MUKANDA YA POLO NA FILEMONA

Polo, muntu ya boloko ya Yezu Klistu, ye mpangi Timoteo, na Filemona zolama ye mpangi ya kisalu, 2 ye na mpangi ya nketo Afia, ye na Alisipo mpangi na beto ya kisalu ya binwaninu, ye na Dibundu yina [ke vukanaka na nzo] na nzo na nge : 3 Dienga ye ngemba na beno, ya me katuka na Nzambi Tata ye Mfumu Yezu Klistu.

4 Mono ke kutonda Nzambi na mono, Na kutuba zina na nge ntangu yonso na bisambu na mono, 5 Na kuwaka nsangu ya zola ye lukwikilu yin ange ikele na yo na Mfumu Yezu ye sambu na ba Santu yonso ; 6 na mpila nde kimvuka na nge na lukwikilu ke kusala na kuzaba mbote yonso yina ikele kati na beto na yina me kutala Klistu. 7 Sambu beto ikele na kiese ya nene ye kupesama kikesa ya nene na zola na nge, sambu ba entrailles ya ba Santu ke kupema mbote na nzila na nge, mpangi.

8 Yo yina, na kuvandaka na kimpwanza ya nene kati na Klistu na kutuma nge yina me kufwana, —9 na kikuma ya zola, mono ke kubondila nge, na kuvandaka mutindu mono ikele, Polo, mununu, ye ntangu yai muntu ya boloko ya Yezu Klistu, 10 mono ke kubondila nge sambu na mwana na mono yina mono me kubuta na kati ya ba nsinga, Onezimo, yina kuvandilaka ntama ya konda mfunu, 11 kansi yina ntangu yai ikele mfunu na nge ye na mono, yina mono me kuvutudila nge, —12 Yandi ba entrailles na mono mosi. 13 Yandi entrailles na mono mosi. Mono mono zolaka kusimba yandi mfinama na mono, na mpila yandi sadila sambu na nge na ba nsinga ya nsangu ya mbote ; 14 kansi mono zolaka kusala kima ve kukonda nswa na nge, na mpila nde mambote y ange ke kusala kuvanda ve kima ya ktindika, kansi yo kuvanda ya luzolo. 15 Sambu ziku sambu na kikuma yina yandi kabanaka [yi nge] sambu na ntangu fioti, na mpila nge kuvwa sambu na kimakulu, 16 bonso mpika diaka ve, kansi na zulu ya mpika, bonso mpangi ya zolama, ya kuluta ya mono, ye ikwa ya kuluta ya nge, kuvanda na nsuni, kuvanda na Mfumu. 17 Kana mpi nge ke kubaka mono bonso beto ke kusalaka kimvuka [ti nge], yamba yandi bonso mono mosi ; 18 kansi, kana yandi salaka nge mbi to kana yandi fetele kufuta nge kima, tula yo na kiyeka na mono. 19Mono, polo, mono me sonikila nge na diboko na mono mosi ; mono, mono ta kufuta, sambu na kusonga nge ve nde nge mpi fetele kufuta mono. 20 mono, E, mpangi, nde mono, mu ke kubaka munluta yai na nge kati na Mfumu : Lembika entrailles kati na Klistu. 21 Tula ntima na kulemfuka na nge, mono sonikilaka nge, na kuzabaka nde nge ta kusala ata kuluta yina mono ke kutuba. 22 Kansi na nzila mosi, yidikila mono kisika ya kuzinga, sambu mono ke ktula kivuvu nde na nzila ya bisambu na beno, mono ta kupesamina beno.

23 Epafala, mpangi na mono ya kukangama kati na Klistu Yezu, Malako, Alisitalako, Demasi, 24 Luka, ba mpangi na mono ya kisalu, ke kupesa nge mbote. 25 Nde dienga ya Mfumu na beto Yezu Klistu kuvanda ti beno.