LOSANGU LUNENGELA LWAKAFUNDIBWA KUDI YOANO

1932

 

1

 

1 KU bubangabanga kwakakala Diyi, yi Diyi diakakala yi Ncembi, yi Diyi diakakala Ncembi. 2 Yei akakala ku bubangabanga yi Ncembi. 3 Bintu bioso biakapangibwa kudiyi ; kutena you, kintu kipanga kakinako kitapangayi. 4 Munda mwanci mwakadi m˘yo ; yi m˘yo ǎkadi obo a bantu. 5 Yi obo amalumuka mu mwedima, yi mwedima ǎkadi kausomukyendula.

6 Muntu akadiko, amatumibwa kudi Ncembi, dina dienci ene, Yoano. 7 Yei akalwa bwalo bwa nt˘b˘, bixet˘b˘lelayi obo nt˘b˘, bixekwetabusa bantu boso kudiyi. 8 Yei kakadi obo, kate akalwa bixet˘b˘lelayi obo nt˘b˘. 9 Obo a s˘s˘lwo ndo you, akatekyela muntu mwoso obo pa kulwa ku loboko. 10 Akadi ku loboko, yi loboko lwakapangibwa kudiyi, yi loboko kalwamulubukwa. 11 Akalwa kwanci, yi bangongo banci bakadi kabasomwangata. 12 Kaninga bobo bakamwangata, akabapa bumanya bwa kwakala bana ba Ncembi, isanga bobo bamakwetabuxila dina dienci ; 13 bakalelebwa kumoni ku maxi, kumoni ku nyinga ya munyu; kumoni ku nyinga ya muntu, kate kudi Ncembi.

14 Yi Diyi diakatulowa ku munyu, yi diakakala kutudi ; (yi coco twakatebela dikai dienci, dikai dia luna mwana a dit˘i yi tetenci), diamakwolubila˝ana yi iwoxixi yi s˘s˘lwo. 15 Yoano umwat˘b˘lela nt˘b˘, yi amat˘ya ene, You ndo yei unakat˘ya dienci, ene, You ulolwa kunyuma kwamene amadika ku buxi bwamene, bwalo bwakakalayi ku buxi bwamene. 16 Ku Kiolubilu kienci lolo ndo kutwapwangata coco bungi bwecu, yi lwoxixi pelu pa lwoxixi. 17 Bwalo bwakapebwa bwadi kudi Mosese ; lwoxixi lwapwakala yi s˘s˘lwo kudi Yisu Kalistu. 18 Muntu kienako amamona Ncembi ku kikondo kioso ; Mwana a Dit˘i, udi mu kiedi kia Tete, amamusakola mikyenci.

19 Kunu lolo kudi nt˘b˘ ya Yoano, pakadi bena Yuda bamatuma makanda kudiyi yi bena Lebi ku Yelusaleme kulwa mwapangusa, ene, Owe udi ˝ani? 20 Akasakola, kanya˝anini ; akasakola ene, Meme kiena Kalistu. 21 Bakamwapangusa ene, Ape kai? Owe udi Eliya? Akat˘ya ene, Kanana. Owe udi mudimuxi you? 22 Akapingasa ene, Kumoni. Ndo biakamut˘yelabo ene, Udi ˝ani? bituxecwala diyi kudibo bamatutuma. Wat˘ya beci ku bwalo bwebe mikyebe? 23 Yei ene, Meme ndi diyi dia muntu udi mu kut˘ya mu mbata a kisobe ene, Nuxembeyi ncila a Fumu, mwakat˘ya Esaya mudimuxi. 24 Bobo bakatumibwa kudi baFalixi. 25 Yi bakamwapangusa yi bakamwambila ene, Ape wanumeya kukai? ndo kuna Kalistu, sungu Eliya, sungu mudimuxi you. 26 Yoano akabapingasa ene, Meme ngwanumeya mu mai. Pakacikaci penu pamakwemana muntu unutasolubukwa nonu, 27 you ulolwa kunyuma kwamene, untasolelekyela meme yi kusula muxinga ă dikaka dienci. 28 Bintu bebi biakapona ku Betani, dixia dia Y˘dana, kwakanumeya Yoano.

29 Mankyelo akamona Yisu udi mu kulwa kudiyi, yi akat˘ya ene, Mona, Mwana a mukwakwa a Ncembi ancula bubi bwa loboko. 30 You ndo yei unakat˘ya ene, Muntu ulolwa kunyuma kwamene ndo adika ku buxi bwamene, bwalo bwakakalayi ku buxi bwamene. 31 Yi meme kimulubukili, mo ene, uxekwebexebwa kudi Isalele, ndo binapulwa numeya mu mai. 32 Yi Yoano akat˘b˘la nt˘b˘ ene, Nakamona Mwoxixi udi mu kupweka bea kimbenga mu diulu, yi akasala kulu kwanci. 33 Yi meme kimulubukili ; kate you akangutuma kulwa numeya mu mai, yei akangut˘yela ene, You unamona owe Mwoxixi udi mu kupweka yi udi mu kusala kulu kwanci, you ndo yei anumeya yi Mwoxixi a babala. 34 Meme lolo namamona yi namat˘b˘la nt˘b˘ ene, yei ndo Mwana a Ncembi. 35 Mankyelo kabidi Yoano akakwemana yi beyi banci babidi. 36 Yi akadingila Yisu pakakwendayi, yi akat˘ya ene, Mona Mwana a mukwakwa a Ncembi. 37 Yi beyi babidi bakakwombwa diyi dienci yi bakalanda Yisu. 38 Yisu lolo akakulumuka, yi akabamona badi mu kulanda, yi akabat˘yela ene, Nwapalala kai? Bobo bakamwambila ene, Labi (pa kusakolebwa, ene, Mweyexi), kwebe kwakala kudi kupai? 39 Akabat˘yela ene, Nulwi tebela. Bakaya lolo yi bakamona kwakakalayi, yi bakasala yinanci dituku dedi. Kwakadi pepe yi ola disangi.

40 Munga abo a babidi baba bakakwombwa Yoano yi bakamulanda akadi Andelo, Ximono Pita mwakunyenci. 41 Yei akasa˝ana Ximono mukulwanci buxi, yi akamwambila ene, Twamasokolola Mesiya, (pa kusakolebwa ene, Kalistu). 42 Yi akamucwala kudi Yisu. Yisu akamumona yi akat˘ya ene, Owe udi Ximono, mwana a Yona ; owe unatambibwa ene, Kyefasa, (pa kusakolebwa ene, dibwe).

43 Mankyelo akananga kuya ku Ngalili, yi akasa˝ana Filipi ; yi Yisu akamut˘yela ene, Ungulandudili. 44 Filipi lolo akadi muna Betesaida, bula bwa Andelo yi Pita. 45 Filipi akasa˝ana Natanyele, yi akamwambila ene, Twamasokolola you akafunda Mosese mu bwadi ku bwalo bwanci, yi badimuxi, Yisu, mwana a Yosefe, udi muna Nasalete. 46 Yi Natanyele akamut˘yela ene, Kintu kioso kinengela kiamalubukwa kubatuka mu Nasalete? Filipi akamut˘yela ene, Lwaka lwa moni. 47 Yisu akamona Natanyele udi mu kulwa kudiyi, yi akat˘ya ku bwalo bwanci ene, Mona muna Isalele a s˘s˘lwo ; utena yi buluba munda mwanci p˘. 48 Natanyele akamut˘yela ene, Wapungulubukwa kupai? Yisu akapingasa yi akamwambila ene, Buxi butakubikila Filipi, pakadi owe utani mixi mwa kikuyi, meme nakakumona. 49 Natanyele akamwambila ene, Labi, owe udi Mwana a Ncembi, owe udi Fumu a Isalele. 50 Yisu akapingasa yi akamwambila ene, Bwalo bunakakut˘yela ene, Nakakumona muxi mwa kikuyi, ndo bwapwetabusa ? Unamona bintu biadika bebi binene. 51 Yi akamwambila ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, Nunamona diulu diamadipuka, yi bangele ba Ncembi badi mu kuximuna yi badi mu kupweka kulu kwa Mwana a Muntu.

 

 

2

 

1 KU dituku diamusatu kwakadi dibakwa ku Kana mu Ngalili, yi Yisu mamanci akadi koku. 2 Yi Yisu akaswadibwa yi beyi banci ku bidya bia dibakwa. 3 Yi pakasaka finyo, Yisu mamanci ndo akamwambila ene, Kabena yi finyo. 4 Yisu akamwambila ene, Nkisi yinebe kai, mwamukaxi? Ola amene kafikili. 5 Mamanci akakwambila basadi ene, Kintu kioso kinanwambilayi, nonu nukienci. 6 Koku lolo kwakakwemana mabungu manene a mabwe asombomo, luna biakusula kusula bena Yuda bintu yinao, alelekyela yi macwala ndo abidi ku dibungu ndo asatu. 7 Yisu akabambila ene, Nwolubisi mabungu mai. Yi bakakwolubisa t˘ t˘ t˘.8 Yi akabambila ene, Nusuni nkyekyu, nucwali kudi fumu a kidyaki.Yi bakacwala. 9 Yi fumu a kidyaki, pakakikisayi mai akakulumunibwa ku finyo, yi akadi kasolubukwa kwakalwao, (kate basadi bakasuna mai bakalubukwa,) fumu a kidyaki akabikila mwangaci a dibakwa 10 yi akamwambila ene, Muntu mwoso amateka finyo unengela buxi ; oka lolo bantu bamanwa loko, kunyuma finyo a kanana ; owe pako wamabumba finyo unengela p˘i nkyekyu. 11 Bubangabanga bobu bwa bilayixilu bienci ndo bwakakwenca Yisu ku Kana mu Ngalili, yi akakwebesa dikai dienci ; yi beyi banci bakamwetabuxila. 12 Kunyuma kwakapwekayi ku Kapenaumu, yei yi mamanci yi bena kwanci yi beyi banci ; yi bakasala koku matuku atena mangi. 13 Kidikixilu lolo kia bena Yuda kiabadi pepe, yi Yisu akaximunaku Yelusaleme. 14 Yi akasa˝ana bantu mu tempelo badi mu kwodisa ˝ombi yi mikwakwa yi bimbenga, yi basumbanyi ba mpalata baxikamini momu ; 15 yi akakwenca mwobangabanga ă mixinga, yi akatenyeka bungi bwabo mu tempelo, yi mikwakwa yi ˝ombi ; yi akapangulula mpalata ya basumbanyi, yi akapudeya mesa yabo ; 16 yi akat˘yela bodixi ba bimbenga ene, Nunculi bintu bebi momu ; kanuteki ncibo a Tetemi ncibo a kisalu. 17 Yi beyi banci bakakwela lukanyi mwakafundibwa ene, Mulukutu ă ncibo ebÚ ămangudya. 18 Mbw˘so bena Yuda bakakulumuna yi bakamwambila ene, Owe utwebesa kilayixilu kai? bwalo bwakisa bintu bebi. 19 Yisu akapingasa yi akabambila ene, Nuxipi tempelo you, yi nakumubisa kabidi ku matuku asatu. 20 Bena Yuda bakat˘ya lolo, ene, Ku mbula masangi anai yi mbula isambomo ndo kwakakwabakibwa tempelo you, yi owe unamubisa ku matuku asatu? 21 Kaninga yei akat˘ya dia tempelo a mumbidi ănci. 22 Mbw˘so pakadi amabixibwa kudi bafu, beyi banci bakakwela lukanyi mwakat˘yayi nako, yi bakakwetabusa mukanda ă Ncembi, yi diyi diakat˘ya Yisu.

23 Pakadiyi lolo ku Yelusaleme ku Kidikixilu, ku kitula, bantu bangi bakakwetabuxila dina dienci, bamatebela bilayixilu bienci biakakwencayi. 24 Kate Yisu mikyenci akadi kasobetabuxila bienci, bwalo bwakalubukwayi bantu boso, 25 yi bwalo butakwabilayi muntu a kumut˘b˘lela dia muntu ; bwalo bwakalubukwayi mikyenci munda mwa muntu mudimu.

 

3

 

1 KANINGA muntu akadiko a baFalixi, dina dienci ene, Nikodemo, muntu munene a bena Yuda ; 2 yei akalwa kudiyi ku butuku, yi akamwambila ene, Labi, twalubukwa ene, Owe udi mweyexi amalwa kudi Ncembi, bwalo butasolubukwa muntu kukisa bilayixilu bebi biakisa Owe kutena Ncembi udi yinanci. 3 Yisu akapingasa yi akamwambila ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nkwat˘yela ene, Kutena muntu amalelebwa kabidi, kabiyi kumona bufumu bwa Ncembi. 4 Nikodemo akamwambila ene, Muntu unalelebwa beci panakala udi kinunu? Ubili kubwela diamubidi mu difu dia mamanci kulwa lelebwa ? 5 Yisu akapingasa ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nkwat˘yela ene, kutena muntu amalelebwa kudi mai, yi kudi Mwoxixi, kabiyi kubwela mu bufumu bwa Ncembi. 6 Kintu kioso kiamalelebwa kudi munyu kidi munyu ; kioso pako kiamalelebwa kudi Mwoxixi kidi Mwoxixi. 7 Kukamini munapukut˘yela ene, Nudi yi dibambu dia kulelebwa kabidi. 8 Mwoxixi ndo ăpupuya kwoso kwanangau, yi owe wombombwa diyi diau, kate kusolubukwa kulolwau yi kuyeyau ; kudi nako yi muntu mwoso amalelebwa kudi Mwoxixi. 9 Nikodemo akapingasa yi akamwambila ene, Bintu bebi binakala beci? 10 Yisu akapingasa yi akamwambila ene, Owe ndo mweyexi a Isalele yi kusolembetela bintu bebi ? 11 S˘s˘lwo, s˘s˘lwo nkwat˘yela ene, Coco twat˘ya malo atwalubukwa, yi twat˘b˘la nt˘b˘ ya malo atwamamona, yi nonu kanusoangata nt˘b˘ yecu. 12 Ndo napunut˘yela malo a paxi yi nonu kanusokwetabusa, nunakwetabusa beci ndo nakunut˘yela malo a diulu? 13 Muntu kienako amaximuna ku diulu utena you akapweka mu diulu, Mwana a muntu utani mu diulu. 14 Yi byaka biakakwombulula Mosese nyoka mu mbata a kisobe bidi Mwana a muntu yi dibambu dia kwombuludibwa, 15 bitaxepya muntu mwoso umwetabuxila kate uxeakala yi m˘yo ă k˘ k˘. 16 Bwalo bwakananga Ncembi loboko nako biakapayi Mwananci a Dit˘i, ene, muntu mwoso umwetabuxila kaxepya, kate uxeakala yi m˘yo ă k˘ k˘. 17 Bwalo butatumini Ncembi Mwananci ku loboko kulwa bela loboko, kate bixepandixibwa loboko kudiyi. 18 You umwetabuxila kasobelebwa ; you pako utasokwetabusa amabelebwa nkyekyu, bwalo butakwetabuxilayi dina dia Mwana a Ncembi a Dit˘i. 19 Kunu kudi lopelo ene, obo amalwa ku loboko, yi bantu bamananga mwedima, kumoni obo ; bwalo bwakadi makisa abo mabi. 20 Bwalo bwanya˝ana muntu mwoso obo encenca bubi, yi kasolwa ku obo ximbi makisa anci axetongolebwa. 21 Mo you encenca s˘s˘lwo ulolwa ku obo bixekwebexebwa makisa anci ene, amakwencebwa mu Ncembi.

22 Kunyuma kwa bintu bebi, kwakalwa Yisu yi beyi banci ku mbata a Yudiya ; yi akakala koku yi akanumeya bantu. 23 Yoano kabidi akadi mu kunumeya numeya ku Enono, pepe yi Salimi, bwalo bwakadi mai mangi koku ; yi bakalwa, yi bakanumeyebwa ; 24 bwalo bwakadi Yoano ukidi kasokwelebwa mu ncibo a lukanu. 25 Mbw˘s˘ bakakwelesa˝ana mbata kudi beyi ba Yoano yi muna Yuda dia kukusudibwa. 26 Yi bakalwa kudi Yoano yi bakamwambila ene, Labi, you akadi yinebe ku dixia dia Y˘dana, akat˘b˘lela owe nt˘b˘, mona, yei ndo anumeya numeya, yi bantu boso balolwa kudiyi. 27 Yoano akapingasa, ene, Muntu kabiyi kwangata kintu p˘, kutena kwamamupebwa ku diulu. 28 Nonu mikyenu nungwat˘b˘lela binakat˘ya ene, Meme kiena Kalistu, kate ene, namatumibwa ku buxi bwanci. 29 You utani yi muna dibakwa udi mwangaci a dibakwa ; mo kimbila kia mwangaci, kiamakwemana yi kiamamwombwa, ndo kiaxekyelela kiango bwalo bwa diyi dia mwangaci a dibakwa ; mbw˘so kiango kiamene kieki noku kiamafika. 30 Yei udi yi dibambu dia kutumba, meme mpwekyeleli. 31 You ulolwa kulu udi kulu kwa bantu boso. Muna paxi udi a loboko, yi dia loboko ndo diat˘yayi ; you abatuka mu diulu udi kulu kwa bantu boso. 32 Bwalo lolo bwamamonayi yi bwamakwombwayi ndo bwat˘b˘layi ; yi kakuna muntu amangata nt˘b˘ yenci. 33 You amangata nt˘b˘ yenci amanamacisa kilembetelu kienci ene, Ncembi udi s˘s˘lwo. 34 You aputuma Ncembi ndo at˘ya meyi a Ncembi bwalo butasopayi Mwoxixi yi bunya. 35 Tete amananga Mwana, yi amalongola bintu bioso ku kianca kienci. 36 You etabuxila Mwana udi yi m˘yo ă k˘ k˘ ; you pako utasokwedeya Mwana kanamona m˘y˘, kate bisusu bia Ncembi biamasala kulu kwanci.

 

4

 

1 PAKALUBUKWA Fumu lolo mwakakwombwa baFalixi ene, Yisu adika Yoano yi kweyesa yi kunumeya beyi, 2 (kaninga Yisu akadi kasonumeya mikyenci, kate beyi banci), 3 akaxiya Yudiya yi akancuka kuya kabidi ku Ngalili. 4 Yi akadi yi dibambu dia kudika mu Samalia. 5 Akalwa lolo ku bula bwa Samalia bwabikidibwa ene, Sukala, pepe yi mbata akapa Yakobo mwananci Yosefe. 6 Yi mpokolo a Yakobo akadi koku ; mbw˘so Yisu akadi yi bok˘k˘ bwalo bwa lwendo lwanci, akaxikama nako ku mpokolo. Kwakadi pepe yi ola amusambomo.

7 Mwamukaxi akalwa, muna Samalia, kulwa suna mai ; Yisu akamwambila ene, Mpi mai a kunwa. 8 Bwalo bwakamaya beyi banci ku bula kuya ola bidya. 9 Mwamukaxi a Samalia akamut˘yela lolo ene, Owe muna Yuda ungwalombela mai beci ? udi mwamukaxi a Samalia ; bwalo butasoputola˝ana bena Yuda yi bena Samalia. 10 Yisu akapingasa yi akamwambila ene, Ximbi wamalubukwa dilongi dia Ncembi yi you amakut˘yela ene, Mpi mai a kunwa, owe uxemulomba, yi yei uxekupa mai a m˘yo. 11 Mwamukaxi akamwambila ene, Mukyelengi, kuna yi kintu kia kusuna yinakio, yi mai adi kulekule twak˘ ; mbw˘so owe wapwangata mai aa a m˘yo ku kidi kai? 12 Owe wamadika tetecu Yakobo bunene, akatupa mpokolo, yi akanwa momu mikyenci yi bana banci yi bib˘b˘ bienci? 13 Yisu akapingasa, akamwambila ene, Muntu mwoso unonwa mai aa noku unakwombwa nyota kabidi ; 14 kaninga muntu mwoso unonwa mai anamupa, kanakwombwa kabidi nyota ny˘ ; kate mai anamupa analwa munda mwanci mpokolo a mai, amatamba tamba ku m˘yo ă k˘ k˘. 15 Mwamukaxi akamwambila ene, Mukyelengi, mpi mai aa, bintasokwombwa nyota, bintasolwa kunu kulwa suna mai. 16 Yisu akamwambila ene, Yaka ya bikili bayebe, nunalwa kunu. 17 Mwamukaxi akamupingasa ene, Kiena yi bayami. Yisu akamwambila ene, Waput˘ya s˘s˘lwo ene, Kiena yi mwamulumi ku bayami 18 Bwalo bwakadi yi babalumi batano, yi you apwangata nkyekyu kiena bayebe ; nako waput˘ya s˘s˘lwo. 19 Mwamukaxi akamwambila ene, Mukyelengi, ngwamona owe udi mudimuxi. 20 Batetecu bakaxingila ku lupongo lolu, yi nonu nwat˘ya ene, Munda mwa Yelusaleme mudi kidi kixexingila muntu. 21 Yisu akamwambila ene, Mwamukaxi, ungwetabusi, ola ulu kulwa ununaxingila Tete kumoni ndo ku lupongo lolu, ndo ku Yelusaleme. 22 Nonu nwaxingila kinutabiyi ; coco twaxingila kitubili, bwalo bulolwa kipandilu kia m˘yo kudi bena Yuda. 23 Kaninga ola ulolwa, udiko lolo, unaxingila Tete baxingidi ba s˘s˘lwo ku mwoxixi yi ku s˘s˘lwo ; bwalo bwapalala lolo Tete bantu ba noku ndo kwakala baxingidi banci. 24 Ncembi udi Mwoxixi, yi bobo bamwaxingila baxemuxingila ku mwoxixi yi ku s˘s˘lwo. 25 Mwamukaxi akamwambila ene, Ngwalubukwa ene, Mesiya ulolwa, abikidibwa ene, Kalistu ; panakala yei amalwa, unatwambila malo moso. 26 Yisu akamwambila ene, Meme kayou, at˘ya yinebe.

27 Ku kikondo kieki kwakalwa beyi banci, yi bakakama bwalo bwakat˘yayi yi mwamukaxi, kaninga kakwakadi muntu amat˘ya ene, Wapalala kai? ndo ene, Kukai wamakwambila˝ana yinanci? 28 Mwamukaxi lolo akaxiya dibungu dienci yi akaya ku bula ; yi akat˘yela babalumi ene, 29 Nulwi mona muntu amangwambila malo moso anamakwenca, ki yei ndo Kalistu? 30 Bakancuka lolo ku bula, yi bakadi mu kulwa kudiyi.

31 Kaninga beyi bakalwa papo kulwa mwapangusa ene, Labi, dyaka. 32 Mo yei akabambila ene, Meme ndi yi bidya bia kudya binutabiyi nonu. 33 Mbw˘s˘ beyi bakat˘yela˝ana ene, Ape muntu apumucwadila kintu kioso kia kudya? 34 Yisu akabambila ene, Bidya biamene bidi ndo kukisa nyinga yenci ya you amangutuma, yi kumana mudimo ănci. 35 Ka nonu nwat˘ya ene, Ngondo yikidi inai ; kunyuma kunalwa kikondo kia kibukilu? Mona meme nwat˘yela ene, Nusangoli meso, numoni bibidi, bwalo budibio lowa isanga nkyekyu kubuka. 36 You abuka kangata difuto, kakokyeya muxekye ku m˘yo ă k˘ k˘, bixexekyelela˝ana you akuna yi you abuka. 37 Mo nako, diyi didi s˘s˘lwo, ene, Muntu umoumwe ndo akuna, munga ndo abuka. 38 Meme nakanutuma kuya buka kunwakadi kanusokwenca mudimo ; banga bamakwenca mudimo yi nonu nwamabwela ku mudimo ăbo.

39 Mo bena Samalia bangi ba ku bula bobu bakamwetabuxila bwalo bwa diyi dia mwamukaxi akat˘b˘la nt˘b˘ ene, Akangwambila malo moso anamakwenca. 40 Mbw˘so pakalwa bena Samalia kudiyi, bakamulomba asali yinabo, yi akasala koku matuku abidi. 41 Yi banga bakakwetabusa bangi bangi bwalo bwa diyi dienci, 42 yi bakakwambila mwamukaxi ene, Kumoni kabidi ku bwalo bwa kut˘ya kwebe ndo kutwapwetabusa, bwalo butwamamwombwa mikyecu, yi twalubukwa ene, you udi Mupandixi a loboko s˘s˘lwo. 43 Mo kunyuma kwa matuku abidi aa, kwakabatukayi koku kuya ku Ngalili, 44 bwalo bwakat˘b˘la Yisu mikyenci nt˘b˘ ene, Mudimuxi kiena yi nkumbu mu mbata anci mikyenci. 45 Mbw˘so pakalwayi ku Ngalili, bena Ngalili bakamwangata bwalo bwakamonabo bintu bioso biakakwencayi mu Yelusaleme ku kitula, bwalo bwakayabo kabidi ku kitula.

46 Ndo biakalwayi kabidi ku Kana a Ngalili, kwakakulumunayi mai ku finyo. Koku kwakadi muna kikupu, akadi yi mwananci yi kusama ku Kapenaumu. 47 Yei pakakwombwayi ene, Yisu amancuka mu Yudiya kulwa ku Ngalili, akaya kudiyi yi akalomba ene, apwekipo kulwa pandisa mwananci, bwalo bwakadiyi pepe yi kufwa. 48 Biakamut˘yela Yisu ene, Kutena nwamona bilayixilu yi bikamakama, kanunakwetabusa p˘. 49 Muna kikupu akamwambila ene, Mukyelengi, pwekapo buxi bunafwa mwanami. 50 Yisu akamwambila ene, Yaka ; mwanebe udi yi m˘yo. Yi muntu akakwetabusa diyi diakamut˘yela Yisu, yi akaya mu ncila anci. 51 Mo pakadi ukiapweka, basadi banci bakapomana˝ana yinanci bamamucwadila diyi ene, Mwanebe udi yi m˘yo. 52 Mbw˘so akabapanguxila pa ola akancincilayi. Yi bakamwambila ene, Mankyelo ku ola a sambwali ndo kwakamuncuka mudilu. 53 Tetenci lolo akalubukwa ene, kwakadi ola you akamwambila Yisu ene, Mwanebe udi yi m˘yo, yi mikyenci akakwetabusa yi nkumbu anci bungi bwabo. 54 Kilayixilu kieki kabidi kiamubidi ndo kiakakwenca Yisu, pakadi amalwa mu Yudiya kulwa ku Ngalili.

 

 

5

 

1 KUNYUMA kwa bintu bebi kwakadi kitula kia bena Yuda, yi Yisu akaximuna ku Yelusaleme. 2 Ku Yelusaleme lolo, ku kibwelelu kia mikwakwa, kutani didiba diabikidibwa luna Ebeleo ene, Beteseda, didi yi tutanda tutano. 3 Munda mwatu mwakalala kibumbu kia bena masama, bafofo, bena bitumbi, bena bikomo. 5 Yi muntu akadi koku, akadi amatata yi kusama kwanci mbula masangi asatu yi mbula yenana. 6 Pakamumona Yisu, ulele koku, yi akalubukwa ene, amasala noku kikondo kingi nkyekyu akamwambila ene, Owe wakyeba kupanda? 7 Muna kusama akamwambila ene, Mukyelengi, kiena yi muntu, papunyingixibwa mai, a kungwela mu didiba ; mo pandolwa meme, munga amangupwekyela buxi. 8 Yisu akamwambila ene, Bika, ombulula bolelo bwebe, enda. 9 Yi muntu akapanda ku nkyekyu you, yi akakwombulula bolelo bwanci, yi akakwenda ; yi ku dituku dedi kwakadi sabado.

10 Mbw˘s˘ bena Yuda bakat˘yela you akapandixibwa ene, Lelo ndo sabado ; kakusolelekyela yi bwadi owe kwombulula bolelo bwebe. 11 Yei akabapingasa ene, You apungupandisa apungut˘yela mikyenci ene, Ombulula bolelo bwebe, enda. 12 Bakamwapangusa ene, Đani you muntu apukwambila ene, Ombulula bolelo bwebe, enda. 13 Mo you akapandixibwa akadi kasolubukwa ndo ˝ani, bwalo bwakasokowa Yisu ku kimbukuma kiakadi mu kidi kieki.

14 Kunyuma, Yisu akamusa˝ana mu tempelo, yi akamwambila ene, Mona, owe wamapanda ; kwoni kabidi ximbi bunga bwalo buxekuponena bwadika bobu bubi. 15 Muntu you kaya yi akakwambila bena Yuda ene, Yisu ndo akamupandisa. 16 Ndo biakakolomona bena Yuda Yisu, bwalo bwakakisayi bintu bebi ku sabado.

17 Mo Yisu akabakulumuna ene, Tetemi encenca p˘i nkyekyu, yi meme ngwencenca. 18 Mbw˘so ku bwalo bobu kwakadika bena Yuda kupalala kumuxipa, kumoni bwalo bwakalengolayi sabado butupu, kate bwalo bwakat˘yayi kabidi ene, Ncembi udi Tetenci, akadielekyesa mikyenci yi Ncembi bileli. 19 Mbw˘so Yisu akapingasa yi akabambila ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwambila ene, Mwana kabiyi kudiencela bwalo bwoso, butena bwalo bwamonayi Tete ubwakisa ; malo moso akisa yei, Mwana ndo akisa kabidi mo nako. 20 Bwalo bwananga Tete Mwana, umwebesa malo moso encencayi mikyenci ; yi unamwebesa makisa anadika aa noku, binuxekama kama nonu. 21 Byekyene biabisa Tete bafu, ubapapa m˘yo, bipapa Mwana bantu boso m˘yo bakyebayi. 22 Bwalo butasosambola Tete muntu mwoso, kate amapa Mwana kusambola kwoso ; 23 bixenemeka bungi bwa bantu Mwana, bea bianemekabo Tete. You utasonemeka Mwana kasonemeka Tete akamutuma.

24 S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, You ombombwa diyi diamene, yi amakwetabusa you akangutuma, udi yi m˘yo ă k˘ k˘, yi kasolwa ku lopelo, kate amabatuka mu lufu ku m˘yo. 25 S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, ola ulolwa, udiko lolo, unakwombwa bafu diyi dia Mwana a Ncembi ; y bobo bombombwa banakala yi m˘yo. 26 Byekyene bidi Tete yi m˘yo munda mwanci, ndo biamapayi Mwana kabidi ndo kwakala yi m˘yo munda mwanci, 27 yi amamupa bumanya bwa kusambola malo, bwalo budiyi Mwana a Muntu. 28 Kanukamini diembi dedi, bwalo bulolwa ola unakwombwa diyi dienci bungi bwa bantu badi mu nkita, 29 yi banabatuka; bobo bamakwenca kunengela ku kwombuludibwa kwa m˘yo, yi bobo bamakwenca bubi ku kwombuludibwa kwa lopelo. 30 Meme kibiyi kudiencela kintu kioso mikyemi ; bingwombombwa, ka bingwasambola ; yi kusambola kwamene kudi yi nkwami bwalo buntasopalala nyinga yamene, kate nyinga yenci ya you amangutuma. 31 Aka meme ndiat˘b˘lela dia mikyemi, nt˘b˘ yamene kayina s˘s˘lwo. 32 Kudi munga muntu at˘b˘la nt˘b˘ ku bwalo bwamene, yi namalubukwa ene, nt˘b˘ yingwat˘b˘lelayi ku bwalo bwamene idi s˘s˘lwo. 33 Nonu nwakatuma kudi Yoano, yi yei amat˘b˘la nt˘b˘ dia s˘s˘lwo. 34 Kaninga meme kisoangata nt˘b˘ kudi muntu, kate ngwat˘ya noku binuxepandixibwa nonu. 35 Yei noku akadi mwinda ămalumuka yi ămateka obo, yi nonu nwakananga kuxekyelela obo anci kakondo kabende. 36 Kaninga meme ndi yi nt˘b˘ yamadika nt˘b˘ ya Yoano ; makisa akampa Tete kumana, makisa mikyeo angwakisa, amangut˘b˘lela nt˘b˘ ene, Tete akangutuma. 37 Tete mikyenci lolo akangutuma, amangut˘b˘lela nt˘b˘. Nonu kanwombweli diyi dienci ku kikondo kioso, yi kanumonene mwocindu ănci. 38 Yi kanuna yi diyi dienci dixikika munda mwenu, bwalo bunutasokwetabuxila you akatumayi.

39 Nwatebela mu mikanda ya Ncembi, bwalo bunwakisa nonu ene, munda mwayo ndo munwakala yi m˘yo ă k˘ k˘ ; yei noku lolo idi bena nt˘b˘ bat˘b˘la ku bwalo bwamene. 40 Yi kanunakwetabusa kulwa kundi binuxeakala yi m˘yo. 41 Kisoangata kinemu kudi bantu,

42 kate namanulubukwa ene, kanuna yi nyinga ya Ncembi munda mwenu. 43 Meme namalwa ku dina dia Tetemi, yi kanusongwangata ; aka munga unalwa ku dina dienci mikyenci, you nunamwangata. 44 Nonu nunalubukwa kwetabusa beci, bangata˝ana kinemu, yi kabasopalala kinemu kilolwa kudi Ncembi mutupu. 45 Kanukixi ene, meme nakunusanya kudi Tete ; umoumwe udiko unwasanya, isanga Mosese unwamadingila nonu. 46 Ximbi nwamakwetabusa Mosese nuxengwetabusa meme, bwalo bwakafundayi ku bwalo bwamene. 47 Kaninga ndo kanusokwetabusa mikanda yenci, nunakwetabusa meyi amene beci?

 

6

 

1 KUNYUMA kwa bintu bebi, kwakaya Yisu ku dixia dia kitele˝ena kia Ngalili, kidi kia Tibeliasa. 2 Yi kimbukuma kinene kiakamulanda bwalo bwakamonabo bilayixilu biakakwencayi kudi batati ba masama. 3 Yisu lolo akabanda pa lupongo yi akaxikama papa yi beyi banci. 4 Mo Kidikixilu (kitula kia bena Yuda) kiakadi pepe.

5 Mbw˘so Yisu akasangola meso anci, akamona kimbukuma kinene kilolwa kudiyi, yi akat˘yela Filipi ene, Tunakwola mampa kupai, bixedya bantu baba? 6 Mo akat˘ya noku ndo kumwelekyesa, bwalo bwakalubukwayi mikyenci bixekwencayi. 7 Filipi akamupingasa ene, Mampa a diso dia nkama ibidi ya denalio kasobakuka, bixeangata muntu mwoso isanga kicini kibende. 8 Umo mweyi anci, Andelo, Ximono Pita mwakunyenci, akamwambila ene, 9 Kunu kudi mwana a babalumi udi yi mampa atano a bali, yi tuyixi tubende, kate nako kudi beci bwalo bwa bantu bungi noku? 10 Yisu ene, Nuxikiki bantu. Mu kidi kieki lolo mwakadi maxindi mangi.

Mbw˘so babalumi bakaxikama, lwedi lwabo lwakadi pepe yi nkone itano. 11 Yisu lolo akangata mampa, yi pakadi amaxinga, akakwabanyila bantu bamaxikama ; mo nako kabidi yixi, ku lwedi lwakadilabo. 12 Yi pakadi bamakwokutixibwa, akat˘yela beyi banci ene, Nukokyeyi bi cini biamasala, bitaxencimina kintu kioso kanana. 13 Mbw˘so bakabikokyeya, yi bakakwolubisa bibata disangi yi bibidi t˘ t˘ t˘ bia bicini bia mampa atano a bali biakasala kudi bantu bakadya. 14 Mbw˘so pakamona bantu kilayixilu kiakakwencayi, bakat˘ya ene, S˘s˘lwo, you udi mudimuxi you ulolwa ku loboko.

15 Yisu lolo, pakalubukwayi ene, baxelwa mukwata ku ngulu ndo kumuteka fumu a mbata akancuka kabidi kuya ku lupongo, mikyenci mutupu. 16 Mo pakakwela butuku, beyi banci bakapweka ku mai; 17 yi pakadi bamakondela mu kibusu, bakalekyela mu kitele˝ena kuya ku Kapenaumu. Kwakadi lolo mwedima nkyekyu, yi Yisu akadi kasolwa kudibo. 18 Yi mai akatepa tepa bwalo bwa lupepele lukola lwakapupuya. 19 Mbw˘so pakadi bamafuba " stadia " ndo masangi abidi yi itano ndo masangi asatu, bakamona Yisu udi mu kwenda kulu kwa mai, ulu kulwa pepe yi kibusu, yi bakadi yi bowa. 20 Kaninga akabambila ene, Meme kayou ; kanucini. 21 Ndo biakanangabo kumwangata mu kibusu; yi kibusu kiakafika nkyekyu nkyekyu ku mbata kwakayabo.

22 Mankyelo kimbukuma kiakakwemana ku dixia dia kitele˝ena bakamona kamo kabusu kakyenako katena kamokamwe, yi Yisu akadi kayili yi beyi banci mu kibusu, kate beyi banci bakancuka mikyeabo ; 23 (kaninga tumo tubusu tubende twa ku Tibeliasa twakalwa pepe yi kidi kiakadyabo mampa pakadi Fumu amaxinga ;) 24 mbw˘so pakamona bantu Yisu kiena koku ndo beyi banci, mikyeabo bakakondela mu tubusu yi bakalwa ku Kapenaumu badi mu kupalala Yisu.

25 Yi pakadi bamamusa˝ana ku dixia dia kitele˝ena bakamwambila ene, Labi, wapulwa kunu ku kikondo kai? 26 Yisu akapingasa yi akabambila ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, Nungwapalala, kumoni bwalo bunwakamona bilayixilu, kate bwalo bunwakadya mampa yi nwakakwokuta. 27 Kanukambidi bidya biancimina, kate bidya biasala ku m˘yo ă k˘ k˘, binanupa Mwana a muntu, bwalo bwamamutekyela Tete kilembetelu, isanga Ncembi. 28 Mbw˘so bakamwambila ene, Tunakwenca kai bituxekisa makisa a Ncembi? 29 Yisu akapingasa yi akabambila ene, Kunu kudi mudimo ă Ncembi, ene, nwetabuxili you amatumayi. 30 Ndo biakamwambilabo ene, Kilayixilu kai kiencenca owe, bituxemona yi bituxekwetabuxila? Wakisa kai? 31 Batetecu bakadya " mana " mu mbata a kisobe, bea biakafundibwa ene, Akabapa bidya bia mu diulu kudya. 32 Mbw˘so Yisu akabambila ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, kakwakadi Mosese akanupela bidya bia mu diulu ; kate Tetemi unupapa bidya bia s˘s˘lwo bia mu diulu. 33 Bwalo budi bidya bia Ncembi bebi biapweka mu diulu, yi bipapa loboko m˘yo.

34 Mbw˘s˘ bakamwambila ene, Fumu, utupi bebi bidya matuku moso. 35 Yisu akabambila ene, Meme ndi bidya bia m˘yo ; you ulolwa kundi kanakwombwa ncala ny˘, yi you ungwetabuxila meme kanakwombwa nyota ny˘. 36 Kate napunwambila ene, nwamangumona kabidi yi kanusokwetabusa. 37 Bungi bwa bantu bangupapa Tete banalwa kundi; yi you ulolwa kundi, meme kinamupiya p˘. 38 Bwalo bunamapweka mu diulu, kumoni kukisa nyinga yamene mikyemi, mo nyinga ya you akangutuma. 39 Yi kunu kudi nyinga ya you akangutuma ene, bintu bioso biakampayi, meme kixencimisa kintu kimokimwe, kate nxekibisa ku dituku dia ku sula. 40 Yi kunu kudi nyinga ya Tetemi, ene, muntu mwoso amona Mwana, umwetabuxila, uxeakala yi m˘yo ă k˘ k˘ ; yi meme nakumubisa ku dituku dia ku sula.

41 Mbw˘so bena Yuda bakamupindudila bwalo bwakat˘yayi ene, Meme ndi bidya biamapweka mu diulu. 42 Yi bakat˘ya ene, Ki yei ndo Yisu, mwana a Yosefe, utwamalubukwa tetenci yi mamanci? Ape yei at˘ya nkyekyu beci ene, Namapweka mu diulu? 43 Yisu akapingasa yi akabambila ene, Kanupindula˝ani. 44 Muntu kabiyi kulwa kundi kutena Tete akangutuma amamuputa ; yi meme nakumubisa mu dituku dia ku sula. 45 Ku mikanda ya badimuxi kwamafundibwa ene, Banakweyexebwa bungi bwabo kudi Ncembi. Muntu mwoso amakwombwa kudi Tete, yi amakweya, ulolwa kundi. 46 Kakulexi yi kut˘ya ene, muntu amamona Tete ; you mutupu udi a Ncembi, yei amamona Tete. 47 S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, You ungwetabuxila meme udi yi m˘yo ă k˘ k˘. 48 Meme ndi bidya bia m˘yo. 49 Batetenu bakadya " mana " mu mbata a kisobe yi bakamafwa. 50 Bebi noku bidi bidya biapweka mu diulu bixebidya muntu, yi bitaxefwayi. 51 Meme ndi bidya bebi bitani yi m˘yo biamapweka mu diulu ; aka muntu unakala amadya bidya bebi unakala yi m˘yo matuku moso ; mo bidya binapa bidi munyu ămene, bwalo bwa m˘yo ă loboko.

52 Mbw˘so bena Yuda bakakwelesa˝ana mbata, ene, Ape yei unatupa munyu ănci kudya beci? 53 Biakabambila Yisu ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, Kutena nunakala nwamadya munyu ă Mwana a muntu, yi nwamanwa maxi anci, kanuna yi m˘yo munda mwenu. 54 You udedya munyu ămene, unonwa maxi amene, udi yi m˘yo ă k˘ k˘, yi meme nakumubisa ku dituku dia ku sula. 55 Bwalo budi munyu ămene bidya bia s˘s˘lwo, yi maxi amene adi mai a s˘s˘lwo. 56 You udedya munyu ămene, unonwa maxi amene ndo asala munda mwamene, yi meme munda mwanci. 57 Bea biakangutuma Tete a m˘yo, yi meme ngwakala yi m˘yo ku bwalo bwa Tete, ndo bidi you ungudedya meme, yei kabidi unakala yi m˘yo ku bwalo bwamene. 58 Bebi ndo bidya biakapweka mu diulu. Kumoni bea biakadya batete yi bakafwa ; you udedya bidya bebi, unakala yi m˘yo k˘ k˘.

59 Malo aa noku ndo akat˘yayi mu kixingidilu biakakweyesayi mu Kapenaumu. 60 Mbw˘so beyi banci bangi, pakakwombwabo, bakat˘ya ene, Diyi dedi didi kukola ; ˝ani ubili kudiombwa? 61 Kaninga Yisu, akadi amadilubukila munda mwanci ene, beyi banci bamapindudila bwalo bobu, akabambila ene, Bwalo bobu bwamanuponesa? 62 Ape ndo nuxemona Mwana a muntu udi mu kuximuna kwakadiyi kalikali? 63 Kudi Mwoxixi upapa m˘yo, munyu kausotetowa kintu ; meyi anamanwambila adi mwoxixi, yi adi m˘yo. 64 Kate banga badi yinenu batasokwetabusa. Bwalo bwakalubukwa Yisu bantu p˘i bubangabanga bakadi kabasokwetabusa, yi muntu you uxemwenga. 65 Yi akat˘ya ene, Ndo binapunwambila ene, Muntu kabiyi kulwa kundi kutena kwamamupebwa kudi Tete.

66 P˘i kikondo kieki pakapi˝ana banga beyi banci bangi, yi bakadi kabasokwenda yinanci kabidi. 67 Mbw˘so Yisu akat˘yela disangi yi babidi ene, Nonu kabidi nwakyeba kuncuka? 68 Ximono Pita akamwambila ene, Fumu, tunaya kudi ˝ani? Owe udi yi meyi a m˘yo ă k˘ k˘. 69 Yi coco twamakwetabusa yi twamalubukwa ene, owe udi Muntu a babala a Ncembi. 70 Yisu akabapingasa ene, Ki nakanusungula disangi yi babidi? yi umoumwe udi yinenu udi diabolo. 71 Akat˘ya lolo dia Yudaxi, a Ximono, muna Ixikalioto, bwalo buxemwenga you noku, muna disangi yi babidi.

 

7

 

1 KUNYUMA kwa bintu bebi, Yisu akakwenda mu Ngalili, bwalo bwakanya˝anayi kwenda mu Yudiya, bwalo bwakapalala bena Yuda kumuxipa. 2 Kitula lolo kia bena Yuda kia bitanda kiakadi pepe. 3 Mbw˘so bena kwanci bakamwambila, ene, Ncuka kunu, yaka ku Yudiya, bixemona beyi bebe kabidi makisa ebe akisa kisa Owe. 4 Bwalo butasokwenca muntu kintu kioso ku busoko, pakala mikyenci lolo amapalala kululukibwa ku mpala ya bantu. Ndo wakisa bintu bebi, udiebesi mikyebe ku loboko. 5 Bwalo butamwetabuxila isanga bena kwanci. 6 Mbw˘so Yisu akabambila ene, Kikondo kiamene kikidi kakifikili, mo kikondo kienu kiamafika dituku dioso. 7 Loboko kalubiyi kununya˝ana, kaninga meme ndo amanya˝analu, bwalo bungwat˘b˘la ku bwalo bwalu, ene, makisa alu adi mabi. 8 Nuximuni nonu ku kitula. Meme kisobeximuna ku kitula kieki, bwalo butafikili kikondo kiamene. 9 Pakadi amabat˘yela bintu bebi, akasala mu Ngalili.

10 Kaninga pakadi bena kwanci bamaximuna, kunyuma yei kabidi akaximuna ku kitula, kumoni ku mpala ya bantu, kate bea ku busoko. 11 Mbw˘so bena Yuda bakamupalala ku kitula, yi bakat˘ya ene, Yei udi kupai? 12 Yi bopindo bungi bwakapindudibwa ku bwalo bwanci kudi bimbukuma. Bamo ene, Udi kunengela ; bamo ene, Kanana ; kate adimba bantu. 13 Kaninga kakwakadi muntu umoumwe akat˘ya dyendeli ku bwalo bwanci, bwalo bwa bowa bwabo bwa bena Yuda.

14 Mo pakadi batani nkyekyu pakacikaci pa kitula, pakaya Yisu munda mwa tempelo yi akakweyesa. 15 Mbw˘so bena Yuda bakakama ene, You muntu ubili mikanda beci? bwalo butakweyayi p˘. 16 Mbw˘so Yisu akabapingasa ene, Kweyesa kwamene kakuna kwamene, kate kwanci kwa you akangutuma. 17 Aka muntu akyeba kwenca nyinga yenci, unalubukwa dia kweyesa, ndo kudi kwa Ncembi, sungu ndo namadit˘yela biamene kanana. 18 You udiat˘yela bienci, amapalala kinemu kienci ; mo you apalala kinemu kienci kia you akamutuma, yei udi s˘s˘lwo, yi disalu kadina munda mwanci. 19 Ki Mosese akanupa bwadi, yi kakuna muntu enu umoumwe encenca bwadi. Kukai nonu nwamapalala kunguxipa? 20 Kimbukuma kia bantu bakat˘ya ene, Udi yi kidimu kibi ; ˝ani amapalala kukuxipa? 21 Yisu akapingasa yi akabambila ene, Meme nakakwenca dikisa dimodimwe, yi nonu nwamakama bungi bwenu. 22 Ndo biakanwelesa Mosese bwadi, (kaninga kabuna ndo bwa Mosese, kate kudi babakulu ba kalikali), yi nonu nwelela muntu bwadi ku sabado. 23 Ndo muntu elebwa bwadi ku sabado, bitaxexipibwa bwadi bwa Mosese, nonu nwamangwombwela bituku bwalo bunamancincidisa muntu nya ku sabado? 24 Kanusambodi ku meso kanana, kate nusamboli kusambola kwa nkwami.

25 Banga lolo ba bena Yelusaleme bakat˘ya ene, Ki yei ndo muntu apalalabo kumuxipa? 26 Mona, at˘ya ku mpala, yi kabasomut˘yela bwalo. Bantu banene lolo bamalembetela s˘s˘lwo ene, you udi Kalistu? 27 Kaninga you noku, tumubili kulolwayi. Kate Kalistu, bilolwayi, kakuna muntu umubili kulolwayi.

28 Mbw˘so Yisu akakwamena munda mwa tempelo, udi mu kweyesa yi kut˘ya ene, Nungwalubukwa meme, yi nwalubukwa kundolwa ; yi kisodilula mikyemi, kate you akangutuma udi s˘s˘lwo, unutasolubukwa nonu. 29 Meme mubili, bwalo bundolwa kudiyi, yi yei akangutuma. 30 Biakapalalabo kumukwata, kaninga kakwakadi muntu umwabaka kianca, bwalo butafikili kikondo kienci. 31 Mo bena kimbukuma bangi bakamwetabuxila, yi bakat˘ya ene, Kalistu, oka ulolwa, unadika lwedi lwa bilayixilu kwenca biamakwenca muntu you?

32 BaFalixi bakakwombwa kimbukuma badi mu kupindudila malo aa ku bwalo bwanci, yi makanda manene yi baFalixi bakatuma basadi, ene, bamukwati. 33 Biakat˘ya Yisu ene, Kakondo kabende kakiasala kantani yinenu yi nceya kudiyi akangutuma. 34 Nunangupalala yi kanunangusokolola, yi kungwakala, nonu kanubiyi kulwa. 35 Mbw˘so bena Yuda bakat˘ya˝ana ene, Ape unaya kupai kututasomusokolola coco? Unaya kudi bantu ba Lucakacaka kudi bena Ngiliki kuya eyesa bena Ngiliki? 36 Diyi kai dedi diat˘yayi ene, Nunangupalala yi kanunangusokolola ; yi kungwakala, nonu kanubiyi kulwa?

37 Ku dituku dia ku sula, ku diba dinene dia kitula, kwakakwemana Yisu yi akat˘ya ene, Aka muntu mwoso ombombwa nyota, alwi kundi, anwi. 38 You ungwetabuxila meme, bea biat˘ya mukanda ă Ncembi, mu difu dienci munakyela ncedi ya mai a m˘yo. 39 Kaninga akat˘ya noku dia Mwoxixi, uxeangata bantu bakamwetabuxila ; bwalo bwakadi Mwoxixi ukidi kafikili, bwalo butabandixibwa Yisu kulu ku kikondo kieki. 40 Mbw˘so banga bena kimbukuma, pakakwombwabo malo aa, bakat˘ya ene, You udi mudimuxi s˘s˘lwo. 41 Bamo ene, You udi Kalistu. Banga ene, Kalistu lolo abatuka mu Ngalili? 42 Ki mukanda ă Ncembi ămat˘ya ene, Kalistu ulolwa kudi bana ba Dafidi? yi ku bula bwa Beteleme, kwakadi Dafidi? 43 Mbw˘so bakanamuka˝ana bonamu kudi bantu ku bwalo bwanci. 44 Mo banga bakakyeba kumukwata ; kate kakwakadi muntu umwabaka bianca.

45 Mbw˘so basadi bakalwa kudi makanda manene yi kudi baFalixi ; .yi bobo bakabambila ene, Kukai nwakadi kanusomucwala? 46 Basadi bakat˘ya ene, Kalikali muntu kut˘ya noku ny˘, bea biat˘ya muntu you. 47 BaFalixi lolo bakapingasa ene, Nonu kabidi nwamadimbibwa? 48 Muntu udiko a bantu banene amamwetabuxila, ndo a baFalixi? 49 Kate kimbukuma kieki kia bantu batabiyi bwadi badi bena mulau. 50 Nikodemo akabambila (you akalwa kudiyi buxi, akadi muntu abo mikyeabo) 51 ene, Bwadi bwecu bwabela muntu, buxi bwa kumwombwa mikyenci, yi buxi bwa kulubukwa mwencencayi? 52 Bakamupingasa yi bakat˘ya ene, Owe kabidi udi muna Ngalili? Palala yi lembetela ene, mu Ngalili kamusobatuka mudimuxi. 53 Yi bakancuka muntu ku ncibo anci, muntu ku ncibo anci.

 

8

 

1 MO Yisu akaya ku lupongo lwa Olife. 2 Yi ku butwatuku pexe kwakalwayi kabidi ku tempelo, yi bungi bwa bantu bakalwa kudiyi ; yi akaxikama yi akabeyesa. 3 Yi bafundi ba mikanda yi baFalixi bakacwala mwamukaxi kudiyi amakwacibwa sasa ; yi pakadi bamamuxikika pakacikaci 4 bakamwambila ene, Mweyexi, mwamukaxi you apukwacibwa sasa, pa kwenca noku. 5 Ku bwadi lolo kwakat˘ya Mosese ene, Nuxipi bantu ba noku yi mabwe ; mbw˘so owe wat˘ya beci? 6 Kaninga bakat˘ya noku ndo kumwelekyesa, bixeakalabo yi bwalo bwa kumusanya. Mo Yisu akakwenama, yi akafunda yi lulembu lwanci paxi. 7 Pakadi bakiamukuxulula, akadisangola yi akabambila ene, You udi yinenu utena yi kwona amweli dibwe buxi. 8 Yi akakwenama kabidi yi akafunda yi lulembu lwanci paxi. 9 Kaninga bobo, pakakwombwabo, bakabatuka ku umoumwe ku umoumwe p˘i babakulu p˘i bena sula ; yi Yisu akaxiyibwa mikyenci, yi mwamukaxi kwakadiyi pakacikaci. 10 Yisu lolo akadisangola yi akadi kasomona muntu utena mwamukaxi you ; yi akamwambila ene, Mwamukaxi, badi kupai, basanyi bebe? Kabasokubela kudi muntu umoumwe? 11 Yei akat˘ya ene, Kumoni muntu umoumwe, idyanga. Yi Yisu akamwambila ene, Meme kabidi kisokubela ; yaka ; p˘i nkyekyu kwoni kabidi ny˘.

12 Mbw˘so Yisu akabambila kabidi ene, Meme ndi obo a loboko ; you ungwalanda kanakwenda ku mwedima, kate unakala yi obo a m˘yo. 13 BaFalixi lolo bakamwambila ene, Owe udiat˘b˘lela mikyebe nt˘b˘ ; nt˘b˘ yebe kayina s˘s˘lwo. 14 Yisu akapingasa yi akabambila ene, Isa ndo meme ndiat˘b˘lela mikyemi nt˘b˘, nt˘b˘ yamene idi s˘s˘lwo, bwalo bungwalubukwa kundolwa yi kunceya ; mo nonu kanubiyi kundolwa yi kunceya. 15 Nonu nwasambola kusambola kwa munyu, meme kisosambola muntu. 16 Aka lolo ngwasambola, kusambola kwamene kudi s˘s˘lwo, bwalo buntasoakala mikyemi mutupu, kate mikyemi yi Tete akangutuma. 17 Yi ku bwadi bwenu kabidi kwamafundibwa ene, Nt˘b˘ ya babalumi babidi idi s˘s˘lwo. 18 Meme udiko udiat˘b˘lela mikyemi nt˘b˘ ; yi Tete akangutuma ungwat˘b˘lela nt˘b˘. 19 Ndo biakamwambilabo ene, Tetebe udi kupai? Yisu akapingasa ene, Kanusolubukwa ndo meme ndo Tetemi ; ximbi nwamangulubukwa, nuxelubukwa Tetemi kabidi. 20 Meyi aa ndo akat˘yayi mu kibumbilu kia tempelo, pakakweyesayi mu tempelo; yi kakwakadi muntu umwakwata, bwalo butafikili ola anci.

21 Akabat˘yela lolo ene, Meme ngwancuka yi nunangupalala, yi nunafwa mu bubi bwenu ; kunceya meme, nonu kanubiyi kulwa. 22 Mbw˘so bena Yuda bakat˘ya ene, Unadixipa mikyenci? bwalo bwat˘yayi ene, Kunceya, nonu kanubiyi kulwa. 23 Yi akabambila ene, Nonu nudi bena muxi ; meme ndi muna kulu. Nonu nudi bena loboko lolu ; meme kiena muna loboko lolu. 24 Ndo binapunwambila ene, nunafwa mu mabi enu ; bwalo kutena nunakwetabusa ene, Meme ndi you, nunafwa mu mabi enu. 25 Biakamwambilabo ene, Udi ˝ani Owe? Yisu akabambila ene, Ndi dyendeli bea binamanwambila kabidi. 26 Ndi yi malo mangi kut˘ya yi kusambola ku bwalo bwenu ; kate you akangutuma udi s˘s˘lwo, yi malo aa anamakwombwa kudiyi, ka aa angwat˘yela loboko. 27 Bakadi kabasolembetela ene, amabambila dia Tete.

28 Mbw˘so Yisu akabambila ene, Panakala nwamakwombulula Mwana a muntu, kunyuma nunalubukwa ene, Meme ndi you, yi kisodikixila kintu biamene mikyemi, kate luna biamangweyesa Tete ndo bingwat˘ya malo aa. 29 You lolo akangutuma udi yinami ; yei kasonguxiya mikyemi mutupu, bwalo bungwencenca malo matuku moso adi loko ku meso anci. 30 Pakat˘yayi malo aa, bantu bangi bakamwetabuxila.

31 Yisu lolo akat˘yela bena Yuda baba bakamwetabuxila ene, Ndo nwasala mu diyi diamene, nudi beyi bamene s˘s˘lwo, 32 yi nunalubukwa s˘s˘lwo, yi s˘s˘lwo unanupaula. 33 Bakamupingasa ene, Tudi bana ba Abalami, yi katwakadi ku bupika bwa muntu umoumwe ny˘ ; owe wat˘ya beci ene, Nunapaudibwa? 34 Yisu akabapingasa ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, Muntu mwoso encenca, bubi udi mupika a bubi. 35 Mupika lolo kasosala mu ncibo k˘ k˘ ; mwana ndo asala k˘ k˘. 36 Aka lolo Mwana unanupaula, nunapauka s˘s˘lwo. 37 Ngwalubukwa ene, nudi bana ba Abalami ; kate nwapalala kunguxipa, bwalo butasoakala diyi diamene yi kibwelelu munda mwenu. 38 Meme ngwat˘ya binamamona kwa Tetemi, yi nonu nwencenca binwamakwombwa kwa tetenu. 39 Bakapingasa yi bakamwambila ene, Abalami udi tetecu. Yisu akabambila ene, Ximbi nwapwakala bana ba Abalami, nuxekwenca makisa a Abalami ; 40 kate nkyekyu nwapalala kunguxipa meme, muntu apunwambila s˘s˘lwo you unapwombwa kudi Ncembi ; Abalami akadi kasokwenca noku. 41 Nonu nwencenca makisa a tetenu. Bakamwambila ene, Coco katusolelebwa ku budibi ; tudi yi Tete umoumwe, Ncembi. 42 Yisu akabambila ene, Ximbi Ncembi akadi Tetenu nuxengunanga, bwalo bunakabatuka kudi Ncembi yi namalwa kudiyi ; bwalo buntasodilula mikyemi, kate yei akangutuma. 43 Kukai kanusokyendula diembi diamene? Bwalo bunutabiyi kwombwa diyi diamene. 44 Nonu nudi yi diabolo ku tetenu, yi nwakyeba kwenca xindilu ya tetenu. Yei akadi muxipa˝ani p˘i bubangabanga, yi akadi kasokwemana mu s˘s˘lwo, bwalo butenako s˘s˘lwo munda mwanci p˘. Padimbayi lodimbu, pamat˘yayi bwalo budi bwanci ; bwalo budiyi muna ncimi yi tete a ncimi. 45 Kaninga bwalo bungwat˘ya s˘s˘lwo, nonu kanusokwetabusa. 46 Đani yinenu ungwatongola bwalo bwa kwona? Ndo ngwat˘ya s˘s˘lwo, kukai kanusokwetabusa? 47 You udi muna Ncembi ombombwa meyi a Ncembi ; mbw˘so nonu kanusokwombwa bwalo bunutena bena Ncembi.

48 Bena Yuda bakapingasa yi bakat˘ya ene, Ka bitwat˘ya ene, Owe udi muna Samalia, udi yi kidimu kibi? 49 Yisu akapingasa ene, Meme kiena yi kidimu kibi ; kate ngwanemeka Tetemi, yi nonu nungwakisa meme. 50 Kaninga kisopalala dikai diamene mikyemi ; munga udiko apalala yi asambola. 51 S˘s˘lwo, s˘solwo, nwat˘yela ene, Ndo muntu mwoso unanama diyi diamene, kanamona lufu ny˘. 52 Bena Yuda bakamwambila ene, Nkyekyu twalubukwa ene, udi yi kidimu kibi. Abalami akamafwa yi badimuxi ; yi owe wat˘ya ene, Ndo muntu anama diyi diamene, kanakikisa lufu ny˘. 53 Owe wamadika tetecu Abalami bunene, akamafwa? yi badimuxi bakamafwa ; Owe udiateka mikyebe ˝ani? 54 Yisu akapingasa ene, Meme ndo ndiatumbisa mikyemi, kinemu kiamene kidi kanana ; kudi Tetemi ungwatumbisa, unwat˘ya nonu ene, udi Ncembi enu. 55 Yi nonu kanumulubukili ; mo meme mwalubukwa ; yi ndo nxet˘ya ene, Kisomulubukwa, nxeakala bea nonu, muna ncimi. Kate mwalubukwa, yi ngwanama diyi dienci. 56 Tetenu Abalami akaxekyelela bwalo buxemonayi diba diamene; yei akamona yi akaxekyelela. 57 Mbw˘so bena Yuda bakamwambila ene, Owe ukidi kuna yi mbula masangi atano ; Owe lolo wamamona Abalami? 58 Yisu akabambila ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwambila ene, Buxi bwakakala Abalami kienako, meme udiko. 59 Ka biakakwongulabo mabwe ndo kumwelao, mo Yisu akadisokoka yi akabatuka mu tempelo, udi mu kuya pakacikaci pabo ; nako kwakadikayi.

 

9

 

1 YI pakadikayi, akamona muntu udi mufofo p˘i kulelebwa kwanci. 2 Beyi banci lolo bakamwapangusa ene, Labi, akakwona ˝ani, ndo you ndo tetenci yi mamanci, bixelelebwayi mufofo? 3 Yisu akapingasa ene, You kasokwona, ndo tetenci ndo mamanci, kate bixekwebexebwa makisa a Ncembi munda mwanci. 4 Ndi yi dibambu dia kukisa makisa anci a you akangutuma, pakala munyinya ukidiko. Butuku bulolwa butabiyi muntu kukisa. 5 Ku kikondo kingwakala ku loboko, ndi obo a loboko. 6 Pakamanayi noku kut˘ya, akakwela mati pa yimbwi, yi akasala lubumbu yi mati, yi akaxinga meso anci yi lubumbu. 7 Yi akamwambila ene, Yaka, ya udikusuli ku didiba dia Siloama, (pa kusakolebwa ene, Mutumibwi). Akaya lolo, yi akakusula, yi akalwa yi meso.

8 Mbw˘so bena bula bwanci yi bobo bakamumona kalikali udi mulombi, bakat˘ya ene, Ki yei ndo muntu you akaxikama, akalomba lomba? 9 Banga ene, Kayou ; bamo ene, Kanana ; mo afwana˝ana yinanci ; mikyenci ene, Meme kayou. 10 Bakamwambila lolo ene, Ape meso ebe amadipudibwa beci? 11 Yei akapingasa ene, Muntu abikilabo ene, Yisu, ndo akasala lubumbu, yi akaxinga meso amene, yi akangwambila ene, Yaka ku Siloama, udikusuli ; mbw˘so namaya kusula, yi namamona. 12 Ndo biakamwambilabo ene, Yei udi kupai ? Yei ene, Kisolubukwa.

13 Bakamucwala kudi baFalixi akadi mufofo kalikali. 14 Kwakadi lolo sabado ku diba diakasala Yisu lubumbu, diakadipulayi meso anci. 15 Mbw˘so baFalixi bakamwapangusa kabidi mwakangatayi meso anci. Akabambila ene, Akateka lubumbu ku meso amene, yi nakakusula, yi ngwamona. 16 Mbw˘so banga baFalixi ene, You muntu kiena a Ncembi, bwalo butasonamayi sabado. Banga ene, Ape muna bubi ubili kwenca bilayixilu bia noku beci? Yi bakanamuka˝ana bonamu. 17 Mbw˘so bakat˘yela mufofo kabidi ene, Owe wat˘ya beci ku bwalo bwanci, bwalo bwamadipulayi meso ebe? Yei ene, Udi mudimuxi.

18 Mbw˘so bena Yuda bakadi kabasokwetabusa ku bwalo bwanci ene, akadi mufofo yi akangata meso, biakabikilabo tetenci yi mamanci a you akangata meso. 19 Yi bakabapangusa ene, You udi mwanenu, unwat˘ya nonu ene, akalelebwa mufofo? amona lolo nkyekyu beci? 20 Tetenci yi mamanci bakapingasa ene, Tubili you, ene, udi mwanecu, yi ene, akalelebwa mufofo ; 21 mo mwamonayi nkyekyu katusomulubukwa ; ndo ˝ani apudipula meso anci, coco katusolubukwa. Numwapangusi mikyenci ; yei udi mwamukulu ; unadit˘yela mikyenci. 22 Tetenci yi mamanci bakat˘ya noku, bwalo bwakacinabo bena Yuda ; bwalo bwakakwetabusa˝ana bena Yuda buxi ene, aka muntu mwoso umwasakola ene, udi Kalistu, uxekwelebwa kixingidilu ixongo. 23 Ndo biakat˘ya tetenci yi mamanci ene, Udi mwamukulu; numwapangusi.

24 Mbw˘so bakabikila muntu you diamubidi akakala mufofo, yi bakamwambila ene, Tumbisa Ncembi ; coco twalubukwa ene, muntu you udi muna bubi. 25 Biakapingasayi, ene, Ndo udi muna bubi meme kisolubukwa. Kintu kimokimwe ndo kingwalubukwa ene, isanga nakadi mufofo, nkyekyu ngwamona. 26 Bakamwambila kabidi ene, Akakwenca yinebe kai? Akadipula meso ebe beci? 27 Akabapingasa ene, Napunwambila buxi, yi nwakadi kanusokwombwa ; kukai nwananga kwombwa kabidi ? Nonu kabidi nwakyeba kwakala beyi banci? 28 Bakamudidika, yi bakat˘ya ene, Owe ndo mweyi anci, mo coco tudi beyi ba Mosese. 29 Coco twalubukwa ene, Ncembi akat˘yela Mosese ; kaninga you, katubiyi kulolwayi. 30 Mwamulumi akapingasa yi akabambila ene, Ape kikamakama ndo kieki, nonu kanusolubukwa kulolwayi, yi amadipula meso amene. 31 Tubili ene, Ncembi kasokwombwa bena mabi ; kate ndo muntu udi muxingidi a Ncembi, yi encenca nyinga yenci, you noku ndo ombombwayi. 32 P˘i bubangabanga bwa loboko, kapasokwombwebwa p˘ ene, muntu amadipula meso a muntu akalelebwa mufofo. 33 Kutena muntu you apwakala muna Ncembi, kaxelubukwa kwenca kintu kioso. 34 Bakapingasa yi bakamwambila ene, Owe wamalelebwa mu mabi dyendeli ; owe lolo utweyesa? Yi bakamwela ixongo.

35 Yisu akakwombwa ene, bamamwela ixongo ; yi pakadi amamusokolola, akamwambila ene, Owe wamakwetabuxila Mwana a Ncembi? 36 Yei akapingasa ene, Đani lolo yei, Fumu, binxemwetabuxila? 37 Yisu akamwambila ene, Wapumumona, udi you ambila˝ana yinebe. 38 Yi akat˘ya ene, Namakwetabusa, Fumu ; yi akamuxingila. 39 Yi Yisu ene, Ku kusambola ndo kunamalwa ku loboko, bixemona bantu batasomona ; yi bixeakala bantu bafofo bamona. 40 Yi banga baFalixi bakadi yinanci bakakwombwa malo aa, yi bakamwambila ene, Coco kabidi tudi bafofo? 41 Yisu akabambila ene, Ndo nwakadi bafofo, kanuxeakala yi kwona ; kaninga bwalo bunwat˘ya ene, Twamona, kwona kwenu kwamasala.

 

10

 

1 SďSďLWO, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, You utasobwela mu lumbu lwa mikwakwa ku mbelo, kate abanda kunga, kayou ndo mwefi yi musanca˝ani. 2 Kaninga you abwela munda ku mbelo udi kalama ka mikwakwa. 3 Munami a mbelo umwadipudila ; yi mikwakwa yombombwa diyi dienci ; yei abikila lolo mikwakwa yenci ku dina ku dina yi uyaxiyaxiya kunci. 4 Panakala amabatusa bungi bwa mikwakwa yenci, uyeya ku buxi bwayo, yi mikwakwa yimwalanda, bwalo bwalubukwayo diyi dienci. 5 Kaninga kayinalanda muntu abene, kate yinamucina bwalo butasolubukwayo diyi dia bantu babene.

6 Mwele ou ndo ăkabambila Yisu, kaninga bobo bakadi kabasolubukwa bwalo bwakabambilayi. 7 Ndo biakabambila Yisu kabidi ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, Meme ndi mbelo a mikwakwa. 8 Bantu boso bakalwa buxi bwamene badi befi yi basanca˝ani, kate mikwakwaá kayisobombwa. 9 Meme ndi mbelo ; aka muntu mwoso abwela kundi, unapandixibwa, unabwela munda, unabatuka kunci, yi unasa˝ana maxindi. 10 Mwefi kasolwa kutena ulolwa yi kweba yi kwonda yi kuxipa ; meme namalwa bixeakalabo yi m˘yo yi bixeakalabo yinau bungi bungi. 11 Meme ndi kalama kanengela. Kalama kanengela ndo kamaladikila mikwakwa m˘yo ănci ; 12 kaninga you asala ku bwalo bwa difuto utena kalama, utena fumu a mikwakwa, amamona ngasama ulu kulwa, amaxiya mikwakwa, yi amacina ; ngasama lolo amayikwata, amacakanisa mikwakwa. 13 You noku asala bwalo bwa difuto amacina bwalo bwasadilayi difuto, yi kasodinyingisa bwalo bwa mikwakwa. 14 Meme ndi kalama kanengela ; ngwalubukwa mikwakwa yamene, yi mikwakwa yamene yingwalubukwa, 15 bea biamangulubukwa Tete, yi bea binamalubukwa Tete ; yi ngwaladikila mikwakwa m˘yo ămene.

16 Ndi lolo yi minga mikwakwa yitena ya lumbu lolo ; nakucwala yei noku kabidi, yinakwombwa diyi diamene ; yi yinakala kibumbu kimokimwe yi kalama kamokamwe. 17 Ku bwalo bobu kwamangunanga Tete, bwalo bungwaladika m˘yo ămene, ndo kuwangata kabidi. 18 Kakuna muntu umoumwe ungwanculau, kate ndialadikilau biamene. Ndi yi bumanya bwa kuladika, ndi lolo yi bumanya bwa kuwangata kabidi. Nakangata mulangu ou kudi Tetemi.

19 Bakanamuka˝ana bonamu kabidi kudi bena Yuda bwalo bwa meyi aa. 20 Mo bangi babo bakat˘ya ene, Udi yi kidimu kibi, amapasuka; kukai numwombombwa? 21 Bamo ene, Mambi aa noku kayena a muntu amakwacibwa kudi kidimu kibi. Kidimu kibi kiamalubukwa kudipula meso a bafofo? 22 Kitula lolo kia kubalolebwa kwa tempelo kiakadiko, ku Yelusaleme ; kwakadi ngondo ya maxika. 23 Yi Yisu akakwendakana ku tempelo ku mbalanda a Solomono. 24 Mbw˘so bena Yuda bakamudinga, yi bakamwambila ene, P˘i kikondo kai panakwelexesa Owe micima yecu mbata? Ndo Owe udi Kalistu, utut˘yeli s˘s˘lwo. 25 Yisu akabambila ene, Nakanwambila, yi kanusokwetabusa. Makisa angwencenca ku dina dia Tetemi, ka aa angwat˘b˘lela nt˘b˘ ; 26 kate nonu kanusokwetabusa bwalo bunutena mikwakwa yamene. 27 Mikwakwa yamene ndo yombombwa diyi diamene, yi meme nyalubukwa, yingwalandudila ; 28 meme lolo nyapapa m˘yo ă k˘ k˘ ; yi kayinancimina ny˘, yi muntu kienako unayipapula mu kianca kiamene. 29 Tetemi akangupayo amadika bantu boso bunene, yi kakuna muntu ubili kuyipapula mu kianca kia Tetemi. 30 Meme yi Tete badi umoumwe.

31 Mbw˘so bena Yuda bakakwongula mabwe kabidi bixemuxipabo mabwe. 32 Yisu akabapingasa ene, Namanwebesa makisa mangi anengela kudi Tetemi ; ku bwalo bwa dikisa kai diao ndo kunungwelela mabwe? 33 Bena Yuda bakamwambila ene, Katusokwela mabwe ku bwalo bwa dikisa dinengela, kate ku bwalo bwa kutangola Ncembi mwotangu ; yi bwalo budiateka Owe mikyebe Ncembi, udi muntu. 34 Yisu akabapingasa ene, Ku bwadi bwenu kakwafundibwa ene, Meme nakat˘ya ene, Nudi bancembi? 35 Ndo amababikila bancembi, bakalwa diyi dia Ncembi kudibo, (yi mukanda ă Ncembi kaubiyi kuxipibwa) 36 nonu nwat˘ya ku bwalo bwanci bwa you amabalola Tete, amatumayi ku loboko, ene, Owe watangola, bwalo bunaput˘ya ene, Ndi Mwana a Ncembi? 37 Aka kisokwenca makisa a Tetemi, kanungwetabuxi ; 38 kaninga ndo ngwencenca, isanga kanusongwetabusa meme, nwetabusi makisa ; binuxelubukwa yi binuxelembetela ene, Tete udi munda mwamene yi meme ndi munda mwa Tete. 39 Biakapalalabo kabidi kumukwata ; yei lolo akapauka mu bianca biabo, 40 yi akancuka kabidi ku dixia dia Y˘dana ku kidi kiakanumeya Yoano ku bubangabanga ; yi akasala koku. 41 Yi bantu bangi bakalwa kudiyi, yi bakat˘ya ene, Yoano akadi kasokwenca kilayixilu p˘ ; kaninga bintu bioso biakat˘ya Yoano dia muntu you biakadi s˘s˘lwo. 42 Yi bangi bakamwetabuxila koku.

 

11

 

1 KWAKADI lolo muntu amatata kusama, Lasalusu a ku Betani ; muna bula bwa Mali yi Mata mukulwanci. 2 You ndo Mali akaxinga Fumu manyi a ncobo, akakupulula makasa anci yi nyonyi yenci, akadi yi mukulwanci Lasalusu muna kusama. 3 Mbw˘so bangasananci bakatuma kudiyi ene, Fumu, you ananga Owe udi yi kusama. 4 Mo pakakwombwa Yisu, yei ene, Kusama koku kakuna pa lufu, kate bwalo bwa kinemu kia Ncembi, bixetumbixibwa Mwana a Ncembi kudiku. 5 Yisu lolo akananga Mata, yi mwakunyenci, yi Lasalusu.

6 Mbw˘so pakakwombwayi ene, Udi yi kusama, akasala matuku abidi ku kikondo kieki ku kidi kiakadiyi. 7 Kunyuma lolo kwakat˘yelayi beyi banci ene, Cuyi ku Yudiya kabidi. 8 Beyi bakamwambila ene, Labi, mo nkyekyu bena Yuda bamapalala kukuxipa mabwe ; uyeya koku kabidi? 9 Yisu akapingasa ene, Ki ku munyinya kudi ola disangi yi ibidi? Aka muntu endenda ku munyinya, kasopuma diya, bwalo bwamamonayi obo a loboko lolu. 10 Kaninga ndo muntu endenda ku butuku, amapuma diya, bwalo butasoakala obo munda mwanci. 11 Malo aa noku ndo akat˘yayi; yi kunyuma akabambila ene, Lasalusu, kimbila kiecu, amalala tulu ; kate nceya kuya mubisa mu tulu. 12 Biakamwambila beyi ene, Fumu, ndo amalala tulu, unapanda m˘yo. 13 Yisu pako akat˘ya dia lufu lwanci ; kaninga bobo bakakisa ene, amat˘ya dia kwomowa mu tulu. 14 Biakabasakolela Yisu dyendeli ene, Lasalusu amafwa. 15 Ngwaxekyelela ku bwalo bwenu bwalo buntakadi koku, binuxekwetabusa. Kaninga cuyi kudiyi. 16 Mbw˘so Tomasa, abikilabo ene, Didimusu, akat˘yela beyi, bena kwanci, ene, Coco cuyi kabidi, tufwi yinanci.

17 Yisu lolo, pakafikayi, akamusa˝ana amalala nkyekyu mu lukita matuku anai. 18 Ku Betani pako kwakadi pepe yi Yelusaleme, ambeci " stadia " disangi yi itano, 19 yi bena Yuda bangi bakalwa kudi Mata yi Mali kulwa basambanina bwalo bwa ngasanabo. 20 Mata lolo pakakwombwayi ene, Yisu utanalwa, akaya pomana yinanci ; kaninga Mali akaxikama mu ncibo. 21 Mbw˘so Mata akakwambila Yisu ene, Fumu, ximbi Owe wakakala kunu, ngasanami kaxefwa. 22 Kate isanga nkyekyu, ngwalubukwa ene, kintu kioso kinalomba Owe kudi Ncembi, Ncembi unakupakio. 23 Yisu akamwambila ene, Ngasanebe unabika kabidi. 24 Mata akamwambila ene, Ngwalubukwa ene, unabika kabidi ku kwombuluka kwa bafu, ku diba dia ku sula. 25 Yisu akamwambila ene, Meme ndi kwombuluka kwa bafu, yi meme ndi m˘yo ; you amangwetabuxila meme, isanga uxefwa unakala yi m˘yo ; 26 yi muntu mwoso utani yi m˘yo yi amangwetabuxila meme, kanafwa p˘. Owe wapwetabusa noku? 27 Yei akamwambila ene, E, Fumu ; meme namakwetabusa ene, Owe udi Kalistu, Mwana a Ncembi, uxelwa ku loboko. 28 Pakadi amat˘ya noku, akaya yi akabikila mwakunyenci Mali ku busoko, ene, Mweyexi apulwa, ukwabikila. 29 Yei, pakakwombwayi noku, akakwemana mangwoso yi akalwa kudiyi. 30 Mo Yisu akadi ukidi kaluli munda mwa bula, kate akadi ku kidi kiakalwa Mata kulwa pomana yinanci. 31 Mbw˘so bena Yuda bakadi yinanci mu ncibo badi mu kumusambanina, pakamonabo Mali amakwemana mangwoso, amaya kunci, bakamulanda, bakakisa ene, Uyeya ku lukita kuya dila koku. 32 Mali lolo, pakalwayi kwakadi Yisu, yi pakamumonayi, akapona ku makasa anci yi akamwambila ene, Fumu, ximbi Owe wakakala kunu, ngasanami kaxefwa. 33 Mbw˘so pakamumona Yisu udi mu kudila, yi bena Yuda bakalwa yinanci badi mu kudila, akakabana kungi ku mucima ănci, yi akadixenga, yi akat˘ya ene, Kunwamamuteka kudi kupai? 34 Bakamwambila ene, Fumu, lwaka lwa moni. 35 Yisu akadila masonci.

36 Mbw˘so bena Yuda ene, Mona mwakamunangayi. 37 Mo banga babo bakat˘ya ene, You muntu akalubukwa kudipula meso a bafofo, kiena akalubukwa kabidi kuximba muntu you, kafwi? 38 Yisu lolo akadi mu kukabana kungi munda mwanci kabidi, akalwa ku lukita. Lwakadi dina mu lubyenga yi dibwe diakakala padidio. 39 Yisu ene, Nunculi dibwe. Mata mufu ngasananci, akamwambila ene, Fumu, utani nkyekyu mukufu, bwalo bwapwakalayi koku matuku anai. 40 Yisu akamwambila ene, Ki napukwambila ene, Aka owe unakwetabusa unamona dikai dia Ncembi? 41 Biakanculabo dibwe.

Yi Yisu akasangola meso anci kulu, yi akat˘ya ene, Tete, nkwaxinga, bwalo bwapungwombwa. 42 Yi namalubukwa ene, ungwombombwa matuku moso ; kate ku bwalo bwa kimbukuma kunu ndo kunaput˘ya, bixekwetabusabo ene, Owe wakangutuma. 43 Pakadi amat˘ya nako, akakwamena yi diyi dikola ene, Lasalusu, lwaka kunci. 44 Mufu lolo akabatuka kunci, musuka makasa yi makaci yi mbuxa ya lukita, yi mpala anci akadingibwa kitambala. Yisu akabambila ene, Numusuli, numulekyeli.

45 Mbw˘so bantu bangi ba bena Yuda bakadi bamalwa kudi Mali, biakamonabo mwakakwencayi, bakamwetabuxila ; 46 kaninga banga babo bakaya kudi baFalixi, bakabambila biakakwenca Yisu. 47 Makanda manene lolo yi baFalixi bakakokyeya kikokye yi bakat˘ya ene, Twenci beci? bwalo bwencenca muntu you bilayixilu bingi. 48 Ndo tunamulekyela noku, bantu boso banamwetabuxila, yi bena Loma banalwa ncula kidi kiecu yi bubila bwecu. 49 Kaninga muntu abo umoumwe, Kayafa, akadi bokanda bunene ku mbula you, akabambila ene, Nonu kanusolubukwa p˘, 50 kanusokwela lukanyi ene, kudi loko ku bwalo bwenu, muntu umoumwe uxefwa ku bwalo bwa bantu baba, bitaxepya bubila buncimancima. 51 Kaninga akadi kasodit˘yela bienci ; kate bwalo bwakakalayi bokanda bunene ku mbula you, akabadimusa ene, Yisu uxefwa ku bwalo bwa bubila bobu ; 52 yi kumoni ku bwalo bwa bubila bobu butupu, kate bixekokyeyayi kabidi bana ba Ncembi kibumbu kimokimwe bamacakana ca. 53 Mbw˘so p˘i dituku dedi pakakwela˝anabo nkanyi bixemuxipabo. 54 Biakadi Yisu kasokwenda kabidi kunci kudi bena Yuda, kate akancuka koku ku mbata pepe yi mbata a kisobe, ku bula bwabikilabo ene, Efelaimi, yi akakala koku yi beyi banci.

55 Mo Kidikixilu kia bena Yuda kiakadi pepe, yi bantu bangi bakaximuna ku Yelusaleme bamalwa mu mbata, buxi bwa Kidikixilu, bixedikusulabo mikyeabo. 56 Mbw˘so bakapalala Yisu yi bakat˘yela˝ana pakakwemanabo mu tempelo ene, Nwakanyakanya beci? yei kanalwa ku kitula? 57 Yi makanda manene yi baFalixi bakadi bamalanga mulangu ene, Aka muntu mwoso amamulubukwa kidi kidiyi, asakoli, bixemukwatabo.

 

12

 

1 YISU lolo, buxi bwa Kidikixilu matuku asambomo, akalwa ku Betani kwakadi Lasalusu, akabisa Yisu kudi bafu. 2 Mbw˘so bakamwencela kidilu koku, yi Mata akabasadila ; kaninga Lasalusu akadi yinabo bamaxikama ku mesa. 3 Mbw˘so Mali akangata manyi a ncobo a "nada" a diso dikola a lwedi lwa pundu umoumwe, akaxinga makasa a Yisu, yi akakupulula makasa anci yi nyonyi yenci ; yi ncibo akakwolubila˝ana yi manonu a manyi. 4 Mo munga mweyi anci, Yudaxi, muna Ixikalioto uxemwenga, akat˘ya ene, 5 Kukai manyi aa kasokwodixibwa ku nkama isatu ya denalio ya kupebwa bakombi? 6 Kate akat˘ya nako kumoni bwalo bwakakwombwelayi bakombi mwengo, mo bwalo bwakadiyi mwefi, yi bwalo bwakakalayi muna mwosokye, yi akacwala bintu biakatekyebwa momu. 7 Mbw˘so Yisu akat˘ya ene, Numulekyeli ; akadi amabumba manyi aa bwalo bwa diba dia kuncikibwa kwamene. 8 Bwalo bunutani yi bakombi yinenu matuku moso; kaninga kanusoakala yinami mikyemi matuku moso.

9 Mbw˘so kimbukuma kinene kia bena Yuda bakalubukwa ene, udi koku ; yi bakalwa, kumoni bwalo bwa Yisu butupu, kate bixemonabo Lasalusu kabidi akabisayi kudi bafu. 10 Kaninga makanda manene akakwela˝ana nkanyi bixexipabo Lasalusu kabidi, 11 bwalo bwakancuka bantu bangi ba bena Yuda ku mucwe kwanci, yi bakakwetabuxila Yisu.

12 Mankyelo, kimbukuma kinene kia bantu bakadi bamalwa ku kitula, pakakwombwabo ene, Yisu ulolwa ku Yelusaleme, 13 bakangata manga a mabwe yi bakabatuka kuya pomana yinanci, yi bakakwamena ene, Osana ; you atumbixibwi ulolwa ku dina dia Fumu, Fumu a Isalele. 14 Yi Yisu, pakasa˝anayi mpundu mubende, akakwapema kulu ; bea biakafundibwa ene, 15 Kucini, mwana a Siono ; mona, Fumwebe ulolwa uxikamini kulu kwa mwana a mpundu. 16 Beyi banci bakadi kabasolembetela bintu bebi ku buxi buxi ; kate pakadi Yisu amabandixibwa kulu, kunyuma bakakwela nkanyi ene, bintu bebi biakamufundidibwa, yi ene, bakamwencela bintu bebi. 17 Mbw˘so kimbukuma kiakadi yinanci pakabikilayi Lasalusu munda mwa lukita, yi pakamubisayi kudi bafu, kiakamut˘b˘lela nt˘b˘. 18 Mbw˘so kabidi kimbukuma kiakaya pomana yinanci bwalo bwakakwombwabo ene, akakisa kilembetelu kieki. 19 BaFalixi lolo bakakwambila˝ana ene, Nwamona? kanusokwenca kintu ; mona, bungi bwa bantu bamamulanda.

20 Kwakadi lolo banga bena Ngiliki yinabo bakalwa kulwa xingila ku kitula ; 21 baba noku bakalwa kudi Filipi, muna Betesaida a Ngalili, yi bakamwapangusa ene, Mukyelengi, twakyeba kumona Yisu. 22 Filipi akalwa ambila Andelo, yi Andelo akalwa yi Filipi yi bakakwambila Yisu. 23 Kaninga Yisu akabambila ene, Kikondo kiamafika kixetumbixibwa Mwana a Muntu. 24 S˘s˘lwo, nwat˘yela ene, Kutena mutongu ă mwobele ămapona mu yimbwi yi ămafwa, udiasadila mikyenci ; kaninga ndo unafwa, unalela mitongu mingi. 25 You ananga m˘yo ănci unauncimisa, yi you anya˝ana m˘yo ănci ku loboko lolu, unaubumba ku m˘yo ă k˘ k˘. 26 Ndo muntu mwoso ungwasadila, angulandi ; yi ku kidi kindi meme, koku kabidi kunakala musadi amene. Aka muntu mwoso ungwasadila, Tete unamuteka yi kinemu.

27 Nkyekyu mucima ămene utaputowa, yi nakut˘ya beci? Ene, Tete ungupandisipo kikondo kieki? Kate ku bwalo bobu ndo kunapulwa ku kikondo kieki. 28 Tete, tumbisa dina diebe. Mbw˘so, mu diulu mwakalwa diyi, ene, Namaditumbisa, yi nakuditumbisa kabidi. 29 Biakat˘ya kimbukuma kiakakwemana kiakakwombwa, ene, Dikongola kadedi. Banga ene, Mwangele aput˘ya yinanci. 30 Yisu akapingasa ene, Diyi dedi kadiluli ku bwalo bwamene, kate ku bwalo bwenu. 31 Nkyekyu kudi lopelo lwa loboko lolu, nkyekyu kunatenyekyebwa fumu a loboko lolu. 32 Yi meme, ndo nakwombuludibwa kunci kwa loboko, nakuputa bungi bwa bantu kundi. 33 Mo akat˘ya noku ndo kwebesa pa butonga bwa lufu luxefwayi.

34 Kimbukuma kiakamupingasa ene, Coco twamakwombwa mu bwadi ene, Kalistu ndo asala k˘ k˘ ; yi Owe wat˘ya beci ene, Mwana a Muntu uxekwombuludibwa? Udi ˝ani? you Mwana a Muntu. 35 Mbw˘so Yisu akabambila ene, Mo kakondo kabende katani obo yinenu. Nwendi pakala nutani yi obo, bitaxenukwata mwedima. You lolo endenda ku mwedima kasolubukwa kuyeyayi. 36 Pakala nukidi yi obo, nwetabuxili obo, binuxeakala bana ba obo. Yisu akabambila malo aa, yi akancuka, yi akabasokoma.

37 Kaninga isanga akakwenca bilayixilu bungi noku ku mpala yabo, bakadi kabasomwetabuxila, 38 bixefikixibwa diyi dia mudimuxi Esaya diakat˘yayi ene, Fumu, ˝ani amakwetabusa mwoximo ěcu? Kudi ˝ani lolo kwamakwebexebwa kiboko kia Fumu? 39 Mbw˘so bakadi kababiyi kwetabusa, bwalo bwakat˘ya Esaya kabidi ene, 40 Amaxipa meso abo bufofo, yi amakolesa mucima ăbo, ximbi baxemona ku meso abo yi baxelubukwa ku mucima ăbo, yi baxekulumuka, yi meme nxebapandisa. 41 Malo aa noku akat˘ya Esaya bwalo bwakamonayi dikai dienci, yi akakwambila dia bwalo bwanci. 42 Kaninga bantu bangi, isanga bantu banene, bakamwetabuxila ; kate ku bwalo bwa baFalixi kwakadibo kabasosakola, bitaxekwelebwabo kixingidilu ixongo, 43 bwalo bwakadilabo lotumbu lulolwa kudi bantu, kumoni lotumbu lulolwa kudi Ncembi.

44 Mo Yisu akakwamena diyi, akat˘ya ene, You ungwetabuxila meme, kasongwetabuxila meme, kate you akangutuma ; 45 you ungwamona meme ndo amona you akangutuma. 46 Meme namalwa ku loboko, obo, ene, muntu mwoso ungwetabuxila kaxesala mu mwedima ; 47 aka lolo muntu mwoso ombombwa meyi amene, yi kasoanama, meme kisomusambola, bwalo buntaluli kulwa sambola loboko, kate kupandisa loboko. 48 You ungwanya˝ana, utasoangata meyi amene, udi yi umoumwe umwasambola ; diyi dinaput˘ya, kadedi dinamusambola ku dituku dia ku sula. 49 Bwalo buntat˘yeli biamene mikyemi ; kate Tete akangutuma amangupa mulangu mikyenci binxet˘ya yi binxekwambila. 50 Yi namalubukwa ene, mulangu ănci udi m˘yo ă k˘ k˘. Mbw˘so diembi dingwat˘ya, bea biapungwambila Tete, ndo bingwat˘ya.

 

13

 

1 MO buxi bwa kitula kia Kidikixilu Yisu akalubukwa ene, kikondo kienci kiamafika kixencukayi mu loboko kuya kudi Tete, Ś bwalo bwakanangayi bantu banci bakadi ku loboko, akabananga dyendeli p˘i ku sula.

2 Pa kitula, pakadi diabolo diamateka lukanyi nkyekyu mu mucima ă Yudaxi a Ximono, muna Ixikalioto, lwa kumwenga, Ś 3 Yisu lolo akalubukwa ene, Tete akalonga bintu bioso ku makaci anci, yi ene lolo, amabatuka kwa Ncembi yi uyeya kwa Ncembi, Ś 4 akakwombuluka ku kitula, akakwekyeya binkutu bienci, akangata kitambala yi akadidinga yinakio. 5 Kunyuma kwakakwelayi mai mu dilonga dinene, yi akabanga kwowesa makasa a beyi mai, yi kwakupulula yi kitambala kiakadingibwayi yinakio. 6 Akalwa lolo kudi Ximono Pita. Yei akamwambila ene, Fumu, Owe wakusula makasa amene? 7 Yisu akapingasa yi akamwambila ene, Mungwencenca, owe kusolubukwa nkyekyu, mo unalubukwa kunyuma. 8 Pita akamwambila ene, Kunakusula makasa amene p˘. Yisu akamupingasa ene, Ndo meme kisokukusula, kuna yinami bwalo bumobumwe. 9 Ximono Pita akamwambila ene, Fumu, kumoni ku makasa kutupu, kate ku makaci amene kabidi yi ku mucwe ămene. 10 Yisu akamwambila ene, You amakwowa mai dyendeli kiena yi bwalo butena bwa kukusula makasa anci, kate udi susu bya ; yi nonu nudi susu, kate bungi bwenu kumoni. 11 Bwalo bwakalubukwayi uxemwenga ˝ani ; ndo biakat˘yayi ene, Kanusoakala susu bungi bwenu.

12 Mbw˘so pakadi amakusula makasa abo, yi amangata binkutu bienci, yi amaxikama kabidi, akabambila ene, Nwalubukwa munapunwencela? 13 Nonu nungwabikila ene, Mweyexi yi Fumu, yi nwat˘ya loko, bwalo bundi noku. 14 Ndo meme lolo, Fumu yi Mweyexi, amakusula makasa enu, nonu kabidi nuxekusula˝ana makasa enu, 15 bwalo bunapunuxiyila lwedi, binuxekwenca nonu kabidi bea binapunwencela. 16 S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, musadi kasodika fumwanci munene ; mutumibwi lolo kasodika you munene amamutuma. 17 Ndo nwalubukwa bintu bebi, balwangwasanibwi nonu aka nubiakisa. 18 Kisot˘ya bwalo bwa bungi bwenu ; meme mbili bantu banakasungula ; kate bixefikixibwa diyi dia mukanda ă Ncembi ene, You udedya bidya yinami apungwombuludila dincinci dienci. 19 P˘i nkyekyu meme nwambila buxi butalulidio, binuxekwetabusa palolwadio, ene, meme ndi you. 20 S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, you amangata muntu mwoso ungwatuma, amangwangata meme ; yi you ungwangata meme amangata you akangutuma.

21 Pakamanayi bintu bebi kut˘ya, Yisu akadi yi buxitu ku mucima, yi akat˘b˘la yi akat˘ya ene, S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwambila ene, Muntu enu umoumwe unangwenga. 22 Beyi bakatebela˝ana, bakadi yi mbata bwalo bwa muntu akat˘yelayi. 23 Ku mesa lolo kwakadi mweyi anci umoumwe mu kiedi kia Yisu, akananga Yisu. 24 Biakamusongela Ximono Pita kianca yi akamwambila ene, Apangusa dia ˝ani diamat˘yayi. 25 Yei pako akakwengama nako ku kiedi kia Yisu akamwambila ene, Fumu, ˝ani you? 26 Yisu akapingasa ene, You noku ndo yei unamupa kicini, binamakitopesa. Yi pakadi amatopesa kicini, akakiangata yi akakipela Yudaxi a Ximono, muna Ixikalioto. 27 Kunyuma kwa kicini, kwakabwela Satana munda mwanci. Biakamwambila Yisu ene, Bwalo bwencenca, ubwenci mangwoso. 28 Kaninga ku mesa kakwakadi muntu umoumwe amalubukwa bwalo bwakamut˘yelayi noku. 29 Banga bakakisa ene, bwalo bwakadi Yudaxi yi mwosokye, ambeci Yisu amamwambila ene, Ola bintu bituxeakala yinabio ku kitula ; sungu ambeci uxepela bakombi kintu. 30 Yei pako, biakangatayi kicini, akaya kunci mangwoso ; yi kwakadi butuku.

31 Mbw˘so pakadi amabatuka, Yisu ene, Nkyekyu Mwana a Muntu amatumbixibwa, yi Ncembi amatumbixibwa munda mwanci. 32 Ndo Ncembi amatumbixibwa munda mwanci, Ncembi unamutumbisa munda mwanci mikyenci, yi unamutumbisa nkyekyu nkyekyu. 33 Bana, nkiasala yinenu mo kakondo kabende. Nonu nunangupalala ; yi bea binakakwambila bena Yuda ene, Kunceya, nonu kanubiyi kulwa, ndo binwambila nkyekyu nonu kabidi. 34 Meme nupapa mulangu mupyamupya, ene, nunanga˝ani ; byekyene binamanunanga, binuxenanga˝ana kabidi. 35 Nako bantu boso banalembetela ene, nudi beyi bamene ndo nwananga˝ana nyinga. 36 Ximono Pita akamwambila ene, Fumu, kuyeya kudi kupai? Yisu akamupingasa ene, Kunceya, owe kubiyi kungulandudila nkyekyu, kaninga unangulandudila kunyuma. 37 Pita akamwambila ene, Fumu, ku bwalo kai meme kibiyi kukulandudila nkyekyu? Nakukuladikila m˘yo ămene. 38 Yisu ene, Unanguladikila m˘yo ěbe? S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nkwat˘yela ene, Ntala kanakwela diyi buxi bunakala wamangunya˝ana manya˝ana asatu.

 

14

 

1 MUCIMA ěnu kautepexebwi ; nwamakwetabuxila Ncembi, nungwetabuxili meme kabidi. 2 Mu ncibo a Tetemi mudi ngumbu mingi; kutena mwakadi noku, nxenwambila, bwalo buntanaya kuya nulungikila kidi. 3 Yi ndo nakuya nulungikila kidi, ndolwa kabidi kulwa nwangata kundi mikyemi, binuxeakala nonu kungwakala meme. 4 Yi kuntanaya, nonu nwamakulubukwa, yi nwamalubukwa ncila.

5 Tomasa akamwambila ene, Fumu, katubiyi kuyeya ; tubili ncila lolo beci? 6 Yisu akamwambila ene, Meme ndi ncila, yi s˘s˘lwo, yi m˘yo ; kakuna muntu ulolwa kudi Tete kutena kundi meme. 7 Ximbi nwamangulubukwa nuxelubukwa Tetemi kabidi ; p˘i nkyekyu numwalubukwa, yi nwamamumona. 8 Filipi akamwambila ene, Fumu, utwebesipo Tete, nako kunatukuka. 9 Yisu akamwambila ene, Napwakala yinenu kikondo bungi noku, yi kusongulubukwa Filipi? You amangumona amamona Tete ; owe wat˘ya noku beci? ene, utwebesi Tete. 10 Kusokwetabusa ene, Meme ndi munda mwa Tete, yi Tete udi munda mwamene? Meyi anwat˘yela, kisoat˘ya biamene kanana, kate Tete asala munda mwamene, yei ndo encenca makisa. 11 Nungwetabusi meme ene, ndi munda mwa Tete, yi Tete munda mwamene; kaninga ndo kumoni, nungwetabusi ku mucwe ă makisa mikyeao. 12 S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwat˘yela ene, You ungwetabuxila meme, makisa angwencenca meme ndo anakwencayi kabidi ; yi amo adika aa noku manene ndo anakwencayi, bwalo buntanaya kudi Tete. 13 Yi kintu kioso kinunalomba ku dina diamene, nakukienca, bixetumbixibwa Tete mu Mwana. 14 Ndo nunalomba kintu kioso ku dina diamene, meme nakukikisa.

15 Ndo nungwananga, nunami milangu yamene. 16 Yi meme nakwapangusa kudi Tete yi unanupa munga Musamunini bixeakalayi yinenu k˘ k˘, 17 Mwoxixi a s˘s˘lwo, utabiyi loboko kwangata, bwalo butasomumonalu, yi bwalo butasomulubukwalu ; kaninga nonu numwalubukwa, bwalo bwasalayi yinenu, yi unakala munda mwenu. 18 Kinanukadeya bana ba xiyi ; ndolwa kunudi. 19 Mo kakondo kabende yi loboko kalusongumona kabidi ; kaninga nonu nungwamona ; bwalo bungwakala yi m˘yo meme, nonu kabidi nunakala yi m˘yo. 20 Ku diba dedi nonu nunalubukwa ene, meme ndi munda mwa Tetemi, yi nonu nudi munda mwamene, yi meme ndi munda mwenu. 21 You udi yi milangu yamene, uyanama, yei ndo muntu ungwananga ; yi you ungwananga unanangibwa kudi Tetemi, yi meme nakumunanga,yi nakudiebesa mikyemi kudiyi.

22 Yudaxi, (kumoni you a Ixikalioto), akamwambila ene, Fumu, ape unadiebesa mikyebe kutudi beci, yi kumoni kudi loboko? 23 Yisu akapingasa yi akamwambila ene, Aka muntu mwoso ungwananga unanama diyi diamene, yi Tetemi unamunanga, yi tunalwa kudiyi yi tunakwenca ncibo ecu yinanci. 24 You utasongunanga kasonama meyi amene ; yi diyi dinwombombwa kadina diamene, kate dia Tete akangutuma.

25 Namanwambila malo aa, pakala nkidi yinenu. 26 Kaninga Musamunini, Mwoxixi a babala, unatuma Tete ku dina diamene, yei unanweyesa malo moso, yi unanwelesa malo moso nkanyi anamanwambila. 27 Ngwaxiya polo yinenu ; nupapa polo amene mikyemi ; kumoni bea bipapa bena loboko ndo binupapa meme. Mucima ěnu kautepexebwi, kaucini. 28 Nwamakwombwa binapunwambila ene, Ngwancuka, yi ndolwa kunudi. Ndo nwamangunanga, nuxexekyelela bwalo buntanakwenda kudi Tete, bwalo bwamangudika Tete bunene. 29 Nkyekyu lolo namanwambila buxi butafikili noku ; binuxekwetabusa pako panakala kwamafika. 30 Kinakwambila yinenu kabidi wungi wungi ny˘, bwalo bulolwa fumu a loboko lolu, yi munda mwamene kamusoakalayi yi kintu kimokimwe p˘. 31 Kate bixelubukwa loboko ene, ngwananga Tete, yi bea biakangulanga Tete, ndo bingwencenca noku. Nwemani, tuncuki kunu.

 

15

 

1 MEME ndi muci ă finyo ă s˘s˘lwo, yi Tetemi udi munami. 2 Ditamba dioso munda mwamene ditasokama mamoma, yei udiancula ; yi ditamba dioso diamakama mamoma, yei udiakupulula bixekamadio amo mamoma. 3 Nonu nudi susu nkyekyu bwalo bwa diyi dinamanut˘yela. 4 Nusali munda mwamene, yi meme munda mwenu. Bea bitabiyi ditamba kudikamina mamoma mikyedio kutena diamasala mu muci ă finyo, ndo binutabiyi nonu kabidi, kutena nwamasala munda mwamene. 5 Meme ndi muci ă finyo, nonu nudi matamba. You amasala munda mwamene, yi meme Munda mwanci, kayou akama˝ana mamoma mangi, bwalo bunutabiyi kwenca kintu kioso kutena meme. 6 Aka muntu kasosala munda mwamene, amakwelebwa mutu luna ditamba, amakwoma ; bantu lolo basangisa yi belela mu mudilu, yi alolwa kwoxebwa. 7 Aka nwamasala munda mwamene yi meyi amene amasala munda mwenu, nulombi mwoso munwananga yi munanukixidibwa. 8 Nako kwamatumbixibwa Tetemi, nonu kukama mamoma mangi, yi nunakala beyi bamene.

9 Bea biamangunanga Tete ndo binamanunanga kabidi ; nusali mu nyinga yamene. 10 Ndo nunanama milangu yamene, nunasala mu nyinga yamene ; bea binamanama milangu ya Tetemi, yi ngwasala mu nyinga yenci. 11 Namanwambila malo aa bixeakala kiango kiamene munda mwenu, yi bixekukixibwa kiango kienu. 12 Kunu kudi mulangu ămene, ene, nunanga˝ani bea binamanunanga. 13 Muntu kienako udi yi nyinga yadika yei wungi, muntu kuladika m˘yo ănci ku micwe ya bimbila bienci. 14 Nonu nudi bimbila biamene ndo nwencenca bintu binwalanga meme. 15 Kisonubikila basadi kabidi ny˘, bwalo butasolubukwa musadi biencenca fumwanci ; kaninga namanubikila bimbila, bwalo bwa malo moso anamakwombwa kudi Tetemi, namanulubukisao. 16 Nonu nwakadi kanusongusungula meme, kate meme nakanusungula nonu, yi nakanuteka nonu binuxeya kama mamoma mangi, yi bixesala mamoma enu ; kintu kioso lolo kinuxelomba Tete ku dina diamene, uxenupakio.

17 Meme nwalanga malo aa binuxenanga˝ana. 18 Ndo loboko lunwanya˝ana, nwalubukwa ene, lwakangunya˝ana buxi bwenu. 19 Ximbi nwapwakala bena loboko, loboko luxenanga bantu banci ; kaninga bwalo bunutena bena loboko, kate meme namanusungula mu loboko, ndo bwamanunya˝ana loboko. 20 Nweli diyi nkanyi dinakanwambila ene, Musadi kasodika fumwanci bunene. Ndo bamangukolomona bananukolomona kabidi ; ndo bamanama diyi diamene, bananama dienu kabidi. 21 Kate bananwencela bintu bioso bebi noku, ku mucwe ă dina diamene, bwalo butasolubukwabo you akangutuma. 22 Kutena namalwa bambila, kabaxeakala yi kwona; kaninga nkyekyu kabena yi kisokokyelu kia kwona kwabo. 23 You ungwanya˝ana anya˝ana kabidi Tetemi. 24 Kutena namakwenca makisa kudibo atakwenca munga muntu ny˘, kabaxeakala yi kwona ; kaninga nkyekyu bamamona yi bamanya˝ana yi meme yi Tetemi. 25 Kate bixefikixibwa diyi diakafundibwa ku bwadi bwabo, ene, Bakangunya˝ana kutena bwalo. 26 Kaninga binakala Musamunini amalwa, unatuma kunudi kudi Tete, Mwoxixi a s˘s˘lwo, abatuka kudi Tete, yei unangut˘b˘lela nt˘b˘ ; 27 yi nonu kabidi nwat˘b˘la nt˘b˘, bwalo bunwamasala yinami p˘i bubangabanga.

 

16

 

1 NAMANWAMBILA malo aa, binutaxeponexebwa. 2 Bananwela bixingidilu ixongo ; ya, ola ulolwa unakala muntu mwoso unwaxipa nonu unakisa ene, utanasadila Ncembi. 3 Yi banakwenca bintu bebi bwalo butalubukwabo ndo Tete ndo meme. 4 Kate namanwambila bintu bebi, binuxebiela nkanyi, palolwa ola abio, munakanwambila. Kaninga kinwambidili bintu bebi p˘i bubangabanga, bwalo bunakadi yinenu. 5 Mo nkyekyu ntanaya kudiyi akangutuma, yi kakuna muntu yinenu amangwapangusa ene, Kuyeya kudi kupai? 6 Kate bwalo bunapunwambila bintu bebi, buxitu bwamakwolubisa mucima ěnu. 7 Kaninga meme napunwambila s˘s˘lwo ene, Kudi loko ku bwalo bwenu, meme kuncuka ; akali meme kisoya, Musamunini kanalwa kunudi ; kaninga meme ndo nakuya, nakumutuma kunudi. 8 Panakala yei amalwa, unatongola loboko dia kwona, yi dia nkwami, yi dia lopelo ; 9 dia kwona, bwalo butasongwetabuxilabo ; 10 dia nkwami, bwalo bungwancuka kuya kudi Tetemi, yi kanusongumona kabidi ; 11 dia lopelo, bwalo bwamabelebwa fumu a loboko lolu.

12 Nkidi yi bintu bingi kunwambila, kate kanusoponya˝ana yi kwombwa nkyekyu. 13 Kaninga panakala yei apulwa, Mwoxixi a s˘s˘lwo, unanuxiya xiya mu s˘s˘lwo mwoso ; kanadit˘yela bienci kanana, kate bwalo bwoso bunakwombwayi ndo bunat˘yayi ; yi unanwebesa bwalo bwa bintu bilolwa. 14 Yei unangutumbisa, bwalo bunangatayi ku bintu biamene, yi unanwebesabio. 15 Bintu bioso biapwangata Tete bidi ndo biamene ; ndo binaput˘ya ene, yei unangata biamene, yi unanwambilabio. 16 Mo kakondo kabende yi nonu kanusongumona ; kakondo kabidi kabende yi nunangumona.

17 Banga beyi banci lolo bakat˘ya˝ana ene, Diyi kai dedi ditwambilayi ene, Kakondo kabende, yi kanusongumona ; kabidi lolo ene, Kakondo kabende yi nunangumona ; yi ene, Bwalo buntanaya kudi Tete ? 18 Biakat˘yabo ene, Diyi kai diat˘yayi dia kakondo kabende? Katubiyi diat˘yayi. 19 Yisu akabalubukwa bamananga kumwapangusa, yi akabambila ene, Nonu nutanakwapangusa˝ana dinaput˘ya ene, Mo kakondo kabende, yi kanusongumona, yi kakondo kabende kabidi, yi nunangumona? 20 S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwambila ene, nunancula masonci yi nunadila nonu, mo loboko lunaxekyelela ; yi nonu nunakwombwa buxitu ; kate buxitu bwenu bunakulumunibwa ku kiango. 21 Mwamukaxi, oka alela udi yi buxitu bwalo bwapulwa kikondo kienci ; kaninga papulelebwa kana, kasokwela kabidi kusama lukanyi bwalo bwa kiango kia muntu amalelebwa ku loboko. 22 Mbw˘so nonu nkyekyu nudi yi buxitu ; mo nakunumona kabidi, yi mucima ěnu unaxekyelela, yi kiango kienu, Ś muntu kasokincula kunudi. 23 Yi ku diba dedi kunakala kanunangwapangusa kintu kioso. S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nwambila ene, Aka nunalomba kintu kioso kudi Tete, unanupakio ku dina diamene. 24 P˘i nkyekyu kanwalomba kintu kioso ku dina diamene ; nulombi yi nunangata, bixekuka˝ana kiango kienu.

25 Namanwambila bintu bebi ku miele ; ola ulolwa untasonwambila kabidi ku miele, kate nakunusakolela dyendeli dia Tete. 26 Ku dituku dedi nunalomba ku dina diamene ; yi meme kisonwambila ene, meme nakunwapanguxila kudi Tete, 27 bwalo bwamanunanga Tete mikyenci, bwalo bunwamangunanga meme, yi nwamakwetabusa ene, meme nakabatuka kudi Tete. 28 Nakabatuka kudi Tete, yi namalwa ku loboko ; ngwaxiya kabidi loboko yi ntanaya kudi Tete. 29 Beyi banci bakamwambila ene, Mona, nkyekyu wamasakola loko, kusot˘ya mwele p˘. 30 Nkyekyu twalubukwa ene, Owe ubili bintu bioso, yi kusokwabila muntu mwoso akwapangusi. Nako twamakwetabusa ene, wakabatuka kudi Ncembi. 31 Yisu akabapingasa ene, Nwamakwetabusa nkyekyu? 32 Mona, ola utanalwa, Ś apulwa nkyekyu, Ś ununacakana, muntu kwanci, muntu kwanci, yi nunanguxiya mikyemi mutupu ; kaninga kiena mutupu, bwalo budi Tete yinami. 33 Namanwambila malo aa binuxeakala yi polo munda mwamene. Ku loboko nunakala yi mpeya ; mo nukolesi micima yenu ; meme namapidila loboko.

 

17

 

1 MALO aa ndo akat˘ya Yisu, akasangola meso anci lwa diulu yi akat˘ya, ene, Tete, ola apufika ; tumbisa Mwanebe, bixekutumbisa Mwanebe ; 2 bea biamamupa bumanya kulu kwa munyu mwoso, api bantu boso m˘yo bakamupa Owe, ă k˘ k˘. 3 Yi kunu kudi m˘yo ă k˘ k˘, bobo kukulubukwa Ncembi umoumwe a s˘s˘lwo, yi Yisu Kalistu akatuma Owe. 4 Meme namakutumbisa paxi, bwalo bunamamana mudimo ăkangupa Owe kukisa. 5 Nkyekyu lolo, Tete, ungutumbisi yinebe mikyebe yi dikai dinakadi yinadio yinebe buxi bwakadi loboko kalunako.

6 Namakwebesa bantu dina diebe bakangupa Owe mu loboko. Bakadi bebe, yi wakangupabo, yi bamanama diyi diebe. 7 Nkyekyu bamalubukwa ene, bintu bioso biakangupa Owe biamalwa kudi ; 8 bwalo bwa mambi akangupa Owe, meme namabapao, yi bobo bamangata, yi bamalubukwa s˘s˘lwo ene, nakabatuka kudi ; yi bamakwetabusa ene, Owe wakangutuma. 9 Ngwapangusa ku bwalo bwabo ; kisokwapangusa bwalo bwa loboko, kate bwalo bwabo bwa bantu bamangupa Owe ; bwalo budibo bantu bebe, 10 yi bintu bioso bidi biamene bidi ndo biebe, yi biebe bidi biamene, yi meme namatumbixibwa munda mwabo. 11 Meme lolo kisoakala ku loboko kabidi ny˘, mo baba badi ku loboko, yi meme ndolwa kudi. Tete a babala, ubanami ku dina diebe diamangupa Owe, bakali umoumwe bea bitudi. 12 Panakadi yinabo, meme nakabanama ku dina diebe bakangupa Owe ; meme namabasamunina, yi kakusoncimina muntu abo umoumwe kutena you mwana a buncimini, bixefikixibwa mukanda ă Ncembi. 13 Nkyekyu lolo ndolwa kudi ; yi naput˘ya bintu bebi ku loboko, bixeakalabo yi kiango kiamene kiamakuka˝ana munda mwabo t˘. 14 Meme namabapa diyi diebe, yi loboko lwamabanya˝ana bwalo butasoakalabo bena loboko, bea bintasoakala meme muna loboko. 15 Kisokwapangusa ene, ubanculi ku loboko, kate ene, ubanamuni ku bubi. 16 Bobo kabena bena loboko bea bintasoakala meme muna loboko. 17 Ubabaloli ku s˘s˘lwo ebe ; diyi diebe didi s˘s˘lwo. 18 Bea biakangutuma meme ku loboko, ndo binamabatuma ku loboko. 19 Yi ku bwalo bwabo ndo kundiabalola mikyemi bixebalolebwabo bobo kabidi ku s˘s˘lwo.

20 Kisokwapangusa bwalo bwabo butupu, kate ku bwalo bwa bantu bangwetabuxila ku diyi diabo ; 21 bixeakalabo umoumwe bungi bwabo, bea bidi Owe Tete munda mwamene, yi meme munda mwebe, bixeakalabo umoumwe kabidi munda mwecu ; bixekwetabusa loboko ene, Owe wakangutuma. 22 Yi dikai diakangupa Owe, meme namabapadio, bixeakalabo umoumwe bea bitudi umoumwe ; 23 meme munda mwabo, yi Owe munda mwamene, bixelundixibwabo umoumwe, bixelubukwa loboko ene, Owe wakangutuma, yi ene, Owe wamabananga bea biamangunanga.

24 Tete, bwalo bwabo bwa bantu bamangupa Owe, ngwakyeba ene, bu kidi kingwakala mikyemi, bobo kabidi baxeakala koku yinami, bixemonabo dikai diamene diamangupa Owe bwalo bwakangunanga buxi bwa kibangolelu kia loboko.

25 Tete a nkwami, loboko kalwakulubukwa, mo meme nakakulubukwa ; yi bantu baba bakalubukwa ene, Owe wakangutuma. 26 Namabalubukisa lolo dina diebe, yi nakubalubukisadio ; bixeakala nyinga munda mwabo yamangunanga Owe yinayo, yi meme munda mwabo.

 

18

 

1 PAKADI Yisu amamana malo aa kut˘ya, akabatuka yi beyi banci dixia dia muxilu ă Kyedelono, kwakadi kibidi kiakabwelayi munda, mikyenci yi beyi banci. 2 Yudaxi kabidi akamwenga akalubukwa kidi, bwalo bwakaya Yisu momu matuku mangi yi beyi banci.

3 Mbw˘so Yudaxi, pakadi amangata kibumbu kia masalai, yi tupalai kudi makanda manene yi kudi baFalixi, akalwa momu yi minda, yi makolobo, yi bipiko. 4 Mbw˘so Yisu, akalubukwa bintu bioso bixemuponena, akabatuka yi akabambila ene, Nwapalala ˝ani? 5 Bakamupingasa ene, Yisu a Nasalete. Yisu akabambila ene, Meme kayou. Yudaxi kabidi akamwenga akakwemana yinabo. 6 Pakabambilayi lolo ene, Meme kayou, bakapokapoka kunyuma yi bakapona paxi. 7 Mbw˘so akabapangusa kabidi ene, Nwapalala ˝ani? Yi bakat˘ya ene, Yisu a Nasalete. 8 Yisu akapingasa ene, Napunwambila ene, Meme kayou. Ndo lolo nungwapalala, nulekyeli bantu baba, bancuki ; 9 bixefikixibwa diyi diakat˘yayi ene, Bwalo bwabo bwa bantu bamangupa Owe, kiancimisa muntu abo umoumwe. 10 Mbw˘so Ximono Pita, akadi yi mwele, akausomona, yi akakuma musadi a bokanda bunene, akamuxaka dicu dienci dia kidyo. Dina lolo dia musadi ndo Malakusu. 11 Yi Yisu akat˘yela Pita ene, Sokyeya mwele ĕbe mu lupapa ; mpamba amangupa Tete, ki meme nxemunwa?

12 Mbw˘so masalai yi kiliaka, yi tupalai twa bena Yuda, bakakwata Yisu yi bakamusuka ; 13 yi bakamucwala kudi Anasa buxi, bwalo bwakadiyi bukwondi bwa Kayafa, bokanda bunene bwa ku mbula you. 14 Kayafa lolo ndo you akakwamina bena Yuda mpanga ene, Kwamalelekyela ndo muntu umoumwe uxefwa ku mucwe ă bubila bobu.

15 Ximono Pita lolo akalabela Yisu yi munga mweyi. Mo you mweyi akalubukibwa kudi bokanda bunene, yi akabwela yi Yisu munda mwa lumbu lwa bokanda bunene ; 16 mo Pita akakwemana ku mbelo kunci. Mbw˘so mweyi munga akalubukibwa kudi bokanda bunene akabatuka yi akat˘ya yi munami a babakaxi a mbelo, yi akabwesa Pita. 17 Muxika lolo, akanama mbelo, akat˘yela Pita ene, Owe kabidi udi muna kwabo a beyi ba muntu you? Yei ene, Kanana. 18 Mo basadi yi tupalai, pakadi bamanamika mudilu ă makala bwalo bwa maxika, bakakwemana yi bakakwota mudilu ; yi Pita akadi yinabo kabidi, amakwemana, udi mu kwota mudilu.

19 Mbw˘so bokanda bunene bwakakwapangusa Yisu dia beyi banci yi dia kweyesa kwanci. 20 Yisu akamupingasa ene, Namakwambila loboko ku mpala ; namakweyesa matuku moso mu kixingidilu yi mu tempelo mwakokama bungi bwa bena Yuda ; yi ku busoko ndo kuntasot˘ya bwalo bumobumwe. 21 Kukai ungwapanguxila meme? Apangusa bantu bamakwombwa, binakabambila ; mona, bobo balubukwa malo anakat˘ya. 22 Kaninga pakadi amat˘ya nako, kanga kabo ka tupalai twakakwemana papa, kakakuma Yisu lupi ene, Wapingasa bokanda bunene nako? 23 Yisu akamupingasa ene, Ndo naput˘ya bubi, t˘b˘lela bubi nt˘b˘ ; kaninga ndo loko, kukai ungwakuma? 24 Mbw˘so Anasa akamutuma musuka kudi Kayafa bokanda bunene.

25 Mo Ximono Pita akakwemana, udi mu kwota mudilu. Mbw˘so bakamwambila ene, Owe kabidi udi muntu a beyi banci. Yei akakwaba ene, Kumoni. 26 Munga musadi a bokanda bunene, kilungu kia muntu you akaxaka Pita dicu dienci, akat˘ya ene, Ki napukumona mu kibidi yinanci? 27 Mbw˘so Pita akakwaba mwabu kabidi, yi ntala akakwela diyi mangwoso.

28 Bakacwala Yisu lolo kudi Kayafa kuya ku kisambolelu ; kwakadi butwatuku pexe. Yi bobo mikyeabo bakadi kabasobwela mu kisambolelu bitaxepindixibwabo, kate bixedyabo kitula kia Kidikixilu. 29 Mbw˘so Pilata akabatuka kudibo, yi akat˘ya ene, Kusanya kwa beci ndo kunwasanya muntu you? 30 Bakapingasa yi bakamwambila ene, Kutena muntu you apwakala mwoni, katuxemulongola kudi. 31 Biakabambila Pilata ene, Numwangati mikyenu, numusamboli bea bialelekyela yi bwadi bwenu. Bena Yuda bakamwambila ene, Kakusolelekyela coco kuxipa muntu mwoso ; 32 bixefikixibwa diyi dia Yisu diakat˘yayi dia kwebesa butonga bwa lufu luxefwayi.

33 Mbw˘so Pilata akabwela kabidi mu kisambolelu, yi akabikila Yisu, yi akamwambila ene, Owe udi fumu a bena Yuda? 34 Yisu akapingasa ene, Owe wamadit˘yela noku biebe, sungu ndo banga bamakwambila noku ku bwalo bwamene? 35 Pilata akapingasa ene, Meme ndi muna Yuda? Bubila bwebe yi makanda manene bamakulongola kundi ; wapwenca kai? 36 Yisu akapingasa ene, Bufumu bwamene kabuna bwa loboko lolu ; ximbi bufumu bwamene bwapwakala bwa loboko lolu, basadi bamene baxetanda bintaxelongolebwa kudi bena Yuda ; kate nkyekyu bufumu bwamene kabuna bwa kunu. 37 Biakamut˘yela Pilata ene, Owe udi Fumu lolo? Yisu akat˘ya ene, Owe waput˘ya ene, meme ndi fumu. Ku bwalo bobu ndo kunamalelebwa, yi ku bwalo bobu ndo kunamalwa ku loboko binxet˘b˘lela s˘s˘lwo nt˘b˘. Muntu mwoso udi muna s˘s˘lwo ndo ombombwa diyi diamene. 38 Pilata akamwambila ene, S˘s˘lwo udi ki˝ani? Yi pakadi amat˘ya noku akabatuka kabidi kudi bena Yuda yi akabat˘yela ene, Meme kisosa˝ana bwalo bubi yinanci p˘. 39 Kaninga nonu nudi yi mwosambu, meme nulekyeleli muntu umoumwe ku Kidikixilu ; nwakyeba lolo nulekyeleli fumu a bena Yuda? 40 Mbw˘so bakakwamena bo-a-bwoso ene, Kumoni muntu you kate Balaba. Mo Balaba akadi musanca˝ani.

 

19

 

1 MBWďSO Pilata akangata Yisu yi akamukuma bintu. 2 Yi masalai akaluka kilongo kia mieba, yi akakiapeya kulu kwa mucwe ănci, yi akamulatisa mwombonda ă tululu a bwinu ; 3 Yi akalwa kudiyi ene, Bwatetela, fumu a bena Yuda ; yi akamukuma kuma mapi. 4 Yi Pilata akabatuka kunci kabidi, yi akabat˘yela ene, Mona, ntanamubatusa kunudi binuxelubukwa ene, kisosa˝ana bwalo bubi yinanci p˘. 5 Yisu lolo akabatuka kunci, ulete kilongo kia mieba, yi mwombonda ă tululu a bwinu. Yi akabambila ene, Numoni muntu. 6 Mbw˘so pakamumona makanda manene yi tupalai, bakakwamena ene, Umukopeki ku nkulusu, umukopeki. Pilata akabambila ene, Numwangati mikyenu, numukopeki ku nkulusu, bwalo buntasosa˝ana bwalo bubi yinanci. 7 Bena Yuda bakamupingasa ene, Coco tudi yi mulangu, yi ku mulangu ou ndo kuxefwayi bwalo bwamaditekayi Mwana a Ncembi.

8 Mbw˘so pakakwombwa Pilata diyi dedi, akadika kucina ; 9 yi akabwela mu kisambolelu kabidi, yi akakwambila Yisu ene, Owe udi muna kupai? Kaninga Yisu kamupingaxili diyi. 10 Pilata lolo akamwambila ene, Kusompa diyi? Kusolubukwa ene, meme ndi yi bumanya bwa kukupaula, yi ndi yi bumanya bwa kukukopeka ku nkulusu? 11 Yisu ene, Kuxeakala yi bumanya ku bwalo bwamene kutena bwamakupebwa kulu ; mbw˘so you amangulongola kudi udi yi kwona kwadika bungi. 12 P˘i kikondo kieki pakapalala Pilata kumupaula ; mo bena Yuda bakakwamena ene, Ndo wapaula muntu you, kuna kimbila kia Kyesa. Muntu mwoso udiateka fumu amatanda yi Kyesa.

13 Mbw˘so Pilata, pakakwombwayi meyi aa, akabatusa Yisu yi akaxikama ku nkwasa a kisambolelu, ku kidi kiabikilabo ene, Dibanca dia mabwe, kaninga ku luna Ebeleo ene, Ngabata. 14 Kwakadi lolo kilungikilu kia Kidikixilu ; kwakadi pepe yi ola amusambomo ; yi akakwambila bena Yuda ene, Numoni fumwenu. 15 Mo bakakwamena ene, Umunculi, umunculi, umukopeki ku nkulusu. Pilata akabambila ene, Nkopeki fumwenu? Makanda manene akapingasa ene, Katuna yi fumu utena Kyesa. 16 Kunyuma lolo akabalongolelayi, ayi kopekyebwa ku nkulusu. Mbw˘so bakakwata Yisu, 17 yi yei akabatuka, udi mu kwombulula nkulusu anci, kuya ku kidi kiabikilabo ene, Kidi kia kibwongwasa, kiabikidibwa ku luna Ebeleo ene, Ngolongota ; 18 kwakamukopekabo, yi bamo yinanci babidi, you ku lubalu lolu, you ku lubalu yilwa, yi Yisu pakacikaci.

19 Yi Pilata akafunda mukanda kabidi, yi akauteka pelu pa nkulusu. Papa pakafundibwa ene, Yisu a Nasalete, Fumu a bena Yuda. 20 Mukanda ou lolo ăkabalabo kudi bena Yuda bangi, bwalo bwakadi kidi kieki kiakakopekyebwa Yisu pepe yi bula ; yi ăkafundibwa luna Ebeleo, yi luna Latini, yi luna Ngiliki. 21 Mbw˘so makanda manene a bena Yuda akakwambila Pilata ene, Kufundi ene, Fumu a bena Yuda, kate ene, Yei akat˘ya ene, Meme ndi fumu a bena Yuda. 22 Pilata akapingasa ene, Binapufunda, napubifunda.

23 Masalai lolo, pakadi amakopeka Yisu ku nkulusu, akangata bilamba bienci, yi akakwabanya makapa anai, muntu dienci dikapa, muntu dienci dikapa ; yi mucwala munene kabidi. Kaninga mucwala ăkadi kauna yi disambi, ăkalukibwa buncima bwau p˘i kulu p˘i muxi. 24 Mbw˘so bakat˘yela˝ana ene, Katupandi, kate tuculi lubexi, unawangata ˝ani ; bixefikixibwa diyi dia mukanda ă Ncembi, diat˘ya ene, Bakakwabanya˝ana bilamba biamene, yi bwalo bwa mucwala ămene ndo bwakacwabo lubexi. Biakakwenca masalai bintu bebi.

25 Ku nkulusu a Yisu lolo kwakakwemana mamanci, yi mamanci mwakunyenci, Mali a Kyeleopasa, yi Mali a Mangadala. 26 Yisu, pakamonayi mamanci, yi mweyi amakwemana koku akanangayi, akat˘yela mamanci ene, Mwamukaxi, tebela mwanebe. 27 Akat˘yela lolo mweyi ene, Tebela mabebe. Yi p˘i kikondo kieki, pakamucwala mweyi you kwanci.

28 Kunyuma, pakalubukwa Yisu ene, bintu bioso biamapwa nkyekyu, bixefikixibwa diyi dia mukanda ă Ncembi ndo akat˘yayi ene, Ndi yi nyota. 29 Koku lolo kwakadi mpamba a finika amakwolubila t˘, yi pakadi bamakwolubisa supunci finika, bakamubandisa ku musuku ănci. 30 Mbw˘so pakadi Yisu apwangata finika akat˘ya ene, Kwamapwa ; yi akakwenama mucwe ănci yi akalongola kidimu kienci.

31 Mbw˘so, bitaxesala mimbidi ku nkulusu ku Sabado, (bwalo bwakadi kilungikilu, yi diba dia Sabado you diakadi diba dinene), bena Yuda ndo bakalomba Pilata, mikolo yabo yinyowebwi, yi bafu mikyeabo bancudibwi. 32 Mbw˘so masalai akalwa nyowa mikolo ya muna buxi yi ya munga akakopekyebwa yinanci ku nkulusu ; 33 kaninga pakalwabo kudi Yisu, biakamumonabo afufwa buxi, bakadi kabasonyowa mikolo yenci, 34 kate disalai dimodimwe diakabongola lubalu lwanci dikonga, yi koku kwakancuka maxi yi mai mangwoso. 35 Yi you akamona akat˘b˘la nt˘b˘, yi nt˘b˘ yenci idi s˘s˘lwo, yi mikyenci amalubukwa ene, amat˘ya s˘s˘lwo, binuxekwetabusa nonu kabidi. 36 Bwalo bwakakwencebwa bintu bebi bixefikixibwa diyi dia mukanda ă Ncembi ene, Kakunanyowebwa mufwa ănci umoumwe. 37 Dimo diyi kabidi dia mukanda ă Ncembi diamat˘ya ene, Banamuxixima akabongolabo.

38 Kunyuma kwa bintu bebi, Yosefe a Alimatia, akadi mweyi a Yisu, kaninga ku busoko bwalo bwa bowa bwa bena Yuda, akalomba Pilata ene, Nculi mumbidi ă Yisu ; yi Pilata akakwetabusa. Mbw˘so akalwa ncula mumbidi ănci. 39 Yi Nikodemo akalwa kabidi, you akalwa kudiyi ku buxi buxi ku butuku, amacwala boputo bwa m˘ yi aloso, pa lwedi lwa nkama a pundu. 40 Mbw˘so bakangata mumbidi ă Yisu yi bakaudinga mbuxa ya susu yi boputo bwa manonu, bea bidi muncikilu ă bena Yuda kuncika.

41 Mo munda mwa kidi kiakaxipibwayi mwakadi kibidi ; yi munda mwa kibidi mwakadi lukita lupyalupya lutaladikibwa muntu munda p˘. 42 Mbw˘so, bwalo bwa kilungikilu kia bena Yuda, yi bwalo bwakadi lukita pepe, ndo bwakancikabo Yisu koku.

 

20

 

1 YI ku dituku dia buxi dia Lumingu, kwakalwa Mali a Mangadala ku lukita ku butwatuku pexe, pakadi mwedima ukidiko, yi akamona dibwe diamancudibwa ku lukita. 2 Biakadikayi lubilu yi akalwa kudi Pita, yi kudi munga mweyi akananga Yisu, yi akabambila ene, Bapuncula Fumu mu lukita, yi katubiyi kwapumuladikabo. 3 Mbw˘so Pita akabatuka yi munga mweyi, yi bakaya ku lukita. 4 Yi bubidi bwabo bakaya mbilu ; yi munga mweyi akadika Pita lubilu, akafika buxi ku lukita. 5 Pakakwenamayi lolo akamona mbuxa ya susu yamaxembama paxi, kaninga kabweleli. 6 Ximono Pita lolo akalwa, udi mu kumulabela, yi akabwela mu lukita ; yi akamona mbuxa ya susu yamaxembama, 7 yi kitambala, kiakadi ku mucwe ănci, kakisoxembama yi mbuxa ya susu, kate kiamabotakibwa mu kidi pabwakio. 8 Kunyuma lolo kwakabwela munga mweyi kabidi akalwa ku lukita buxi, yi akamona, yi akakwetabusa ; 9 bwalo butalubukwabo mukanda ă Ncembi p˘i nkyekyu ene, uxebika kudi bafu. 10 Mbw˘so beyi bakancuka kabidi kuya kunci kwabo.

11 Mo Mali akakwemana ku lukita, udi mu kudila kunci ; pakadilayi lolo akakwenama kabidi mu lukita, 12 yi akamona bangele babidi, bamaxikama yi bilamba bia susu, munga ku mucwe, munga ku makasa, ku kidi kiakalala mumbidi ă Yisu. 13 Bobo lolo bakamwambila ene, Mwamukaxi, wadila kukai? Yei akabambila ene, Bwalo bwapunculabo Fumwami, yi kibiyi kwapumuladikabo. 14 Pakadi amat˘ya noku, akakulumuka kunyuma, yi akamona Yisu amakwemana, yi akadi kasolubukwa ene, udi Yisu. 15 Yisu akamwambila ene, Mwamukaxi, wadila kukai? Wapalala ˝ani? You udi mu kwenca ene, utani mudimi a kibidi, akamut˘yela ene, Mukyelengi, owe ndo wapumuncula kunga, ungwambilipo kwapumuladika, yi meme nakumuncula. 16 Yisu akamwambila ene, Mali. You akakulumuka, akamut˘yela luna Ebeleo ene, Laboni ; bea kut˘ya ene, Mweyexi. 17 Yisu akamwambila ene, Kungukwaci, bwalo bunkidi kiximunini kudi Tetemi ; mo yaka kudi bakunyi bamene, ubambili ene, Ngwaximuna kudi Tetemi, yi Tetenu ; kudi Ncembi amene yi Ncembi enu. 18 Mali a Mangadala akalwa cwala diyi kudi beyi, ene, amamona Fumu, yi ene, amamut˘yela malo aa.

19 Mbw˘so ku butuku bwa dituku dedi, dia buxi dia lumingu, yi pakancibikibwa nkuki ya ncibo akadi beyi ku bowa bwa bena Yuda, kwakalwa Yisu yi akakwemana pakacikaci yi akabambila ene, Polo akali yinenu. 20 Yi pakadi amat˘ya noku, akabebesa bianca bienci yi lubalu lwanci. Ndo biakaxekyelela beyi, pakamonabo Fumu. 21 Yisu akabambila kabidi lolo ene, Polo akali yinenu ; byekyene biakangutuma Tete ndo binwatuma nonu kabidi. 22 Yi pakadi amat˘ya noku, akabapupuyila, yi akabat˘yela ene, Nwangati Mwoxixi a babala ; 23 mabi a bantu boso anunabalekyela nonu, amabalekyelebwa ; mabi a bantu boso anunababamba, amababambibwa.

24 Kaninga Tomasa, muntu a disangi yi babidi, abikilabo ene, Didimusu, akadi kiena yinabo pakalwa Yisu. 25 Banga beyi lolo bakamwambila ene, Twapumona Fumu. Mo akabambila ene, Kutena nakumona makolo ku makaci anci a misumanyi, yi nakubwesa lulembu lwamene mu makolo a misumanyi, yi nakubwesa kianca kiamene mu lubalu lwanci, kinakwetabusa p˘. 26 Yi kunyuma kwa matuku yenana, kwakadi beyi banci munda kabidi, yi Tomasa yinabo. Yisu akalwa yi mbelo mincibika, yi akakwemana pakacikaci, yi akat˘ya ene, Polo akali yinenu. 27 Kunyuma akat˘yela Tomasa ene, Petesa lulembu lwebe kunu yi mona bianca biamene ; yi petesa kianca kiebe, ukibwesi mu lubalu lwamene ; yi kwakadi kutena kwetabusa, kate yi kwetabusa. 28 Tomasa akapingasa yi akamwambila ene, Fumwami yi Ncembi amene. 29 Yisu akamwambila ene, Bwalo bwapungumona ndo bwapwetabusa ; balwangwasanibwi bobo batamoneni mo bamakwetabusa. 30 Bimo bilayixilu bingi lolo ndo biakakwenca Yisu ku mpala a beyi banci, bitafundibwa mu mukanda ou ; 31 mo bebi biamafundibwa binuxekwetabusa ene, Yisu udi Kalistu, Mwana a Ncembi ; yi binuxeakala yi m˘yo ku dina dienci pa kwetabusa.

 

21

 

1 KUNYUMA kwa bintu bebi, kwakadiebesa Yisu mikyenci kabidi kudi beyi ku mai a Tibeliasa. Akadiebesa mikyenci nako. 2 Ku kidi kieki kwakadi Ximono Pita, yi Tomasa abikilabo ene, Didimusu, yi Natanyele a ku Kana mu Ngalili, yi bana ba Sebede, yi bamo beyi banci babidi. 3 Ximono Pita akabambila ene, Nceya kwata yixi. Bakamwambila ene, Coco kabidi tulolwa yinebe. Bakaya kondela lolo mu kibusu, yi ku butuku bobu bakadi kabasokwata yixi umoumwe. 4 Yi pakadi butuku butanakya, Yisu akakwemana ku mbongo ; kaninga beyi bakadi kabasolubukwa ene, udi Yisu. 5 Mbw˘so Yisu akabambila ene, Bana, nudi yi kintu kia kudya? Bakamwambila ene, Kumoni. 6 Akabambila ene, Nweli matei ku mwanca ă kibusu ku kidyo, yi nunasa˝ana yixi. Biakakwelabo, yi nkyekyu bakadi kabasoponya˝ana yi kwaya, bwalo bwa yixi bungi bungi. 7 Mbw˘so you mweyi akananga Yisu akakwambila Pita ene, You ndo Fumu. Ximono Pita lolo, pakakwombwayi ene, kudi Fumu, akalata mucwala ănci (bwalo bwakadiyi butaka), yi akadiela mikyenci mu mai. 8 Mo banga beyi bakalwa mu kibusu kibende, bwalo butakadibo kulekule yi mbata, kate bea kubiti nkama ibidi, badi mu kwaya matei yi yixi. 9 Pakasabukabo lolo ku mbata, bakamona mudilu koku ă makala, yi yixi pelu pau, yi mampa. 10 Yisu akabambila ene, Nucwali yixi yinwapukwata mo nkyekyu. 11 Ximono Pita akaya kwaya matei ku mbata, amakwolubila yixi minene, nkama yi masangi atano yi yixi isatu ; mo isanga yakadi bungi noku, matei akadi kasopandibwa. 12 Yisu akabambila ene, Nulwi, nudi. Kaninga kakwakadi mweyi umoumwe akaponya yi kumwapangusa ene, Owe ndo ˝ani? bwalo bwakalubukwabo ene, udi Fumu. 13 Yisu akalwa yi akangata mampa, yi akabapa, yi yixi mo nako kabidi. 14 Kieki ndo kikondo kiamusatu kiakakwebexebwa Yisu kudi beyi, pakadi amabika kudi bafu.

15 Mbw˘so pakadi bamadya, Yisu akat˘yela Ximono Pita ene, Ximono a Yona, owe wamadika baba noku yi kungunanga? Akamwambila ene, E, Fumu ; Owe walembetela ene, namakuleyaleya. Akamwambila ene, Disa bana ba mikwakwa bamene. 16 Akamut˘yela diamubidi ene, Ximono a Yona, wamangunanga? Akamwambila ene, E, Fumu ; Owe walembetela ene, namakuleyaleya. Akamwambila ene, Nama mikwakwa yamene. 17 Akamut˘yela diamusatu, ene, Ximono a Yona, wamanguleyaleya? Pita akakabana bwalo bwakamwambilayi diamusatu, ene, wamanguleyaleya? yi akamwambila ene, Fumu, Owe walembetela bintu bioso ; Owe walubukwa ene, namakuleyaleya. Yisu akamwambila ene, Disa mikwakwa yamene. 18 S˘s˘lwo, s˘s˘lwo, nkwat˘yela ene, Pakadi ukidi mubende, wakadikoba mikyebe, yi wakakwenda kwoso kwakakyeba ; kaninga panakala owe udi kinunu, unaxombola bianca biebe, yi munga unakukoba, unakucwala kutasokyeba. 19 Kaninga akat˘ya noku ndo kwebesa butonga bwa lufu luxetumbisayi Ncembi yinalu. Pakadi amat˘ya noku, akamwambila ene, Ungulandudili.

20 Pita akakulumuka, akamona mweyi akananga Yisu udi mu kulandudila kunyuma ; you akakwengama ku kiedi kienci ku bidya, akat˘ya ene, Fumu, ˝ani you ukwengenga? 21 Pita, biakamumonayi akakwapangusa Yisu ene, Fumu, ape bwalo bwa muntu you? 22 Yisu akamwambila ene, Aka meme namananga asali p˘i kikondo kindolwa, bwalo budi ndo bwebe? Owe ungulandudili. 23 Mbw˘so mwoximo ăkacakana kudi bakunyi ene, You mweyi kanafwa. Kaninga Yisu akadi kasomut˘yela ene, Kanafwa ; kate ene, Aka namananga asali p˘i kikondo kindolwa, bwalo budi ndo bwebe?

24 You ndo mweyi amat˘b˘la bintu bebi nt˘b˘, yi akafunda bintu bebi ; yi twalubukwa ene, nt˘b˘ yenci idi s˘s˘lwo. 25 Binga bintu bidi bingi bingi kabidi biakakwenca Yisu ; ximbi biamafundibwa bungi bwabio, ngwencenca ene, isanga loboko mikyelu kaluxekuka mikanda yixefundibwa.