Re­cueils de can­ti­ques

Recueil partiel de 26 cantiques (HeC 1, 2, 3, 5, 8, 13, 18 à 21, 29, 39, 42, 45, 47, 81, 175, 214, 215, 220, 222, 229, 235, 239, 245, 265) puis 101 à 106.
Recueil à partir du 90

 

Paroles seules des cantiques.

 

Re­cueil de can­ti­ques en Ki­songye

« Spiritual songs » traduits en Kisongye — Accès direct aux cantiques 50 - 100 - 150

Légende:

Num Titre
001Tu­la­ngwile Efi­le Nshe­tuA4 HeC
002Tu yim­be lo­no lui­bu­waA4 HeC
003Yesu mu­po­so­shi etu bueA4 A5 HeC
004Ntu­mbo koo­di be Ya­yaA4 HeC
005Efi­le’a ki­fu­lo ki­be­tu bun­guA4 HeC
006Tu mu sa­mu­ne ku lonoA4 HeC
007Kui Yesu a tu­ku lam­bu­laA4 HeC
008Ntu­mbo koo­di muu­ku­diA4 HeC
009Ntu­mbo kui Yesu mu ka­kon­gye !A4 HeC
010Ntu­mbo kui nua­naa mu­ko­koA4 HeC
011Pa tu mo­no mui­lu ki­ne­mo ki kuifu nyi sheA4 HeC
012Kui ya­wa be tu pa­shi­sheA4 HeC
013Tu­saa­mu­ne ki­fu­lo’­kye na bu­ko­meA4 HeC
014Ntu­mbo y’Efi­le ki­le­she­sho ki e yen­deA4 HeC
015A pa­na bun­tu na ntu­mboA4 HeC
016Ku kui­mbi la’E­fi­le a ki­fu­lo n'e­yen­doA4 HeC
017Bui Efi­le bu ku­mba­neA4 HeC
018Akwa ku lu­pu­na lwa Ya­yaA4 HeC
019Mfu­mu a ki­fuloA4 HeC
020Bu u­m­u­ne bwa ka­ko­ngye kwo­be’beA4 HeC
021Yesu we ki­di­bwa, mu­ku­di aku­la­ngwi­laA4 HeC
022Bo tu­lu ku mpa­laA4 HeC
023Kui mua­na’a mu­ka­kaA4 HeC
024Mwa­na’a mu­ko­ko mu­la­mbu­lueA4 HeC
025Kum­pa­l’a nkwa­sa a ya­yaA4 HeC
026Tui se­le­le bwa­shi mu ngo­no ye­tuA4 HeC
027Kum­pa­la kwa lu­pu­na lwa lu­saA4 HeC
028Boo­be be ku nta­lo yoo­beA4 HeC
029Bu­ntu­bwo Efi­leA4 HeC
030O Yesu mu­la­mbu wi­bu­waA4 HeC
031Bwa ku paa­sha ba­biA4 HeC
032Nani’a ka sa­mu­naA4 HeC
033Atu ku mo­no mu­ko­mbi­lueA4 HeC
034Obe we mui­yi lu we mu lu­mbu­le mba­loA4 HeC
035Bu mua n’a mu­ko­ko bue le­ke­leA4 HeC
036Mwan' Efi­le ku ma­lua oo­beA4 HeC
037Mua­na mu­ko­ko a ki­shi­laA4 HeC
038Ki­fu­lo bu­wa ki­nyi !A4 HeC
040N'oo­be Yesu lu­sa loo­beA4 HeC
041Mu­paa­shi'a ki­fu­loA4 HeC
043Mua­na Efi­le ki­di­shi­tu mu­fueA4 HeC
044Ba mi­ke­yi­lu boo­soA4 HeC
045Mwa­n'Efile, MukanyibweA4 HeC
046Ki­fu­lo ki­ka­taA4 HeC
047Obe mwa­na Efi­le, Ele­ka mu­nda mwa­yeA4 HeC
048Obe­she shi­mba di tu fu­leA4 HeC
049Ku ku­fu­la na nkui ukaA4 HeC
050 Yesu yi ku kwe­tu mu­ka­taA4 HeC
051Ntu­mbo yi ka­le ku'E­fi­le mu­paa­shiA4 HeC
052Usha ki­fu­lo mu ma­shi­mb'E­tuA4 HeC
053Mu­paa­shi sha bu­ko­me we mu­wa we­tuA4 HeC
054Mui­yi­lu nyi mui tu­la­yi­bwe ntu­mboA4 HeC
055Tu kue­te kwa­ku­la kwa­lu­ka koobeA4 HeC
056Bwe­tu tue ta bu pui­le ku to­kaA4 HeC
057Mfu­mu Yesu sha ki­fu­lo ki ki­leA4 HeC
058Ba­di ba­di ya ika­la­yi­ka ya ntu­mboA4 HeC
059Tu tu­mbi­she n'e­shi­mba di­mu­ne Efi­leA4 HeC
060O Yesu ! dyo­be'E­shi­na kui mui­na ku ku­mi­naA4 HeC
061Etui ka­she koo­di mu­paa­shi a miu­wa ye­tuA4 HeC
062Oo­lo mui­yi­lu tui na she­tu sha­ki­fu­loA4 HeC
063Mu lu­pa­ngo lwa Yesu, tu la­me­yi ka­lo­ loA4 HeC
064Kui­ki­sha kwa loo­soA4 HeC
065Oo­lo bu­wa bu ki­le ki­leA4 HeC
066Bu­pe­ta bu­ka­ta­buA4 HeC
067Obe mu­tshi­bi a nka­noA4 HeC
068Yesu ku ki­fu­lo kyo­be­ki é tuu­sheA4 HeC
069Bun­tu boo­be bu fi­kye na kui­u­luA4 HeC
070Kui kala n'oobe nsu­lo ya buu­waA4 HeC
071Mfu­mu bun­tu bo be bu shi mpui­loA4 HeC
072We tu lam­bu­ki­sha tu sam­baA4 HeC
073Oo­be mu sha­le mui­yi­luA4 HeC
081Nka kwi Ya­ya en'e­taa­taA4 A5 HeC
090Ne bia­ndja Efi­le, a ki­pa­ndji­lo kia­ndeA4 A5
091Ba­ku­mi­ne, tu­mbi­sha­yi bo­oso pa­mu­neA4 A5
092Nka mo­odi Mu­pa­shiA4 A5
093Eshi­mb’a­di­te­mbeA4 A5
094Ki­fu­lo ki­shii bia ku­pi­muaA4 A5
095Nyi mui­yi­lu mui Yesu, mu­wa we­tuA4 A5
096Fu­mu pa­nku­te­nte­kie­shaA4 A5
097Mu­nka­tshi’a ku­bo­fu­laA4 A5
098Atu­ku­tu­mbi­sha, E­fi­le­sha bu­mu­ntuA4 A5
099Ntu­mbo ko­odi, Fu­mu, Mua­na­na, etu Nshe­tuA4 A5
100 Tu­ta­le me­eso kui YesuA4 A5
101Nna­ye mui­tu­fu­leA4 A5
102Ma mu­loo, twe­nde bo­so na mu­looA4 A5
103Efi­le ta­le­kie­laa Ya­wa mwi­pa­ane mwa­diA4 A5
104Bwe­tu­fu­lu Fu­mu, bi Nsho­be mmu­ku­fu­leA4 A5
105Mu­loo kwi sha lu­ka­lo’luA4 A5
106Nki bia­ndja ku­ku­twa ‘mi ki­ntuA4 A5
107Twi­ka­le­yi, Ba­na b’Efi­leA4 A5
108Tu­sa­nga­le­yi bo­soA4 A5
109Ka­ko­ngie' ka ni­nke­niA4 A5
110Efu­ku ki­ni dia­tu­mo­no Ka­na­ana ka mwi­ulu ?A4 A5
111Bu­ntu bu­shi mpwi­lo, bw’Efi­l’e bu­waA4 A5
112Mu­nka­tshi mwa ba­biA4 A5
113Mba­lo ya­nde mwi­ulu i mwa­nkaA4 A5
114Yesu twi­bia ku­ku­lo­ndaA4 A5
115Mu ka­ba­ka, mwa­ndo­ndo eshi­nda dia­ndeA4 A5
116Mwa­na­na, mbu­ko­me bwa­nde na mu­waA4 A5
117Ki­fu­lo kia bw'Ifi­leA4 A5
118Ake­tu­pi­isha­ni nna­niA4 A5
119Ba­ku­ulue bo­so mu bu­pi­kaA4 A5
120Fua­yi ba­ana ba­ye, tu­ta­pu­le na mu­looA4 A5
121Mu­loo ki­ni, ku­sa­nga­la ku­ka­taA4 A5
122Bo­so be mu ngo­shiA4 A5
123Bu­ntu ki­ni Fu­mu, kui­ka­la ba­ana n’o­beA4 A5
124Mu­shi­ndji a sa­ta­na na se­ngaA4 A5
125Bu­fu­ku ku­ba­pu­shi­ki­leA4 A5
126Bu­wa ki­nyi, ku­mu­fu­la bu Ya­yaA4 A5
127Ku­lu­la­ma k’o­be Mu­pa­shiA4 A5
128Tui­mbe, tui­mbe nsaa yo­soA4 A5
129Ebue­yi, ba­kue­tu’e­bue­yi !A4 A5
130Atui­bo­sha ko­di’be Ya­yaA4 A5
131Na­ma­shi­ka Fu­mu, atu’a­tu­ku­tu­mbu­laA4 A5
132Mu ka­ba­aka nki­na ma­ka­sa mua­nkaA4 A5
133Mu­la­mi’e­bu­wa, etu­ba­mbaA4 A5
134Be ku ngua yo­be bu Ma­di­yaA4 A5
135Tui­mbe, tui­mbe­yi mu lo­ono lui bu­waA4 A5
136Ku’ Efi­le, ntu­mbo bu­ko­meA4 A5
137Ba­ana b’o­be ba­sa­ngu­di­bueA4 A5
138Lu­bue­bue lua Ya­koboA4 A5
139A nsaa ki­ni, ya­tu­kee­ka­la mmu­looA4 A5
140Fu­mu’etu be­pee­ne bu’e­tu bu ki­ta­pi­loA4 A5
141Na mu­loo na lu­ku­lu­pi­loA4 A5
142Pa ka­ko­ngie ka se­nga yo­soA4 A5
143Bo­nfu­di­le, obe Nshe­tu Efi­leA4 A5
144Koo­di obe be­tu­lu­ngu­laA4 A5
145Mikoo­ko ya Yesu, isha ki­fu­lo kia­yeA4 A5
146Ki­pa­pi pa­no pa­shiA4 A5
147Nsu­lo ya mu­waA4 A5
148Bu­wa abu­tu­ukaa pe­nda ko­odi Mu­pa­ashiA4 A5
149Mua­na­na’e­tui­ta­nyi­na, tue­nde kua­di !A4 A5
150 Ku­pa­nda na lu­sa !A4 A5
151Bo­nfu­di­le Fu­muA4 A5
152Ntu­mbo y’Efi­le ayi mue­ka mu’Iyi dio­beA4 A5
153Te­me­sha­yi uno mua­nda wi­bu­waA4 A5
154Ba­ku­di­bue bo­so mu bu­umu­neA4 A5
155Mua­n’a ki­fu­lo, mu­loo wa Yay’E­fi­leA4 A5
156Nku­ta­la mpa­la na mpa­laA4 A5
157Po­ka­fi­ka, Mfu­mu­etu na bu­ko­meA4 A5
158Dio­b’e­shi­n’a­di­tu­fu­mbui­laA4 A5
159Bue­tu­la­mbu­ki­she lo­ono lua mu­sa­nge­loA4 A5
160Mbui­pi a nkua­sa e’Efi­leA4 A5
161Ki­fu­lo kio­be nki­be­tu­bu­nguA4 A5
162Bii­bi mbi­shi­tu­lue, bie­b­la­sha dia ntu­mboA4 A5
163Ngi­wa­fi­ki, mu ki­ba­lo kia ntu­mboA4 A5
164Yesu Mua­n’a p’e­shi­mba dio­beA4 A5
165Tu­ba­di ba­pi­ka, ba bu­bi pa­no pa­shiA4 A5
166Yesu nku­ka­tu­ka mui­yi­lu, Nku­fi­ka pa se­ngaA4 A5
167Eta­ata dia ku­ka­nyaA4 A5
168Ntu­mbo k’o­di Mu­pa­shiA4 A5
169Bua osa­mu­nue Mua­n’E­fi­leA4 A5
170A Yesu ! A Yesu ! Ob’E­fi­le Mu­ka­taA4 A5
171We Mu­pa­shiA4 A5
172Abi­mu­shi­ndo shi mu­ntu a mu lu­fu­fiA4 A5
173Fu­mu bo­tsho­kue­le mu­tueA4 A5
174Lue­nye­nyi’a­lu­to­sha,A4 A5
175Eyi­lu nku­te­mbe­la se­ngaA4 A5
176Mu kui­pe­le­esha ku­ki­leA4 A5
177Muku­udi‘a ki­shi­maA4 A5
214Mwa­n’obe E­le­ka, Efi­le Ya­yaA4 A5
215Yay’E­fi­le atu­ka­mpu­laA4 A5
220Twi bia­ku­fi­ka kwo­diA4 A5
222Bu­lu­nga­ntu ki­ni, atwe ba­ku­mii­nwe !A4 A5
229Eyi dio­be mbu­pe­ta bwe­tuA4 A5
235Efu­ku dioso Mfu­mu, Nda­mbu­ki­sheA4 A5
239Yaya atu­ka­shi­nguu­l’a­kwa bi bu­wa bwo­beA4 A5
245Yaya Efi­le, mmuu­lo ki­niA4 A5
265Na mwi­u­lu na pa nse­ngaA4 A5