bubi.

 

2.  Mase a Yesu abafwisha

Kisendelelo ;

Muntu akumina, bapukupashwa

Eyendo.

 

3.  Mase a Yesu Mukulani,

Aapwandjikila,

Ngi kumutula ku mpal’Efile,

Talalaa.

 

4.  Mase a Yesu anekale

Kisadikilo ;

Twanamwimbile ; patudi kwaye,

Na muloo.

 

- 114 -

1.  Aba Yaya, atwisesa,

Kodi’be na talalaa,

Tubakumbana kwishina,

Dia Kilisto Mfumwetu.

Na tubaseshibwa pepi,

Tubabingi mu Yesu ;

Kikudi kiob’akitulesha,

Mwa kukwabila Nshetu.

 

2.  Kalakala bu balubi,

Tubalubile kula ;

Nka ku ntalo na kifulo,

Tubaalushibwa biya.

Bwetulekyela mabi etu,

Bwetufifi na muloo ;

Mbwisha, ngombe na sabaato,

Na kumunue kakano.

 

3.  Aba Yaya ! atulangwila,

Na bangyele mwiulu ;

Atwiyi kifulo kiobe,

Munda mwa Mfumu Yesu.

Na pakukumbana akwa,

Bana boso bakule ;

Wa kifulo kiobe Aba,

Ku lupuna lw’Efile.

 

- 115 -

1.  Eshina di «Muina mpe»,

Dia Yesu, Mwan’Efile ;

Pano pashi, mukokye,

Aleluya, Mupashani.

 

2.  Aye bayile ku lufu,

Betwatshile nkulusu ;

Mpombo yetu na bufu,

Aleluya, Mupashani.

 

 

3.  Mupudikwe kwiulu ;

Eyi diaye «kubapu»,

Binobino e mwiulu ;

Aleluya, Mupashani.

 

 

4.  Tubadi babofule,

Munda mwetu bubi mba ;

Anka’ye betupasha,

Aleluya, Mupashani.

 

 

5.  Pafiki na bukome,

Mu kudia bwaye bumfumu ;

Anatumbe, Mfumu ’u,

Aleluya, Mupashani.

- 116 -

1.  Yesu Mfumu atukumbana,

Mwanda wa ntalo yobe ;

Bwetukaka ku mashimba,

Na binangu kabidi.

 

2.  Tubalekye mianda pasha,

Ya nsenga’yi, ya bantu ;

N’obe nabene e munda,

Ngi kukumbana n’etu.

 

3.  Tutentekyeshe binangu,

Pa kubala dimpa’di ;

Biboyile’be ku lufu,

Na bibosangukile.

 

4.  Kifulo kiobe kishale,

Kibakitshi mufubo ;

Wa kwitusesa’twe pepi,

Na Shobe, aye e Nshetu.

 

5.  Mase abaalala paashi,

Abetusuula’twe soo ;

Ngi atutomo kipulu’ki,

Akilesha kifulo.

 

6.  Tubapusha mwenyi kuno,

Wi kumwanda w’eulu,

N’atubwela’ shi, kifulo,

Ki biashi na muloo.

 

7.  Bibuwa kushala n’obe,

Bwa kupusha eyi diobe ;

Bibuwa na kwishingila,

Yawa Nshobe na Nshebe.

 

- 117 -

1.  Akishimisha bubi ni nkini ?

Mase a Yesu, Mupashani,

Akisul’eshimba diobe nkini ?

Mase a Yesu Mfumwetu.

 

*   Bukome bwa mase a Yesu,

Bukome Bukome

Bukome bwa mase a Yesu,

Abuuku kwitusula soo.

2.  Akyebe kwenda kwiulu nani ?

Mase a Yesu, Mupashani.

Aakyebe kupasha bantu,

Boso abamutengyela.

 

3.  Akisemuna bushito nkini ?

Mase a Yesu, Mupashani,

Bushito bwa mianda yetu ibi ;

Mase a Yesu Mfumwetu.

 

4.  Pabadi Yesu kwiulu kwa mutshi,

Bakuminyine kumweshibwa ;

Mase aye abapalakene,

Biadia kwituposol’atwe.

 

- 118 -

1.  Mfumwetu sha ntumbo yoso,

Atulangwila’nk’obe ;

Atwimana ku ngao yobe,

Mwanana a mwiulu.

Atutumbisha’nk’Obe,

Sha matalwa akile. (kabidi).

 

2.  Mwanana sha miuwa yetu,

Bofikile mu kufwa,

Kifulo kia Yay’ Efile,

Bwetufwidile lusa ;

Atukutumbisha,

Botwele malwa etu.

 

3.  Dino efuku dia ntumbo,

Atulangwila ank’Obe,

Pa mwanda bosangukile,

Bokabile mashaama.

N’Obe atukulupila,

Lelo na kumfudilo.

 

 

- 119 -

1.  Yesu e ku Kabale

Ku mbalo ya mpombo

Ako nyi nsulo yande

Nyi nsulo ya mwabi.

 

*   Nkulusu, nkulusu

Ntumbo yande kwanka

Mpa na pa kutambulwa

Kodi’ be mwiulu.

 

2.  Pepi na ku nkulusu

Eshimba’adisusu

Anka mwanda wa lusa

Bompele’mi mwabi.

 

3.  Ku mutshi wa nkulusu

Kupudikwe Yesu

Mase aye na meema

Ngi nkuulo na mwabi.

 

4.  Mwanda wa uno mutshi

Nankukulupila

Ompe’mi anka muloo

Wa bipwa na bipwa.

 

- 120 -

1.  Tala ku Kabale Omone Mupashietu

Betutwadile mianda ya bubi,

Ku mutshi wa malwa ababambile Yesu

Mululame kufwila babi.

*   Talayi biabambwa

Anka bi na lusa

Mwan’Efile nkufwila

Mululame kufwila babi.

 

2.  Miolo ila imoo ikokole mu masa

Mpa na ku ngwa namu yatubula

Yesu Mwan’Efile basumbwile mas’aye

Kukyeba’nka bwa kwitupasha.

 

3.  Efile Mukulu nkini kibondekyela?

Bibakwile pa kumona malwa

Kutentekwa kiita kya mianda yetu yoso

Pa kufwa nkwakula shi «kubapu».

 

- 121 -

1.  Mase aneeme a Yesu, a ku Kabale

Asumbukile balwishi: ami n’obe

 

*   Mase aneeme a Yesu

E muloo ukata, okumine

Otwele’mo otoshibwe.

 

2.  Mase aneme a Yesu aakakusula

Okulukile mwishiba otokie soo

 

3.  Twi batwele mbulungantu bwa Mfumu Yesu

Mwatudi baposodibwe ku milwisho

 

4.  Mu bukome bwa ano mase atukambila

Bubi na wini Mfumwabo ni Satana.

 

 

- 122 -

1.  Kifulo kiobe Mwanana

Botwele mu lufu

Kwitukasha ku bupika

Kutshiba lukano

 

2.  Bosemwine’be bushito

Bupenka Mwanana

Mufito bubi na mpombo

Na nsungu y’Efile

 

3.  Mpombo ibapone koodi

Ibapudishibwa

Lelo twin’atwe kwikisha

Obe mu kilengo

 

4.  Akwa mu nshibo ya Yaya

Twana kuyimbile

Anka ku mbalo ya lufu

Twanakusamune.

 

- 123 -

1.  Ku mesa obe Mwanana,

Eyi diobe nwantentekiesha

Tatwina ungi mwanda nya

Anka kukutentekiesha

 

2.  Mwan’a kifulo’Efile

Bopu kwitukula’atwe

Bwa kukumbasha kinangu

Ki mwishimba dia Nshobe

 

3.  Bwepanyin’obe nabene

Eyi dino dishale netu

Miuwa yetu ngiobe Mfumu

Ya kukita bu kiokiebe

 

4.  Bwepanyine olo Mfumu

Tubelamika’nka kodi

Bwa nkukwatshila mufubo

Mpa n’efuku dia kwikisha.

 

- 124 -

1.  Mupashi e buwa kini nampete’mi

Belongiele elongo bwande,

Muwa we ushi na bubi batushishe

Pa kumfwila’mi ku mutshi.

 

*   Mubambwe ku mutshi bwande (kabidi)

Bantwadile bushito bampashishe

Mubambwe ku mutshi bwande.

 

2.  Balekyele ntumbo ya mwiulu,

Kukumbasha kinangu ki’Efile

Bafutshile muulo ukata

Mwanda wa kunsangasha.

 

3.  Mudidikwe, musengwe pa nsenga

Mwanda wa mabi ande oso

Basemwine kukumba kwande

Nkufwila bwa kumpasha’mi.

 

4.  Kipandjilo kioso bakumbeshe

Mfumu Yesu baile mwiulu

Analukye na bukome boso

Kwata bakuminwe baye.

 

- 125 -

1.  Kilisto panalukye

Mu kwata bantu baye

Twana mubandjile akwa

Bu mubetufwidile (kabidi)

 

2.  Mupashani Mukata

Anabushe bakumine

Babalala mu nyembo

Anende nabo kwiulu (kabidi)

 

3.  Aye anatumbishibwe

Twana mwele tukuwa

Yaya etu asamunwe

Mwanana’etu a looso (kabidi)

 

- 126 -

1.  Nankumiina eyi diobe lelo

Biabia mfikie kodi

N’eshimba dipwe kwilanga

Ngi nkutentekieshe.

 

2.  Nankumbasha eyi diobe

Pa kubala dimpa

Na pa kutoma ekopo

Ngi nkutentekieshe.

 

3.  Nanshinkamisha lufu’lu

Na mpombo ibomwene

Pa mutshi upingushene

Nankutentekiesha.

 

4.  Bomfwidile obe bompele

Muwa ushi mpwilo

Mpa na p’efuku dia lufu

Nankutentekiesha.

- 127 -

1.  Amwa mu nyembo’ye mubaadi mulale

Endjila kubuuka Mupashani !

 

*   Babuukile ku lufu

Na bukome bukile Satana

Babuukile kunundu kwa lwaye lufu

Binobino ena muwa kwiulu

O muloo, O muloo aleluya amen !

 

2.  Bantu balame, nyembo i mwasa

E mupwe kubuuka Mupashani !

 

3.  Yesu ena Ngofu, kukila lufu

Tandumubambile Mupashani !

 

- 128 -

Nantentekiesha Yesu

Mupash’ande (kabidi)

Bantwadile bushito bwande bampashishe,

Nantentekiesha Yesu Mupash’ande

 

 

- 129 -

1.  Basanguka (kasatu)

Aleluya ! ntumbo kw’Efile

 

2.  Mashama e mwasa (kasatu)

Aleluya ! ntumbo kw’Efile

 

3.  Ena Muwa (kasatu)

Aleluya ! ntumbo kw’Efile

 

4.  Yesu atala (kasatu)

Aleluya ! ntumbo kw’Efile

 

 

 

- 130 -

Pa kutentekiesha kye kifulo

Pa kwitufwila ku nkulusu

Mashimba etu aayimbi

Ntumbo kwi Mfumwetu.

 

- 131 -

1.  Nantulu’mi Mfumu Yesu,

Mwishimba diande

Kutshina tala nayilwa

Lusa ku Kabale.

 

*   Su nailwa Ngestemane

Su nailwa malwa obe

Su nailwa kifulo kiobe

Ne muntu a kapesha.

 

2.  Madiya badi n’eshimba

Kukupa bineme,

Bamwene mashama mwasa

Bopu kusanguka.

 

3.  Nankyebe kukutumbisha

Na ntumbo ikata

Bibakitshine Madiya

Ondeshe Kabale.

 

4.  Ompe eshimba Mfumu Yesu,

Kutwala nkulusu

Sunga ekala bushito

Bommwenene mpombo.

 

- 132 -

1.  Yesu Mfumwetu atukutumbula

Mushadikwe ku lupuna mwiulu

Kumpala kobe nkubwetulengiele

Ta biatubwela’twe biya lelo.

 

2.  Bofumankana na ngofu ya lufu

Boponeshanga bukome Mfumu,

Na biabia tatukyebe’twe kuleka

Kukwishingila biloba bino.

 

3.  Sunga kwipusha wa muntu kw’Efile

Eshi muntu e namini Mfumu ?

Aye anakule bukidi wa Yesu,

Badi ku lufu bino e mwiulu.

 

4.  E ! Mwanda wawa ubakidi buwa,

Obe ngi mutwe wa bintu bioso ;

Mutwe kabidi wa Kakongie kobe

Mwina Kabale tadi Mftunwetu.

- 133 -

1.  Efile, botumbikibwa

 Mu mwanobe Kilisto ;

Binobino bosepeela

Kumutumbisha kwiulu.

Mwanobe mupwandjikile

Na kufwala kilongo.

 

2.  Mwiya uboele Obe,

Wibuwa, eshi.    Yawa

Bapelwe pano pa nsenga,

Atumbishibwe mwiulu.

Biabia mwina Nasalete

E Fumu a kwiulu.

 

3.  Mungi nguba twanamone

Bantu boso ba kuno,

Na bangyele na bikudi

Be muushi mwa Fumu’u ;

Bena nsenga, ben’eulu,

Banalangwile Yesu.

 

 

4.  Anka Yaya, bwetuukisha

Binobino wa Yesu ;

Tubamubwela Fumwetu,

Tubakonyo manwi etu ;

Kwi muloo na kwi kalolo,

Atumbishibwe mwiulu.

 

 

- 134 -

Kakanda ka bulese 31

1.  Shetu Efile, tubakutumbula,

Pakutuma Mwan’obe, Fumwetu Yesu.

 

*   Aleluya !atutumbula,

Yesu betupaasha,

Betulesha kifulo kiaye,

Tubasuudibwa soo.

 

2.  Shetu Efile, tubapusha eyi,

Dia lufu lwa Yesu, pabafwile’ye’kwa.

 

3.  Shetu Efile, tubasepelela,

Kuuka’shiFumwetu babuku ku lufu,

 

4.  Shetu Efile, atutengyela Yesu,

Kubayile’ye mwiulu ku kibalo kyetu.

 

- 135 -

Kakanda ka bulese 35

1.  Kumutumbula kwi buwa!

Bena Kilisto tuyimbe,

Su twakutwa kumutumbula,

Twi’nka na buufu eyendo.

 

2.  Kwi yawa betusuula soo,

Lono lwi buwa’lu ndwaye:

Betukimbile mpa na ku lufu,

Betufikisha kwi Efile.

 

3.  Lono lwikudi lumunenka,

Lwi ku mwanda wa balwishe:

Babakuudibwa na mase aa,

Mase a Yesu Kidishitu.

 

4.  Fumu atutumbula kifulo,

Kibakufikisha kuno,

Kukumba na kutuusha mase;

Tuyimbe anka lono lwobe.

 

 

- 136 -

Tshiluba 61

1.  Atukuneemeka,

Mupaashi a Bantu,

Milwisho yetu yi bungi,

Yibashimishiibwa.

 

2.  Obe bwepeleeshe,

Bwa kwitukyengyela,

Lelo uno bopete

Ntumbo mwiulu .

 

3.  Twi na luno lono,

Lwa kifulo kiobe,

Akitusankisha,

Paashi na mwiulu.

 

4.  Wetukakye kwodi,

Mu kifulo kiobe,

Tukutentekyeshe,

Mu mashimba etu.

 

- 137 -

Tshiluba 56

1.  Tubebungu, Fumu Yesu,

Boso bwetu pamune,

Boshaala munkatshi mwetu,

Uusha mashimba etu (bis).

 

2.  Kuno tukwete kwikisha,

Muushi mwa mutaala wobe,

Mashimba etu ngatune,

Mianda yi pano paashi (bis).

 

3.  Kifulo kia Shobe kwodi,

Kibafiki kwatudi,

Fumu Tubakutumbula,

Wemufulwe na Shobe (bis).

 

4.  Tukwete kuleesha baangi,

Lufu’lu lwitukuule,

Mashimba etu ngawule,

Na ntumbo ya kwiulu (bis).

 

5.  Akw’atukayimbi ngono,

Na ya muloo wa looso,

Eshina dia Fume Yesu,

Adisankisha Shetu (bis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX

 

Aba, Yaya atwisesa                                         114

Abayimbi mwiulu                                           106

Akishimisha bubi ni nkini ?                            117

Akwa kwetu mwiulu                                          2

Alelu, alelu, aleluya !                                        78

Aluka, aluka, bwakini okyebe                            19

Amwa mu nyembo’ye mubaadi mulale            127

Apeya ban’eshinda                                            84

Atubala mu mukanda                                       56

Atukuneemeka                                               136

Atusepela Mfumu Kilisto                                109

Atwisese pepi n’obe                                          89

 

Baikile Mwiulu                                                   9

Bantu boso ba pano pashi                                  50

Basalayi ba Mfumu                                           87

Basanguka, basanguka, alleluya                       129

Ben’Efile kulupilayi ngoshi ibakaba                   96

Ben’Efile tabende akwa                                      3

Binobino twina kuku                                        25

Bopangile nsenga’yi                                        103

Bulayi meso enu nutale                                    51

 

 

Dibaalala, dibaalala                                           83

Dino elampi diande namunika                           65

 

Efile akyebe bantu                                          108

Efile ande, Mulami ande                                   64

Efile atumbikibwe                                           102

Efile batumu eyi                                               14

Efile, botumbikibwa                                        133

Efile lumbula mashimba                                     4

Efile Mukata aye ena ngofu                                1

Efile ni mukunkushi                                         93

Efile Yaya enulame                                           31

Eshimba diande dibapu kwaluluka                     71

Eshimba dia Yesu buwa                                    53

Eshina di Mwina mpe                                     115

Eshina ditumbikibwe                                      101

Etulame katshunga sha lusa                              95

 

Fika mwana kwi Yesu                                       37

Fika mwina bubi, fika                                       24

 

Ikala selelee, tekanga Mfumu                            86

Imana mwin’Efile, imana bwimane                   85

Ino mikanda y’Esambi dipya                             63

 

Kilisto panalukye                                            125

Kifulo kia Yesu ki buwa ngofu                          82

Kifulo kiobe Mwanana                                    122

Konya manwi pashi                                          91

Ku angi mapia kwi bantu                                  26

Ku Beteleme a Yudiya                                      23

Ku kibangilo kia nsenga                                    55

Kukw’etu a bakinga                                          33

Ku mesa obe Mwanana                                   123

Kumutumbula kwi buwa                                 135

Kwi kibundji ki buwa bukabe                            61

Kwi Mfumu Yesu Kilisto                                110

Kwa Yesu Mfumu                                            11

 

Lelo abakumbana                                            100

Londa, londa                                                    77

 

Mase aneeme a Yesu a ku Kabale                    121

Mase a Yesu, Mwan’Efile                                113

Maumb’oso a pa nsenga                                    40

Meeso a kutala kwi’Efile                                   75

Mfumu Yesu Kilisto                                         15

Mfumu Yesu, Mfumu Yesu                              22

Mfumwetu sha ntumbo                                   118

Mfumwetu tatukyebe nya                                 42

Mulombidi a lufu lwa Yesu                               67

Munda mwa eshimba diande                             80

Mu nsenga ya kw’Efile                                     62

Muntu oso alungula Kilisto                               13

Mupashani Kilisto bakankile akwa                     27

Mupashi e buwa kini nampete’mi                    124

Mwana a mukooko w’Efile                              112

Mwanda ubafu Yesu Kilisto                              20

Mwanda wa Yesu Mupashi etu                          44

 

Namfwele kilamba kibadi mako                         59

Namono kutunduka kw’efuku dia ntumbo         57

Nandji mushimine kala                                     72

Nanenufikishe mpibue ya bantu                        81

Nani anasepeele kulonda                                   17

Nani andji n’e mwiulu                                      48

Nani apwandjikila na kubuula                         104

Nani namu muntu’u                                       111

Nankumiina eyi diobe lelo                               126

Nanguku eyendo eshi Yesu                               30

Nantentekyesha Yesu Mupash’ande                128

Nantulu’mi Mfumu Yesu mwishimba             131

Nanshimine kula kwi moo                                94

Nashimine’mi mu bubi                                     38

N’eshinda, eyendo na muwa                             76

Nganga mukata e pepi                                       98

Nshetu tweshang’ eyi                                       34

Ntankyebe su kamono su bulolo kuno               29

Ntshi mwa kupusha’mi bufu                             39

 

Pababaipwishe Yesu                                          52

Pabafikile ba nyinaye na bana                            41

Pakumbesha nkamwitabe                                  73

Pakutentekyesha ki’E kifulo                            130

Panafikye, panafikye                                         12

Panamwene ino ntumbo                                   68

Patutala Yesu kwiulu                                          5

Patwanakende amwa mwetu mwiulu                 46

Ponokashibue kokuno                                         6

Ponwekale bofiki kubofula                                16

Popusha Mfum’obe Yesu akwitanyina               54

Push’eyi dia Mfumu                                           5

 

Sha luendo lwa kwenda kw’Efile                       74

Shetu Efile, tubakutumbula                            134

Su otaa mabi obe oso                                        60

 

Takwi kuku bu Yesu etu                                   70

Tala ku Kabale Omone Mupashietu                 120

Tala kwi’wa Mupashani                                    43

Tubakumbana kuno                                          88

Tubapusha Mukandu                                        32

Tubapusha, tubapusha                                      28

Tubebungu, Fumu Yesu                                 137

Tukwete kukuteka ob’Efile                               97

Tulo mu Yesu ngi tulo                                      10

Tunangusheneyi lufu                                        49

Tusepeleele Mupangi                                        99

Tutumbisheyi Yesu bana boso bakinga              79

 

Yaya a lusa diob’eyi                                          36

Yesu aye Mupashani                                         21

Yesu aye mwan’Efile                                          8

Yesu bakitshine kini ? -                                    90

Yesu bakwile’shi ami nabene’u                         69

Yesu e ku Kabale                                            119

Yesu fwala kiobe kilongo                                  45

Yesu Mupashani ande e buwa                           47

Yesu Mupashani aye akyebe                              18

Yesu Mupashi a balwishe                                  35

Yesu Mfumu atukumbana                               116

Yesu Mfumwetu atukutumbula                       132

Yesu Mfumwetu boshala                                 107

Yesu ne kumpala kwobe                                   92

Yesu ni’eshina di buwa                                       7

Yesu we ngabo yande                                       66

 

Zakayo badi muntu mwipi                                58

 

 

 

Cantiques en Kisongye. Édition de 2008.

 

Région Basongye, Kasai Oriental.

 

République Démocratique du Congo (ex-Zaďre).

 

 

 

 

PROMOTION DES OEUVRES CHRETIENNES

 

DU CONGO

 

(P.O.C.C – ASBL)

 

Rue Parc 9 – Quartier Salongo Sud

Commune de Lemba, KINSHASA RDC