Accès direct aux livres du Nouveau Testament : Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse

 

 

 

 

MUKANDU WI BUWA UBAFUND JILWE KWI

MATEYO

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

 

Chapitre 1

1 Mukanda wa kutandjibwa kwa Yisu Kalestu, mwana a Dafidi, mwana a Abalami.

2 Abalami batandjile Isaka, na Isaka batandjile Yakobo, na Yakobo batandjile Yuda na bena baye ; 3 na Yuda batandjile Pelese na Sele kwi Tamala ; na Pelese batandjile Eselono, na Eselono batandjile Alama, 4 na Alama batandjile Aminadaba, na Aminadaba batandjile Nasono, na Nasono batandjile Salamono, 5 na Salamono batandjile Boasa kwi Layaba ; na Boasa batandjile Obede kwi Lutu ; na Obede batandjile Yese, 6 na Yese batandjile Dafidi fumu.

Dafidi batandjile Solomono kwi yawa badi piana a Udiya ; 7 na Solomono batandjile Loboama, na Loboama batandjile Abiya, na Abiya batandjile Asa, 8 na Asa batandjile Yosafata, na Yosafata batandjile Yolama, na Yolama batandjile Usia, 9 na Usia batandjile Yotama, na Yotama batandjile Ayasa, na Ayasa batandjile Esekia, 10 na Esekia batandjile Manase, na Manase batandjile Amono, na Amono batandjile Yosia, 11 na Yosia batandjile Yekonia na bena baye ku kipindji kia kukatushibwa kwabo kwenda ku Babelono.

12 Na kunyima kwa kukatushibwa kwabo kwenda ku Babelono, Yekonia batandjile Salantshiele, na Salantshiele batandjile Selubabele, 13 na Selubabele batandjile Abiudu, na Abiudu batandjile Eleakimi, na Eleakimi batandjile Asôlo, 14 na Asôlo batandjile Sadoko, na Sadoko batandjile Akimi, na Akimi batandjile Ediudu, 15 na Ediudu batandjile Eleasa, na Eleasa batandjile Matana, na Matana batandjile Yakobo, 16 na Yakobo batandjile Yosefe mulume a Madia, batandjilwe Yisu kwadi, atemunibwa’shi, Kalestu.

17 Biabia bipwa bioso mpa na Abalami mpa na Dafidi bibadi ekumi na bipwa bina ; na mpa na Dafidi mpa na kukatushibwa ku Babelono pabadi bipwa ekumi na bipwa bina ; na mpa na kukatushibwa ku Babelono mpa na Kalestu pabadi bipwa ekumi na bipwa bina.

18 Kutandjibwa namu kwa Yisu Kalestu kubafikile biabia ; pabadi nyinaye Madia mubambibwe kwi Yosefe, kwibedi kubadi tabakumbene kibalo kimune, basañenwe n’eimi kwi Muwa-wi-selele. 19 Anka Yosefe mulunda aye, badi na kalolo, badi tadidi kumwipa bufu ku meso a bantu, bapangishe ngi kumukasha ku bufiabufia ; 20 anka pabatentekyeshe’ye bintu biabia binangu, talanga mwangele a Fumu bamwekyele ku meso aye mu kilotwa, eshi, Yosefe, mwana a Dafidi, totshinanga kwitûla Madia pianobe, mwanda wi yawa abaimita’ye kwi Muwa-wi-selele. 21 N’anatande mwana, n’obe onomûdikye eshina diaye, Yisu, mwanda wanapashe’ye bantu baye mabi abo.

22 Bini bintu bioso bibakitshikile, biakufikishibwa eyi dibakwilwa dia Fumu kwi mudimuni’shi, 23 Talanga, bukupi anekale n’eimî, n’anatande mwana, na banatemune eshina diaye, Emanuele, (kibwelelo kiadio’shi, Efile Mukulu e n’etu).

24 Yosefe namu pababukile’ye mu tulo, bakitshine mubamwambile mwangele a Fumu, na beyatshile pianaye, 25 na tamûkye nya kwibedi kwashatandjile mwanaye a mbedi ; na bamûdikile eshina diaye, Yisu.

 

Chapitre 2

1 Pabatandjilwe Yisu namu mu Beteleme a Yudiya ku mafuku a Elodo fumu, talanga, basha bukalabwino ba akufwiya kanya babafikile ku Yelusaleme 2 eshi, Kubatandjibwa Fumu a bena Yuda kwikuni ? mwanda ubatumono lwenyene lwaye akufwiya kanya, na tubafiki mu kumwishingila.

3 Elodo namu, fumu, pabapushishe’ye, batshinkiswe, na bungi bwa Yelusaleme n’aye ; 4 bibakumbeshe’ye batshite boso bakata na bafundji ba mikanda ba bantu, bebaipwishe kibalo kiakutandjibwa Kalestu. 5 Babamulungwile’shi, ku Beteleme a Yudiya, mwanda ubafundjilwe biabia kwi mudimuni 6 eshi, Obe Beteleme, ku kipia kia Yuda, twe mukoto nya kwi bana ba bafumu ba Yuda ; mwanda wanatukye yawa Fumu kodi analame bantu bande ba Isalele.

7 Elodo namu baitanyina basha bukalabwino ku bufiabufia na bebaipwishe eyendo wa kipindji kia lwenyene lubadi lukwete kumwekwa ; 8 na bebatumine ku Beteleme, eshi, Nwende nukokole eyendo wa mukinga ; peni panubamufiula, nungalwishe eyi, biandjakufika mu kumwishingila ami nabene kabidi. 9 Pababapushishe fumu, babayile ku lwendo lwabo ; na talanga, lwenyene lubabamwene akufwiya kanya lubayile kwibedi kwabo, bibalufikile mu kwimana ku kibalo kibadi mwana mukinga. 10 Pababamwene lwenyene babasepele na mulô wi bungi. 11 Na babatwele mu shibo, babamwene mwana mukinga na Madia nyinaye, na babeponeshe pashi na babamwishingile. Na pabababulwile mikufu yabo babamulongele malongo, nolo na mananashi a lebano n’a mole. 12 Na pababadimwinwe kwi Efile Mukulu mu kilotwa’shi, tabalukilanga kwi Elodo, babakatukile ku mapia abo ku dingi eshinda.

13 Pababadi babende, talanga, mwangele a Fumu bamwekyele kwi Yosefe mu kilotwa’shi, Buka, ata mwana mukinga na nyinaye, nda bukidi ku Etshipito, na ikala kwakwa binanakwambe ; mwanda wanakimbe Elodo mwana mukinga kumwipa. 14 Na babukile, batshile mwana mukinga na nyinaye ku bufuku na bayile ku Etshipito. 15 Na badi kwakwa mpa na lufu lwa Elodo, biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi Fumu kukanwa kwa mudimuni’shi, Ku Etshipito ngi kunangitanyina mwanande.

16 Pabamwene Elodo namu mubakiswe’ye lukiso kwi basha bukalabwino, bashiile kwishimba kwi bungi ; na batumine bantu bakaipe bana boso balume babadi mu Beteleme na ku kipia kiaye kioso, ba mashipo abidi na mûshi, bu kipwandjikisho kibaipwishe’ye eyendo kwi basha bukalabwino. 17 Penipapa pabafikiswe eyi dibakwilwe kwi Yelemia mudimuni’shi, 18 Eyi dibapushiswa ku Lama, mpolo na nkalo yi bungi ; Lakyele kwete kudila bana baye, tasendelwa, mwanda wabashi bekale na moyo.

19 Anka pabadi mufwe Elodo, talanga, mwangele a Fumu bamwekyele mu kilotwa kwi Yosefe mu Etshipito, 20 eshi, Buka, ata mwana mukinga na nyinaye, nda ku mapia a Isalele, mwanda ubafu bantu babakimbanga moyo wa mwana mukinga. 21 Na babukile na batshile mwana mukinga na nyinaye, na bafikile ku mapia a Isalele ; 22 anka pabapushishe’ye’shi, Akyelayu e fumu a Yudiya mu mbalo ya Elodo shaye, batshine kwenda kwakwa ; na pabadimwinwe’ye mu kilotwa kwi Efile Mukulu, befunyine ku lupèse lwa Ngadile, 23 na bafikile mu kushala mu lupata lwabaitanyina’shi, Nasalete, biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi badimuni’shi, anatemunibwe’shi, mwina Nasalete.

 

Chapitre 3

1 Ku mafuku aâ kubafikile Yoano Mwambiki balungwile mu mapia a kabalala a Yudiya, 2 eshi, Nwimweshe mwanda utàudi bufumu bw’eulu pepi. 3 Yawa ngi muntu batemunwe kwi mudimuni Esaya’shi, Eyi dia muntu adidi mu mapia a kabalala’shi, loñamishai eshinda dia Fumu ; lulamishai bikilo biaye susa. 4 Na Yoano nabene badi na kilamba kiaye kia môa wa shamo, na mukaba wa musokya ku kifuka kiaye, na biâshi biaye bibadi shiye na buki bwa mutamba.

5 Bena Yelusaleme namu babamutukile, na bungi bwa Yudiya, na bungi bwa mapia e pepi na Yodana, 6 na babambikilwe kwadi mu Yodana, mu kutâ mabi abo.

7 Anka pabamwene’ye baFadishi bangi na baSaduki tàbafiki ku kwambika kwaye bebambile’shi, Bana ba manyoka, nani benudimuna nusuke sungu aifiki ? 8 Nupe namu bikuba bipwandjikile na kwimwesha. 9 Na tanupangishanga kwiakwila munda’shi, Atwe twi na Abalami shetu, mwanda wanenwamba’shi, Efile Mukulu auku kubushisha Abalami bana ku mabwe â. 10 Binobino namu kabengele kabatudibwa kwishina dia mitshi ; biabia mutshi woso ushaupa bikuba bi buwa ngi aushindjibwa, ngi awedibwa mu kalo. 11 Ami nenwambika mu mema eyendo ku kwimwesha, anka’ye afiki kumongo kwande bankidi ngofu, ashimupwandjikile na kusemuna sabato yaye ; aye anenwambikye na Muwa-wi-selele na kalo ; 12 kipûpwilo kiaye ki kwiasa diaye, anakumune kipepwilo kiaye lôsô pashi ; anapunge musekye waye mu kitulo ; anka anashikye binkupunkupu mu kalo kashakashimibwa.

13 Penipapa pabafikile Yisu mu Ngadile ku Yodana kwi Yoano, mu kwambikibwa kwadi ; 14 anka Yoano badiakumubamba’shi, Ami nakwambikibwa kodi ; n’obe namu ofiki kwandji ? 15 Anka Yisu bamwalulwile’shi, Banda kukita namu ; kwi mwanda wetu biabia kufikisha kalolo koso. Na bamukuminine. 16 Yisu namu, pabambikilwe’ye, bakatukile bukidi mu mema, na talanga, eulu dibamushitwilwe na bamwene Muwa ‘Efile Mukulu kwete kwika bu kakutshikutshi, amwiñama ; 17 na talanga, eyi mwiulu’shi, Yawa e Mwanande mukuminwe ; kwadi kunasepela.

 

Chapitre 4

1 Kunyima Yisu balombolwe mu mapia a kabalala kwi Muwa mu kutompibwa kwi diabolo ; 2 na pabadi mushile biâshi tunya makumi ana na mafuku makumi ana, kunyima namu bapushishe sala.

3 Na mutompani bafikile kwadi eshi, Ekale Obe e Mwana ‘Efile Mukulu, akula’shi, Mabwe â eyalule ku mampa. 4 Anka’ye balulwile’shi, Kubafundjibwa’shi, muntu tanekale na moyo ku mampa bûpenka, anka kwi’yi dioso dibatuku kukanwa kw’Efile Mukulu.

5 Diabolo namu dibamutwele ku lupata lwi selele, dibamushadikile kunundu kwa kisuku kia tempelo, 6 na dibamulungwile’shi, Ekale Obe e Mwana ‘Efile Mukulu eyele obe nabene pashi ; mwanda ubafundjilwe’shi, Anambe bangele baye ku mutwe kwobe, na banakusemune ku masa abo, tala okokola lwao lwobe kwibwe. 7 Yisu bamulungwile’shi, Kubafundjibwa kabidi’shi, Totompanga Yeoba Efile Mukulu obe.

8 Diabolo namu dibamutwele ku mwenge ulaula yê, na dibamulesese mafumu oso a senga na kilengo kiao, 9 na dibamulungwile’shi, Nanankupe bintu biabia bungi bwabio, su obe onopone pashi na onongishingile. 10 Yisu namu bamulungwile’shi, Katuka Kafilefile, mwanda ubafundjilwe’shi, Onweshingile Yeoba Efile Mukulu obe, onomufubile anka’ye.

11 Na diabolo dibamulekyele papa, na talanga, bangele babafikile mu kumufubila.

12 Anka pabapushishe’ye’shi, Yoano balubulwa ku lukano bayile ku Ngadile ; 13 na pabakatukile’ye ku Nasalete, bayile mu kushala ku Kapenaumu, kwi ku kiese kia mema mu kipia kia Sebulunu na Nafatale, 14 biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi Esaya mudimuni’shi, 15 Kipia kia Sebulunu na kipia kia Nafatale, eshinda dia mema eshiya dia Yodana, Ngadile a maumbo,—16 bantu abashala mu mufito babamono etata di bungi, na kwi bantu abashala mu mapia na mu mwesheshi wa lufu, kwabadi kubatuku etata.

17 Mpa na kipindji kiakia pababangile Yisu kulungula na kwamba’shi, Nwimweshe mwanda ubesesela bufumu bw’eulu pepi.

18 Pabatambukile’ye namu pepi na mema a Ngadile bamwene balume babidi, bana ba nyina umune, Shimono aitanyinibwa’shi, Pita, na Andelo mwinaye, abele makondja mu mema, mwanda ubabadi bakwatshi ba su ; 19 na bebambile’shi, Nundonde, na nanenwalule ku bakwatshi ba bantu. 20 Abo namu babashile makondja abo bukidi, na babamulondele.

21 Pabakile’ye kwakwa bamwene bamo babidi, bana ba nyina umune, Yakobo a Sebede, na Yoano mwinaye, mu bwato na Sebede shabo, bakwete kutelula makondja abo, na bebaitanyine ; 22 abo namu babalekyele bwato bukidi na shabo, na babamulondele.

23 Na Yisu batembele bungi bwa Ngadile, mu kulambukisha mu bitumbwilo biabo, balungwile mukandu wi buwa wa bufumu, na bakashishe busungu bwoso na kubofula kwoso kwa mbidi kwi bantu. 24 Na ntumbo yaye yibapalakyene mu bungi bwa Sidia, na babafwishishe kwadi bantu boso babakumbile, babapushishe masungu oso na masosomena, n’abo babakwatshilwe kwi bikudi bibi, na basha miombe, na basha lunkalabe ; na bebapashishe. 25 Na bibumbu bikata bibamulondele bibafwile ku Ngadile, na ku Dekapolo, na ku Yelusaleme, na ku Yudiya, na kwishiya dia Yodana.

 

Chapitre 5

1 Pabamwene’ye bibumbu, bakankile pa mwenge, na pabadi mushale, beyi baye babafikile kwadi ; 2 na babulwile mukanwa mwaye na bebalambukishe’shi,

3 Balumbulwe anka balanda kwishimba, mwanda wi bufumu bw’eulu bwabo, 4 Balumbulwe anka’bo abadila, mwanda wabanasendelwe. 5 Balumbulwe anka basha kukoka, mwanda wabanapiane senga. 6 Balumbulwe anka’bo batàbadi na sala na nyota ya kalolo, mwanda wabanaikutwe. 7 Balumbulwe anka basha lusa, mwanda wabanasambibwe. 8 Balumbulwe anka’bo be selele kwishimba mwanda wabanamone Efile Mukulu. 9 Balumbulwe anka basungishi, mwanda wabanatemunibwe’shi, bana b’Efile Mukulu. 10 Balumbulwe anka’bo babafinibwa ku mutwe wa kalolo ; mwanda wi bufumu bw’eulu bwabo. 11 Balumbulwe anwe, peni pabenubiandwila na pabenufina na pabenudimbila mwanda woso ubi ushi w’eyendo ku mutwe wande. 12 nusepele na nwikale na mulô wi bungi, mwanda wi bwedi bwenu bukata mwiulu ; mwanda ubabadimbidile badimuni biabia babadi kwibedi kwenu.

13 Anwe nwi mungwa wa senga ; anka mungwa su ubasoboloka, wanatobibwe na kini ? Taupwandjikila kabidi na mufubo woso, anka wanasumbudibwe mu lubishi na wanashinibwe kwi bantu, mûshi mwa ngao.

14 Anwe nwi etata dia senga ; lupata lubatulu kunundu kwa mwenge talûku kufibwa. 15 Bantu namu tabatembesha mwinda ngi kwiutula mûshi mw’ekumbo, anka kunundu kwa mutshi wa mwinda, na wanatule bantu boso etata be mu shibo. 16 Etata dienu dikale anka biabia ku meso a bantu, biabadiakumona mikitshino yenu yi buwa, biabadiakutumbika Shenu e mwiulu.

17 Tanutentekyeshanga’shi, ami nafwila kwipa mwiya su mayi a badimuni ; tshi mufwile kwipa nya, anka kufikisha. 18 Mwanda wanenwamba eyendo’shi, Mpa n’efuku dianakatukye eulu, na senga, tapanakile kabashi kamune nya su kafunda kamune ka mwiya, mpa na kipindji kianafikishibwe bintu bioso. 19 Biabia muntu oso anaipe mulango umune wa milango yaiya yikoto n’analambukishe bantu biabia anatemunibwe mukoto mu bufumu bw’eulu ; anka muntu oso anakite, n’analambukishe milango yaiya, anatemunibwe mukata mu bufumu bw’eulu. 20 Mwanda wanenwamba’shi, kushi kalolo kenu kabakidi kalolo ka bafundji ba mikanda na baFadishi, tanwanatwele mu bufumu bw’eulu nya.

21 Nubapusha mubalungwilwe bena kalakala’shi, Twipanga ; anka muntu oso aipa mupwandjikile na mpombo. 22 Ami namu nenwamba’shi, muntu oso apalamina mwinaye bisumanga mupwandjikile na mpombo ; na muntu oso amba mwinaye’shi, Laka, (eyi dia matuka) anekale na mwanda kwi kakonge ka bakulu ; anka muntu oso amba’shi, Mubulakani, mupwandjikile na kibundulu kia kalo. 23 Su namu obe olonga elongo diobe ku kitambikilo, n’otentekyesha mwinobe binangu kwakwa tàdi n’obe mwanda, 24 leka elongo diobe kwakwa kwibedi kwa kitambikilo, nda okesendeleshena mwinobe ebedi, kunyima namu ofikye n’olonge elongo diobe.

25 Esendeleshene na muntu bukidi e n’obe mwanda, apekala ki n’aye mwishinda, tala sha mwanda n’obe akulubula kwi mwisambi a mianda, na mwisambi akulubula kwi mulami a misungi, n’obe wedibwa mu shibo ya lukano. 26 Nakwamba eyendo’shi, tonotukye mwamwa nya bianekale bofutu ekuta dioso.

27 Nubapusha mubalungwilwe’shi, Toyilanga mukashi abene butesha. 28 Anka’mi nenwamba’shi, muntu oso ela mukashi meso ngi kumukyeba ku bungifi, bamuyila butesha sunga binobino mwishimba diaye.

29 Su namu eiso diobe dibalume dibakusobosha mbelekyelo, edipokole, edisumbule kodi ; mwanda wi n’obe biya su kiobe kipindji kimune kufwa, kushi mbidi yobe yishima kwedibwa ku kibundulu. 30 Su namu easa diobe dibalume dibakusobosha mbelekyelo, editshibe, edisumbule kodi ; mwanda wi n’obe biya su kipindji kimune kufwa, kushi mbidi yobe yishima kwedibwa ku kibundulu.

31 Kubalungwilwe kabidi’shi, Muntu oso anakatushe pianaye, amupe mukanda wa bulunda bufwe. 32 Anka’mi nenwamba’shi, muntu oso akatusha pianaye kushi ku mutwe wa butesha, bamutulu kitesha ; na muntu oso anate yawa mukatuswe bulunda ena butesha.

33 Nubapusha kabidi mubalungwilwe bena kalakala’shi, Todimbanga pa kutshipa ; kitshina Fumu tutshipo tubotshipi. 34 Anka’mi nenwamba’shi, Tanutshipanga katshipo nya ; kasha k’eulu, mwanda wadidi lupunasulu lw’Efile Mukulu ; 35 kasha ka senga, mwanda waidi kasawilo ka ngao yaye ; kasha ka Yelusaleme, mwanda waludi lupata lwa Fumu mukata. 36 Totshipanga kabidi katshipo ka mutwe wobe, mwanda woshouku kwalula lunyene lumunenka su ku sô su ku fututû. 37 Anka eyi dienu dikale’shi, ôlo, ôlo ; ayo, ayo ; eyi dioso dibakidi dinidiadia di dia yawa a bubi.

38 Nubapusha mubalungwilwe’shi, Eiso kwiiso, n’eino kwiino. 39 Anka’mi nenwamba’shi, tanulwanga na bubi loshi ; anka muntu oso akukupila lupi kwitama dibalume omwalwile dingi kabidi ; 40 yawa namu adidi kwenda n’obe ku mwanda mu kukwata mutwelo wobe, omulekyele ntwila yobe kabidi. 41 Muntu oso akubamba kibambo kia kwenda n’aye kilometa kimune, nda n’aye bibidi. 42 Yawa akutekye kintu, omupe ; yawa adidi kukwiyapula kintu tomufutala mongo.

43 Nubapusha mubalungwilwe’shi, onokyebe mukwenu, onopele yawa alwiya n’obe. 44 Anka’mi nenwamba’shi, Nwibakyebe abalwiya n’enu, nwibalumbule abenulumbu, nwibakitshine biya abenupele, nwibatekyele abenubiandwila, abenukolomona, 45 bianudiakwikala bana ba Shenu tàdi mwiulu, mwanda wakankisha’ye nguba aye kwiulu kwa bantu babi na bâ, n’atuma mpeshi kwi basha kalolo na basha kulwisha. 46 Anwe su nwakyeba bantu abenukyeba, nwina bwedi kini ? Bapungi ba milambu ta abakita biabia ? 47 Su nwaimuna ben’enu bûpenka bwabo nubakidi bangi bantu namini ? Basendji kabidi ta abakita biabia ? 48 Biabia anwe nwikale na mukumbeno bu bi Shenu na mukumbeno e mwiulu.

 

Chapitre 6

1 Nutale ; tanukitanga kalolo kenu ku mpala a bantu ngi kumonebwa kwabadi ; tala nwaikala kushi bwedi kwi Shenu e mwiulu. 2 Biabia ponokite mikitshino ya lusa, twombanga mpungi kwibedi kwobe, bu abikita basha malupa mu bitumbwilo na mu mashinda, biabadiakutumbikibwa kwi bantu. Nenwamba eyendo’shi, babata bwedi bwabo. 3 Anka ponokite mikitshino ya lusa, toukishanga easa diobe dibakashi abikitshi easa diobe dibalume ; 4 biakwikala mikitshino yobe ya lusa ku bufiabufia ; na Shobe amona ku bufiabufia anakutwaile.

5 Peni panutekye, tanwikalanga bu basha malupa ; mwanda wabakyeba kuteka bemane mu bitumbwilo na ku masanka ‘eshinda ngi kumwekwa kwi bantu. Nenwamba eyendo’shi, babata bwedi bwabo. 6 Anka ponotekye, twela mu lushiko lwobe ; panekale boshitshi kibelo kiobe, teka kwi Shobe e ku bufiabufia ; na Shobe amona ku bufiabufia anakutwaile.

7 Peni panutekye, tanutembulanga bisumanga bu ba maumbo, mwanda wabatentekyesha’shi, banapushibwe ku kwakula kwabo kungi. 8 Biabia anwe tanwifwanishenanga n’abo, mwanda auku Shenu bintu bianudidi kwibedi kwanuki tanwamutekyele. 9 Anka nutekye biabia’shi, Shetu tàdi mwiulu, eshina diobe dikale kishila ; 10 bufumu bwobe bufikye, kifulo kiobe kikitshibwe pa senga bini bu mwiulu ; 11 etupe lelo biâshi bia lelo ; 12 etulekyele namu bishiyo bietu bini biatulekyela’twe kabidi abo be n’etu bishiyo ; 13 twitufwishanga ku kutompibwa, anka etuposole kwi yawa a bubi. 14 Mwanda su anwe anulekyela bantu malwisha abo, Shenu a mwiulu anenulekyele kabidi ; 15 anka’nwe su tanulekyela bantu malwisha abo, Shenu kabidi tanenulekyele malwisha enu.

16 Peni panushidi biâshi, tanwikalanga bu basha malupa, na lukyebo lwiyalule ; mwanda wabâlwisha nkyebo yabo biabadiakumwekwa na lushilo kwi bantu ; nenwamba eyendo’shi, Babata bwedi bwabo. 17 Anka ponoshile biâshi, fikinya mutwe wobe, na sula lukyebo lwobe, 18 bioshokumwekwa na lushilo kwi bantu, anka kwi Shobe tàdi ku bufiabufia ; na Shobe amona ku bufiabufia anakutwaile.

19 Tanwibikilanga mono ku senga akulwisha kibaubau na nkongolo bintu, akutubula bangifi kabidi na kwiba ; 20 anka nwibikile mono mwiulu mushamulwisha bintu su kibaubau su nkongolo, mushamutubula bangifi na kwiba ; 21 ku kibalo kitàkidi mukufu wobe, kwakwa kabidi kwanekale eshimba diobe.

22 Mwinda wa mbidi wiiso ; biabia su eiso diobe adikala biya, mbidi yobe yishima yanekale etata ; 23 anka su eiso diobe di bubi, mbidi yobe yishima yanekale mufito. Biabia su etata di munda mwobe di mufito, mufito wi bungi bu kini ?

24 Takwi muntu auku kufubila bafumu babidi ; su anapele umune anakyebe mungi, su analamate kwi umune anabenge mungi. Tanûku kufubila Efile Mukulu na mono.

25 Biabia ngi bianenwamba’shi, tanutshinanga mwanda wa moyo wenu bianudiakudya na bianudiakutoma ; su mwanda wa mbidi yenu bianudiakufwala. Moyo ta ubakidi biâshi ? Mbidi ta yibakidi bilamba ? 26 Talai twoni twa kwiulu biatushatukuna, biatushatukula, biatushatutula mu bitûlo, anka Shenu a mwiulu etulela. Anwe tanwibetukile ? 27 Nani e n’enu swekala na sumba, anaukye kwikusha kubite umune ku bula bwaye ? 28 Ku kini namu nwina sumba mwanda wa bilamba ? Bekyelai bilonga bia mapia, mwabikula ; tabifuba, tabiluka madiba ; 29 anka nenwamba’shi, Solomono sunga na kilengo kiaye kioso tamufwalwe bu kimune kiakio. 30 Biabia Efile Mukulu su afwadika lubishi lwa mapia biabia lwi pashi lelo, na maloba lwanedibwe mwilungu, ta anakile kwinufwadika, basha kukumina kukoto ? 31 Biabia tanwikalanga na sumba’shi, Twanadye kini ? su’shi, Twanatome kini ? su’shi, Twanafwadikibwe na kini ? 32 Mwanda aukimba maumbo bini bintu bioso ; Shenu namu auku’shi, anwabila bintu biabia bioso. 33 Nukimbe namu bufumu bw’ Efile Mukulu kwibedi na kalolo kaye ; na bini bintu bioso bianenutentekyelwe. 34 Biabia tanwikalanga na sumba mwanda wa maloba ; maloba anekale n’ao sumba anabene. Bubi bw’efuku dimune abukumbana efuku diadia.

 

Chapitre 7

1 Tanumweshanga bianuskakumweshibwa ; 2 mwanda mpombo yoso yanumwesha nayo, nwanamweshibwe nayo ; na lutshi lwoso lwanupwandjikisha nalo lwanenupwandjikishibwe. 3 Na ku kini obe otala kasengo katàkadi mwiiso dia mwinobe, anka toshingula kisama kitàkidi mwiiso diobe ? 4 Obe onwambe mwinobe namini’shi, Mbande kukasha kasengo mwiiso diobe ; na talanga, kisama ki mwiiso diobe ? 5 Sha malupa, kasha kisama kwibedi mwiiso diobe, kunyima namu onomone biya mwakukasha kasengo mwiiso dia mwinobe.

6 Tanupanga mbwa kintu ki selele, tanwelanga namu falanga yenu ku mpala a ngulube, tala eyashina mûshi mwa ngao yayo, eyalula namu mu kwinukusula

7 Nutekye ; kwanenupebwe. Nukimbe na nwanafiule. Nukokole na kwanenushitwilwe. 8 Muntu oso atekye, ngi ata ; yawa akimbi, ngi afiula ; yawa akokola, ngi amushitwilwa.

9 Muntu kini e n’enu, su mwanaye amutekye dimpa, anamupe ebwe ? 10 Su atekye sû anamupe nyoka ? 11 Biabia anwe, be basha bubi, su anûku kulonga bana benu malongo e buwa, ta Shenu tàdi mwiulu anakile kwibalonga malongo e buwa abamutekye ? 12 Biabia bintu bioso bianudidi bantu benukitshine, nwibakitshine biabia kabidi ; mwanda awikala mwiya biabia na badimuni.

13 Nutwele mu kibelo kikoto, mwanda wi kibelo kikata, n’eshinda di musese dia kwenda ku lufu, na bantu be bungi abatwela mwamwa. 14 Mwanda wi kibelo kikoto n’eshinda di dikotokoto dia kwenda ku moyo, na bantu be bakoto abedisañana.

15 Nudimukye mwanda wa badimuni ba malupa abafiki kwanudi mu misokya ya mikoko, anka be ngye ya bukyelo munda. 16 Nwanebatundule ku bikuba biabo. Bantu namu abakûla bikuba bia finyo ku meba ? su bikuba bia figi ku tunkutule ? 17 Anka biabia mutshi woso wi buwa aupeya bikuba bi buwa, anka mutshi ushi buwa aupeya bikuba bibi. 18 Mutshi wi buwa tauku kupa bikuba bibi, na mutshi ushi buwa tauku kupa bikuba bi buwa. 19 Mutshi woso ushaupa bikuba bi buwa, ngi aushindjibwa, ngi awedibwa mu kalo. 20 Biabia nwanebatundule ku bikuba biabo.

21 Kasha muntu oso añamba’shi, Fumu, Fumu, anatwele mu bufumu bw’eulu ; anka yawa akita kifulo kia Shami e mwiulu. 22 Bantu bangi banandungule kwifuku diadia’shi, Fumu, Fumu, atwe ta tubalungula mwishina diobe ? kwishina diobe ta tubatakula bikudi bibi ? kwishina diobe ta tubakita mikitshino ya ngofu yingi ? 23 Ami namu nanebabwelele’shi, Ntanenûku nya. Katukai kwandji, bakitshi ba bubi.

24 Biabia muntu oso apusha mayi ande â, n’eakitshi namu, anapwandjikishibwe bu sha binangu baibakile shibo yaye kunundu kwa lubwebwe, 25 mpeshi namu banokyele, na mwela ubaule, na mpunga yibapapwile, yibakupile shibo yaiya ; anka taipône, mwanda ubaibakilwe kunundu kwa lubwebwe.

26 Na muntu oso apusha mayi ande â, shakitshi, anapwandjikishibwe bu sha kilwa baibakile shibo yaye kwisengeya ; 27 na mpeshi banokyele, na mwela ubaule, na mpunga yibapapwile, yibakupile shibo yaiya, yibapone, na kupona kwayo kubadi kwa bubi.

28 Pabadi Yisu bapudisha mayi â, bibumbu bibapule kulambukisha kwaye, 29 mwanda ubebalambukishe’ye bu muntu na bukome, kasha bu bafundji babo ba mikanda.

 

Chapitre 8

1 Pabalalele’ye namu ku mwenge, bibumbu bikata bibamulondele. 2 Na talanga, sha kifwi bafikile mu kumwishingila’shi, àFumu su okyebe, ouku kunsula. 3 Na bolwele easa diaye, bamukumine easa’shi, Nankyebe ; suluka. Na busungu bwaye bwa kifwi bubakatukile bukidi. 4 Yisu bamwambile’shi, Talanga, tolungulanga muntu ; anka nda okelese obe nabene kwi tshite, olonge namu elongo dibambile Mosese, ngi kwibatêlulwila.

5 Na pabatwele’ye mu Kapenaumu, kapalai ka masalai kabafikile kwadi, mu kumuteka’shi, 6 âFumu, mufubi ande mulale mu shibo, sha lunkalabe ; apusha busungu bukabe. 7 Na Yisu bamulungwile’shi, Ami nafiki mu kumupasha. 8 Na kapalai kabamwalulwile’shi, Fumu, tshi mupwandjikile Obe kutwela mûshi mwa musaka wande ; anka akula namu eyi bûpenka, na mufubi ande anapashibwe. 9 Mwanda wandji’mi kabidi muntu mûshi mwa bukome, tàndji na masalai mûshi mwande ; namba yawa’shi, Nda, ende ; mungi’shi, Fika, afiki ; kwi mufubi ande’shi, Kita biabia, akitshi biabia.

10 Pabapushishe Yisu, bapule, na bambile bantu babalondele’shi, Nenwamba eyendo’shi, Tshimumone kukumina kwi bungi bwîbi mu Isalele nya. 11 Anka nenwamba’shi, bantu bangi banafikye akufwiya kanya n’akuyiya kanya, banashale ku mesa na Abalami na Isaka na Yakobo mu bufumu bw’eulu ; 12 anka bana ba bufumu banatakulwe ku mufito wa pasha ; kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno.

13 Na Yisu bambile kapalai’shi, Nda ; bini bibokumina bikale n’obe. Na mufubi bapashiswe pa sa yaiya.

14 Pabafikile Yisu ku shibo ya Pita bamwene mukwaye mukashi mutandabale na busungu bwa kalo ; 15 bakwatshile easa diaye, na kalo kabamulekyele ; aye namu babukile, bamufubile.

16 Na pabayile bufuku, babafwishishe kwadi bantu bangi bakwatshibwe na bikudi bibi, na baposwele bikudi n’eyi, na bapashishe bakumbi boso ba masungu, 17 biakufikishibwa mubakwilwe kwi mudimuni Esaya’shi, Nabene batshile mapungi etu na basemwine masungu etu.

18 Yisu namu, pabamwene bibumbu bikata bibamufunyu, bakwile pa kwenda kwishiya.

19 Na mufundji a mukanda bafikile mu kumwamba’shi, àMulambukishi, nanakulonde kwoso kwende. 20 Yesu bamulungwile’shi, Ngye yi na bifwa, na twoni twa kwiulu twi na maswa ; anka Mwana a Muntu tena mbalo ya kuladisha mutwe waye.

21 Na mungi mwiyi bamulungwile’shi, àFumu, mbande kwenda namu ebedi, nkashikye shami. 22 Anka Yisu bamwambile’shi, Ondonde ; leka bafwe bashikye bafwe babo banabene.

23 Na batwele mu bwato, na beyi baye babamulondele ; 24 na talanga, mbunda ya mema yibatshinkile kwi bungi ku kipapi, bibabwikilwe bwato na mbunda ya mema, anka’ye badi mu tu1o. 25 Na beyi babafikile mu kumubusha’shi, àFumu etupashe, tàtufu. 26 Na bebalungwile’shi, Anutshini ku kini, anwe basha kukumina kukoto ? Babukile namu, basashile mpunga na mema, na talala bafikile nya. 27 Anka balume babapule’shi, Muswelo kini wawa ? bibamukokyela sunga mpunga na mema.

28 Pabasabukile’ye kwishiya ku kipia kia baNgadala, bantu babidi babafumankene n’aye babakwatshilwe na bikudi bibi, tàbatuku mu nyembo, babakalebale na bukyelo, bibadi muntu tauku kukila p’eshinda diadia. 29 Na talanga, babàbile’shi Atwe atukitshi n’obe kini, Mwana ‘Efile Mukulu ? Ofwanga kokuno kwibedi kwa kipindji mu kwitukumbisha ?

30 Kulakula kwabo namu kubadi kibumbu kia ngulube, yi mu kudya ; 31 na bikudi bibi bibamushishikile’shi, Su etukasha, etutume kwi kibumbu kia ngulube. 32 Na bebambile’shi, Ndai. Na babakatukile na babatwele mu ngulube ; na talanga, kibumbu bungi bwakio kibasukile mbilo ku ngalala yikabe dia kwenda ku mema, yibafwile mu mema. 33 Anka’bo babeyilamanga babasukile, na babayile ku lupata, na bababwele mianda yoso na kiamwino kibapône bantu babadi bakwatshibwe kwi bikudi bibi.

34 Na talanga, bungi bwa basha lupata babatukile mu kufumankana na Yisu, na pababamumwene babamutekyele akatukye ku mapia abo.

 

Chapitre 9

1 Na batwele mu bwato, basabukile, na bafikile ku lupata lwaye. 2 Na talanga, babatwele kwadi sha lunkalabe, mutandabale pa lusala ; naYisu, pabamwene’ye kukumina kwabo, bambile sha lunkalabe’shi, Nisha eshimba, Mwana, mabi obe alekyele.

3 Na talanga, bangi basha mikanda babeyakwile’shi, Au muntu abiandwila Efile Mukulu. 4 Yisu namu baukile binangu biabo bambile’shi, Ku kini anwe anunangushena mianda yibi mu mashimba enu ? 5 Kini kibakidi bukidi ; su kwamba’shi, Mabi obe alekyele ; su’shi, Buka, wende ? 6 Anka bianudiakûka wa Mwana a Muntu’shi, ena bukome pashi bwa kulekyela mabi (bambile namu sha lunkalabe) eshi, Buka, eboshe etanda diobe, nda ku shibo yobe. 7 Na babukile, na bayile ku shibo. 8 Anka pababamwene bibumbu babadi na mô na babatumbikile Efile Mukulu bapele bantu bwini bukome.

9 Na Yisu, pabakile’ye kwakwa, bamwene mulume mushale mu shibo ya milambu, eshina diaye, Mateyo, na bamulungwile’shi, Ndonde. Na baimene, na bamulondele.

10 Na pabadi mushale ku mesa mu shibo, talanga, bapungi ba milambu bangi na balwishe babafikile mu kushala ku mesa na Yisu na beyi baye. 11 Pababamwene baFadishi babambile beyi baye’shi, Kukini Mulambukishi enu adiya na bapungi ba milambu na balwishe ? 12 Anka pabapushishe’ye, aye’shi, Abo be na katshintshi tababila nanga ; anka’bo be na masungu. 13 Anka ndai nukayiye kishingatshilo kiakia’shi, nadidi lusa, kasha elongo ; mwanda washi mufikye’mi mu kwitanyina basha kalolo, anka balwishe.

14 Kunyima beyi ba Yoano babafikile kwadi’shi, Kukini atwe babashidi biâshi mashisha angi, na baFadishi, anka beyi bobe tabashila ? 15 Na Yisu bebalungwile’shi, Bana ba shibo ya bulunda abauku kudila apekala mwatshi a bulunda ki n’abo ? Anka mafuku anafikye anebakatushibwe mwatshi a bulunda ; kunyima banashile. 16 Anka muntu talamika kilaka kia mbwisha yipya ku kilamba kikulu, mwanda wanakatukye kilaka ku kilamba, n’epunda dianakile bukata. 17 Bantu kabidi tabatula finyo yipya mu misokya ya kala, tala misokya yabudika na finyo yanapalakane, na misokya yanafwe ; anka bantu abatula finyo yipya mu misokya yipya, na bintu bibabombeleshibwa bubidi bwabio.

18 Pabadi tèbalungula bintu biabia, talanga, mungi fumu bafikile mu kumwishingila’shi, Mwanande mukashi tàdi pa kufwa anka binobino ; anka banda kufika otentekye easa diobe kunundu kwaye, anapande. 19 Na Yisu babukile na bamubângile na beyi baye.

20 Na talanga, mukashi badi na busungu abutukatuka mase, bwa mpeshi ekumi na ibidi, bafikile kumongo kwaye bakumine lwembe lwa kilamba n’easa ; 21 mwanda ubeyakwile’ye munda mwaye’shi, Su nankumu sunga kilamba kiaye nanapande. 22 Anka Yisu beyalwile, na pabamumwene, bambile’shi, Nisha eshimba, mwana ; kukumina kwobe kubakupasha. Na mukashi bapandjile pa sa yaiya.

23 Pabafikile Yisu ku shibo ya fumu, bamwene basha milenge na bantu tàbele eunga, 24 na bambile’shi, Tukai, mwanda ushi songwakashi mufwe, anka mulale tulo. Na babamusengele. 25 Anka pabatushiswe bantu, aye batwele, na bakwatshile easa diaye ; na songwakashi babukile. 26 Na ntumbo yino yibapalakene ku bungi bwa mapia â.

27 Pabakile Yisu kwakwa, bampofu babidi babamulondele, bakwete kudila’shi, Etupushishe lusa namu, Mwana a Dafidi. 28 Pabafikile’ye ku shibo, bampofu babafikile kwadi. Na Yisu bebambile’shi, Anwe nubakumina’shi, ami nauku kukita biabia ? Babamulungwile’shi, E Fumu. 29 Aye namu bakumine meso abo na masa, eshi, Kipwandjikisho kia kukumina kwenu kinukitshinwe. 30 Na meso abo ababulwilwe ; na Yisu bebalangile’shi, Tanûkishanga muntu. 31 Anka babatukile, na babasamwine eshina diaye mu mapia â, oso ashima.

32 Anka pabadi baba tàbakatuka, talanga, babafwishishe kwadi kamama mukwatshibwe na kikudi kibi. 33 Na pabadi kikudi kibi kibatushibwa, kamama bakwile. Na bibumbu bibapule’shi, Biabia tabimonebwa mu Isalele nya. 34 Anka baFadishi babambile’shi, Aye atusha bikudi bibi kwi fumu a bikudi bibi.

35 Na Yisu batembele bungi bwa mpata na bitompa, kwete kulambukisha mu bitumbwilo biabo, kwete kulungula mukandu wi buwa wa bufumu, kwete kukasha busungu bwoso n’epungi dioso dia mbidi. 36 Anka pabamwene bibumbu bebasambile, mwanda ubabapungile ; na babashiilwe bu mikoko yishi na kalama. 37 Bambile beyi baye namu’shi, Pôndo bakomo e bungi eyendo, anka bafubi be bakoto ; 38 biabia nushishikile Fumu a pôndo atume bafubi ku pôndo aye.

 

Chapitre 10

1 Na baitanyine beyi baye ekumi na babidi, na bebapele bukome kwiulu kwa bikudi bia mako, bwa kwibitusha, na bwa kwikamisha busungu bwoso n’epungi dioso dia mbidi.

2 Mashina namu a batumibwe ekumi na babidi e biabia ; kwibedi, Shimono baitanyinwa’shi, Pita, na Andelo mwinaye ; Yakobo a Sebede, na Yoano mwinaye ; 3 Fidipi na Batolomo ; Tomasa na Mateyo, mupungi a milambu ; Yakobo a Alefayo, na Tadayo ; 4 Shimono a Kyenene, na Yudashi a Ishikaleoto, bamupene kunyima.

5 Yisu batumine ekumi diadia na babidi, na bebambile’shi, Tanwendanga mwishinda dia maumbo, tanutwelanga mu lupata lwoso lwa bena Samadia ; 6 anka nwende ku mikoko yibalubu ya kifuko kia Isalele. 7 Bianwende namu, nulungule’shi, Bufumu bw’eulu bubesesele pepi. 8 Nwikamishe bash’epungi ; nubushe bafwe ; nusule basha kifwi ; nutushe bikudi bibi ; nubâta bisumanga, nupane bisumanga. 9 Tanwitulanga su nolo, su makuta, su mupotolo mu bifunda bienu, 10 su dimba ku mwanda w’eshinda, su mitwelo ibidi, su sabato, su kibango ; mwanda aupwandjikila mufubi na biâshi biaye. 11 Anka mu lupata lwoso lwanutwele su kitompa, nwipushe ena kalolo mwamwa nani, nushale kwinikwakwa bianukatuka kabidi. 12 Bianutwele mu shibo nwibaimune. 13 Su shibo yipwandjikile eyendo, talala enu afikye kwiulu kwayo ; anka su taipwandjikile, talala enu enwalukile. 14 Peni poso pe muntu shenwata, shapusha mayi enu, bianukatuka mu shibo yaiya, su mu lupata lwalwa, nwikumune mafwi a ngao yenu. 15 Nenwamba eyendo’shi, Kumweshibwa kwa lupata lwalwa kwanakile kumweshibwa kwa kipia kia Sodomo na Ngomolo kwifuku dia mpombo.

16 Talai, ami nenutumu bu mikoko pankatshi pa ngye ; biabia nwikale na kashingushingu bu manyoka, kushi bulamalama namu bu tukutshikutshi. 17 Anka nudimukye ku mwanda wa bantu ; mwanda wabanenulubule kwi tukonge, na banenukupile mikaba mu bitumbwilo biabo ; 18 na nwanafishibwe ku mpala a milopwe na bafumu ku mwanda wande, ngi kutêlula kwabadi na kwi maumbo. 19 Peni pabenulubula tanwikalanga na sumba mwanwanakule su bianudiakwakula, mwanda wanenupebwe bianudiakwakula ku sa yaiya. 20 Mwanda wanushi’nwe abakula, anka Muwa wa Shenu ngi akula munda mwenu.

21 Anka mwana a nyina analubule mwana a nyinaye ku lufu, na yaya, mwana ; na bana banalwe na bashabo na banyinabo na banebatombokyele ; 22 na nwanapedibwe kwi bantu boso ku mwanda w’eshina diande. Anka yawa anekale mwimane kusongo, aye anapashibwe.

23 Anka pabanenukolomone mu lupata’lu, nwende bukidi ku lungi ; mwanda wanenwamba eyendo’shi, Tanwanapudishe kutembela mpata ya Isalele kwibedi kwanafikye Mwana a Muntu. 24 Mwiyi takila mulambukishi aye, na mufubi takila fumwaye. 25 Kwanapwandjikile su mwiyi anekale bu mulambukishi aye, na mufubi bu fumwaye. Su babaudika sha shibo, Belesebubu, ta banakile mwanda wa bena shibo yaye ? 26 Biabia tanwibatshinanga ; mwanda ushaubumbikibwa mwanda ushauleshibwa, su wa bufiabufia ushaukibwa. 27 Mulungwilo wanenwamba ku mufito, anwe nwiwakule kwitata, na mwanda wanupusha kwitwi, anwe nwiulungule kunundu kwa shibo.

28 Tanutshinanga bantu abaipa mbidi bashabauka kwipa kikudi ; anka nutshine yawa auku kushimisha na mbidi na kikudi mwilungu. 29 Bimusodya bibidi ta abiudishibwa kwikuta dimune ? na kimunenka takianapone pashi kushi Shenu ; 30 anka sunga nyene ya mitwe yenu yibabadikibwa bungi bwayo. 31 Biabia tanutshinanga ; anwe nwi bakile bimusodya bingi mûlo.

32 Biabia muntu oso anambwele ku mpala a bantu, ami kabidi nanamubwele ku mpala a Shami e mwiulu. 33 Anka muntu oso anampele ku mpala a bantu, ami kabidi nanamupele ku mpala a Shami e mwiulu.

34 Tanutentekyeshanga’shi, nafwila kutuma talala pashi ; tshi mufwile kutuma talala, anka lupète. 35 Mwanda unafwila kwiyamunushena muntu na shaye, na mwana mukashi na nyinaye, na muko na mukwaye ; 36 balwishi na muntu banekale bena kifuko kiaye. 37 Yawa akila kukyeba shaye su nyinaye kifulo kasha’mi, tamupwandjikile na mwanda wande ; na yawa akila kukyeba mwanaye su mulume su mukashi kifulo kasha’mi, tamupwandjikile na mwanda wande.

38 Yawa kabidi shebosha nkulusu aye mu kundonda tamupwandjikile na mwanda wande. 39 Yawa afiula moyo waye aneushimishe ; yawa namu anashimishe moyo waye ku mutwe w’eshina diande aneusañane.

40 Yawa enwata’nwe añata’mi, na yawa añata’mi ata yawa bantumine. 41 Yawa âta mudimuni kwishina dia mudimuni anate bwedi bwa mudimuni ; yawa namu âta sha kalolo kwishina dia sha kalolo anate bwedi bwa sha kalolo. 42 Na muntu oso anatomeshe kana kamunenka ka bakinga baba sunga kipulu kia mema kwishina dia mwiyi, ami nenwamba eyendo’shi, tanakutwe kwata bwedi bwaye nya.

 

Chapitre 11

1 Pabadi Yisu bapudisha kwamba beyi baye ekumi na babidi, bakatukile kwakwa mu kulambukisha na kulungula mu mpata yabo. 2 Na pabapushishe Yoano mu shibo ya lukano wa mikitshino ya Kalestu batumine eyi kwi beyi baye babidi, 3 na bamulungwile’shi, Obe ngi yawa afu ? Su tutengele mungi ? 4 Yisu bebalulwile’shi, Ndai nukabwelela Yoano mubanupusha na mubanumono. 5 Bampofu babamono, na basha bilema babatambuka ; basha kifwi babasuluka, na basha bitwi babapusha ; na bafwe bababushibwa, na balanda be na mukandu wi buwa ubebalungudibwa. 6 Mulumbulwe anka muntu yawa shantatshila.

7 Anka pababadi tàbakatuka, Yisu babangile kwamba bibumbu wa Yoano’shi, Kini kibanuyile ku mapia a kabalala mu kutala ? Mulenge usanishibwe na lupunga ? 8 Anka kini kibanuyile mu kutala ? Muntu mufwale bilamba bi ntalo ? talanga, abo abafwala bintu bi ntalo be mu mashibo a bafumu. 9 Anka kini kibanuyile mu kutala ? Mudimuni ? Olo, nenwamba’shi, muntu yawa mukile mudimuni ; 10 yawa ngi’ye bafundjilwe ku mwanda waye’shi, Talanga, ami nantumu mukyendji wande ku mpala obe, analoñamishe eshinda ku mpala obe. 11 Nenwamba eyendo’shi, kwi bantu babatandjibwa kwi bakashi, takwi muntu bakidi Yoano Mwambiki. Anka muntu oso e mukinga mu bufumu bw’eulu bamukidi. 12 Anka mpa na mafuku a Yoano Mwambiki mpa na binobino, bufumu bw’eulu ngi bubanyengibwa na ngofu, na basha ngofu abebunyenge. 13 Bungi bwa badimuni babadimuna, na mwiya, mpa na Yoano. 14 Su namu anukyebe kwata, yawa ngi Ediya afu. 15 Yawa ena matwi a kupusha, apushe.

16 Anka napwandjikisha kipwa’ki bu kini ? Ki bu bakinga abashala mwibulu dia kituka, abaitanyina bakwabo’shi, 17 Tubenombela milenge, n’anwe tanusha masha ; tubenudidi malo, n’anwe tanwikupila biadi. 18 Mwanda ubafikile Yoano kushi na kudya na kutoma, n’abo’shi, E na kikudi kibi. 19 Mwana a Muntu namu bafiki na kudya na kutoma ; n’abo’shi, Tala kidyafu na sha nkolwa ya malofu, kuku a bapungi ba milambu na balwishe ; na bukalabwino bubabingishibwa kwi bana baye.

20 Kunyima babangile kusashila mpata yibafiminwe mikitshino yaye ya ngofu kukitshibwa, mwanda wabashibemweshe. 21 Mpè kodi, Kolasini ! Mpè kodi, Betesaida ! Mwanda wa mikitshino ya ngofu yibakitshibwa kwenu, swekale yibakitshinwe ku Tshile na ku Shidono, babadiakwimwesha banabene kalakala na makunyi na mito. 22 Anka nenwamba’shi, Kumweshibwa kwenu kwanakile kumweshibwa kwa Tshile na Shidono kwifuku dia mpombo. 23 Obe namu, Kapenaumu bokamishibwa kwiulu, onoishibwe sunga ku Adese (BuNgidiki « hades »). Mwanda wa mikitshino ya ngofu yibakitshibwa kobe, swekale yibakitshinwe ku Sodomo, lupata lwalwa lubadiakushala mpa n’efuku dino. 24 Anka nenwamba’shi, Kumweshibwa kwenu kwanakile kumweshibwa kwa kipia kia Sodomo kwifuku dia mpombo.

25 Penipapa, Yisu balulwile’shi, Nankutumbika, Yaya, Fumu’eulu na senga, mwanda ubofile bintu biabia kwi basha bukalabwino na basha binangu, na bwebilesa kwi bakinga. 26 Anka biabia Yaya, mwanda wa kukita biabia kubayikala biya ku meso obe. 27 Bintu bioso bibandubwilwa kwi Shami, na takwi muntu auku Mwana shi Yaya ; takwi muntu kabidi auku Yaya shi Mwana, na muntu oso akyebe Mwana kumulesa.

28 Fwai kwandji, bungi bwenu abafumbakana, be na mashito ne, n’ami nanenwikishe. 29 Nwiboshe mushiyo wande, nwiye kwandji ; mwanda wandji na kukoka na talala kwishimba ; n’anwe nwanasañane kwikisha ku mashimba enu. 30 Mwanda wi mushiyo wande biya, n’edimba diande dipè.

 

Chapitre 12

1 Penipapa pabayile Yisu kwifuku dia sabado mu mabala a mebele ; na beyi baye babadi na sala, bababangile kumungula mamuma na kudya. 2 Anka baFadishi pababamwene babamulungwile’shi, Talanga, beyi bobe abakitshi bishibipwandjikile na mwiya kukitshibwa ku sabado. 3 Anka bebalungwile’shi, Anwe tanubala mubakitshine Dafidi pabadi’ye na sala, n’abo babadi n’aye ? 4 Mubatwele’ye mu shibo y’Efile Mukulu, na badile mampa aale ashakudibwa kwadi, su kwi bantu babadi n’aye, anka kwi batshite bûpenka ? 5 Su tanubala ku mwiya’shi, ku nguba a sabado akulwisha batshite ba mu tempelo sabado kushi kulwisha ? 6 Anka nenwamba’shi, kuno kwi muntu mukile tempelo. 7 Anka swekale nwibaukye eyi’di’shi, Nandjila lusa kasha elongo, tanubadiakumwesha bantu bashi na kulwisha. 8 Mwanda wi Mwana a Muntu Fumu a sabado.

9 Na pabakatukile’ye kwakwa, bafikile munda mwa kitumbwilo kiabo, 10 na talanga, muntu n’easa diaye diume. Na babamwipwishe’shi, Kupwandjikile na mwiya kupasha ku sabado ? biabadia kumusongela. 11 Na bebalungwile’shi, Muntu kini e n’enu, ena mukoko umune, su namu wawa ubapono mu bwina ku sabado, anapele kwiukwata na kwiwabula pasha ? 12 Abiabia muntu tamukile mukoko ? Biabia ngi bipwandjikile na mwiya kukita buwa ku sabado. 13 Kunyima bambile muntu’shi, Ola easa diobe. Na bediolwele, dibafikile dishima bu dikwabo.

14 Anka baFadishi babakatukile mu kumwitentekyeshena binangu mwabadiakumwipa. 15 Na Yisu baukile na bakatukile kwakwa na bibumbu bikata bibamulondele ; na bebapashishe masungu bungi bwabo ; 16 na bebambile’shi, tabamubwelelanga pasha ; 17 biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi mudimuni Esaya’shi, 18 Tala mufubi ande andji mutunge, mukuminwe ande, andji musepele kwishimba. Nanantule Muwa ande kunundu kwaye, anesambile maumbo mianda. 19 Tanalwe, tanabe, muntu tanapushe eyi diaye ku ñamba ya lupata ; 20 tanatshokole mulenge utapikye, tanashime kalo katàkadi lwenyenye ; bianatushe’ye mpombo ku bukome ; 21 na kwishina diaye kwanatengele maumbo.

22 Kunyima kubafwiswe kwadi muntu bakwatshilwe kwi kikudi kibi, mpofu na kamama, na bamupashishe bibakwile kamama na mpofu bamwene. 23 Bibumbu bioso bibapule, na babambile’shi, Au ngi Mwana a Dafidi ?

24 Anka pababapushishe baFadishi, babambile’shi, Au atusha bikudi bibi kwi Belesebubu, fumu a bikudi bibi. 25 N’aye baukile binangu biabo bebalungwile’shi, Bufumu bwoso abwilamukila ngi abwiyipa lôsô, na lupata lwoso su shibo yoso alwilamukila talwanashale. 26 Su Kafilefile namu atusha Kafilefile alwiya n’aye nabene, na bufumu bwaye bwanashale namini ? 27 Ami su nantusha bikudi bibi kwi Belesebubu, bana benu abebitusha kwini ? Biabia abo banekale besambidi benu. 28 Anka su ami nantusha bikudi bibi kwi Muwa ‘Efile Mukulu, bufumu bw’Efile Mukulu namu bubafiki kwanudi eyendo. 29 Muntu anatwele mu shibo ya sha ngofu namini mu kusasa mono yaye, kushi banya sha ngofu kwibedi ? kunyima kwanasase’ye shibo yaye. 30 Yawa shi n’ami alwiya n’ami, na yawa shakonga n’ami apalakasha.

31 Ku mutwe’u, ami nenwamba’shi, kulwisha kwoso na kubiandula kwoso kwanalekyelwe bantu, anka kubiandwila Muwa takwanalekyelwe bantu. 32 Muntu oso anekale mwakwile Mwana a Muntu eyi, dianamulekyelwe ; anka muntu oso anakwile Muwa-wi-selele eyi, tadianamulekyelwe, su ku kipwa kino su ku kipwa akifu. 33 Panga mutshi buwa na bikuba biao buwa ; su opanga mutshi bubi na bikuba biao bubi. Mwanda ubaukibwa mutshi ku bikuba biao.

34 Bana ba namankobia ; anwe be bubi nwanakule bintu bi buwa namini ? Mwanda aubwela mukanwa mianda yibaulu mwishimba. 35 Muntu e buwa ngi atusha bintu bi buwa munda mwa mukufu waye wi buwa ; na muntu mubi ngi atusha bintu bibi munda mwa mukufu waye ubi. 36 Na nenwamba’shi, eyi dioso dia bisumanga adiakula bantu, banedibwele kwifuku dia mpombo ; 37 mwanda wonobingishibwe ku mayi obe, na ku mayi obe ngi konomweshibwe.

38 Kunyima bangi basha mikanda na baFadishi babeyalwile’shi, àMulambukishi, atudila kumona kilailo kodi. 39 Anka’ye bebalulwile’shi, Kipwa kibi na kia bulubi ngi akikimbi kilailo, na kilailo takianekipebwe kishi kilailo kia Yona mudimuni. 40 Bu bibadi Yona mwifu dia nsu mukata tunya tusatu na mafuku asatu, bianekale Mwana a Muntu tunya tusatu na mafuku asatu mwishimba dia senga. 41 Bena Ninefwe banaimane ku mpombo na kipwa’ki na banekimweshe ; mwanda ubabemweshe ku mulungwilo wa Yona ; na talanga, muntu mukile Yona e kuno. 42 Fumu-mukashi a ku Sudu anebwe ku mpombo na kipwa’ki, n’anekimweshe ; mwanda ubafikile’ye kusongo kwa senga mu kupusha bukalabwino bwa Solomono ; na talanga, muntu mukile Solomono e kuno.

43 Anka panekale kikudi kia mako kibatuku munda mwa muntu, akiende mu mbalo yume akikimbi kwikisha kushi kumona. 44 Kunyima akiamba’shi, Nanalukile mu shibo yande munantukile mwamwa ; na pakifiki, akiyisañana bisumanga, yikombe, na yiloñamishe. 45 Kunyima akiende mu kwata bingi bikudi musambobidi bibamukidi nabene bubi ; abitwele namu, abikala mwamwa, na mwikyelo wa muntu’u wa kunyima ngi aukidi mwikyelo wa kwibedi bubi. Anka biabia bianekale na kipwa’ki kia bubi kabidi.

46 Pabadi kialungula na kibumbu, talanga nyinaye na bana ba nyinaye babadi baimane pasha abakimbi kwilungushena n’aye. 47 Na muntu bamulungwile’shi, Talanga, nyinobe na bana ba nyinobe baimane pasha, abakyebe kulungula n’obe. 48 Anka balulwile muntu yawa bamwambile’shi, Nyinami nani ? na bena bande bani ? 49 Na bowele easa diaye kubadi beyi baye, bambile’shi, Tala nyinami, na bena bande ; 50 muntu oso anakite kifulo kia Shami e mwiulu, yawa ngi mwinande, na nkashanami, na nyinami.

 

Chapitre 13

1 Kwifuku diadia kubatukile Yisu mu shibo, bashalele pashi pepi na mema. 2 Na bibumbu bikata bibekoñene kwadi bibatwele’ye mu bwato nabene na bashalele, na bungi bwa bibumbu bibaimene ku kiese.

3 Na bebalungwile bintu bingi ku miele’shi, Nutale, mukuni bayile mu kukuna. 4 Pabakune’ye, yingi mbio yibapone p’eshinda na twoni tubafwile mu kudya. 5 Yingi yibapone pa kibalo kia mabwe, pabayikutshile senga yi bungi, yibamene bukidi, mwanda ubayidi tayina senga yi bungi ; 6 anka pabakankile nguba, yibatatshile. na mwanda ubayikyembele mashina, yibaumine, 7 Yingi yibapone ku meba, na meba abakule, abeyifine ; 8 yingi namu yibapone pa senga yi buwa, yibetandene pôndo, lungi lukama, lungi makumi asamombo, na lungi makumi asatu. 9 Yawa ena matwi, apushe.

10 Na beyi babafikile, babamulungwile’shi, Kukini webalungula ku miele ? 11 Na bebalulwile’shi, Mwanda ubenupebwa kûka mianda yibwikilwe ya bufumu bw’eulu, anka takwibapebwa. 12 Ku mwanda wa muntu oso bata, kwanamupebwe, n’anekale na bintu bi bungi bukabe ; anka yawa shata, kwadi kwanakashibwe sunga bintu biadi nabio. 13 Ngi binanebalungula ku miele, mwanda wabashabamono sunga be na meso ; na tabapusha na tabauka, sungu be na matwi ; 14 na ku mwanda wabo kubafiki kidimwino kia Esaya, akiakula’shi, Pa kupusha, nwanapushe, na tanwanaukye nya ; na pa kumona, nwanamone, anka tanwanashingike nya ; 15 mwanda ubatama eshimba dia bantu baba na matwi abo e bushito, na babamwamwa meso abo, tala bamona ku meso, na bapusha ku matwi, na bauka kwishimba, na baluluka, n’ami nebapasha. 16 Anka meso enu e alumbulwe, mwanda waamona, na matwi enu mwanda waapusha ; 17 mwanda wanenwamba eyendo’shi, badimuni bangi na basha kalolo babadidi kumona bintu bianumona, na tabebimwene, na babadidi kupusha bintu bianupusha, na tabebipushishe.

18 Biabia anwe nupushe mwele wa mukuni. 19 Apapusha muntu eyi dia bufumu, na tashingula, yawa a bubi afiki mu kukasha eyi dibakunwe mwishimba diaye ; yawa ngi’ye bakunwe ku lupèse lw’eshinda. 20 Anka yawa bakunwe ku kibalo kia mabwe, — yawa ngi’ye apusha eyi, ediata na mulô bukidi, 21 anka tena eshina munda mwaye, anka ashala kapindji bûpenka bwako ; n’apafiki su mpè su kukolomonibwa ku mutwe w’eyi atata bukidi. 22 Aye namu bakunwe ku meba — yawa ngi’ye apusha eyi, na sumba a kipwa kino, na ludimbo lwa mono bibafini eyi ; aye namu takomo. 23 Anka yawa bakunwe ku senga yi buwa — yawa ngi’ye apusha eyi, edishingula, apeya kabidi, etandena, mungi lukama, mungi makumi asamombo, mungi makumi asatu.

24 Ungi mwele ngi ubebalungwile’ye, eshi, Bufumu bw’eulu bubefwana na muntu bakune pôndo e buwa mwibala diaye ; 25 anka pabadi bantu balale tulo, pabafikile mulwishi n’aye mu kukuna lubishi (buNgidiki, sisanya) munkatshi mwa pôndo na bakatukile. 26 Anka pabadi mabishi abamene, abatusha pôndo, sisanya namu yibamwekyele kabidi. 27 Na bafubi ba sha shibo babafikile mu kumulungula’shi, àBwana, ta bokune mbio yi buwa mwibala diobe ? àsisanya yibafiki kwikuni ? 28 Na bebalungwile’shi, Muntu alwiya n’ami ngi bakitshi biobio. Na bafubi babamulungwile’shi, Okyebe namu twende twîtukule ? 29 Anka’ye bambile’shi, Ayo ; tala, bianusomona sisanya nwashula pôndo nayo kumune. 30 Lekyelai bubidi bwabio bikulene mpa na kipindji kia kunoa, na ku kipindji kia kunoa, nanalungule banweshi ba pôndo’shi, Nukonge sisanya kwibedi, nwiyanya maoma maoma ngi kwiyishika ; anka nukonge pôndo mu kitulo kiande.

31 Ungi mwele ngi ubebalungwile’ye, eshi, Bufumu bw’eulu bwi bu lupitshi lwa mutadi lubatshile muntu, lubakune’ye mwibala diaye, 32 lubakidi ingi mpitshi yoso bukoto eyendo ; anka panekale lubakulu lubakidi bidibwa bioso bukata, alufiki mutshi na bioni bi’eulu abifiki mu kushala ku ntabi yao.

33 Bebalungwile ungi mwele’shi, Bufumu bw’eulu bwi bu kiushilo kibatshile mukashi, kibafile’ye mu bidingilo bisatu bia bukula bibaule bungi bwabo.

34 Bintu biabia bioso ngi bibalungwile Yisu bibumbu ku miele na kushi mwele tabadi bebalungula nya, 35 biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi mudimuni’shi, Nanambule mukanwa mwande ku miele ; nanambwele bintu bibafibwa mpa na kibangilo kia senga.

36 Balekyele bibumbu, na batwele mu shibo ; na beyi baye babafikile kwadi’shi, Etubwelele mwele wa sisanya y’ebala. 37 Aye bebalulwile’shi, Yawa akuna mbio yi buwa e Mwana a Muntu, n’ebala di senga ; 38 mbio yi buwa namu yi bana ba bufumu, anka sisanya yi bana ba yawa a bubi ; 39 mulwishi yawa beyikune e diabolo ; na kinwelo ki kusongo kwa kipwa’ki ; na banweshi be bangele. 40 Bîni abikongibwa sisanya namu, aishikibwa kalo, bianekale kusongo kwa kipwa’ki. 41 Mwana a Muntu anatume bangele baye, na banâmune biponeno bioso ku bufumu bwaye, n’abo abakita bubi, 42 na banebele mwilungu dia kalo ; mwamwa mwanekale kudila na kukunya kwa meno. 43 Penipapa panamonekye basha kalolo bu kanya ku bufumu bwa Shabo. Yawa ena matwi, apushe.

44 Bufumu bw’eulu kabidi bwi bu mukufu ushikye mu mapia, ubasañene muntu, ubafile’ye ; na ku mulô kubayile’ye mu kûdisha bintu bioso bi n’aye, ngi kûla mapia â.

45 Bufumu bw’eulu kabidi bwi bu muntu, sha miulo, akimbi mabwe a mûlo a ntalo ; 46 na pabasañene’ye ebwe dimunenka dia mûlo ukata, bayile mu kûdisha bintu bioso bibadi n’aye, bediule.

47 Bufumu bw’eulu kabidi bwi bu bukondja bubelwe mu mema bubafunyu su ya sanga sobele ; 48 pabadi bubaushibwa, babakakile kwifwa, na babashalele ; babasangile su yi buwa mu nkupi, anka babasumbwile yibi. 49 Anka biabia kusongo kwa kipwa’ki ; bangele banatukye na banâmune basha bubi kwi basha kalolo, 50 na banebele mwilungu dia kalo ; mwamwa mwanekale kudila na kukunya kwa meno.

51 Yisu bebalungwile’shi, anwe nubashingula bintu biabia bioso ? Babamulungwile’shi, Olo. 52 Na bebalungwile’shi, Binibiabia, mufundji oso a mukanda balambukishibwa bufumu bw’eulu e bu muntu, sha shibo, batusha mu mukufu waye bintu bipya na bintu bia kala.

53 Pabadi Yisu bapudisha miele yaiya bakatukile kwakwa. 54 Na pabafikile’ye mu mapia aye, bebalambukishe mu kitumbwilo kiabo, bibabapule’shi, Au bâta bwîni bukalabwino na yîni mikitshino ya ngofu kwikuni ? 55 Ta n’aye e mwana a museshi a mitshi ? Ta nyinaye aitanyinibwa’shi, Madia, na bena baye’shi, Yakobo, na Yosefe, na Shimono, na Yudashi ? 56 Bankashanaye kabidi ta be n’etu bungi bwabo ? Abiabia au bâta bintu biabia bioso kwikuni ? 57 Na babamutatshile kwishimba. Na Yisu bebalungwile’shi, Mudimuni takutwa kinemo, kushi ku mapia aye na mu shibo yaye. 58 Na badi takitshine mikitshino yingi ya ngofu kwakwa, ku mwanda wa kupela kwabo.

 

Chapitre 14

1 Penipapa pabapushishe Elodo Tetelaka ntumbo ya Yisu, 2 na bambile bafubi baye’shi, Yawa e Yoano Mwambiki : aye babuku kwi bafwe ; biabia mikitshino yaiya ya ngofu ayikita munda mwaye.

3 Mwanda ubakwatshile Elodo Yoano, na bamwanye, na bamutule mu shibo ya lukano ku mutwe wa Elodiasa, piana a Fidipi mwinaye. 4 Mwanda ubamwambile Yoano’shi, Takupwandjikile na mwiya, obe kumwata. 5 Pabadile’ye namu kumwipa, batshine bantu, mwanda ubabapangishe’shi, e mudimuni. 6 Anka pabafikile nguba ababatentekyeshe kutandjibwa kwa Elodo binangu, mwana mukashi a Elodiasa bashile mâsha ku mpala abo, basepeleshe Elodo ; 7 biabia balaile kilai na katshipo kia kumupa kintu kioso kiadiakuteka. 8 Aye namu baleseswe kwi nyinaye, bambile’shi, Mpe kokuno p’elonga mutwe wa Yoano Mwambiki. 9 Na fumu bapushishe lusa ; anka ku mwanda wa tutshipo, na ku mutwe wa bantu babashalele n’aye ku mesa, kubakwile’ye’shi, bamupe. 10 Na batumine, batshibile Yoano mutwe waye mu shibo ya lukano ; 11 na mutwe waye ubafwiswe p’elonga, ubapelwe songwakashi, n’aye beutwele kwi nyinaye. 12 Na beyi baye babafwile mu kwata mbidi yaye, na babeishikile, babayile mu kufwisha eyi kwi Yisu. 13 Pabapushishe Yisu bakatukile kwakwa mu bwato ku kibalo kia kabalala kishi bantu.

Pabapushishe bibumbu, babamulondele dia nkula mu mpata. 14 Na batukile, bamwene kibumbu kikata, na bebapushishe lusa, na bapashishe basha mapungi babadi n’abo. 15 Na pabafikile kayilwa shobe, beyi baye babafikile kwadi’shi, Kibalo ki kabalala, na kipindji kibakidi binobino ; kasha bibumbu, bende ku bitompa mu kwiûla biâshi banabene. 16 Anka Yisu bebalungwile’shi, Tabakukatuka ; anwe nwibape, badye. 17 Anka babamulungwile’shi, Tubata kuno mampa atano bûpenka na su ibidi. 18 Na bebalungwile’shi, Fwishai kuno kwandji. 19 Na bambile bibumbu bashale pashi pa lubishi, na batshile mampa atano na su ibidi, batale meso aye di’eulu, na batekyele ; babalwile namu mampa, bapele beyi, na beyi babapele bantu. 20 Na babadile bungi bwabo na babaikwite, na babasangwile bipindji bibashele bipupo ekumi na bibidi mba. 21 Abo babadile babadi pepi na tununu tutano twa balume, na bakashi na bana sumbwe.

22 Na babambile beyi kibambo bukidi kia kutwela mu bwato, kumubadila kwishiya, biadiakukasha bibumbu. 23 Na pabadi bakasha bibumbu bakamine ku mwenge mu kuteka nabene ; na pabafikile bufuku, badi kwakwa bûpenka bwaye. 24 Anka bwato bubadi pankatshi pa mema, tàbutunkishibwa ku mbunda ya mema, mwanda ubapapwile lupunga ku mpala abo. 25 Anka ku kilo kiakananka kia bufuku kubayile’ye kwabadi kwete kutambuka panundu pa mema. 26 Na pabadi beyi babamumono mutambukye pa mema, babatshinkile ku mashimba abo’shi, Kwakwa ngi mukishi. Na babâbile na mô. 27 Anka Yisu bakwile n’abo bukidi’shi, Nunishe mashimba, n’amino ; tanutshinanga.

28 Na Pita bamwalulwile’shi, Fumu, su Obe e kwakwa, oñambe nfikye kodi panundu pa mema. 29 Na bambile’shi, Fika. Na Pita batukile mu bwato, batambukile kwi Yisu panundu pa mema. 30 Anka pabamwene’ye lupunga lwi ngofu batshine ; na pababangile’ye kwiina bâbile’shi, Fumu ompashe. 31 Na Yisu bowele easa diaye bukidi, bamukwatshile, bamulungwile’shi, Obe mwina kukumina kukoto, kukini bwefunyafunya ? 32 Na pababatwele mu bwato, lupunga lubalekyele. 33 Anka’bo babadi mu bwato babamwishingile’shi, Eyendo, Obe e Mwana ‘Efile Mukulu.

34 Pababadi babasabuka kwishiya babafikile ku kipia kia Ngenesalete. 35 Pabamutundwile bantu ba kibalo kiakia, babatumine eyi ku bungi bwa mapia kwakwa, na babamufwishishe bantu boso babadi na masungu. 36 Na babamushishikile bakume sunga lwembe lwa ntwila yaye masa ; na bantu boso babakumine masa babaikamiswe.

 

Chapitre 15

1 Kunyima kubafikile bafundji ba mikanda na baFadishi ba ku Yelusaleme kwi Yisu’shi, 2 Ku mwanda kini beyi baye abaipa mulekyelo wa bakulu ? mwanda wabashabasula masa abo pabadi biâshi. 3 Anka bebalulwile’shi, Anwe kabidi, kukini anwe anwipa mwiya w’Efile Mukulu ku mulekyelo wenu wa kala ? 4 Mwanda ubakwile Efile Mukulu’shi, Nemeka shobe na nyinobe, na yawa abiandwila su shaye su nyinaye, afwe lufu. 5 Anka’nwe anwamba’shi, Muntu oso anambe shaye su nyinaye’shi, Ki kishila, kintu kioso kiodiakwata kwandji, 6 tananemekye shaye nya su nyinaye ; na nubapandjisha eyi di’Efile Mukulu ku milekyelo yenu ya kala.

7 Basha malupa ! Esaya bakwile eyendo ku mwanda wenu’shi, 8 Bantu baba abanemeka ku milomo, anka eshimba diabo di kulakula n’ami ; 9 abangishingila anka bisumanga, bakwete kulambukisha kulambukisha kwabo kwa milango ya bantu. 10 Na baitanyine bantu kwadi na bebalungwile’shi Nupushe na niwiukye ; 11 kasha kintu akitwele mukanwa akifitshisha muntu, anka kintu kibatuku mukanwa, ngiki akifitshisha muntu. 12 Kunyima beyi baye babafikile mu kumulungula’shi, Ouku’shi, baFadishi pa kupusha eyi diadia babashiile kwishimba ? 13 Anka’ye bebalulwile’shi, Mutshi woso ushiukune Shami mwiulu wanashudibwe. 14 Nwibalekyele ; be bampofu abalombola bampofu ; na su mpofu alombola mpofu, banapone bubabidi bwabo mu mulenda.

15 Na Pita bamwalulwile’shi, Etubwelele mwele wawa. 16 N’aye’shi, Anwe kabidi nuki tanûku ? 17 Tanushingula’shi, kintu kioso akitwele mukanwa akialala munda mw’efu, n’akisumbulwa pasha ? 18 Anka bintu abituku mukanwa abifwiya mwishimba, na binibiabia abifitshisha muntu. 19 Mwanda autuka binangu bibi munda mw’eshimba, mashisa a bantu, matesha, malubi, mampotshi, madimi akudimbila bantu, matuka, 20 biabia ngi bintu abifitshisha muntu ; anka kudya na masa ashiasule takufitshisha muntu.

21 Na Yisu bakatukile kwakwa, bayile ku lupèse lwa Tshile na Shidono, 22 na talanga, mukashi, mwina Kyenene, batukile mwîni mapia, bâbile’shi, Ompushise lusa, Fumu, Mwana a Dafidi ; mwanande mukashi bakwatshibwa na kikudi kibi. 23 Anka’ye tamwalulwile eyi. Na beyi baye babafikile mu kumwipusha’shi, Mukatushe, mwanda ubetwabila’ye. 24 Anka’ye balulwile’shi, Ami tshi mutumibwe kushi kwi mikoko yibalubile ya kifuko kia Isalele. 25 Aye namu bafikile mu kumwishingila’shi, Fumu, onkwashe’mi. 26 Na balulwile’shi, tabibuwa kwata biâshi bia bana na kwibiela kwi mbwa. 27 Anka’ye bambile’shi, Anka biabia, Mwanana ; mwanda audiya mbwa sunga tusengo atupona ku mesa a bafumu babo. 28 Yisu namu bamwalulwile’shi, Mukashi, kukumina kwobe kwi bukata. Ata bu mubokyebe. Na mwanaye bapashiswe pa sa yaiya.

29 Na Yisu bakatukile kwakwa bafikile pepi na mema a Ngadile, na bakankile pa mwenge na bashalele papa ; 30 na bibumbu bikata bibafikile kwadi, babadi basha bikopo, na bampofu, na tumama, na basha bilema, na bangi bantu be bungi babebele ku ngao yaye ; na bebapashishe ; 31 na bibumbu bibapule pababamwene tumama bakwete kwakula, na basha bilema be biya, basha bikopo bakwete kutambuka na bampofu bakwete kumona ; na babatumbikile Efile Mukulu a Isalele. 32 Na Yisu baitanyine beyi baye eshi, Nampushisa kibumbu lusa, mwanda ubabashala n’ami binobino mafuku asatu, na tabena kintu kia kudya ; ntankyebe kwibalusha na sala, tala bapungila mwishinda. 33 Beyi baye babamulungwile’shi, Abiabia twakwata mampa kwikuni mu kabalala, akukumbana kibumbu bungi biabia ? 34 Yisu bebalungwile’shi, Mampa e n’enu anga ? Babambile’shi, Musambobidi ; na tusu tukotokoto. 35 Na bambile bantu’shi, bashale pashi ; 36 na batshile mampa musambobidi na tusu, batumbwile, na babale, bapele beyi baye, na beyi baye babapele bantu. 37 Na bungi bwabo babadile babaikwite ; na babasangwile bipindji bibashele bisele musambobidi mba mba. 38 N’abo babadile babadi balume tununu tuna na bakashi na bana sumbwe. 39 Na bakatwishe bibumbu, batwele mu bwato na bafikile ku kipia kia Mangadana.

 

Chapitre 16

1 Na baFadishi na baSaduki babafikile mu kumutompa, babamutekyele ebaleshe kilailo kia mwiulu.

2 Anka’ye bebalulwile’shi, Apafiki kayilwa shobe anwe’shi, Efuku dianafikye selele ; mwanda wiulu pyâ ;

3 na ku masanya eshi, Lelo kipapi kia mpeshi, mwanda ubamongo eulu, dibafindji ; anûku kushingula mpala y’eulu, anka tanûku kushingula bilailo bia bipwa.

4 Kipwa kibi na kia bulubi ngi akikimbi kilailo, na kilailo takianekipebwe kishi kilailo kia Yona. Na bebalekyele na bakatukile.

5 Na beyi baye babafikile kwishiya babailwa kutwala mampa. 6 Na Yisu bebalungwile’shi, Talai, nudimukye mwanda wa kiushilo kia baFadishi na baSaduki. 7 Na babelene mpaka’shi, Mwanda watushi batwale mampa. 8 Na Yisu baukile na bambile’shi, Kukini anwiyelene mpaka, anwe bena kukumina kukoto mwanda wanushi batwale mampa ? 9 Tanûku binobino, su tanutentekyesha mampa atano binangu a tununu tutano, na bipupo bibanusangwile ? 10 su mampa musambobidi a tununu tuna, na bisele bibanusangwile ? 11 Abiabia anwe tanûku namini ? eshi, ntanenwamba wa mampa’shi, Nudimukye mwanda wa kiushilo kia baFadishi na baSaduki ? 12 Kunyima babapatulwile’shi, tamwambe wa kudimuka mwanda wa kiushilo kia mampa ; anka wa kulambukisha kwa baFadishi na baSaduki.

13 Anka pabadi Yisu bafiki ku lupèse lwa Kyesadia Fidipi ; baipwishe beyi baye’shi, Bantu abamba namini wa Mwana a Muntu, eshi, eni ? 14 N’abo’shi, Bangi’shi, Yoano Mwambiki ; bangi’shi, Ediya ; bamo’shi, Yelemia, su mungi mudimuni. 15 Bebalungwile’shi, Anwe namu, anwe anwamba namini, neni ? 16 Shimono Pita bamwalulwile’shi, Obe e Kalestu Mwana ‘Efile Mukulu a moyo. 17 Na Yisu bamwalulwile’shi, Mulumbulwe obe Shimono a Yona, mwanda ushiukulambukishe musamba na mase biabia, anka Shami e mwiulu. 18 N’ami kabidi, nankwamba’shi, Obe e Pita, na panundu pa ngulu yaiya ngi panangibakye kande kakonge, na bibelo bia Adese tabianekakile bukome. 19 Na nanankupe’be fungula ya bufumu bw’eulu ; kintu kioso namu kionobambe’be pashi kianabambibwe mwiulu ; na kintu kioso kionwangule’be pashi, kianangulwe mwiulu. 20 Kunyima balangile beyi baye tabambanga muntu oso’shi, e Kalestu.

21 Mpa na kipindji kiakia pababangile Yisu kulesha beyi baye’shi, akwenda ku Yelusaleme mu kukumba bintu bi bungi kwi bakulu na batshite bakata na bafundji ba mikanda, na kwipaibwa na kubushibwa kwifuku diakasatu. 22 Na Pita bamwatshile na babangile kumusashila’shi, Efile Mukulu akumone biya, Fumu ; biabia tabianakukitshikile nya. 23 Anka beyalwile, na bambile Pita’shi, Katuka kumongo kwande Kafilefile ; obe e kiponeno ku meso ande, mwanda ushiwikale binangu biobe bia bintu bi’Efile Mukulu, anka bia bintu bia bantu.

24 Yisu namu balungwile beyi baye’shi, Su muntu oso adila kufwa kumongo kwande, epele nabene, eboshe nkulusu aye, andonde. 25 Muntu oso anadile kubombelesha moyo waye aneushimishe ; na muntu oso anashimishe moyo waye, ku mwanda wande aneusañane. 26 Muntu asungu kini, su bâta senga ishima, na bashimisha moyo waye ? su muntu anashintule moyo waye ku kintu kini ? 27 Mwanda wanafikye Mwana a Muntu na kilengo kia Shaye na bangele baye, na penipapa panatwaile’ye muntu oso bu bi mikitshino yaye. 28 Nenwamba eyendo’shi, Bangi abaimana kuno, tabanasòle lufu nya bianekale abamono Mwana a Muntu afiki ku bufumu bwaye.

 

Chapitre 17

1 Na kunyima kwa mafuku asamombo Yisu batshile Pita na Yakobo na Yoano mwinaye, na bebafwishishe kunundu kwa mwenge bûpenka bwabo. 2 Na baludibwe ku meso abo, Lukyebo lwaye lubatokyele bu nguba, na bilamba biaye bibasangûkile sô bwitata ; 3 na talanga, Mosese na Ediya babamwekyele kwabadi, bakwete kwilungushena n’aye. 4 Na Pita balulwile, balungwile Yisu’shi, àFumu, bibuwa kwikala kuno. Su okyebe, nanakite kokuno bitanda bisatu ; kimo kiobe, kimo kia Mosese, kimo namu kia Ediya.

5 Pabadi kiakula, tala ekumbi ditoka sô dibebabwikile, na talanga, eyi munda mw’ekumbi’shi, Au e Mwanande mukuminwe, anasepela ; numupushishe’ye. 6 Na pabapushishe beyi babapone ku nkyebo yabo, na babatshine kwi bungi. 7 Na Yisu bafwile mu kwibakuma, na bambile’shi, Bukai, tanutshinanga. 8 Na pababebosheshe meso abo babadi tabamono muntu ; anka Yisu bûpenka.

9 Bibabalalele ku mwenge, Yisu bebambile’shi, Tanulungulanga muntu mwanumonanga mpa na kipindji kianekale Mwana a Muntu mubukye kwi bafwe. 10 Na beyi baye babamwipwishe’shi, Kukini namu basha mikanda abamba’shi, Ediya akufika kwibedi ? 11 N’aye bebalulwile’shi, Ediya afiki kwibedi eyendo, n’analushe bintu bioso. 12 Anka nenwamba’shi, Ediya bafiki ebedi na tabamukye, anka babakitshine n’aye mwoso mubabakyebele. Biabia kabidi Mwana a Muntu anakumbe kwabadi. Beyi namu babashingulwile’shi, bebalungula wa Yoano Mwambiki.

14 Na pababafikile ku kibumbu, pabafwile muntu kwadi, bakunamine manwi pashi ku mpala aye’shi, 15 àFumu pushisa mwanande lusa namu, mwanda wadi sha mombe, akumbu kwi bungi. Mwanda waponapona’ye mu kalo mashisa angi, na munda mwa mema. 16 Na namufwishishe kwi beyi bobe, na babadi tabakamba kumupasha. 17 Yisu balulwile’shi, Kipwa kishi kukumina kibaumbakana, nanangikale n’enu kipindji ki namini ? Nanaubile n’enu kipindji ki namini ? Numufwishe kuno kwandji. 18 Na Yisu bamulangile, na kikudi kibi kibamutukile, na mwana bapashiswe mpa na sa yaiya.

19 Kunyima beyi babafikile kwi Yisu kunkula eshi, Kukini atwe tubadi tatukamba kwikitusha ? 20 Bebalungwile’shi, Mwanda wa kukutwa kwenu kwa kukumina ; mwanda wanenwamba eyendo’shi, Anwe su anwikala na kukumina bu lupitshi lwa mutadi, nwanambe mwenge namu’shi, Unduka kuno ende akwa, waneundule ; na kintu takikudi kianenukabile. 21 Anka wini mushindo tautuku kushi kwi kuteka na kushila kwa biâshi.

22 Pababashele mu Ngadile Yisu bebalungwile’shi, Mwana a Muntu anapanibwe ku masa a bantu, 23 na banamwipe ; na kwifuku diakasatu kwanabushibwe’ye. Na babaoñamine biongwa bi bungi.

24 Pababafikile ku Kapenaumu, abo babapungile makuta a tempelo babafwile kwi Pita na babambile’shi, Mulambukishi enu alambula makuta a tempelo su ? 25 Bambile’shi, Eyendo. Pabatwele’ye munda mwa shibo Yisu bamulungwile kwibedi’shi, Obe opangisha namini Shimono ? Bafumu ba senga abata mono su milambu kwi bani ? kwi bana babo banabene, su kwi bangi bantu ? 26 Pita bamulungwile’shi, Kwi bangi bantu. Yisu bamulungwile’shi, Biabia bana abayiya bisumanga. 27 Anka biatushakwibatatshisa kwishimba nda ku mema, okele bulobo ; okwate susu afiki kwibedi, na ponwekale bobula mukanwa mwaye onosañane ekuta (buNgidiki, stater) ; ata dinidiadia, ebape ku mitwe yetu, n’ami n’obe.

 

Chapitre 18

1 Ku sa yaiya kubafikile beyi kwi Yisu’shi, Nani namu mukile bukata mu bufumu bw’eulu ? 2 Na baitanyine kana kakinga kwadi, bekashadikile pankatshi pabo, 3 na bambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Kushi nubaluluka, na nubafiki bu kana kakinga, tanwanatwele mu bufumu bw’eulu nya. 4 Biabia muntu oso aneyishe bu kano kana kakinga, ngi yawa anekale mukata mu bufumu bw’eulu. 5 Na muntu oso ata wini mwana umunenka kwishina diande, angata’mi. 6 Anka muntu oso anaponeshe mwana umunenka a bakinga bakoto babankumina, bibuwa ku mwanda waye su ebwe dikata diakwanyibwa ku shingo aye, akwikishibwa namu mu madindji a mema. 7 Mpè ku senga mwanda wa biponeno. Biponeno bianafikye, anka mpè kwi muntu yawa afiki kiponeno kwadi.

8 Na su easa diobe su lwao lwobe dibakuponesha, editshibe, edisumbule kodi ; bibuwa n’obe kutwela ku moyo na kikopo su kilema, kasha kwedibwa na masa abidi su ngao ibidi mu kalo ka nya nya. 9 Na su eiso diobe dibakuponesha, edipokole, edisumbule kodi, bibuwa n’obe kutwela ku moyo na kiso, kasha kwedibwa mu kibundulu kia kalo na meso abidi.

10 Nutale, tanubenganga umunenka a bakinga baba bakoto ; mwanda wanenwamba’shi, bangele babo mwiulu abamona lukyebo lwa Shami mafuku oso e mwiulu. 11 Mwanda ubafiki Mwana a Muntu mu kupasha yawa balubu. 12 Anwe anutentekyesha namini ? Ekale muntu ena mikoko lukama, na umune ubalubu, ta n’aye analekye makumi kitèma na kitèma ku mienge akakimbi au ubalubu ? 13 Ekale namu eufiula, ami nenwamba eyendo’shi, kusepela kwaye kwa wawa kukile kusepela kwaye kwa mikoko makumi kitèma na mikoko kitèma yishiyilube. 14 Anka biabia takwi kifulo kia Shenu e mwiulu, umunenka kufwa a bakinga baba bakoto.

15 Na su mwinobe alwisha ku mwanda wobe, nda okamulese obe nabene n’aye ku bufiabufia. Su akupusha bopasha mwinobe. 16 Anka su tapusha, ofwishe n’obe umune su babidi, biakunishibwa eyi dioso kukanwa kwa batêludi su babidi su basatu. 17 Na su apele kwibapushisha, olungule kakonge ; na su apele kupusha kakonge kabidi, ekale n’obe bu mwina maumbo na bu mupungi a milambu. 18 Nenwamba eyendo’shi, Mwanda woso wanwanabambe pashi wanabambibwe mwiulu, na mwanda woso wanwanangule pashi wanangulwe mwiulu. 19 Nenwamba kabidi’shi, su babidi be n’enu banekuminishene wa mwanda, sunga mwanda woso wabanatekye, wanebafikishibwe kwi Shami tàdi mwiulu. 20 Mwanda kwoso kwabakumbana su babidi su basatu kwishina diande, ami ne kwakwa, pankatshi pabo.

21 Penipapa pabafikile Pita kwadi’shi, Fumu mwinande anandwishishe malwisha anga na nanamulekyele ? malwisha musambobidi su ? 22 Yisu bamulungwile’shi, Ntankulungula’shi, mpa na musambobidi, anka mpa na makumi musambobidi a malwisha musambobidi. 23 Biabia bufumu bw’eulu bubefwanishena na fumu akyekubadika na bafubi baye. 24 Na pabadi babanga kubadika, muntu umune bafwiswe kwadi, badi sha kishiyo kia talente tununu ekumi. 25 Anka mwanda ubadi tena kintu kia kufuta, fumu bambile’shi, audiswe, na mukashaye, na bana baye, na bintu bioso bibadi n’aye, kishiyo kobodibwa. 26 Mufubi namu bapone pashi bamwishingile’shi, Fumu ongeshe, na nanakobole. 27 Na fumu a mufubi yawa bamupushishe lusa, bamwangwile na bamulekyele kishiyo kiakia. 28 Anka mufubi yawa batukile, basañene mungi mufubi mwinaye badi n’aye kishiyo kia denaleo lukama. Na bamukwatshile, na bamufine shingo’shi, ongobole kishiyo. 29 Mwinaye namu bapone pashi, bamutekyele’shi, Ongeshe, na nanakobole. 30 N’aye bapele anka bakamwele mu shibo ya lukano biadiakobola kishiyo. 31 Anka bangi bafubi benaye, pababamwene mubakitshinwe, babadile kwi bungi, na babayile mu kubwelela fumwabo bintu bibapone. 32 Fumwaye namu bamwitanyine, bamulungwile’shi, Mufubi mubi ! ami nankulekyele bungi bwa kishiyo kiakia mwanda ubonshishikile ; 33 ta n’obe namu bodiakupushisha mwinobe lusa bini binakupushishe lusa ? 34 Na fumwaye badi na sungu bamulubwile kwi balami biadiakobola kishiyo kioso kiadiakumobola. 35 Anka biabia kabidi Shami tàdi mwiulu anenukitshine’nwe, su tanulekyela muntu mwinaye muntu mwinaye ku mashimba enu.

 

Chapitre 19

1 Pabadi Yisu bapudisha mayi â, bakatukile mu Ngadile na bafikile ku kipia kia Yudiya kwishiya dia Yôdana, 2 na kibumbu kikata kibamulondele ; aye namu bebapashishe masungu kwakwa.

3 Na baFadishi babafikile mu kumutompa’shi, Akupwandjikila na mwiya muntu kukatusha pianaye ku mwanda woso ? 4 Na bebalulwile’shi, Anwe tanubala’shi, yawa bebapangile kwibediebedi bebapangile mulume na mukashi, 5 na bambile’shi, Ku mutwe wawa kwanalekye muntu shaye na nyinaye, n’anasambikibwe na pianaye ; na babidi baba banekale musamba umunenka, 6 biabashakwikala babidi nya, anka musamba umunenka. Bintu namu bibasambika Efile Mukulu, muntu tebilamuna. 7 Babamulungwile’shi, Kukini namu Mosese balangile wa kupa mukanda wa bulunda bufwe, na kumukatusha ? 8 Bebalungwile’shi, Mwanda wa bukopo bwenu ku mashimba, ngi ubenukatwishe Mosese bapiana benu, anka mpa n’ebediebedi tapabadi biabia. 9 Anka nenwamba’shi, muntu oso akatusha pianaye kushi ku mutwe wa butesha, n’anate mungi bulunda e mutesha ; na yawa amwibakila bakatushibwa e mutesha.

10 Beyi baye babamulungwile’shi, Su mwanda wi biabia wa muntu na pianaye, tabibuwa kwata bulunda. 11 Na bebalungwile’shi, Bantu boso tabauku kwata eyi diadia, anka’bo babapebwadio ; 12 mwanda wikudi makupi abatandjibwa biabia mpa n’efu dia nyinabo ; bangi be makupi babatulwa makupi kwi bantu ; na bangi babetulu banabene makupi ku mwanda wa bufumu bw’eulu. Yawa auku kwata, ate.

13 Penipapa pabatwelwe kwadi bana bakinga, biadiakutenteka masa aye kunundu kwabo, na biadiakwibatekyela ; na beyi babebasashile. 14 Anka Yisu eshi, Nulekyele bana bakinga, babande kufwa kwandji, tanwibapelanga ; mwanda wi bufumu bw’eulu bwa benibaba. 15 Na pabadi batenteka masa aye kunundu kwabo, bakatukile kwakwa.

16 Na talanga, muntu bafikile kwadi’shi ; àMulambukishi, nanakite kintu kini ki buwa biandjakwikala na moyo wa nya nya ? 17 Na bamulungwile’shi, Kukini ongipusha’mi wa buwa ? Umunenka e buwa. Anka su odila kutwela mu moyo, lama milango ya mwiya. 18 Bamulungwile’shi, Milango namini ? Yisu eshi, Twipanga, toyilanga mukashi abene, twibanga, todimbilanga muntu, 19 nemeka shobe na nyinobe, n’okyebe mukwenu bu’be nabene. 20 Songwalume bamulungwile’shi, Ne mulame bintu biabia bioso ; nkiakutwa kini ? 21 Yisu bamulungwile’shi, Obe su odila kukumbana lôsô, nda okaudishe bintu bioso bi n’obe, ope namu balanda, n’onwekale na mono munda mw’eulu ; n’ofw’ondonde. 22 Anka pabapushishe songwalume eyi, bakatukile na kiongwa, mwanda ubadi’ye na mono yi bungi.

23 Na Yisu balungwile beyi baye’shi, Nenwamba eyendo’shi, Mpeta kutwela mu bufumu bw’eulu kwi bukopo ; 24 na nenwamba kabidi’shi, Mpeta kutwela mu bufumu bw’eulu kubakidi shamo bukopo kutwela mwiiso dia shingi. 25 Na pabapushishe beyi babapule kwi bungi, eshi, Anani anapashibwe ? 26 Na Yisu bebatale, na bebalungwile’shi, Mwanda wa bantu, biabia bibakaba ; anka ku mwanda w’Efile Mukulu, bintu bioso abiuku kukitshibwa.

27 Kunyima Pita balulwile na bamulungwile’shi, Talanga, atwe tubalekye bintu bioso, na tubakulondo ; biabia twanekale na kini ? 28 Na Yisu bebalungwile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Anwe babandondo, ku kibangilo kipya kianashale Mwana a Muntu ku lupunasulu lwaye lwa kilengo, anwe kabidi nwanashale ku mpunasulu ekumi na ibidi, nwanesambile mîlo ekumi na ibidi ya Isalele : 29 Na muntu oso, su balekye mashibo, su bandumiana, su bankashana, su yaya, su tabo, su piana, su bana, su mabala, ku mutwe w’eshina diande, anate nkama nkama, n’anapiane moyo wa nya nya. 30 Anka bantu bangi bena kwibedi banekale kunyima, na bena kunyima kwibedi.

 

Chapitre 20

1 Mwanda wi bufumu bw’eulu bu muntu, sha shibo, batukile ku na mashikashika bwè mu kwata bafubi ba kukita mwibala diaye dia finyo. 2 Na pabekuminishene’ye na bafubi wa denaleo umune kwifuku, bebatumine mwibala diaye dia finyo. 3 Na batukile pa sa yakasatu, na bamwene bangi bemane mwibulu dia kituka bisumanga ; 4 na bebalungwile’shi, Anwe kabidi nwende mwibala dia finyo, na kintu kioso ki kalolo, ami nanenupekio. Na babayile pabo. 5 Na batukile pa sa yakasamombo, na ya kitèma, na bakitshine anka biabia. 6 Na pa sa ekumi na imune, batukile kabidi, na basañene bamo bemane ; na bebalungwile’shi, Ku mwanda kini nubaimana kokuno bisumanga efuku dishima ? 7 Babamulungwile’shi, Mwanda ushiwitwate muntu. Bebambile’shi, Nwende kabidi mwibala dia finyo. 8 Na pabayile bufuku sh’ebala dia finyo bambile miandako aye’shi, Itanyina bafubi, ebafute mafuto abo, onobange na bena kunyima mpa na bena kwibedi. 9 Na pabafikile bena sa ekumi na imune, babatshile muntu aye denaleo. 10 Na pabafikile bena kwibedi babatentekyeshe’shi, bakukila kwata ; n’abo kabidi babatshile muntu aye denaleo, muntu aye denaleo. 11 Na pababatshile bataunaunine sha shibo 12 eshi, Baba bena kunyima babakitshi sa imune, n’obe bebapwandjikisha lutshi lumune n’etu, babapusha bushito bwa kanya na kibobo. 13 Anka’ye balulwile muntu umune badi n’abo’shi, Yabo, ntankufini. Obe twikuminishene n’ami na denaleo umune ? 14 Ata efuto diobe, wende. Kwi kifulo kiande ami kupa yawa a kunyima sunga bu’be nabene ; 15 ta bibuwa ami kukita bu mwande mwankyebe na bintu biande ? Eiso diobe di bubi, mwanda wandji’mi buwa su ? 16 Anka biabia bena kunyima banekale kwibedi, na bena kwibedi kunyima.

17 Na pabayile Yisu dia Yelusaleme, batshile beyi ekumi na babidi n’aye abo banabene mwishinda, na bebalungwile’shi, 18 Talai, tàtwende ku Yelusaleme, na Mwana a Muntu analubulwe kwi batshite bakata na bafundji ba mikanda, na banamumweshe mpombo ya kufwa ; 19 na banamulubule kwi maumbo mu kumusenga, na kumukupila, na kumupudika ku nkulusu, na kwifuku diakasatu kwanabukye’ye kabidi.

20 Penipapa pabafikile nyina a bana ba Sebede, na bana baye, kwete kumwishingila, amutekye kintu. 21 Na bamulungwile’shi, Odidi kini ? Aye bamulungwile’shi, Akula’shi, bana bande babidi baba bashale umune ku mboko yobe yibalume, na mungi ku mboko yobe yibakashi ku bufumu bwobe. 22 Na Yisu balulwile’shi, Tanûku bianutekye. Anwe anukamba kutoma kipulu kiantomo’mi ? Babamulungwile’shi, Atukamba. 23 Na bebalungwile’shi, Nwanatome kipulu kiande eyendo ; anka kushala ku mboko yande yibalume, na ku mboko yande yibakashi, takwi kwande kupa, kushi kwi baba babakuloñameshibwa kwi Shami. 24 Na pabapushishe ekumi, babafitshile kwishimba, mwanda wa bana babidi ba nyina umune. 25 Anka Yisu bebalungwile’shi, Anûku bafumu ba maumbo’shi, be na bukome kwiulu kwabo, na bantu babo bakata bebakile bukome. 26 Takwanekale biabia kwanudi, anka muntu oso anekale mukata kwanudi anekale mufubi enu ; 27 na muntu oso anekale kwibedi kwenu ekale mpika enu ; 28 bu bibafikile Mwana a Muntu kasha kufubilwa anka kufuba, na kupa moyo waye nkulo ya kukula bantu bangi.

29 Na pababakatukile ku Yediko kibumbu kikata kibamulondele. 30 Na talanga, bampofu babidi babashalele ku lupèse lw’eshinda, pababapushishe’shi, Yisu kwete kukila papa, bababile’shi, Etupushishe lusa namu Fumu, Mwana a Dafidi. 31 Na kibumbu kibebalangile bekale talala. Anka babanishishe kwaba’shi, Etupushishe lusa namu Fumu, Mwana a Dafidi. 32 Na Yisu baimene na bebaitanyine’shi, Kini kianudidi ami nenukitshine ? 33 Babamulungwile’shi, Fumu, meso etu abudibwe. 34 Na Yisu bapushishe lusa, na bakumine meso abo, na babalwiswe meso abo bukidi, na babamulondele.

 

Chapitre 21

1 Pababesesele pepi na Yelusaleme, babafikile ku Betefange ku mwenge wa Olefe, na Yisu batumine beyi babidi, 2 eshi, Nwende mu lupata lwi ku mpala enu, nwanasañane mpunda bukidi mushitshikye na mwanaye e n’aye ; nwiishitule, nwiifwishe kwandji. 3 Na su muntu oso enwamba kintu nwanambe’shi, Fumu amudila, na aneyitume bukidi. 4 Na mwanda ubadi biabia biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi badimuni’shi, 5 Nwambe Mwana mukashi a Siono’shi, Tala fumwobe afu kodi, mubofule, mushale kunundu kwa mpunda, na kwa mwana a mpunda.

6 Na beyi babayile na babakitshine mubebambile Yisu, 7 babafwishishe mpunda na mwana, na babale bilamba biabo kunundu kwayo ; aye namu bashalele kunundu kwayo. 8 Na kibumbu kikata kibele bilamba biabo p’eshinda ; na bangi babatshile mapupwa a mitshi, na babeyale mwishinda. 9 Na bibumbu bibamubadile, na bibamulondele bibabile’shi, Osana kwi Mwana a Dafidi, yawa atumbikibwe afiki kwishina dia Fumu ; Osana mu kibalo kikile kwiulu. 10 Na pabatwele’ye mu Yelusaleme, bungi bwa bena lupata babatshinkile’shi, Nani yawa ? 11 Na bibumbu bibambile’shi, Yawa ngi Yisu, mudimuni a ku Nasalete mu Ngadile.

12 Na Yisu batwele mu tempelo ‘Efile Mukulu, na batakulwile bantu boso babapene na babaule mu tempelo, na baubikile mesa a bashintudi ba makuta, na mpuna yabo babaudishe tukutshikutshi. 13 Na bebalungwile’shi, Kubafundjibwa’shi, Shibo yande yanatemunibwe shibo ya kuteka mwamwa, anka’nwe nubeyalula ku kifiamino kia bangifi. 14 Na bampofu na basha bilema babafikile kwadi mu tempelo, na bebapashishe.

15 Na batshite bakata na bafundji ba mikanda pababamwene bipaso bibakitshine’ye, na bana bakwete kwakula mu tempelo’shi, Osana kwi Mwana a Dafidi, babafitshile ku mashimba. 16 Na babamulungwile’shi, Obe opusha mwabamba Na Yisu bebalungwile’shi, Olo ; anwe tanubala’shi, Kukanwa kwa bakinga na kwa bana ba ku kiadi ngi kubaloñamiswa kuyimba ? 17 Na bebalekyele, na bakatukile mu lupata kwenda ku Betani ; na bakishishe bufuku kwakwa.

18 Na ku na mashikashika, pabalukile’ye munda mwa lupata, kubapushishe’ye sala. 19 Na pabamwene’ye mutshi wa figi mwishinda, bafikile kwaudi, beusañene bisumanga, anka mabishi bûpenka. Na bewambile’shi, Bikuba tabikupela kabidi nya. Na mutshi wa figi ubaumine bukidi. 20 Pabamwene beyi babapule’shi, mutshi wa figi ubaumu anka binobino. 21 Na Yisu bebalulwile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Anwe su anwikala na kukumina, na tanwifunyafunya, tanwanakite mubakitshibwa ku mutshi wa figi bûpenka, anka su nwakwamba mwenge wawa’shi, Kashibwa, edibwa mu mema, kwanafikye biabia. 22 Na bintu bioso bianutekye pa kuteka, su anukumina, nwanate.

23 Na pabafikile’ye mu tempelo, pabafwile batshite bakata, na bakulu ba bantu kwadi pabalambukishe’ye, eshi, Okita bintu biabia ku bukome bwa namini ? Na nani bakupele bukome bwabwa ? 24 Na Yisu bebalulwile’shi, Ami kabidi nanenwipushe eyi dimune, n’anwe su nwanandungule, ami kabidi nanenulungule pa bukome bwankita bintu biabia nabo. 25 Kwambika kwa Yoano, kubadi kwa namini ? su kw’eulu su kwa bantu ? Na babelene mpaka’shi, Atwe su twakwamba’shi, Kw’eulu, aye anetwambe’shi, Kukini namu tanumukumina ? 26 Anka su twakwamba’shi, Kwa bantu, atutshini kibumbu, mwanda aupangisha bantu boso’shi, Yoano badi mudimuni.t27 Na babalulwile Yisu’shi, Tatûku, Aye kabidi bebalungwile’shi, Ami namu ntanenulungula pa bukome bwankita bintu biabia nabo.

28 Anka’nwe anupangisha namini ? Muntu badi na bana babidi, na bafikile kwi mukulu’shi, Mwana, nda lelo, okakite mwibala diande dia finyo. 29 N’aye balulwile’shi, Ntañende ; anka kunyima beyalwishe binangu na bayile. 30 Na bafikile kwi yawa akabidi, na bambile anka biabia. N’aye balulwile’shi, Nende Mwanana, na tamwende. 31 Nani a babidi baba bakitshine kifulo kia shaye ? Abo’shi, Yawa a kwibedi. Yisu bebalungwile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Bapungi ba milambu na batesha abenubadidila mu bufumu bw’Efile Mukulu. 32 Mwanda ubafikile Yoano kwanudi mwishinda dia kalolo, n’anwe tanwibamukumine ; anka bapungi ba milambu na batesha babamukuminine ; anwe namu panubamwene, nubadi tanwialusha binangu sunga kunyima, ngi kumukumina.

33 Nupushe ungi mwele, Muntu badiko, sha shibo, bakune ebala dia finyo, na bedifunyine lupopo : babundwile namu kiashino kia finyo, na baibakile bitalo, bedibalwile bena mifubo na bayile ku angi mapia. 34 Anka pabafikile kipindji kia bikuba pepi, pabatumine’ye bafubi baye kwi bena mifubo mu kwata bikuba biaye. 35 Na bena mifubo babatshile bafubi baye, na babakupile umune, babaipaile mungi, na babele mungi mabwe. 36 Batumine bangi bafubi kabidi babakidi baba ba kwibedi bungi na babakitshine n’abo anka biabia. 37 Kusongo namu batumine mwanaye’shi, Bananemekye mwanande. 38 Anka bena mifubo pababamwene mwana babeyakwile munda’shi, Yawa ngi piani ; twende, tukamwipe, twanekale na bupiani bwaye. 39 Na babamwatshile, na babamutakwile pasha p’ebala dia finyo, na babamwipaile. 40 Biabia apafiki sh’ebala, anakite na bena mifubo baba namini ? 41 Babamulungwile’shi, Ananyashe bantu babi baba nya, n’anabalwile ebala dia finyo kwi bangi bena mifubo, banamutambikye bikuba ku kipindji kiabio.

42 Yisu bebalungwile’shi, Anwe tanubala mu mukanda w’Efile Mukulu’shi, Ebwe dibapele bebashi ba shibo ndidi dibafiki ebwe dia kwipaka ; adi ngi mwanda wa Fumu, na tâdidi kipaso ku meso etu. 43 Biabia nenwamba’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu bwanenukashibwe, na bwanapebwe eumbo dianamutambikye bikuba biabo. 44 Na yawa anapone p’ebwe’di anatshokodibwe ; anka muntu oso anaponedio kunundu kwaye, dianamukule bukula.

45 Na batshite bakata na baFadishi, pababapushishe miele yaye, babamushingulwile bâkula ku mwanda wabo. 46 Na pababakyebele kumukwata babatshine bibumbu mwanda ubabamupangishe’shi, e mudimuni.

 

Chapitre 22

1 Na Yisu beyalwile na bebalungwile miele kabidi’shi, 2 Bufumu bw’eulu bubefwana na fumu baloñamishe mwanaye eteshi dia bulunda, 3 na batumine bafubi baye mu kwitanyina bantu bamiamikiswe kwiteshi, na babapele kufika. 4 Na batumine bangi bafubi kabidi’shi, Nulungule bantu bamiamikiswe’shi, Talai, nampu kuloñamisha biâshi biande ; ñombe yande, na nyama yande yikata yibaipaibwa, na bintu bioso bibabobo ; fwai kwiteshi dia bulunda. 5 Anka babedisepele, na babayile, yawa kwibala diaye, yawa ku kituka kiaye. 6 Na bangi bababambile bafubi baye, babebakolomwene na babebaipaile. 7 Na fumu badi na sungu, na batumine masalai aye, baipaile bashisi baba na bashikile lupata lwabo. 8 Na bambile namu bafubi baye’shi, Eteshi dia bulunda dibabobo, anka’bo babamiamikiswa babadi tabapwandjikile ; 9 biabia ndai ku mabulu’eshinda, na bantu boso banusañana, nwibamiamikishe kwiteshi dia bulunda. 10 Na bafubi baba babayile mwishinda, babakongele boso bababasañene na babi na bâ ; n’eteshi dibakumbeswe bantu. 11 Na pabatwele fumu, mu kutala ben’eteshi, bamwene muntu mwamwa shi mufwale ntwila y’eteshi. 12 Na bamulungwile’shi, Aku, botwele muno namini ? kushi kufwala ntwila y’eteshi. Anka’ye bauminine nyâ. 13 Fumu namu bambile bafubi baye’shi, numwanye ngao na maboko, numutakûle ku mufito wa pasha ; kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno. 14 Mwanda awitanyinibwa bangi, anka bakoto babasangulwa.

15 Penipapa pabayile baFadishi lukuku biabadiakumuponesha ku kwakula kwaye. 16 Na babatumine beyi babo kwadi na bena Elodo’shi, àMulambukishi, atûku’shi, obe e eyendo, olambukisha muswelo w’Efile Mukulu eyendo, totshina muntu umunenka, mwanda woshobekyela mbidi ya muntu ; 17 biabia etulungule namu monangushena ; Akupwandjikila na mwiya kulambula Kyesa mulambu, su ? 18 Anka Yisu baukile bubi bwabo, bambile’shi, Kukini anuntompo, basha malupa ? 19 Nundese ekuta dia mulambu. Na babamutambikile denaleo. 20 Bebalungwile’shi, Adi efwanika diani ? na mayi afundjibwe kunundu ? 21 Babamulungwile’shi, Dia Kyesa. Bebalungwile namu’shi, Biabia nulambule Kyesa milambu ya Kyesa ; na nulambule Efile Mukulu milambu y’Efile Mukulu. 22 Na pababapushishe babapule, na babamulekyele, na babakatukile.

23 Kwifuku diadia kubafikile baSaduki kwadi ; abamba’shi, kubushibwa kwa bafwe takwikudi ; na babamwipwishe’shi, 24 àMulambukishi, Mosese bambile’shi, su muntu bafu shina bana, mwinaye anate pianaye bulunda, n’anatandjile mukulwaye bana. 25 Kwetu namu kubadi bana musambobodi ba nyina umune ; na mukulu batshile bulunda bafwile, na mwanda ubadi’ye tekala na bana, balekyele mwinaye pianaye. 26 Anka biabia kabidi yawa akabidi n’akasatu mpa na yawa a musambobidi. 27 Na kunyima kwabo bungi bwabo kubafwile kabidi mukashi. 28 Biabia ku kubushibwa kwa bafwe aye anekale piana ani a musambobidi mwanda ubabamwatshile bungi bwabo ? 29 Anka Yisu balulwile’shi, Anulwisha, mwanda wanushanûku su mukanda w’Efile Mukulu, su ngofu y’Efile Mukulu. 30 Mwanda wabashabaibakishena malunda ku kubushibwa kwa bafwe ; na tabapebwa malunda, anka abekala bu bangele mwiulu. 31 Anka ku mwanda wa kubushibwa kwa bafwe, anwe tanubala mubanwambilwe kwi Efile Mukulu’shi, 32 Ami n’Efile Mukulu a Abalami, n’Efile Mukulu a Isaka, n’Efile Mukulu a Yakobo ? Efile Mukulu t’Efile Mukulu a bafwe anka a bantu abatala. 33 Na pabapushishe bibumbu babapule kulambukisha kwaye.

34 Anka baFadishi, pababapushishe’shi, bauminisha baSaduki, babekumbashene. 35 Na umune, mubwedi a mwiya, baipwishe mu kumutompa’shi, 36 àMulambukishi, mulango kini ubakidi bukata wa mwiya ? 37 Na bamulungwile’shi, Onokyebe Yeoba Efile Mukulu obe n’eshimba diobe dishima, na kikudi kiobe kishima, na binangu biobe bishima. 38 Wawa ngi mulango ukata wa kwibedi. 39 wakabidi namu wifwane eshi, Onokyebe mukwenu bu’be nabene. 40 Ku yini milango ibidi kubembela mwiya bushima bwao, na mayi a badimuni.

41 Na pabadi baFadishi bakumbane, Yisu bebaipwishe’shi, 42 Anwe anupangisha namini wa Kalestu ? E mwana ani ? Babamulungwile’shi, A Dafidi. 43 Aye bebambile’shi, àKukini Dafidi amwitanyina Fumu ku kikudi kiaye’shi, 44 Yeoba bambile Fumwami’shi, Shala pa mboko yande yibalume bianangishe bantu abalwiya n’obe mûshi mwa ngao yobe ? 45 Biabia su Dafidi amwitanyina Fumu, e mwanaye namini ? 46 Na takubadi muntu auku kumwalula eyi, na mpa n’efuku’di tapabadi muntu a kumwipusha kingi kintu nya.

 

Chapitre 23

1 Penipapa pabalungwile Yisu bibumbu na beyi baye 2 eshi, Bafundji ba mikanda na baFadishi babashala mu lupuna lwa Mosese ; 3 biabia, bintu bioso biabenwamba, nwibikite, nwibilame. Anka tanwelekyeshanga mikitshino yabo, mwanda wabamba na tabakita ; 4 anka abatula mianda ya bushito yi bukopo kusemuna, n’abatenteka kunundu kwa mapampa a bantu, anka banabene tabeyendesha sunga na munwe wabo. 5 Anka abakita mikitshino yabo ngi kumonebwa kwi bantu ; mwanda wabakita filakatele yikata, n’abatamisha nyembe ya bilamba biabo, 6 abakyeba namu mbalo ya kunundu ku mateshi na mpuna ya kwibedi mu bitumbwilo, 7 na kunemekibwa mu mabulu a bituka, na kwitanyinibwa kwi bantu’shi, Labi, Labi.

8 Anka’nwe tanwitanyinibwanga’shi, Labi ; mwanda wi muntu umune Mulambukishi enu ; n’anwe bungi bwenu be bana ba yaya umune. 9 Na tanwitanyinanga muntu bu shenu pashi ; mwanda wi umune Shenu, Yawa tàdi mwiulu. 10 Tanwitanyinibwanga kabidi’shi, balombodi, mwanda wi umune mulombodi enu, Kalestu.

11 Anka yawa akidi bukata kwanudi, anekale mufubi enu. 12 Na muntu oso ekamisha nabene anaishibwe, na muntu oso eisha nabene anakamishibwe.

13 Anka mpè kwanudi, bafundji ba mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanubwikila bufumu bw’eulu ku mpala a bantu ; mwanda washanutwela’nwe, na tanutwesha bantu batwela munda.

15 Mpè kwanudi bafundji ba mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanutambuka mema na mapia mu kwalula muntu abene umunenka ekale bu mwina Yuda, na panekale mwalulukye, anwe anumukalabasha na muswelo wa mwana a kibundulu, bibenukidi’ye anwe banabene.

16 Mpè kwanudi balombodi ba bumpofu, abamba’shi, Muntu oso anatshipe katshipo ka tempelo, ke bisumanga ; anka muntu oso anatshipe katshipo ka nolo ya tempelo, e sha kishiyo. 17 Balubi na bampofu, kintu kini kibakidi, su nolo ? su tempelo batulu nolo selele ? 18 Na muntu oso anatshipe katshipo ka kitambikilo ke bisumanga, anka muntu oso anatshipe katshipo k’elongo di kunundu kwakio e sha kishiyo. I9 Bampofu, kini kibakidi, su elongo ? su kitambikilo kibatulu elongo selele ? 20 Biabia yawa atshipi katshipo ka kitambikilo, atshipi katshipo ka kinikiakia na bintu bioso bi kunundu kwakio. 21 Yawa namu atshipi katshipo ka tempelo, atshipi katshipo ka winiwawa na ka yawa ayikala mwamwa. 22 Na yawa atshipi katshipo k’eulu atshipi katshipo ka lupunasulu lw’Efile Mukulu, na ka yawa ashala papa.

23 Mpè kwanudi basha mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanulambula mulambu wa minte na anise na kumini, na nubashidi milungwilo ya mwiya yikile bushito, kwisambila kwa mianda, na lusa, na kukumina ; nubadiakukita yiniyaiya kushi kushila ayia. 24 Balombodi ba bumpofu abashilamina kamwe, anka abamina shamo.

25 Mpè kwanudi basha mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanusula panundu pa kipulu na p’elonga, anka munda mubaulu na bukitu na nkolwa. 26 MuFadishi a bumpofu, sula munda mwa kipulu kwibedi, na mw’elonga, biakusuluka panundu pabio kabidi.

27 Mpè kwanudi basha mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanudi bini bu bilele bibatokyeshebwa, abimwekwa na ntalo pasha, anka bibaulu munda na mifufwa ya bafwe na mako oso. 28 Anka biabia anwe kabidi, panundu anumwekwa na kalolo ku meso a bantu, anka nubaulu munda na malupa na bubi.

29 Mpè kwanudi basha mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanwibaka bilele bia badimuni n’anulenga bilele bia basha kalolo, 30 n’anwamba’shi, Swekale atwe tubadi pashi ku mafuku a bashetu, tatubadiakwikumbashena n’abo ku mase a badimuni. 31 Biabia nubetêlulwile anwe banabene’shi, Nwi bana babo ba bantu babaipaile badimuni. 32Nudingishe, anwe namu, kidingilo kia bashenu. 33 Manyoka, bana ba bikuki, nwanaukye kupanda mpombo ya kibundulu namini ?

34 Biabia talai, ami nenutumina badimuni na basha bukalabwino na bafundji ba mikanda ; bangi nwanebashise na nwanebapudikye ku mankulusu, bangi namu nwanebakupile mu bitumbwilo bienu, na nwanebakolomone mpa na lupata lumune mpa na lungi ; 35 biakwinufwila mase oso e kalolo apalakashibwe pashi, mpa na mase a Ebele e kalolo mpa na mase a Sakadia mwana a Balakia anubaipaile pankatshi pa tempelo na kitambikilo. 36 Nenwamba eyendo’shi, Bintu biabia bioso bianafikye pa kipwa’ki.

37 Yelusaleme, Yelusaleme, aipâ badimuni, ebelela mabwe babatumibwa kodi, mafuku e bungi nandjakukonga bana bobe bu abikongo solo twana twaye mûshi mwa mbaba yaye ; n’anwe nubapele. 38 Talai shibo yenu yibenushîlwa bisumanga ; 39 mwanda wanenwamba’shi, Tanwanamone’mi nya mpa na binobino mpa na kipindji kianwanambe’shi, Mulumbulwe yawa afu mwishina dia Yeoba.

 

Chapitre 24

1 Na Yisu batukile na bakatukile ku tempelo ; na beyi baye babafikile kwadi mu kumulesha shibo yoso ya tempelo. 2 N’aye bebalungwile’shi, Anwe tanumono bintu biabia bioso ? Nenwamba eyendo’shi, Ebwe tadianalekibwe kuno kunundu kw’ebwe, dishadiponeshibwa pashi.

3 Na pabashalele’ye ku mwenge wa Olefe, pabafwile beyi baye kwadi ku bafiabufia eshi, Etulungule namu bintu biabia bianekale nguba kini ? kini namu ki kilailo. kia kufika kwobe na kia kusongo kwa kipwa’ki ?

4 Na Yisu bebalulwile’shi, Talai, muntu tenuumbakashanga, 5 Mwanda wanafikye bantu bangi mwishina diande’shi, Ami ne Kalestu, na banaumbakashe bantu bangi. 6 Na nwanapushe wa ngoshi na bikandukandu bia ngoshi. Talai, tanusanishibwanga ; mwanda wanapone bintu biabia bioso ; anka kipwilo kiki takifikile. 7 Mwanda wanatombokyele eumbo eumbo, na bufumu bufumu ; na bipupa bia sala bianafikye na matshinka a senga ku bibalo bingi. 8 Anka bintu biabia bioso bi kibangilo kia kuyaya.

9 Kunyima banenulubule ku kukolomonibwa, na banenwipe ; na nwanapedibwe kwi maumbo oso ku mutwe w’eshina diande. 10 Kunyima bantu bangi banaponeshibwe, na baneyipene na banepelene. 11 Na badimuni bangi ba malupa banaimane banaumbakashe bantu be bungi ; 12 mwanda wanetandene kulwisha, kifulo kia bantu bangi kianatâle ; 13 anka yawa anekale mwimane mpa na ku kipwilo anapashibwe. 14 Na mukandu wawa wi buwa wa bufumu wanalungudibwe ku bungi bwa senga, ngi kutêlulwila maumbo oso na kunyima kwanafikye kusongo.

15 Peni panwanamone tongye a lusâso, abakwilwe kwi Danyele mudimuni, mwimane mu kibalo ki selele, (yawa abala aukye), 16 abo namu tàbadi mu Yudiya basukye ku mwenge ; 17 yawa tàdi panundu pa shibo taikye mu kukasha bintu munda nwa. shibo ; 18 yawa tàdi kwibala talukye mu kwata mutwelo waye. 19 Anka mpè kwabadi be na maimi, na kwabadi abomesha bana ku mafuku aâ. 20 Nutekye namu’shi, kisukilo kienu takikalanga ku mieshi ya mashika su ku sabado ; 21 mwanda wanekale mpè yi bungi yishiyukibwe mpa n’ebediebedi mpa na binobino, na tayanekale biabia’kabidi nya. 22 Kushi mafuku aâ abafudishibwa takubadiakupashibwa musamba woso ; anka ku mutwe wa basangulwe kwanafudishibwe mafuku aâ.

23 Penipapa su muntu anenwambe’shi, Tala, kuno kwi Kalestu, su akwa, tanukuminanga. 24 Mwanda wanebwe baKalestu ba malupa, na badimuni ba malupa, banalese bilailo bikata na bipaso, biabadiakuumbakasha (su abauku biabia) sunga basangulwe banabene. 25 Talanga, ami ne mwinudimune kwibedi. 26 Biabia su babenwamba’shi, Talanga, aye e mu mapia a kabalala, anwe tanutukanga ; talanga, e mu lushiko lwa munda, tanukuminanga. 27 Mwanda wanekale kifikilo kia Mwana a Muntu bu kamani akakila akufwiya kanya akatembe akwenda kanya. 28 Kwoso kutàkudi nyama yifwe, kwakwa kwanakumbane mpungwe.

29 Anka binobino, kunyima kwa mpè ya mafuku aâ kwanafitshishibwe nguba, na mweshi tawanatule etata diao pashi, na nyenene yanapone kwiulu, na bilolo bi’eulu bianasanishibwe. 30 Na penipapa panamwekwe kilailo kia Mwana a Muntu mwiulu na bungi bwa maumbo a senga anadile namu, na banamone Mwana a Muntu afiki pa makumbi’eulu na ngofu na kilengo ki bungi. 31 N’anatume bangele baye n’eyi dia mpungi, na banakonge basangulwe baye ku mpunga ina, mpa na kusongo kw’eulu mpa na kungi kusongo.

32 Anka nwiye mwele kwi mutshi was figi. Panekale efufu diao dibabofula binobino, n’adimene mapupwa, anûku’shi, mieshi ya kanya tàyidi pepi. 33 Anka biabia anwe kabidi, panwanamone bintu biabia bioso, nûkye’shi, kwi pepi sunga ku kibelo. 34 Nenwamba eyendo’shi, Kipwa’ki takianakile kwibedi kwanekale bini bintu bioso bibafikishibwa. 35 Eulu na senga bianakile, anka mayi ande taanakile nya. 36 Anka takwi muntu auku w’efuku diadia su wa nguba yawa, kasha sunga bangele ba mwiulu, anka Yaya bûpenka.

37 Na bu bibadi mafuku a Noa, bianekale kabidi kifikilo kia Mwana a Muntu. 38 Bini bibabadi ku mafuku abadi kwibedi kwa mambwe, babadi mu kudya na kutoma, babadi mu kwata malunda na kupa malunda, mpa n’efuku dibatwele Noa mu bwato, 39 na babadi tabauku mubafikile mambwe abebakatwishe bungi bwabo ; anka biabia kabidi kwanekale kifikilo kia Mwana a Muntu. 40 Penipapa panekale babidi mwibala, umune akashibwa, mungi ashala ; 41 bakashi babidi banatwe ku kinu, umune akashibwa, mungi ashala. 42 Biabia nutale, mwanda wanushanûku pa nguba afiki Fumwenu.

43 Anka nûkye’shi swekala sha shibo badi auku pa kilo kia tulo kiakufika ngifi, badiakutala, tabadiakulekyela shibo yaye kutubulwa. 44 Biabia anwe kabidi nwikale biya, mwanda aufiki Mwana a Muntu ku sa yashanutentekyesha binangu.

45 Nani namu e mufubi yawa a makokyela na kinangu, batulu fumwaye kwiulu mu shibo yaye, ngi kwibapa biâshi ku kipindji ? 46 Mulumbulwe mufubi yawa, anasañane fumwaye pafiki’ye, kwete kukita biabia. 47 Nenwamba eyendo’shi, anamutule kwiulu kwa mono yaye yoso.

48 Anka su mufubi mubi yawa anambe munda mw’eshimba’shi, Fumwami efunyafunya pa kufika, 49 n’anabange kukupila benaye, na kudya na kutoma na basha nkolwa ya malofu, 50 fumu a mufubi yawa anafikye kwifuku diashimutengele’ye na pa sa yashauku’ye, 51 n’anamukupile bikabe n’anamutemwine mbalo yaye na basha malupa ; kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno.

 

Chapitre 25

1 Penipapa panapwandjikishibwe bufumu bw’eulu bu basongwakashi ekumi, babatshile minda yabo, babatukile mu kufumankana na mwatshi a bulunda. 2 Batano babadi na kilwa na batano babadi na kinangu. 3 Basha kilwa pababatshile minda yabo babadi tabatwala mwimu n’abo ; 4 anka basha kinangu babatwele mwimu mu bipulu biabo na minda yabo. 5 Pabesheshe mwatshi a bulunda, bababwingile bungi bwabo, babalele tulo. 6 Anka pankatshi pa bufuku pabadi mukunda’shi, Talai mwatshi a bulunda, tukai nukafumankane n’aye. 7 Na basongwakashi baba boso bababukile, babakûle minda yabo mito. 8 Na basha kilwa babambile basha kinangu’shi, Nwitupe mwimu wenu mwanda utàushimi minda yetu. 9 Anka basha kinangu babâlulwile’shi, Ayo, tala tawakumbana n’atwe n’anwe kabidi. Bandai kwenda kwabadi abapanisha, nwiule anwe banabene. 10 Na pababakatukile mu kûla, pabafikile mwatshi a bulunda ; n’abo babaloñamishibwe babatwele n’aye kwiteshi dia bulunda, na kibelo kibashitshilwe. 11 Kunyima kubafikile bangi basongwakashi kabidi’shi, Fumu, Fumu etushitwile. 12 Anka’ye bâlulwile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Ntanenûku. 13 Biabia nutale mwanda wanushanûku su nguba su sa.

14 Mwanda wi bu muntu bayile ku angi mapia, baitanyine bafubi baye na bebalongele mono yaye. 15 Kwi muntu umune kubamupele’ye talente itano, kwi mungi ibidi, kwi mungi umune, kwi muntu oso bu bibadi mayele aye, na bayile ku lwendo. 16 Yawa namu batshile talente itano bakapane n’ayo bukidi, basungulwile yingi talente itano. 17 Anka biabia kabidi yawa batshile ibidi, basungulwile yingi ibidi. 18 Anka yawa batshile talente umune bakabundwile mu senga na bafile makuta a fumwaye.

19 Kunyima kwa kipindji kila kubafikile fumu a bafubi baba mu kubadika n’abo. 20 Yawa namu batshile talente itano bafikile na batwele yingi talente itano’shi, Fumu, bondongele talente itano ; talanga, ne musunge yimo talente n’ayo itano. 21 Fumwaye bamulungwile’shi, Bibuwa, mufubi e buwa a makokyela ; bodi na makokyela ku bintu bikoto, nankutulu kwiulu kwa bintu bingi ; twela mu mulô wa fumwobe. 22 Yawa kabidi batshile talente ibidi bafikile bambile’shi, Fumu, bondongele talente ibidi ; talanga, ne musunge yimo talente n’ayo ibidi. 23 Fumwaye bamulungwile’shi, Bibuwa, mufubi e buwa a makokyela ; bodi na makokyela ku bintu bikoto, nankutulu kwiulu kwa bintu bingi ; twela mu mulô wa fumwobe. 24 Na yawa kabidi batshile talente umune bafikile bambile’shi, Fumu nankûkile e muntu e’ bukopo, okula koshi mukune, n’okonga koshi mumine ; 25 na nandji na mô ; nakafile talente obe mu senga ; talanga, bwata kintu kiobe. 26 Fumwaye bamwalulwile’shi, mufubi mubi a elo, boukile’shi, nakula kwashi mukune, na nankonga kwashi mumine ; 27 biabia bodiakutuma makuta ande kwi bashintudi ba makuta, biandji mufikye nandjakwata makuta ande na tenteko yande. 28 Biabia kashai talente kwadi, numupe yawa ena talente ekumi. 29 Mwanda wanapebwe muntu oso bata, n’anekale na bintu bi bungi ; anka yawa e bisumanga anakashibwe sunga kintu kibata’ye. 30 Takûlai namu mufubi shimukite ku mufito wa pasha ; kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno.

31 Anka panafikye Mwana a Muntu na kilengo kiaye, na bangele be n’aye bungi bwabo, aye anashale ku lupunasulu lwa kilengo kiaye, 32 na maumbo oso anakongibwe ku mpala kwaye ; n’anebalamune bu abilamuna kalama mikoko kwi mbushi ; 33 n’anatule mikoko ku mboko yaye yibalume na mbushi ku mboko yibakashi. 34 Fumu anebambile namu be ku mboko yaye yibalume’shi, Fwai anwe babalumbuludibwe kwi Shami, nupiane bufumu bubenuloñamiswa mpa na kibangilo kia senga ; 35 mwanda unandji na sala na nubampele biâshi ; nandji na nyota na nubantomeshe ; nandji muntu abene na nubantweshe ; 36 na muswa, na nubamfwadikile ; nandji na busungu, na nubamfwile mu kuntala ; nandji mu shibo ya lukano, na nubafikile kwandji, 37 Na basha kalolo banamwalule’shi, Fumu, peni patubakumono’be opusha sala, na tubakudisha ; su na nyota na tubakutomesha ? 38 Na peni patubakumono muntu abene na tubakutwesha ; su na muswa, na tubakufwadika ? 39 Na peni patubakumono na busungu, su mu shibo ya lukano, na tubafiki kodi ? 40 Na Fumu anebalule’shi, Nenwamba eyendo’shi, Ku mwanda wanubakitshinine muntu umunenka biobio a banikye bande baba, sunga baba bakoto, nubankitshinine’mi biobio.

41 Kunyima anambe baba be ku mboko yibakashi’shi, Katukai kwandji, anwe balumbibwe, ku kalo ka nya nya, kabaloñamiswa diabolo na bangele baye ; 42 mwanda unandji na sala, n’anwe tanwibandishe ; nandji na nyota, na tanwibantomeshe ; 43 nandji muntu abene, na tanwibantweshe ; na muswa, na tanwibamfwadikye ; nandji na busungu na mu shibo ya lukano, na tanwibafikye kwandji. 44 N’abo banalule kabidi’shi, Fumu, peni patubakumono’be na sala, su nyota, su muntu abene su na muswa, su na busungu, su mu shibo ya lukano kushi tubakufubila ? 45 N’aye anebalule’shi, Nenwamba eyendo’shi, Mwanda wanubadi tanukitshina muntu umunenka biobio a bantu bakoto baba, nubadi tanunkitshina’mi biobio. 46 Na beniba banakatukye ku kukumba kwa nya nya, anka basha kalolo ku moyo wa nya nya.

 

Chapitre 26

1 Na pabadi Yisu bapudisha milungwilo yoso yaiya, balungwile beyi baye’shi, 2 Anûku’shi, kunyima kwa mafuku abidi kwanekale Kikilo, na Mwana a Muntu anapanibwe ngi kupudikibwa ku nkulusu.

3 Penipapa pabekoñene batshite bakata na bakulu ba bantu ku lupopo lwa tshite mukata ababaitanyine’shi, Kayafa, 4 na babetentekyeshene binangu biabadiakukwata Yisu na bulamalama ngi kumwipa. 5 Anka babambile’shi, Kasha kwiteshi tala batula eunga kwi bantu.

6 Na pabadi Yisu tàdi ku Betani ku shibo ya Shimono sha kifwi, 7 pabafikile mukashi kwadi, ena mulangi wa, alabasta, wa mwimu wa mananasha wa mûlo ukata, na bapangwile kunundu kwa mutwe waye pabashalele’ye ku mesa. 8 Anka pabamwene beyi, babatatshile kwishimba’shi, Kukini kwîni kusumbula ? 9 Mwanda ubadiakwiudiswa ku mûlo, ngi kupebwa balanda. 10 Anka Yisu baukile bebalungwile’shi, Kukini anusanisha mukashi, mwanda ubankitshina’ye mukitshino wi buwa. 11 Mwanda wanwikala na balanda n’enu mafuku oso, anka tanwibekale n’ami nabene mafuku oso. 12 Pabapangula’ye mwimu’u ku mbidi yande, bakitshi biabia mwanda wa kishikilo kiande. 13 Nenwamba eyendo’shi, kwoso kwanalungudibwe mukandu wawa wi buwa ku bungi bwa senga, kwanâkudibwe kabidi mubakitshi mukashi yawa, kiebukilo ku mwanda waye.

14 Na muntu namu a ekumi na babidi, baitanyinwe’shi, Yudashi a Ishikaleoto, bayile kwi batshite bakata 15 na bambile’shi, Anwe anukyebe kumpa kini, n’ami nanenulubule’ye ? Na babamupwandjikishe makuta makumi asatu. 16 Mpa na kipindji kiakia pabakimbile’ye kiamwino ki buwa kia kumulubula.

17 Kwifuku namu dia kwibedi dia mampa ashi kiushilo, kubafikile beyi kwi Yisu eshi, Kwikuni kodidi tukuloñamishe kwa kudya Kikîlo ? 18 Na bambile’shi Ndai munda mwa lupata kwi winiyawa, numulungule’shi, Mulambukishi eshi, Kipindji kiande tàkidi pepi ; nandama Kikilo ku kibalo kiobe na beyi bande. 19 Na beyi babakitshine mubebambile Yisu, na babaloñamishe Kikilo. 20 Na pabayile bufuku, aye bashalele ku mesa n’ekumi na babidi. 21 Na pababadile, aye bambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, muntu umune e n’enu anampane. 22 Na babadi na kiongwa ki bungi, na bababangile kumwipusha, ku muntu ku muntu’shi, N’ami, Fumu ?

23 Anka’ye balulwile’shi, Yawa asabika easa diaye n’ami mwilonga, ngi yawa ampana. 24 Mwana a Muntu ende eyendo bini bibabamufundjile ; anka mpè kwi muntu yawa anapanibwe Mwana a Muntu kwadi’ye ; bibuwa su muntu yawa tabadiakutandjibwa nya. 25 Na Yudashi bamupene, beyalwile’shi, N’ami, Labi ? Bamulungwile’shi, Boamba.

26 Pababadi tàbadi, Yisu batshile dimpa, batekyele, bedibale ; bapele beyi baye, bambile’shi, Atai, nudye ; diadia ngi mbidi yande. 27 Na batshile kipulu, batumbwile na bebapele’shi, Nutome bungi bwenu. 28 Mwanda wakidi mase ande ‘esambi dipya, akashibwe ku mitwe ya bantu bangi ku kulekyelwa kwa mabi. 29 Anka’mi nenulungula’shi, ntanatome bikuba’bi bia finyo kabidi nya, mpa na binobino mpa n’efuku diadia dianantome n’enu bipya ku bufumu bwa Shami.

30 Na pababadi babayimbi lono babatukile kwenda ku mwenge wa Olefe. 31 Yisu namu bebalungwile’shi, Anwe bosoboso nwanaponeshibwe ku bufuku buno ku mwanda wande. Mwanda ubafundjibwa’shi, Nanakupile kalama, na mikoko ya kibumbu yanapalakashibwe ; 32 anka panekale ne mubushibwe, nanenubadile ku Ngadile. 33 Na Pita bamwalulwile’shi, sunga bantu boso banaponeshibwe ku mwanda wobe, ami ntanaponeshibwe nya. 34 Yisu bamulungwile’shi, Nankwamba eyendo’shi, ku bufuku buno, kwibedi kushakusamine etombole konompele mashisa asatu. 35 Pita bamulungwile’shi, Sunga nafwa n’obe ntanakupele nya. Anka biabia bibambile bungi bwa beyi kabidi.

36 Na Yisu bafikile n’abo ku kibalo akitanyinibwa’shi, Ngetesemane, na balungwile beyi’shi, Nushale kuno bianende mu kuteka’kwa. 37 Na bafwishishe n’aye Pita na bana ba Sebede babidi, na babangile kupusha busungu kwishimba na kiongwa kikabe. 38 Na bebalungwile namu’shi, Eshimba diande dina busungu bwi bungi sunga bwa lufu ; nushale kuno, nwitalene n’ami. 39 Na bayile ku mpala kapindji, na bapone ku lukyebo lwaye, batekyele’shi, Shami, su ouku kukita biabia, onkishishe kipulu’ki ; anka kasha mwande mwankyebe, anka mobe mokyebe. 40 Na bafikile kwi beyi, na bebasañene mu tulo, na balungwile Pita’shi, Biabia, tanukamba kutala n’ami sa yimunenka ? 41 Nutale na nutekye, bianushakutwela mu kitompelo ; kikudi ki biya eyendo, anka musamba wi kubofula. 42 Na bayile diakabidi, batekyele’shi, Shami, su aki takinkidi kushi nekitomo, kifulo kiobe kikitshibwe. 43 Na bafikile n’ebasañana kabidi mu tulo mwanda ubadi meso abo bushito. 44 Na bebalekyele, bayile mu kuteka diakasatu, na bambile kabidi mayi eniâ. 45 Kunyima bafikile kwi beyi na bebalungwile’shi, Nulale tulo binobino, nwikishe kwikisha kwenu ; nutale sa yibesesela pepi, na Mwana a Muntu apanibwa ku masa a balwishe. 46 Ebwei, twende ; talanga, yawa ampana besesela pepi.

47 Na pabadi kiakula, talanga, Yudashi a ekumi na babidi, bafikile na kibumbu kikata n’aye na mpète na mitshi, babafu kwi batshite bakata na bakulu ba bantu. 48 N’aye namu bamupene, bebapele kilailo’shi, Yawa anamufifie, ngi’ye ; numukwate. 49 Na bafikile bukidi kwi Yisu’shi, Nakwimuna Labi ; na bamufifile. 50 Anka Yisu bamulungwile’shi, Aku, bofwila kini ? Na babafikile papa na babatentekyele Yisu masa abo na babamubambile. 51 Na talanga, muntu abo a bantu babadi na Yisu, bolwele easa na basomwene lupète lwaye, bakupile mufubi a tshite mukata, batshibile etwi diaye. 52 Yisu bamulungwile namu’shi, Alusha lupète lwobe ku mbalo yalo ; mwanda wanafwe ku lupète bantu boso abata lupète. 53 Obe opangisha’shi, Tanguku kwabila Shami binobino, antumina bangele bakile binunu ekumi na bibidi ? 54 Anamini mikanda y’Efile Mukulu yanafikishibwe, yibakula’shi, kwakwikala biabia ?

55 Ku sa yaiya kubambile Yisu bibumbu bia bantu’shi, Anwe nubafiki bu kulwa na ngifi na mpète na mitshi ngi kunkwata. Nashele mu tempelo kwifuku n’efuku mu kulambukisha, na nubadi tanunkwata. 56 Anka bintu bioso biabia bibafikile biakufikishibwa mikanda ya badimuni. Na beyi boso babamushiile papa na babasukile.

57 Abo namu bababambile Yisu babamufwishishe kwi Kayafa tshite mukata, kubekoñene bafundji ba mikanda na bakulu. 58 Na Pita bamulondele kula, mpa na ku shibo ya tshite mukata, na batwele mwamwa, bashalele na tupalai ngi kutala kusongo. 59 Na batshite bakata na bakulu na kakonge bungi bwako babakimbanga kitêlwilo kia kudimbila Yisu biabadiakumwipa. 60 Na tabasañene biabia, sunga badimbidishi bangi babafikile ku mpala. 61 Anka kunyima kubafikile badimbidishi babidi babambile’shi, Au eshi, Ami nauku kwipa tempelo ‘Efile Mukulu, na kumwibaka kabidi ku mafuku asatu.

62 Na tshite mukata baimene bamulungwile’shi, Twalula eyi ? Kini kia kiabakutêlulwila ? 63 Anka Yisu bauminine. Na tshite mukata bamwalulwile’shi, Nankutshipisha katshipo kwishina di’Efile Mukulu a Moyo’ shi, etulungule su obe e Kalestu, Mwana ‘Efile Mukulu ?

64 Yisu bamulungwile’shi, Boamba. Anka nenwamba’ shi, Kunyima nwanamone Mwana a Muntu mushale ku mboko yibalume ya bukome, afu pa makumbi ‘eulu. 65 Tshite mukata basanine namu bilamba biaye eshi, Bakâ Efile Mukulu, tukimbe bamo batêludi kukini ? talai, binobino nubapusha matuka. 66 Anwe anupangisha namini ? Na babalulwile’shi, Ena mpombo ya kufwa. 67 Na babamwele mata ku mpala aye na babamukupile bikoni, na bangi babamukupile mpi 68 eshi, Wetudimune obe Kalestu, nani yawa bakukupila ?

69 Na Pita badi mushale pasha mu lupopo, na songwakashi bafikile kwadi’shi, Obe kabidi bodi na Yisu a Ngadile. 70 Anka’ye bapele ku mpala a bantu boso’shi, Tanguku moamba. 71 Na pabayile’ye ku kitwelo, mungi bamumwene na balungwile bantu kwakwa’shi, Yawa muntu kabidi badi na Yisu a Nasalete. 72 Na bapele kabidi, na katshipo’shi, Tanguku muntu yawa. 73 Na kunyima kwa kapindji kapela, abo babaimene kwakwa babafikile mu kwamba Pita’shi, Obe ngi mukwabo eyendo, mwanda ubolesha mubwelelo wobe  biabia. 74 Na babangile kulumba na kupenda’shi, Tanguku yawa muntu. N’etombole dibasamine bukidi. 75 Na Pita batentekyeshe eyi binangu dibambile Yisu’shi, Kwibedi kushasama etombole, obe onompele mashisa asatu. Na batukile pasha, na badile bikabe.

 

Chapitre 27

1 Ku na mashikashika kubetentekyeshene binangu bungi bwa batshite bakata na bakulu ba bantu mwanda wa Yisu ngi kumwipa. 2 Na babamwanyine na babamufwishishe mu kumulubula kwi Ponteo Pilata, fumu.

3 Na Yudashi bamupene, pabamwene’ye bamweshibwa, baipailwe bufu, na balwishe makuta makumi asatu kwi batshite bakata na bakulu 4 eshi, Ne mulwishe, mwanda unampana mase ashi bubi. Anka’bo eshi, Biabia ngi mwanda wetu ? tala’be. 5 Na basumbwile makuta mu tempelo na bakatukile na bakepudikile nabene epolo.

6 Na batshite bakata babatshile makuta na babambile’shi, takupwandjikila na mwiya kwiaela munda mwa kitulo kia tempelo mwanda wadi mûlo wa mase. 7 Na babetentekyeshene binangu na babaule nao ebala dia mubumbi ngi kushika bantu babene mwamwa. 8 Ngi bibaitanyinibwa ebala diadia’shi, Ebala dia mase, mpa n’efuku dino. 9 Biabia bibafikiswe eyi dibakwilwe kwi Yelemia mudimuni’shi, Babatshile makuta makumi asatu, mûlo wa yawa batshibilwe mûlo, ababatshibile bana ba Isalele mûlo, 10 na babeyapene ku mutwe w’ebala dia mubumbi mubañambile Fumu.

11 Anka Yisu baimene ku mpala a fumu. Na fumu bamwipwishe’shi, Obe e fumu a bena Yuda su ? Na Yisu bamulungwile’shi, Boamba. 12 Na pabasongelwe’ye kwi batshite bakata na bakulu, bauminine nya. 13 Pilata namu bamwambile’shi, Topusha mwabatêlula bintu bingi ku mwanda wobe ? 14 Na badi tamwalula sunga eyi dimunenka, bibapule fumu kupula kwi bungi.

15 Na kwiteshi, fumu baubile na kulekyela bantu musungi umune, muntu oso ababakyebele. 16 Na penipapa pababadi na musungi ukata, eshina diaye, Balaba. 17 Biabia pababadi babekoñena, Pilata bebalungwile’shi, Anudidi namini ? nanenulekyele’ni su Balaba su Yisu aitanyinibwa’shi, Kalestu. 18 Mwanda ubaukile’ye mubabamulubwile ku mutwe wa kakonya.

19 Na pabashalele’ye ku lupuna lwa kîsambilo, pianaye bamutumine eyi’shi, Tokitanga kintu na yawa sha kalolo, mwanda unampusha busungu bwi bungi ku kilotwa kia tulo ku mutwe waye.

20 Anka batshite bakata na bakulu babakuminishe bibumbu batekye Balaba, baipe Yisu. 21 Na fumu bebalulwile’shi, Anudidi nenulekyele’ni a babidi baba ? Na babambile’shi, Balaba. 22 Pilata bebalungwile’shi, Abiabia nkite namini namu na Yisu aitanyinibwa’shi, Kalestu ? Babambile boso boso’shi, Aipaibwe ku nkulusu. 23 Na bambile’shi, Kukini ? Bakitshi bubi kini ? Anka babanyishishe kwaba’shi, Aipaibwe ku nkulusu.

24 Na pabamwene Pilata kwakula kwi bisumanga, anka eunga adifiki, batshile mema, na basulwile masa aye ku mpala a bantu’shi, Ami nabingi mwanda wa mase a sha kalolo yawa ; anwe nutale. 25 Na bantu boso babalulwile’shi, Mase aye ekale mwanda wetu na wa bana betu. 26 Na bebalekyele Balaba ; anka Yisu ngi abakupila’ye mukaba na bamulubwile mu kwipaibwa ku nkulusu.

27 Na masalai a fumu abafwishishe Yisu ku lupopo lwa fumu, na babamukongwele kibumbu kishima ; 28 na babamukashishe kilamba kiaye, na babamufwadikile ntwila ya mbidi ya mase. 29 Na babapombele kilongo kia meba, na babekitentekyele kunundu kwa mutwe waye, na kalenga kwiasa diaye dibalume ; na babakunamine manwi ku mpala aye, babamusengele’shi, Yamwa, Fumu a bena Yuda  ! 30 Na babamwele mata, na babatshile kalenga babamukupile ku mutwe. 31 Na pababadi babamusenge babamukashishe ntwila, na babamufwadikile bilamba biaye na babamukatwishe kwenda mu kumupudika ku nkulusu.

32 Pababakatukile babasañene mwina Kulene, eshina diaye, Shimono ; yawa abababambile kibambo kia kwenda, biadiakutwala nkulusu aye. 33 Na pababadi babafiki ku kibalo akitanyinibwa’shi, Ngolongota, (kibwelelo kiao’shi, Kibalo kia kibâla), 34 babamupele finika a kutoma, musobe na sumini ; na pabasòle’ye bapele kutoma. 35 Na pababamupudikile ku nkulusu, babeyabishene bilamba biaye, babatele lubesa. 36 Babashalele namu, na babamutale papa. 37 Na babembeleshe kusongela kwaye kwiulu kwa mutwe waye ; eshi, AU E YISU, FUMU A BENA YUDA. 38 Penipapa pabapudikile n’aye bangifi babidi, mungi ku mboko yibalume na mungi ku mboko yibakashi.

39 Anka’bo babakilekile babamubiandwile, bakwete kusanisha mitwe yabo, 40 eshi, Obe aipa tempelo, amwibaka ku mafuku asatu, epashe obe nabene. Su obe e Mwana ‘Efile Mukulu, ika ku nkulusu. 41 Anka biabia kabidi, batshite bakata babamusengele, na bafundji ba mikanda na bakulu’shi, 42 Aye bapashishe bangi bantu, tauku kwipasha nabene. E Fumu a Isalele ; aikye binobino ku nkulusu, na twanamukumine. 43 Aye bakuminine Efile Mukulu ; amupashe binobino su amukyebe. Mwanda ubambile’ye’shi, Ami ne Mwana ‘Efile Mukulu. 44 Na bangifi kabidi babapudikilwe n’aye babamubiandwile eni mabiandubiandu.

45 Mpa na sa yakasamombo pabadi mufito ku bungi bwa mapia mpa na sa ya kitema. 46 Na po sa ya kitèma Yisu babile n’eyi dibukopo’shi, Ele, Ele, lama sabakatani ? kwi bu kwamba’shi, Efile Mukulu ande, Efile Mukulu ande, kukini kubonshidi ? 47 Na bangi babaimene papa, pababapushishe babambile’shi, Au aitanyina Ediya. 48 Na muntu badi n’abo bayile lubilo mu kwata supundji na bamuushishe finika, batule kusongo kwa lombia na bamutambikile ngi kutoma. 49 Na bangi eshi, Lekyela ; tutale su Ediya anafikye kumupasha.

50 Na Yisu babile kabidi n’eyi dibukopo, na balekyele kikudi kiaye. 51 Na talanga, mbwisha a lushiko a mu tempelo basanwinwe pankatshi mpa na kwiulu mpa na mûshi, na senga yibatshinkiswe, na mabwe abatanyinwe, 52 na bilele bibabulwilwe ; na mbidi yi bungi ya bena selele babadi balale tulo, yibabushiswe, 53 yibatukile mu bilele kunyima kwa kubuka kwaye, na babatwele mu lupata lwi selele, babamwekyele kwi bantu .bangi. 54 Anka kapalai ka masalai, n’abo babadi n’aye bakwete kulama Yisu, pababamwene kutshinka kwa senga, na bintu bibakitshikile, babatshine kwi bungi’shi, Eyendo, Au badi Mwana ‘Efile Mukulu.

55 Na kwakwa kubadi bakashi bangi bakwete kutala kulakula, babalondele Yisu ku Ngadile, babamufubile ; 56 kwakwa n’abo badi Madia a Mangadala, na Madia, nyina a Yakobo na Yosese, na nyina a bana ba Sebede.

57 Pabayile bufuku pabafikile mpeta a Adimatea, eshina diaye, Yosefe, badi mwiyi a Yisu kabidi nabene. 58 Aye bayile kwi Pilata, na batekyele mbidi ya Yisu. Na Pilata bambile’shi, yitambikibwe. 59 Na Yosefe batshile mbidi, beyipombele mbwisha yitoka ya selele, 60 na beyiladishe mu kilele kiaye kipya kibapokwele mu lubwebwe ; babungulwishe namu ebwe dikata ku kibelo kia kilele, na bakatukile. 61 Na Madia a Mangadala badi kwakwa na mungi Madia, bakwete kushala ku mpala a kilele.

62 Maloba namu, abadi nguba balondele kiloñamisho ki’eteshi, kubekoñene batshite bakata na baFadishi kwi Pilata 63 eshi, Atutentekyesha binangu, Mwanana, mubambile sha madimi yawa, pabadi kiatala’shi, Kunyima kwa mafuku asatu, ami nanabukye kabidi, 64 Biabia ela namu mwiya’shi, kilele kilamibwe mpa n’efuku diakasatu, tala beyi baye bafika mu kumwiba, na bamba bantu’shi, Babushibwa kwi bafwe ; na ludimbo lwa kunyima lwanakile ludimbo lwa kwibedi. 65 Na Pilata bebalungwile’shi, Anwe nwi na balami ; ndai nwikishikye kishikilo kienu kianûku kushika nko. 66 Na babakashikile kilele, na babele kabanda kwibwe na balami babadi n’abo.

 

Chapitre 28

1 Ku bufuku namu bwa sabado, bitàbidi abikatuka nguba a Lubingo, kubafikile Madia a Mangadala na mungi Madia mu kutala kilele.

2 Na talanga, kubadi kutshinka kukata kwa senga, mwanda ubayikile mwangele a Fumu mwiulu, mu kubungulusha ebwe, na bashalele kunundu kwadio. 3 Lukyebo lwaye lubadi bu kabadibadi, na kilamba kiaye sô bu bukula bwa mpeshi. 4 Na ku mwanda wa mô waye kubasushile balami na babeyalwile bu bafwe.

5 Na mwangele beyalwile na balungwile bakashi’shi, Tanutshinanga’nwe, mwanda wanguku’shi, anukimbi Yisu baipailwe ku nkulusu. 6 Te kuno, mwanda ubabushibwa’ye mubambile’ye. Fwai nutale mbalo yibalele Fumu. 7 Na nwende bukidi nukalungule beyi baye’shi, mubushibwe kwi bafwe ; na talanga, ende ku mpala kwenu ku Ngadile kwanenumumone. Talai, ami nampu kwinulungula.

8 Na babatukile bukidi ku kilele na kususa na mulô ungi, na babayile lubilo mu kufwishisha beyi baye eyi. 9 Na talanga, Yisu bafumankene n’abo eshi, Nenwimuna  ! Na babakamukwata ku ngao na babamwishingile. 10 Yisu namu bebalungwile’shi, Tanutshinanga ; nukalungule banikye bande’shi, bende ku Ngadile ; kwakwa ngi kwabanamone’mi.

11 Na pababayile, talanga, bangi balami babayile munda mwa lupata, na babalungwile batshite bakata bintu bioso bibakitshikile. 12 Na pababakumbene na bakulu na pababadi babetentekyeshene binangu, babapele masalai bwedi bukata bwa makuta, eshi, 13 Ambai’shi, beyi baye babafikile ku bufuku na babamwibi pabatudi’twe balale tulo. 14 Na su mwanda aufiki ku matwi a fumu, atwe, twanamukuminishe, na twanenukashishe’nwe mwanda woso. 15 Na babatshile makuta na babakitshine mubalangikiswe. Na mukandu wawa ubekilene kwi bena Yuda mpa na dino efuku.

16 Anka beyi ekumi na umune babayile ku Ngadile ku mwenge ubebalungwile Yisu. 17 Na pababamumwene babamwishingile ; anka bangi babefunyafunya. 18 Na Yisu bafikile kwabadi, na bebalungwile’shi, Bukome bwoso bubampebwa mwiulu na pa senga. 19 Biabia nwende nukalambukishe beyi kwi maumbo oso, nwibâmbikye kwishina dia Yaya, na dia Mwana, na dia Muwa-wi-selele ; 20 nwanebalambukishe balame bintu bioso biandji mwinulungule. Na talai, ami nekala n’enu mafuku oso, mpa na kusongo kwa kipwa.

 

 

 

 

 

MUKANDU WI BUWA UBAFUND JILWE KWI MAKU

 

MAKU

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

 

Chapitre 1

1 Ebediebedi dia mukandu wi buwa wa Yisu Kalestu, Mwana ‘Efile Mukulu ; 2 bu bibafundjilwe kwi Esaya mudimuni’shi, Talanga, ami nantumu mukyendji wande ku mpala obe, analoñamishe eshinda diobe. 3 Eyi dia muntu adidi mu mapia a kabalala’shi, Nuloñamishe eshinda dia Fumu, nuludikye bikilo biaye susa.

4 Yoano bafikile, kwete kwambika bantu mu mapia a kabalala, kwete kulungula wa kwambikibwa kwa kwimwesha mwanda wa kulekyelwa kwa mabi. 5 Na bungi bwa kipia kia Yudiya babatukile kwenda kwadi, na bungi bwa bena Yelusaleme ; na babambikilwe kwadi mu mwela wa Yôdana mu kutâ mabi abo. 6 Yoano bafwele moa a shamo, na mukaba wa musokya ku kifuka kiaye, na badile shiye na buki bwa mutamba. 7 Na balungwile’shi, Muntu afu kumongo kwande bankidi ngofu, ashampwandjikila na kwiñama na kwangula mushinga wa sabato yaye. 8 Ami nenwambika mu mema, anka’ye anenwambikye na Muwa-wi-selele.

9 Ku mafuku aâ kubafikile Yisu ku Nasalete a Ngadile, na bambikilwe kwi Yoano mu Yôdana. 10 Na pabâbukile’ye bukidi mu mema, bamwene eulu tàdibâdibwa, na Muwa tàiki panundu paye bu kakutshikutshi ; 11 n’eyi dibafikile mwiulu’shi, Obe e Mwanande mukuminwe ; kodi’be ngi kunasepela.

12 Na Muwa bamutambwishe bukidi ku mapia a kabalala. Na badi mu mapia a kabalala mafuku makumi ana, mutompibwe kwi Kafilefile ; na baikyele na nyama ya bukyelo ; na bangele babamufubile.

14 Na pabadi Yoano balubwilwe, Yisu bafikile mu Ngadile, mu kulungula mukandu wi buwa wa bufumu bw’Efile Mukulu, 15 eshi, Kipindji kibafiki, na bufumu bw’Efile Mukulu bubesesela pepi ; nwimweshe, nukumine mukandu wi buwa. 16 Na pabadi kwete kukila pepi na mema a Ngadile, bamwene Shimono, na Andelo mwinaye, bakwete kwela makondja mu mema, mwanda ubabadi na mufubo wa su kukwata. 17 Yisu bebambile’shi, Nundonde, nanenwalule ku bakwatshi ba bantu. 18 Na babalekyele makondja abo bukidi, babamulondele. 19 Na pabadi mukile kwibedi kapindji, bamwene Yakobo, mwana a Sebede, na mwinaye Yoano, babadi mu bwato kabidi bakwete kutelula makondja abo. 20 Na bebaitanyine bukidi ; abo namu babalekyele shabo Sebede mu bwato na bena mifubo, na babamulondele.

21 Na babayile munda mwa Kapenaumu. Batwele mu kitumbwilo bukidi kwifuku dia sabado na balambukishe. 22 Na babapule kulambukisha kwaye, mwanda ubebalambukishe bu muntu na bukome, kasha bu bafundji ba mikanda. 23 Mu kitumbwilo kiabo mubadi muntu namu bakwatshibwa kwi kikudi kia mako, na bâbile’shi, 24 Twi n’obe mwanda kini, Yisu a Nasalete ? Obe bofiki mu kwitushimisha ? Nankûku ; we sha selele ‘Efile Mukulu. 25 Na Yisu bamusashile’shi, Umina ; tuka munda mwaye. 26 Kikudi namu kia mako, pabadi kibamuponesha na kusunya, kibâbile n’eyi dibukopo, na kibatukile munda mwaye. 27 Na bungi bwabo babapule, bibabeyeleshene mpaka’shi, Kini kia ? Kini kulambukisha kupya ! Ku bukome ngi kwalanga’ye sunga bikudi bia mako, na bibamukokyela. 28 Na lutumbu lwaye lubapalakyene bukidi ku bibalo bioso ku bungi bwa kipia kia Ngadile.

29 Na babatukile ku kitumbwilo bukidi, na babatwele na Yakobo na Yoano mu shibo ya Shimono na Andelo. 30 Na muko a Shimono, mukashi, balele na busungu bwa kalo. Na babamwambile bukidi ku mwanda waye. 31 Aye namu bafikile na bakwatshile easa diaye, bamubushishe ; kalo namu kabamukatukile, n’aye bebafubile.

32 Pa kayilwa shobe, pabadi nguba mutwele, babafwishishe kwadi bungi bwa bakumbi ba masungu n’abo babakwatshibwa kwi bikudi bibi. 33 Na bungi bwa lupata babakumbene ku kibelo. 34 Na bapashishe bantu bangi babakumbile masungu a sanga sobele ; batakulwile namu bikudi bibi bi bungi, na badi tabandjile bikudi bibi kwakula, mwanda ubabimutundwile.

35 Ku na mashikashika bwè, kwibedi kushatokyele bufuku kipindji kingi, babukile na batukile, bakatukile ku kibalo kishi bantu, na batekyele kwakwa. 36 Shimono namu n’abo babadi n’aye babamulondele ; 37 na pababadi babamusañana babamwambile’shi, Bantu boso abakukimbi. 38 Bebalungwile’shi, Twende kungi kuntu ku mpata yikoto yi pepi, biandjakulungula mulungwilo kwakwa kabidi, mwanda unafiki ku mutwe’u. 39 Na bayile, mu kulungula mulungwilo mu bitumbwilo biabo mu bungi bwa Ngadile, na mu kutakûla bikudi bibi.

40 Na sha kifwi bafikile kwadi, bamutekyele, bamukunamine pashi’shi, Su okyebe, ouku kunsula selele. 41 Na Yisu bapushishe lusa, bolwele easa diaye na bamukumine’shi, Nankyebe ; suluka. 42 Na pabakwile’ye, busungu bwa kifwi bubamukatukile bukidi na basulukile. 43 Na bamulangile, na bamukatwishe bukidi’shi, 44 Talanga, twambanga muntu oso eyi, anka nda, okelese obe nabene kwi tshite, na longa malongo mwanda wa kusuluka kwobe, abambile Mosese, mwanda wa kitêlwilo kwibatêlulwila. 45 Anka balukile, na babangile kubwela kwi bungi, na kupalakasha eyi, bishauku Yisu kutwela mu lupata kabidi ku mpala a bantu, anka baikyele kàshi ka lupata mu bibalo bishi bantu ; na babafikile kwadi ku lupèse lwoso.

 

Chapitre 2

1 Pabatwele’ye mu Kapenaumu kabidi kunyima kwa mafuku akoto, mukandu ubapalakyene’shi, tadi mu shibo. 2 Na bantu bangi babakumbeswe bukidi bishibadi yingi mbalo kabidi kasha sunga pa kibelo ; na bebalungwile eyi. 3 Na bantu babafikile, bakwete kutwala sha lunkalabe kwadi musemunibwe kwi bantu bana. 4 Pababadi tabauku kwisesela kwadi mwanda wa bantu be bungi, bababulwile musaka kwaikyele’ye ; na pababadi babatubula epunda babayishishe etanda dibalele sha lunkalabe kunundu kwadio. 5 Yisu namu, bibamwene’ye kukumina kwabo, bambile sha lunkalabe’shi, Mwana, mabi obe abakulekyelwa. 6 Anka bangi bafundji ba mikanda babadiko bashale kwakwa, babeyeleshene mpaka mu mashimba abo’shi, 7 Kukini muntu’u akula biabia ? Abiandwila Efile Mukulu. Nani auku kulekyela mabi shi Efile Mukulu bûpenka ? 8 Na Yisu bashingulwile bukidi mu kikudi kiaye’shi, tâbele mpaka biabia munda mwabo, bebambile’shi, Anwele mianda yaiya mpaka mu mashimba enu kukini ?

9 Kini kibakidi bukidi ? Su kwamba sha lunkalabe’shi, Mabi obe abalekyelwa : su kwamba’shi, Buka, eboshe etanda diobe, otambuke. 10 Anka bianudiakûka’shi, Mwana a Muntu ena bukome pashi bwa kulekyela mabi, bambile sha lunkalabe’shi, 11 Nankwamba’shi, Buka, eboshe etanda diobe ; ende ku shibo yobe. 12 Na babukile, na bebosheshe etanda diaye bukidi, na batukile ku mpala a bantu boso, bibabapule bosoboso, na babatumbikile Efile Mukulu’shi, tatwamwene biobio kalakala nya.

13 Na batukile kabidi pepi na mema, na kibumbu kishima kibafikile kwadi, na bebalambukishe. 14 Pabakile’ye, bamwene Lebi, mwana a Alefayo, mushale mu shibo ya milambu ; na bamwambile’shi, Ndonde. Aye namu baimene na bamulondele. 15 Na kunyima badi tàshala ku biâshi mu shibo yaye, na bapungi ba milambu be bungi na balwishe be bungi babashalele ku biâshi na Yisu na beyi baye ; mwanda ababadi be bungi, na babamulondele. 16 Na bafundji ba mikanda na baFadishi, pababamumwene kwete kudya na balwishe na bapungi ba milambu, babambile beyi baye’shi, Aye adi n’atomo na bapungi ba milambu na balwishe ? 17 Pabapushishe Yisu, bebambile’shi, Abo be na katshintshi tababila nanga anka’bo be na masungu. Ami tshimufikye mu kwitanyina basha kalolo anka balwishe.

18 Na beyi ba Yoano na baFadishi babadi bakwete kushila biâshi lushilo ; na babafikile mu kumulungula’shi, Kukini beyi ba Yoano na beyi ba baFadishi abashila biâshi, anka beyi bobe tabashila ? 19 Yisu bebambile’shi, Bana ba shibo ya bulunda abauku kushila biâshi apekala mwatshi a bulunda e n’abo ? Apekala be na mwatshi a bulunda n’abo, tabauku kushila. 20 Anka mafuku anafikye anebakatwishe mwatshi a bulunda, na penipapa pabanashile kwifuku diadia. 21 Takwi muntu atela kipindji kia mbwisha mupya ku kilamba kisâsukye, tala kilaka kialamuka ku kipindji kisâsukye, n’epunda diakaba bukata. 22 Takwi muntu namu atulu malofu a finyo a mulembwe mu misokya ya kala ; tala malofu abudisha misokya, na malofu ashimina na misokya, anka malofu a finyo a mulembwe akutulwa mu misokya yipya.

23 Na badi kwete kwenda mu mabala a mebele kwifuku dia sabado ; na beyi baye pababayile bababangile kumungula mamuma a mebele. 24 Na baFadishi babamulungwile’shi, Talanga, kukini abakitshi bishibipwandjikile na mwiya, kwifuku dia sabado ? 25 Aye bebalungwile’shi, Anwe tanubala mubakitshine Dafidi pabadi bakyembe na bapusha sala, nabene n’abo babadi n’aye ; 26 mubatwele’ye mu shibo y’Efile Mukulu ku kipindji kia Abiata tshite mukata, na badile mampa aale ashiapwandjikile na mwiya muntu oso kudya shi tshite ; na bapele kabidi abo babadi n’aye ? 27 Na bebalungwile’shi, sabado bapangilwe ku mwanda wa muntu, kasha muntu ku mwanda wa sabado. 28 Biabia Mwana a Muntu e Fumu a sabado kabidi.

 

Chapitre 3

1 Na batwele mu kitumbwilo kabidi ; na mwamwa mubadi muntu e n’easa diaye diume. 2 Na babamutale su amupasha ku sabado, biabadiakumusongela. 3 Aye namu bambile muntu n’easa diume’shi, Imana pankatshi. 4 Na bebambile’shi, kupwandjikile na mwiya su kukita buwa ku sabado, su kukita bubi ? su kupasha moyo, su kwipa ? Anka babauminine. 5 Na bebatale na sungu, kwete koñama mwanda wa mashimba abo bukopo, na bambile muntu yawa’shi, Ola easa diobe. Na bediolwele, n’easa diaye dibalushibwa biya. 6 Na baFadishi babatukile bukidi, babamuyidile lukuku na bena Elodo mwabadiakumwipa.

7 Na Yisu bakatukile na beyi baye kwenda ku mema ; na kibumbu kikata kia bantu ba mu Ngadile kibamulondele, na ba mu Yudiya, 8 n’abo ba ku Yelusaleme, na ba mu Idumea, na ba kwishiya dia Yôdana ; n’abo ba ku kipia kia Tshile na Shidono, kibumbu kikata, pababapushishe wa bintu bibakitshine’ye, babafwile kwadi. 9 Na bambile beyi baye’shi, bwato bukoto bumushele pepi mwanda wa kibumbu kia bantu, biabashakumufina. 10 Mwanda ubapashishe’ye bantu bangi, bibabamukonkyele kwi bantu boso babadi na masungu, bamukume. 11 Na bikudi bia mako, ku kipindji kioso kibamumwenebio, bibapone pashi ku mpala aye, na bibâbile’shi, Obe e Mwana ‘Efile Mukulu. 12 Na bebalangile milango yi bungi, tabamubwelanga.

13 Na bakamine ku mwenge, na bebaitanyine babakyebele’ye nabene kwibaitanyina, na babayile kwadi. 14 Na basangwile bantu ekumi na bantu babidi biabadiakwikala n’aye, biadiakwibatuma mu kulungula mulungwilo, 15 na kwikala na bukome bwa kutakûla bikudi bibi. 16 Na bapele Shimono dingi eshina, Pita. 17 Yakobo namu, mwana a Sebede, na Yoano, mwina a Yakobo ; na bebapele eshina dia Boanenge, bu kwamba’shi, Bana ba mukungulo ; 18 na Andelo, na Fidipi, na Batolomo, na Mateyo, na Tomasa, na Yakobo mwana a Alefayo, na Tadayo, na Shimono a Kyenene, 19 na Yudashi a Ishikaleoto bamupene kunyima.

Babafikile namu ku shibo. 20 Kibumbu kibakumbene kabidi biabashibaukye sunga kudya biâshi. 21 Pabapushishe bamwilo baye babatukile mu kumukwata, mwanda ubabambile’shi, Batumbakana. 22 Na bafundji ba mikanda babalalele ku Yelusaleme babambile’shi, E na Belesebubu ; na’shi, Kwi fumu a bikudi bibi ngi kwatakûla’ye bikudi bibi. 23 Na bebaitanyine kwadi na bebambile ku miele’shi, Kafilefile auku kutakûla Kafilefile namini ? 24 Ekale bufumu bubelamukila bufumu bwabwa tabuku kushala. 25 Na su shibo yibelamukila, shibo yaiya tayiuku kushala. 26 Kafilefile namu su atomboka ku mwanda waye nabene n’elamukila, aye tauku kushala, anka ena kipwilo kia kupwa. 27 Takwi muntu auku kutwela mu shibo ya sha ngofu na kusasa mono yaye kushi banya sha ngofu ebedi ; kunyima namu anasâse shibo yaye. 28 Nenwambile eyendo’shi, Mabi oso analekyelwe bana ba bantu, na mabiandubiandu oso ababiandula ; 29 anka muntu oso abiandwila Muwa-wi-selele tanekale na kulekyelwa kwa bubi bwabwa nya nya ; anka ashala na mpombo ya kulwisha kwa nya nya. 30 Mwanda ubabambile’shi, E na kikudi kia mako.

31 Nyinaye na bena baye babafikile ; babaimene pasha na babatumine kwadi kumwitanyina. 32 Kibumbu kibamufunyile sha sha sha. Na babamwambile’ shi, Tala nyinobe na bena bobe abakukimbi pasha, 33 Aye bebalulwile’shi, Nani e nyinami na bena bande ? 34 Na bebatale, kibumbu kiabo kia bantu babamufunyu sha sha sha, eshi, Talai nyinami na bena bande. 35 Mwanda muntu oso anakite kifulo ki’Efile Mukulu, yawa e mwinande na nkashanami na nyinami.

 

Chapitre 4

1 Na babangile kabidi kulambukisha pepi na mema. Na kibumbu kikata kibekoñene kwadi, bibatwele’ye mu bwato na bashalele ku mema ; na kibumbu kishima kibadi ku mapia pepi na mema. 2 Na bebalambukishe mianda yingi ku miele na bebambile ku kulambukisha kwaye’shi, 3 Pushai ; talanga, mukuni batukile mu kukuna. 4 Na pabakune’ye, lubio lumune lubapone ku nkula kw’eshinda, na twoni tubafwile mu kwiludya. 5 Na lungi lubapone ku kibalo kia mabwe kubalukutshilwe senga yingi, lubamene bukidi namu mwanda ubalukutshilwe senga yingi ; 6 na pabakankile nguba lubatatshile ; na mwanda ubalukutshilwe kishina ngi ubalumine. 7 Lungi namu lubapone, pankatshi pa meba, na meba abakule, abelufine, na lubadi talwitandena mebele. 8 Na lungi lubapone pa senga yi buwa, lubetandene mebele ; lubakule na lubakalabele bungi ; lubatandjile lumune mbio makumi asatu, lumune makumi asamombo, na lumune lukama mba. 9 Na bambile’shi, Yawa e na matwi a kupusha, apushe.

10 Na pabadi tàdi bûpenka bwaye, abo babadi n’aye na beyi ekumi na babidi babamwipwishe wa miele yaye. 11 Na bebambile’shi, Kubenupebwa kûka mwanda wa lukuku wa bufumu bw’Efile Mukulu ; anka mwanda wabo be pasha, bintu bioso abikitshibwa ku miele ; 12 biabia pa kutala, abatala kushi kumona, na pa kupusha, abapusha kushi kwifwakana, tala pangi baluluka na balekyelwa. 13 Na bebalungwile’shi, Anwe tanûku mwele wawa ? Anamini nwanaukye bungi bwa miele ? 14 Mukuni ngi akuna eyi. 15 Na bantu ba ku nkula kw’eshinda kubakunibwa eyi ngi baba ; panekale babapusha eyi, apafiki Kafilefile bukidi n’akasha eyi dibakunibwa munda mwabo. 16 Anka biabia abo babakunibwa ku bibalo bia mabwe, panekale babapusha eyi, babediata bukidi na mulô ; 17 na tabena kishina munda mwabo ; anka be basha kapindji kapela ; kunyima, apafiki mpè su kukolomonibwa mwanda w’eyi, abaponeshibwa bukidi. 18 Na bangi be bantu babakunibwa pankatshi pa meba ; baba ngi bantu abapusha eyi ; 19 na biongwa bia kino kipwa na ludimbo lwa bumpeta na ngabiabi ya bingi bintu, bibatwele munda, abifini eyi, na taditandena. 20 Baba namu babakunibwa mu senga yi buwa be bantu abapusha eyi n’abediata, n’abetandena ; umune makumi asatu, umune makumi asamombo, na umune lukama mba.

21 Na bebambile’shi, Mwinda aufiki biaudiakutulwa mûshi mw’ekumbo su mûshi mwa lusala ? Ta biaudiakutulwa kunundu kwa mutshi wa mwinda ? 22 Mwanda ushi mwanda woso ubumbikye ushauleshibwa ; na takufiama mwanda woso ushaumwekwa kunyima. 23 Su muntu oso e na matwi a kupusha, apushe. 24 Na bebambile’shi, Nutale mwanupusha ; lutshi lwoso lwanupwandjikisha’nwe nalo, lwanenupwandjikishibwe, na bingi bintu bianenutentekyelwe. 25 Mwanda muntu oso bâta, aye anapebwe bintu ; na yawa shâta, kwadi kwanakashibwe sunga bintu bi n’aye.

26 Na bambile’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu bwi biabia, bu muntu akukuna mbio mu senga, 27 akulala tulo ku bufuku, akubuka ku kanya, n’aye tauku amumena mbio na mwaikulu. 28 Senga yibetandene pôndo yinabene ; kwibediebedi mabishi, kunyima namu mwepo wa pôndo, kunyima mamuma akata mu mwepo wa pôndo. 29 Anka panekale pôndo bamongo, aye atumu lupète bukidi, mwanda ubafiki kipindji kia kinwelo.

30 Na bambile’shi, Atufwanisha bufumu bw’Efile Mukulu bu kini ? su twakwibupwandjikisha na mwele kini ? 31 Bwi bu lubio lwa mutadi. Palukunibwa mu senga sunga lubakidi mbio yoso bukoto yi pa senga, 32 anka palukunibwa, alukulu n’alukila midioko yoso bukata, n’alutusha ntabi yikata abiuku bioni bia kwiulu kushala mûshi mwa mutala wao.

33 Na ku yini miele yingi kubebambile’ye eyi, bu bibabaukile kupusha ; 34 na kushi mwele ngi kwashimwibambile’ye ; anka ku bufiabufia kubabwelele’ye beyi baye bintu bioso.

35 Na kwifuku diadia, pabafikile kayilwa shobe, bebambile’shi, Tusabukye kwishiya dia’kwa. 36 Na pababadi babakatusha kibumbu babamwatshile n’abo bu bibadi’ye mu bwato. Na angi mato abadi n’aye. 37 Na lupapi lwa bubi lubafikile, na mbunda ya mema yibakupile bwato, bibadi bwato bukwete kûla mema. 38 Aye namu badi kwikolo dia kunyima, mulale tulo ku musao. Na babamubushishe na babamulungwile’shi, àMulambukishi, twesanisha, mwanda utàtufu 39 Babukile namu, na balangile lupunga, bambile mema’shi, Leka, ikala talala. Na lupunga lubalekyele, na kubadi talala nyâ. 40 Na bebambile’shi, Nwina mô kukini ? Nuki tanwikala na kukumina ? 41 Na babatshine mô wi bungi, na babeyakushene’shi, Nani muntu yawa, bibamukokyela lupunga na mema ?

 

Chapitre 5

1 Na babafikile kwishiya dia mema, ku kipia kia baNgadala. 2 Na pabâbukile’ye mu bwato, mulume bafumankene n’aye bukidi mufwe mu nyembo, mukwatshibwe kwi kikudi kia mako ; 3 badi na kibalo kiaye mu nyembo, na takubadi muntu auku kumushitshika nya, kasha sunga na lukano ; 4 mwanda ubashitshikilwe’ye mashisa angi na bilonda ku ngao, na nkano ; na nkano yibakutwilwe na bilonda bia ngao bibatshibilwe bipindji bipindji, na takubadi muntu ena ngofu ya kumwikamisha. 5 Na mafuku oso ku bufuku na ku kanya badi mu kwâba n’eyi di bukopo na kwitapa ku mabwe, ku nyembo na ku mienge. 6 Anka pabamwene’ye Yisu kulakula, bayile lubilo na bamwishingile ; 7 na bâbile n’eyi di bukopo’shi, Ne n’obe mwanda kini, Yisu, Mwana ‘Efile Mukulu a kwiulu ? Nankulanga kwishina di’Efile Mukulu, tonkumbishanga. 8 Mwanda ubamwambile’ye’shi, Obe kikudi kia mako, tuka munda mwa muntu yawa. 9 Na bamwipwishe’shi, Eshina diobe dini ? Aye balulwile’shi, Kibumbu ngi eshina diande, mwanda utàtudi bungi bungi. 10 Na bamutekyele kwi bungi biashakwibikasha pasha pa mapia â. 11 Kwakwa namu kubadi kibumbu kikata kia ngulube yikwete kudya ku ngalala ya mwenge ; 12 na bikudi bibamutekyele’shi, Etutume munda mwa ngulube, tutwele munda mwayo. 13 Na Yisu bebikuminine. Na bikudi bia mako bibatukile na bibatwele mu ngulube ; na kibumbu kibasukile lubilo ku mwenge ukabe munda mwa mema, lubadi lwa tununu tubidi, na yibafwile mu mema. 14 N’abo babeyidishanga babasukile na babatwele mukandu ku lupata na ku mapia. Na babayile mu kumona kiamwino kibapone. 15 Na babafwile kwi Yisu, na babamwene yawa bakwatshilwe na bikudi bibi mushale, mufwale kilamba, ena kinangu kia kalolo, sunga yawa badi mukwatshilwe kwi kibumbu ; na babatshine mô. 16 N’abo babamwene babebalungwile mubakitshikile yawa bakwatshilwe kwi bikudi bibi, na mwanda wa ngulube. 17 Na bababangile kumuteka akatukye ku mapia abo. 18 Na pabadi tàtwele mu bwato, yawa bakwatshilwe kwi bikudi bibi bamutekyele wa kwikala n’aye. 19 Na badi tamukumina, anka bamwambile’shi, Nda ku shibo yobe kwi bakwenu, okebalungule namu wa bintu bikata bibakukitshina Fumu, na mubakupushishe’ye lusa. 20 Na bakatukile, na babangile kulungula mu Dekapolo wa bintu bikata bibamukitshine Yisu ; na bungi bwabo babapule.

21 Na pabasabukile Yisu kabidi mu bwato kwishiya, kibumbu kikata kibekongeshene kwadi ; n’aye badi pepi na mema. 22 Na mungi fumu a bafumu ba kitumbwilo bafikile kwadi, eshina diaye, Yailusu ; 23 pabamumwene’ye bapone ku ngao yaye ; na bamutekyele kwi bungi’shi, Mwanande mukashi, mukinga, e pepi na kufwa ; nankutekye ofikye namu kumutenteka masa obe kunundu kwaye apande ; n’anekale na moyo. 24 Bayile namu n’aye, kibumbu kikata kia bantu babamulondele na babamufine.

25 Na mukashi, bakumbile busungu abutukatuka mase mpeshi ekumi na ibidi, 26 na bakumbile bintu bingi kwi bananga be bungi, badi bapudisha namu bintu bioso bibadi n’aye, kushi kupanda nya, anka busungu bwaye bubakile kutama ; 27 pabadi bapusha wa Yisu, bafikile mu kibumbu kia bantu kumongo kwaye, na bakumine ntwila yaye easa. 28 Mwanda ubambile’ye’shi, Su nankumu sunga bilamba biaye easa, nanapashibwe. 29 Na mpokola a mase aye ubakamine bukidi, na bashingulwile mu mbidi yaye’shi, bapashibwa busungu bwabwa bubi. 30 Na Yisu baukile munda mwaye bukidi wa ngofu yibakatuka kwadi, beyakwile mu kibumbu’shi, Nani akumanga bilamba biande ? 31 Beyi baye babamulungwile’shi, Omono kibumbu kia bantu abakufini, n’Obe wamba’shi, Nani ankumanga ? 32 Na belele meso kumumona’ye bakitshine biabia. 33 Anka mukashi, batshine na basushile kisuso, baukile mubamukitshikile, bakapone pashi ku mpala aye na bamubwelele eyendo bushima bwadio. 34 Aye namu bamulungwile’shi, Mwana, kukumina kwobe kubakupasha ; nda talala, ikala biya ku mwanda wa busungu bwobe bubi.

35 Pabadi kiakula, pabafikile bantu kwi fumu a kitumbwilo’shi, Mwanobe bafu ; kukini kosanisha Mulambukishi kabidi ? 36 Anka Yisu bapushishe eyi dibakwilwe balungwile fumu a kitumbwilo’shi, Totshinanga, anka kumina. 37 Na badi takumbasha muntu oso n’aye kushi Pita na Yakobo na Yoano, mwina a Yakobo. 38 Na babafikile ku shibo ya fumu a kitumbwilo ; na bamwene maunga, na bantu bakwete kutusha mpolo na bakwete kudila kwi bungi. 39 Pabatwele’ye, bebambile’shi, Anwele biuwa n’anudidi ku mwanda kini ? Mwana tamufwe, anka mulale tulo. 40 Na babamusepele. Anka’ye pabadi bebatusha bungi bwabo, batshile se a mwana, na nyinaye, n’abo babadi n’aye, na batwele munda mubalele mwana. 41 Na pabadi bakwata easa dia mwana bamulungwile’shi, Taleta kumi, (pa kubwedibwa’shi, Songwakashi nankwamba’shi, Buka). 42 Na songwakashi babukile bukidi na batambukile ; mwanda ubadi’ye sha mpeshi ekumi na ibidi. Na babapule bukidi kupula kwi bungi. 43 Na bebalangile kwi bungi’shi, Muntu taukanga mwanda wawa ; na bambile’shi, bamupe kintu kia kudya.

 

Chapitre 6

1 Na bakatukile kwakwa na bafikile ku kipia kiaye, na beyi baye babamulondele. 2 Na pabafikile sabado pababangile’ye kulambukisha mu kitumbwilo, na bantu bangi babapushishe babapule’shi, Yawa bâta bintu biabia kwikuni ? Na bukalabwino bubamupebwa bwi bwa namini ? Na yini mikitshino ya ngofu yibakitshibwa ku masa aye ? 3 Ta n’aye museshi a mitshi, mwana a Madia, mukulu a Yakobo na Yosese na Yudashi na Shimono ? Bankashanaye namu tabe n’etu kuno ? Na babaponeswe ku mwanda waye. 4 Na Yisu bebambile’shi, Mudimuni takutwa lutumbu kushi ku kipia kiaye na kwi bamwilo baye, na ku shibo yaye. 5 Na badi tauku kukita mukitshino woso wa ngofu kwakwa, kushi bakumu masa aye kunundu kwa basha mapungi bakoto na bebapasha. 6 Bapule namu mwanda ubabakyembele kukumina. Na befunyine mu mpata, ku lupata ku lupata, mu kulambukisha bantu.

7 Na baitanyina beyi ekumi na babidi kwadi ; babangile kwibatuma ku babidi ku babidi, na bebapele bukome kwiulu kwa bikudi bia mako ; 8 na bebambile’shi, tabatwalanga kintu kioso ku mwanda wa lwendo, kishi kibango bûpenka ; kasha biâshi, kasha dimba, kasha makuta mu kifunda kiabo ; 9 anka bafwale sabato na tabafwalanga mitwelo ibidi. 10 Na bebambile’shi, Kwoso kwanutwele mu shibo, nushale kwakwa bianukatuka ku lupata lwalwa. 11 Na kibalo kioso kianekale takinwata, na tabenupusha, pa kukatuka kwakwa nukumune senga yi mûshi mwa ngao yenu ngi kwibatêlulwila. 12 N’abo babakatukile na babalungwile’shi, Bantu bemweshe. 13 Na babatakulwile bikudi bibi bi bungi, na babafikinye basha mapungi bangi mwimu, na babebapashishe.

14 Na fumu Elodo bapushishe, mwanda ubatumbile eshina diaye, na bambile’shi, Yoano Mwambiki babuku kwi bafwe, na ku mutwe wawa kubekitena mikitshino yaiya ya ngofu munda mwaye. 15 Bangi namu babambile’shi, E Ediya. Na bangi babambile’shi, E mudimuni, bu bangi badimuni. 16 Anka pabapushishe Elodo, aye bambile’shi, Yoano anantshibile mutwe waye, ngi yawa babuku kwi bafwe. 17 Mwanda ubatumine Elodo mikyendji na bakwatshile Yoano, na bamushitshikile mu shibo ya lukano mwanda wa Elodiasa, piana a Fidipi mwinaye, mwanda ubamwatshile’ye bulunda. 18 Yoano namu bambile Elodo’shi, Takupwandjikile na mwiya obe kwikala na piana a mwinobe. 19 N’Elodiasa bamumanikile lumani, na bakyebele kumwipa, na badi tauku, 20 mwanda ubatshine Elodo Yoano, baukile’shi, e sha kalolo na sha selele, na bamubombeleshe biya. Na pabadi bamupusha bakitshine bintu bingi, na bamupushishe na mulô. 21 Na pabafikile efuku dia kiamwino dibabatentekyeshe kutandjibwa kwa Elodo binangu, aye baloñamishe bilolo biaye eteshi, na tumanda, na bantu bakata ba ku Ngadile. 22 Na pabadi mwana a Elodiasa, mukashi, batwele, bashise masha na basepeleshe Elodo na bantu babadi n’aye ku biâshi, Na fumu bambile songwakashi’shi, Ontekye kintu kioso kiokyebe, n’ami nanakupekio. 23 Na bamutshipile’shi, Kintu kioso kionontekye nanakupekio, sunga bufumu bwande pankatshi. 24 Na batukile, bambile nyinaye’shi, Ntekye kini ? Aye’shi, Mutwe wa Yoano Mwambiki. 25 Na batwele binobino kwi fumu bukidi, na batekyele’shi, Nankyebe ompe bukidi mutwe wa Yoano Mwambiki mwilonga. 26 Na fumu badi na kiongwa ki bungi, anka mwanda wa katshipo kaye na wa bantu babashalele ku biâshi n’aye, badi takyebe kumupela. 27 Na fumu batumine esalai bukidi dia balami baye, na bambile’shi, mutwe waye ufwishibwe. Aye namu batukile na batshibile mutwe waye mu shibo ya lukano ; 28 na bafwishishe mutwe waye mwilonga, na bapele songwakashi ; na songwakashi bapele nyinaye. 29 Na pababapushishe beyi baye, babafikile mu kwibosha mbidi yaye, na babeyiladishe mu kilele.

30 Na batumibwe babakumbene kwi Yisu. Na babamulungwile bintu bioso, sunga kintu kioso kibabakitshine na kintu kioso kibabalambukishe. 31 Na bebambile’shi, Fwai bûpenka bwenu ku kibalo kishi bantu, nwikishe kapindji kapela. Mwanda ubadi bantu bangi mu kufika na mu kwenda, na babadi tabamono kipindji su kia kudya biâshi. 32 Na babakatukile bûpenka bwabo mu bwato kwenda ku kibalo kishi bantu, 33 Na bantu bangi babebamwene bakwete kwenda, na babebatundwile, babayile mbilo mbilo ku nkula a mapia ku mpata yoso, na babafikile kwakwa kwibedi kwabo. 34 Na basabukile na bamwene kibumbu kikata kia bantu, na bebapushishe lusa, mwanda ubabadi bu mikoko yishi na kalama. Na babangile kwibalambukisha mianda yingi.

35 Na pabatâle kanya, pababafwile beyi baye kwadi na babambile’shi, Kibalo’ki takina bantu, na kanya kakile kutâla, 36 ebakashe bende ku mapia na ku mpata yi pepi, beule biâshi bia kudya. 37 Anka’ye bebalulwile’shi, Anwe nwibape, badye. Babamwambile’shi, Twakwenda namu mu kûla mampa kipwandjikilo kia denaleo nkama ibidi, twibape badye ? 38 Aye bebambile’shi, Nwi na mampa anga ? Nukatale. Pababaukile babambile’shi, Atano, na su ibidi. 39 Na bebalangile’shi, bebashadikye pashi pa kimwâ, bibumbu bibumbu. 40 Na babashalele ku ñamba ku ñamba, bantu lukama lukama, na bantu makumi atano makumi atano. 41 Na batshile mampa atano na su ibidi, na batale kwiulu ; batumbwile na babâle mampa ; bapele namu beyi baye ngi kutula ku mpala abo. Na bebabile bungi bwabo su ibidi. 42 Na babadile bungi bwabo na babaikwite. 43 Na babasangwile bipindji bibâle bibakumbene bipupo ekumi na bibidi mba, na bipindji bia su kabidi. 44 Abo namu babadile mampa babadi balume tununu tutano.

45 Na babambile beyi baye kibambo bukidi kia kutwela mu bwato, bende kwibedi mpa na ku Betesaida kwishiya, apekala’ye nabene akasha bantu. 46 Na pabadi bebaladika, bayile ku mwenge mu kuteka. 47 Na pabayile bufuku, bwato bubadi pankatshi pa mema, n’aye badi nabene ku mapia. 48 Na bebamwene tàbafumbakana na kwipâ mwanda ubapapwile lupunga ku mpala abo, na bafikile kwabadi ku kilo kiakana kia bufuku, kwete kutambuka panundu pa mema na badiakwibakila. 49 Anka’bo, pababamumwene kwete kutambuka panundu pa mema, babapangishe’shi, E mukishi ; na babâbile. 50 Mwanda ubabamumwene bungi bwabo, na babatshinkile ku mashimba abo. Anka’ye bakwile n’abo bukidi, bebalungwile’shi, Nunishe mashimba ; n’amino, tanutshinanga. 51 Na bakamine kwabadi mu bwato na lupunga lubalekyele. Na babapule kupula kwi bungi munda mwabo ; 52 mwanda wabashibashingule mwanda wa mampa â ; mwanda ubanishiswe mashimba abo.

53 Na pababadi babasabuka babafikile ku kipia kia Ngenesalete, na babakungu bwato. 54 Na pababadi babakatuka mu bwato, bantu babamutundwile bukidi ; 55 na babatambukile kipia kishima, bababangile kutwala ku matanda bakumbi boso ba masungu, kwoso kubabapushishe’shi, Aye ekudi. 56 Na kwoso kubatwele’ye, su ku tupata tukoto su ku mpata yikata su ku mapia, babaladishe basha masungu mu mabulu a bituka, na babamutekyele’shi, bakume sunga lwembe lwa ntwila yaye ; na bungi bwa bantu babamukumine babapashiswe masungu.

 

Chapitre 7

1 Na baFadishi na bangi bafundji ba mikanda babekoñene kwadi bafwe ku Yelusaleme ; 2 na babamwene bangi beyi baye abadi biâshi na masa afite, bu kwamba’shi, ashiasule. 3 Mwanda wa baFadishi na bena Yuda boso, kushi babasula masa abo lôsô, tabadi ; be mu kulama mulekyelo wa bashabo. 4 Na pa kwaluka kwibulu dia kituka tabadi kushi babetumpu mema ; na yingi miswelo yikudi yi bungi yibabata kwiyilama, mwanda wa kusula kwa makopo na malondo na ngeso ya muninga. 5 Na baFadishi na bafundji ba mikanda babamwipwishe’shi, Kukini beyi bobe tabende na mulekyelo wa bakulu ? anka abadi biâshi na masa afite. 6 Aye bebalulwile’shi, Esaya badimwine eyendo ku mwanda wenu, basha malupa, bu bibafundjilwe’shi, Bantu baba abanemeka ku milomo yabo ank’eshimba diabo di n’ami kulakula ; 7 anka abangishingila bisumanga, abalambukisha kulambukisha kwabo kwa milango ya bantu. 8 Anwe anushila mulanga w’Efile Mukulu n’anulama mulekyelo wa bantu. 9 Na bebambile’shi, Eyendo, nubakumbu mulango w’Efile Mukulu bianudiakulama mulekyelo wenu. 10 Mwanda ubambile Mosese’shi, Nemeka shobe na nyinobe ; na’shi, Yawa abiandwila su nyinaye su shaye afwe. 11 Anka’nwe’shi, Su muntu amba shaye su nyinaye’shi, Ki Kôbana, (bu kwamba’shi, Kibalongibwa elongo), ku mwanda wa kintu kioso kiodiakusunga nakio kwandji ; 12 anwe namu tanumubandjila kukitshina su shaye su nyinaye mufubo woso kabidi ; 13 biabia nubalengula eyi di’Efile Mukulu ku mulekyelo wenu ubanwitambikishena ; n’anukita yini mianda yi bungi bungi.

14 Na baitanyine kibumbu kabidi na bebambile’shi, Numpushe bungi bwenu ; na nushingule. 15 Takwi kintu ki pasha pa muntu su kibatwele munda mwaye akiuku kumufitshisha ; anka bintu abituku munda mwaye, bîbi ngi abifitshisha muntu. 17 Na pabadi bakatuka ku kibumbu na batwele munda mwa shibo, beyi baye babamwipwishe mwanda wa mwele wawa. 18 Na bebambile’shi, Anwe kabidi anukutwa kiukilo biabia ? Tanushingula’shi, kintu kioso ki pasha, su kibatwele munda mwa muntu takiuku kumufitshisha, 19 mwanda wakishikitwele mwishimba diaye, anka mwifu diaye ; akiedibwa pasha namu, mwanda wa kukumuna biâshi bioso mako. 20 Na bambile’shi, Kintu akituku munda mwa muntu, nkîki ngi akifitshisha muntu. 21 Mwanda wa munda, mwishimba dia bantu ngi amutuku binangu bibi, malubi, 22 mampotshi, mashisa a bantu, matesha, ngabiabi, mabi, madimi, nkolwa, butshi, mabiandubiandu, nkomanga, buswikiswiki ; 23 bungi bwa bintu biabia bibi ngi abituka munda, n’abifitshisha muntu.

24 Na baimene, na bakatukile kwakwa kwenda ku kipia kia Tshile na Shidono. Batwele namu mu shibo yimune, badi eshi, muntu taukanga, anka tauku kufibwa. 25 Anka mukashi badi na mwana-mukashi mukinga ena kikudi kia mako, pabapushishe’ye mukandu waye, bafikile bukidi, bapone ku ngao yaye, 26 Mukashi namu badi mwina Ngidiki, n’eumbo dia Sidia-Feniki. Na bamutekyele atushe namu kikudi munda mwa mwanaye. 27 Anka Yisu bamwambile’shi, Bana baikutshiswe kwibedi, mwanda ushiupwandjikile, biâshi bia bana kwata na kwibiela kwi mbwa. 28 Anka’ye balulwile na bamulungwile’shi, Eyendo Fumu ; sunga mbwa yi mûshi mwa mesa ayidiya sengo ya bana. 29 Na bamwambile’shi, Ku mwanda w’eyi diadia, nda ; kikudi kibatuku munda mwa mwanobe. 30 Na bakatukile kwenda ku shibo yaye, na basañene mwana mulale pa lusala, na kikudi kibaposoka.

31 Na bakatukile kabidi ku kipia kia Tshile na bafikile mwishinda dia Shidono, mpa na ku mema a Ngadile, pankatshi pa kipia kia Dekapolo. 32 Na babafwishishe sha kitwi kwadi, sha kalemo ; na babamutekyele atentekye easa diaye kunundu kwaye. 33 Na bamukashishe kwifina kwenda ku nkula, na batwesheshe minwe yaye mu matwi aye ; bele mata, bakumine edimi diaye ; 34 na pabadi bebosha meso aye kwiulu beyalashene, na bamwambile’shi, Efata, bu kwamba’shi, Shikulwa lôsô. 35 Na matwi aye abashikwilwe bukidi, na mushila w’edimi diaye ubashitwilwe, na bakwile biya. 36 Na bebalangile’shi, tabalungulanga muntu oso ; anka pabakalabele’ye na kwibalanga, abo pabo babakalabele na kubwela mwanda, 37 na babapule kwi bungi’shi, Bakitshi bintu bioso biya ; bapushisha sunga basha bitwi, na bâkusha sunga basha tumama.

 

Chapitre 8

1 Ku mafuku aâ, pabadi kibumbu kikata kikudi kabidi, na babadi tabena kintu kia kudya, baitanyine beyi baye kwadi’shi, 2 Nampushishe bantu baba lusa mwanda ubabashala n’ami binobino mafuku asatu, na tabena kintu kia kudya ; 3 su nebatumu pasha na sala, banapungile mwishinda mwanda ubafiki bangi kulakula. 4 Na beyi baye babamwalulwile’shi, Ku kibalo kini kwanaukye muntu kwata biâshi bia kwikutshisha bantu baba kuno ku mapia a bisumanga 5 Na bebaipwishe’shi, Nwina mampa anga ? Babambile’shi, Musambobidi. 6 Na bambile bantu’shi, bashale pashi. Batshile namu mampa musambobidi, na pabadi batumbula babâlwile, na bapele beyi baye batule ku mpala abo ; na babatule ku mpala a bantu. 7 Na babadi na tungi tusu tukoto ; na pabadi batumbula bambile’shi, ebatule twatwa ku mpala abo. 8 Na babadile na babaikwite ; na babasangwile bipèse bibâle bibashele bisele musambobidi mba. 9 Na babadi bu tununu tuna twa bantu ; na bebatumine pasha. 10 Na batwele mu bwato bukidi na beyi baye, na bafikile ku kipia kia Dalamanuta.

11 Na baFadishi babafikile na bababangile kwela n’aye mpaka, bakwete kudila kilailo kwadi kia mwiulu, mu kumutompa. 12 Na beyalashene mwishimba diaye, na bambile’shi, Kipwa’ki akikimbi kilailo ku mwanda kini ? Nenwamba eyendo’shi, Kilailo takianapebwe kipwa’ki nya. 13 Na bebalekyele, na batwele mu bwato kabidi na basabukile kwenda ku dingi eshiya.

14 Na babailwa kutwala biâshi, tababadi na biâshi bioso mu bwato bishi dimpa dimunenka. 15 Na bebalungwile’shi, Talai, nudimukye mwanda wa kiushilo kia baFadishi na kiushilo kia Elodo. 16 Na babeleshene mpaka’shi, Mwanda watushina biâshi. 17 Yisu bibashingulwile’ye, bebambile’shi, Kukini anwele mpaka mwanda wanushina biâshi ? Anwe nuki tanushingula ? Tanûku sunga binobino ? Anwe nwina mashimba enu bukopo su ? 18 Nwina meso ; tanumono ? Nwina matwi ; tanupusha ? Na tanutentekyesha binangu ? 19 Panambâlwile bantu tununu tutano mampa atano, anwe nubasangwile bipupo binga bia bipèse bibâle ? Abo’shi, Ekumi na bipupo bibidi. 20 Na panambâlwile bantu tununu tuna mampa musambobidi, nubasangwile bisele binga bia bipèse bibâle ? Abo’shi, Musambobidi. 21 Aye bebambile’shi, Anwe nuki tanwaukile ?

22 Babafikile namu ku Betesaida ; na babafwishishe mpofu kwadi, babamutekyele’shi, amukume masa. 23 Na bakwatshile mpofu kwiasa, bamufwishishe kàshi ka lupata ; na pabadi bele meso aye mata, batentekyele masa aye kunundu kwaye ; na bamwipwishe’shi, Omono kintu ? 24 Na bebosheshe meso aye na bambile’shi, Namono bantu, mwanda wanebamono bu bi mitshi, bakwete kutambuka. 25 Kunyima batentekyele masa aye kabidi ku meso aye, n’aye batale kânana, balushibwa meso, na bamwene bintu bioso biyabiya. 26 Na bamutumine ku shibo yaye eshi, Totwelanga mu lupata nya.

27 Na Yisu batukile na beyi baye kwenda ku mpata ya Kyesadia-Fidipi. Baipwishe beyi baye mwishinda’shi, Bantu abamba namini ku mwanda wande, neni ? 28 Abo babalulwile’shi, Yoano Mwambiki ; na bangi’shi, Ediya ; anka bangi’shi, Mungi mudimuni. 29 Aye bebaipwishe’shi, Anka’nwe anwamba namini ku mwanda wande, neni ? Pita bamwalulwile’shi, Obe e Kalestu. 30 Na bebalangile tabalungulanga muntu oso mukandu waye.

31 Na babangile kwibalambukisha’shi, Mwana a Muntu akukumba bintu bingi, n’akupedibwa kwi bakulu na kwi batshite bakata, na kwi bafundji ba mikanda ; n’akwipaibwa, na kunyima kwa mafuku asatu kwadiakubuka kabidi. 32 Na bakwile eyi diadia ku mpala a bantu. Pita namu bamwatshile na babangile kumusashila. 33 Anka’ye beyalwile, na pabamwene’ye beyi baye, basashile Pita’shi, Katuka kumongo kwande, Kafilefile ; mwanda woshotentekyesha bintu bi’Efile Mukulu binangu, anka bintu bia bantu. 34 Na baitanyine kibumbu na beyi baye, na bebambile’shi, Muntu oso su adila kufwa kumongo kwande, epele nabene, eboshe nkulusu aye, andonde. 35 Muntu oso anadile kubombelesha moyo waye aneushimishe, anka muntu oso anashimishe moyo waye ku mwanda wande na wa mukandu wi buwa, aneupashe. 36 Muntu anasunge kini su bâta senga yishima na bashimisha moyo waye ?

37 Muntu akushintula moyo waye ku kintu kini ? 38 Muntu oso anampushise’mi bufu na mayi ande ku kipwa’ki kia bulubi na kia bubi, Mwana a Muntu anamupushise’ye bufu kabidi, pafiki’ye mu kilengo kia Shaye na bangele be selele.

 

Chapitre 9

1 Na bebambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Mwanda wa bangi bekudi babaimana kuno, tabanasòle lufu nya, anka panekale babamono bufumu bw’Efile Mukulu bufikye na ngofu.

2 Na kunyima kwa mafuku asamombo Yisu batshile n’aye Pita na Yakobo na Yoano, na bebafwishishe kunundu kwa mwenge ula bûpenka bwabo. Na balulwe mbidi ku meso abo ; 3 bilamba biaye bibasangûkile bitoka sô, bishabiuku mushingi oso a ntoshi kwibitosha biabia. 4 Na Ediya bamwekyele kwabadi na Mosese, na babadi bakwete kwilungushena na Yisu. 5 Na Pita balulwile Yisu’shi, Labi, bibuwa atwe kwikala kuno ; tukite bitanda bisatu, kimune kiobe, kimo kia Mosese, kimo namu kia Ediya. 6 Mwanda washimukye’ye mwadiakwakula, mwanda ubabapushishe mô wi bungi. 7 N’ekumbi dibafikile mu kwibabwikila, n’eyi dibafwile munda mw’ekumbi eshi, Yawa e Mwanande mukuminwe ; numupushise’ye. 8 Na pababadi babele meso bukidi, babadi tabamone muntu oso nya, Yisu bûpenka bwaye n’abo.

9 Bibabalalele ku mwenge, bebalangile tabalungulanga muntu oso bintu bibabamwene, kushi Mwana a Muntu akwikala bebo kwi bafwe. 10 Na bababombeleshe eyi diadia, mu kwiyipushena mwanda wa kwiboa kwi bafwe. 11 Na babamwipwishe’shi, Kukini abamba kwi bafundji ba mikanda’shi, Ediya badiakufika kwibedi ? 12 Na bebalulwile’shi, Ediya afiki kwibedi eyendo, analushe bintu bioso biya. Na kubafundjibwa wa Mwana a Muntu namini’shi, akukumba kwi bungi, n’akubengibwa ? 13 Anka nenwamba’shi, Ediya bafiki, na babamukitshina moso mubabakyebele bu bibafundjibwa ku mwanda waye.

14 Na pabafikile’ye kwi bangi beyi bamwene kibumbu kikata kibebafunyu na bafundji ba mikanda bakwete kwela n’abo mpaka. 15 Na bungi bwa bantu pababamumwene babapule bukidi, na babayile kwadi mbilo na babamupele moyo. 16 Na bebaipwishe’shi, Anwele n’abo mpaka ya kini ? 17 Na muntu umune a mu kibumbu balulwile’shi, Mulambukishi, nafwishanga mwanande kodi, ena kikudi kia kamama ; 18 na kibamututula pashi koso kwakimukwata ; atusha namu mafulu n’akunya meno aye, n’anyana bibi. Na nandungwile beyi bobe bekitushe na tabaukile. 19 Anka’ye bebalulwile’shi, Kipwa kishi kukumina ; nanekale n’enu mpa na kipindji kini ? Naubila n’enu kiubishi mpa na kipindji kini ? Numufwishe kwandji. 20 Na babamufwishishe kwadi. Na pabamumwene’ye, kikudi kibamunyengele bukidi ; na bapone pashi befulakyene, kwete kutusha mafulu ku kanwa. 21 Na baipwishe shaye’shi, Kipindji ki namini kibaikala biabia n’aye ? Aye’shi, Mpa na bukinga bwaye ; 22 n’akimwele mashisa a bungi mu kalo na mu mema ngi kumwipa ; anka’be su ouku kukita kintu kioso, etupushise lusa namu, etufubishe. 23 Na Yisu bamwambile’shi, Su ouku  ! Bintu bioso abiuku kukitshibwa kwi yawa akumina. 24 Na se a mwana bâbile bukidi’shi, Nankumina ; omfubishe mwanda wa kwifunyafunya kwande. 25 Anka pabamwene Yisu kibumbu tàkikumbana mbilo, basashile kikudi kia mako’ shi, Obe kikudi kia tumama na kia bitwi, ami nakwamba’shi, Tuka munda mwaye, totwelanga munda mwaye kabidi nya. 26 Na pabadi kibâba eyi na kibamunyenge kwi bungi, kibatukile ; na mwana bafikile bu muntu mufwe, bibambile bantu bangi’shi, Bafu. 27 Anka Yisu bamukwatshile kwiasa, bamwibosheshe, na baimene. 28 Na pabadi batwele mu shibo, beyi baye babamwipwishe ku bufiabufia eshi, Kukini atwe tatwibaukye kwikitakûla ? 29 Aye bebalungwile’shi, Kiniki, mushindo wakio, takiuku kutuka kushi ku kuteka.

30 Na babakatukile kwakwa na babayile ku Ngadile ; na takyebe muntu oso kûka ; 31 mwanda ubalambukishe’ye beyi baye na bebalungwile’shi, Mwana a Muntu analubulwe ku masa a bantu, na banamwipe ; na panekale mwipaibwe, kunyima kwa mafuku asatu kwanabukye’ye kabidi. 32 Anka’bo tabaukye eyi diadia, na babatshine kumwipusha.

33 Babafikile namu ku Kapenaumu, na pabadi’ye mu shibo bebaipwishe’shi, Anwelanga kini mpaka mwishinda ? 34 Na babauminine mwanda ubabeleshene mpaka mwishinda, wani mukile bukata. 35 Na bashalele, baitanyine ekumi na babidi ; bebambile’shi, Su muntu akyebe kwikala kwibedi, anekale kumongo kwa bantu boso, na mufubi a bantu boso. 36 Na batshile mwana mukinga, na bamutule pankatshi pabo ; na pabadi bamwibosha ku maboko aye bambile’shi, 37 Muntu oso anate wini mwana umune kwishina diande, angata’mi, muntu oso angata tangata’mi anka yawa bantumine.

38 Na Yoano bamwalwile’shi, àMulambukishi, tubamwene muntu kwete kutakûla bikudi bibi mwishina diobe, na tubamulekyeshe mwanda washimwitulonde’ye. 39 Anka Yisu eshi, Tanumulekyesha ; mwanda ushiwikale muntu umunenka anakite mukitshino wa ngofu mwishina diande, n’anaukye bukidi kumbiandwila. 40 Yawa shalwiya n’etu e sha mwanda wetu. 41 Muntu oso anenupe kipulu kia mema a kutoma kwishina diande, mwanda utànudi bena Kalestu, nenwamba eyendo’shi, tanakutwe kwata bwedi bwaye nya. 42 Na muntu oso anaponeshe mwana umunenka a bakinga baba bakoto babankumina, kubakidi buwa ku mwanda waye su ebwe dikata diakushitshikibwa ku shingo aye n’akwedibwa mu mema. 43 Su easa diobe adikuponesha, editshibe ; bibuwa obe kutwela ku moyo kilema, kasha kwikala na masa abidi, kwenda ku kibundulu, mu kalo kashakashima nya. 45 Na su lwao lwobe alukuponesha, elutshibe ; bibuwa obe kutwela mu moyo kikopo, kasha kwikala na ngao yobe ibidi, kwedibwa mu kibundulu. 47 Na su eiso diobe adikuponesha, edipokole ; bibuwa obe kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu na kiso kasha kwikala na meso abidi kwedibwa ku kibundulu kia kalo, 48 kushakufwiya kifinyo kiabo, kushakushimibwa kalo. 49 Mwanda wanatobibwe muntu oso na kalo, n’elongo dioso dishîkye kalo dianatobibwe na mungwa. 50 Mungwa wi buwa, anka su mungwa ubasoboloka nwaneutobe na kini ? Nwikale na mungwa munda mwenu banabene, na nwikale talala muntu na mwinaye.

 

Chapitre 10

1 Na bakatukile kwakwa, bafikile ku kipia kia Yudiya, na kwishiya dia Yôdana. Na bibumbu bibekoñene kabidi kwadi, na bebalambukishe kabidi bu bibadi muswelo waye. 2 Na bangi baFadishi babafikile kwadi babamwipwishe’shi, Kubapwandjikila na mwiya muntu kukatusha pianaye ? mu kumutompa. 3 Anka’ye bebalulwile’shi, Mosese benulangile namini ? 4 Abo’shi, Mosese bamufundjishe mukanda wa bulunda bufwe, aye kumukatusha. 5 Anka Yisu bebalulwile’shi, Benufundjile mulango wawa mwanda wa mashimba enu bukopo. 6 Anka mpa n’ebediebedi dia kupangibwa kwa bintu, Efile Mukulu bebapangile mulume na mukashi, 7 Ku mutwe wawa kwanalekye muntu shaye na nyinaye, n’analamate kwi pianaye ; 8 na babidi baba banekale musamba umunenka ; biabashakwikala babidi nya, anka musamba umunenka. 9 Biabia, bintu namu bibasambika Efile Mukulu, muntu tebilamunanga. 10 Na mu shibo kabidi mubamwipwishe beyi baye ku mwanda wawa. 11 Na bebambile’shi, Muntu oso anakatushe pianaye n’anate mungi bulunda bamulwishisha mwanda wa butesha. 12 Na su mukashi anakashe mulunda aye n’anende kwi mungi mulume bulunda, ena kulwisha kwa butesha.

13 Na babatwele bana bakinga kwadi, ebakume masa aye. Anka beyi babebasashile babebatwele. 14 Anka pabamwene Yisu, bashiile mwishimba, na bebambile’shi, Bandai kulekyela bana bakinga, bafikye kwandji, tanwibabambanga ; mwanda wi bufumu bw’eulu bwa benibaba. 15 Nenwamba eyendo’shi, Muntu shâta bufumu bw’Efile Mukulu bu bi mwana mukinga, tanatwele mwamwa nya. 16 Na pabadi bebata ku maboko aye na batenteka masa aye kunundu kwabo, bebalumbulwile.

17 Na pabadi tènde mwishinda, muntu bafikile kwadi lubilo, bakunamine ku mpala aye na baipwishe’shi, àMulambukishi e buwa, nkite kini kupiana moyo wa nya nya ? 18 Yisu namu bamwambile’shi, Kukini ongitanyina’shi, Buwa ? Takwi muntu e buwa shi umune, Efile Mukulu. 19 Obe ouku milango’shi, Twipanga. Toyilanga mukashi abene. Twibanga. Todimbilanga muntu. Todimbanga. Nemeka shobe na nyinobe. 20 Aye bamwalulwile’shi, Mulambukishi, ne mulame bintu biabia bioso mpa na bukinga bwande. 21 Na Yisu bamutale, na bamukyebele kifulo ; na bamwambile’shi, Kiokutwa kintu kimune ; nda okaudishe bintu bioso bi n’obe, opane namu balanda, n’onwekale na bumpeta munda mw’eulu ; n’ofw’ondonde’mi. 22 Anka’ye bafitshile ku mpala mwanda w’eyi diodio, bakatukile na kiongwa, mwanda ubadi’ye sha mono yi bungi.

23 Yisu namu bekyebwile, na bambile beyi baye’shi, Kini bukopo, abo be na mampeta kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu. 24 Na beyi babapule mayi aye. Anka Yisu bebalwile kabidi’shi, Bana, kini bukopo, abo babakumina mampeta kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu. 25 Shamo kutwela mwiso dia shinge kwi kubofula, anka mpeta kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu kwi bukopo. 26 Na babapule kwi bungi, na babambile’shi, Anani auku kupashibwa ? 27 Anka Yisu bebatale, na bambile’shi, Ku mwanda wa bantu, biabia bibakaba, anka ku mwanda w’Efile Mukulu, nya ; mwanda ubaukibwa bintu bioso kukitshibwa kwi Efile Mukulu. 28 Na Pita babangile kumulungula’shi, Talanga, atwe tubalekye bintu bioso na tubakulondo. 29 Yisu bambile’shi, Nankwamba eyendo’shi, Mwanda wa muntu oso balekye shibo, su bandumianaye, su bankashanaye, su yaya, su tabo, su bana, su mapia, ku mutwe wande na ku mutwe wa mukandu wi buwa ; 30 wini muntu tanakutwe kwata nkama nkama binobino ku kino kipindji ; mashibo, na bandumiana, na bankashana, na batabo, na bana, na mapia, na kukolomonibwa pamune ; na ku kipwa’kia akifu, moyo wa nya nya. 31 Anka bantu bangi be kwibedi banekale kusongo ; na be kusongo banekale kwibedi.

32 Na babadi mwishinda dia kwenda ku Yelusaleme, na Yisu badi kwete kwenda kwibedi kwabo ; na babapule na babatshine bibabalondele. Na batshile ekumi na babidi kabidi, na babangile kwibamba wa biamwino biadiakumupona ; 33 eshi, Talai, tàtwende ku Yelusaleme, na Mwana a Muntu analubulwe kwi batshite bakata na kwi bafundji ba mikanda ; na banamumweshe mpombo ya kufwa, na banamulubule kwi maumbo ; 34 banamusenge namu, banamukupile mikaba, banamufile mata, na banamwipe ; na kunyima kwa mafuku asatu kwanabukye’ye kabidi.

35 Na Yakobo na Yoano, bana ba Sebede, babafikile kwadi eshi, àMulambukishi, atudidi biodiakwitukitshina kintu kioso kiatwanakutekye. 36 Aye bebalungwile’shi, Bianukyebe nenukitshine bi namini ? 37 Na babamulungwile’shi, Etupe biobio, tushale, umune ku mboko yobe yibalume na mungi ku mboko yobe yibakashi, ku kilengo kiobe. 38 Anka Yisu bebambile’shi, Tanûku bianutekye. Anwe anukamba kutoma kipulu kiantomo’mi ? Su kwambikibwa na kwambikwa kwanambikibwa ? 39 Na babamulungwile’shi, Atukamba. Yisu bebalungwile’shi, Kipulu kiantomo’mi, anwe nwanekitome ; na kwambikwa kwanambikibwa’mi, anwe nwanambikibwe nako ; 40 anka kushala ku mboko yande yibalume su ku mboko yande yibakashi takwi mwanda wande kupa, kushi kwabadi babakuloñamiswa. 41 Na pabapushishe beyi ekumi, bababangile kushîla mu mashimba mwanda wa Yakobo na Yoano. 42 Anka Yisu bebaitanyine kwadi, na bebalungwile’shi, Anûku abo abapwandjikila na kubumba maumbo be na bufumu kwiulu kwabo ; na bantu babo bakata abebakila bukome. 43 Anka takwikala biabia kwanudi. Anka muntu oso adidi kwikala mukata kwanudi anekale mufubi enu ; 44 na muntu oso adidi kwikala kwibedi kwenu anekale mpika a bantu boso. 45 Mwanda ushiufikye sunga Mwana a Muntu mu kufubilwa, anka kufuba, kupela bantu bangi moyo waye, nkulo ya kwibakûla.

46 Na babafikile ku Yediko ; na pabadi tàtuku ku Yediko, na beyi baye na kibumbu kikata, Batemayo, mwana a Temayo, muteki badi mpofu, badi kwete kushala ku lupèse lw’eshinda. 47 Na pabapushishe’ye’shi, Kwi Yisu a Nasalete, babangile kwâba’shi, Yisu, Mwana a Dafidi, ompushise lusa namu. 48 Na bantu bangi babamusashile, ekale talala. Anka’ye bakile kwâba kwi bungi’shi, Mwana a Dafidi, ompushise lusa namu. 49 Na Yisu baimene na bambile’shi, Numwitanyine. Na babaitanyine mpofu’shi, Nisha eshimba, imana, akwitanyina. 50 Aye basumbwile mutwelo waye, babukile bukidi, na bafikile kwi Yisu. 51 Na Yisu bamwalulwile’shi, Kini kiodidi nkukitshine ? Na mpofu eshi, Laboni, ñate meso ande. 52 Yisu bamwambile’shi, Nda, kukumina kwobe kubakupasha. Na batshile meso aye bukidi, na bamulondele mwishinda.

 

Chapitre 11

1 Na pababesesele pepi na Yelusaleme pe Betefange na Betani, ku mwenge wa Olefe, batumine beyi baye babidi, 2 na bebambile’shi, Ndai mu kapata kakoto ke ku mpala enu, na pa kutwela mwamwa nwanasañane mwana a mpunda bukidi mushitshike, shatentamine muntu oso kunundu kwaye mpa na binobino ; numushitule, numufwishe kuno. 3 Na su muntu oso enwamba’shi, Anukitshi biabia kukini ? nwambe’shi, Fumu amwabile ; n’anamutume bukidi. 4 Na babakatukile na babasañene mwana a mpunda mushitshike ku kibelo pasha kwibula di’eshinda, na babamushitwile. 5 Bangi namu babaimene kwakwa babambile’shi, Anukitshi kini ? mu kushitula mwana a mpunda. 6 Na babebambile bu bibambile Yisu ; n’abo babebalekyele. 7 Na babafwishishe mwana a mpunda kwi Yisu, na babâse ntwila yabo kunundu kwaye, n’aye batentamine kunundu kwaye. 8 Na bantu bangi babâle bilamba biabo mwishinda ; bangi namu mapupwa ababatshibile mu mabala. 9 N’abo babayile kwibedi n’abo babafwile kumongo babâbile mayi’shi, Osana ; Yawa atumbikwe afiki kwishina dia Fumu. 10 Bufumu butumbikwe abufiki bwa shetu Dafidi. Osana mu kibalo kikile kwiulu.

11 Na batwele mu Yelusaleme munda mwa tempelo ; na pabadi batompo bintu bioso, mwanda ubadi tàkudi binobino pa kiolwa, bayile ku Betani n’ekumi na babidi.

12 Maloba namu, pababadi babakatuka mu Betani, aye badi na sala. 13 Na pabamwene’ye mutshi wa figi kulakula ubadi na mabishi, bafikile su pangi asañana bikuba kwakwa. Na pabafikile’ye kwaudi, basañene kasha kintu anka mabishi bûpenka bwao, mwanda ushibadi kipindji kia bikuba bia figi. 14 Na beyalulwile na bewambile’shi, Muntu tadyanga bikuba kodi mpa na binobino nya nya. Beyi baye namu babapushishe.

15 Na pabafikile Yisu ku Yelusaleme, n’aye batwele mu tempelo, babangile kwibatakûla babapanishe na babaule mu tempelo, baubikile mesa a bashintudi ba makuta, na mpuna ya bantu babapanishe tukutshikutshi ; 16 badi tamukumine muntu oso kutwala kintu kioso mu tempelo. 17 Na balambukishe’shi, Ta kubafundjibwa’shi, Shibo yande yanatemunibwe shibo ya kuteka mwanda wa maumbo oso ? Anka’nwe nubeyalula kifiamino kia bangifi. 18 Na batshite bakata na bafundji ba mikanda babapushishe, na babakimbile mwabadiakumwipa ; mwanda ubabamutshine, mwanda ubapule kibumbu bungi bwakio kulambukisha kwaye. 19 Na pabafikile kayilwa shobe batukile kashi ka lupata.

20 Na pababakile ku na mashikashika bwè babamwene mutshi wa figi ubaumu mpa na ku mishi. 21 Pita namu batentekyeshe binangu, bamwambile’shi, Labi, talanga, mutshi wa figi ubolumbile ubaumu. 22 Yisu bebalulwile’shi, Nwikale na kukumina kwi Efile Mukulu. 23 Nenwamba eyendo’shi, Muntu oso anambe mwenge wawa’shi, Kashibwa, edibwa mu mema, na tanefunyefunye mwishimba diaye, anka anakumine’shi, eyi diamba’ye dianafikye, anekale na kintu kiamba’ye. 24 Biabia ngi bianenwamba’shi, Bintu bioso bianutekye na bianwipusha, nukumine’shi, nubebiata, na nwanekale nabio. 25 Na bianwimana na kuteka, su nwina muntu oso mwanda, numulekyele, biakwinulekyela Shenu kabidi a mwiulu malwisha enu.

27 Na babafikile kabidi ku Yelusaleme. Na pabatambukile’ye mu tempelo, batshite bakata babafikile kwadi na bafundji ba mikanda na bakulu ; 28 na babamwambile’shi, Ku bukome bwa namini kokita’be bintu biabia ? Na nani bakupele bukome bwabwa bwa kukita bintu biabia ? 29 Na Yisu bebalulwile’shi, Nanenwipusha’nwe eyi dimune, na nungalule eyi ; na nanenulungule wa bukome bwankita bintu biabia nabo. 30 Kwambika kwa Yoano kubadi su kw’eulu su kwa bantu, nungalule eyi. 31 Na babetentekyeshene binangu’shi, Su twamba’shi, Kw’eulu, aye anambe’shi, Biabia kukini kwanushibamukumine ? 32 Anka su twamba’shi, Kwa bantu… babatshine bantu ; mwanda ubatentekyeshe bantu boso wa Yoano’shi, e mudimuni eyendo. 33 Na babalulwile Yisu’shi, Tatûku. Yisu bebalungwile’shi, Ami kabidi ntanenulungule wa bukome bwankita bintu biabia nabo.

 

Chapitre 12

1 Na babangile kwibamba mu miele. Muntu bakune ebala dia finyo, bedifunyishe lupopo, babundwile namu kifino kia finyo, na baibakile shibo yila yê ya kitalo, na balekyele na bantu ba mifubo ya finyo, na bakatukile ku mapia. 2 Na batumine mufubi kwi bena mifubo ku kipindji, biadiakwata bingi bikuba kwi bena mifubo bi’ebala dia finyo. 3 Anka babamwatshile, na babamukupile, na babamwalwishe minweminwe. 4 Na batumine kabidi mungi mufubi kwabadi ; babamutapile ku mutwe, na babamukishe lukiso. 5 Na batumine mungi kabidi, na babaipaile yawa ; na bamo bangi ; babakupile bangi na babaipaile bangi. 6 Badi ki na mwana umune mukuminwe ; na bamutumine kwabadi kusonga eshi, Bananemekye mwanande. 7 Anka bena mifubo baba babeyakushene’shi, Yawa ngi piani ; twende, tukamwipe, na bupiani bwanekale bwetu. 8 Na babamwatshile na babamwipaile, na babamutushishe pasha p’ebala dia finyo. 9 Kini namu kianakite sh’ebala ? Anafwile kunyasha bena mifubo, n’anape bangi bantu ebala. 10 Anwe tanubala sunga eyi diadia mu mukanda w’Efile Mukulu ? Eshi, Ebwe dibapele bebashi ba shibo, ndidi dibafiki ebwe dia kwipaka ; 11 adi ngi dia Fumu, na tàdidi kipaso ku meso etu ? 12 Na babakimbile kumukwata, na babatshine bantu ; mwanda ubabashingulwile’shi, bâkula mwele ku mwanda wabo. Babamulekyele namu na babakatukile.

13 Na babatumine bangi baFadishi kwadi na baElodo, biabadiakumukwata ku kwakula. 14 Babafikile namu kwadi na babambile’shi, àMulambukishi, atûku’shi, Obe e eyendo, na totshina muntu umune ; mwanda woshobekyela mbidi ya muntu, anka olambukisha muswelo w’Efile Mukulu eyendo. Akupwandjikila na mwiya kulambula Kyesa milambu su nya ? 15 Tulambule ? su tatulambule ? Anka’ye baukile malupa abo, bebambile’shi, Kukini kwanuntompo Numfwishishe denaleo, mutale. 16 Na babamufwishishe. Na bebambiIe’shi, Adi efwanika diani, na mukanda kunundu ? Babamulungwile’shi, Dia Kyesa. 17 Na Yisu bebalulwile’ shi, Nutambikye bintu bia Kyesa kwi Kyesa, na bintu bi’Efile Mukulu kwi Efile Mukulu. Na babamupule bila.

18 Na baSaduki babafikile kwadi babambile’shi, Kubushibwa kwa bafwe takwikudi ; na babamwipwishe’shi, 19 àMulambukishi, Mosese betufundjile’shi, Su tutu a muntu afwa, aleka pianaye na tamulekye mwana, mwinaye anate pianaye bulunda n’anakushishe tutwaye bana. 20 Kubadi namu bana musambobidi ba nyina ; mukulu batshile mukashi bulunda, na bafwile kushi kuleka bana. 21 Na yawa akabidi bamwatshile na bafwile kushi kuleka bana ; n’anka biabia kabidi yawa akasatu. 22 Na musambobidi bungi bwabo babadi tabalekye bana. Kusongo kwabo kwa bungi bwabo kubafwile mukashi kabidi. 23 Ku kwiboshebwa kwa bafwe ku kipindji kianababukye kabidi, aye anekale piana ani n’abo ? Mwanda ubamwatshile bulunda bungi bwa musambobidi. 24 Na Yisu bebalulwile’shi, Ta ku mwanda wawa kwanulubu ? mwanda wanushanûku mukanda w’Efile Mukulu su ngofu yaye. 25 Pabababuku kwi bafwe, tabata malunda na tabapebwa malunda, anka be bu bangele munda mw’eulu. 26 Anka mwanda wa bafwe, eshi, banabushibwe, tanubala ku mukanda wa Mosese ku kishingatshilo ki’efufu, mubamwambile Efile Mukulu’shi, Ami ng’Efile Mukulu a Abalami, n’Efile Mukulu a Isaka, n’Efile Mukulu a Yakobo ? 27 Aye t’Efile Mukulu a bafwe, anka a bantu abatala. Biabia nubalubu kwi bungi.

28 Na mufundji a mikanda badi mufikye, bebapusha bakwete kwiyipushena, baukile’shi, Yisu bebalulwile biya, bamwipwishe’shi, Mulango kini wi kwibedi kwa milango yoso ? 29 Na Yisu balulwile’shi, Mulango wa kwibedi wi’shi, Nupushe, Isalele ; Fumu Efile Mukulu etu e Fumu umunenka ; 30 n’onokyebe Fumu Efile Mukulu obe n’eshimba diobe dishima, na kikudi kiobe kishima, na binangu biobe bishima, na ngofu yobe yishima. 31 Wakabidi wi’shi, Onokyebe mukwenu bu’be nabene. Takwi ungi mulango ubakidi yiniyi. 32 Na mufundji a mikanda bamwambile’shi, Bibuwa, Mulambukishi ; bwakula eyi di’eyendo. Mwanda wadi’ye umunenka ; na takwi mungi shi’ye ; 33 na kumukyeba’ye n’eshimba dishima, na binangu bishima, na ngofu yishima, na kukyeba mukwenu bu’be nabene, kukile bungi bwa malongo ose ashikye kalo, na bipailo bioso. 34 Na Visu, pabamumwene’ye balula na bukalabwino, bamwambile’ shi, Obe twe kulakula na bufumu bw’Efile Mukulu. Na kunyima kwa kipindji kiakia, takubadi muntu n’eshimba dia kumwipusha kabidi.

35 Na Visu beyalulwile pabalambukishe’ye mu tempelo’shi, Bafundji ba mikanda abamba namini’shi, Kalestu e Mwana a Dafidi ? 36 Dafidi nabene bambile mu Muwa-wi-selele’shi, Fumu bambile Fumwami’shi, Shala pa mboko yande yibalume binankutulu bantu abalwiya n’obe kasawilo ka ngao yobe. 37 Dafidi nabene amwitanyina’shi, Fumu ; e namu mwanaye namini ? Na kibumbu kikata kibamupushise na mulô.

38 Na bebambile ku kulambukisha kwaye’shi, Dimukai mwanda wa bafundji ba mikanda, abakyeba kwenda na nkandjo yila, na kunemekibwa ku mabulu a bituka, 39 na mpuna ya kwibedi mu bitumbwilo, na mbalo ya kwibedi mu mateshi ; 40 abadiya mashibo a bakashi ba bafwe, n’abateka nteko yila mwanda wa madimi abo. Baba banamweshibwe mpombo yi bukopo.

41 Na Yisu bashalele ku mpala a kitulo kia tempelo, na bamwene mubele bantu makuta mu kitulo ; na bangi babadi basha bintu babele makuta angi. 42 Na mukashi a mufwe bafikile, mulanda, bele mwamwa masenki abidi e kipwandjikisho ki’ekuta dimune. 43 Na baitanyine beyi baye kwadi, na bebalungwile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Mukashi a mufwe yawa, mulanda, elanga kipwandjikisho kikile kiabo bungi, kia bungi bwabo babele mu kitulo ; 44 mwanda ubabele bintu bungi bwabo bibabadi nabio bingi ; anka’ye, ku bulanda bwaye, elanga bintu bioso bibadi’ye nabio ; bushima bwa bintu biaye.

 

Chapitre   13

1 Na pabadi tàtuku mu tempelo, mungi mwiyi aye bamulungwile’shi, àMulambukishi, tala ; kini mabwe â  ! kini mashibo â  ! 2 Na Yisu bamwalulwile’shi, Omono mashibo â akata ? Kuno takwanashale ebwe dimunenka kunundu kw’ebwe dishadiedibwa pashi.

3 Na pabadi tàshala kunundu kwa mwenge wa Olefe ku mpala a tempelo babamwipwishe ku bufiabufia kwi Pita na Yakobo na Yoano na Andelo, 4 eshi, Etulungule namu, peni panekale bintu biabia ? Na kilailo kianekale namini kia kipindji ki bintu biabia bioso bi pepi na kufikishibwa ? 5 Na Yisu balulwile na babangile kwibalungula’shi, Nudimukye tala muntu oso enuumbakasha. 6 Bantu bangi banafikye mwishina diande eshi, N’amino ; na banaumbakashe bantu bangi. 7 Anka panwanapushe wa ngoshi na wa bikandukandu bia ngoshi, tanusanishibwanga, mwanda wakufika bintu biabia, anka kusongo takwi kwinikwakwa. 8 Mwanda wanatombokyele eumbo eumbo, na bufumu bufumu ; na ku bingi bibalo kwanekale matshinka a senga, na bipupa bia sala bianafikye, na maunga ; bintu biabia bi kibangilo kia kuyaya.

9 Anka nudimukye mwanda wenu banabene, mwanda wabanenulubule ku bimu ; na nwanakupidibwe mu bitumbwilo ; na nwanafwishibwe ku mpala a milopwe n’a bafumu ku mutwe wande, mwanda wa kitêlwilo kwibatêlulwila. 10 Na mukandu wi buwa wakulungudibwa kwibedi kwi maumbo oso. 11 Peni namu abenutwala n’abenulubula, tanwikalanga na sumba kwibedi, mwanudiakwamba ; anka eyi dioso dianenupebwe ku sa yaiya, nwidiakule’dio ; mwanda wanushanwakula’nwe anka Muwa-wi-selele. 12 Na mwana analubule mungi mwana a nyinaye ku lufu, na yaya analubule mwana ;, na bana banebatombokyele babebatanda na banebaipaishe. 13 Na nwanapedibwe kwi bantu boso ku mutwe w’eshina diande. Anka yawa anekale mwimane mpa na kusongo, aye anapashikwe.

14 Peni panumono tongye a lusaso mwimane kwashakwimana (yawa abala ashingule), abo namu be mu Yudiya basukye ku mienge ; 15 na yawa e kunundu kwa shibo taikye munda, na tatwele mwa’nka kukasha kintu kioso mu shibo yaye ; 16 yawa namu e mwibala talukile mu kwata ntwila yaye. 17 Anka mpè kwabadi be na maimi, na kwabadi abaomesha mabele ku mafuku aâ. 18 Nutekye namu’shi, takwikalanga biobio ku mieshi ya mashika. 19 Mwanda wanekale mafuku aâ na kiongwa bu bishibadi biabia mpa n’ebediebedi dia kipango kibapangile Efile Mukulu mpa na binobino, na takwanekale biabia kabidi nya. 20 Na kushi Fumu bafudisha kipwandjikisho kia mafuku aâ, takubadiakupashibwa musamba woso ; anka ku mutwe wa basangulwe babasangwile’ye ngi kubafudisha’ye mafuku aâ. 21 Na penipapa, su muntu oso anenwambe’shi, Talai, kuno kwi Kalestu ; su’shi, Talai, akwa ; tanukuminanga. 22 Mwanda wanaimane baKalestu ba malupa na badimuni ba malupa, banaleshe bilailo na bipaso biabadiakuumbakasha (su abauku biabia), sunga basangulwe banabene. 23 Anka’nwe dimukai ; talai, ne mwinulungule bintu bioso kwibedi.

24 Anka ku mafuku aâ, kunyima kwa kiongwa kiakia, kwanafitshishibwe nguba, na mweshi tawanatule etata diao pashi ; 25 nyenene namu y’eulu yanasomokye, na bilolo bi mwiulu bianatshinkishibwe. 26 Na penipapa pabanamone Mwana a Muntu afiki mu makumbi na ngofu yi bungi na kilengo ki bungi. 27 Na penipapa panatume’ye bangele n’anaungwile basangulwe baye mpa na mpunga ina, mpa na kusongo kwa senga mpa na kusongo kw’eulu.

28 Anka nwiye mwele wa mutshi wa figi ; apekala epupwa diao adifiki kubofula, tàdibaluka mabishi, anûku’shi, mieshi ya kanya tàidi pepi. 29 Anka biabia anwe kabidi, panumono bintu biabia tàbikitshika, nûkye’shi, kwi pepi, sunga ku kibelo. 30 Nenwamba eyendo’shi, Kipwa’ki takianakile mpa na kipindji kianekale bini bintu bioso bibafiki. 31 Eulu dianakile na senga, anka mayi ande tânakile nya. 32 Anka ku mwanda w’efuku diadia su wa sa yaiya takwi muntu umune auku, kasha sunga bangele mwiulu, kasha Mwana, anka Yaya. 33 Dimukai, nutale na nutekye ; mwanda wanushanûku kipindji biakidi. 34 Kwi bu muntu bakatuka ku mapia, balekye shibo yaye na bapa bafubi baye bukome, na bapa muntu oso mufubo waye, na bamba mulami a kibelo’shi, atale. 35 Biabia talai, mwanda wanushanûku apafiki sha shibo ; su ku kayilwa shobe, su ku bufuku pankatshi, su kwitombole ebedi, su ku masanya ; 36 tala afika kimpulunkamba, enusañana balale tulo. 37 Anka eyi dianenwamba’nwe, namba bantu boso’shi, Nutale.

 

Chapitre 14

1 Kunyima kwa mafuku abidi namu kubadi eteshi dia Kikîlo, na dia mampa ashi kiushilo. Na batshite bakata na bafundji ba mikanda babakimbile mwabadiakumukwata na bulamalama kumwipa. 2 Mwanda ubabambile’shi, Kasha kwiteshi tala pangi batula eunga kwi bantu.

3 Na pabadi tàdi ku Betani, mu shibo ya Shimono, sha kifwi, pabashalele’ye ku mesa, pabafikile mukashi na mulangi wa alabasta, wa mwimu wa mananasha wa mûlo wi bukopo ; na baipaile mulangi wa alabasta, basukumwine mwimu kunundu kwa mutwe waye. 4 Anka bangi babashingile’shi, Mwimu ubasumbulwa biabia ku mwanda kini ? 5 Mwimu wawa ubadiakupanibwa ku mûlo wa denaleo nkama isatu na subu, makuta kupebwa balanda. Na babamwelele tuleo. 6 Anka Yisu bambile’shi, Numulekyele ; anumusanisha kukini Bankitshina mwanda wi buwa. 7 Mwanda wanwikala na balanda n’enu mafuku oso, na ku kipindji kioso kianukyebe anûku kwibalumbula ; anka tanwikala n’ami mafuku oso. 8 Bakitshi bibakamba’ye. Bafikinya mbidi yande mwimu kwibedi ku mwanda wa kishikilo kiande. 9 Nenwamba eyendo’shi, Kwoso kwanalungudibwe mukandu wi buwa ku bungi bwa senga, kwanalungudibwe kabidi mubakitshi mukashi yawa, kiebukilo kia kumutentekyesha binangu.

10 Na Yudashi a Ishikaleoto, mwina ekumi na babidi, bayile kwi batshite bakata biadiakumulubula kwabadi. 11 Abo namu, pababapushishe, babasepelele, na babamulaile kilai kia makuta kumupa. Na bakimbanga kiamwino ki buwa kia kumulubula.

12 Kwifuku dia kwibedi dia mampa ashi kiushilo, pababaipaile nyama ya Kikîlo, beyi babamulungwile’shi, Kokyebe kwikuni kwatudiakwenda mu kuloñamisha kibalo, biodiakudya Kikîlo ? 13 Na batumine beyi baye babidi eshi, Twelai mu lupata ; mwamwa mwanafumankane n’enu muntu kwete kutwala elondo dia mema ; numulonde. 14 Kwoso kwanatwele’ye namu, nwambe sha shibo’shi, Mulambukishi eshi, Kibalo kiande kia beni ki kwikuni ? kiandjakudya Kikîlo mwamwa na beyi bande. 15 Aye nabene namu anenulese shibo yikata ya kwiulu yiloñamishe biya ; nwituloñamishe mwinimwamwa. 16 Na beyi baye babakatukile, na babatwele mu lupata, na babasañene bu bibebambile’ye ; na babaloñamishe Kikîlo.

17 Pabafikile kayilwa shobe, aye bafikile na beyi ekumi na babidi. 18 Na pababashalele ku mesa na babadi bakwete kudya, Yisu eshi, Nenwamba eyendo’shi, Mungi e n’enu anampane ; sunga muntu adi n’ami. 19 Na bababangile kwikala na kiongwa ku mashimba, na kumwamba ku muntu ku muntu’shi, N’ami ? 20 Na bebalulwile’shi, Mungi a ekumi na babidi, yawa asabika n’ami mwilonga. 21 Mwana a Muntu onde eyendo bu bibafundjilwe ku mwanda waye, anka mpè kwi muntu yawa anapanibwe Mwana a Muntu kwadi ; ku mwanda wa muntu yawa kubadiakwikala buwa aye kushi kutandjibwa nya.

22 Na pabadi tâbadi, Yisu batshile dimpa ; na pabadi batumbula, bedibalwile na bebapele, na bambile’shi, Nwate ; diadia ngi mbidi yande. 23 Na batshile kipulu, na pabadi batumbula bebapele, na babatomene munda bungi bwabo. 24 Na bebambile’shi, Â ngi mase ande a esambi dipia, abakashibwa ku mitwe ya bantu bangi. 25 Nenwamba eyendo’shi, Ntanantome malofu a finyo kabidi nya, mpa n’efuku dianantome apya mu bufumu bw’Efile Mukulu.

26 Na pababadi babayimbi lono pababatukile kwenda ku mwenge wa Olefe.

27 Na Yisu bebambile’shi, anwe bosoboso nwanaponeshibwe ; mwanda ubafundjilwe’shi, Nanakupile Kalama na mikoko yanapalakashibwe. 28 Anka panekale ne mubushibwe, nanende kwibedi kwenu ku Ngadile. 29 Anka. Pita bamwambile’shi, Sunga bantu boso banaponeshibwe, anka’mi nya. 30 Yisu bamulungwile’shi, Nankwamba eyendo’shi, Obe lelo, ku buno bufuku, ebedi dishasamine etombole mayi abidi onompele mashisa asatu. 31 Anka’ye bakile kwamba na ngofu’shi, Sunga nafwa n’obe ntanakupele nya. N’anka biabia bibabambile bungi bwabo kabidi.

32 Babafikile namu ku kibalo akitanyinibwa’shi, Ngetesemane, na bambile beyi baye’shi, Nushale kuno biantekye. 33 Na batshile n’aye Pita na Yakobo na Yoano, na babangile kupula kwi bungi, na kwikala na kiongwa kingi. 34 Bebambile’shi, Eshimba diande dina busungu bwi bungi, sunga bwa lufu ; nushale kuno, nutale. 35 Na bayile ku meso kapindji, na bapone pashi pa senga ; na batekyele’shi, su Efile Mukulu akamba, sa yaiya yakumukila. 36 Na bambile’shi, Aba Yaya, bintu bioso abiukibwa kukitshibwa kodi ; katusha namu kino kipulu kwandji. Anka kasha mwande mwankyebe, anka mokyebe’be. 37 Bafikile namu, na bebasañene mu tulo. Bambile Pita’shi, Shimono, olala tulo ? twimupwandjikile na kutala sa yimunenka ? 38 Talai, nu, tekye, bianushakutwela mu kitompelo. Eshimba adikumina eyendo, anka musamba wi kubofula. 39 Bakatukile kabidi namu na batekyele wini mwanda diakabidi. 40 Na balukile, bebasañene mu tulo, mwanda ubadi meso abo mashito ; na babadi tabauku mwakumwalula eyi. 41 Na bafikile diakasatu na bebambile’shi, Binobino nulale tulo, nwikishe penu. Kubapwandjikila ; sa yibafiki ; talai, Mwana a Muntu bapanibwa ku masa a balwishe. 42 Bukai, twende ; talai, yawa ampana besesela pepi.

43 Na pabadi kiakula, Yudashi a ekumi na babidi bafikile bukidi, na kibumbu kikata kia bantu n’aye na mpète na mitshi, babafwile kwi batshite bakata na kwi bafundji ba mikanda na kwi bakulu. 44 Aye namu bamupene bebalaile kilailo’shi, Yawa anamufifie, ngi’ye ; numukwate, numukatushe biya. 45 Na pabafikile’ye, bafwile kwadi bukidi’shi, Labi ; na bamufifile. 46 Na babamutentekyele masa abo na babamukwatshile.

47 Anka mungi abo a bantu babadi bemane pepi basomwene lupète lwaye, bakupile namu rnufubi a tshite mukata, na batshibile etwi diaye. 48 Na Yisu bebalulwile’shi, Anwe nubatuku bu kulwa na ngifi, na mpète na mitshi ngi kumukwata ? 49 Nandji n’enu mu tempelo kwifuku n’efuku, mu kulambukisha, na nubadi tanunkwata. Anka kwi biabia biakufikishibwa mukanda w’Efile Mukulu. 50 Na babamulekyele bungi bwabo ; na babasukile.

51 Anka mungi songwalume bamulondele, mufwale mbwisha yitoka kubwikila muswa waye ; na babamukwatshile ; 52 anka’ye balekyele mbwisha yitoka, na basukile muswa.

53 Na babafwishishe Yisu kwi tshite mukata. Na bungi bwa batshite bakata na bakulu na bafundji ba mikanda babekoñene kwadi.

54 Pita namu bamulondele mpa na munda mwa lupopo lwa shibo ya tshite mukata ; na bashalele na tupalai, mu kota kalo. 55 Na batshite bakata na kakonge kashima babakimbile kitêlwilo kia kwibaipaisha Yisu ; anka babadi tabekisañana. 56 Mwanda ubamudimbidile bantu be bungi, na kitêlwilo kiabo kibadi takipwandjikilene. 57 Bangi namu babaimene na babamudimbidile’shi, 58 Tubamupushishe kwete kwamba’shi, Nanangipe tempelo uno bapangibwa ku masa, na ku kipwandjikisho kia mafuku asatu ngi kwangibaka mungi shimupangibwe ku masa. 59 Na sunga biabia kitêlwilo kibadi takipwandjikilene. 60 Na tshite mukata baimene pankatshi pabo na baipwishe Yisu’shi, Twalula eyi ? Kitêlwilo ki namini akitêlula bantu baba ku mwanda wobe ? 61 Anka’ye bauminine, badi tamwalula eyi dioso. Tshite mukata namu bamwipwishe kabidi’shi, Obe ngi Kalestu, Mwana a Yawa atutumbika ? 62 Yisu bambile’shi, N’ami yawa ; na nwanamone Mwana a Muntu mushale ku mboko yibalume ya bukome, tàfiki na makumbi’eulu. 63 Na tshite mukata basanine bilamba biaye, na bambile’shi, Atudidi bamo batêludi kukini ? 64 Anwe nubapusha mabiandubiandu â ; anupangisha namini ? Na babamumweshe bungi bwabo’shi, Mupwandjikile na kufwa. 65 Bangi namu bababangile kumufila mata, na kubwikila lukyebo lwaye, na kumukupila bikoni eshi, Dimuna ; na tupalai tubamwatshile na mpi.

66 Na pabadi Pita e mûshi mu lupopo lwa shibo, mungi mufubi-mukashi a tshite mukata bafikile ; 67 pabamwene’ye Pita kwete kota kalo, bamubekyele na bambile’shi, Obe kabidi bodi na mwina Nasalete, Yisu. 68 Anka’ye bapele’shi, Ntanguku, ntanshingula moamba. Na batukile ku kitwelo kia kwibedi ; n’etombole dibasamine. 69 Mufubi-mukashi namu bamumwene na babangile kabidi kwamba bantu babaimene pepi’shi, Au ngi mukwabo. 70 Anka’ye bapele kabidi. Kabidi namu, pabakile kapindji kapela, abo babaimene pepi babambile Pita’shi, Obe e mukwabo eyendo, mwanda wodi’be mwina Ngadile. 71 Anka’ye babangile kulumba na kubiandula’shi, Tanguku mulume yawa anwakula ku mwanda waye. 72 N’etombole dibasamine diakabidi bukidi. Pita namu batentekyeshe eyi binangu dibamulungwile Yisu’shi, Kwibedi kushasamine etombole mayi abidi, obe onompele mashisa asatu. Na pabatentekyeshe’ye eyi binangu pababangile’ye kudila mpolo.

 

Chapitre 15

1 Na ku na mashikashika, batshite bakata na bakulu na bafundji ba mikanda na kakonge kashima babetentekyeshene binangu bukidi ; na babanyine Yisu na babamukatwishe na babamulubwile kwi Pilata. 2 Pilata namu bamwipwishe’shi, Obe e Fumu a bena Yuda ? Bamwalulwile’shi, E. 3 Na batshite bakata babamusongele mianda yi bungi. 4 Na Pilata bamwipwishe kabidi’shi, Twalula eyi ? Pusha mwabakusongela mianda yi bungi. 5 Anka Yisu badi talula eyi nya, bibapule Pilata.

6 Anka kwiteshi badi na muswelo wa kwibalekyela musungi umune, muntu oso ababatekyele. 7 Mungi badiko namu eshina diaye, Balaba, badi mushitshikwe n’abo babatombokyele, na bantu babashise ku kipindji kibabatombokyele. 8 Kibumbu kia bantu babesesele, na bababangile kumuteka’shi, akite bu bi mafuku oso. 9 Anka Pilata bebalulwile’shi, Anudidi nenulekyele Fumu a bena Yuda su ? 10 Mwanda ubaukile’ye’shi, ku mwanda wa kakonya ngi kubamulubwile batshite bakata. 11 Anka batshite bakata babasanishe kibumbu biadiakutunga kwibalekyela Balaba. 12 Pilata namu bebalulwile kabidi’shi, Abiabia nkite namini na Yisu anwitanyina’shi, Fumu a bena Yuda ? 13 Na babâbile kabidi’shi, Mupudikye ku nkulusu. 14 Pilata bebambile’shi, Kukini ? Bakitshi bubi kini ? Anka babakile kwâba na ngofu’shi, Mupudikye ku nkulusu. 15 Pilata namu, bakyebele kusepelesha bantu, bebalekyele Balaba, na balubwile Yisu pabadi bamukupila mikaba, apudikibwe ku nkulusu.

16 Na masalai abamufwishishe munda mwa lupopo, — lwalwa ngi lupopo lwa fumu, — na babaitanyine kibumbu kia masalai kishima. 17 Na babamufwadikile ntwila yifita ya bukalabwino, na pababadi babaluku kilongo kia meba, babekitentekyele kunundu kwaye. 18 Na bababangile kumwimuna’shi, Yamwa, Fumu a bena Yuda. 19 Na babakupile mutwe waye kalenga, na babamufile mata, na pababadi babamukunamina manwi pashi, babamwishingile. 20 Na pababadi babamusenge, babamukashishe ntwila yifita ya bukalabwino, na babamufwadikile bilamba biaye. Na babamutushe mu kumupudika ku nkulusu.

21 Na bababambile muntu kibambo kwete kukila, Shimono, mwina Kulene, ende n’abo, asemune nkulusu aye. Aye badi afiki ku mapia, se ‘Alesanda na Lufo. 22 Na babamufwishishe namu ku kibalo kiabaitanyina’shi, Ngolongota, kibwelelo kiao, Kibalo kia kibâla. 23 Na babamutambikile malofu a finyo asange na mananasha a bulo, anka badi tatambula. 24 Na babamupudikile ku nkulusu, na bababene bilamba biaye, mu kuta lubesa mwanda wa kilamba kidiakwata muntu oso. 25 Kubadi namu sa yakasatu, na babamupudikile ku nkulusu. 26 Na mukanda ubafundjilwe kunundu wa kusongelwa kwaye’shi, FUMU A BENA YUDA. 27 Na babapudikile n’aye bangifi babidi, umune ku mboko yibalume na umune ku mboko yibakashi. 29 N’abo babadi bakwete kukila babamubiandwile, mu kusanisha mitwe yabo, n’abamba’shi, Ae  ! Obe aipa tempelo, omwibaka mu mafuku asatu, 30 epashe’be nabene ; ika ku nkulusu. 31 Na batshite bakata kabidi babesepene na bafundji ba mikanda’shi, Bapashishe bangi bantu ; tauku kwipasha nabene. 32 Kalestu, Fumu a Isalele, aikye binobino ku nkulusu biatudiakumona, biatudiakukumina. N’abo babapudikilwe n’aye babamukishishe lukiso kabidi.

33 Na pabafikile sa yakasamombo, pabafikile mufito ku senga na bushima mpa na ku sa ya kitèma ; 34 na ku sa ya kitèma Yisu bâbile n’eyi di bukopo’shi, Eloi, Eloi, lama sabakatani ? Kwi bu kwamba’shi, Efile Mukulu ande, Efile Mukulu ande, kukini bonshidi ? 35 Bangi namu babaimene pepi, pababapushishe, babambile’shi, Talanga, tadi aitanyina Ediya. 36 Na mungi muntu bayile lubilo, baushe supundji finika, bamutule kunundu kwa lombia na bamupele ngi kutoma, eshi, Bandai kwimana, tutale su Ediya afwila kumwisha. 37 Yisu namu, pabadi mwâbe eyi di bukopo, bakòle. 38 Na mbwisha ya lushika lwa tempelo yibasanwinwe pâ mpa na kwiulu mpa na pashi. 39 Na kapalai ka masalai kabaimene ku mpala aye, pakabamwene bafu biabia, kabambile’shi, Eyendo, au muntu badi Mwana ‘Efile Mukulu. 40 Bakashi babadiko kabidi batale kula ; Madia a Mangadala badi n’abo, na Madia nyina a Yakobo mukoto na Yosese, na Salome ; 41 abo pabadi’ye mu Ngadile babamulondele na babamufubile ; na bangi bakashi bangi babafwile n’aye ku Yelusaleme.

42 Na pa kayilwa shobe, (mwanda ubadi efuku diadia kiloñamisho, efuku di kwibedi kwa sabado), 43 pabafikile Yosefe a Adimatea, mukulu a bulolo bukata, badi nabene mu kutengela bufumu bw’Efile Mukulu, bakatwele kwi Pilata n’eshimba na batekyele mbidi ya Yisu. 44 Pilata namu bapule pa kupusha’shi, bakòlo sunga binobino ; na pabadi baitanyina kapalai, bamwipwishe su bafu kipindji. 45 Na pabaukile’ye kwi kapalai, bapele Yosefe mbidi. 46 Na baule mbwisha yikata yitoka, na pabadi bamwisha, bamupombele mbwisha yikata yitoka, na bamuladishe mu kilele kibadi kipokolwe mu lubwebwe, na bababungulwishe ebwe ku kibelo kia kilele. 47 Madia a Mangadala namu na Madia nyina a Yosese, babamwene mbalo yibaladiswe’ye.

 

Chapitre 16

1 Pabadi sabado bakidi, Madia a Mangadala, na Madia nyina a Yakobo, na Salome, babatwele nanga a mapembwe biabadiakufika kumufikinya ku mbidi yaye. 2 Na kwifuku dia kwibedi dia lubingo, ku na mashikashika bwè, kubabafikile ku kilele, pabadi nguba batunduka. 3 Na babelungushene’shi, Nani anetubungulwishe ebwe dia ku kibelo kia kilele ? 4 Na pababatale, babamwene ebwe dibabungulushibwa ; dibadi namu bukata bukalabale 5 Na pa kutwela mu kilele babamwene songwalume mushale ku mboko yibalume, na kilamba kiaye kitoka, na babapule. 6 Anka’ye bebalungwile’shi, Tanutshinanga. Anukimbi Yisu, mwina Nasalete bapudikilwe ku nkulusu. Mubukye kwi bafwe ; te kuno ; talai mbalo yibabamuladishe. 7 Anka nwende, nukalungule beyi baye na Pita’shi, Ende kwibedi kwenu ku Ngadile ; kwakwa ngi kwanwanamumone bu bibenulungwile’ye. 8 Na babatukile na babasukile lubilo ku kilele. Kisuso namu kibebakwete na kupula kwi bungi, na babadi tabamba muntu oso kintu, mwanda ubabatshine mô.

9 Pabadi babuku kwi bafwe ku na mashikashika bwè kwifuku dia kwibedi dia lubingo, bamwekyele kwibedi kwi Madia a Mangadala abatushishe’ye bikudi bibi musambobidi munda mwaye. 10 Aye bayile mu kulungula bantu babadi babakumbene n’aye, pababadi na kiongwa ku mashimba na mpolo ku meso. 11 N’abo, pababapushishe’shi, ena moyo na bamonebwa kwadi, babadi tabakumina nya.

12 Na kunyima kwa bintu biabia kubaleseswe’ye na ungi muleseso kwi bakwabo babidi pababatambukile, bakwete kwenda munda mwa mapia ; 13 n’abo babakalungwile bangi ; anka babadi tabakumina abo kabidi.

14 Kunyima namu baleseswe kwi beyi ekumi na umune banabene pababadi bashale ku mesa ; na bebasashile mwanda wa kwifunyafunya kwabo na bukopo bwabo bwa ku mashimba, mwanda wabashibakumine abo babamumono kunyima kubabukile’ye kwi bafwe. 15 Na bebambile’shi, Ndai ku senga yishima, nulungule bantu boso mukandu wi buwa. 16 Yawa akumina n’ambikibwa, anapashibwe moyo ; na yawa apele anamweshibwe mpombo. 17 Na bilailo biabia bianakumbane n’abo babakumina ; banatakûle bikudi bibi mwishina diande ; banâkule na ndjimi yipya ; 18 banasangule manyoka, na su batoma mema oso a lufu taanebakumbishe nya ; banatentekye masa abo kunundu kwa bakumbi ba masungu na banapande.

19 Biabia Fumu Yisu, pabadi bebalungula, batshilwe munda mw’eulu, na bashalele ku mboko yibalume y’Efile Mukulu. 20 N’abo babakatukile, na babalungwile mukandu wi buwa mu bibalo bioso, Fumu kwete kwikitena n’abo, na kwete kunisha eyi ku bilailo bibakumbene nadio. Amen.

 

 

MUKANDU WI BUWA UBAFUNDJILWE KWI

 

LUKA

 

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Chapitre 1

1 Mwanda ukwete bantu bangi kuloñamisha mulungwilo wa mianda yibakuminwa eyendo pankatshi p’etu, 2 bini bibabetulubula babadi tumoni mpa n’ebediebedi, na balungudi ba mulungwilo ; 3 biabia ami kabidi ne mumone buwa, (mwanda wandji musweswe mianda yoso mpa na kwibediebedi), kukulumbula mulungwilo,Bwana Teofilo, 4 biodiakûka mwanda eyendo wa mianda yaiya yibolambukishibwa kukanwa.

5 Ku mafuku a Elodo, Fumu a Yudiya, kubadi tshite, eshina diaye, Sakadia, a kibumbu kia Abia ; na badi na pianaye a bana ba Alono, eshina diaye, Elesabete. 6 Na bubabidi bwabo babadi na kalolo ku mpala ‘Efile Mukulu, babadi mu kutambuka na milango yoso ya Fumu na milekyelo yaye yoso kushi kuluba. 7 Na tababadi na mwana, mwanda ubadi Elesabete nkunga, na bubabidi bwabo babakile na mpeshi yabo bungi.

8 Na pabakitshine’ye mufubo waye wa butshite ku mpala ‘Efile Mukulu, ku kipindji kia kibumbu kiaye, 9 kubadi mwanda waye, bu bibadi muswelo wa butshite, kutwela mu tempelo a Fumu mu kushîka bukula bwa mapembwe. 10 Kibumbu kishima kia bantu babadi bakwete kuteka pasha ku kipindji kibabashikile mapembwe. 11 Na mwangele ‘Efile Mukulu bamwekyele kwadi, mwimane ku lupèse lubalume lwa kitambikilo kia mapembwe. 12 Na Sakadia batshinkilwe pabamumwene’ye, na mô ubamukwatshile. 13 Anka mwangele bamulungwile’shi, Totshinanga Sakadia, mwanda ubapushibwa luteko lwobe, na pianobe Elesabete anakutandjile mwana n’onomûdikye eshina’shi, Yoano. 14 N’obe onwekale na mulô na kinemo, na bantu bangi banasepele kutandjibwa kwaye. 15 Mwanda wanekale’ye mukata ku mpala a Fumu ; n’anashile kutoma malofu sunga mulembwe sunga mukuka, n’anaushibwe na Muwa-wi-selele sunga mpa n’efu dia nyinaye. 16 Analule bana ba Isalele bangi kwi Fumu Efile Mukulu abo. 17 N’anende ku mpala aye n’eshimba di’Ediya na ngofu yaye, mu kwalula mashimba a bayaya kwi bana babo, na basha kibengo ku bukalabwino bwa basha kalolo, mu kuloñamîsha Fumu bantu balombeswe. 18 Na Sakadia balungwile mwangele’shi, Nanaukye biabia namini, mwanda wandji mununu na pianande bakidi na mpeshi aye bungi ? 19 Na mwangele bamwalulwile, na bamulungwile’shi, Ami ne Gabiele, naimana ku mpala ‘Efile Mukulu, na ne mutumibwe kwakula n’obe na kukulungula mukandu’u wi buwa. 20 Na talanga, onwekale kamama, na tonoukye kwakula mpa n’efuku dianafikye mianda yaiya, mwanda woshimukumine mayi ande, anafikishibwe ku kipindji kiao.

21 Na bantu babadi bakwete kwindjila Sakadia, na babapule mwanda ubashele’ye kipindji mu tempelo. 22 Na pabatukile’ye, badi tauku kwakula n’abo ; na babashingulwile’shi, bamono kimweno mu tempelo. N’aye bebaleshe mwanda na masa aye na bashele kamama. 23 Na pabadi mafuku abakumbashibwa a mufubo waye, bayile ku shibo yaye.

24 Kunyima kwa mafuku â, kubaimite pianaye Elesabete, na bafiamine mieshi itano eshi, 25 Fumu bankitshine biabia ku mafuku abantala’ye, ngi kukasha bufu bwande pankatshi pa bantu.

26 Anka ku mweshi wakasamombo, kubatuminwe mwangele Gabiele kwi Efile Mukulu ku lupata lwa Ngadile, lubaitanyinwa’shi, Nasalete ; 27 kwi songwakashi babambibwe kwi mulume eshina diaye, Yosefe, a mwilo wa Dafidi ; n’eshina dia songwakashi, Madia. 28 Na mwangele batwele kubadi na bambile’shi, Nakwimuna mutondolwe ; Fumu e n’obe. 29 Anka’ye batshinkilwe mwanda w’eyi diaye, na batentekyeshe binangu munda mwanda wa kwîni kwimuna. 30 Na mwangele bamulungwile’shi, Totshinanga Madia, mwanda ubomonebwa na kwanana kwi Efile Mukulu ; 31 na talanga, onoyimite mwifu diobe n’onotande mwana, n’onomûdikye eshina diaye’shi, Yisu. 32 Aye anekale mukata, n’anaitanyinwe’shi, Mwana a Yawa mukile kwiulu ; na Fumu Efile Mukulu anamupe lupunasulu lwa shaye Dafidi ; 33 n’anekale na bufumu kwiulu kwa kifuko kia Yakobo bipwa bioso ; na ku mwanda wa bufumu bwaye, tabwanekale na kipwilo kia kupwa nya. 34 Anka Madia balungwile mwangele’shi, Abiabia bianekala namini ? mwanda washanguku mulume. 35 Na mwangele balulwile na bamulungwile’shi, Muwa-wi-selele anafikye kunundu kwobe, na ngofu ya Yawa mukile kwiulu yanakubwikile ; biabia mwana e selele anatandjibwe ngi bianaitanyinwe’shi, Mwana ‘Efile Mukulu. 36 Na talanga, Elesabete mwina mwilo wenu, aye kabidi baimita mwana mulume ku bununu bwaye, na uno mweshi wi wakasamombo wa yawa baitanyinwe’shi, Nkunga. 37 Mwanda woso aukatuka kwi Efile Mukulu tawanakutwe kukitshibwa. 38 Na Madia bambile’shi, Talanga, ne mufubi a Fumu ; bikale n’ami bu bi eyi diobe. Na mwangele bakatukile kwadi.

39 Na Madia bebwele ku mafuku aâ na bayile mêndo ku mapia a mienge, mu lupata lwa Yuda, 40 na batwele mu shibo ya Sakadia, na baimwine Elesabete. 41 Na pabapushishe Elesabete kwimuna kwa Madia, kana kabetumbile mwifu diaye ; na Elesabete baushiswe na Muwa-wi-selele ; 42 na bâbile n’eyi di bukopo, na bambile’shi, Mulumbulwe anka’be pankatshi pa bakashi, na mulumbulwe anka Mwana ‘efu diobe. 43 Na kukini kubankitshibwa biobio, nyina a Fumwami kufika kwandji ? 44 Talanga namu, pabafikile eyi dia kwimuna kwobe ku matwi ande, kana aketumbanga mwifu diande mwanda wa mulô. 45 Na mulumbulwe yawa bakuminine, mwanda wanakitshibwe milungwilo yibamulungwilwe kwi Fumu.

46 Na Madia bambile’shi, Eshimba diande aditumbika Fumu, 47 na kikudi kiande kibasepela Efile Mukulu Mupashani ande. , 48 Mwanda ubatala’ye mufubi aye sunga ne bisumanga ; na talanga, mpa na binobino panangitanyine bipwa bioso’shi, Mulumbulwe. 49 Mwanda ubankitshina Yawa a ngofu mikitshino yikata, n’eshina diaye di selele ; 50 na lusa lwaye lwi mpa na ku bipwa na bipwa ku mwanda wa bantu abamutshina. 51 Bakitshi na ngofu na mboko yaye ; bapalakasha basha nkomanga ku kinangu kibabatentekyesha mwishimba diabo. 52 Baisha bafumu ku mpunasulu yabo na bakamisha bantu ba bisumanga. 53 Bausha basha sala na bintu bi buwa, na balusha bampeta minweminwe. 54 Bafubisha Isalele mufubi aye, biadiakutentekyesha lusa lwaye binangu, 55 (bu bibalungwile’ye bashetu), lubamwene’ye Abalami na lusa na bana baye nya nya.

56 Na Madia bashele n’aye bu mieshi isatu, na balukile ku shibo yaye.

57 Kipindji namu kia Elesabete kibakumbeswe kiadiakutanda mwana, na batandjile mwana-mulume. 58 Na bakwabo na bamwilo baye babapushishe mubatamishe Fumu lusa lwaye n’aye, na babasepelele n’aye. 59 Na kwifuku dia mwanda kubabafikile mu kusala mwana, na babamûdikile’shi, Sakadia, bu eshina dia shaye. 60 Na nyinaye balulwile’shi, Ayo, anka anaitanyinwe’shi, Yoano. 61 Na babamwambile’shi, Takwi muntu umune a mwilo wobe baitanyinwa eshina diadia. 62 Na babaipwishe shaye ku masa, eshina diadiakukyeba mwana kwitanyinwa. 63 Na batekyele ebaya dia kufunda na bafundjile’shi, Eshina diaye di Yoano. Na babapule bungi bwabo. 64 N’eulu diaye dibabulwe bukidi, n’edimi diaye, na bakwile, mu kutumbika Efile Mukulu. 65 Na mô ubakwatshile bungi bwabo babaikyele pepi n’abo, na ku mapia a mienge a Yudiya ashima kubalungwilwe mianda yaiya yoso. 66 Na bungi bwabo babapushishe bababikile mianda yaiya mu mashimba abo’shi, Abiabia mwana yawa anekale namini ? Mwanda ubadi easa dia Fumu n’aye.

67 Na shaye Sakadia baushiswe na Muwa-wi-selele, na badimwine’shi, 68 Fumu atumbikwe, Efile Mukulu a Isalele, mwanda ubafiki’ye kwi bantu baye, na mwanda ubatusha’ye nkulo kwibakula ; 69 betubushisha lusengwa lwa kipandjilo kia moyo mu shibo ya mufubi aye Dafidi. 70 Bu bibakwile’ye kukanwa kwa badimuni baye be selele, babaikala mpa na kipindji kibabangile. senga ; 71 kipandjilo kia moyo kwi bantu abalwiya n’etu, na kwiasa dia bantu boso abetupela ; 72 kumonesha namu bashetu lusa, na kutentekyesha esambi diayebinangu di selele, 73 na katshipo kabatshipile’ye n’Abalami shetu ; 74 eshi, panekale tubaposolwa mu masa a bantu abalwiya n’etu, ng’akwitupa kumufubila kushi mô, 75 na selele na kalolo ku mpala aye mafuku etu oso. 76 N’obe mwana onoitanyinwa’shi, Mudimuni a Yawa mukile kwiulu ; mwanda wonokile kwibedi kwa mpala a Fumu mu kuloñamisha eshinda diaye ; 77 kupa bantu baye kiukilo kia kupashibwa kwa moyo, pa kulekyelwa mabi abo, 78 mwanda w’eshimba dia lusa di’Efile Mukulu etu. Kutoka kwa bufuku kubetufwila nalo kwiulu, 79 mu kutula bantu etata abashala mu mufito na mwesheshi wa lufu, kulombola ngao yetu mwishinda dia talala.

80 Na mwana bakule, na baniswe mwishimba, na badi mu mapia a tubalala mpa n’efuku dia kumwekwa kwaye kwi Isalele.

 

Chapitre 2

1 Anka ku mafuku aâ kubelwe mwiya kwi Kyesa Angusto’shi, bena bipia bioso babadikwe lubadi ku mashina abo. 2 Lwalwa ngi lubadi lwa kwibedi lubabadikwe pabadi Kulenio mulopwe a Sidia. 3 Na bungi bwa bantu babayile mu kufundjibwa mu mukanda, muntu oso ku lupata lwaye muntu oso ku lupata lwaye. 4 Na Yosefe kabidi bakatukile mu Ngadile mu lupata lwa Nasalete, kwenda ku Yudiya, ku lupata lwa Dafidi alwitanyinwa’shi, Beteleme ; mwanda ubadi’ye mwina kifuko kia Dafidi a mwilo waye ; 5 mu kufundjibwa mu mukanda, na Madia, mukashi aye mubambibwe badi n’eimi. 6 Na pabadi kwakwa mafuku aye a kutanda abakumbeswe. 7 Na batandjile mwanaye mbedi, na bamupombele mbwisha yila na bamuladishe mu kidilo kia nyama, mwanda ubabakutshile mbalo mu shibo ya beni.

8 Na ku mapia â kubadi tulama twa mikoko pasha ku mapia, tukwete kulama kibumbu kiabo kia mikoko ku bufuku. 9 Na mwangele a Fumu baimene pabadi, na kilengo kia Fumu kibatembele kwabadi, na babatshine mô wi bungi. 10 Na mwangele bebambile’shi, Tanutshinanga ; talanga, nenulungula mukandu wi buwa wa mulô ukata wanekale w’eumbo dishima ; 11 mwanda ubenutandjilwa Mupashani lelo mu lupata lwa Dafidi, e Kalestu Fumu. 12 Na kuno kwi kilailo kienu ; nwanasañane mwana mukoto mupombe na mbwisha yila, mulale mu kidilo kia nyama. 13 Na kibumbu kia masalai ‘eulu kibakumbene bukidi na mwangele, bakwete kutumbika Efile Mukulu, na kwamba’shi, 14 Kilengo kwi Efile Mukulu kwiulu, na talala pa senga, musepelo pankatshi pa bantu.

15 Na pabakatukile bangele kwabadi kwenda mwiulu, pabelungushene tulama’shi, Twendei binobino namu mpa na ku Beteleme, tukatale mwanda wawa ubetûkisha Fumu. 16 Na babayile bukidi na babasañene na Madia na Yosefe, na mwana mukoto mulale mu kidilo kia nyama. 17 Na pababamwene biabia, babaukishe bantu eyi dibebalungwilwe wa mwana au. 18 Na bantu boso babapushishe babapule bintu bibebalungwile tulama twa mikoko. 19 Anka Madia babombeleshe mianda yaiya yoso, kwete kunangushena mwishimba diaye. 20 Na tulama twa mikoko tubalukile, mu kutumbika na kuyimbila Efile Mukulu mwanda wa bintu bibabapushishe na bibabamwene, bu bibebalungwilwe.

21 Na pabadi mafuku mwanda abakumbashibwa mwanda wa kumusala, pabaitanyinwe eshina diaye’shi, Yisu ; dibaitanyinwe biabia kwi mwangele ebedi ditàimitshilwe’ye mwifu.

22 Na pabadi mafuku a kusulwa kwabo abakumbashibwa bu bi mwiya wa Mosese, babamutwele ku Yelusaleme mu kumutambika kwi Fumu, 23 (bu bibafundjibwa mu mwiya wa Fumu’shi, Mwana-mulume oso ashitula efu anâmunwe selele mwanda wa Fumu) ; 24 na kutambika elongo bu bibakwilwa mu mwiya wa Fumu’shi, Tukutshikutshi tubidi su twana tubidi twa nkudimba.

25 Na talanga, mu Yelusaleme mubadi muntu eshina diaye, Shimeono ; na yawa badi sha kalolo na sha mô, mu kwindjila kisendelo kia Isalele, na Muwa-wi-selele badi panundu paye. 26 Na kubamuleswe kwi Muwa-wi-selele’shi, aye takumona lufu ebedi dia kumona Kalestu a Fumu. 27 Na batwele mu Muwa munda mwa tempelo ; na pabatweshe shaye na nyinaye Mwana Yisu, biadiakumukitshina bu bi muswelo wa mwiya, 28 aye bamwatshile mu maboko aye, na batumbikile Efile Mukulu ; na bambile’shi, 29 Fumu, binobino todi olekyela mufubi obe bu bibadi eyi diobe, ende talala ; 30 mwanda ubamono meso ande kipandjilo kiobe, 31 kiboloñamisha ku mpala a maumbo oso ; 32 etata dia kileseso ngi kulesha maumbo, na kilengo kia bantu bobe ba Isalele. 33 Na shaye na nyinaye babapudile mianda yibakwilwe ku mwanda waye. 34 Na Shimeono bebalumbulwile, na balungwile Madia nyinaye’shi, Talanga, mwana au batulwa mwanda wa kupona na mwanda wa kwiboa kwa bantu bangi mu Isalele ; na ku kilailo kianabiandwilwe ; 35 (na lupète lwanatubule sunga eshimba diobe) ; biakuleshibwa binangu bia mashimba angi.

36 Na mudimuni-mukashi badiko, Ana, mwana a Fanwele, a mwilo wa Ashele, bakile na mpeshi ingi. Badi mushale na mulunda aye mpeshi musambobidi mpa na busongwakashi bwaye, 37 n’aye nabene baikyele mukashi a mufwe mpa na ku mpeshi makumi mwanda na mpeshi ina. Aye’tamukatukye ku tempelo, mu kufubila Efile Mukulu na ku bufuku na ku kanya na kushila kwa biâshi na nteko kuteka. 38 Aye namu bafikile ku sa yaiya batumbwile Efile Mukulu, na bakwile ku mwanda waye kwi bantu boso babaindjile kikûlo kia Yelusaleme.

39 Na pababadi babapudisha bintu bioso bia mwiya wa Fumu, babâlukile ku Ngadile ku lupata lwabo lwa Nasalete. 40 Na mwana bakule na baningile, baushilwe na bukalabwino, na ntalo y’Efile Mukulu yibadi panundu paye.

41 Na shaye na nyinaye babayile ku mpeshi yoso ku Yelusaleme kwiteshi dia Kikîlo. 42 Na pabadi’ye ena mpeshi ekumi na ibidi pababakankile bu bibadi muswelo w’eteshi. 43 Na pababadi babakumbasha mafuku a eteshi, bibabâlukile, Mwana Yisu bashele kumongo mu Yelusaleme ; na shaye na nyinaye babadi tabauku. 44 Anka mwanda ubabapangishe’shi, e mu kibumbu kia basha lwendo, babayile lwendo lw’efuku dimune ; na babamukimbile mu mwilo wabo ; 45 na pababadi tabamusañana, babâlukile ku Yelusaleme, mu kumukimba. 46 Na kunyima kwa mafuku asatu kubabamusañene mu tempelo, mushale pankatshi pa balambukishi, tèbapushana tèbepusha mipwiso. 47 Na bantu boso babamupushishe babapudile bukalabwino bwaye na mayi abalulwile’ye. 48 Na pababamumwene babapule ; na nyinaye bamwambile’shi, Mwana, kukini kubokitshi n’etu biabia ? Talanga, shobe n’ami tubakukimbi na kiongwa. 49 Na bebalungwile’shi, Nubankimbi kukini ? Tanûku’shi, kwi mwanda wande kwikala mu bintu bia Shami ? 50 N’abo babadi tabauku eyi dibebalungwile’ye. 51 Na baikile n’abo, na bafikile ku Nasalete, na bebakokyele. Na nyinaye babombelese mianda yaiya yoso mwishimba diaye. 52 Na Yisu bakfile na bukalabwino na bula, na ntalo ku mpala ‘Efile Mukulu na ku mpala a bantu.

 

Chapitre 3

1 Na ku mpeshi ya ekumi na itano a bufumu bwa Kyesa Tshibeleo, ku kipindji kibadi Ponteo Pilata mulopwe a Yudiya, n’Elodo Tetelaka a Ngadile, na mwinaye Fidipi Tetelaka a kipia kia Itulea na kia Takonitshi, na Lusania Tetelaka a Abilene. 2 Ku kipindji kia butshite bwa Anasa na bwa Kayafa, kubafikile eyi di’Efile Mukulu kwi Yoano, mwana a Sakadia, mu mapia a kabalala. 3 Na bafikile ku bungi bwa mapia e pepi na Yôdana, kwete kulungula bantu wa kwambikibwa kwa kwimwesha, ku kulekyelwa kwa mabi ; 4 bu bibafundjibwa mu mukanda wa mayi a Esaya mudimuni’shi, Eyi dia muntu adidi mu mapia a kabalala’shi, Loñamishai eshinda dia Fumu, lulamishai bikilo biaye susa, 5 Ebanda dioso dianaushibwe, na ngulu yoso na mwenge woso yanaishibwe, na bikonya bianekale tutobole, na mikuna yanalombashibwe, 6 na musamba woso wanamone kipandjilo ki’Efile Mukulu.

7 Biabia ngi bibalungwile bibumbu bia bantu babatukile mu kwambikibwa kwadi’shi, Bana ba manyoka, nani benudimuna’shi, Sukai kusumina akufu ? 8 Biabia nupe bikuba bipwandjikile na kwimwesha ; na tanubanganga kwiyakula munda’shi, Atwe twina Abalami ku shetu ; mwanda unenwamba’shi, Efile Mukulu auku kubushisha Abalami bana kwi mabwe â. 9 Sunga binobino kabengele kabatulwa ku kishina kia mitshi ; biabia mutshi woso ushaupa bikuba bi buwa, aushindjibwa awelebwa namu mu kalo. 10 Bibumbu bia bantu babamwipwishe’shi, Atwe twakukita namini ? 11 Aye balulwile na bebalungwile’shi, Yawa ena mitwelo ibidi ape yawa e bisumanga ; na yawa ena biâshi, akite biabia kabidi. 12 Na bapungi ba milambu babafikile kabidi mu kwambikibwa, na babamulungwile’shi, àMulambukishi, atwe twakukita namini ? 13 Na bebalungwile’shi, Tanukilanga kipwandjikisho kia milambu kupunga kibenulungwilwe, 14 na masalai abamwipwishe kabidi’shi, N’atwe, atwe twakukita kini ? Na bebalungwile’shi, Tanunyenganga muntu oso ; na tanudimbilanga muntu oso ; na mashimba enu afukame mwanda wa mafuto enu.

15 Anka pabadi bantu bakwete kukulupila, na bungi bwabo bakwete kunangushena mu mashimba abo mwanda wa Yoano, su pangi e Kalestu, 16 Yoano bebalulwile na bebalungwile bungi bwabo’shi, Ami nenwambika eyendo na mema, anka yawa afu ankidi na ngofu, ashampwandjikila na kwangula mushinga wa sabato yaye ; ngi yawa anenwambikye na Muwa-wiselele na kalo ; 17 ena kipûpwilo kiaye mwiasa diaye, anakumune kipepwilo kiaye lôsô pashi ; anapunge namu musekye waye mu kitûlo kiaye, anka anashikye bikupunkupu na kalo kashakashimibwa.

18 Biabia balungwile bantu mukandu wi buwa na kusendela kwa ingi mianda yi bungi. 19 Anka Elodo, Tetelaka, basashilwe kwadi mwanda wa Elodiasa, piana a mwinaye, na mwanda wa mianda yoso yibi yibakitshine Elodo, 20 batentekyele ungi mwanda kunundu, mwanda ubele’ye Yoano mu shibo ya lukano.

21 Na pabadi bungi bwa bantu babâmbikilwe, na pabadi Yisu kabidi mwambikibwe, aye badi atekye, n’eulu dibabulwilwe, 22 na Muwa-wi-selele baikile panundu paye na mushindo wa mbidi, bu kakutshikutshi ; n’eyi dibatukile mwiulu’shi, Obe e Mwanande mukuminwe ; kodi’be ngi kunasepela.

23 Na Yisu nabene, pababangile’ye, badi bu mpeshi makumi asatu, na babamupangishe’shi, e mwana a Yosefe, mwana a Ele, 24 mwana a Matata, mwana a Lebi, mwana a Meleki, mwana a Yana, mwana a Yosefe, 25 mwana a Matateasa, mwana a Amoso, mwana a Naumu, mwana a Esele, mwana a Nangai, 26 mwana a Mata, mwana a Matateasa, mwana a Semei, mwana a Yosefe, mwana a Yuda, 27 mwana a Yoanana, mwana a Lesa, Mwana a Selubabele, mwana a Salantshiele, mwana a Nele, 28 mwana a Meleki, mwana a Adi, mwana a Kosama, mwana a Elemadama, mwana a Ele, 29 mwana a Yose, mwana a Ediesa, mwana a Yodini, mwana a Matata, mwana a Lebi, 30 mwana a Shimeono, mwana a Yuda, mwana a Yosefe, mwana a Yonama, mwana a Ediakimi, 31 mwana a Melea, mwana a Mena, mwana a Matata, mwana a Natana, mwana a Dafidi, 32 mwana a Yese, mwana a Obede, mwana a Boasa, mwana a Salamono, mwana a Nasono, 33 mwana a Aminadaba, mwana a Alama, mwana a Eselono, mwana a Pelese, mwana a Yuda, 34 mwana a Yakobo, mwana a Isaka, mwana a Abalami, mwana a Tela, mwana a Naolo, 35 mwana a Selungu, mwana a Leu, mwana a Pelenge, mwana a Ebele, mwana a Shela, 36 mwana a Kyenana, mwana a Afakasada, mwana a Sheme, mwana a Noa, mwana a Lamekye, 37 mwana a Metusela, mwana a Enoko, mwana a Yalede, mwana a Malalele, mwana a Kyenana, 38 mwana a Enosho, mwana a Sete, mwana a Adami, mwana a Efile Mukulu.

 

Chapitre 4

1 Yisu namu, mûle na Muwa-wi-selele, balukile ku Yôdana, na balombolwe kwi Muwa mu mapia a kabalala, 2 pa kipwandjikisho kia mafuku makumi ana, batompelwe kwi diabolo ; badi tadi kintu ku mafuku aâ, na pabadi apwe, bapushishe sala. 3 Na diabolo. dibamulungwile’shi, Su Obe e Mwana ‘Efile Mukulu, langa dino ebwe dialule ku dimpa. 4 Na Yisu bamwalulwile’shi, Kubafundjibwa’shi, Muntu tanekale na moyo ku dimpa bûpenka bwadio. 5 Na bamukamishe, na bamulese mafumu oso a senga ya bantu ku kipindji kimune. 6 Na diabolo dibamulungwile’shi, Nanakupe bwîni bukome bwoso na kilengo kia mafumu â, mwanda ubabundubwilwa ; na muntu oso ankyebe kumupabo, namupabo. 7 Biabia su Obe onongishingile, bwanekale bwobe bungi bwabo. 8 Na Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Kubafundjibwa’shi, Onweshingile Fumu Efile Mukulu obe, n’onomufubile bûpenka. 9 Na bamulombwele ku Yelusaleme, na bamutule kunundu kwa kisuku kia tempelo, na bamulungwile’shi, Su Obe e Mwana ‘Efile Mukulu, weyele nabene mpa na kuno pashi, 10 mwanda ubafundjibwa’shi, Analànge bangele baye ku mwanda wobe, bakulame ; 11 na banakwiboshe pa masa abo, tala pangi okokola lwao lwobe kwibwe. 12 Na Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Kubambibwa’shi, Totompanga Fumu Efile Mukulu obe. 13 Na diabolo, pabadi dibapudisha kutompa kwoso, dibakatukile kwadi mpa na kingi kipindji.

14 Na Yisu balukile ku Ngadile na ngofu ya Muwa, na mukandu waye ubapalakene ku mapia ashima. 15 Na balambukishe mu bitumbwilo biabo, kwete kutumbikibwa kwi bantu boso. 16 Na bafikile ku Nasalete kubakuswe’ye ; na batwele mu kitumbwilo bu bibadi muswelo waye, kwifuku dia sabado, na baimene ngi kubala. 17 Na mufungofungo ubamupelwe wa mudimuni Esaya. Na bafungulwile mufungofungo na basañene mbalo yibafundjilwe’shi, 18 Muwa a Fumu e panundu pande, mwanda ubamfikinya’ye, ndungule balanda mukandu wi buwa ; bantumu mu kulungula misungi wa kuposolwa ; na bampofu wa meso kubulwa ; kwibatusha bisumanga babafinibwa, 19 na kulungula bantu wa kipwa kia kumonebwa na kâ kwi Fumu. 20 Na bafungile mufungofungo, na beutambikile kwi mulami a kitumbwilo, na bashalele. Na meso a bantu boso babadi mu kitumbwilo abamutale kânana. 21 Na babangile kwibalungula’shi, Lelo eyi’di dia mukanda w’Efile Mukulu dibafikishibwa ku matwi enu.

22 Na bungi bwa bantu babamutêlulwile, na babapudile mayi a ntalo abatukile mukanwa mwaye. Na babambile’shi, Ta n’au mwana a Yosefe ? 23 Na bebalungwile’shi, Nwanañambe mwele’u eyendo’shi, Nanga, epashe obe nabene ; mikitshino yoso yibatupusha’shi, yibakitshibwa mu Kapenaumu, kita kokuno kabidi mu kipia kiobe. 24 Na bambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Takwi mudimuni umune amonebwa na kâ mu kipia kiaye. 25 Anka nenwamba eyendo’shi, Ku mafuku a Ediya kubadi bakashi ba bafwe bangi mu Isalele ku kipindji kibabwikilwe eulu mpeshi isatu na mieshi isamombo, bibafikile kipupa kikata kia sala mu mapia ashima ; 26 na Ediya badi tatumibwa kwi muntu oso abo anka ku Salefata a ku Shidono, kwi mukashi badi mukashi a mufwe. 27 Na ku kipindji kia Edisha mudimuni kubadi basha kifwi bangi mu Isalele, na takubadi muntu abo basudibwa anka Namana mwina Sidia. 28 Na bungi bwabo babaushiswe na kusumina munda mwa kitumbwilo pa kupusha mianda yaiya ; 29 na babaimene, babamutakulwile kàshi ka lupata, na babamufwishishe ku lusalo lwa lubwebwe lubaibakilwe lupata lwabo kunundu, biabadiakumwela mûshi kyuba. 30 Anka’ye bakile pankatshi pabo, na bayile paye.

31 Na baikile ku Kapenaumu, lupata lwa Ngadile, na bebalambukishe kwifuku dia sabado. 32 Na babapudile kulambukisha kwaye, mwanda ubadi eyi diaye na bukome. 33 Na munda mwa kitumbwilo mubadi muntu tàdi na kikudi kia kikudi kibi kia mako, na bâbile n’eyi di bukopo’shi, 34 Oô ! Twi n’obe mwanda kini, Yisu a Nasalete ? Obe bofwila kwitwipa ? Nakûku ; e mwina selele yawa ‘Efile Mukulu. 35 Na Yisu bamusashile’shi, Ikala talala, na tuka munda mwaye. Na kikudi kibi, pabadi kibamusankamika pashi pankatshi pabo kibatukile munda mwaye kushi kumupushisha busungu bwoso. 36 Na babapule abo bosoboso, na babelungushene’shi, Adi eyi kini ? Mwanda aulanga’ye bikudi bia mako na bukome na ngofu, na biabia abituku. 37 Na mukandu ubapalakene ku mwanda waye ku kibalo kioso kia mapia kwakwa.

38 Na bebwele mu kitumbwilo, na batwele mu shibo ya Shimono. Anka muko a Shimono badi kwete kukumba na busungu bungi bwa kalo, na babamwipwishe ku mwanda waye. 39 Na baimene kwiulu kwaye, basashile kalo, na kabamukatukile ; na bebwele bukidi na bebafubile.

40 Na pabadi nguba tàtwele, bungi bwabo babadi na bakumbi ba masungu angi babebafwishishe kwadi, na batentekyele masa aye kunundu kwa muntu oso abo, na bebapashishe. 41 Na bikudi bibi kabidi bibatukile kwi bantu bangi, bikwete kwâba’shi, Obe e Mwana ‘Efile Mukulu. Na bebisashile, bebilangile tabiakulanga, mwanda ubamûkilebio’shi, e Kalestu.

42 Na pabatokyele bufuku, batukile na bayile ku kibalo kibadi bisumanga, na bibumbu bibamukimbile, na bibafikile kwadi ; na babadiakumubamba takatukanga kwabadi. 43 Anka’ye bebalungwile’shi, Nena mwanda wa kulungula mukandu wi buwa wa bufumu bw’Efile Mukulu ku ingi mpata kabidi, mwanda wandji mutumibwe kukita biabia. 44 Na badi mu kulungula bantu mu bitumbwilo bia mu Ngadile.

 

Chapitre 5

1 Na pabadi bantu bakwete kumufina efina na kupusha eyi di’Efile Mukulu, aye badi mwimane pepi na kishiba kia Ngenesalete ; 2 na bamwene mato abidi ekudi mu kishiba, anka basha mato babadi bâbukye mu mato, bakwete kusula makondja abo. 3 Na batwele mu bwato bumune bubadi bwa Shimono, na bamutekyele ebulamune kapindji ku lupèse lwa mema. Na bashalele na balambukishe bantu ku bwato. 4 Anka pabadi balekye kwakula, balungwile Shimono’shi, Fwisha bwato kutàkudi edindji, ikisha makondja enu kukwata su.

5 Na Shimono balulwile’shi, Fumu, tubafubu bufuku bushima, na tatwibate su umune ; anka kwiyi diobe ngi kunaikisha bukondja. 6 Na pabadi bakite biabia, babakwatshile kibumbu kikata kia su, na bukondja bwabo bukwete kubaluka. 7 Na babaitanyine benabo babadi mu bungi bwato mu kwibakwatshisa. Na babafwile na babaushe mato bubidi bwao, bibabangile kwiina. 8 Anka Shimono Pita, pabamwene’ye biabia, bapone ku manwi a Yisu eshi, Katuka kwandji, mwanda wandji muntu a bubi, Fumu. 9 Mwanda ubamukwatshile mô na bungi bwabo babadi n’aye, mwanda wa kibumbu kia su yibabakwatshile ; 10 n’anka biabia kabidi Yakobo na Yoano, bana ba Sebede babakumbene na Shimono ku mufubo. Na Yisu bambile Shimono’shi, Totshinanga ; mpa na binobino ponokwate bantu. 11 Na pababadi babafwisha mato ku mapia babalekyele bintu bioso na babamulondele.

12 Na pabadi mu lungi lupata, talanga, muntu badiko mûle na busungu bwa kifwi ; na pabamwene’ye Yisu, bapone ku mpala aye, na bamutekyele’shi, àFumu, su okyebe, ouku kunsula selele. 13 Na baolwele easa diaye na bamukumine’shi, Nankyebe ; osulukye. Na busungu bwa kifwi bubamukatukile bukidi. 14 N’aye bamulangile talungulanga muntu ; anka’shi, Nda okeleshe nabene kwi tshite, otambikye namu elongo dibakwile Mosese mwanda wa kusudibwa kwobe, ngi kwibatêlulwila. 15 Na mukandu waye ubakile kupalakana, na bibumbu bikata bibakumbene ngi kupusha na kupashibwa masungu abo. 16 N’aye besomwene kwenda ku bibalo bibadi bisumanga, na batekyele.

17 Na ku dingi efuku kubadi’ye kwete kulambukisha. Na bangi baFadishi na balambukishi ba mwiya babashalele kwakwa, bafwe ku lupata lwoso lwa Ngadile na lwa Yudiya, na ku Yelusaleme ; na ngofu ya Fumu yibadiko ngi kwibapasha. 18 Na talanga, balume babatwele sha lunkalabe p’etanda ; na babakimbile kumutwesha na kumutula ku mpala aye. 19 Na pababadi tabamono kitweshesho kia kumutwesha mwanda w’efina dia bantu, babakamine kunundu kwa shibo, na babamutweshe ku malata a musaka, na babamwikishe p’etanda diaye pankatshi ku mpala a Yisu. 20 Na pabamwene’ye kukumina kwabo, bambile’shi, Muntu, mabi obe abakulekyelwa. 21 Na bafundji ba mikanda na baFadishi bababangile kwela mpaka’shi, Nani yawa abiandwila Efile Mukulu ? Nani auku kulekyela mabi shi Efile Mukulu bûpenka bwaye ? 22 Anka Yisu baukile mpaka yabo,balulwile na bebalungwile’shi, Anwele mpaka mu mashimba enu kukini ? 23 Kini kibakidi bukidi, su kwamba’shi, Mabi obe alekyele, su kwamba’shi, Buka, otambukye ? 24 Anka bianudiakûka’shi, Mwana a Muntu ena bukome pa senga bwa kulekyela mabi, — balungwile sha lunkalabe’shi, Nakulungula’shi, Buka, eboshe etanda diobe, n’okende ku shibo yobe. 25 Na bebwele bukidi ku mpala abo, na basemwene etanda dibalalanga’ye kunundu kwadio, na bakatukile ku shibo yaye kwete kutumbika Efile Mukulu. 26 Na babapule bungi bwabo, na babatumbikile Efile Mukulu, na babaushiswe na mô’shi, Tubamono bipaso lelo.

27 Kunyima kwa bintu biabia kubatukile’ye na bamwene mupungi a milambu, eshina diaye, Lebi, mushale ku shibo ya milambu, na bamulungwile’shi, Ondonde. 28 Na balekyele bintu bioso, bebwele, na bamulondele. 29 Na Lebi bamukitshine eteshi dikata mu shibo yaye ; na mwamwa mubadi efina dikata dia bapungi ba milambu na dia bangi bantu n’abo ku biâshi. 30 Na baFadishi na bafundji babo ba mikanda babaunaunine beyi baye eshi, Kukini anudi n’anutomo na bapungi ba milambu na balwishe ? 31 Na Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Abo be na katshintshi tababila nanga ; anka’bo be na masungu. 32 Ami tshi mufikye mu kwitanyina bena kalolo, anka balwishe, bemweshe.

33 Na babamulungwile’shi, Beyi ba Yoano abashila biâshi n’abateka nteko mafuku angi, n’anka biabia kabidi beyi ba baFadishi, anka bobe abadiya n’abatoma. 34 Na Yisu bebalungwile’shi, Anûku kushidisha bana ba shibo ya bulunda biâshi apekala mwatshi a bulunda ki n’abo ? 35 Anka mafuku anafikye, anebakashibwe mwatshi a bulunda, kunyima banashile ku mafuku aâ. 36 Na bebalungwile kabidi mwele’shi, Takwi muntu abala mutwelo upya kutelula mutwelo wa kala ; tala abala wawa upya, na kipindji kipya takianapwandjikile na mutwelo wa kala. 37 Na takwi muntu atula malofu a finyo apya mu misokya ya kala ; tala malofu apya abudisha misokya, n’anabene anasumbukye na misokya yanaipaibwe. 38 Anka malofu apya akutweshibwa mu misokya ipya. 39 Na takwi muntu su tàpwile kutoma malofu a finyo a kala anakyebe apya ; mwanda wamba’ye’shi, Â a kala e buwa.

 

Chapitre 6

1 Na kwifuku dia sabado akabidi kubadi’ye mu kukila mu mabala a mebele, na beyi baye babasopwele mpusu na babadile, babadi bakwete kukunya mamuma mu masa abo. 2 Na bangi baFadishi babebalungwile’shi, Kukini kwanukitshi mwanda ushiupwandjikile na mwiya kukitshibwa kwifuku dia sabado ? 3 Na Yisu bebalulwile’shi, Anwe tanubala sunga biabia, mubakitshine Dafidi pabadi na sala, aye n’abo babadi n’aye ; 4 mubatwele’ye mu shibo y’Efile Mukulu, na batshile mampa aale na badile, na bapele kabidi abo babadi n’aye ; ashiapwandjikile na mwiya kudya kushi kwi batshite bûpenka bwabo ? 5 Na bebalungwile’shi, Mwana a Muntu e Fumu a sabado kabidi.

6 Na ku mungi sabado kubatwele’ye mu kitumbwilo na balambukishe. Na mwamwa mubadi muntu n’easa diaye dibalume diume. 7 Na bafundji ba mikanda na baFadishi babatale su apasha ku sabado, biabadiakusañana mwanda wa kumusongela. 8 Anka’ye baukile binangu biabo ; na bambile muntu badi n’easa diume’shi, Buka, wemana pankatshi. Na bebwele na baimene. 9 Yisu namu bebalungwile’shi, Ami nenwipusha su kupwandjikila na mwiya kukita buwa ku sabado, su kukita bubi ? Su kupasha moyo, su kushimisha moyo ? 10 Na babatale bungi bwabo babamufunyine, na bamwambile’shi, Ola easa diobe. Na bakitshine biobio, n’easa diaye dibapashiswe. 11 Anka babaushiswe na kusumina, na babelungushene mwabadiakukita kwi Yisu.

12 Na ku mafuku aâ kubatukile’ye ku mwenge mu kuteka, na bakyesheshe bufuku na nteko kuteka kwi Efile Mukulu. 13 Na pabafikile kanya, pabaitanyine’ye beyi baye, na basangwile ekumi na babidi kwabadi babaitanyine’ye kabidi’shi, Batumibwe ; 14 Shimono, abaitanyine’ye kabidi’shi, Pita, na Andelo mwinaye ; na Yakobo na Yoano, Fidipi na Batolomo, 15 Mateyo na Tomasa, Yakobo a Alefayo na Shimono baitanyinwe’shi, Seloto, 16 Yude a Yakobo na Yudashi a Ishikaleoto, badi mupani bamupene.

17 Na baikile n’abo na baimene ku kibalo kia kibatabata, na kibumbu kikata kia beyi baye ; na kibumbu kikata kia bantu ba ku bungi bwa Yudiya na Yelusaleme, na ba ku lupese lwa mema akata ku Tshile na Shidono, babafwile kumupusha na kupashibwa masungu abo ; 18 N’abo babafinwe kwi bikudi bia mako babapashiswe, 19 Na bungi bwa kibumbu kia bantu babakimbile kumukuma, mwanda ubakatukile ngofu kwadi yibapashishe bungi bwabo.

20 Na bebosheshe meso aye ngi kutala beyi baye, na bambile’shi, Balumbulwe anwe balanda, mwanda wi bufumu bw’Efile Mukulu bwenu. 21 Balumbulwe anwe abapusha sala binobino, mwanda wanwanaikutshiswe. Balumbulwe anwe abadidi binobino, mwanda wanwanasepe. 22 Balumbulwe anka’nwe, peni bantu banenupele na banenulamune kwabadi, na banenudidikye na banakatushe eshina dienu bu dibi, ku mutwe wa Mwana a Muntu ; 23 nusepele kwifuku diadia, nwitumbe mwanda wa mulô ; mwanda wi bwedi bwenu bukata mwiulu, mwanda ubakitshine bashenu biabia kwi badimuni.

24 Anka mpè kwanudi, bena mampeta, mwanda ubanwatshile kisendelo kienu. 25 Mpè kwanudi babaikutshiswa binobino, mwanda wanwanapushe sala. Mpè kwanudi abasepe binobino, mwanda wanwanadile na nwanatushe mpolo. 26 Mpè kwanudi panenusesemeshe bantu boso, mwanda ubakitshine bashabo biabia kwi badimuni ba malupa.

27 Anka nenwamba’nwe abapusha’shi, Nukyebe bantu abalwiya n’enu ; nwibakitshine buwa abenupela ; 28 nwibalumbule abenulumba ; nwibatekyele abenukolomona. 29 Muntu oso akukupila lupi kwitama, omwalulwile dingi kabidi ; na muntu akyekukasha kilamba kiobe, tomupele mutwelo wobe kabidi. 30 Tambika kwi muntu oso akutekye ; na yawa akasha bintu biobe, tomukyendanga kishiyo. 31 Bu bianukyebe bantu benukitshine, anwe nwibakitshine biabia kabidi. 32 N’anwe su anukyebe bantu abenukyebe, nubadiakutumbulwa kukini ? Mwanda aukyeba sunga balwishe bantu abebakyeba. 33 Na su anwibakitshina’bo buwa abenukitshina’nwe buwa, nubadiakutumbulwa kukini ? Mwanda aukita sunga balwishe biabia. 34 Su anwibeyapusha bintu banwibakulupila bintu kabidi, nubadiakutumbulwa kukini ? Sunga balwishe abeyapusha bintu kwi balwishe, biabadiakwata kipwandjikisho kiakia kabidi. 35 Anka nukyebe bantu abalwiya n’enu, na nukite buwa, nwiyapusha kushi kukulupila kintu kioso kabidi ; na bwedi bwenu bwanekale bukata, na nwanekale bana ba Yawa mukile kwiulu ; mwanda wadi’ye na bumuntu kwi basha nkolwa bashabatumbula, na kwi bantu babi. 36 Biabia anwe nwikale na lusa bu bi Shenu kabidi na lusa. 37 Tanwisambilanga bantu na tanwanesambilwe nya ; tanumweshe na tanwanamweshibwe nya. Nulekyele bantu mabi abo, na nwanalekyelwe. 38 Nupe, na nwanapebwe ; kidingilo mba, kikonkye, kitutule, kitàkitampuka, kianatambikibwe mwifiya dienu. Mwanda wa kipwandjikisho kiakia kianupwandjikisha nakio, kianenupwandjikiswe kabidi.

39 Na bebalungwile kabidi mwele’shi, Mpofu auku kulombola mpofu ? Ta banapone bubabidi bwabo mu mulenda ? 40 Mwiyi takila mulambukishi aye, anka muntu oso balambukiswa lôsô anekale bu mulambukishi aye. 41 Anka kukini obe otala kasengo katàkadi mwiso dia mukwenu, anka tobekyela kisama kitàkidi mwiso diobe nabene ? 42 Obe onwambe mukwenu namini’shi, Mbande kukasha kasengo ke mwiso diobe n’obe tobekyela kisama ki mwiso diobe nabene. Sha malupa, kasha kisama kwibedi mwiso diobe, kunyima namu onoshingikye biya kukasha kasengo ke mwiso dia mukwenu. 43 Takwi mutshi wi buwa aupeya bikuba bibi, na takwi mutshi ubi kabidi aupeya bikuba bi buwa. 44 Mwanda aukibwa mutshi oso ku bikuba biawo mwanda washabakula bikuba bia figi ku meba, su bikuba bia finyo ku nakikwa. 45 Muntu e buwa atusha mwanda wi buwa munda mwa mukufu wi buwa w’eshimba diaye ; na muntu mubi atusha mwanda ubi munda mwa mukufu ubi ; mwanda aubwela mukanwa mwaye mianda yi mwishimba diaye bungi mba.

46 Na kukini kwanuntemuna’shi, Fumu, Fumu, na tanukitshi bintu biañamba ? 47 Muntu oso afu kwandji apusha mayi ande n’eakitshi, nanenuleshe muntu adi mwifwane. 48 Mwifwane muntu baibakile shibo, babundwile na baikishe mena kula, na babangile kibangilo kia shibo kwibwe ; anka pabafikile mpeshi a bubi, mema abalalele ku shibo yaiya ; n’abadi tauku kwiyisanisha, mwanda ubeyibakilwe biya. 49 Anka yawa bapusha kushi kukita, mwifwane muntu baibaka shibo yaye ku senga bisumanga, kushi kibangilo mûshi, na mema abalalele kwaidi na yibapone bukidi, na kubuluka kubabulukile shibo yaiya kubadi kwa bubi.

 

Chapitre 7

1 Na pabadi bapudisha mayi aye oso ku matwi a bantu batwele mu Kapenaumu. 2 Na mufubi a kapalai ka lukama lwa masalai bakyebibwe kwadi, badi na busungu na badi pepi na kufwa. 3 Na pabapushishe’ye wa Yisu, batumine bakulu ba bena Yuda kwadi, mu kuteka abande kufika apashe mufubi aye. 4 Anka’bo pababafikile kwi Yisu, babamushishikile kwi bungi’shi, Aye mupwandjikile Obe kumukitshina biabia, 5 mwanda aukyebe’ye eumbo dietu, n’aye nabene betwibakile kitumbwilo. 6 Na Yisu bayile n’abo. Na pabadi tadi binobino pepi na shibo, kapalai kabatumine bakuku baye kwadi eshi, Fumu, twisanishanga, mwanda ushimupwandjikile’mi biodiakutwela’be mûshi mwa musaka wande. 7 Biabia ngi biandji tshimwipangishe’shi, mupwandjikile na kufika kodi. Anka akula namu eyi bûpenka, na mufubi ande anapashibwe. 8 Mwanda wandji’mi kabidi muntu mutulwe mûshi mwa bukome, tandji na masalai mûshi mwande nabene ; na namba yawa’shi, Nda, n’ende ; na mungi’shi, Fwa, n’afu ; na mufubi ande’shi, Kita kintu’ki, n’ekikitshi. 9 Pabapushishe Yisu biabia, bamupudile, na beyalwile ku kibumbu kia bantu babamulondele eshi, Nenwamba’shi, Tshimusañane kukumina bungi bwi biabia, kasha sunga mu Isalele. 10 N’abo babatuminwe, pa kwalukila ku shibo babasañene mufubi e biya badi na busungu.

11 Kunyima kubayile’ye ku lupata alwitanyinwa’shi, Naini ; na beyi baye babayile n’aye na kibumbu kikata kia bantu. 12 Na pabesesele’ye pepi na kitwelo kia lupata, talanga, mufwe batwelwe pasha ; mwana eleka a nyinaye, n’aye badi mukashi a mufwe ; na kibumbu kikata kia basha lupata babadi n’aye. 13 Na pabamumwene Fumu bamupushishe lusa, na bamwambile’shi, Todilanga. 14 Na bafwile pepi na bakwatshile kitala, na batwadi babaimene. Na bambile’shi, Songwalume, nakwamba’shi, Buka. 15 Na mufwe bashalele na babangile kwakula ; na bamulubwile kwi nyinaye. 16 Na mô ubebakwatshile bungi bwabo, na babatumbikile Efile Mukulu’shi, Mudimuni mukata bakamishibwa pankatshi petu, n’Efile Mukulu bafwile kutala bantu baye. 17 Na mukandu wawa ubapalakene ku bungi bwa Yudiya ku mwanda waye, na ku bungi bwa mapia abadi pepi.

18 Na beyi ba Yoano babamutwadile eyi dia bintu biabia bioso. 19 Na Yoano baitanyine bangi beyi baye babidi, na bebatumine kwi Yisu eshi, Obe ngi yawa afiki, su tutengele mungi ? 20 Pabafikile balume baba kwadi, babambile’shi, Yoano Mwambiki etutumanga kodi’shi, Obe ngi yawa afiki, su tutengele mungi ? 21 Ku sa yaiya kubapashishe’ye bantu bangi masungu na masosomena na bikudi bibi, na bapele bampofu bangi meso. 22 Na balulwile na bebalungwile’shi, Ndai, nukalungule Yoano bintu bibanumono na bibanupusha ; eshi, bampofu abata meso abo, basha bilema abatambuka, basha kifwi abatoshibwa, na basha bitwi abapusha, bafwe ababushibwa, na balanda abalungulwa mukandu wi buwa. 23 Na mulumbulwe anka muntu oso shasañana kiponeno kwandji.

24 Na pabadi mikyendji ya Yoano yibakatuka, babangile kwamba bibumbu wa Yoano’shi, Kini kibanuyile mu kutala ku mapia a kabalala ? Elengi dibasanishibwa na lupunga su ? 25 Anka kini kibanuyile mu kutala ? Muntu mufwale bilamba bi ntalo su ? Talanga, abo be na bilamba bia kilengo n’abafimi na bintu be mu mpopo ya bafumu. 26 Anka kini kibanuyile mu kutala ? Mudimuni su ? Eyo, nenwamba’shi, muntu mukile mudimuni kwi bungi. 27 Yawa ngi aye bafundjilwe ku mwanda waye’shi, Talanga, nantumu mukyendji ande ku mpala obe, analoñamishe eshinda diobe kwibedi kwobe. 28 Ami nenwamba’shi, Pe bantu babatandjibwa kwi bakashi, tapekala muntu mukile Yoano bukata ; anka muntu oso e mukinga mu bufumu bw’Efile Mukulu bamukidi bukata. 29 (Na bungi bwa bantu, pababapushishe, na bapungi ba milambu bababingishe Efile Mukulu mwanda ubabambikilwe ku kwambikwa kwa Yoano. 30 Anka baFadishi na balambukishi ba mwiya babelengulwile binangu bi’Efile Mukulu ku mwanda wabo, mwanda wabashibambikilwe). 31 Biabia nanapwandjikishe bantu ba kipwa’ki bu kini, na befwane namini ? 32 Befwane bu bakinga abashala mwibulu dia kituka abeyitanishena ; abamba’shi, Tubenwombela milengi, anka’nwe tanwibashe masha ; tubadidi nkalo anka’nwe tanwibadile mpolo. 33 Mwanda ubafiki Yoano Mwambiki kasha na kudya kwa biâshi su na kutoma kwa finyo, n’anwe anwamba’shi, Ena kikudi kibi. 34 Mwana a Muntu bafiki na kudya na kutoma, n’anwe’shi, Tala kidyafu na sha nkolwa ya malofu, kuku a bapungi ba milambu na baiwishe. 35 Na bukalabwino bubabingishibwa kwi bana babu boso.

36 Na mungi muFadishi bamumiamikishe adye n’aye. Na batwele mu shibo ya muFadishi, na bashalele ku mesa. 37 Na talanga, mukashi a lupata badi mulwishe baukile’shi, mushale ku biàshi mu shibo ya muFadishi, bafwile na mulangi wa alabasta wa mwimu wa mananasha. 38 na baimene ku ngao yaye kumongo kwaye, kwete kudila mpolo ; na babangile kusula ngao yaye na mpolo ; na beikumune na nyene ya ku mutwe waye ; na bafifile ngao yaye na beifikinye mwimu wa mananasha. 39 Na muFadishi bamumiamikishe pabamwene biabia, beyakwile munda’shi, Muntu’u su e mudimuni, badiakûka mukashi’u adi’ye amukumu, na mwikyelo waye, eshi, e mulwishe. 40 Na Yisu bamwalulwile’shi, Shimono, ami nena eyi dia kukwamba. Aye’shi, Mulambukishi, akula. 41 Mwiyapushi umune badi na basha bishiyo babidi ; umune badi sha kishiyo a denaleo nkama itano, na mungi a makumi atano. 42 Anka mwanda wabashibadi na kintu kia kumufuta, bebalekyele bubabidi bwabo. Biabia nani a babidi baba anakile kumukyeba ? 43 Shimono balulwile’shi, Nampangisha’shi, yawa balekyele’ye denaleo yingi. Na bamulungwile’shi, Bwesamba biya. 44 Na beyalwile kwi mukashi, na balungwile Shimono’shi, Omono mukashi’u ? Nantwele mu shibo yobe ; twe mumpe mema a kusula ngao yande, anka’ye atopesha ngao yande na mpolo, n’eikuma na nyene yaye. 45 Obe twe mufifye nya, anka’ye talekye kufifya ngao yande mpa na kipindji kinantwelanga. 46 Obe twe mufikinye mutwe wande mwimu, anka’ye afikinya ngao yande mwimu wa mananasha. 47 Ku mutwe’u nakwamba’shi, Mabi aye sunga e bungi abalekyelwa ; mwanda ubakyebe’ye kifulo kingi ; anka yawa balekyelwa akoto akyebe kifulo kikoto. 48 Na bamulungwile’shi, Mabi obe abalekyelwa. 49 N’abo babadi n’aye ku mesa bababangile kwiyakwila munda’shi, Nani yawa alekyela mabi namu ? 50 Na bambile mukashishi, Kukumina kwobe kubakupasha ; nda talala.

 

Chapitre 8

1 Na kunyima kubatembele’ye mpata su yikata su yikoto, mu kulungula bantu na kutwala mukandu wi buwa wa bufumu bw’Efile Mukulu. Na beyi ekumi na babidi babadi n’aye, 2 na bangi bakashi babapashiswe bikudi bibi na mapungi ; Madia baitanyinwe’shi, Mangadalene, batukile bikudi bibi musambobidi munda mwaye, 3 na Yoana, piana a Tshusa, miandako a Elodo, na Susana, na bangi bakashi be bungi, babamufubile na mampeta abo.

4 Na pabakumbene kibumbu kikata, na basha lupata lwoso babekoñene kwadi, bakwile ku miele’shi, 5 Mukuni bayile mu kukuna mbio yaye ; na pabakunine’ye, yingi yibapone p’eshinda na yibashinwe mûshi mwa ngao ya bantu, na bioni bi’eulu bibeyidile. 6 Na yingi yibapone kunundu kwa lubwebwe ; na pabadi yibamene, yibaumine mwanda ubaikutshile mema. 7 Na yingi yibapone pankatshi pa meba, na meba abakule nayo, n’abeyifine. 8 Na yingi yibapone mu senga yibuwa yibamene na yibetandene nkama na nkama. Na pabambile’ye bintu biabia, bâbile’shi, Yawa ena matwi a kupusha, apushe.

9 Na beyi baye bamwipwishe’shi, Mwele wawa wi namini ? 10 Na bambile’shi, Kubanupebwa anwe ngi kûka mianda ifiame ya bufumu bw’Efile Mukulu, anka kwi bangi bantu ku miele ; biabia pa kumona tabakumona na pa kupusha tabakushingula. 11 Anka mwele ngiu. Mbio y’iyi di’Efile Mukulu. 12 Anka yaiya yi p’eshinda yi bantu abapusha ; kunyima akufiki diabolo n’adikasha eyi mwishimba diabo biabashakukumina ngi kupashibwa. 13 Na yaiya yi ku lubwebwe yi bantu baba abata eyi na mulô pababapusha ; na benibo tabena eshina, abakumina kapindji kapela, na ku kipindji kia kutompibwa abasalama. 14 Yaiya namu yibapone pankatshi pa meba, ngi’yi yi bantu abapusha, na biabende, abafiki kufinibwa mûshi mwa biongwa, na mampeta, na milô ya uno moyo, na tabakomo lôsô. 15 Anka yaiya mu senga yi buwa, ngi’yi yi bantu ababamba eyi diabapusha, mwishimba di kalolo na di buwa, n’abetandena na mufwakaka.

16 Takwi muntu umune atembesha mwinda aneubwikile mûshi mwa lweso, su aneutule mûshi mwa lusala nya, anka aneutule kunundu kwa mutshi wa mwinda biabadiakumona etata abatwele munda. 17 Mwanda ushikudi kintu kioso kifiame kianekale takimwekwa mwasa, su mwanda wa lukuku nya, wanekale taukibwa na taufiki kwitata. 18 Biabia nutale mwanupusha ; mwanda wa muntu oso bâta, anapebwe bintu ; na muntu oso shâta, anakashibwe sunga bintu biapangisha’ye’shi, Ne mwate.

19 Na nyinaye na bena baye babafwile kwadi, na babadi tabauku kufika kwadi mwanda wa bantu bangi. 20 Na babamulungwile’shi, Nyinobe na bena bobe abemana pasha, abadidi kukumona. 21 Anka’ye balulwile na bebalungwile’shi, Nyinami na bena bande be bantu baba abapusha eyi di’Efile Mukulu n’abedikita.

22 Na ku dingi efuku penipapa, kubatwele mu bwato, aye nabene na beyi baye, na bebambile’shi, Tusabukye ku adia eshiya dia kishiba ; na babakatukile kwifwa. 23 Na pababayile, aye balele tulo ; na lupapi lubaikile bukidi ku kishiba, na bwato bubadi butàbûshibwa mema, na babadiakufwa. 24 Na babafwile kwadi na babamubushishe eshi, Fumu, Fumu, tàtufu. Anka’ye babukile, na basashile lupunga na musako wa mbunda ya mema ; na bibalekyele, na bibadi talala nyâ. 25 Na bebambile’shi, Kukumina kwenu kwi kwikuni ? N’abo babatshine, na babapule, na babelungushene’shi, Nani namu muntu ‘u alungula sunga mpunga na mema, n’abimukokyela ?

26 Na babafikile ku kipia kia BaNgelasa ki ku mpala a Ngadile. 27 Na pabadi mwabukye ku mapia, mulume a ku lupata bafumankene n’aye badi na kikudi kibi kipindji kila ; na badi tafwala, na badi tekala mu shibo, anka ku nyembo. 28 Anka pabamwene’ye Yisu, bâbile eyi na bapone pashi ku mpala aye, na bambile n’eyi di bukopo’shi, Ne n’obe mwanda kini, Yisu, Mwana ‘Efile Mukulu mukile kwiulu ? Nankutekye, tonkumbishanga. 29 Mwanda ubalangile’ye kikudi kia mako kitukye munda mwa muntu yawa. Mwanda ubakimunyengele kipindji kila ; na badi mwanyibwe na mushitshikibwe na nkano na bilonda bia ngao ; na bakutwile nkano tu, na babingilwe kwi bikudi bibi mu mapia a bisumanga. 30 Na Yisu bamwipwishe’shi, Eshina diobe dini ? Aye’shi, Kibumbu ; mwanda ubamutwele bikudi bingi munda mwaye. 31 Na bibamusendele’shi, Aye tebilange kukatuka ku bwina yû

32 Na kwakwa kubadi kibumbu kia ngulube yi bungi yikwete kudya kunundu kwa mwenge, na bibamusendele ebilekyele bitwele munda mwayo. Na bebilekyele. 33 Na bikudi bibi bibatukile munda mwa muntu, na bibatwele mu ngulube ; na kibumbu kibanishe mbilo yikabe ku ngalala munda mwa kishiba, na yibafwile mu mema.

34 N’abo babeyidishe, pa kumona kiamwino kibakitshinwe, babasukile na babalungwile bantu ku lupata na ku mapia. 35 Na babatukile mu kutala kiamwino kiakia ; na babafikile kwi Yisu, na babasañene muntu yawa batukile bikudi bibi munda mwaye, mushale ku ngao ya Yisu, mufwale bilamba, na kinangu ki buwa, na babatshine. 36 Abo namu babamwene babebalungwile mubapashiswe muntu bakwatshilwe kwi bikudi bibi. 37 Na bungi bwa bantu ba ku kipia kia BaNgelasa kwakwa babamutekyele akatukye kwabadi, mwanda ubabakwatshilwe na mô ungi ; na batwele mu bwato na balukile. 38 Anka mulume batukile bikudi bibi munda mwaye bamutekyele biadiakukumbana n’aye. Anka Yisu bamukatwishe’shi, 39 Alukila ku shibo yobe, webalungule wa bintu bikata bibakukitshina Efile Mukulu. Na bakatukile na balungwile mu bungi bwa lupata wa bintu bikata bibamukitshine Yisu.

40 Na pabalukile Yisu, bantu babamusepelele mwanda ubabamutengele bungi bwabo. 41 Na talanga, mulume bafikile, eshina diaye, Yailusu, badi fumu a kitumbwilo ; na bapone ku ngao ya Yisu na bamusendele’shi, afikye ku shibo yaye ; 42 mwanda ubadi’ye na mwanaye eleka, mukashi, na mpeshi yaye bu ekumi na ibidi, tàdi afu. Na pabayile, bibumbu bia bantu abamufine.

43 Na mukashi bakumbile busungu butàbukatusha mase mpeshi ekumi na ibidi, na badi bapudisha mono yaye yoso kwi bananga, na badi tauku kupashibwa kwi muntu oso, 44 na bafwile kumongo kwaye na bakumine easa ku lwembe lwa ntwila yaye ; na kukatuka kwa mase aye kubalekyele bukidi. 45 Na Yisu bambile’shi, Nani ankumanga ? Anka pabatune bungi bwabo, Pita bambile n’abo babadi n’aye’shi, Fumu, bibumbu abikufini n’abikukonka. 46 Na Yisu eshi, Muntu ankumanga, mwanda unanguku’shi, ngofu yibakatuka kwandji. 47 Na pabaukile mukashi’shi, tamufiame, bafwile kwete kususa, na bapone ku mpala aye, na babwele ku mpala a bantu boso mwanda ubamukumine’ye ; na mubapashiswe’ye bukidi. 48 N’aye bamulungwile’shi, Mwana, kukumina kwobe kubakupasha, nda talala.

49 Pabadi kiakula, muntu bafwile kwa fumu a kitumbwilo bambile’shi, Mwanobe bafu, tosanishanga Mulambukishi. 50 Anka Yisu pabapushishe bamwalulwiIe’shi, Totshinanga, anka kumina, n’anapashibwe. 51 Na pabafikile’ye ku shibo, badi tatwesha mungi muntu oso n’aye shi Pita na Yoano na Yakobo, na se a mwana na nyinaye. 52 Na bungi bwa bantu babadi bakwete kutusha mpolo na kumudila malo. Anka’ye eshi, Tanudilanga, mwanda washi mufwe, anka mulale tulo. 53 Na babamusengele, mwanda ubabaukile’shi, bafu. 54 Anka’ye bakwete easa diaye, na bâbile’shi, Songwakashi, buka. 55 Na kikudi kiaye kibalukile, na baimene bukidi ; n’aye bambile’shi, bamupe kintu kia kudya. 56 Na shaye na nyinaye babapule ; anka bebalangile’shi, tabalungulanga muntu oso wa kiamwino kiakia.

 

Chapitre 9

1 Na baitanyine ekumi na babidi kibalo kimune na bebapele ngofu na bukome kwiulu kwa bikudi bibi bioso, na bwa kupasha bantu masungu. 2 Na bebatumine bakalungule bantu bufumu bw’Efile Mukulu, na bapashe bakumbi ba masungu. 3 Na bebambile’shi, Tanutwalanga kintu mwanda wa lwendo, su kibango, su dimba, su biâshi, su makuta ; na tanwikalanga na mitwelo ibidi. 4 Na mu shibo yoso mwanutwele, nushale mwamwa, na nutukye mwamwa. 5 Na bantu boso bashabenwata, bianukatuka mu lupata lwalwa nwikumune senga ya ku ngao yenu ngi kwibatêlulwila. 6 Na babakatukile, na babatembele mpata yoso, mu kulungula mukandu wi buwa, na kwibaikamisha masungu ku bibalo bioso.

7 Na Elodo Tetelaka bapushishe wa bintu bioso bibakitshinwe, na batunkile, mwanda ubakwilwe kwi bangi bantu’shi, Yoano babushibwa kwi bafwe ; 8 na kwi bangi’shi, Ediya bamwekwa ; na kwi bangi’shi, Mungi mudimuni a kala bebo kwi bafwe. 9 Na Elodo bambile’shi, Mwanda wa Yoano, ami namutshibile mutwe waye, anka yawa eni, anampusha bini bintu ku mwanda waye ? Na bakimbile kumumona.

10 Na batumibwe pababalukile babamulungwile wa mikitshino yoso yibabakitanga. Na bebatshile na bakatukile ku bufiabufia ku lupata alwitanyinibwa’shi, Betesaida. 11 Anka bibumbu bia bantu babaukile, na babamulondele ; na bebasepelele, na bebalungwile wa bufumu bw’Efile Mukulu, n’abo babadiakupaswa, bebapashishe. 12 Anka nguba babangile kwalala ; n’ekumi na babidi babafikile na babamwambile’shi, Katusha bantu bakende ku tupata tukoto na ku mapia e pepi, balale, bâte biâshi, mwanda watudi kuno ku kibalo ki bisumanga. 13 Anka bebambile’shi, Anwe nwibape, badye. N’abo’shi, Tatwina bingi biâshi bioso bishi mampa atano, na su ibidi, kushi’twe atwende mu kûla bantu baba boso biâshi. 54 Mwanda ubabadi balume bu tununu tutano. Na bambile beyi baye’shi, Nwibashadikye bibumbu bibumbu, makumi atano makumi atano. 15 Na babakitshine biabia, na babebashadikile bungi bwabo. 16 Na batshile mampa atano na su ibidi, na beboshese meso aye kwiulu, na bebilumbulwile na bebibalwile. Bapele namu beyi ngi kutula ku mpala a bantu. 17 Na babadile bungi bwabo na babaikwite, na bipindji bibebashele bibasangwilwe bipupo ekumi na bibidi mba.

18 Na pabadi’ye kwete kuteka bûpenka bwaye, beyi baye babadi n’aye, na bebaipwishe’shi, Bantu abamba namini ku mwanda wande, neni ? 19 Na babalulwile’shi, Yoano mwambiki ; anka bangi’shi, Ediya ; na bamo’shi, Mudimuni a kala bebo kwi bafwe. 20 Na bebambile’shi, Abiabia anwe, anwamba namini ku mwanda wande, neni ? Na Pita balulwile’shi, Kalestu a Efile Mukulu. 21 Anka bebambile na bebalangile tabalungulanga muntu oso mwanda wawa, 22 eshi, Mwana a Muntu ena mwanda wa kukumba bintu bingi, na wa kupedibwa kwi bakulu na kwi batshite bakata na kwi bafundji ba mikanda, na wa kwipaibwa, na wa kubushibwa kwifuku diakasatu. 23 Na bebambile bungi bwabo’shi, Su muntu oso adidi kundonda, epele nabene, asemune nkulusu aye kwifuku n’efuku, andonde. 24 Mwanda wa muntu oso adidi kupasha moyo waye ku mutwe wande aneushimishe ; anka muntu oso anashimishe moyo waye ku mutwe wande aneupashe. 25 Muntu basungu kini su bâta senga ishima na beshimisha, su esambilwa nabene ku mwanda ? 26 Mwanda wa muntu oso anampushishe’mi bufu, na mayi ande bufu, Mwana a Muntu anamupushishe’ye bufu apafiki’ye na kilengo kiaye nabene na kia Yaya na kia bangele be selele. 27 Anka nenwamba eyendo’shi, Bangi bekudi abemana kuno bashabasòla lufu nya ebedi dibabamono bufumu bw’Efile Mukulu.

28 Na lutshi lwa mafuku mwanda kunyima kwa mayi â kubafwishe’ye n’aye Pita na Yoano na Yakobo, na bakamine mwenge mu kuteka. 29 Na pabatekyele’ye, mbidi ya lukyebo lwaye yibeyalulwile, na bilamba biaye bibasangûkile bitoka na selele sô. 30 Na talanga, balume babidi babakwile n’aye babadi Mosese n’Ediya ; 31 babamwekyele mu kilengo, na bakwile wa kitukilo kiaye kiadiakutuka ku Yelusaleme. 32 Anka Pita n’abo babadi n’aye bababwingile na tulo ; anka pababadi bababuku biya, babamwene kilengo kiaye, na balume babidi bemane n’aye. 33 Na pababadi tâbakatuka kwadi, pabambile Pita Yisu’shi, àFumu, bibuwa atwe kwikala kuno ; tukite bitanda bisatu, kimune kiobe, kimune kia Mosese, na kimune kia Ediya ; kushi kûka mubambile’ye. 34 Anka pabadi tàmba mayi â, pabafikile ekumbi dibebabwikile ; na babatshine pababatwele mwikumbi ; 35 na munda mw’ekumbi mubafwile eyi’shi, Yawa ngi Mwanande musangulwe ; numupushe’ye. 36 Na pabadi eyi dibafiki, Yisu basañenwe bûpenka bwaye. Na babauminine, na babadi tabalungula muntu oso mu mafuku â wa bintu bibabamwene.

37 Na kwifuku dia maloba, pababalalele ku mwenge, kibumbu kikata kibafumankene n’aye. 38 Na talanga, mulume mu kibumbu bâbile eyi’shi, Mulambukishi, nankutekye, tala namu mwanande ; mwanda wadi mwanande eleka ; 39 na talanga, kikudi kibi akimukwata, n’aye âba bukidi, akimunyenga namu biatusha’ye mafulu mukanwa, n’akimuleka anka bikobiko apekala kibamututula pashi ntu ntu. 40 Na natekyele kwi beyi bobe bekitushe na tabaukile. 41 Na Yisu balulwile’shi, Kipwa kishi kukumina, kibaombakana, nanekale n’enu na nanaubile n’enu kipindji kia namini ? Fwisha mwanobe kuno. 42 Anka pabadi kwete kufika, kikudi kibamututwile pashi, na kibamunyengele kunyenga kwa bubi. Na Yisu basashile kikudi kia mako, na bapashishe mwana, na bamwalwishe kwi shaye.

43 Na bungi bwabo babapudile kilengo kia bukata bw’Efile Mukulu. Na pabadi bantu boso bakwete kupudila bintu bioso bibakitshine Yisu, bambile beyi baye’shi, 44 Eni mayi â aikile mu matwi enu. Mwanda wanalubulwe Mwana a Muntu ku masa a bantu. 45 Anka’bo babadi tabauku eyi diadia, na dibebafilwe biabashakwidishingula ; na babatshine kumwipusha mwanda w’eyi diadia.

46 Na mpaka yibelwe kwabadi ya nani n’abo akukila bukata. 47 Anka Yisu, pabamwene mpaka ya mashimba abo, batshile mwana mukinga, na bamutule padi. 48 Na bebambile’shi, Muntu oso anate uno mwana mukinga mwishina diande angata’mi, na muntu oso anangate’mi âta yawa bantumine. Mwanda yawa e n’enu bungi bwenu mukile bukoto, ngi yawa e mukata.

49 Na Yoano beyalwile’shi, Fumu, tubamwene muntu kwete kutusha bikudi bibi mwishina diobe, na tubamubambile mwanda washakumbana n’etu. 50 Anka Yisu bamwambile’shi, Tanumubambanga, mwanda yawa shalwiya n’enu e mukwenu.

51 Na pabadi mafuku akwete kukila adiakwatshibwa kwiulu, banishe mpala aye pô mu kwenda ku Yelusaleme. 52 Na batumine mikyendji kwibedi kwaye. Na babayile na babatwele mu lupata lwa bena Samadia biabadiakumuloñamisha kibalo. 53 Na babadi tabamwata, mwanda ubadi mpala aye bu kwenda ku Yelusaleme. 54 Na pabamwene Yakobo na Yoano, beyi baye, biabia, babambile’shi, àFumu, Obe okyebe twitanyine kalo kaikye kwiulu, kebashikye ? 55 Anka beyalulwile na bebasashile. 56 Na babayile ku lungi lupata.

57 Na pababayile mwishinda, muntu bamwambile’shi, Nanankulonde kwoso kwende. 58 Na Yisu bamwambile’shi, Miseu yina mena, na toni twa kwiulu twina maswa ; anka Mwana a Muntu tena mbalo ya kuladisha mutwe waye. 59 Na bambile mungi muntu’shi, Ondonde. Anka’ye eshi, Fumu, mbande kwenda ebedi nkashikye shami. 60 Anka bamwambile’shi, Leka bafwe bashikye bafwe babo banabene ; anka’be nda okalungule bantu wa bufumu bw’Efile Mukulu. 61 Na mungi kabidi bambile’shi, Nanankulonde Fumu, anka mbande kwibaladika ebedi be mu shibo yande. 62 Anka Yisu bamwambile’shi, Takwi muntu su bakwata lukasu ku minwe n’atala kumongo mupwandjikile na bufumu bw’Efile Mukulu.

 

Chapitre 10

1 Na kunyima kwa bintu biabia, kubaloñamishe Fumu bangi beyi kabidi makumi musambobidi, na bebatumine ku babidi ku babidi kwibedi kwa mpala aye ku lupata lwoso na ku kibundji kioso kwadiakufika nabene. 2 Na bebambile’shi, Pôndo bamongo e bungi, anka bafubi be bakoto ; biabia nutekye Fumu a pôndo atume bafubi ku pôndo aye. 3 Ndai ; talanga, ami nenutumu bu bana ba mikoko pankatshi pa ngye. 4 Tanutwalanga su kabetshi ka makuta, su dimba, su sabato ; na tanwimunanga muntu oso mwishinda. 5 Na mu shibo yoso mwanwanatwele, nwambe kwibedi’shi, Talala ekale na ino shibo. 6 Na su mwana a talala e mwamwa, talala enu anekale kunundu kwaye ; anka su tekudi, analukile kwanudi kabidi. 7 Na shalai mu shibo yaiya, mu kudya na kutoma bintu biabenupa ; mwanda aupwandjikila mufubi n’efuto diaye. Tanukatukanga ku shibo na shibo. 8 Na mu lupata lwoso lwanutwele n’abenwata, nudye bintu bibatulwa ku mpala enu, 9 na nupashe basha masungu be mwamwa, na nwibambe’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu bubesesela pepi n’enu. 10 Anka mu lupata lwoso lwanwanatwele na tabenwata, ndai mu mise yalo, n’ambai’shi, 11 Sunga senga ya lupata lwenu yibalamata ku ngao yetu, atwiyikumuna ku mwanda wenu ; anka ukai biya’shi, bufumu bw’Efile Mukulu bubesesela pepi. 12 Nenwamba’shi, mpombo ya Sodomo yanekale yikoto kwifuku’dia, anka mpombo ya lupata lwalwa yanekale yingi. 13 Mpè kodi, Kolasini ; mpè kodi, Betesaida ; mwanda wa mikitshino yaiya ya ngofu yibakitshinwa kwenu, swekala yibakitshinwe ku Tshile na Shidono, babadiakwimwesha kala, bashale mu makunyi na mito. 14 Anka mpombo ya Tshile na ya Shidono yanekale yikoto ku nguba a mpombo, na mpombo yenu yanekale yingi. 15 N’obe Kapenaumu, bokamishibwa kwiulu, onoishibwe sunga ku Adese. 16 Yawa enupusha’nwe ampusha’mi, na yawa enupele’nwe ampele’mi, na yawa ampele’mi amupele bantumine.

17 Na beyi makumi musambobidi babalukile na mulô’shi, Fumu, sunga bikudi bibi bibetukokyela kwishina diobe. 18 Na bebambile’shi, Namwene Kafilefile kwete kupona kwiulu bu lupète lwa kamani. 19 Talanga, nenupa bukome bwa kwashina manyoka na tuminu mûshi, na kwiulu kwa ngofu yoso ya mulwishi yawa ; na takwi kintu kianenukumbisha nya. 20 Anka tanusepelanga mwanda’u eshi, bikudi bibi bibenukokyela, anka nusepele mwanda ubafundjibwa mashina enu mwiulu.

21 Ku sa yaiya kubasepele’ye mu kikudi kiaye’shi, Nankutumbika Yaya, Fumu ‘eulu n’a senga, mwanda ubofi bintu biabia kwi basha bukalabwino na basha binangu, na bwebilesha kwi bakinga ; Ôlo, Yaya, mwanda wikalanga biya ku meso obe kukita biabia. 22 Bintu bioso bibandubwilwa kwi Shami ; na takwi muntu auku Mwana adi’ye, shi Yaya ; na Yaya adi’ye, shi Mwana na muntu oso akyebe Mwana kumulesha. 23 Na beyalulwile kwi beyi baye na bebalungwile ku bufiabufia’shi, Meso’alumbule amono bintu bianumono’nwe ; 24 mwanda unenwamba’shi, badimuni bangi na bafumu bangi babadidi kumona bintu bianumono, na tabebimwene ; na babadidi kupusha bintu bianupusha’nwe, na tabebipushishe.

25 Na talanga, mulambukishi a mwiya baimene na bamutompele’shi, àMulambukishi, nakukita kini kupiana moyo wa nya nya ? 26 Na bamulungwile’shi, Mu mwiya mubafundjibwa namini ? Obala namini ? 27 Na balulwile’shi, Onokyebe Fumu Efile Mukulu obe kwishimba diobe dishima, na kikudi kiobe kishima, na ngofu yobe yishima, na binangu biobe bishima ; n’onokyebe mukwenu bu’be nabene. 28 Na bamwambile’shi, Bwalula biya ; kita biabia n’onwekale na moyo. 29 Anka’ye badile kwibingisha bambile Yisu’shi, Anka nani e mukwetu ? 30 Na Yisu balulwile’shi, Muntu balalele ku Yelusaleme kwenda ku Yediko ; na bapone ku masa a bangifi, babamufulwile bilamba biaye, na babamukupile, na babakatukile babamulekye tàdi afu. 31 Na tshite balalele p’eshinda diadia bisumanga na pabamumwene’ye bakidi ku lungi lupèse. 32 N’anka biabia kabidi mwina Lebi bafikile ku kibalo, na pabamumwene’ye bakile ku lungi lupèse. 33 Anka mwina Samadia, bibayile mu lwendo lwaye, bafikile kubadi’ye ; na pabamumwene’ye bapushishe lusa, 34 na bafwile kwadi na banyine malonda aye bitambala, pabadi mwele mwimu na finyo ; na bamutentekyele panundu pa nyama yaye nabene, na bamutwele ku shibo ya beni, na bamulele. 35 Maloba namu batushishe makuta abidi, beyatambikile kwi sha shibo, na bambile’shi, Omulele, na angi makuta oso onopane, ami, binafiki kabidi, nanakufute. 36 Obe opangisha namini ? Nani a bantu baba basatu badi mukwabo a yawa bapone ku masa a bangifi ? 37 Na bambile’shi, Yawa bamupushishe lusa. Na Yisu bamwambile’shi, Nda okakite anka biabia kabidi.

38 Na pababayile mu lwendo, batwele mu lungi lupata ; na mukashi, eshina diaye, Mata, bamwatshile mu shibo yaye. 39 Aye namu badi na mwinaye eshina diaye, Madia, bashalele ku ngao ya Fumu na bapushishe eyi diaye. 40 Anka Mata betendele mwanda wa mufubo wa mesa ungi, na bafwile kwadi eshi, àFumu twesanishanga mwanda ubandekye mwinande nkite mufubo wa mesa bûpenka bwande ? Biabia omwambe’shi, amfubishe, 41 Anka Yisu balulwile na bamwambile’shi, Mata, Mata, wena sumba na bosanishibwa mwanda wa bintu bingi ; 42 anka kintu kimune ki mwanda, na Madia basangula kipèse ki buwa, kishakikashibwa kwadi.

 

Chapitre 11

1 Na pabadi atekye mu kingi kibalo, pabalekyele’ye, mungi mwiyi aye bamulungwile’shi, àFumu, etulambukishe kuteka bu bibalambukishe Yoano kabidi beyi baye 2 Na bebambile’shi, Bianutekye, nwambe’shi, Yaya, eshina diobe dikale kishila. Bufumu bwobe bufikye. 3 Wetupe biâshi bietu bia kipwandjikisho kwifuku n’efuku. 4 Wetulekyele mabi etu, mwanda watulekyela kabidi muntu oso en’etu sha kishiyo. Na twitufwishanga munda mwa kitompelo.

5 Na bebambile’shi, Muntu kini en’enu anekale na kuku, n’anende kwadi pankatshi pa bufuku n’anamwambe’shi, Aku, ongiapusha mampa asatu. 6 Mwanda ubafiki kukwande kwandji e mu lwendo, na tshina kintu kia kutula kumpala aye. 7 Na yawa e munda analule’shi, Tonsanishanga ; kibelo kishite binobino, na bana bande be, ku lusala, n’ami kabidi ; tanguku kubuka ngi kukupa mampa. 8 Nenwamba’shi, sunga tanabukye ngi kumupa mwanda wadi kukwaye, anka mwanda wa kushishikila kwaye wanabukye’ye n’anamupe mampa sunga kipwandjikisho kioso kiakyebe. 9 N’ami nenwamba’shi, Nutekye na nwanapebwe ; nukimbe na nwanafiule ; nukokole na nwanashitwilwe kibelo. 10 Mwanda wa muntu oso atekye anate ; na yawa akimbi anafiule ; na kwi yawa akokola kwanamushitwilwe. 11 Muntu kini en’enu ekala yaya, su mwanaye anamutekye dimpa anamupe ebwe ? Sunga su, na ku mutwe wa su anamupe nyoka ? 12 Sunga anatekye eyi anamupe kaminu ? 13 Biabia su anwe be babi anûku kulonga bana benu malongo e buwa, ta Shenu tàdi mwiulu anakile kwibalonga Muwa-wi-selele abamutekye ?

14 Na badi kwete kutusha kikudi kibi kibadi kamama ; na pabadi kikudi kibatuku, sha kamama bakwile ; bibumbu bia bantu babapule. 15 Anka bangi babadi n’abo babambile’shi, Kwi Belesebubu, fumu a bikudi bibi, ngi kwatusha’ye bikudi bibi. 16 Na bangi babamutompele na babakimbile kilailo kia kwiulu. 17 Anka’ye baukile binangu biabo na bebambile’shi, Bufumu bwoso su abwilamukila abufiki tuswatuswa, na shibo su ayilu na shibo yanapone. 18 Na su Kafilefile kabidi elamukila, bufumu bwaye bwanemane namini ? Mwanda wanwamba’shi, natusha bikudi bibi kwi Belesebubu. 19 Anka’mi su natusha bikudi bibi kwi Belesebubu, bana benu namu abebitusha kwini ? Ku mwanda wawa, abo banekale besambidi benu. 20 Anka su natusha bikudi bibi ku munwe w’Efile Mukulu, biabia bufumu bw’Efile Mukulu bubafiki kwanudi. 21 Apekala sha ngofu alama lupopo lwaye na bilonda biaye bioso, mono yaye aikalanga talala ; 22 anka apafiki mungi muntu kwadi mukile ngofu n’amukabila, aye anakashe bilonda biaye bioso bibakuminine’ye n’anabe mono yaye ya lusaso. 23 Yawa ski n’ami alu n’ami ; na yawa shakumbana n’ami apalakasha.

24 Panakale kikudi kia mako kibatuku munda mwa muntu, akiende mu bibalo biume, mu kukimba kwikisha ; na pakishakisañana kwikisha, akiamba’shi, Nanalukile mu shibo yande munantukile. 25 Na pakifikanga, akiyisañana yikombe na yilenge. 26 Kunyima akiende mu kwiyatshila bingi bikudi musambobidi bibamukidi nabene bubi, n’abitwele munda n’abikala mwamwa ; na mwikyelo wa muntu yawa wa kunyima ubakidi mwikyelo wa kwibedi bubi.

27 Na pabakwile’ye mayi â, mukashi bâbile eyi diaye mu kibumbu kia bantu, na bamwambile’shi, Mulumbulwe anka sh’efu dibakutandjile na sha mabele abomene. 28 Anka’ye’shi, Eyo ; anka balumbulwe abo abapusha eyi di’Efile Mukulu n’abedilamalama.

29 Anka pabefinena bibumbu babangile kwamba’shi, Kipwa’ki ki kipwa kibi ; akikimbi kilailo, na kilailo takianekipebwa kishi kilailo kia Yona. 30 Bu bibafikile Yona kilailo kwi bena Ninefe bianekale Mwana a Muntu kabidi kwi kipwa’ki 31 Fumu-mukashi a ku Sudu anabukye ku kimu na bantu ba kipwa’ki n’anebamweshe ; mwanda ubafwile’ye mpa na kusongo kwa senga kupusha bukalabwino bwa Solomono ; na talanga, muntu mukile Solomono e kuno. 32 Bena Ninefe banaimane ku kimu na kipwa’ki na banekimweshe, mwanda ubabemweshe ku kulungula kwa Yona ; na talanga, muntu mukile Yona e kuno.

33 Takwi muntu umune batembesha mwinda aneutule ku bufiabufia, su mûshi mw’ekumbo, anka aneutule kunundu kwa mutshi wa mwinda, biakumona bantu etata abatwele mwamwa. 34 Mwinda wa mbidi wi eiso diobe ; apekala eiso diobe diya, mbidi yobe yishima aikala etata kabidi ; anka su dibi, mbidi yobe kabidi aikala mufito. 35 Biabia tala, su etata di munda mwobe diekala mufito. 36 Biabia su mbidi yobe yishima aikala etata, kushi kipindji kioso ki mufito, yanaule n’etata lôsô, bu mwinda ubakutula etata n’ebâkani diao.

37 Na pabakwile’ye, muFadishi bamumiamikishe ku biâshi ku masanya ; na batwele na bashalele ku mesa. 38 Anka pabamwene muFadishi, bapule mwanda ushimwitumpe mema ebedi dia biâshi. 39 Anka Fumu bamwambile’shi, Anwe baFadishi, anusula binobino panundu p’ekopo na p’elonga ; anka munda mwenu mubaulu na lusaso na bubi. 40 Balubi, yawa bapangile panundu ta bapangile munda kabidi ? 41 Anka nupane bintu malongo a bumuntu bi n’enu, na talanga, bintu bioso bi bitokye ku meso enu.

42 Anka mpè kwanudi baFadishi, mwanda wanulambula milambu ya minte na lue na kidibwa kioso, n’anukisha mwisambo awisamba Efile Mukulu na kifulo kiaye ; nubadiakukita mianda yaiya na tanubadiakukisha ayia. 43 Mpè kwanudi baFadishi, mwanda wanukyebe bibasa bia kwibedi mu bitumbwilo, na kwimunwa ku mabulu a bituka. 44 Mpè kwanudi, mwanda wanwifwana bilele bishabimwekwa, na bantu abatambuka kunundu kwabio tabauku.

45 Na mungi mulambukishi a balambukishi ba mwiya, bamwalulwiie’shi, àMulambukishi, pa kwamba biabia wetubiandwila’twe kabidi. 46 Na bambile’shi, Mpè kwanudi kabidi, balambukishi ba mwiya, mwanda wanutenteka mashito kunundu kwa bantu e bukopo kutwala, n’anwe banabene tanukwata mashito sunga na munwe wenu umunenka. 47 Mpè kwanudi, mwanda wanwibaka bilele bia badimuni, anka bashenu babebaipaile. 48 Biabia anutêlulwila mikitshino ya bashenu, n’anwikuminishena nayo ; mwanda ubabebaipaile’bo, n’anwe anwibaka bilele biabo. 49 Ku mwanda wawa kabidi kubamba bukalabwino bw’Efile Mukulu’shi, Nanebatumine badimuni na batumibwe, na banaipe bangi na banebakolomone ; 50 biakudidibwa mase a badimuni boso kwi kipwa’ki, abapalakashibwa mpa na kibangilo kia senga ; 51 mpa na mase ‘Ebele mpa na mase a Sakadia bafwile pankatshi pa kitambikilo na pa shibo ; eyo, nenwamba’shi, mase â anadidibwe kwi kipwa’ki. 52 Mpè kwanudi, balambukishi ba mwiya, mwanda ubanukasha lufungula lwa bukalabwino ; tanwibatwele munda anwe banabene, n’abo babadi bakwete kutwela, nubebabambile.

53 Na pabadi batuku mwamwa, bafundji ba mikanda na baFadishi bababangile kumusangila kwi bungi, na kumwakusha ingi mianda ; 54 babadi bakwete kumubutamina biabadiakumukwata ku kwakula kwa mukanwa mwaye.

 

Chapitre 12

1 Penipapa pabekoñene bibumbu bia bantu tununu na tununu bibabeyashinene, pababangile’ye kwamba beyi baye ebedi’shi, Dimukai mwanda wa kiushilo kia baFadishi ki malupa. 2 Anka takwi mwanda ubwikilwe ushauleshibwa, su wa bufiabufia ushaûkibwa. 3 Biabia mwanda woso ubanwakula ku mufito wanapushibwe mwitata ; na mayi oso abanwakula ku matwi mu lushiko lwa munda anabwedibwe kunundu kwa shibo. 4 Na nenwamba anwe nwi bakuku bande’ shi, Tanutshinanga bantu abaipa mbidi, na kunyima tabena kingi kintu kiabauku kukita. 5 Anka nanenuleshe yawa anudiakutshina. Numutshine’ye ena bukome bwa kwela bantu mwilungu dia kalo kunyima kubebaipa ; eyo, nenwamba’shi, Numutshine’ye. 6 Ta bimusodya bitano bibaudiswa ku mûlo wa makuta abidi ? Na takwi kimune kiabio akidibwa kilwa kwi Efile Mukulu. 7 Anka sunga nyene ya mitwe yenu yibabadikibwa bungi bwayo. Tanutshinanga ; mwanda wanukidi bimusodya bingi mûlo. 8 Anka nenwamba’shi, Muntu oso anambwele ku mpala a bantu, Mwana a Muntu anamubwele kabidi ku mpala a bangele b’Efile Mukulu ; 9 anka muntu anampele ku mpala a bantu, anapedibwe ku mpala a bangele b’Efile Mukulu. 10 Na muntu oso anatushe eyi dibi mwanda wa Mwana a Muntu, dianamulekyelwe ; anka yawa abiandwila Muwa-wi-selele mabiandubiandu, taanamulekyelwe. 11 Na panenufwishe’bo ku bitumbwilo na ku mpala a milopwe n’a basha bukome, tanwikalanga na sumba mwanudiakwalula, su bianudiakwalula, su bianudiakwamba ; 12 mwanda wanenulambukishe Muwa-wi-selele biakwambibwa ku sa yaiya.

13 Na muntu mu kibumbu bamwambile’shi, àMuambukishi, amba tutwande abane n’ami bupiani. 14 Anka’ye’shi, Muntu nani bantulu mwisambidi na mupatulwidi kwiulu kwenu ? 15 Na bebambile’shi, Dimukai, nwilame ku lwabi lwoso, mwanda sunga muntu ena mono yingi, moyo waye tawi mu bintu biadi n’abio.

16 Na bebambile mwele’shi, Mabala a mpeta abetandene kîya. 17 Na batentekyeshe binangu munda’shi, Nkite namini ? Mwanda washina mbalo ya kupaka misekye yande ? 18 Na bambile’shi, Nanakite biabia ; nanapongole bitulo biande, na nanaibakye bingi bianebikile bukata, na nanapakye misekye yande yoso mwamwa na mono yande ; 19 na nanambe eshimba diande’shi, Eshimba, wena mono yingi yibikwe mwanda wa mpeshi yingi ; ikisha, dyanga, tomanga, sepelanga. 20 Anka Efile Mukulu bamwambile’shi, Mulubi, ku buno bufuku kwabanadile kikudi kiobe ; na bintu biboloñamisha bianakale biani ? 21 Kwi anka biabia mwanda wa muntu ebikila nabene mono, na tena bumpeta ku mpala ‘Efile Mukulu.

22 Na bambile beyi baye’shi, Biabia ngi bianenwamba’shi, Tanwikalanga na sumba mwanda wa moyo. bianudiakudya ; su mwanda wa mbidi, bianudiakufwala, 23 Moyo ukile biâshi, na mbidi yikile bilamba. 24 Tentekyeshai mañana binangu ; takuna na takula ; taekala na kipako su na mukûlu ; n’Efile Mukulu eyadisha. Ta n’anwe nubakidi bioni ? 25 Anka nani en’enu, sung’atentekyesha binangu, auku kwikusha kubite umune ku lutshi lwaye ? 26 Biabia su tanûku kukita kintu sunga kikotokoto, kukini nwina sumba ku mwanda wa bingi bintu ? 27 Tentekyeshai bilongo binangu mwabikula ; tabifuba na tabiluka ; anka nenwamba’shi, Sunga Solomono mu kilengo kiaye kishima badi tamufwalwe bu kimune kiabio. 28 Anka su Efile Mukulu afwadika lubishi biabia lwi ku mapia lelo, na lwanedibwe mwilungu maloba, ta anakile kwinufwadika’nwe basha kukumina kukoto ? 29 N’anwe, tanukimbanga bianudiakudya na bianudiakutoma na tanwikalanga na sumba ; 30 mwanda aukimba maumbo a senga bintu biabia bioso, na Shenu auku’shi, nubadiakwikala na bintu biabia. 31 Anka kimbai bufumu bwaye, na bintu biabia bianenutentekyelwa. 32 Tanutshinanga, kibumbu kikoto kia mikoko, mwanda ubasepele Shenu kwinupa bufumu. 33 Udishai bintu bi n’enu, na nupane malongo a bumuntu, nwipangile mabetshi ashafwa, bumpeta bushabufudila, munda mw’eulu ; mushamwisesela ngifi pepi, na mushamwipa bishi nya. 34 Ku mbalo yitàidi mukufu wenu, kwakwa kabidi kwanekale eshimba dienu.

35 Bifuka bienu bianibwe bilamba biya, na minda yenu itembe ; 36 n’anwe nwikale bu bantu abakulupila fumwabo ku kipindji kianalukile’ye ku biâshi bia bulunda ; biabia apafiki’ye n’apakokola’ye, banamushitwile bukidi. 37 Balumbulwe bafubi baba, banasañane fumu apafiki’ye, bakwete kutala ; nenwamba eyendo’shi, ananye bilamba biaye, anebashadikye ku biâshi, n’anafwile kwibafubila. 38 Na su afiki ku kilo kiakabidi na su ku kilo kiakasatu, n’anebasañane anka biabia, balumbulwe anka bafubi baba. 39 Anka nukye biabia, eshi, swekala sha shibo baukile pa sa aifiki ngifi, badiakutala, tabadiakuleka shibo yaye aitubulwe. 40 Biabia anwe nwikale biya ; mwanda aufiki Mwana a Muntu ku sa yanushanupangisha.

41 Na Pita bambile’shi, àFumu, bwetwamba’twe mwele wawa ; su bungi bwa bantu kabidi ? 42 Na Fumu bambile’shi, Nani namu e miandako yawa, sha makokyela na sha kinangu, anatule fumwaye kwiulu kwa shibo yaye, ebape kipwandjikisho kia biâshi ku kipindji na kipindji ? 43 Mulumbulwe ngi mufubi yawa anasañane fumwaye, apafiki’ye, kwete kukita biabia. 44 Nenwamba eyendo’shi, anamutule kwiulu kwa bintu bioso bi n’aye. 45 Anka su mufubi yawa âmba mwishimba diaye’shi, Fumwande bapisa kufika n’anabange kukupila bafubi balume na bakashi, n’anabange kudya na kutoma, na kukolwa nkolwa ya malofu ; 46 fumu a mufubi yawa anafikye kwifuku diashimukulupile, na ku sa yashimukye, n’anamukupile bintu kiya, n’anamuloñamishe mbalo yaye na bantu bashina kukumina. 47 Anka mufubi yawa baukile kifulo kia fumwaye na badi teloñamisha nabene na badi takita kifulo kiaye, anakupilwe bintu bingi ; 48 anka yawa badi tauku, na bakitshine mikitshino yipwandjikile na kukupilwa bintu, anakupilwe bintu bikoto. Na muntu oso bapebwa bintu bingi, kwadi kwanadilwe bintu bingi ; na kwadi ababatambika bintu bingi kwabanakile kumuteka bintu bingi. 49 Nafwile kwela kalo pa senga ; na nadidi kini ? Kalo kutembeswa sunga binobino ! 50 Anka nena kwambikwa kwambikibwa nako, na busungu bwa bubi bwi n’ami bianapudishibwe’ko ! 51 Anwe anupangisha’shi, Ne mufwile kutula talala ku senga ? Nenwamba’shi, Ayo ; anka kulamuna bantu. 52 Mwanda mpa na binobino, bantu batano mu shibo yimune banelamunushene ; basatu banalwe na babidi, na babidi na basatu. 53 Yaya analwe na mwana, na mwana na yaya ; tabo na mwana-mukashi, na mwana-mukashi na nyinaye ; mukashi na mukashi a mwanaye, na mukashi na mukwaye.

54 Na bambile bibumbu kabidi’shi, Peni panumono ekumbi adikanka ku lupèse aluîya kanya, anwamba bukidi’shi, Mpeshi afu ; n’afiki anka biabia. 55 Na peni panumono lupunga lwa ku Sudu alupapula, anwamba’shi, Kanya ka bubi akafu, n’akafiki anka biabia. 56 Basha malupa, anûku mwa kupwandjikisha mpala a senga n’eulu ; anka tanûku kupwandjikisha kino kipindji namini ? 57 Na ku mwanda kini sunga’nwe banabene tanwisamba kwisamba kwa kalolo ? 58 Apekala obe kwete kwenda na muntu e n’obe kimu ku mpala a mwisambidi, kimba kumusendela mwishinda, tala pangi akufwisha kwi mwisambidi na mwisambidi anakulubule kwi esalai, n’esalai dianakwele mu shibo ya lukano. 59 Nakwamba’shi, Tonotukye mwamwa nya bianekale bofutu ekuta dioso.

 

Chapitre 13

1 Penipapa pabadi bantu babamulungwile wa bena Ngadile, babasobele Pilata mase abo na malongo abo ashikye kalo. 2 Na Yisu bebalulwile’shi, Anwe anupangisha’shi, bena Ngadile baba babakile bena Ngadile boso na kulwisha, mwanda ubabakumbile bintu biabia ? 3 Nenwamba’shi, Ayo ; anka su anwe tanwimwesha, nwanafwe bungi bwenu anka biabia. 4 Na mwanda wa bantu baba ekumi na mwanda, babapone kitala kila kia matafwadi kunundu kwabo mu Siloama kibebaipaile ; anwe anupangisha’shi, abo babakile bantu boso basha bishiyo abekale mu Yelusaleme ? 5 Nenwamba’shi, Ayo ; anka su anwe tanwimwesha, nwanafwe bungi bwenu anka biabia.

6 Na bakwile mwele’u’shi, Muntu badi na mutshi wa figi ubakunwe mwibala diaye dia finyo ; na bafwile mu kukimba bikuba kwaudi, na badi tabisañana nya. 7 Na bambile mulami ‘ebala dia finyo’shi, talanga, mpeshi isatu ngi inafwila bikuba ku mutshi’u wa figi, na tanebisañana nya ; ushinde ; ubalengula senga kabidi kukini ? 8 Anka’ye bamwalulwile’shi, Fumu, ulekyele uno mpeshi kabidi binandjimi senga paudi na nanele tufi ; na su wanape bikuba, su namini ? 9 Anka su nya, kunyima onwiushinde pashi.

10 Na badi kwete kulambukisha mu kingi kitumbwilo ku sabado. 11 Na talanga, mukashi badi na kikudi ki’ epungi mpeshi ekumi na mpeshi mwanda, batontelwe, na badi tauku kwiboa nya. 12 Na Yisu pabamumwene bamwitanyine, na bamwambile’shi, Mukashi, bolekyelwa epungi diobe. 13 Na batentekyele masa aye kunundu kwaye ; na baololwe bukidi na batumbikile Efile Mukulu. 14 Anka fumu a kitumbwilo badi na sungu mwanda ubapashishe Yisu ku sabado, balulwile na bambile bantu’shi, Mafuku ekudi asamombo akufuba bantu ; biabia nufwile kupashibwa ku mafuku â na kasha kwifuku dia sabado. 15 Anka Fumu bamwalulwile na bambile’shi, Basha malupa ; ta muntu oso e n’enu ashitula ñombe aye ku sabado, su mpunda aye ku kidilo, mu kulombola ku mema ? 16 Ta namu mukashi’u e mwana a Abalami, bashitshika Kafilefile mpeshi yaiya ekumi na mwanda, akushitulwa mushitshikilo’u kwifuku dia sabado ? 17 Na pabambile’ye bintu biabia, bungi bwabo babalwile n’aye babaipailwe bufu ; na kibumbu kishima kibasepelele mwanda wa mikitshino ya kilengo yibakitshinwe kwadi.

18 Biabia bambile’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu bwifwane kini ? Na nanebupwandjikishe bu kini ? 19 Bwifwane lupitshi lwa mutadi lubatshile muntu lubele’ye mwibala diaye ; na lubakule na lubafikile mutshi ukata ; na bioni bi’eulu bibashalele ku ntabi yao. 20 Na bambile kabidi’shi, Nanapwandjikishe bufumu bw’Efile Mukulu bu kini ? 21 Bwifwane kiushilo kibatshile mukashi, kibafile’ye mu bidingilo bisatu bia bukula bibaushiswe bungi bwabo.

22 Na batembele mpata na tupata tukoto, mu kulambukisha bantu na mu kwenda ku Yelusaleme. 23 Na muntu bamwipwishe’shi, àFumu, bantu banapandiswe be bakoto su ? Anka’ye bebambile’shi, 24 Nwilwilene kutwela mu kibelo kikoto, mwanda unenwamba’shi, Bantu bangi banakimbe kutwela munda na tabanaukye nya. 25 Panekale sha shibo babuku na bashitshi kibelo, n’anwe nwanabange kwimana pasha na kukokola ku kibi eshi, àFumu, etushitwile ; n’aye analule, anenwambe’shi, Tanenûku kwanufiki ; 26 Biabia anwe nwanabange kwamba’shi, Tubadile na tubatomene ku mpala obe, n’obe bolambukishanga mu mashinda etu. 27 N’aye anambe’shi, Nenwamba’shi, Tanenûku kwanufiki ; katukai kwandji bungi bwenu be bakitshi ba bubi.

28 Kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno, panwanamone Abalami na Isaka na Yakobo na bungi bwa badimuni mu bufumu bw’Efile Mukulu, anka’nwe banabene nubatakûlwa pasha. 29 Na banafikye akufwiya kanya n’akuyiya kanya, na ku Nodo na ku Sudu, na banashale ku biâshi mu bufumu bw’Efile Mukulu. 30 Na talanga, bangi be kumongo banekale kwibedi, na bangi be kwibedi banekale kumongo.

31 Ku sa yaiya kubafikile bangi baFadishi, babamwambile’shi, Tuka, katuka kuno, mwanda audidi Elodo kukwipa. 32 Na bebambile’shi Nukalungule museu wawa’shi, Talanga, natusha bikudi bibi, na nampasha bantu masungu abo lelo, na maloba ; na kwifuku diakasatu nanapudishe pâ. 33 Anka mwanda wande wi kutambuka lelo na maloba na amaloba, mwanda ushauku mudimuni kushimina pasha pa Yelusaleme. 34 Yelusaleme, Yelusaleme, lupata alwipâ badimuni, n’alwibela’bo mabwe babatumibwa kwaludi, nandjakukumbasha bana bobe mafuku angi, bu abikumbasha solo bana bayo mûshi mwa mbaba yayo, n’anwe nubapele. 35 Talanga, shibo yenu yibenulekyelwa bisumanga ; na nenwamba’shi, tanwanamone’mi nya mpa na kipindji kianwanambe’shi, Yawa atumbikibwe afiki mwishina dia Fumu.

 

Chapitre 14

1 Na pabatwele’ye mu shibo ya muntu mukata a baFadishi ku sabado mu kudya biâshi, abo babadi bakwete kumutala. 2 Na talanga, muntu badiko ku mpala aye mûle na lulu. 3 Na Yisu baipwishe kwi balambukishi ba mwiya na kwi baFadishi’shi, Akupwandjikila na mwiya kupasha ku sabado su ? 4 Anka babauminine. Na bamwatshile na bamupashishe na bamulekyele. 5 Na bebalulwile’shi, Nani e n’enu anekale na su mpunda aye su ñombe aye bapono mwishiba, na tamwabula bukidi kwifuku dia sabado ? 6’ Na babadi tabauku kumwalulwila mianda yaiya.

7 Na bambile bantu mwele babamiamikiswe ku biâshi, pabamwene’ye mubabasangwile mpuna ya kwibedi, eshi, 8 Panekale bomiamikiswa kwi muntu oso kudya biâshi bia bulunda, toshalanga ku mbalo ya kwibedi, tala pangi mungi mukukile bukata bamiamikiswa kwadi. 9 na yawa bakumiamikisha n’aye anafwile kukwamba’shi, Lekyela muntu’u mbalo ; n’obe onobange kwika na bufu kwenda ku mbalo yi mûshi. 10 Anka ponwekale bomiamikiswa, okashala mu mbalo yi mûshi ; biabia apafiki yawa bakumiamikisha ku biâshi, akukwamba’shi, Aku, kamina kunundu ; biabia onwekale na kinemu ku mpala a bantu boso abashala ku mesa n’obe. 11 Mwanda wanaishibwe muntu oso ekamisha nabene ; na yawa eisha nabene anakamishibwe.

12 Na bambile muntu yawa bamumiamikishe ku biâshi, eshi, Ponoloñamishe kibâ su kia kanya su kia bufuku, toitanyina bakuku bobe, su benobe, su bamwilo bobe, su basha lupata be na mampeta ; tala pangi abo kabidi bakumiamikisha pabo, n’okutwailwa biabia. 13 Anka ponoloñamishe kibâ, miamikisha balanda na basha bilema, na basha bikopo na bampofu ; 14 n’obe onolumbulwe ; mwanda wabashina bwedi bwa kukutwaila ; n’onotwailwe ku kwiboswa kwa basha kalolo.

15 Na mungi bashalele ku mesa n’aye, pabapushishe’ye bintu biabia bamulungwile’shi, Mulumbulwe ngi yawa anadye biâshi mu bufumu bw’Efile Mukulu. 16 Anka bamwambile’shi, Muntu baloñamishe kibâ kia bufuku kikata, na bamiamikisha bantu bangi. 17 Na batumine mufubi aye ku kipindji kia kudya, kulungula bantu babamiamikiswa eshi, Fwai, mwanda ubabobo bintu bioso binobino. 18 Na bababangile kudimba kidimbo bungi bwabo pamune. Yawa a kwibedi bamwambile’shi, Nampu kûla ebala, na nena kibambo kia kwenda kwidimona ; natekye ondekyele. 19 Na mungi’shi, Nampu kûla ñombe ekumi, na nakapwandjikisha ; nakutekye ondekyele. 20 Na mungi’shi, Nampu kwata pianande bulunda, biabia tanguku kufika. 21 Na mufubi yawa bakalungwile fumwaye mianda yaiya yoso. Na sha shibo badi na sungu na bambile mufubi aye’shi, Nda bukidi mu misê na mu mashinda a lupata, na fwisha kuno balanda na basha bilema na basha bikopo na bampofu. 22 Na mufubi bambile’shi, Fumu, kubakitshibwa bu biboamba na mbalo ikiashala. 23 Na fumu bambile mufubi’shi, Nda ku mashinda a misese na ku mpopo ; na webabambe kibambo kia kutwela, biakûshibwa shibo yande. 24 Mwanda unenwamba’shi, takwi umunenka a bantu baba babamiamikiswe anasòle kibâ kiande.

25 Bibumbu bikata bia bantu abakumbene n’aye ; na beyalulwile na bebambile’shi, 26 Su muntu oso afiki kwandji, na tapele shaye na nyinaye, na pianaye, na bana baye, na bena baye, na bankashanaye, eyo, na moyo waye kabidi, tauku kwikala mwiyi ande. 27 Muntu oso shasemuna nkulusu aye nabene, na shandondo, tauku kwikala mwiyi ande. 28 Nani namu e n’enu adidi kwibaka kitala kila shashala kwibedi ngi kutentekyesha mûlo binangu, su ena bintu bia kwikipudisha ? 29 Tala pangi panekale baibaka kibangilo na tauku kwikipudisha, bantu boso abekimono babanga kumusenga, 30 eshi, Yawa muntu babangile kwibaka, na badi tauku kupudisha. 35 Fumu kini namu, su ende mu kulwa na mungi fumu ngoshi, shashala kwibedi ngi kutentekyesha binangu, su auku na bantu tununu ekumi kufumankana na yawa afu mu kulwa n’aye, ena bantu tununu makumi abidi ? 32 Na su nya, biabia apekala yawa ki kula, anatume mukyendji, n’anaipushe wa talala. 33 Anka biabia muntu oso n’enu shalekye bintu bioso bibâta’ye, tauku kwikala mwiyi ande. 34 Mungwa namu wi buwa ; anka su mungwa ubasoboloka, wanatobibwe na kini ? 35 Taupwandjikila su kutula mwibala, su ku kibundulu ; anka abeusumbula pasha. Yawa ena matwi a kupusha, apushe.

 

Chapitre 15

1 Na bapungi ba milambu boso na balwishe babadi mu kufikafika pepi n’aye ngi kumupusha. 2 Na baFadishi na bafundji ba mikanda babaunaunine’shi, Yawa muntu âta balwishe na mulô n’adiya n’abo. 3 Na bebambile mwele wawa’shi, 4 Muntu kini e n’enu ena lukama lwa mikoko na bashimishe umune, shalekye mikoko makumi kitèma na mikoko kitèma ku mapia a kabalala mu kukimba wawa ubalubu bibeufiula’ye ? 5 Na panekale beufiula teutenteka kunundu kwa mapampa aye kwete kusepela. 6 Na panekale mufikye ku shibo yaye taitanyina bakuku baye na bakwabo’shi, Sepelai n’ami mwanda wandji mufiule mukoko wande ubalubile. 7 Nenwamba’shi, anka biabia kwanekale mulô mwiulu mwanda wa mulwishe umune bemwesha, ukile mulô wa basha kalolo makumi kitèma na kitèma bashina mwanda wa kwimwesha.

8 Na mukashi kini ekudi, ena makuta ekumi na bashimisha dimune, shatembesha mwinda, shakombo shibo, na shakimbi bikobiko bianekale bedifiula ? 9 Na panekale bedifiula, taitanyina balole baye na bakwabo’shi, Sepelai n’ami, mwanda wandji mufiule ekuta dinashimisha. 10 Anka biabia, nenwamba’shi, mulô wikudi ku mpala a bangele b’Efile Mukulu mwanda wa mulwishe umune bemwesha.

11 Na bambile’shi, Muntu umune badi na bana babidi. 12 Na mukinga abo bambile shaye’shi, Aya, ompe kipèse kia mono yandjakupiana kunyima. Na bebabile mono yibadi n’aye. 23 Na kunyima kwa mafuku akoto, kubasangile mukinga yawa bintu bioso, na bakatukile ku mapia kulakula ; na bapalakyese mono yaye kwakwa ku bulubi bwoso. 14 Anka pabadi bapudisha bintu bioso pabafikile kipupa kibi kia sala ku mapia â, na babangile kukyemba. 15 Na bakakumbene na mungi sha mapia â ; n’aye bamutumine kwibala diaye mu kudisha ngulube. 16 Na badile kwi bungi kwiyikutshisha efu diaye na bipusu bibadile ngulube ; na takubadi muntu amupa kintu. 17 Na pabeyalulwile’ye kwishimba bambile’shi, Ta bafubi bekudi bangi ba shami abaikuta na biâshi n’abaleka bingi, n’ami tàfu na sala. 18 Nanebwe nende kwi shami na nanamulungule’shi, Yaya, ne mulwishe ku mpala ‘eulu na ku meso obe ; 19 tampwandjikila kabidi na kwitanyinwa’shi, mwanobe ; ontule mufubi bini bantu bobe ba mufubo. 20 Na bebwele kufika kwi shaye. Anka pabadi ki kulakula, shaye bamumwene, na bamupushishe lusa ; na bayile lubilo, bamukukile, na bamufifile. 21 Na mwana bamwambile’shi, Yaya, ne mulwishe ku mpala ‘eulu na ku meso obe ; tampwandjikila na kwitanyinwa’shi, mwanobe. 22 Anka yaya bambile bafubi baye’shi, Tushai mukumina wawa ukile ntalo, numufwadikeo ; tulai kakano kwiasa diaye, na sabato ku ngao yaye ; 23 na fwishai kuno mwana, a ñombe abatukusha mukata, numwipe ; tudye biâshi namu, na tusepele. 24 Mwanda ubadi au mwanande mufwe, na balukila na moyo ; bashimine na bafiulwe. Na bababangile kusepela. 25 Na mwanaye mukulu badi mwibala ; na pabafikile’ye na pabadi besesa pepi na shibo, bapushishe biombelo na kusha kwa masha. 26 Na baitanyine mwina mufubo, na bamwipwishe wa bintu biabia. 27 Na bamwambile’shi, Mwinobe bafiki ; na shobe baipa mwana a ñombe mukata, mwanda ubamwata’ye mengeleshe na biya. 28 Anka bakwatshile sungu, na bapele kutwela. Na shaye batukile pasha na bamusendele. 29 Anka balulwile na bambile shaye’shi, Talanga, ne mukufubile yîni mpeshi yingi, na tshimwipe mulango wobe woso ; n’obe twe mumpe mwana a mbushi nya biandjakusepela na bakuku bande ; 30 anka pafikanga yawa mwanobe, badi mono yobe na bulubi, bomwipaila mwana a ñombe mukata. 31 Anka bamwambile’shi, Mwana, obe e n’ami mafuku oso, na bintu bioso bi biande mbiobe. 32 Anka kupwandjikile ngi kusepela na kwikala na mulô ; mwanda ubafwile yawa mwinobe na ena moyo ; badi mushimine, na bafiudibwa.

 

Chapitre 16

1 Na bambile kabidi beyi baye’shi, Mpeta badiko badi na miandako basongelwe ku mpala aye wa kupalakasha kwa mono yaye. 2 Na bamwitanyine na bamwambile’shi, Mukandu’u wi namini wampusha ku mwanda wobe ? Ndese mwanda wa bumiandako bwobe, mwanda wonolekyele kwikala miandako. 3 Na miandako beyakwile’shi, Nanakite namini ? Mwanda utànkasha fumwami ku bumiandako. Tshina ngofu ya kudima ; na su kutekateka, nafwa bufu. 4 Nanguku munankitshi, biabadiakuñata mu mashibo abo, bianekale ne mukashibwe ku bumiandako. 5 Na baitanyine kwadi sha kishiyo oso a fumwaye, na bambile yawa a kwibedi’shi, Kishiyo kiobe ki namini na fumwami ? 6 Na bambile’shi, Biasa bia mwimu lukama mba. Na bamwambile’shi, Ata mukanda wobe, shala bukidi na funda’shi, Makumi atano. 7 Bambile mungi namu’shi, N’obe ena kishiyo kia namini ? Aye’shi, Bidingilo bia pôndo lukama mba, Na bamwambile’shi, Ata mukanda wobe, funda’shi, Makumi mwanda. 8 Na fumu yawa bakanyine miandako yawa shina kalolo mwanda ubakitshine’ye na budimu. Mwanda ubakidi bana ba senga’yi bana b’etata budimu ku kipwa kiabo. 9 N’ami nenwamba’shi, Nwiatshile bakuku kwi bumpeta bwa musalu ; biabia panekale bwabwa bubafudila, banenwate mu mashibo a nya nya. 10 Yawa e sha makokyela ku bintu bikotokoto, e sha makokyela kabidi ku bintu bingi ; na yawa e sha musalu ku bintu bikotokoto e sha musalu ku bintu bingi kabidi. 11 Su namu anwe tanubadi basha makokyela ku mwanda wa bumpeta bwa musalu, nani anatule bumpeta bwiyendo ku masa enu ? 12 Na su tanubadi basha makokyela ku bumpeta bwa muntu abene, nani anenutambikye bumpeta bwi bwenu banabene ? 13 Takwi mufubi umune auku kufubila bafumu babidi ; su anapele umune n’anakyebe mungi, su analamate kwi umune n’anabenge mungi. Tanûku kufubila n’Efile Mukulu na bumpeta.

14 Na baFadishi kabidi babakyebele mono babapushishe bintu biabia bioso na babamudidikile. 15 Na bebambile’shi, Anwe nwi bantu abebingisha banabene ku mpala a bantu, anka Efile Mukulu auku mashimba enu ; mwanda wawa autumbikibwa kwi bantu wi butete ku mpala ‘Efile Mukulu. 16 Mwiya ubadiko na badimuni mpa na Yoano ; mpa na kipindji kiakia pabalungwilwa mukandu wi buwa wa bufumu bw’Efile Mukulu, na muntu oso enyunya munda na ngofu. 17 Mwanda wi kubofula, eulu na senga kukila ; anka kafunda kamune ka mwiya kupona kwi bukopo. 18 Muntu oso akatusha pianaye n’âta mungi bulunda e mutesha ; na muntu oso âta mukashi bulunda bakatushibwa kwi mulunda aye e mutesha.

19 Muntu badiko mpeta, na bafwele bilamba bifita bia bukalabwino na bitoka, na badile biâshi bingi na kilengo mafuku oso. 20 Na mulanda badiko, eshina diaye, Lasalusu, baladiswe ku kitwelo kia kibundji kiaye, mûle na malonda, 21 badile kwiyikutshisa na bipindji bibapone pashi ku mesa a mpeta ; anka sunga mbwa yibakalambile malonda aye. 22 Na mulanda bafwile na batwelwe kwi bangele ku kiadi kia Abalami. Na mpeta kabidi bafwile, na bashikilwe. 23 Na beboshese meso aye mu Adese, ena kusosomena kwa busungu ; na bamwene Abalami kulakula, na Lasalusu mu kiadi kiaye. 24 Na badile’shi, Yaya, Abalami, ompushishe lusa namu, tuma namu Lasalusu atwese songo ya munwe waye mu mema, atalashe edimi diande, mwanda wankumbu busungu bungi mu mwididi’u. 25 Anka Abalami bambile’shi, Mwana, tentekyesha binangu mubatshile’be bintu biobe bi buwa ku kipindji kibotala, n’anka biabia kabidi Lasalusu bintu bibi. Anka binobino aye musendelwe kuno n’obe okumbu busungu. 26 Na ungi mwanda kabidi ; pankatshi petu na penu pabatulwa kipana kikata ki yû bishakamba bantu kusabuka abadidi kukatuka kuno kwenda kwanudi, na bishakamba bantu kusabuka, kukatuka kwanudi kufwa kwatudi. 27 Na bambile’shi, Biabia ngi biankutekye yaya, omutume namu ku shibo ya shami ; 28 mwanda wandji na bena bande batano, biadiakwibatêlulwila na ngofu, biabashakufika kabidi ku kibalo’ki kia busungu. 29 Anka Abalami eshi, Be na Mosese na badimuni ; bebapushe’bo. 30 Anka’ye’shi, Ayo, yaya Abalami ; anka su muntu akatuka kwi bafwe kwenda kwabadi, banemweshe. 31 Na bamwambile’shi, Su tabapusha Mosese na badimuni, tabanakuminishibwe sunga muntu abuka kwi bafwe.

 

Chapitre 17

1 Na bambile beyi baye’shi, Biponenu tabiuku kuleka kufika, anka mpè kwi muntu afiki biponenu kwadi. 2 Kwakwikala biya ku mwanda waye su ebwe dikata dibadiakushitshikwa ku shingo aye, na badiakwelwa mu mema ; kasha kuponesha mwana umune a bana baba bakinga. 3 Nwilame banabene ; su mukwenu alwisha, omusashile ; na su emweshe omulekyele. 4 Na su alwisha malwisha musambobidi kwifuku dimune, na su eyalula kodi mashisa musambobidi eshi, Nemwesha, obe onomulekyele.

5 Na batumibwe babambile Fumu’shi, Tamisha namu kukumina kwetu. 6 Na Fumu’shi, Anwe su anwikala na kukumina bu lupitshi lwa mutadi, nubadiakwamba mutshi’u wa figi’shi, Shudika, wekune mu mema akata, n’ubadiakwinukokyela. 7 Anka muntu kini e n’enu, su ena mufubi adima su alama mikoko, palukile’ye ku mapia, anamwambe’shi, Fwa okashale ku mesa ? 8 Ta anamwambe’shi, Loñamisha biâshi biande, fwala kilamba kiobe, omfubile biandjakudya na biandjakutoma ; na kunyima obe namu onodye n’onotome. 9 Aye atumbula mufubi mwanda ubakitshi’ye amulangibwa ? 10 Anka biabia anwe kabidi, panekale nubakitshi bintu bioso bibanulangibwa, nwambe’shi, Twi bafubi ba bisumanga ; tubakitshi bintu biatubadi na mwanda wa kukita.

11 Na pabayile’ye dia Yelusaleme, bakile pankatshi pa Samadia na Ngadile. 12 Na pabatwele’ye mu lungi lupata, basha kifwi ekumi babafumankene n’aye, babaimene kula. 13 Na babâbile eyi’shi, Yisu Mulambukishi, etupushishe lusa namu. 14 Na pabebamwene, bebambile’shi, Ndai, nukeleshe banabene kwi batshite. Na pababadi tàbende babatoswe. 15 Na umune abo, pabamwene mupashibwe, balukile na batumbikile Efile Mukulu n’eyi di bukopo ; 16 bapone mpala mûshi ku ngao yaye na bamwishingile biloba ; n’aye badi mwina Samadia. 17 Na Yisu beyalulwile’shi, Ta bantu ekumi babatoshibwa ? Anka bantu kitèma be kwikuni ? 18 Muntu tasañanibwa mwalukile mu kutumbika Efile Mukulu shi muntu’u abene. 19 Na bamwambile’shi, Imana, wende ; kukumina kwobe kubakupasha.

20 Na pabadi baipushibwa kwi baFadishi’shi, Peni panafikye bufumu bw’Efile Mukulu ? Aye bebalulwile’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu tabufiki na kutadibwa kwa bantu ; 21 na tabanambe’shi, Tala kuno ! su’shi, Tala’kwa ! mwanda, talanga, bufumu bw’Efile Mukulu bwi pankatshi penu.

22 Na bambile beyi’shi, Mafuku anafikye anwanadile kumona efuku dimune dia mafuku a Mwana a Muntu, na tanwanedimone. 23 Na banenwambe’shi, Tala kuno ! Tala’kwa ! Anka tanwendanga, tanwibalondanga. 24 Mwanda bu abibadima lupète lwa kamani, mu kipindji kimune ki’eulu kwenda kutula etata mpa na ku kingi kipindji mûshi mw’eulu, ngi bianekale Mwana a Muntu mwifuku diaye. 25 Anka kwibedi akukumba bintu bingi n’akupelwa kwi kipwa’ki. 26 Na bu bibadi ku mafuku a Noa bianekale kabidi ku mafuku a Mwana a Muntu. 27 Babadile, babatomene, babatshile malunda, na babapelwe malunda, mpa n’efuku dibatwele Noa mu bwato, na mambwe abafikile n’abebanyashe bungi bwabo. 28 Bu bibadi ku mafuku a Loto kabidi ; babadile, babatomene, babaule na babaudishe, babakune, babaibakile mashibo ; 29 anka kwifuku dibatukile Loto mu Sodomo kubanokyele kalo na sulufa mwiulu, bibebanyashe bungi bwabo. 30 Kwanekale anka biabia kabidi kwifuku dianaleshibwe Mwana a Muntu. 31 Kwifuku diadia, yawa anekale kunundu kwa shibo, na mono yaye munda mwa shibo, taikye mu kwiyikasha ; n’anka biabia yawa anekale ku mapia talukile. 32 Tentekyeshai mukashi a Loto binangu. 33 Muntu oso anakimbe kubombelesha moyo aye aneushimishe, na muntu oso aneushimishe aneubombeleshe. 34 Nenwamba’shi, Ku bufuku bwabwa kwanekale babidi pa lusala lumune, umune anakashibwe na mungi analekibwe. 35 Bakashi babidi banatwe ku kinu ; umune anakashibwe na mungi analekibwe. 37 Na babamwalulwile’shi, Kwikuni, Fumu ? Na bebambile’shi, Kwoso kwi mbidi yifwe, kwakwa kabidi kwanakumbashibwe mpungwe.

 

Chapitre 18

1 Bebambile mwele kabidi ngi kwibalesha’shi, bakuteka mafuku oso na tabakupungila ; 2 eshi, Mu lungi lupata mubadi mwisambidi shibatshina Efile Mukulu na shibanemeka bantu. 3 Na mu lupata lwalwa mubadi mukashi a mufwe, bafikile kwadi’shi, Ongobwele yawa alwiya n’ami, angobole. 4 Na bapele kipindji ; anka kunyima beyakwile munda’shi, Sunga tantshina Efile Mukulu na tanemeka bantu, 5 anka mwanda ubanshimbata mukashi a mufwe yawa nanamwobwele, tala ankokyesha pa kufwa mafuku oso. 6 Na Fumu’shi, Nupushe amwamba mwisambidi yawa shina kalolo. 7 Ta n’Efile Mukulu namu anobwele basangwilwe baye abamwabila na ku kanya na ku bufuku, sunga baubile na kiubishi kia lusa ku mwanda wabo ? 8 Nenwamba’shi, anebobwele bukidi. Ank’apafiki Mwana a Muntu, aye anasañane kukumina pa senga ?

9 Na bambile bangi kabidi mwele’u babekuminine banabene’shi, Twina kalolo ; na bababengele bangi bantu boso ; 10 eshi, Bantu babidi babatwele mu tempelo mu kuteka : umune badi muFadishi, na mungi badi mupungi a milambu. 11 MuFadishi baimene, batekyele biabia n’aye nabene’shi, Efile Mukulu, nakutumbula mwanda washimwikale bu bangi bantu, basasani ba bantu, basha misalu, batesha, sunga bu nmpungi’u a milambu nya. 12 Nashila biâshi mafuku abidi ku lubingo lwoso ; napeya Efile Mukulu kipindji kimune ki’ekumi dioso dia mono yansungu. 13 Anka mupungi a milambu baimene kula, badi takyebe kwibosha sunga meso aye kwiulu, anka bekupile ku kiadi kiaye’shi, Efile Mukulu, mpushishe lusa namu, ami, mulwishe. 14 Nenwamba’ shi, Yawa muntu balukile ku shibo yaye, mubingiswe, kasha awa. Mwanda wanaishibwe muntu oso ekamisha, na yawa eisha anakamishibwe.

15 Na babafwishisha kwadi bana kabidi bakotokoto, biadiakwibakuma ; anka pabamwene beyi baye biabia bebasashile. 16 Anka Yisu bebaitanyine kwadi’shi, Lekai bana bakinga babande kufwa kwandji, na tanwibabambanga, mwanda wi bufumu bw’Efile Mukulu bwa benibaba. 17 Nenwamba eyendo’shi, Muntu oso shaata bufumu bw’Efile Mukulu bu mwana mukinga tanatwele mwamwa nya.

18 Na mungi muntu mukata bamwipwishe’shi, Mulambukishi e buwa, nanakite namini kupiana moyo wa nya nya ? 19 Anka Yisu bamwambile’shi, Kukini kongitanyina’mi’shi, buwa ? Takwi muntu e buwa shi umune, Efile Mukulu. 20 Ouku milangu’shi, Toyilanga mukashi abene, toipanga, toibanga, todimbilanga muntu, nemeka shobe na nyinobe. 21 Na bambile’shi, Ne mulame bintu biabia bioso mpa na bukinga bwande. 22 Na pabapushishe Yisu biobio bamwambile’shi, Kiokutwa kintu kimune ; udisha bintu bioso bi n’obe, n’abanyina balanda, n’onwekale na bumpeta mwiulu ; n’ofwe namu n’ondonde. 23 Na pabapushishe’ye biabia badi na kiongwa kingi, mwanda ubadi na mampeta e bungi. 24 Anka pabamumwene Yisu, bambile’shi, Kini bukopo, abo be na mampeta kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu ! 25 Shamo kutwela mwipolo dia shingi kwi kubofula, anka mpeta kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu kwi bukopo. 26 N’abo babapushishe babambile’shi, Anani anapashibwe ? 27 Anka’ye’shi, Bintu bibakabila bantu kukita bibaukibwa kwi Efile Mukulu kukitshibwa. 28 Na Pita bambile’shi, Talanga, atwe tubalekye bintu bietu na tubakulondo. 29 Na bebambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Takwi muntu balekye su shibo, su pianaye, su bena baye, su shaye na nyinaye, su bana baye, ku mutwe wa bufumu bw’Efile Mukulu, 30 shakidi kwata bingi bintu bi bungi ku kino kipindji, na ku kipwa kiakia akifu, moyo wa nya nya.

31 Na bakongele ekumi na babidi kwadi, na bebambile’shi, Talanga, atwende ku Yelusaleme, na bintu bioso bibafundjibwa kwi badimuni mwanda wa Mwana a Muntu bianafikishibwe. 32 Mwanda wanalubwilwe’ye kwi maumbo, n’anasengibwe, n’anabiandwilwe, n’anafilwe mata. 33 Banamukupile, na banamwipe ; na kwifuku diakasatu kwanabukye’ye kabidi. 34 Na babadi tabauku bintu biabia nya ; n’eyi diadia dibebafilwe, na babadi tabashingula mianda yibambilwe.

35 Na pabesesele’ye pepi na Yediko, mpofu bashalele ku lupèse lw’eshinda, mu kuteka bintu. 36 Na pabapushishe’ye bibumbu bia bantu bakwete kukila, beipwishe pa mwanda wawa. 37 Na babamulungwile’shi, Yisu a Nasalete kwete kukila. 38 Na bâbile’shi, Yisu Mwana a Dafidi, ompushishe lusa namu. 39 N’abo babadi abende kwibedi babamusashile ekale talala ; anka’ye bakidi kwâba kwi bungi’shi, Mwana a Dafidi, ompushishe lusa namu. 40 Na Yisu baimene, na bebambile bamufwishe kwadi. Na pabadi esesele pepi, bamwipwishe, 41 eshi, Kini kiodidi nkukitshine ? Aye’shi, Fumu, ñate meso ande. 42 Na Yisu bamwambile’shi, Ata meso obe ; kukumina kwobe kubakupasha. 43 Na batshile meso aye bukidi, na bamulondele mu kutumbika Efile Mukulu. Na bungi bwa bantu pababamwene babatumbikile Efile Mukulu.

 

Chapitre 19

1 Na batwele mu Yediko na badi kwete mwamwa. 2 Na talanga, mulume aitanyinwa’shi, Sakayo ; badi mukulu a bapungi ba milambu, na badi sha bumpeta. 3 Na bakimbile kumona Yisu biadi, na badi tauku mwanda w’efina dia bantu, mwanda ubadi muntu mwipi. 4 Na bayile lubilo kwibedi, bakamine mu mutshi wa figi biadiakumumona, mwanda wadiakukila p’eshinda diadia. 5 Na pabafikile Yisu ku kibalo, bebosheshe meso aye na bamwambile’shi, Sakayo, ika bukidi ; mwanda wandjakushala lelo mu shibo yobe. 6 Na baikile bukidi na bamwatshile na mulô. 7 Na pababamwene, babaunaunine bungi bwabo’shi, Bende mu kulala kwa muntu e mulwishe. 8 Na Sakayo baimene na bambile Fumu’shi, Talanga, Fumu, nampeya balanda kipwandjikisho kia mono yande pankatshi ; su namu nakasha kintu kimune kwi muntu oso ku bukome, nalusha kipwandjikisho kia bintu binanka. 9 Na Yisu bambile’shi, Kupashibwa kwa moyo kubafiki lelo ku shibo yaiya, mwanda wadi’ye kabidi mwana a Abalami. 10 Mwanda ubafiki Mwana a Muntu mu kukimba yawa balubile na kumupasha.

11 Na pababapushishe bintu biabia, bambile kabidi na bebalungwile mwele, mwanda ubadi pepi na Yelusaleme, na babapangishe’shi, bufumu bw’Efile Mukulu bwakumwekwa binobino. 12 Ngi bibambile’ye’shi, Muntu mukata bayile ku angi mapia kulakula mu kwiatshila bufumu na kwalukila. 13 Na baitanyine bafubi baye ekumi, na bebapele makuta ekumi, na bebambile’shi, Panai mpa na kipindji kiangalukila. 14 Anka bakwaye babamupele, na babatumine mikyendji kumulonda kunyima eshi, Tatukyebe muntu yawa akwikala fumwetu. 15 Na pa kialukilo kiaye, pabadi bata bufumu bwaye, pabambile’ye’shi, bafubi baba babapele’ye makuta baitanyinwe kwadi, biadiakûka bibabasungile pa kupana nayo. 16 Au a kwibedi bafikile’shi, Fumu, ekuta diobe dibasunguluka makuta ekumi. 17 Na bamwambile’shi, Bibuwa, mufubi e buwa ; mwanda ubokitshi na makokyela ku kintu kikoto, ikala’be na bukome kwiulu kwa mpata ekumi. 18 N’au akabidi bafikile’shi, Fumu, ekuta diobe dibasunguluka makuta atano. 19 Na bamwambile kabidi’shi, Ikala’be kabidi na bukome kwiulu kwa mpata itano. 20 Na mungi bafikile’shi, Fumu, talanga, ekuta diobe ndidi, dinabikile dianye mu kitambala. 21 Mwanda unankutshine, mwanda wodi’be muntu e bukopo ; osangula kintu kioshimuladishe, n’okula bintu bioshimukune. 22 Aye bamwambile’shi, Nanakumweshe kwiyi dia mukanwa mwobe, mufubi mubi ; boukile’shi, ami ne muntu e bukopo, nasangula kintu kianshimuladishe na nakula bintu bianshimukune. 23 Biabia kukini koshimutambikye ekuta diande kwi bashintudi ? n’ami nandjakwidiata na tenteko ku kialukilo kiande. 24 Na bambile bantu babaimene pepi’shi, Kashai ekuta kwadi, nwiditambikye kwi yawa ena makuta ekumi. 25 Na babamwambile’shi, Fumu, aye ena makuta ekumi. 26 Nenwamba’shi, Muntu oso bata, anapelwe bintu ; anka yawa shina kintu, kwadi kwanakashibwe sunga bintu bi n’aye. 27 Anka mwanda wa bantu baba abalwiya n’ami, bashabadila ami kwikala na bufumu kwiulu kwabo, nwibafwishe kuno, nwibaipe ku mpala ande.

28 Na pabadi bamba biabia, babadidile kwibedi, mu kukanka ku Yelusaleme. 29 Na pabesesele’ye pepi na Betefange na Betani ku mwenge awitanyinwa’shi, wa Olefe, batumine bantu babidi ba beyi baye, 30 eshi, Ndai mu kapata kakoto ke ku mpala enu ; na panwanatwele nwanasañane mwana a mpunda mwamwa mushitshikye,shatentamine muntu kunundu kwaye nya ; numushitule, na numufwishe kuno. 31 Na su muntu oso anenwipushe’shi, anumushitula kukini ? nwanamwambe biabia’shi, Fumu amwabila. 32 N’abo babatuminwe babakatukile, na babasañene sunga bu bibebambile’ye. 33 Na pababadi bakwete kushitula mwana a mpunda, bafumu baye bebambile’shi, Anushitula mwana a mpunda kukini ? 34 N’abo’shi, Fumu amwabila. 35 Na babamufwishishe kwi Yisu ; na babele bilamba biabo kunundu kwa mwana a mpunda, na babatentekyele Yisu kunundu kwaye. 36 Na pabayile’ye babâdile bilamba biabo mwishinda.

37 Pabadi namu tàdi esesele pepi na ngalala a mwenge wa Olefe, kibumbu kia beyi baye bababangile kusepela na kutumbika Efile Mukulu n’eyi di bikopo, mwanda wa mikitshino yoso ya ngofu yibadi babamwene ; 38 eshi, Fumu atumbikwe afiki kwishina dia Fumu ; talala mwiulu, na kilengo mu kibalo kikile kwiulu. 39 Na bangi baFadishi ba kibumbu babamwambile’shi, àMulambukishi, sashila beyi bobe. 40 Na balulwile’shi, Nenwamba’shi, su bantu’ba banaumine, mabwe anâbe.

41 Na pabesesele’ye pepi bamwene lupata, na belutushishe mpolo, 42 eshi, Su bouku ku dino efuku, sunga’be, bintu bi mwanda wa talala obe ; anka binobino bifiame ku meso obe. 43 Mwanda wanafikye mafuku kodi anakufunye bantu abalwiya n’obe lupopo nkô, banakubwikile munda, na banakubambe ku lupèse lwoso, 44 banakututule pashi na bana bobe munda mwobe ; na tabanalekye munda mwobe ebwe kunundu kw’ebwe ; mwanda ubodi touku kipindji kia kifikilo kibakufikile.

45 Na batwele mu tempelo na babangile kwibatusha babapane munda, 46 na bebambile’shi, Kubafundjibwa’shi, Shibo yande yanekale shibo ya nteko, anka’nwe nubaitulu kifiamino kia bangifi.

47 Na badi mu kulambukisha mu tempelo kwifuku n’efuku ; anka batshite bakata na bafundji ba mikanda na bantu bakata ba bantu babakimbile kumwipa, 48 na babadi tabasañana mwa kukita, mwanda ubatele bungi bwabo matwi abo ngi kumupusha.

 

Chapitre 20

1 Na ku mungi nguba a mafuku â, pabalambukishe’ye bantu mu tempelo, na pabalungwile’ye mukandu wi buwa, pabafikile batshite bakata na bafundji ba mikanda kwadi, 2 na bakulu, na babamwambile’shi, Etulungule wa bukome bokita bintu biabia nabo, nani bakupele bukome bwabwa ? 3 Aye balulwile na bebambile’shi, Ami kabidi nanenwipushe mwipwiso umune, na nundungule ; 4 Kwambika kwa Yoano kubadi kw’eulu su kwa bantu ? 5 Na babeleshene mpaka banabene’shi, Su twamba’shi, Kw’eulu, aye anambe’shi, Kukini tanwibamukumine ? 6 Anka su twamba’shi, Kwa bantu ; bungi bwa bantu banetwele mabwe. mwanda ubabakuminishibwa’shi, Yoano badi mudimuni. 7 Na babalulwile’shi, Tatûku kubadiko. 8 Na Yisu bebambile’shi, Ami kabidi ntanenulungula pa bukome bwankita bintu biabia nabo.

9 Na babangile kwamba bantu mwele’u’shi, muntu bakune ebala dia finyo, na bedilekyele mu masa a bena mifubo, na bakatukile ku kingi kipia kipindji kingi. 10 Na ku kipindji kia bikuba kubatumine’ye mufubi kwi bena mifubo biabadiakumupa bikuba bi’ebala ; anka bena mifubo babamukupile, na babamukatwishe minweminwe. 11 Na batumine mungi mufubi kabidi, anka babamukupile’ye kabidi, na babamukolomwene na babamukatwishe minweminwe. 12 Na batumine mungi akasatu ; n’abo, pababadi babamutapa kabidi, babamutakulwile pasha. 13 Na sh’ebala dia finyo bambile’shi, Nanakite namini ? Nanatume mwanande mukuminwe ; pangi banamunemekye. 14 Anka pabamumwene bena mifubo, babetentekyeshene binangu’shi, Yawa ngi piani ; tumwipe biakwikala bupiani bu bwetu. 15 Na babamutakulwile pasha p’ebala na babamwipaile. Biabia sh’ebala anakite n’abo namini ? 16 Anafikye kunyasha bena mifubo baba, n’anape bangi bantu ebala dia finyo. Na pababapushishe babambile’shi, Ayo ! 17 Anka’ye bebatale na bambile’shi, Kiniki namu kibafundjilwe’shi, Ebwe dibapele bebashi ba shibo, ndidi dibafiki ebwe dia kwipaka ? 18 Muntu oso anapone kunundu kw’ebwe’di anaipaibwe bipindji bipindji ; anka muntu oso anapone adi kunundu kwaye, dianamukule bukula bu pôndo.

19 Na bafundji ba mikanda na batshite bakata babakimbile ku sa yaiya kumukwata ; na babatshine bantu ; mwanda ubabaukile mubakwile’ye mwele’u ku mwanda wabo. 20 Na babamutale na babatumine batadi babepwandjikishe banabene bu basha kalolo, biabadiakumutongola ku kwakula kwaye, biabadiakumulubula kwi ngofu ya mulopwe na ku bukome bwaye. 21 Na babamwipwishe’shi, àMulambukishi, atûku’shi, Obe wakula n’olambukisha na kalolo, na totala mbidi ya muntu oso, anka olambukisha muswelo w’Efile Mukulu n’eyendo. 22 Akupwandjikila na mwiya atwe kulambula Kyesa, su ? 23 Anka’ye baukile madimi abo, na bebambile’shi, Kukini kwanuntompo ? 24 Ndesei denaleo, ‘Efwanika diani ? na mukanda wani wi kunundu ? Na babalulwile’shi, Dia Kyesa. 25 Aye bebambile’shi, Biabia nutambikye Kyesa bintu bia Kyesa, na nutambikye Efile Mukulu bintu bi’Efile Mukulu. 26 Na babadi tabauku kumutongola kwiyi diadia ku mpala a bantu ; na babapule eyi dibalulwile’ye na babauminine.

27 Na bangi baSaduki babafikile, abapela mwanda wa kwiboshebwa kwa bafwe eshi, Takwikudi. Na babamwipwishe’shi, 28 àMulambukishi, Mosese betufundjile’shi, Su tutu a muntu afwa,ena piana, n’afwa kushi kutanda bana, mwinaye anate mukashi n’anatandjile tutwaye bana. 29 Kubadi namu bana-balume musambobidi ba nyina. Mukulu batshile mukashi bulunda, na bafwile kushi bana. 30 Na yawa akabidi ; 31 na yawa akasatu bamwatshile ; n’anka biabia kabidi balume musambobidi ; babadi tabaleka bana, na babafwile. 32 Kunyima mukashi bafwile kabidi. 33 Biabia ku kwiboshebwa kwa bafwe kwanekale’ye piana a muntu kini ? mwanda ubamwatshile bantu musambobidi. 34 Na Yisu bebalulwile’shi, Bana ba kipwa’ki abata malunda, n’abapebwa malunda ; 35 anka’bo babapwandjikiswa’shi, bapwandjikile na kwata mbalo mu kipwa’kia, na mu kwiboshebwa kwi bafwe, tabata malunda na tabapebwa malunda. 36 Mwanda washabauku kufwa kabidi, mwanda wabapwandjikila na bangele, na be bana b’Efile Mukulu, mwanda wabadi bana ba kwiboshebwa, 37 Anka mwanda wa bafwe’shi, banabushibwe, sunga Mosese balesese biabia mu mulungwilo w’efufu, pabaitanyine’ye Fumu’shi, Efile Mukulu a Abalami n’Efile Mukulu a Isaka n’Efile Mukulu a Yakobo. 38 Anka’ye te Efile Mukulu a bafwe ank’a bantu abatala ; mwanda awikala bantu boso na moyo ku mpala aye. 39 Na bangi bafundji ba mikanda babamwalulwile’shi, àMulambukishi, bwakula biya. 40 Mwanda ubabatshine pa kumwipusha ungi mwanda kabidi.

41 Na bebambile’shi, Kukini kwabamba’shi, Kalestu e Mwana a Dafidi ? 42 Na Dafidi nabene bamba mu mukanda wa Ñono’shi, Fumu bambile Fumwande’shi, Shala pa mboko yande yibalume, 43 biantulu bantu abalwiya n’obe kasawilo ka ngao yobe. 44 Dafidi namu amwitanyina’shi, Fumu ; biabia’ye e mwanaye namini ?

45 Na pabadi bungi bwa bantu bakwete kutea matwi, bambile beyi baye’shi, 46 Dimukai mwanda wa bafundji ba mikanda, abakyeba kutambakana na bikuka bila, n’abakyeba kwimunwa mu mabulu a bituka, n’abakyeba mpuna ya kwibedi mu bitumbwilo, na mbalo ya kwibedi mu mateshi ; 47 abadiya mashibo a bakashi ba bafwe, n’abateka nteko yila na malupa. Benibo banamweshibwe mpombo yanakile bukopo.

 

Chapitre 21

1 Na bebosheshe meso aye na bamwene basha mampeta bakwete kwela malongo abo mu kitulo kia tempelo. 2 Anka bamwene kabidi mukashi a mufwe, mulanda, ele mwamwa masenke abidi. 3 Na bambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Au mukashi a mufwe, mulanda, elanga kipwandjikisho kikile kiabo kia bungi bwabo ; 4 mwanda ubapungisha bantu baba boso malongo ku mampeta abo ; anka’ye bele ku bulanda bwaye mono yoso yibadi n’aye.

5 Na pabakwile bangi wa tempelo mubaulengilwe na mabwe a ntalo na malongo, bambile’shi, 6 Mwanda wa bintu biabia bianutala, mafuku anafikye ashalekibwa kuno ebwe kunundu kw’ebwe dishadiedibwa pashi. 7 Na babamwipwishe’shi, àMulambukishi, peni panakitshikye bintu biabia ? Na kilailo kianekale namini pa tàdi afiki bintu biabia ? 8 Na bambile’shi, Talai bianushakuumbakashibwa. Mwanda wanafikye bantu bangi mwishina diande’shi, N’ami yawa, n’eshi, Kipindji ki pepi ; tanwibalondanga. 9 Na panwanapushe wa ngoshi na maunga, tanutshinanga mô, mwanda wakufika bintu biabia kwibedi, anka kusongo takwi binobino.

10 Kunyima kubebambile’ye’shi, Eumbo dianatombokyele eumbo, na bufumu bufumu ; 11 na matshinka akata a senga anekale pashi, na ku bingi bibalo bipupa bia sala, na bipupa bia masungu ; na bisuso na bilailo bikata bianafikye bi’eulu. 12 Anka kwibedi kwa bintu biabia bioso banenukwate na banenukolomone, banenulubule ku bitumbwilo na ku mashibo a nkano, na nwanafwishibwe ku mpala a bafumu na milopwe ku mutwe w’eshina diande. 13 Biabia nwanekale na kiamwino kia kutêlula. 14 Biabia nishai mashimba enu kasha kutentekyesha binangu kwibedi mwakwalula ; 15 mwanda wananenupe eulu na bukalabwino, bishakûka bungi bwabo abalwiya n’enu mwakwalula, su kupiola. 16 Anka nwanalubulwe sunga kwi bashenu na banyinenu na bakwenu na bamwilo wenu na bakuku benu ; na banaipe bangi be n’enu. 17 Na nwanapedibwe kwi bantu boso ku mutwe w’eshina diande. 18 Na takwi lunyene lwa mutwe wenu lwanafwe nya. 19 Ku mufwakaka wenu ngi kwanwanekale na mioyo yenu.

20 Anka panwanamone Yelusaleme mufunyibwe na masalai nkô, nûkye’shi, malwa aye abesesela pepi. 21 Penipapa abo be mu Yudiya basukye ku mienge, n’abo be pankatshi paye batukye, n’abo be mu mapia tabatwelanga munda mwaye. 22 Mwanda wi mafuku â mafuku a kwobola mianda, biakufikishibwa bintu bioso bibafundjibwa. 23 Mpè kwabadi be na maimi na kwabadi abaomesha bana ku mafuku aà ; mwanda wanekale biongwa bingi ku kipia, na kusumina kwiulu kw’eumbo diadia. 24 Na banapone ku lumenmo lwa lupète na banafwishibwe misungi kwi maumbo oso ; na Yelusaleme anâshinwe mûshi mwa ngao ya maumbo bianakumbashibwe bipindji bia maumbo.

25 Na bilailo bianekale mu nguba na mu mweshi na mu nyenene ; na ku senga kwanekale kiongwa kwi maumbo akwete kwitendela mwanda wa kitumo kia mema akata na musako wi bubi ; 26 bantu batàbadi abafu mwanda wa mô, na mwanda wa mutengelo wa mianda aifiki ku senga ya bantu ; mwanda wanasanishibwe basha ngofu b’eulu. 27 Na penipapa pabanamone Mwana a Muntu afiki kwikumbi na ngofu na kilengo kingi. 28 Anka panekale bintu biabia abibanga kufika, iboshai meso enu, iboshai mitwe yenu mwanda awisesela kukudibwa kwenu pepi.

29 Na bebambile mwele’shi, Talai mutshi wa figi, na mitshi yoso ; 30 apaiumba mabishi anûku banabene bianutala’shi, mieshi ya kanya tàidi pepi binobino. 31 Anka biabia anwe kabidi, bianumono bintu biabia bikwete kufika, nûkye’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu bwi pepi. 32 Nenwamba eyendo’shi, Kipwa’ki takianakile nya ebedi dianapone bintu bioso. 33 Eulu na senga bianakile, anka mayi ande tânakile nya.

34 Anka nutale pangi mashimba enu aushibwa na kiutu kia biâshi na nkolwa ya malofu na mashito a moyo’u, n’efuku diadia dienukwata kimpulunkamba ; 35 mwanda wadianafwile bantu boso bu muteo abekala ku mpala a senga yishima. 36 Anka talai, nutekye Efile Mukulu ku kipindji kioso, bianudiakupwandjikila na kupanda bintu biabia bioso bitàbidi abifiki, na kwimana ku mpala a Mwana a Muntu.

37 Na badi kwete kulambukisha ku nguba oso ; na ku bufuku boso kubatukile’ye, na balele ku mwenge awitanyinwa’shi, wa Olefe. 38 Na bungi bwa bantu babafwile kwadi ku na mashikashika bwè mu tempelo mu kumupusha.

 

Chapitre 22

1 Eteshi namu dibesesele pepi dia mampa ashi kiushilo, aditanyinwa’shi, Kikilo. 2 Na batshite bakata na bafundji ba mikanda babakimbile mwabadiakumwipa ; mwanda ubabatshine bantu.

3 Na Kafilefile batwele munda mwa Yudashi, baitanyinwe’shi, Ishikaleoto, badi muntu a ekumi na babidi. 4 Aye bakatukile na balungwile na batshite bakata na tupalai mwadiakumulubula kwabadi. 5 Na babasepelele, na babesambikishene esambi dia kumupa makuta. 6 N’aye bakuminine, na bakimbile kiamwino kia kumulubula kwabadi ku kipindji kiakwikala bantu tabekudi.

7 N’efuku dibafikile dia mampa ashi kiushilo, diakwipaibwa nyama ya Kikîlo. 8 Na batumine Pita na Yoano eshi, Ndai, nuketuloñamishe Kikîlo biatudiakudya. 9 Anka babamwambile’shi, Okyebe kibalo kini kiatudiakukuloñamisha kwakwa ? 10 Na bebambile’shi, Talanga, panwanatwele mu lupata, muntu anafumankane n’enu kwete kutwala elonda dia mema ; numulonde mu shibo mwatwele’ye. 11 Na nwanambe sha shibo’shi, Mulambukishi akwamba’shi, Shibo ya beni yi kwikuni kwandjakudya Kikîlo na beyi bande ? 12 N’aye anenuleshe shibo yikata kwiulu yiloñamishe, loñamishai mwinimwamwa. 13 Na babayile na babasañene bu bibebambile’ye ; na babaloñamishe Kikîlo.

14 Na pabafikile sa, bashalele na batumibwe baye. 15 Na bebambile’shi, Nandidi kudya Kikîlo’ki n’enu kudila kungi ebedi dia kukumba. 16 Mwanda unenwamba’shi, Ntanekidye kabidi nya, bianafikishibwe’kio mu bufumu bw’Efile Mukulu. 17 Na batshile kipulu, na pabadi batumbula bambile’shi, Nwate kipulu’ki, nwikiabane banabene. 18 Mwanda unenwamba’shi, Ntanatome bikuba bia finyo nya, mpa na binobino mpa na kipindji kianafikye bufumu bw’Efile Mukulu.

19 Na batshile dimpa, na pabadi batumbula bedibale na bebatambikile’shi, Adi ngi mbidi yande yibenupelwa ; nukite biabia ngi kuntentekyesha binangu. 20 N’anka biabia kabidi kipulu pababadi babapu kudya eshi, Kipulu’ki ki esambi dipya mu mase ande, abakashibwa ku mitwe yenu. 21 Anka talanga, easa dia yawa ampana di n’ami ku mesa. 22 Mwanda awende Mwana a Muntu eyendo bu bibaloñamiswa, anka mpè kwi muntu yawa apanibwa’ye kwadi. 23 Na bababangile kwiyipushena wani e n’abo, ngakukita biabia.

24 Na mpaka kabidi yibelwe kwabadi wani n’abo akwitanyinibwa’shi, mukata. 25 Anka bebambile’shi, Bafumu ba maumbo be na bufumu kwiulu kwabo, n’abo be na bukome kwiulu kwabo babaitanyinibwa’shi, Balumbudi. 26 Anka’nwe tanwikalanga biabia ; anka yawa mukile bukata n’enu ekale bu mukinga, na mukulu ekale bu yawa afubila bakwabo. 27 Nani mukile bukata, yawa ashala ku mesa su yawa afubila mesa ? Ta yawa ashala ku mesa ? Anka’mi ne pankatshi penu bu yawa enufubila. 28 Anka’nwe nwi baba babashîna n’ami mu bitompelo biande. 29 N’ami nenuloñamisha bufumu, bu bibandoñamisha Shami bufumu, 30 bianudiakudya na bianudiakutoma anwe n’ami ku mesa ande mu bufumu bwande ; na nwanashale ku mpunasulu, besambidi kwisambila milo ya Isalele ekumi na ibidi.

31 Shimono, Shimono, talanga Kafilefile batekye kwinwata ngi kwinupepula bu biabapepula pôndo ; 32 anka’mi ne mukutekyele’be, bishakupungila kukumina kwobe ; n’obe, panekale bwalukila kabidi, onishe banikye bobe. 33 Na bamulungwile’shi, Fumu, kwenda n’obe, nankyebe kwenda na ku lukano na ku lufu. 34 Na bamulungwile’shi, Nankwamba Pita’shi, Etombole tadianasame lelo uno, ebedi dionopele mashisa asatu a kunguka.

35 Na bebambile’shi, Panenutumine kushi kabetshi, na kushi dimba, na kushi sabato, nubakutshile kintu kioso ? Abo’shi, Ayo. 36 Na bebalungwile’shi, Anka binobino, yawa ena kabetshi ekafwishe n’aye, anka biabia kabidi dimba ; na yawa e minweminwe, audishe kilamba kiaye, aule lupète. 37 Mwanda unenwamba’shi, Eyi diadia dibafundjibwa diakufikishibwa mu mwanda wande’shi, Babadikilwe na balwishe ; mwanda wanekale eyi dioso na kifikilo ku mwanda wande. 38 Na babambile’shi, Fumu, talanga, kuno kwi mpète ibidi. Na bebalungwile’shi, Kubakumbana.

39 Na batukile na bayile bu bibadi muswelo waye ku mwenge wa Olefe, na beyi kabidi babamulondele. 40 Na pabadi tàdi ku kibalo, bebambile’shi, Tekai bianushakutwela mu bitompelo. 41 Na balamukile kwabadi bu lutshi alûku muntu kwela ebwe, na bakonyele manwi pashi na batekyele, 42 eshi, Yaya, su okyebe, katusha kipulu’ki kwandji ; anka kasha kifulo kiande anka kiobe kikitshibwe. 43 Na mwangele bamwekyele kwadi a mwiulu mu kumunisha. 44 Na mwanda ubadi’ye na kusosomena kukata mwishimba diaye batekyele kuteka kungi. Na matuputa aye abatupwite bu mapompwe akata a mase akwete kupona pa senga. 45 Na pabaimene’ye ku kuteka kwaye, bafikile kwi beyi baye, na bebasañene mu tulo mwanda wa kiongwa. 46 Na bebalungwile’shi, Anulala tulo kukini ? Ebwei, nutekye, bianushakutwela mu kitompelo.

47 Pabadi kiakula, talanga, kibumbu kia bantu, na yawa aitanyinibwa’shi, Yudashi, mwina ekumi na babidi, bayile kwibedi kwabo ; na besesele pepi na Yisu ngi kumufifya. 48 Na Yisu bamwambile’shi, Yudashi, opana Mwana a Muntu na kufifya ? 49 N’abo babamufunyine, pababamwene mwanda ngwakukitshikibwa babambile’shi, àFumu, tukupile na mpète su ? 50 Na muntu umune n’abo bakupile mufubi a tshite mukata na batshibile etwi diaye dibalume. 51 Anka Yisu beyalulwile’shi, Numbande kukita biabia. Na bakumine etwi diaye na bamupashishe. 52 Na Yisu bambile batshite bakata na tupitene twa tempelo na bakulu babafwile kulwa n’aye, eshi, Anwe nubatuku bîni biabalu na musasani na mpète na mitshi ? 53 Panandji n’enu kwifuku n’efuku mu tempelo, nubadi tanwola maboko enu kunkwata ; anka binobino kwi sa yenu, na bukome bwa mufito.

54 Na babamukwatshile na babamukatwishe na babamufwishishe ku shibo ya tshite mukata. Na Pita balondele kulakula. 55 Pababadi babatembesha kalo pankatshi pa lupopo na babashala pamune, Pita bashalele pankatshi pabo. 56 Na songwakashi bamumwene pabashalele’ye kwitata, na bamutale kânana ; na bambile’shi, Au muntu kabidi badi n’aye. 57 Anka’ye batune lutuno’shi, Obe mukashi, ntamûku. 58 Na kunyima kwa kapindji kapela mungi bamumwene na bambile’shi, Obe e mwina bantu baba. Anka Pita bambile’shi, Obe mulume, tshi biabia nya. 59 Na pabakile lutshi lwa sa yimune, mungi muntu bakwile na ngofu’shi, Eyendo, yawa badi n’aye kabidi, mwanda wadi’ye mwina Ngadile. 60 Anka Pita bambile’shi, Obe mulume, tanguku moamba. Na pabadi kiakula, etombole dibasamine bukidi. 61 Na Fumu beyalulwile na batale Pita. Na Pita batentekyeshe eyi dia Fumu binangu mubamwambile’ye’shi, Ebedi dianasame etombole lelo, onompele mashisa asatu. 62 Pita namu batukile pasha na badile kwi bungi.

63 Na balume bababambile Yisu babamusengele na babamukupile. 64 Na babamubwikile kitambala ku meso na babamwipwishe’shi, Dimuna ; nani kukupilanga ? 65 Na babamwambile angi mabiandubiandu e bungi a kumubiandwila,

66 Na pabadi bufuku bubatoko, pabakumbene kakonge ka bakulu ba bantu, na batshite bakata na bafundji ba mikanda ; na babamufwishishe ku kakonge kabo eshi, 67 Su obe e Kalestu, etulungule. Anka bebambile’shi, Su nenulungula tanwanakumine ; 68 na su nakwinwipusha, tanwanangalule eyi. 69 Anka mpa na binobino panashale Mwana a Muntu ku mboko yibalume ya ngofu y’Efile Mukulu. 70 Na babambile bungi bwabo’shi, Obe namu e Mwana ‘Efile Mukulu ? Na bebalungwile’shi, Anwe anwamba ; ami nekala biabia. 71 Abo’shi, Twakukimba kingi kitêlulwilo kukini ? Mwanda ubatupusha atwe banabene kukanwa kwaye.

 

Chapitre 23

1 Na babebwele kibumbu kiabo kishima, na babamufwishishe kwi Pilata. 2 Na bababangile kumusongela’shi, Tubasañana au muntu kwete kuumbakasha eumbo dietu, abamba bantu tabalambulanga Kyesa milambu, n’amba’shi, nabene e Kalestu, Fumu. 3 Na Pilata bamwipwishe’shi, Obe e fumu a bena Yuda ? Na bamwalulwile’shi, Bwamba eyendo. 4 Na Pilata bambile batshite bakata na bantu’shi, Tansañana bubi na muntu’u. 5 Anka’bo babashishikile’shi, Asanisha-sanisha bantu ku kulambukisha kwaye mu bungi bwa Yudiya ; babangile ku Ngadile na bafiki mpa na kuno. 6 Anka pabapushishe Pilata baipwishe su muntu’u e mwina Ngadile ; 7 na pabaukile’ye’shi, badi mwina kipia kia bukome bw’Elodo, bamutumine kwi Elodo, badi nabene kabidi ku Yelusaleme ku mafuku â.

8 N’Elodo, pabamwene’ye Yisu, basepelele bîbi ; mwanda ubadile’ye kumumona kipindji kila, mwanda ubadi bapusha mianda yingi ku mwanda waye ; na batengele pangi kumona kilailo kiakukitshibwa kwadi. 9 Na bamwipwishe namu mipwiso ingi, anka’ye badi tamwalule eyi dimune. 10 Na batshite bakata na bafundji ba mikanda babaimene na babamusongele na ngofu. 11 Elodo namu na masalai aye babamubengele na babamusengele, na babamufwadikile bifwalo bia ntalo, na babamwalwishe kwi Pilata. 12 Na Pilata n’Elodo babedishene bukuku kwifuku diadia ; mwanda ubabepushene mîma ebedi.

13 Pilata namu bakongele batshite bakata na milopwe na bantu, 14 na bebambile’shi, Nubafwisha muntu’u kwandji bu muntu baumbakasha bantu ; na talanga, ami binamukokola ku mpala enu, tshi musañane kulwisha kwoso na muntu’u mwanda wa mianda yanumusongela ; 15 na Elodo anka biabia kabidi. Mwanda wamwalushanga’ye kwatudi ; na talanga, takwi kintu kipwandjikile na lufu kibakitshibwa kwadi. 16 Ngi binanamukupile bintu na nanamuposole. 18 Anka babâbile bosoboso’shi, Katusha muntu’u ; etuposwele Balaba. 19 Aye ngi muntu belwe ku lukano mwanda w’eunga dibatule’ye mu lupata, na mwanda wa kushisa kwa bantu. 20 Anka Pilata bakwile n’abo kabidi, kwete kudila kulekyela Yisu. 21 Anka babâbile’shi, Mupudikye ku nkulusu, mupudikye ku nkulusu. 22 Na bebambile diakasatu’shi, Kukini ? Muntu’u bakitshi bubi kini ? Tansañana mwanda woso n’aye wa kufwa ; ngi binanamukupile na nanamulekyele. 23 Anka babashishikile-shishikile na mayi e bukopo, mu kuteka’shi, Aipaibwe ku nkulusu. Na mayi abo abakabile. 24 Na Pilata besambile’shi, mwabatekye mukitshibwe. 25 Na baposwele yawa belwe ku lukano mwanda w’eunga na wa kushisa kwa bantu, ababatekyele ; anka Yisu ngi abalubwile’ye ku kifulo kiabo.

26 Na pabamukatwishe bababambile muntu, eshina diaye, Shimono, mwina Kulene kwete kufwa ku mapia, na babatentekyele nkulusu kunundu kwaye, biadiakumusemuna kumongo kwa Yisu.

27 Kibumbu kikata kia bantu babamulondele, na kia bakashi, babekupile biadi na babamudidile. 28 Anka Yisu beyalulwile kwabadi na bambile’shi, Bana ba Yelusaleme, tanundjilanga ; anka nwidile anwe banabene na bana benu. 29 Mwanda, talanga, mafuku afiki abanambe’shi, Balumbulwe ngi bankunga na mafu ashatandjila bana, na mabele ashaomesha bana. 30 Penipapa pabanabange kwamba mangulu’shi, nupone kunundu kwetu ; na mienge’shi, Nwitubwikile mûshi. 31 Su abakitshi mianda yaiya ku mutshi ubishi, banakite kini ku mutshi ûme ?

32 Na bangi bantu babidi, balwishe, babafwiswe n’aye kabidi mu kwipaibwa.

33 Na pababafikile ku kibalo akitanyinwa’shi, Kibâla, pababamupudikile ku nkulusu kwakwa, na balwishe, umune ku mboko yibalume na mungi ku yibakashi.

34 Na Yisu bambile’shi, Yaya, ebalekyele mwanda wabashabauku mwabakitshi. Na bababene bilamba biaye, na babatele lubesa. 35 Bantu namu babaimene mu kutala ; na bantu bakata kabidi babamudidikile’shi, Bapashishe bangi bantu ; epashe nabene su aye e Kalestu ‘Efile Mukulu, musangulwe aye. 36 Na masalai kabidi abamusengele, n’abafwile kwadi mu kumutambika finika, 37 eshi, Su obe e Fumu a bena Yuda, epashe obe nabene. 38 Na mukanda ubafundjilwe kabidi kwiulu kwaye ku mayi a buNgidiki, na a buLoma, na a bwIbeleo, eshi, AU E FUMU A BENA YUDA.

39 Umune namu a balwishe babapudikilwe bamubiandwile’shi, Ta n’obe Kalestu ? Epashe obe nabene n’atwe. 40 Anka mungi balulwile eyi, bamusashile’shi, Obe kabidi totshini Efile Mukulu ? obe bomweshibwa mpombo yimune n’aye. 41 N’atwe tubamweshibwa na kalolo eyendo, mwanda ubatwata bwedi bupwandjikile na mikitshino yetu ; anka au muntu tamukite bubi bwoso nya. 42 Na bambile Yisu’shi, Ontentekyeshe binangu namu opofiki’be ku bufumu bwobe. 43 Yisu bamwambile’shi, Nankwamba eyendo’shi, Lelo uno onwekale n’ami mu Paladise.

44 Kubadi namu pa sa yakasamombo, na mufito ubafikile kwiulu kwa mapia ashima mpa na sa ya kitèma. 45 Nguba bafitshiswe na mbwisha a lushiko lwa tempelo basanwinwe pankatshi. 46 Na pabadi Yisu bâba n’eyi di bukopo bambile’shi, Yaya, ku masa obe ngi kwantulu kikudi kiande. Na pabadi bamba biabia bakòle. 47 Pabamwene kapalai ka masalai mubakitshikile, batumbikile Efile Mukulu’shi, Eyendo, yawa badi sha kalolo. 48 Bibumbu bioso bibekoñene ku kimweno kiakia, pababamwene bintu bibapone, babalukile mu kwikupila biadi. 49 Na bungi bwabo babamûkile, pababamwene bintu bibakitshikile, na bakashi babamulondele mpa na ku Ngadile, babaimene kulakula, mu kutala bintu biabia.

50 Na talanga, mulume, eshina diaye Yosefe, badi mukulu a lupata, muntu e buwa n’a kalolo, 51 badi takumina na kinangu kiabo su na mukitshino wabo ; aye ngi mwina Adimatea, lupata lwa bena Yuda, batengele bufumu bw’Efile Mukulu. 52 Aye bayile kwi Pilata na batekyele mbidi ya Yisu. 53 Na beyikishe na beyipombele mbwisha yitoka ; na bamuladishe mu kilele kipokole mu lubwebwe, kishalele muntu oso munda mwakio. 54 Kubadi namu efuku dia kuloñamisha Kikîlo, na sabado badi kwete kwisesela pepi, 55 Na bakashi babadi bakumbane n’aye mpa na ku Ngadile babalondele, babamwene kilele na mubatulwa mbidi yaye. 56 Na babalukile na babaloñamishe mapembwe na mwimu. Na babaikishe ku sabado bu bibalangilwe mulango.

 

Chapitre 24

1 Anka kwifuku dia kwibedi dia lubingo, ku na mashikashika bwè, kubabafikile ku kilele, bakwete kutwala mapembwe ababaloñamishe. 2 Na babasañene ebwe dibunguluswe ku kilele. 3 Na babatwele munda na tabasañene mbidi ya Fumu Yisu. 4 Na pababatunkile ku mwanda wawa, talanga, balume babidi babaimene pabadi, babadi na bilamba bibakâni. 5 Na pababatshine mô na babainama mapala ku senga bebalungwile’shi, Kukini kwanukimbi yawa ena moyo pankatshi pa bafwe ? 6 Te kuno, anka mubuswe ; nutentekyeshe binangu mubenwambile’ye pabadi tàdi mu Ngadile, 7 eshi, Mwana a Muntu akulubwilwa ku masa a bantu babi, akupudikwa ku nkulusu n’akwiboa kabidi kwifuku diakasatu. 8 Na babatentekyeshe mayi aye binangu ; 9 na babalukile ku kilele, na babalungwile bintu biabia bioso kwi batumibwe ekumi na umune, na kwi bangi beyi boso. 10 Babadi namu Madia a Mangadala, na Yoana, na Madia a Yakobo ; na bangi bakashi n’abo, babalungwile batumibwe bintu biabia. 11 Na mayi â abadi ku meso abo bu miele ya ñonono, na babadi tabebakumina. 12 Anka Pita baimene na bayile lubilo ku kilele ; na baimene na bamwene mbwisha yitoka bûpenka bwayo ; na bayile pasha, kwete kupudila mianda yibakitshikile.

13 Na talanga, babidi babo babadi bakwete kwenda efuku diadia ku lupata alwitanyinwa’shi, Emausu, lwi lutshi lwa « stadia » makumi asamombo ku Yelusaleme. 14 Na babelungushene wa mianda yaiya yoso yibakitshikile. 15 Na pababadi bakwete kwisamba na kwiyipushena, Yisu nabene besesele pepi na bayile n’abo.

16 Anka meso abo ababambilwe biabashakumûka. 17 Na bebambile’shi, Mianda yaiya yi namini yanwilungushena bianutambuka ? Na babaimene na kiongwa ku lukyebo. 18 Na umune, eshina diaye Kyeleopasa, bamwalulwile’shi, Obe boshala mu Yelusaleme bûpenka bwobe kushi kûka bintu bibakitshikile kwakwa mafuku â ? 19 Aye bebepwishe’shi, Mianda kini ? Na babamulungwile’shi, Mianda ya Yisu a Nasalete, badi mudimuni na ngofu ku mikitshino na ku mayi ku mpala ‘Efile Mukulu na ku mpala a bungi bwa bantu ; 20 na mubamulubwile batshite bakata na bantu betu bakata ngi kumweshibwa mpombo ya kufwa ; na mubabamwipaile. 21 Anka’twe tubatengele’shi, Aye ngi yawa akukula bena Isalele. Anka namu, lelo ngi efuku diakasatu kunyima kubakitshika mianda yaiya. 22 Na kabidi bangi bakashi ba kibumbu kietu abetupudishanga kila, abendanga ku kilele ku na mashikashika bwè ; 23 na pababadi tabasañana mbidi yaye abafikanga eshi, babamono kabidi kimweno kia bangele abambanga’shi, Atala. 24 Na bangi bakwetu babadi n’etu abendanga ku kilele, n’abekisañananga anka biabia bu abiambanga bakashi ; anka babadi tabamumono’ye. 25 Na bebambile’shi, Basha kilwa, be n’elo pa kukumina bintu bioso bibâkula badimuni. 26 Ta Kalestu akukumba bintu’bi n’akutwela mu kilengo kiaye ? 27 Na babangile pa Mosese na pa badimuni boso na bebabwelele mianda yoso mu mukanda w’Efile Mukulu ku mwanda waye nabene. 28 Na babesesele pepi na lupata lwabadiakwenda ; n’aye bakitshine bu kwenda lungi lutaba ku meso. 29 Na babamubambile’shi, Shala n’etu mwanda udi pepi na kiolwa, na nguba tàdi atwele. Na batwele ngi kushala n’abo. 30 Na pabadi mushale ku biâshi n’abo batshile dimpa, bedilumbulwile, na pabadi bedibâla, bedibapele. 31 Na meso abo ababulwilwe, na babamutundwile ; na bashimine ku meso abo. 32 Na babeyakushene’shi, Ta n’eshimba dietu dibadi mu kutata munda mwetu, biakulanga’ye n’etu mwishinda, na bietubulanga’ye mukanda w’Efile Mukulu ? 33 Na babaimene ku sa yaiya, na babalukile ku Yelusaleme. Na babasañene batumibwe ekumi na umune bakonge n’abo babadi n’abo, bakwete kwamba’shi, 34 Fumu babuku eyendo kwi bafwe, na bamwekwa kwi Shimono. 35 N’abo bebalungwile mubebakitshikile mwishinda, na mubaukibwa’ye kwabadi ku kubâla kwa dimpa.

36 Na pababadi bakwete kwamba bintu’bi, aye nabene baimene pankatshi pabo, bebambile’shi, Talala ekale n’enu. 37 Anka’bo babasushile bisuso na babapushise mô, na babapangishe’shi, babamono mukishi. 38 Na bebambile’shi, Kukini kwanutshinkishibwa biobio ? Na kukini binangu bikwete kubuka mu mashimba enu ? 39 Talai masa ande na ngao yande, bitandji’mi nabene. Nunkunkye na numone, mwanda ushi mukishi na musamba na mifufwa bu bianumono bi n’ami. 40 Na pabadi amba biabia bebaleshe masa aye na ngao yaye. 41 Na pababadi baki tabakumina mwanda wa mulô, na bakwete kupula, bebalungwile’shi, Kintu kioso kikudi kia kudya ? 42 Na babamutambikile kipindji kia su mukange ; 43 na bekiatshile na badile ku mpala abo. 44 Na bebambile’shi, Ângi mayi anenwambile pabadi nki n’enu, biakufikishibwa mianda yoso yifundjibwe mu mwiya wa Mosese na mu badimuni, na mu Ñono, ku mwanda wande. 45 Penipapa pabashitwile’ye binangu biabo biabadiakûka mukanda w’Efile Mukulu ; 46 na bebambile’shi, Kubafundjibwa biabia’shi, Kalestu akukumba, n’akwiboa kwi bafwe kwifuku diakasatu ; 47 kwimwesha namu na kulekyelwa kwa mabi kwakulungulwa mwishina diaye kwi maumbo oso ; na bakubangula ku Yelusaleme. 48 N’anwe nwi batêludi ba bintu’bi. 49 Na talanga, ami natumu kilai kia Shami kwiulu kwenu ; anka’nwe nushale mu lupata bianwanafwadikibwe ngofu mpa na kwiulu.

50 Na bebalombwele pasha mpa na ku Betani, na bebosheshe masa aye kwiulu na bebalumbulwile. 51 Na pabadi kwete kwibalumbula, balamunwe kwabadi na batwelwe mwiulu. 52 Na babamwishingile na babalukile ku Yelusaleme na mulô ukabe ; 53 na babadi mu tempelo mafuku oso mu kutumbika Efile Mukulu.

 

 

 

 

MUKANDU WI BUWA UBAFUNDJILWE KWI

 

YOANO

 

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

 

Chapitre 1

1 Kwibediebedi kubaikyele Eyi, n’Eyi dibaikyele n’Efile Mukulu, n’Eyi dibaikyele Efile Mukulu. 2 Aye baikyele kwibediebedi n’Efile Mukulu. 3 Bintu bioso bibapangilwe kwadi ; kushi yawa, kintu kipange takikudi kiashimupange’ye. 4 Munda mwaye mubadi moyo ; na moyo ubadi etata dia bantu. 5 N’etata dibamunuka mu mufito, na mufito ubadi tawidipatûla.

6 Muntu badiko, mutumibwe kwi Efile Mukulu, eshina diaye, Yoano. 7 Aye bafikile mwanda wa kitêlwilo, biadiakutêlulwila etata, biakukumina bantu boso kwadi. 8 Aye tabadi etata, anka bafikile biadiakutêlulwila etata. 9 Etata di’eyendo ngi diadia, dibatule muntu oso etata pa kufika ku senga. 10 Badi ku senga, na senga yibapangilwe kwadi, na senga tayimwiukye. 11 Bafikile kwaye, na bakwaye babadi tabamwate. 12 Anka’bo babamwatshile, bebapele bukome bwa kwikala bana b’Efile Mukulu, sunga’bo babakumina eshina diaye ; 13 babatandjilwe kasha ku mase, kasha ku kifulo kia musamba, kasha ku kifulo kia muntu, anka kwi Efile Mukulu.

14 N’Eyi dibeyalwile ku musamba, na dibaikyele kwatudi ; (n’atwe tubatalanga kilengo kiaye, kilengo kia bu mwana eleka na shaye), dibaulu na ntalo n’eyendo. 15 Yoano bamutêlulwila, na bakula’shi, Yawa ngi’ye anambile w’aye’shi, Yawa afiki kumongo kwande bakidi kwibedi kwande, mwanda ubaikyele’ye kwibedi kwande. 16 Ku Kiulo kiaye namu ngi kubatwata atwe bungi bwetu, na ntalo panundu pa ntalo. 17 Mwanda ubapelwe mwiya kwi Mosese ; ntalo aikala n’eyendo kwi Yisu Kalestu. 18 Muntu tekudi bamono Efile Mukulu ku kipindji kioso ; Mwana Eleka, e mu kiadi kia Yaya, bamubwela nabene.

19 Kuno namu kwi kitêlwilo kia Yoano, pabadi bena Yuda babatumu batshite kwadi na bena Lebi ku Yelusaleme mu kumwipusha’shi, Obe w’eni ? 20 Babwele, tamupele ; babwele’shi, Ami tshi Kalestu. 21 Babamwipwishe’shi, Ankini ? Obe w’Ediya ? Bambile’shi, Ayo. Obe we mudimuni yawa ? 22 Balulwile’shi, Nya. Ngi bibabamwambile’shi, Obe w’eni ? biatudiakufwisha eyi kwabadi babetutumu. Wamba namini ku mwanda wobe nabene ? 23 Aye’shi, Ami ne’yi dia muntu kwete kwakula mu mapia a kabalala’shi, Ludikai eshinda dia Fumu, bibambile Esaya mudimuni. 24 Abo babatuminwe kwi baFadishi. 25 Na babamwipwishe na babamulungwile’shi, Abiabia wambika kukini ? Su twe Kalestu, su Ediya, su mudimuni yawa. 26 Yoano bebalulwile’shi, Ami nambika mu mema. Pankatshi penu paimana muntu ashanûku’nwe, 27 yawa afiki kumongo kwande, ashimupwandjikile’mi na kwangula mushinga wa sabato yaye. 28 Bintu biabia bibakitshikile ku Betani eshiya dia Yôdana, kubambikanga Yoano.

29 Maloba bamwene Yisu kwete kufwa kwadi, na bambile’shi, Talanga, Mwana a mukoko ‘Efile Mukulu akasha bubi bwa senga. 30 Yawa ngi’ye anambile’shi, Muntu afu kumongo kwande ngi bakidi kwibedi kwande, mwanda ubaikyele kwibedi kwande. 31 N’ami nadi tshimûkye, anka’shi, biadiakuleshibwa kwi Isalele, ngi binafikanga mu kwambika mu mema. 32 Na Yoano batêlulwile’shi, Namwene Muwa kwete kwika bu kakutshikutshi mwiulu, na bashele kunundu kwaye. 33 N’ami nadi tshimûkye ; anka yawa bantumine mu kwambika mu mema, aye banambile’shi, Yawa onomone’be Muwa kwete kwika na kwete kushala kunundu kwaye, yawa ngi’ye anambikye na Muwa-wi-selele.34 Ami namu ne mumone na ne mutêlulwile’shi, Aye ngi Mwana ‘Efile Mukulu.

35 Maloba kabidi Yoano baimene na beyi baye babidi. 36 Na batale Yisu pabatambukile’ye, na bambile’shi, Talanga, Mwana a mukoko ‘Efile Mukulu. 37 Na beyi babidi babapushishe eyi diaye babalondele Yisu. 38 Yisu namu beyalwile, na bebamwene bakwete kulonda, na bebambile’shi, Anukimbi kini ? Abo babamulungwile’shi, Labi (pa kubwedibwa’shi, Mulambukishi), Kobe kodi kwi kuni ? 39 Bebambile’shi, Fwai nukatale. Babayile namu na babamwene kubaikyele’ye, na babashele n’aye efuku diadia. Kubadi pepi na sa ekumi.

40 Mungi abo a babidi baba babapushishe Yoano na babamulondele, badi Andelo, mwina a Shimono Pita. 41 Aye basañene Shimono tutwaye kwibedi, na bamulungwile’shi, Tubafiula Mesiya, (pa kubwedibwa’shi, Kalestu). 42 Bamufwishishe kwi Yisu. Yisu bamumwene na bambile’shi, Obe e Shimono, mwana a Yona ; obe onotemunibwe’shi, Kyefasa, (pa kubwedibwa’shi, ebwe).

43 Maloba bakyebele kwenda ku Ngadile, na basañene Fidipi ; na Yisu bamwambile’shi, Ondonde. 44 Fidipi namu badi mwina Betesaida, lupata lwa Andelo na Pita. 45 Fidipi basañene Natanyele, na bamulungwile’shi, Tubafiula yawa bafundjile Mosese mu mwiya ku mwanda waye, na badimuni, Yisu, mwana a Yosefe, e mwina Nasalete. 46 Na Natanyele bamwambile’shi, Kintu kioso ki buwa akiuku kutuka mu Nasalete ? Fidipi bamwambile’shi, Fwotale. 47 Yisu bamwene Natanyele kwete kufwa kwadi, na bambile ku mwanda waye’shi, Tala mwina Isalele eyendo ; shina bulamalama munda mwaye nya. 48 Natanyele bamwambile’shi, Bonguku kwi kuni ? Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Kwibedi kushibadi kukwitanyina Fidipi, pobodi tòdi mûshi mwa mutshi wa figi, ami nankumwene. 49 Natanyele bamulungwile’shi, Labi, Obe e Mwana ‘Efile Mukulu, Obe e Fumu a Isalele. 50 Yisu balulwile na bamulungwile’ shi, Mwanda unankwambile’shi, Nakumwene mûshi mwa mutshi wa figi, ngi bokumina ? Onomone bintu bikile biabia bukata. 51 Na bamulungwile’shi, Eyendo, Eyendo, nenwamba’shi, Nwanamone eulu dishituiwe, na bangele b’Efile Mukulu bakwete kukanka na bakwete kwika kunundu kwa Mwana a Muntu.

 

Chapitre 2

1 Kwifuku diakasatu kubadi bulunda ku Kana mu Ngadile, na nyina a Yisu badi kwakwa. 2 Yisu bamiamikiswe na beyi baye ku biâshi bia bulunda. 3 Na pabakutshilwe finyo, nyina a Yisu bamulungwile’shi, Tabena finyo. 4 Yisu bamulungwile’shi, Nkite n’obe kini, mukashi ? Sa yande tayafikile. 5 Nyinaye balungwile bafubi ‘shi, Kintu kioso kianenulungule’ye, anwe nwikikite. 6 Kwakwa namu kubaimene malondo akata a mabwe asamombo, bu abisula bena Yuda bintu nao, apwandjikile na bidingilo su bibidi su bisatu. 7 Yisu bebalungwile’shi, Ushai malondo mema. Na babaushe mba mba. 8 Na bebalungwile’shi, Tapulai binobino, nutwale kwi fumu ‘eteshi. Na babatwele. 9 Na fumu ‘eteshi pabasòlwele’ye mema abaludibwa ku finyo, na badi tauku kubafikile, (anka bafubi babatapwile mema babaukile), fumu ‘eteshi baitanyine mwatshi a bulunda, 10 na bamulungwile’shi, Muntu oso atula finyo e buwa kwibedi ; peni pabatomo bantu biya, kunyima finyo ya bisumanga ; obe namu bobombelesha finyo yi buwa mpa na binobino. 11 Kibangilo kiakia kia bilailo biaye ngi kibakitshine Yisu ku Kana mu Ngadile, na balesese kilengo kiaye ; na beyi baye babamukuminine. 12 Kunyima kubalalele’ye ku Kapenaumu, aye na nyinaye na bena baye na beyi baye ; na babashele kwakwa mafuku ashi bungi.

13 Kikîlo namu kia bena Yuda kibadi pepi, na Yisu bakankile ku Yelusaleme. 14 Na basañene bantu mu tempelo mu kupana ñombe na mikoko na tukutshikutshi, na bashintudi ba makuta bashale mwamwa ; 15 na bakitshine lupyolo lwa mushinga, na batakulwile bungi bwabo mu tempelo, na mikoko na ñombe ; na basukumwine makuta a bashintudi, na bafudikile mesa abo ; 16 na bambile bapani ba tukutshikutshi’shi, Katushai bintu biabia muno ; tanutulanga shibo ya Shami shibo ya kituka. 17 Na beyi baye babatentekyeshe binangu mubafundjilwe’shi, Kishima kia shibo yobe kibandji. 18 Biabia bena Yuda babeyalwile na babamulungwile’shi, Obe wetulesha kilailo kini ? mwanda wokita bintu biabia. 19 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Nwipe uno tempelo, na nanamubushe kabidi ku mafuku asatu. 20 Bena Yuda babambile namu’shi, Ku mpeshi makumi ana na mpeshi isamombo ngi kubaibakilwe uno tempelo, n’obe onomubushe ku mafuku asatu ? 21 Anka’ye bakwile wa tempelo a, mbidi yaye. 22 Biabia pabadi mubushiswe kwi bafwe, beyi baye babatentekyeshe binangu mubambile’ye biabia, na babakuminine mukanda w’Efile Mukulu, n’eyi dibakwile Yisu.

23 Pabadi’ye namu ku Yelusaleme ku Kikîlo, kwiteshi, bantu bangi babakuminine eshina diaye, abatala bilailo biaye bibakitshine’ye. 24 Anka Yisu badi tebakumina paye, mwanda ubaukile’ye bantu boso, 25 na mwanda washi mwabile’ye muntu a kumutêlulwila wa muntu ; mwanda ubaukile’ye nabene munda mwa muntu mwamudi.

 

Chapitre 3

1 Anka muntu badiko a baFadishi, eshina diaye Nikodemo, muntu mukata a bena Yuda ; 2 aye bafikile kwadi ku bufuku, na bamulungwile’shi, Labi, atûku’shi, Obe we mulambukishi mufikye kwi Efile Mukulu, mwanda ushauku muntu kukita bilailo biabia biokita’be kushi Efile Mukulu e n’aye. 3 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Eyendo, eyendo, nakwamba’shi, Kushi muntu batandjibwa kabidi, tauku kumona bufumu bw’Efile Mukulu. 4 Nikodemo bamulungwile’shi, Muntu anatandjibwe namini apekala e mununu ? Auku kutwela diakabidi mwifu dia nyinaye mu kutandjibwa ? 5 Yisu balulwile’shi, Eyendo, eyendo, nakwamba’shi, Kushi muntu batandjibwa kwi mema, na kwi Muwa, tauku kutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu. 6 Kintu kioso kibatandjibwa kwi musamba ki musamba ; kioso namu kibatandjibwa kwi Muwa ki Muwa. 7 Topulanga munakwambanga’shi, Nwina kibambo kia kutandjibwa kabidi. 8 Muwa aupapuka kwoso kwaukyebe, n’obe opusha eyi diao, anka touku kwaufu na kwawende ; kwi biabia na muntu oso batandjibwa kwi Muwa. 9 Nikodemo balulwile na bamulungwile’shi, Bintu biabia bianekale namini ? 10 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Obe e mulambukishi a Isalele na toshingula bintu biabia ? 11 Eyendo, eyendo, nakwamba’shi, Atwe atwakula mianda yatûku, n’atutêlula mianda yibatumono, n’anwe tanwata kitêlwilo kietu. 12 Su nenwambanga mianda ya pashi n’anwe tanukumina, nwanakumine namini su nenwamba mianda y’eulu ? 13 Muntu tekudi bakanka kwiulu shi yawa baikile mwiulu, Mwana a Muntu tàdi mwiulu, 14 Na bini bibeboshese Mosese nyoka mu mapia a kabalala bi Mwana a Muntu na kibambo kia kwiboshebwa, 15 bishakupya muntu oso amukumina anka akwikala na moyo wa nya nya.

16 Mwanda ubakyebele Efile Mukulu senga biabia, ngi bibapele’ye Mwanaye Eleka’shi, muntu oso amukumina takupya, anka akwikala na moyo wa nya nya. 17 Mwanda ushatumine Efile Mukulu Mwanaye ku senga mu kumwesha senga, anka biakupashibwa senga kwadi. 18 Yawa amukumina tamweshibwa ; yawa namu shamukumina bamweshibwa binobino, mwanda washimukumine’ye eshina dia Mwana Eleka ‘Efile Mukulu. 19 Kuno kwi mpombo’shi, etata dibafiki ku senga, na bantu babakyebe mufito, kasha etata ; mwanda ubadi mikitshino yabo yibi. 20 Mwanda aupele muntu oso etata akita bubi, na tafiki kwitata tala mikitshino yaye yatongolwa. 21 Anka yawa akita eyendo afiki kwitata biakuleshibwa mikitshino yaye’shi, yibakitshibwa mu Efile Mukulu.

22 Kunyima kwa bintu biabia, kubafikile Yisu na beyi baye ku kipia kia Yudiya ; na baikyele kwakwa na bambikile bantu. 23 Yoano kabidi badi mu kwambika ku Enono, pepi na Salemi, mwanda ubadi mema e bungi kwakwa ; na babafikile, na babambikilwe ; 24 mwanda ubadi Yoano ki teelwe mu shibo ya lukano. 25 Biabia babeleshene mpaka kwi beyi ba Yoano na mwina Yuda wa kusudibwa. 26 Na babafikile kwi Yoano na babamulungwile’shi, Labi, yawa badi n’obe kwishiya dia Yôdana, abotêlulwila, talanga, aye ambika, na bantu boso abafwiya kwadi. 27 Yoano balulwile’shi, Muntu tauku kwata kintu nya, kushi kubamupebwa kwiulu. 28 Anwe banabene anuntêlulwila binambile’shi, Ami tshi Kalestu, anka’shi, nantumibwa kwibedi kwaye. 29 Yawa tàdi na sha bulunda e mwatshi a bulunda ; anka kuku a mwatshi aimana n’amupusha, ngi asepela mulô mwanda w’eyi dia, mwatshi a bulunda ; biabia ngi bibafiki wini mulô wande. 30 Aye ena kibambo kia kutumba, ami ngikye. 31 Yawa afu kwiulu e kwiulu kwa bantu boso. Mwina pashi e a senga, na wa senga ngi wakula’ye ; yawa atuku mwiulu e kwiulu leva bantu boso. 32 Mwanda namu ubamono’ye na ubapusha’ye ngi watêlula’ye, na takwi muntu bâta kitêlwilo kiaye. 33 Yawa bâta kitêlwilo kiaye balamika kitundwilo kiaye’shi, Efile Mukulu e eyendo. 34 Yawa abatumu Efile Mukulu ngi akula mayi ‘Efile Mukulu mwanda washimupe’ye Muwa kibubu.

35 Yaya akyeba Mwana, na batambika bintu bioso kwiasa diaye. 36 Yawa akumina Mwana ena moyo wa nya nya ; yawa namu shakokyela Mwana tanamone moyo anka kusumina kw’Efile Mukulu akushala kunundu kwaye.

 

Chapitre 4

1 Pabaukile Fumu namu mubapushise baFadishi’shi, Yisu mukile Yoano na kulambukisha na kwambika beyi, 2 (anka Yisu badi tâmbika nabene, anka beyi baye), 3 balekyele Yudiya na bakatukile kwenda ku Ngadile. 4 Na badi na kibambo kia kukila mu Samadia. 5 Bafikile namu ku lupata lwa Samadia alwitanyinibwa’shi, Sekala, pepi na mapia abapele Yakobo mwanaye Yosefe. 6 Na mpokola a Yakobo badi kwakwa ; biabia Yisu badi mukokye mwanda wa lwendo lwaye, bashalele biabia ku mpokola. Kubadi pepi na sa yakasamombo.

7 Mukashi bafikile, mwina Samadia, mu kutapa mema ; Yisu bamulungwile’shi, Mpe mema, ntome. 8 Mwanda ubadi bayile beyi baye ku lupata mu kûla biâshi. 9 Mukashi a Samadia bamwambile namu’shi, Obe mwina Yuda ontekye mema namini ? e mukashi a Samadia ; mwanda ushausangakana bena Yuda na bena Samadia. 10 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Su bodiakûka elongo di’Efile Mukulu na yawa akwamba’shi, Mpe mema, ntome, obe bodiakumuteka, n’aye badiakukupa mema a moyo. 11 Mukashi bamulungwile’shi, Bwana, twena kintu kia kutapa nakio, na mema e mula  ; biabia obe bwata mema â a moyo ku kibalo kini ? 12 Obe mukile shetu Yakobo bukata, betupele mpokola, na batomanga mwamwa nabene na bana baye na bimunwanga biaye ? 13 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Muntu oso atomo eni mema â anapushe nyota kabidi ; 14 anka muntu oso atomo mema ananamupe tanapushe nyota kabidi nya ; anka mema ananamupe anekale munda mwaye mpokola a mema, etumba-tumba ku moyo wa nya nya. 15 Mukashi bamulungwile’shi, Bwana, mpe mema â, biashankupusha nyota, biashankufika kuno mu kutapa mema. 16 Yisu bamulungwile’shi, Nda okaitanyina mulunda obe, nufikye kuno. 17 Mukashi bamwalulwile’shi, Tshina mulunda. Yisu bamulungwile’shi, boamba eyendo’shi, Tshina mulume ku mulunda. 18 Mwanda ubodi na balume batano, n’au bwata binobino te mulunda obe ; biabia boamba eyendo. 19 Mukashi bamulungwile’shi, Bwana, namono obe e mudimuni. 20 Bashetu babeshingile ku uno mwenge, n’anwe anwamba’shi, Munda mwa Yelusaleme mwi mbalo yakwishingila muntu. 21 Yisu bamulungwile’shi, Mukashi, onkumine, sa aifu yanwaneshingile Yaya kasha ku uno mwenge, su ku Yelusaleme. 22 Anwe anwishingila kianushanûku ; atwe atwishingila kiatûku, mwanda aufiki kipandjilo kia moyo kwi bena Yuda. 23 Anka sa aifu, yikudi namu, aneshingile Yaya beshingidi b’eyendo ku muwa na kwiyendo ; mwanda aukimbi namu Yaya beni bantu kwikala beshingidi baye. 24 Efile Mukulu e muwa, n’abo abamwishingila bakumwishingila ku muwa na kwiyendo. 25 Mukashi bamulungwile’shi, Nanguku’shi, Mesiya afu, aitanyinibwa’shi, Kalestu ; panekale’ye mufikye, anetulungule mianda yoso. 26 Yisu bamulungwile’shi, Ami ngiu, akula n’obe.

27 Penipapa pabafikile beyi baye, babapule mwanda ubakwile’ye na mukashi, anka takubadi muntu amba’shi, Okimbi kini ? su’shi, Kukini kwelungushena n’aye ? 28 Mukashi namu balekyele elondo diaye bayile ku lupata ; na bambile balume’shi, 29 Fwai nukatale muntu bandungula mianda yoso yandji mukite, ta n’aye Kalestu ? 30 Babakatukile namu ku lupata, na babadi bakwete kufika kwadi.

31 Na beyi babafikile mu kumwipusha’shi, Labi, dyanga. 32 Anka’ye bebalungwile’shi, Ami nena biâshi bia kudya bianushanûku’nwe. 33 Biabia beyi babeyakushene’shi, Anani muntu amutwalanga kintu kioso kia kudya ? 34 Yisu bebalungwile’shi, Biâshi biande bi kukita kifulo kiaye kia yawa bantumina na kupudisha mufubo waye. 35 Ta n’anwe anwamba’shi, Mieshi yiki inanka ; kunyima kwanafikye kipindji kia kikûlo ? Talanga’mi nenwamba’shi, Eboshei meso, nutale mabala, mwanda wâdi piâ sunga binobino kukûla ? 36 Yawa akûlu ngi ata efuto, ngi akongo musekye ku moyo wa nya nya, biakwisepeleshena yawa akunu na yawa akûlu. 37 Anka biabia eyi di eyendo’shi, Muntu umune akunu, mungi akûlu. 38 Ami nenutumine mu kukûla kwanubadi tanukitshi mufubo ; bangi babakitshi mufubo n’anwe nubatwele ku mufubo wabo.

39 Anka bena Samadia bangi ba ku lupata lwalwa babamukuminine mwanda w’eyi dia mukashi batêlulwile’shi, Bandungula mianda yoso yandji mukite. 40 Biabia pabafikile bena Samadia kwadi, babamutekyele ashale n’abo, na bashele kwakwa mafuku abidi. 41 Na bangi babakuminine be bungi mwanda w’eyi diaye, 42 na babalungwile mukashi’shi, Kasha kabidi ku mwanda wa kwamba kwobe kwatubakumina, mwanda ubatumupusha atwe banabene, n’atûku’shi, yawa e Mupashani a senga eyendo.

43 Anka kunyima kwa mafuku abidi â, kubatukile’ye kwakwa kwenda ku Ngadile, 44 mwanda ubatêlulwile Yisu nabene’shi, Mudimuni tena ntumbo mu mapia aye nabene. 45 Biabia pabafikile ku Ngadile, bena Ngadile babamwatshile mwanda ubabamwene bintu bioso bibakitshine’ye mu Yelusaleme kwiteshi, mwanda ubabayile kabidi kwiteshi.

46 Ngi bibafikile’ye kabidi ku Kana a Ngadile, kubalulwile’ye mema ku finyo. Kwakwa kubadi kilolo, kibadi na mwanaye na busungu ku Kapenaumu. 47 Aye pabapushishe’ye’shi, Yisu batuku mu Yudiya kufika ku Ngadile, bayile kwadi na batekyele’shi, Alale namu mu kupasha mwanaye, mwanda ubadi’ye pepi na kufwa. 48 Bibamwambile Yisu’shi, Kushi anumono bilailo na bipaso, tanwanakumine nya. 49 Kilolo kibamulungwile’shi, Bwana, alala namu kwibedi kwanafwe mwanande. 50 Yisu bamulungwile’shi, Nda, mwanobe atala. Na muntu bakuminine eyi dibamwambile Yisu, na bayile mwishinda diaye. 51 Anka pabadi kialala, bafubi baye babafumankyene n’aye babamutwala eyi’shi, Mwanobe atala. 52 Biabia bebaipwishe pa sa yibaikamine’ye. Na babamulungwile’shi, Maloba pa sa ya musambobidi ngi kubakatukile kalo. 53 Shaye namu baukile’shi, kubadi sa yaiya yibamulungwile Yisu’shi, Mwanobe atala, n’aye nabene bakuminine na kifuko kiaye bungi bwabo. 54 Kilailo kiakia kabidi kiakabidi kibakitshine Yisu, pabadi batuku mu Yudiya kufika ku Ngadile.

 

Chapitre 5

1 Kunyima kwa bintu biabia kubadi eteshi dia bena Yuda, na Yisu bakankile ku Yelusaleme. 2 Ku Yelusaleme namu, ku kitwelo kia mikoko, kutàkudi kidiba akitanyinwa mu bwIbeleo’shi, Beteseda, kina tutanda tutano. 3 Munda mwatwo mubalele kibumbu kia basha masungu, bampofu, basha bilema, basha bikopo. 5 Na muntu badi kwakwa, badi bakumbu na busungu bwaye mpeshi makumi asatu na mpeshi mwanda. 6 Pabamumwene Yisu, mulale kwakwa, na baukile’shi, bashala biobio kipindji kingi binobino bamulungwile’shi, Obe odidi kupanda ? 7 Sha busungu bamulungwile’shi, Bwana, tshina muntu, apasanishibwanga mema, akungela mu kidiba ; anka panafu’mi, mungi añalalela kwibedi. 8 Yisu bamulungwile’shi, Buka, eboshe etanda diobe, otambukye. 9 Na muntu bapandjile ku binobino, na bebosheshe etanda diaye na batambukile ; na kwifuku diadia kubadi sabado.

10 Biabia bena Yuda babambile yawa bapashiswe’shi, Lelo ngi sabado, takupwandjikile na mwiya obe kwibosha etanda diobe. 11 Aye bebalulwile’shi, Yawa bampasha bañamba nabene’shi, Ibosha etanda diobe, otambukye. 12 Babamwipwishe’shi, Nani yawa muntu bakwamba’shi, Ibosha etanda diobe, otambukye ? 13 Anka yawa bapashiswe badi tauku su nani, mwanda ubafiamine Yisu ku kibumbu kibadi mu kibalo kiakia.

14 Kunyima ; Yisu bamusañene mu tempelo, na bamulungwile’shi, Talanga, obe bopanda ; tolwishanga kabidi tala ungi mwanda wakupona ukile wawa bubi. 15 Muntu yawa bayile mu kulungula bena Yuda’shi, Yisu bamupashishe. 16 Ngi bibakolomwene bena Yuda Yisu, mwanda ubakitshine’ye bintu biabia ku sabado.

17 Anka Yisu bebalulwile’shi, Shami akita mpa na binobino n’ami nakita. 18 Biabia ku mwanda’u kubakile bena Yuda kukimba kumwipa, kasha mwanda ubalengwile’ye sabado bûpenka, anka mwanda ubambile’ye kabidi’shi, Efile Mukulu e Shaye, bepwandjikishe nabene n’Efile Mukulu kiamune. 19 Biabia Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Mwana tauku kwikitshina mwanda woso, ushi mwanda wamono’ye Yaya eukitshi ; mianda yoso yakitshi’ye, ngi yakitshi Mwana kabidi anka biabia. 20 Mwanda aukyebe Yaya Mwana, amulesha mianda yoso yakitshi’ye nabene ; n’anamuleshe mikitshino yikile yiniyaiya, bianudiakupula’nwe. 21 Bini abibusha Yaya bafwe, ebapa moyo, ngi abipana Mwana moyo kwi bantu boso bakyebe’ye. 22 Mwanda ushawisambila Yaya muntu oso, anka bapa Mwana kwisamba kwoso ; 23 biakunemeka bungi bwa bantu Mwana, bu biabanemeka Yaya. Yawa shanemeka Mwana tanemeka Yaya bamutumine.

24 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Yawa apusha eyi diande, n’akumina yawa bantumine, ena moyo wa nya nya, na tafiki ku mpombo, anka batuku mu lufu ku moyo. 25 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, sa aifiki, yikudi namu, yanapushe bafwe eyi dia Mwana’Efile Mukulu ; n’abo abapusha banekale na moyo. 26 Bini bi Yaya na moyo munda mwaye, ngi bibapa’ye Mwana kabidi kwikala na moyo munda mwaye, 27 na bamupa bukome bwa kwisamba mianda, mwanda wadi’ye Mwana a muntu. 28 Tanupulanga mulungwilo wawa, mwanda aufu sa yanapushe eyi diaye bungi bwa bantu be mu bilele, 29 na banatukye, abo babakita buwa ku kwiboshebwa kwa moyo, n’abo babakita bubi ku kwiboshebwa kwa mpombo. 30 Ami tanguku kwikitshina kintu kioso ami nabene ; biampusha, ngi bianesamba ; na kwisamba kwande kwi na kalolo mwanda washankimba kifulo kiande, anka kifulo kiaye kia yawa bantumine. 31 Su ami netêlulwila wa’mi nabene, kitêwilo kiande taki eyendo. 32 Kwi mungi muntu atêlula ku mwanda wande, na nanguku’shi, kitêlwilo kiantêlulwila’ye ku mwanda wande ki eyendo. 33 Anwe nubatumine kwi Yoano, n’aye batêlula w’eyendo. 34 Na’mi tshimwate kitêlwilo kwi muntu, anka namba biobio bianudiakupashibwa’nwe. 35 Winiu badi mwinda utembe na utule etata, n’anwe nubakyebele kusepela etata diaye kapindji kapela. 36 Anka’mi nena kitêlwilo kibakidi kitêltwilo kia Yoano ; mikitshino yibampele Yaya kupudisha, mikitshino yinabene yankita, yibantêlulwila’shi, Yaya bantumine. 37 Yaya nabene namu bantumine, bantêlulwila. Anwe tanwapushise eyi diaye ku kipindji kioso, na tanwamwene mwikyelo waye. 38 Na tanwina eyi diaye dishadikye munda mwenu, mwanda wanushibakumine yawa abatumine’ye.

39 Anutala mu mikanda y’Efile Mukulu, mwanda wanutentekyesha’nwe’shi, munda mwayo ngi mwanwikala na moyo wa nya nya ; yinii namu yi basha bitêlwilo abatêlula ku mwanda wande. 40 Na tanwanakumine kufika kwandji bianudiakwikala na moyo. 41 Tañata kinemo kwi bantu, 42 anka nenûku’shi, tanwina kifulo ki’Efile Mukulu munda mwenu. 43 Ami nafiki kwishina dia Shami, na tanuñata ; su mungi afiki kwishina diaye nabene, yawa nwanamwate. 44 Anwe nwanaukye kukumina namini, abeyatena kinemo, na tabakimba kinemo akifu kwi Efile Mukulu bûpenka bwaye ? 45 Tanutentekyeshanga’shi, ami nenusongela kwi Yaya ; umune ekudi enusongela, sunga Mosese abanutala’nwe. 46 Swekala nubadiakukumina Mosese nubadiakunkumina’mi, mwanda ubafundjile’ye ku mwanda wande. 47 Anka su tanukumina mikanda yaye, nwanakumine mayi ande namini ?

 

Chapitre 6

1 Kunyima kwa bintu biabia, kubayile Yisu kwishiya dia kishiba kia Ngadile, ki kia Tebeleasa. 2 Na kibumbu kikata kibamulondele mwanda ubabamwene bilailo bibakitshine’ye kwi bakumbi ba masungu. 3 Yisu namu bakamine pa mwenge na bashalele papa na beyi baye. 4 Anka Kikîlo (eteshi dia bena Yuda) kibadi pepi.

5 Biabia Yisu beboshese meso aye, bamwene kibumbu kikata akifiki kwadi, na bambile Fidipi’shi, Twanaule mampa kwikuni, biakudya bantu baba ? 6 Anka bakwile biabia ngi kumutompa, mwanda ubaukile’ye nabene biadiakukita. 7 Fidipi bamwalulwile’shi, Mampa a mûlo wa nkama ibidi ya denaleo taebakumbana, biakwata muntu oso sunga kipindji kikoto. 8 Umo mwiyi aye, Andelo, mwina a Shimono Pita, bamulungwile’shi, 9 Kuno kwi mwana-mulume ena mampa atano a bale, na tusu tukoto, anka’bi bi namini mwanda wa bantu be bungi bwi biabia ? 10 Yisu eshi, Nushadikye bantu. Mu kibalo kiakia namu mubadi kimwâ kia lubishi ki bungi.

Biabia balume babashalele, lubadi lwabo lubadi pepi na tununu tutano. 11 Yisu namu batshile mampa, na pababadi batumbula, babile bantu bashale ; anka biabia kabidi tusu, ku kipwandjikisho kibabadilanga. 12 Na pababadi babaikwite, bambile beyi baye’shi, Nukonge bipindji bishale bishakushimina kintu kioso bisumanga. 13 Biabia babebikongele, na babaushe bisele ekumi na bibidi mba mba bia bipindji bia mampa atano a bale bibashele kwi bantu babadile. 14 Biabia pabamwene bantu kilailo kibakitshine’ye, babambile’shi, Eyendo, yawa e mudimuni yawa afiki ku senga.

15 Yisu namu pabaukile’ye’shi, banafikye kumukwata ku ngofu kumutula fumu a senga batukile kabidi kwenda ku mwenge, bûpenka bwaye. 16 Anka pabayile bufuku, beyi baye babalalele ku mema ; 17 na pababadi babaikile mu bwato, babasabukile mu kishiba kwenda ku Kapenaumu. Kubadi namu mufito binobino, na Yisu badi tafiki kwabadi. 18 Na mema abatunkuma mwanda wa lupunga lwi bukopo lubapapwile. 59 Biabia pababadi babaipà « stadia » su makumi abidi na itano su makumi asatu, babamwene Yisu kwete kutambuka panundu pa mema, mufikye pepi na bwato, na babadi na mô. 20 Anka bebalungwile’shi, Namino ; tanutshinanga. 21 Ngi bibabakyebe kumwata mu bwato ; na bwato bubafikile anka binobino ku mapia kubabayile.

22 Maloba kibumbu kibaimene kwishiya dia kishiba babamwene kamo kâto takekudi kashi kamunenka, na Yisu badi tayile na beyi baye mu bwato, anka beyi baye babakatukile bûpenka bwabo ; 23 (anka tumo twato tukoto twa ku Tebeleasa tubafikile pepi na kibalo kibabadile mampa pabadi Fumu batumbula) ; 24 biabia pabamwene bantu Yisu tekudi kwakwa su beyi baye, banabene babaikile mu twato na babafikile ku Kapenaumu mu kukimba Yisu.

25 Na pababadi babamusañana kwishiya dia kishiba babamulungwile’shi, Labi, bofikile kuno kipindji kini ? 26 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Anunkimbi, kasha mwanda wanubamwene bilailo, anka mwanda ubanudile mampa na nubaikwite. 27 Tanufumbakananga biâshi abishimina, anka biâshi abishala ku moyo wa nya nya, bianenupe Mwana a Muntu, mwanda ubamutulu Yaya kitundwilo, sunga Efile Mukulu. 28 Biabia babamulungwile’shi, Twanakite kini biatudiakukita mikitshino y’Efile Mukulu ? 29 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Kuno kwi mufubo w’Efile Mukulu, eshi, nukumine yawa abatumu’ye. 30 Ngi bibabamulungwile’shi, Kilailo kini kiokitshi’be, biatudiakumona na biatudiakukumina ? Okitshi kini ? 31 Bashetu babadile « mana » mu mapia a kabalala, bu bibafundjilwe’shi, Bebapele biâshi bia mwiulu kudya. 32 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, takubadi Mosese benupele biâshi bia mwiulu ; anka Shami enupeya biâshi bi’eyendo bia mwiulu. 33 Mwanda wi biâshi bi’Efile Mukulu biabia abiyiki mwiulu, n’abipeya senga moyo.

34 Biabia babamulungwile’shi, Fumu, etupe biabia biâshi mafuku oso. 35 Yisu bebalungwile’shi, Ami ne biâshi bia moyo ; yawa namu afiki kwandji tanapushe sala nya, na yawa ankumina’mi tanapushe nyota nya. 36 Anka nenulungulanga’shi, nubamono’mi kabidi na tanunkumina. 37 Bungi bwa bantu babampa Yaya banafikye kwandji ; yawa afiki kwandji ntanamusamine nya. 38 Mwanda wandji mwikye mwiulu, kasha kukita kifulo kiande’mi, anka kifulo kia yawa bantumine. 39 Na kuno kwi kifulo kia yawa bantumine’shi, bintu bioso bibampele’ye, ami tankushimisha kintu kimunenka, anka nakwikibusha kwifuku dia kusongo. 40 Na kuno kwi kifulo kia Shami’shi, muntu oso amono Mwana, amukumina, akwikala na moyo wa nya nya ; n’ami nanamubushe kwifuku dia kusongo.

41 Biabia bena Yuda babamûnaunine mwanda ubambile’ye’shi, Ami ne biâshi bibaiki mwiulu. 42 Na babambile’shi, Ta n’aye Yisu mwana a Yosefe, abatûku shaye na nyinaye ? Anamini aye amba binobino’shi, ne mwikye mwiulu ? 43 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Tanûnaunanga. 44 Muntu tauku kufika kwandji kushi Yaya bantumine amukaka ; n’ami nanamubushe kwifuku dia kusongo. 45 Ku mikanda ya badimuni kubafundjibwa’shi, Banalambukishibwe bungi bwabo kwi Efile Mukulu. Muntu oso bapusha kwi Yaya na bayî, afiki kwandji. 46 Takwi bu kwamba’shi, muntu bamono Yaya ; yawa bûpenka e a Efile Mukulu, aye bamono Yaya. 47 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Yawa ankumina’mi ena moyo wa nya nya. 48 Ami ne biàshi bia moyo. 49 Bashenu babadile « mana » mu mapia a kabalala na babadi bafwe. 50 Binibi bi biâshi bibaiki mwiulu biakwibidya muntu na biashakufwa. 51 Ami ne biâshi’bi bitàbidi na moyo bibaiki mwiulu ; su muntu anekale badi biâshi’bi anekale na moyo mafuku oso ; anka biâshi binapa bi musamba wande, mwanda wa moyo wa senga.

52 Biabia bena Yuda babeleshene mpaka’shi, Anamini aye anetupe musamba waye kudya ? 53 Bibebalungwile Yisu’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Kushi nwanekale nubadi musamba wa Mwana a Muntu, na nubatomo mase aye, tanwina moyo munda mwenu. 54 Yawa adiya musamba wande, atoma mase ande ena moyo wa nya nya, n’ami nanamubushe kwifuku dia kusongo. 55 Mwanda wi musamba wande biâshi bi’eyendo, na mase ande e mema ‘eyendo. 56 Yawa adiya musamba wande, atoma mase ande ngi ashala munda mwande, n’ami munda mwaye. 57 Bu bibantumine Yaya a moyo, n’ami nekala na moyo ku mwanda wa Yaya, ngi bi yawa andjiya’mi, aye kabidi anekale na moyo ku mwanda wande. 58 Biabia ngi biâshi bibaikile mwiulu. Kasha bu bibadile bayaya na babafwile ; yawa adiya biâshi biabia anekale na moyo wa nya nya.

59 Yini mianda ngi yibambile’ye mu kitumbwilo bibalambukishe’ye mu Kapenaumu. 60 Biabia beyi baye bangi, pababapushise, babambile’ shi, Eyi diadia di bukopo ; nani auku kwidipusha ? 61 Anka Yisu, badi beukila munda mwaye’shi, beyi baye babaunauna mwanda wawa, bebalungwile’shi, Mwanda wawa ubenuponesha ? 62 Abiabia su nwakumona Mwana a Muntu kwete kukanka kubadi’ye kalakala ? 63 Kwi Muwa apana moyo, musamba tausungu kintu ; mayi andji mwinulungule e muwa, n’e moyo. 64 Anka bangi be n’enu bashibakumine. Mwanda ubaukile Yisu bantu mpa n’ebediebedi babadi tabakumina, na muntu yawa akumupana. 65 Na bambile’shi, Ngi binenulungulanga’shi, Muntu tauku kufika kwandji kushi kubamupebwa kwi Yaya.

66 Penipapa pabâlukile bangi beyi baye be bungi, na babadi tabatambuka n’aye kabidi. 67 Biabia Yisu bambile ekumi na babidi’shi, Anwe kabidi anudidi kukatuka ? 68 Shimono Pita bamulungwile’shi, Fumu, twanende kwini ? Obe wena mayi a moyo wa nya nya. 69 N’atwe tubakumina na tubauku’shi, Obe we Muntu e selele ‘Efile Mukulu. 70 Yisu balulwile’shi, Ta nenusangwile ekumi na babidi ? na umune e n’enu e diabolo. 71 Bakwile namu wa Yudashi a Shimono, mwina Ishikaleoto, mwanda wadiakumupana winiu, mwina ekumi na babidi.

 

Chapitre 7

1 Kunyima kwa bintu biabia, Yisu batambukile mu Ngadile, mwanda ubapele’ye kutambuka mu Yudiya, mwanda ubakimbile bena Yuda kumwipa. 2 Eteshi namu dia bena Yuda dia bitanda dibadi pepi. 3 Biabia bena baye babamulungwile’shi, Katuka kuno, nda ku Yudiya, biakumona beyi bobe kabidi mikitshino yobe yokita. 4 Mwanda ushaukita muntu kintu kioso ku bufiabufia, apekala nabene namu bakimbi kûkibwa ku mpala a bantu. Su okita bintu biabia, elese obe nabene ku senga. 5 Mwanda ushiumukumine sunga bena baye. 6 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Kipindji kiande kiki takiafikile, anka kipindji kienu akifiki mafuku oso. 7 Senga tayuku kwinupela, anka’mi ngi ayipela, mwanda wantélula ku mwanda wayo’shi, mikitshino yayo yi yibi. 8 Nukankye’nwe kwiteshi. Ami ntambanda kukanka kwiteshi diadia, mwanda ushafikile kipindji kiande. 9 Pabadi bebamba bintu biabia, bashele mu Ngadile.

10 Na pabadi bena baye babakanka, kunyima aye kabidi bakankile kwiteshi, kasha ku mpala a bantu, anka bu ku bufiabufia. 11 Biabia bena Yuda babamukimbile kwiteshi, na babambile’shi, Aye e kwikuni ? 12 Na miunouno yi bungi yibaunaunwe ku mwanda waye kwi bibumbu. Bamo’shi, E buwa ; bamo’shi, Ayo ; anka adimba bantu. 13 Anka takubadi muntu umunenka bakwile lôsô ku mwanda waye, mwanda wa wabo wa bena Yuda.

14 Anka pabadi tàbadi binobino pankatshi p’eteshi, pabayile Yisu munda mwa tempelo na balambukishe. 15 Biabia bena Yuda babapule’shi, Muntu’u auku mikanda namini ? mwanda washi mwiye nya. 16 Biabia Yisu bebalulwile’shi, Kulambukisha kwande takwi kwande, anka kwaye kwa yawa bantumine. 17 Su muntu adila kukita kifulo kiaye, anaukye wa kulambukisha, su kwi kw’Efile Mukulu, su neyakwila pande nabene bisumanga. 18 Yawa eyakwila paye nabene, akimbi kinemo kiaye ; anka yawa akimbi kinemo kiaye kia yawa bamutumine, aye ‘eyendo, na musalu tawi munda mwaye. 19 Ta Mosese benupele mwiya, na takwi muntu enu umunenka akitshi mwiya. Kukini anwe anukimbi kungipa ? 20 Kibumbu kia bantu babambile’shi, Wena kikudi kibi ; nani akimbi kukwipa ? 21 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Ami nankitshine mukitshino umune, n’anwe anupulu bungi bwenu. 22 Ngi bibenusadishe Mosese kisale, (anka taki kia Mosese, anka kia bakulu ba kalakala), n’anwe anusala muntu ku sabado. 23 Su muntu asadibwa ku sabado, bishakwipaibwa mwiya wa Mosese, anwe nubampushisa sungu mwanda unampasha muntu ku sabado ? 24 Tanwisambanga ku meso bisumanga, anka nwisambe kwisamba kwa kalolo.

25 Bangi namu ba bena Yelusaleme babambile’shi, Ta n’aye muntu abakimbi kwipa ? 26 Talanga, akula ku mpala, na tabamwamba mwanda. Bantu bakata namu babashingula eyendo’shi, au e Kalestu ? 27 Anka winiu, atumûku kwafu’ye. Anka Kalestu biafu’ye, takwi muntu amûku kwafu’ye.

28 Biabia Yisu bâbile munda mwa tempelo, kwete kulambukisha na kwakula’shi, Anunguku’mi, n’anûku kunafu ; na tshi mwifwile ami nabene, anka yawa bantumine ‘eyendo, ashanûku’nwe. 29 Ami namûku, mwanda unafu kwadi, n’aye bantumine. 30 Bibabakimbile kumukwata, anka takubadi muntu amukumu easa, mwanda ushafikile kipindji kiaye. 31 Anka ba kibumbu bangi babamukuminine, na babambile’shi, Kalestu, peni pafiki’ye, anakile lubadi lwa bilailo kukita babakitshi muntu’u ?

32 BaFadishi babapushise kibumbu bakwete kuunaunina mianda yaiya ku mwanda waye, na batshite bakata na baFadishi babatumine bafubi’shi, bamukwate. 33 Bibambile Yisu’shi, Kapindji kapela kaki kashale kandji n’enu na nende kwadi bantumine. 34 Nwanankimbe na tanwanamfiule, na kwangikala, anwe tanûku kufika. 35 Biabia bena Yuda babelungushene’shi, Abiabia anende kwikuni kwatushakumufiula’twe ? Anende kwi bantu ba Lupalakasho kwi bena Ngidiki mu kulambukisha bena Ngidiki ? 36 Eyi diadia dini diamba’ye’shi, Nwanankimbe na tanwanamfiule ; na kwangikala, anwe tanûku kufika ?

37 Kwifuku dia kusongo, ku nguba mukata a eteshi, kubaimene Yisu na bâbile’shi, Su muntu oso apusha nyota, afikye kwandji, atome. 38 Yawa ankumina’mi, bu abiamba mukanda w’Efile Mukulu, mwifu diaye mwanalale mwela wa mema a moyo. 39 Anka bambile biabia wa Muwa, adiakwata bantu babamukuminine, mwanda ubadi Muwa ki tafikile, mwanda ubadi Yisu takankile kwiulu ku kipindji kiakia. 40 Biabia bangi ba kibumbu, pababapushise mianda yaiya, babambile’shi, Au e mudimuni eyendo. 41 Bamo’shi, Au e Kalestu. Bangi’shi, Kalestu namu atuku mu Ngadile ? 42 Ta mukanda w’Efile Mukulu awamba’shi, Kalestu afu kwi bana ba Dafidi ? na ku lupata lwa Beteleme, kubadi Dafidi ? 43 Biabia ngi bibabelamushene kilamukilo kwi bantu ku mwanda waye. 44 Anka bangi babadîle kumukwata ; anka takubadi muntu amukumu masa.

45 Biabia ngi bibabafikile kwi batshite bakata na kwi baFadishi ; n’abo babebalungwile’shi, Kukini tanwibamufwishe ? 46 Bafubi babambile’shi, Kalakala muntu kwakula biabia nya, bu abiakula muntu yawa. 47 BaFadishi namu babalulwile’shi, Anwe kabidi nubadimbibwa ? 48 Muntu ekudi a bantu bakata bamukumina, su a baFadishi ? 49 Anka kibumbu’ki kia bantu bashabauku mwiya be basha mulao. 50 Nikodemo bebalungwile (yawa bafikile kwadi kwibedi, badi muntu abo banabene) 51 eshi, Mwiya wetu aumwesha muntu, kwibedi kwa kumupusha nabene, na kwibedi kwa kûka mwakitshi’ye ? 52 Babamwalulwile na babambile’shi, Obe kabidi e mwina Ngadile ? Kimba na shingula’shi, mu Ngadile tamutuku mudimuni. 53 Na babakatukile muntu ku shibo yaye, muntu ku shibo yaye.

 

Chapitre 8

1 Anka Yisu bayile ku mwenge wa Olefe. 2 Na ku na mashikashika bwè kubafikile’ye kabidi ku tempelo, na bungi bwa bantu babafikile kwadi ; na bashalele na bebalambukishe. 3 Na bafundji ba mikanda na baFadishi babafwishishe mukashi kwadi, mushikiswe na mulume ku butesha ; na pababadi babamushadika pankatshi, 4 babamulungwile’shi, àMulambukishi, mukashi’u bashikiswa na mulume ku butesha, pa kukita biabia. 5 Ku mwiya namu kubakwile Mosese’shi, Nwipe beni bantu na mabwe ; biabia obe wamba namini ? 6 Anka babakwile biabia ngi kumutompa, biabadiakwikala na mwanda wa kumusongela. Anka Yisu bainamine na bafundjile na munwe waye pashi. 7 Pababadi bakiabamushimbata, bainukile na bebalungwile’shi, Yawa e n’enu shina kulwisha amwele ebwe kwibedi. 8 Na bainamine kabidi na bafundjile na munwe waye pashi. 9 Anka’bo, pababapushise, babatukile ku umune ku umune mpa na bakulu mpa na bena kusongo ; na Yisu balekyelwe bûpenka bwaye, na mukashi kubadi’ye pankatshi. 10 Yisu namu bainukile na badi tamumone muntu shi mukashi yawa ; na bamulungwile’shi, Mukashi, be kwikuni basongedi bobe ? Tabakumwesha kwi muntu umunenka ? 11 Aye bambile’shi, Kasha muntu umune, Mwanana. Na Yisu bamulungwile’shi, N’ami kabidi tankumwesha ; nda ; mpa na binobino tolwishanga kabidi nya.

12 Biabia Yisu bebalungwile kabidi’shi, Ami n’etata dia senga ; yawa andondo tanatambukye ku mufito, anka anekale n’etata dia moyo. 13 BaFadishi namu babamulungwile’shi, Obe wetêlulwila nabene ; kitêlwilo kiobe taki eyendo. 14 Yisu balulwile na bebalungwile’shi, Sunga’mi netêlulwila ami nabene, kitêlwilo kiande ki eyendo, mwanda wanguku kwanafu na kwañende, anka’nwe tanûku kwanafu na kwañende. 15 Anwe anwisamba kwisamba kwa musamba, ami tanesambile muntu. 16 Su namu nesamba, kwisamba kwande kwiyendo mwanda washi mwikale’mi bûpenka bwande, anka’mi na Yaya bantumine. 17 Na ku mwiya wenu kabidi kubafundjibwa’shi, Kitêlwilo kia balume babidi ki eyendo. 18 Ami ekudi etêlulwila ami nabene ; na Yaya bantumine antêlulwila. 19 Ngi bibabamulungwile’shi, Shobe e kwikuni ? Yisu balulwile’shi, Tanûku su’mi su Shami ; swekale nubanguku, nubadiakûka Shami kabidi. 20 Mayi â ngi abakwile’ye mu kitulo kia tempelo, pabalambukishe’ye mu tempelo ; na takubadi muntu amukwata, mwanda washafikile sa yaye.

21 Bebambile namu’shi, Ami nankatuka na nwanankimbe, na nwanafwe mu bubi bwenu ; kwañende’mi, anwe tanûku kufika. 22 Biabia bena Yuda babambile’shi, Aneipe nabene ? mwanda wamba’ye’shi, Kwañende, anwe tanûku kufika. 23 Na bebalungwile’shi, Anwe nwi bena mûshi ; ami ne mwina kwiulu. Anwe nwi bena senga’yi ; ami tshi mwina senga’yi. 24 Ngi bianenulungulanga’shi, nwanafwe mu mabi enu ; mwanda kushi nwanakumine’shi, Ami ne yawa, nwanafwe mu mabi enu. 25 Bibabamulungwile’shi, Obe w’eni ? Yisu bebalungwile’shi, Ne lôsô bu bianenulungula kabidi. 26 Nena mianda yi bungi kwamba na kwisamba ku mwanda wenu ; anka yawa bantumine e eyendo, na mianda yaiya yinampushe kwadi, ngii yanamba senga. 27 Babadi tabashingula’shi, bebalungula wa Yaya.

28 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Panekale nubebosha Mwana a Muntu, kunyima nwanaukye’shi, Ami ne yawa, na ntanekitshina kintu pandji nabene, anka bu bibandambukisha Yaya ngi biangakula mianda yaiya. 29 Yawa namu bantumine e n’ami ; aye tandekye bûpenka mwanda wankita mianda mafuku oso yi buwa ku meso aye. 30 Pabakwile’ye mianda yaiya, bantu bangi babamukuminine.

31 Yisu namu bambile bena Yuda baba babamukuminine’shi, Su nwashala mwiyi diande, nwi beyi bande eyendo, 32 na nwanaukye eyendo, n’eyendo dianenuposole. 33 Babamwalulwile’shi, Twi bana ba Abalami, na tatubadi ku bupika bwa muntu umunenka nya ; obe wamba namini’shi, Nwanaposodibwe ? 34 Yisu bebalulwile’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Muntu oso akita bubi e mpika a bubi. 35 Mpika namu tashala mu shibo nya nya ; mwana ngi ashala nya nya. 36 Su namu Mwana anenuposole, nwanaposokye eyendo. 37 Nanguku’shi, nwi bana ba Abalami ; anka anukimbi kungipa, mwanda ushiwikale eyi diande na kitwelo munda mwenu. 38 Ami nakula binamono kwa Shami, n’anwe anukita bibanupusha kwa shenu. 39 Babalulwile na babamulungwile’shi, Abalami e shetu. Yisu bebalungwile’shi, Swekale nubadi bana ba Abalami, nubadiakukita mikitshino ya Abalami ; 40 anka binobino anukimbi kungipa’mi, muntu benulungula eyendo diadia dinampushanga kwi Efile Mukulu ; Abalami badi tamukite biabia. 41 Anwe anukita mikitshino ya shenu. Babamulungwile’shi, Atwe tatwibatandjibwe ku bulubi ; twina Yaya umune, Efile Mukulu. 42 Yisu bebalungwile’shi, Swekale Efile Mukulu badi Shenu nubadiakunkyeba, mwanda unantukile kwi Efile Mukulu na nafu kwadi, mwanda washimwifwile ami nabene, anka’ye bantumine. 43 Kukini tanupatula mulungwilo wande ? Mwanda wanushanuku kupusha eyi diande. 44 Anwe nwina diabolo ku shenu, n’anudila kukita ngabiabi ya shenu. Aye badi mwipani mpa n’ebediebedi, na badi tamwimane mwiyendo, mwanda ushikudi eyendo munda mwaye nya. Padimbi’ye ludimbo, pakula’ye mwanda wi waye ; mwanda wadi’ye sha madimi na yaya a madimi. 45 Anka mwanda wangakula eyendo anwe tanunkumina. 46 Nani e n’enu antongola mwanda wa kulwisha ? Su nakula eyendo, kukini tanunkumina ? 47 Yawa e mwin’Efile Mukulu apusha mayi’Efile Mukulu ; biabia anwe tanupusha mwanda wanushi ben’Efile Mukulu.

48 Bena Yuda babalulwile na babambile’shi, Ta biatwamba’shi, Obe we mwina Samadia, wena kikudi kibi ? 49 Yisu balulwile’shi, Ami tshina kikudi kibi ; anka nanemeka Shami, n’anwe anunkisa’mi. 50 Anka tankimbi kilengo kiande ami nabene ; mungi ekudi akimba n’esamba. 51 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Su muntu oso analame eyi diande, tanamone lufu nya. 52 Bena Yuda babamulungwile’shi, Binobino atûku’shi, wena kikudi kibi. Abalami bafwile na badimuni ; n’obe wamba’shi, Su muntu alama eyi diande, tanasòle lufu nya. 53 Obe bokidi shetu Abalami bukata, bafwile ? na badimuni babafwile, obe wetula nabene buni ? 54 Yisu balulwile’shi, Ami su netumbika nabene, kinemo kiande ki bisumanga ; kwi Shami antumbika, anwamba’nwe’shi, e Efile Mukulu enu. 55 N’anwe tanwibamûkye, anka’mi namûku ; na su nakwamba’shi, Ntamûku, nakwikala bu’nwe, sha madimi. Anka namûku, na nalama eyi diaye. 56 Shenu Abalami basepelele mwanda wakumona nguba ande ; aye bamwene na basepelele. 57 Biabia bena Yuda babamulungwile’shi, Obe ki twena mpeshi makumi atano ; Obe namu bomono Abalami ? 58 Yisu bebalungwile’shi, Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, Kwibedi kubaikyele Abalami tekudi, ami nekudi. 59 Ngi bibabasangwile mabwe kumwelao, anka Yisu bafiamine na batukile mu tempelo, kwete kwenda pankatshi pabo ; biabia bibakile’ye.

 

Chapitre 9

1 Na pabakile’ye, bamwene muntu badi mpofu mpa na kutandjibwa kwaye. 2 Beyi baye namu babamwipwishe’shi, Labi,balwishishe nani su ngiu su shaye na nyinaye, bibatandjibwa’ye mpofu ? 3 Yisu balulwile’shi, Au tamulwishe, su shaye su nyinaye, anka biakuleshibwa mikitshino y’Efile Mukulu munda mwaye. 4 Nena kibambo kia kukita mikitshino ya yawa bantumine, apekala kanya kakikudi. Bufuku abufiki bushabûku muntu kukita. 5 Ku kipindji kiangikala ku senga, n’etata dia senga. 6 Pabapwile’ye kwakula kwi biabia, bele mata pa senga, na bakitshine ebuwa na mata, na bashingile meso aye n’ebuwa. 7 Na bamulungwile’shi, Nda, okesule ku kidiba kia Siloama, (pakubwedibwa’shi, Mutumibwe). Bayile namu, na basulwile, na bafikile na meso.

8 Biabia basha lupata lwaye n’abo babamumwene kala e muteki, babambile’shi, Ta n’aye muntu yawa bashalanga na batekanga ? 9 Bangi’shi, N’aye yawa ; bamo’shi, Ayo ; anka mwifwanishene n’aye ; nabene’shi, N’amiyawa. 10 Babamulungwile namu’shi, àMeso obe ababulwa namini ? 11 Aye balulwile’shi, Muntu abaitanyina’shi, Yisu, bakitshine ebuwa, na bashingile mesoande, na bandungwile’shi, Nda ku Siloama, okesule ; biabia nakayile mu kusula, na namwene. 12 Ngi bibabamulungwile’shi, Aye e kwikuni ? Aye’shi, Tanguku.

13 Babamufwishishe kwi baFadishi badi mpofu kala. 14 Kubadi namu sabado ku nguba bakitshine Yisu ebuwa, babule’ye meso aye. 15 Biabia baFadishi babamwipwishe kabidi mubatshile’ye meso aye. Bebalungwile’shi, Batule ebuwa ku meso ande, na nasulwile, na namono. 16 Biabia bangi baFadishi’shi, Au muntu te a Efile Mukulu, mwanda washalama’ye sabado. Bangi’shi, Anamini muntu mubi auku kukita bîni bilailo ? Na babelamushene. 17 Biabia babambile mpofu dimo’shi, Obe wamba namini ku mwanda waye, mwanda ubabula’ye meso obe ? Aye’shi, E mudimuni.

18 Biabia bena Yuda babadi tabakumina ku mwanda waye’shi, badi mpofu na batshile meso, bibabaitanyine shaye na nyinaye a yawa batshile meso. 19 Na babebaipwishe’shi, Au e mwanenu, anwamba’nwe’shi, batandjilwe mpofu ? Amono namu binobino namini ? 20 Shaye na nyinaye babalulwile’shi, Atûku au’shi, e mwanetu, na’shi, batandjilwe mpofu ; 21 anka mwamono’ye binobino tatûku ; su nani babula meso aye, atwe tatûku. Numwipushe nabene ; aye e mukulu ; anebwelele nabene. 22 Shaye na nyinaye babambile biobio, mwanda ubabatshine bena Yuda ; mwanda ubekuminishene bena Yuda kwibedi’shi, Su muntu oso amubwela’shi, e Kalestu, akwedibwa kitumbwilo kabindji. 23 Ngi bibambile shaye na nyinaye’shi, E mukulu ; numwipushe.

24 Biabia babaitanyine muntu yawa diakabidi baikyele mpofu na babamulungwile’shi, Tumbika Efile Mukulu ; atwe atûku’shi, Muntu’u e sha bubi. 25 Bibalulwile’shi, Su e sha bubi ami tanguku. Kintu kimunenka ngi kianguku’shi, sunga nandji mpofu, binobino namono. 26 Babamulungwile dimo’shi, Bakitshine n’obe kini ? Babulwile meso obe namini ? 27 Bebalulwile’shi, Nenulungulanga kwibedi, na tanwibapushe ; kukini anukyebe kupusha kabidi ? Anwe kabidi anudidi kwikala beyi baye ? 28 Babamudidikile na babambile’shi, Obe ngi mwiyi aye, anka’twe twi beyi ba Mosese. 29 Atwe atûku’shi, Efile Mukulu bambile Mosese ; anka’u, tatûku kwafu’ye. 30 Mulume balulwile na bebalungwile’shi, Aki ngi kipaso, anwe tanûku kwafu’ye, na babula meso ande. 31 Atûku’shi, Efile Mukulu tapusha basha mabi ; anka su muntu e mwishingidi’Efile Mukulu, n’akita kifulo kiaye, winiu ngi apusha’ye. 32 Mpa na kibangilo kia senga, tapapushiswe nya eshi, muntu babula meso a muntu batandjilwe mpofu. 33 Kushi muntu yawa baikala mwin’Efile Mukulu, takûka kukita kintu kioso. 34 Babalulwile na babamulungwile’shi, Obe botandjibwa mu mabi lôsô ; obe namu wetulambukisha ? Na babamwele kabindji.

35 Yisu bapushise’shi, babamwele kabindji ; na pabadi bamufiula, bamulungwile’shi, Obe bokumina Mwana’Efile Mukulu ? 36 Aye balulwile’shi, Nani namu aye, Fumu, biandjakumukumina ? 37 Yisu bamulungwile’shi, Bomumono, e yawa elungushena n’obe. 38 Na bambile’shi, Nankumina, Fumu ; na bamwishingile. 39 Na Yisu eshi, ku kwisamba ngi kunafiki ku senga, biakumona bantu bashabamona ; na biakwikala bantu bampofu abamona. 40 Na bangi baFadishi babadi n’aye babapushise mianda yaiya na babamulungwile’shi, Atwe kabidi twi bampofu ? 41 Yisu bebalungwile’shi, Su nubadi bampofu, tanubadiakwikala na kulwisha ; anka mwanda wanwamba’shi, Atumono, kulwisha kwenu akushala.

 

Chapitre 10

1 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Yawa shatwele mulupopo lwa mikoko ku kibelo, anka akanka kungi, ngi ngifi na musasani. 2 Anka yawa atwele munda ku kibelo e kalama ka mikoko. 3 Mulami a kibelo amushitwila, na mikoko aipusha eyi diaye ; aye aitanyina namu mikoko yaye kwishina kwishina n’eilombola pasha. 4 Panekale batusha bungi bwa mikoko yaye, ende ku mpala kwayo, na mikoko aimulondo, mwanda wayuku eyi diaye. 5 Anka tayanalonde muntu abene, anka yanamusukye mwanda waishayuku eyi dia bantu babene.

6 Mwele’u ngi ubebalungwile Yisu, anka’bo babadi tabauku mwanda ubebalungwile’ye. 7 Ngi bibebalungwile Yisu dimo’shi, Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Ami ne kibelo kia mikoko. 8 Bantu boso babafikile kwibedi kwande babadi bangifi na basasani, anka mikoko yibadi taibapushe. 9 Ami ne kibelo ; su muntu oso atwela kwandji, anapashibwe, anatwele munda, anatukye pasha, na anasañane kimwâ kia lubishi. 10 Ngifi tafiki kushi mu kwiba, na kushisa na kwipa ; ami ne mufikye biabadiakwikala na moyo na biabadiakwikala nao bungi bungi. 11 Ami ne kalama ke buwa. Kalama ke buwa akaladîsha mikoko moyo waye ; 12 anka yawa akitshi ku mwanda w’efuto shi kalama, shi sha mikoko, amono ngye afiki, alekye mikoko, n’asuku ; ngye namu eikwata, apalakasha mikoko. 13 Winiu afubu mwanda w’efuto, na tesanisha mwanda wa mikoko. 14 Ami ne kalama ke buwa ; nanguku mikoko yande, na mikoko yande ainguku, 15 bu abinguku Yaya, na bu bianguku Yaya ; na nandadîsha mikoko moyo wande.

16 Nena yingi mikoko namu yishi ya lupopo lwalwa ; nanafwishe yiniyaiya kabidi, yanapushe eyi diande ; na yanekale kibumbu kimune na kalama kamune. 17 Ku mwanda’u kubankyebe Yaya, mwanda wandadisha moyo wande, ngi kwiwata kabidi. 18 Takwi muntu umune ankashao, anka neuladishao pami nabene. Nena bukome bwa kwiuladisha, nena bukome namu bwa kwiwata kabidi. Natshile mulango’u kwi Shami.

19 Babelamunushene kabidi kwi bena Yuda mwanda wa mayi â. 20 Anka bangi babo babambile’shi, ena kikudi kibi, bapauka ; kukini kwanumupusha ? 21 Bamo’shi, Yini milungwilo tayi ya muntu bakwatshibwa na kikudi kibi. Kikudi kibi akiuku kubula meso a mpofu ? 22 Eteshi namu dia kwamunwa kwa tempelo dibadiko, ku Yelusaleme ; kubadi mieshi ya mashika. 23 Na Yisu bendakene ku tempelo ku mbalanda a Solomono. 24 Biabia bena Yuda babamufunyine, na babamulungwile’shi, mpa na kipindji kini kibwelesha’be mashimba etu mpaka ? Su Obe e Kalestu, etwamba eyendo. 25 Yisu bebalungwile’shi, Nenulungwile, na tanwibakumine. Mikitshino yankitshi kwishina dia Shami, ngii yantêlulwila ; 26 anka’nwe tanukumina mwanda wanushi mikoko yande. 27 Mikoko yande aipusha eyi diande, n’ami neiuka, aindonda ; 28 ami namu neipeya moyo wa nya nya ; na tayanashimine nya, na muntu tekudi aneimâne mwiasa diande. 29 Shami beimpele mukile bantu boso bukata, na takwi muntu auku kwiyimâna mwiasa dia Shami. 3o Ami na Shami be umune.

31 Biabia bena Yuda babasangwile mabwe kabidi biabadiakumwipa mabwe. 32 Yisu bebalulwile’shi, Ne mwinuleshe mikitshino yi bungi yi buwa kwi Shami ; ku mwanda wa mukitshino kini wayo wanungele mabwe ? 33 Bena Yuda babamulungwile’shi, Tatukwele mabwe ku mwanda wa mukitshino wi buwa, anka ku mwanda wa kubiandwila kw’Efile Mukulu ; na mwanda wetulu Obe nabene Efile Mukulu, e muntu. 34 Yisu bebalulwile’shi, Ku mwiya wenu, takufundjibwa’shi, Ami nambile’shi, Nwi befile ? 35 Su bebaitanyina befile, babafikile eyi di’Efile Mukulu kwabadi, (na mukanda w’Efile Mukulu tauku kwipaibwa) 36 anwe anwamba ku mwanda waye wa yawa bâmuna Yaya, abatumu’ye ku senga, eshi, Obe obiandula, mwanda wangakula’shi, Ne Mwana’Efile Mukulu ? 37 Su tankita mikitshino ya Shami, tanunkuminanga ; 38 anka su nankita, sunga tanunkumina’mi, nukumine mikitshino ; bianudiakûka na bianudiakushingula’shi, Yaya e munda mwande n’ami ne munda mwa Yaya. 39 Ngi bibabakimbile kabidi kumukwata ; aye namu baposokyele mu masa abo, 40 na bakatukile kabidi kwishiya dia Yôdana ku kibalo kibambikile Yoano kwibediebedi ; na bashele kwakwa. 41 Na bantu bangi babafikile kwadi, na babambile’shi, Yoano badi tamukite kilailo nya ; anka bintu bioso bibambile Yoano ku mwanda wa muntu’u bibadi eyendo. 42 Na bangi babamukuminine kwakwa.

 

Chapitre 11

1 Kubadi namu muntu bakumbile busungu, Lasalusu a ku Betani ; sha lupata lwa Madia na Mata tataye. 2 Yawa ngi Madia bafikinye Fumu mwimu wa mananasha, bakumwine ngao yaye na nyene yaye, badi na tutwaye Lasalusu sha busungu. 3 Biabia bankashanaye babatumine kwadi’shi, Fumu, yawa okyebe’be ena busungu. 4 Anka pabapushise Yisu, aye’shi, Busungu bwabwa tabwi pa lufu, anka mwanda wa kinemo ki’Efile Mukulu, biakutumbikibwa Mwana’Efile Mukulu kwabudi. 5 Yisu namu bakyebele Mata, na mwinaye, na Lasalusu.

6 Biabia pabapushise’ye’shi, ena busungu, bashele mafuku abidi ku kipindji kiakia ku kibalo kibadi’ye. 7 Kunyima namu kubambile’ye beyi baye’shi, Twende ku Yudiya kabidi. 8 Beyi babamulungwile’shi, Labi, anka binobino bena Yuda babakimbi kukwipa na mabwe ; wende kwakwa kabidi ? 9 Yisu balulwile’shi, Ta ku kanya kwi sa ekumi na ibidi ? Su muntu atambuka ku kanya, takokola kishishi, mwanda ubamono’ye etata dia ino senga. 10 Anka su muntu atambuka ku bufuku, akokola kishishi, mwanda ushiwikale etata munda mwaye. 11 Yini mianda ngi yibambile’ye ; na kunyima bebalungwile’shi, Lasalusu, kukwetu, mulale tulo ; anka nende mu kumubusha mu tulo. 12 Bibamulungwile beyi’shi, àFumu, su mulale tulo, anapande moyo. 13 Yisu namu bakwile wa lufu lwaye ; anka’bo babatentekyeshe’shi, bakula wa kwikisha kwa tulo. 14 Ngi bibebabwelele lôsô’shi, Lasalusu bafu. 15 Nasepela ku mwanda wenu mwanda washinadi kwakwa, bianudiakukumina. Anka twende kwadi. 16 Biabia Tomasa abaitanyina Didimusu, bambile beyi, benaye, eshi, Atwe twende kabidi, tufwe n’aye.

17 Yisu namu, pabafikile’ye, bamusañana balala bino mu kilele mafuku ananka. 18 Ku Betani namu kubadi pepi na Yelusaleme, pangi « stadia » ekumi na itano, 19 na bena Yuda bangi babafikile kwi Mata na Madia mu kwibasamba mwanda wa ndumianabo. 20 Mata namu pabapushise’ye’shi, Yisu tàfiki, bayile mu kufumankana n’aye ; anka Madia bashalele mu shibo. 21 Biabia Mata balungwile Yisu’shi, Fumu, su Obe boikyele kokuno, ndumianami tabadiakufwa. 22 Anka sunga binobino, nanguku’shi, kintu kioso kionotekye’be kwi Efile Mukulu anakupekio. 23 Yisu bamulungwile’shi, Ndumianobe anabukye kabidi. 24 Mata bamulungwile’shi, Nanguku’shi, anabukye kabidi ku kwiboa kwa bafwe, ku nguba a kusongo. 25 Yisu bamulungwile’shi, Ami ne kwiboa kwa bafwe, n’Ami ne moyo ; yawa bankumina’mi, sung’afwa anekale na moyo ; 26 na muntu oso tàdi na moyo na bankumina’mi, tanafwe nya. Obe bokumina biabia ? 27 Aye bamulungwile’shi, Ôlo, Fumu; ami nankumina’shi, Obe e Kalestu, Mwana ’Efile Mukulu akufika ku senga. 28 Pabadi bamba biabia, bayile na baitanyine mwinaye Madia ku bufiabufia, eshi, Mulambukishi tàfikanga, akwitanyina. 29 Aye, pabapushise’ye biabia, baimene bukidi, na bafikile kwadi. 30 Anka Yisu badi ki tafikile munda mwa lupata, anka badi ku kibalo kibafikile Mata mu kufumankana n’aye, 31 Biabia bena Yuda babadi n’aye mu shibo mu kumusamba, pababamwene Madia emana bukidi, n’atuku pasha, babamulondele, babatentekyeshe’shi, Ende ku kilele mu kudila kwakwa. 32 Madia namu, pabafikile kubadi Yisu, na pabamumwene, bapone ku ngao yaye na bamulungwile’shi, Fumu, su Obe boikyele kokuno, ndumianami tabadiakufwa. 33 Biabia pabamumwene Yisu e kwete kudila, na bena Yuda babafwile n’aye bakwete kudila, beyalashene kwi bungi kwishimba diaye, na betendele, na bambile’shi, Kwanudi bamutule kwikuni ? 34 Babamulungwile’shi, Fumu, fwotale. 35 Yisu badile mpolo.

36 Biabia bena Yuda’shi, Tala mubamukyebele’ye kifulo. 37 Anka bangi babo babambile’shi, Au muntu baukile kubula meso a bampofu, ta baukile kabidi kubamba muntu yawa, tafwe ? 38 Yisu namu badi kwete kwiyalashena kwi bungi munda mwaye kabidi, bafikile ku kilele. Kibadi bwina mu lubwebwe n’ebwe dibadi pabudi. 39 Yisu eshi, Kashai ebwe. Mata nkashana a mufwe, bamulungwile’shi, Fumu, tàdi binobino eshiko, mwanda ubaikala’ye kwakwa mafuku ana. 40 Yisu bamulungwile’shi, Ta nankulungulanga’shi, Su obe onokumine onomone kilengo ki’Efile Mukulu ? 41 Bibabakashise ebwe.

Na Yisu beboshele meso aye kwiulu, na bambile’shi, Yaya, nankutumbula, mwanda ubompusha. 42 Na nanguku’shi, Ompusha mafuku oso ; anka ku mwanda wa kibumbu kuno ngi kwandji mwambe, biabadiakukumina’shi, Obe bontumine. 43 Pabadi mwambe biabia, bâbile n’eyi di bukopo’shi, Lasalusu, tuka pasha. 44 Mufwe namu batukile pasha, mwanye ngao na masa na mbwisha ya kilele, na lukyebo lwaye lubapombelwe na kitambala. Yisu bebalungwile’shi, Numwangule, numulekyele.

45 Biabia bantu bangi ba bena Yuda babadi bafikye kwi Madia, bibabamwene mubakitshine’ye babamukuminine ; 46 anka bangi babo babayile kwi baFadishi, babebalungwile bibakitshine Yisu. 47 Batshite bakata namu na baFadishi babakongele kakonge na babambile’shi, Tukite namini ? mwanda aukita muntu yawa bilailo bingi. 48 Su twamulekyela biobio, bantu boso banamukumine, na bena Loma banafikye mu kukasha kibalo kietu na eumbo dietu. 49 Anka muntu abo umune, Kayafa, badi tshite mukata ku mpeshi yawa, bebalungwile’shi, Anwe tanûku nya, 50 tanutentekyesha binangu’shi, bibuwa ku mwanda wenu muntu umunenka kufwa ku mwanda wa bantu baba, bishakupya eumbo dishima. 51 Na badi teyakwila paye, anka mwanda ubaikyele’ye tshite mukata ku mpeshi yawa, bebadimwine’shi, Yisu akufwa ku mwanda w’eumbo diadia. 52 na kushi ku mwanda w’eumbo bûpenka bwadio, anka biadiakukonga kabidi bana b’Efile Mukulu kibumbu kimune babapalakana pâ. 53 Biabia mpa n’efuku diadia pababetentekyeshene binangu biabadiakumwipa. 54 Bibadi Yisu tatambuka kabidi pasha kwi bena Yuda, anka bakatukile kwakwa ku mapia pepi na mapia a kabalala, ku lupata lwabaitanyina, Efelaimi, na baikyele kwakwa na beyi baye.

55 Anka Kikîlo kia bena Yuda kibadi pepi, na bantu bangi babakankile ku Yelusaleme bafwe mu mapia, kwibedi kwa Kikîlo, biabadiakwisula banabene. 56 Biabia babakimbile Yisu na babeyakushene pababaimene mu tempelo’shi, Anunangushena namini ? Aye tanafikye kwiteshi ? 57 Na batshite bakata na baFadishi babadi babalanga mulango’shi, Su muntu oso auku kibalo kiadi, abwele, biabadiakumukwata.

 

Chapitre 12

1 Yisu namu, ebedi dia Kikîlo mafuku asamombo, bafikile ku Betani, kubadi Lasalusu, babushise Yisu kwi bafwe. 2 Kwinikwakwa kubabamukitshine kibâ, na Mata bebafubile ; anka Lasalusu badi n’abo babashala ku mesa. 3 Biabia Madia batshile mwimu wa mananasha wa « nada » wa mûlo wi bukopo wa kipwandjikisho kia pundu umune, bafikinye ngao ya Yisu, na bakumwine ngao yaye na nyene yaye ; na shibo yibaule na mapembwe a mwimu. 4 Anka mungi mwiyi aye, Yudashi, mwina Ishikaleoto adiakumupana, bambile’shi, 5 Kukini mwimu wawa taudiswe ku nkama isatu ya denaleo ya kupebwa balanda ? 6 Anka bambile biabia kasha mwanda ubapushise’ye balanda lusa, anka mwanda ubadi’ye ngifi, na mwanda ubaikyele’ye sha dimba na batwele bintu bibabatulwe mwamwa. 7 Biabia Yisu bambile’shi, Numulekyele ; badi babombelesha mwimu wawa mwanda wa nguba a kushikibwa kwande. 8 Mwanda utànudi na balanda n’enu mafuku oso ; anka tanwibekale n’ami nabene mafuku oso.

9 Biabia kibumbu kikata kia bena Yuda babaukile’shi, e kwakwa ; na babafikile, kasha mwanda wa Yisu bûpenka, anka biabadiakumona Lasalusu kabidi ababushise’ye kwi bafwe. 10 Anka batshite bakata babetentekyeshene binangu biabadiakwipa Lasalusu kabidi, 11 mwanda ubakatukile bantu bangi ba bena Yuda ku mutwe waye, na babakuminine Yisu.

12 Maloba, kibumbu kikata kia bantu babadi bafikye kwiteshi, pababapushishe’shi, Yisu afiki ku Yelusaleme, 13 babatshile malala a mabo, na babatukile mu kufumankana n’aye, babâbile’shi, Osana ; Yawa atumbikibwe afiki mwishina dia Fumu, Fumu a Isalele. 14 Na Yisu, pabasañene’ye mpunda mukoto, batentamine panundu ; bu bibafundjilwe’shi, 15 Totshinanga, mwana a Siono ; talanga, Fumwobe afiki mushale panundu pa mwana a mpunda. 16 Beyi baye babadi tabashingula bintu biabia kwibediebedi ; anka pabadi Yisu mukamiswe kwiulu, kunyima babatentekyeshe binangu’shi, bintu biabia bibamufundjilwe, na’shi, babamukitshine bintu biabia. 17 Biabia kibumbu kibadi n’aye pabaitanyine’ye Lasalusu munda mwa kilele, na pabamubushishe’ye kwi bafwe, kibamutêlulwile. 18 Biabia kibumbu kabidi kibayile mu kufumankana n’aye mwanda ubabapushishe’shi, bakitshine kilailo kiakia. 19 BaFadishi namu babelungushene’shi, Anumono ! tanwibakite kintu ; talanga, bungi bwa bantu babamulondo.

20 Kubadi namu bangi bena Ngidiki n’abo babafikile mu kwishingila kwiteshi ; 21 beniba babafikile kwi Fidipi, mwina Betesaida a Ngadile, na babamwipwishe’shi, àBwana, atudidi kumona Yisu. 22 Fidipi bakalungwile Andelo, na Andelo na Fidipi babakalungwile Yisu. 23 Anka Yisu bebalungwile’shi, Kipindji kibafiki kiakutumbikibwa Mwana a Muntu. 24 Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, Kushi emuma dia diebele adipono mu senga n’adifu, adishela bûpenka bwadio ; anka su diafwa, dianatande mamuma e bungi. 25 Yawa akyeba moyo waye kifulo aneushimishe, na yawa apela moyo waye ku senga’yi, aneubombeleshe ku moyo wa nya nya. 26 Su muntu oso amfubila, andonde, na ku kibalo kiandji’mi, kwa’nka kabidi kwanekale mufubi ande. Su muntu oso amfubila, Yaya anamutule na kinemo.

27 Binobino eshimba diande tàditunkunta, na nanambe namini ? Eshi, Yaya ompashe namu kino kipindji ? Anka ku mwanda wawa ngi kunafikile ku kino kipindji. 28 Yaya, tumbika eshina diobe. Biabia, mwiulu mubafikile eyi’shi, Ne mwiditumbikye, na naneditumbikye kabidi. 29 Bibambile kibumbu kibaimene kibapushishe’shi, Mukungulo ngiu. Bangi’shi, Mwangele bakula n’aye. 30 Yisu balulwile’shi, Eyi diadia tadifikile ku mwanda wande, anka ku mwanda wenu. 31 Binobino kwi mpombo ya senga’yi, binobino kwanatakudibwa fumu a senga’yi. 32 N’ami, su neboshebwa pasha pa senga, nanakakye bungi bwa bantu kwandji. 33 Anka bambile biabia ngi kulesha bantu pa mushindo wa lufu lwadiakufwa.

34 Kibumbu kibamwalulwile’shi, Atwe tubapusha mu mwiya’shi, Kalestu ngi ashala nya nya ; n’Obe wamba namini’shi, Mwana a Muntu ena kibambo kia kwiboshebwa ? Eni ? au Mwana a Muntu. 35 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Anka kapindji kapela katàkadi etata n’enu. Nutambukye apekala tànudi n’etata, bishakwinukwata mufito. Yawa namu atambuka ku mufito tauku kwende’ye. 36 Apekala nuki n’etata, nukumine etata, bianudiakwikala bana b’etata. Yisu bebalungwile mianda yaiya, na bakatukile, na bebafiamine.

37 Anka sunga bakitshine bilailo bungi biabia ku mpala abo, babadi tabamukumina, 38 biakufikishibwa eyi dia mudimuni Esaya dibambile’ye’shi, Fumu, nani bakumina mukandu wetu ? Kwini namu kubaleshibwa mboko ya Fumu ? 39 Biabia babadi tabauku kukumina, mwanda ubambile Esaya kabidi’shi, 40 Baipa meso abo bumpofu, na bakoposha mashimba abo, tala bamona ku meso abo na bauka ku mashimba abo na baluluka, n’ami nebapasha. 41 Yini mianda yaiya yibambile Esaya mwanda ubamwene’ye kilengo kiaye, na balungwile wa mwanda waye. 42 Anka bantu bangi, sunga bantu bakata, babamukuminine ; anka ku mwanda wa baFadishi kubabadi tababwele, biabashakwedibwa kitumbwilo kabindji, 43 mwanda ubabadile lutumbu alufwiya kwi bantu, kasha lutumbu alufwiya kwi Efile Mukulu.

44 Anka Yisu bâbile eyi, bambile’shi, Yawa ankumina’mi tankumina’mi, anka yawa bantumine ; 45 yawa amono’mi ngi amono yawa bantumine. 46 Ami nafiki ku senga, etata, eshi, muntu oso ankumina takushala mu mufito ; 47 su namu muntu oso apusha mayi ande, na tealama, ami ntanamwisambile, mwanda washi mufikye mu kwisambila senga, anka kupasha senga. 48 Yawa ampele, shâta mayi ande, ena umune amwisambila ; eyi diangakulanga, ngi diadia dianamwisambile kwifuku dia kusongo. 49 Mwanda washimwakule pande ami nabene ; anka Yaya bantumine bampele mulango aye nabene biandjakwakula na biandjakulungula. 50 Na nanguku’shi, mulango waye wi moyo wa nya nya. Biabia mulungwilo wangakula, bu bibandungula Yaya, ngi biangakula.

 

Chapitre 13

1 Anka ebedi di’eteshi dia Kikîlo Yisu baukile’shi, kipindji kiaye kibafiki kiadiakukatuka ku senga kwenda kwi Yaya, — mwanda ubakyebele’ye bantu baye babadi ku senga, bebakyebele lôsô mpa na kusongo.

2 P’eteshi, pabadi diabolo dibatulu kinangu binobino mwishimba dia Yudashi a Shimono, mwina Ishikaleoto, kia kumupana, — 3 Yisu namu baukile’shi, Yaya balongele bintu bioso ku masa aye, na’shi, batukile kw’Efile Mukulu n’ende kw’Efile Mukulu, — 4 bebwele kwiteshi, bakumbile mutwelo waye, batshile kitambala na bepombele nakio. 5 Kunyima kubele’ye mema mwilonga dikata, na babangile kutumpa ngao ya beyi mema, na kwiyikumuna na kitambala kibepombelwe’ye nakio. 6 Bafikile namu kwi Shimono Pita. Aye bamulungwile’shi, Fumu, Obe osula ngao yande ? 7 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Mwankitshi, obe touku binobino, anka onoukye kunyima. 8 Pita bamulungwile’shi, Tonosule ngao yande nya. Yisu bamwalulwile’shi, Su ami tankusula, twe n’ami mwanda umunenka. 9 Shimono Pita bamulungwile’shi, Fumu, kasha ku ngao bûpenka, anka ku masa ande kabidi na ku mutwe wande. 10 Yisu bamulungwile’shi, Yawa betumpu mema lôsô tena mwanda ushi wa kusula ngao yaye, anka e mutokye sô ; n’anwe nwi batokye, anka bungi bwenu nya. 11 Mwanda ubaukile’ye adiakumupana nani ; ngi bibambile’ye’shi, Tanwibekale batokye bungi bwenu.

12 Biabia pabadi basula ngao yabo, na bâta mutwelo waye, na bashala kabidi, bebalungwile’shi, Anûku munampu kwinukitshina ? 13 Anwe anungitanyina’shi, Mulambukishi na Fumu, n’anwamba biya, mwanda wandji biabia. 14 Su ami namu, Fumu na Mulambukishi, basula ngao yenu, anwe kabidi nwakwisulushena ngao yenu, 15 mwanda unenulekyela kipwandjikilo, bianudiakukita anwe kabidi bu binenukitshina. 16 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, mufubi takila fumwaye bukata ; mutumibwe namu takila yawa bukata bamutumu. 17 Su anûku bintu biabia, balumbulwe anwe su anwibikita. 18 Tañamba mwanda wa bungi bwenu ; ami nanguku bantu banasangwile ; anka biakufikishibwa eyi dia mukanda w’Efile Mukulu’shi, Yawa adi biâshi n’ami bangiboshesha kisulu kiaye. 19 Mpa na binobino ami nenulungula kwibedi kutàdi difikile, bianudiakukumina padifiki’shi, ami ne yawa. 20 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, yawa ata muntu oso antumu, bañata’mi ; na yawa añata’mi bâta yawa bantumine.

21 Pabapudishe’ye bintu biabia kwamba, Yisu baoñamine kwishimba, na batêlulwile na bambile’shi, Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, Muntu enu umune anampane. 22 Beyi babetalene, babadi na mpaka mwanda wa muntu abakwile’ye. 23 Ku mesa namu kubadi mwiyi aye umune ku kiadi kia Yisu, bakyebele Yisu. 24 Bibamutonkyele Shimono Pita munwe na bamulungwile’shi, Ipusha diani dibakula’ye. 25 Aye namu banyekamine biabia ku kiadi kia Yisu bamulungwile’shi, Fumu, nani yawa ? 26 Yisu balulwile’shi, Winiu ngi’ye anampa kipindji, bianekisabika. Na pabadi basabika kipindji, bekiatshile na bekipele Yudashi a Shimono, mwina Ishikaleoto. 27 Kunyima kwa kipindji, kubatwele Kafilefile munda mwaye. Bibamulungwile Yisu’shi, Mwanda wokitshi, eukite bukidi. 28 Anka ku mesa takubadi muntu umune bauku mwanda ubamwambile’ye biabia. 29 Bangi babatentekyeshe’shi, mwanda ubadi Yudashi na dimba, pangi Yisu bamulungula’shi, Ula bintu biatudiakwikala nabio kwiteshi ; su pangi apa balanda bintu. 30 Aye namu, pabatshile’ye kipindji, bayile pasha bukidi ; na kubadi bufuku.

31 Pabadi batuku namu, Yisu’shi, Binobino Mwana a Muntu mutumbikwe, n’Efile Mukulu mutumbikwe munda mwaye. 32 Su Efile Mukulu mutumbikwe munda mwaye, Efile Mukulu anamutumbikye munda mwaye nabene, n’anamutumbikye binobino. 33 Bana, nkiashala n’enu kapindji kapelapela. Anwe nwanankimbe ; na bu binandungwile bena Yuda’shi, Kwañende, anwe tanûku kufika, ngi bianenulungula’nwe kabidi binobino. 34 Ami nenupa mulango upya, eshi, nwikyebene, bini bibanenukyebe’mi bianudiakwikyebena kabidi. 35 Biabia bantu boso banashingule’shi, nwi beyi bande su anwikyebena kifulo. 36 Shimono Pita bamulungwile’shi, Fumu, kwende kwikuni ? Yisu bamwalulwile’shi, Kwañende, obe touku kundonda binobino, anka onondonde kunyima. 37 Pita bamulungwile’shi, Fumu, ku mwanda kini ami tanguku kukulonda binobino ? Nanankuladîshe moyo wande. 38 Yisu’shi, Onondadîshe moyo wobe ? Eyendo, eyendo, nakwamba’shi, Etombole tadianasame eyi ebedi dianekale bompele mashisa asatu.

 

Chapitre 14

1 Eshimba dienu taditshinkishibwanga; nubakumina Efile Mukulu, nunkumine’mi kabidi. 2 Mu shibo ya Shami mwi shiko yingi ; kushi mubadi biabia, nandjakwinulungula, mwanda utàñende mu kwinuloñamisha kibalo. 3 Na su nende mu kwinuloñamisha kibalo, nafiki kabidi mu kwinwata kwandji’mi nabene, bianudiakwikala’nwe kwangikala’mi. 4 Na kutàñende, anwe anwikûku, n’anûku eshinda.

5 Tomasa bamulungwile’shi, Fumu, tatûku kwende ; atûku eshinda namini ? 6 Yisu bamulungwile’shi, Ami n’eshinda, n’eyendo, na moyo ; takwi muntu afiki kwi Yaya kushi kwandji’mi. 7 Su nubanguku nubadiakûka Yaya kabidi ; mpa na binobino anumûku, na nubamumono. 8 Fidipi bamulungwile’shi, Fumu, etuleshe namu Yaya, biabia bianetukumbane. 9 Yisu bamulungwile’shi, Nekalanga n’enu kipindji bungi biabia na tonguku Fidipi ? Yawa bamono’mi bamono Yaya ; n’obe wamba biabia namini ? eshi, etuleshe Yaya. 10 Tokumina’shi, Ami ne munda mwa Yaya, na Yaya e munda mwande ? Mayi anenwamba, ntaneyakula pande bisumanga, anka Yaya ashala munda mwande aye ngi akita mikitshino. 11 Nunkumine’mi’shi, ne munda mwa Yaya, na Yaya munda mwande ; anka su nya, nunkumine ku mwanda wa mikitshino yinabene, 12 Eyendo, eyendo, nenwamba’shi, Yawa ankumina’mi, mikitshino yankita’mi ngi yanakite’ye kabidi, na yimo yikile yinii bukata ngi yanakite’ye, mwanda utàñende kwi Yaya. 13 Na kintu kioso kianwanatekye kwishina diande, nanekikite, biakutumbikibwa Yaya mu Mwana. 14 Su nwanatekye kintu kioso mwishina diande, ami nanekikite.

15 Su anunkyebe, nulame milango yande. 16 N’ami nanenwipwishe kwi Yaya n’anenupe mungi Mukalwidi biadiakwikala n’enu nya nya, 17 Muwa w’eyendo, shauku senga kwata, mwanda waishiyimumone na mwanda waishiyimûkye ; anka’nwe anumûku, mwanda washala’ye n’enu, n’anekale munda mwenu. 18 Ntanenushile bana ba shiyi ; nafiki kwanudi. 19 Anka kapindji kapela na senga taimono’mi kabidi ; anka’nwe anumono’mi ; mwanda wangikala’mi na moyo, anwe kabidi nwanekale na moyo. 20 Ku nguba yawa anwe nwanaukye’shi, Ami ne munda mwa Shami, n’anwe nwi munda mwande, n’ami ne munda mwenu. 21 Yawa ena milango yande, eilama, aye ngi muntu ankyebe ; na yawa ankyebe anakyebibwe kwi Shami, n’ami nanamukyebe, na naneleshe nabene kwadi.

22 Yudashi, (kasha yawa a Ishikaleoto), bamulungwile’shi, Fumu, ànamini oneleshe nabene kwatudi, na kasha kwi senga ? 23 Yisu balulwile na bamulungwile’shi, Su muntu oso ankyeba analame eyi diande, na Shami anamukyebe, na twanafikye kwadi na twanakite shibo yetu kwadi. 24 Yawa shankyeba talama mayi ande ; n’eyi dianupusha tadi diande, anka dia Yaya bantumine.

25 Ne mwinulungule mianda yaiya, apekala nki n’enu. 26 Anka Mukalwidi, Muwa-wi-selele, anatume Yaya mwishina diande, aye anenulambukishe mianda yoso, n’anenutentekyeshe mianda yoso binangu yandji mwinulungule. 27 Nalekye talala n’enu ; nenupa talala ande nabene ; kasha bu abipeya bena senga ngi bianenupa’mi. Eshimba dienu taditshinkishibwanga, taditshinanga. 28 Nubapusha bianenulungulanga’shi, Nankatuka, na nafiki kwanudi. Su nubankyebe, nubadiakusepela mwanda utàñende kwi Yaya, mwanda ubankidi Yaya bukata. 29 Binobino namu nenulungula ebedi dishafikile biabia ; bianudiakukumina namu panekale kubafiki. 30 Ntananelungushene n’enu kwi bungi bungi kabidi nya, mwanda aufiki fuiru a senga’yi, na munda mwande tamwikale’ye na kintu kimunenka nya. 31 Anka biakûka senga’shi, nankyeba Yaya, na bu bibandangile Yaya, ngi biankita biabia. Nwimane, tukatukye kuno.

 

Chapitre 15

1 Ami ne mutshi wa finyo w’eyendo, na Shami e mulami ao. 2 Lutabi lwoso munda mwande lushalupa bikuba, aye elukasha ; na lutabi lwoso alupa bikuba, aye elupôla bialudiakupa bimo bikuba. 3 Anwe nwi batokye binobino mwanda w’eyi dianenwamba. 4 Nushale munda mwande, n’ami munda mwenu. Bu bishabiuku lutabi kwipela bikuba lunabene kushi alushala mu mutshi wa finyo, ngi bianushanûku’nwe kabidi, kushi anushala munda mwande. 5 Ami ne mutshi wa finyo, anwe nwi ntabi. Yawa ashala munda mwande, n’ami munda mwaye, ngi yawa apa bikuba bi bungi, mwanda wanushanûku kukita kintu kioso kushi’mi. 6 Su muntu shashala munda mwande, asumbulwa mu lubishi bu lutabi, baumu ; bantu namu abeyipungu abeyele mu kalo, n’aishîkibwa. 7 Su nwashala munda mwande na mayi ande ashala munda mwenu, nutekye mwoso mwanukyebe na mwanenukitshinwe. 8 Biabia bibatumbikibwa Shami, anwe kupa bikuba bi bungi, na nwanekale beyi bande.

9 Bu bibankyebe Yaya ngi bibanenukyebe kabidi ; nushale mu kifulo kiande. 10 Su nwanalame milango yande, nwanashale mu kifulo kiande ; bu biandji mulame milango ya Shami, na nashala mu kifulo kiaye. 11 Ne mwinulungule mayi â biakwikala mulô wande munda mwenu, na biakukumbashibwa mulô wenu. 12 Kuno kwi mulango wande, eshi, nwikyebene bu biandji mwinukyebe. 13 Muntu tekudi ena kifulo kikile kiakia bungi, muntu kuladisha moyo waye ku mutwe wa bakuku baye. 14 Anwi nwi bakuku bande su nwakita bintu bianenulanga’mi. 15 Ntanenwitanyina bafubi kabidi nya, mwanda ushauku bafubi abikitshi fumwabo, anka nenwitanyina bakuku, mwanda wa mianda yoso yibampusha kwi Shami, ne mwinûkishe’yo. 16 Anwe tanwibansangule’mi, anka’mi ne mwinusangule’nwe, na ne mwinutule’nwe bianudiakwenda mu kupa bikuba bingi, na biakushala bikuba bienu ; kintu kioso namu kianudiakuteka kwi Yaya mwishina diande, aye ngakwinupakio .

17 Ami nenulanga mianda yaiya bianudiakwikyebena. 18 Su senga ainupele, anûku’shi, yibampele ebedi dienu. 19 Swekale nubaikala bena senga, senga yakukyeba bantu bayo ; anka mwanda wanushi bena senga, anka’mi ne mwinusangule mu senga, ngi bibenupele senga. 20 Nutentekyeshe eyi binangu dianenulungwile’shi, Mufubi takila fumwaye bukata. Su babankolomona banenukolomone kabidi ; su babalama eyi diande, banalame dienu kabidi. 21 Anka banenukitshine bîni bintu’bi bioso, ku mutwe w’eshina diande, mwanda wabashabauku yawa bantumine. 22 Kushi ne mufikye mu kwibalungula, tababadiakwikala na kulwisha ; anka binobino tabena kifiamino kia kulwisha kwabo. 23 Yawa ampele apele kabidi Shami. 24 Kushi ne mukite mikitshino kwabadi yishakitshine mungi muntu nya, tababadiakwikala na kulwisha ; anka binobino babamono na babapele n’ami na Shami. 25 Anka biakufikishibwa eyi dibafundjilwe ku mwiya wabo’shi, Babampele kushi mwanda. 26 Anka panekale Mukalwidi mufikye, ananatume kwanudi kwi Yaya, Muwa w’eyendo, atuku kwi Yaya, aye anantêlulwile ; 27 n’anwe kabidi anutêlula, mwanda ubanushala n’ami mpa n’ebediebedi.

 

Chapitre 16

1 Ne mwinulungule mianda yaiya, bianushakuponeshibwa. 2 Banenwele bitumbwilo kabindji ; ôlo, sa aifiki yanekale muntu oso enwipa’nwe anatentekyeshe’shi, afubila Efile Mukulu. 3 Na banakite bintu biabia mwanda wabashabauku su Yaya su’mi, 4 Anka ne mwinulungule bintu biabia, bianudiakwibitentekyesha binangu, apafiki sa yabio, mwanenulungwile. Anka ntanenulungwile bintu biabia mpa n’ebediebedi, mwanda unandji n’enu. 5 Anka binobino tàñende kwadi bantumine, na takwi muntu n’enu angipusha’shi, Kwende kwikuni ? 6 Anka mwanda unanenulungulanga bintu biabia, kiongwa kibausha eshimba dienu. 7 Anka’mi nenulungula eyendo’shi, Bibuwa ku mwanda wenu, ami kukatuka, ekale’mi tañende, Mukalwidi tanafikye kwanudi, anka su’mi nende, nanamutume kwanudi. 8 Panekale aye mufikye, anatongole senga wa kulwisha, na wa kalolo, na wa mpombo ; 9 wa kulwisha, mwanda wabashabankumina ; 10 wa kalolo, mwanda wankatuka kwenda kwi Shami, na tanumono’mi kabidi ; 11 wa mpombo, mwanda ubamweshibwa fumu a senga’yi.

12 Nki na bintu bingi kwinulungula, anka tanukamba kupusha binobino. 13 Anka panekale aye mufikye, Muwa w’eyendo, anenulombole mwiyendo dioso ; taneyakwila paye bisumanga, anka mwanda woso wanapushe’ye ngi wanakule’ye ; n’anenuleshe mwanda wa bintu abifu. 14 Aye anantumbikye mwanda wanate’ye ku bintu biande n’anenuleshebio. 15 Bintu bioso bibata Yaya mbiande ; ngi binambanga’shi, aye anate biande, n’anenulungwilebio. 16 Anka kapindji kapela n’anwe tanumono’mi ; kapindji kabidi kapela na nwanamone’mi.

17 Bangi beyi baye namu babeyakushene’shi, Eyi kini diadia dietulungula’ye’shi, Kapindji kapela, na tanumono’mi ; kabidi namu’shi, Kapindji kapela na nwanamone’mi ; na’shi, Mwanda utàñende kwi Yaya ? 18 Bibabambile’shi, Eyi kini dibamba’ye dia kapindji kapela ? Tatûku wamba’ye. 19 Yisu bebaukile abakyebe kumwipusha, na bebalungwile’shi, Anwe anwipwishena wanambanga’shi, Anka kapindji kapela, na tanumono’mi, na kapindji kapela na nwanamone’mi ? 20 Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, nwanatushe mpolo na nwanadile, anka senga yanasepele ; n’anwe nwanapushe kiongwa ; anka kiongwa kienu kianaludibwe ku mulô. 21 Mukashi, peni patanda ena kiongwa mwanda ubafiki kipindji kiaye ; anka apatandjibwa kana, tatentekyesha kabidi busungu mwanda wa mulô wa muntu batandjibwa ku senga. 22 Biabia anwe binobino nwina kiongwa ; anka nanenumone kabidi, na mashimba enu anasepele, na mulô wenu, — muntu taneukashe kwanudi. 23 Na ku nguba yawa kwanekale tanungipusha kintu kioso. Eyendo, eyendo, nenulungula’shi, Su nwanatekye kintu kioso kwi Yaya, anenupekio mwishina diande. 24 Mpa na binobino tanwibatekye kintu kioso mwishina diande ; nutekye na nwanate, biakukumbana mulô wenu.

25 Ne mwinulungule bintu biabia ku miele ; sa aifiki yashanenulungule kabidi ku miele, anka nanenubwelele lôsô wa Yaya. 26 Kwifuku diadia nwanatekye mwishina diande ; n’ami ntanenulungula’shi, ami nanenwipwishe kwi Yaya, 27 mwanda ubenukyebe Yaya nabene kifulo, mwanda ubanunkyebe’mi kifulo, na nubakumina’shi, ami nantukile kwi Yaya. 28 Nantukile kwi Yaya, na ne mufikye ku senga, nandekye kabidi senga na tàñende kwi Yaya. 29 Beyi baye babamulungwile’shi, Talanga, binobino bobwele biya, twe mwakule mwele nya. 30 Binobino atûku’shi, Obe ouku bintu bioso, na twabila muntu oso akwipushe. Biabia tubakumina’shi, botukile kwi Efile Mukulu. 31 Yisu bebalulwile’shi, Nubakumina binobino ? 32 Talanga, sa tàifu, — ibafiki binobino, — yanwanapalakane, muntu kwaye, muntu kwaye, na nwanandekye’mi bûpenka bwande ; anka tshi bûpenka bwande mwanda wi Yaya n’ami. 33 Ne mwinulungule mianda yaiya bianudiakwikala na talala munda mwande. Ku senga nwanekale na mpè ; anka nunishe mashimba enu ; ami ne mukabile senga.

 

Chapitre 17

1 Mianda yaiya ngi yibakwile Yisu, beboshese meso aye kw’eulu na bambile’shi, Yaya, sa yibafiki ; tumbika Mwanobe, biakukutumbika Mwanobe ; 2 bu bibomupa bukome kwiulu kwa musamba woso, ape bantu boso moyo babomupele’be, wa nya nya. 3 Na kuno kwi moyo wa nya nya, abo kûka Efile Mukulu umunenka ’eyendo, na Yisu Kalestu abotumine. 4 Ami ne mukutumbikye pashi, mwanda wandji mupudishe mufubo ubompele kukita. 5 Binobino namu, Obe Yaya, ontumbikye n’obe nabene na kilengo kinandji nakio n’obe kwibedi kubadi senga taikudi.

6 Ne muleshe bantu eshina diobe babompele ku senga. Babadi bobe, na bwebampele, na babalama eyi diobe. 7 Binobino babauku’shi, bintu bioso bibompele bibafu kodi ; 8 mwanda wa milungwilo yibampele, ami ne mwiyibape, n’abo babata, na babauku eyendo’shi, nantukile kodi ; na babakumina’shi, Obe bontumine. 9 Nangipusha ku mwanda wabo ; ntangipusha mwanda wa senga, anka mwanda wabo wa bantu babompele ; mwanda wabadi bantu bobe, 10 na bintu bioso bi biande mbiobe, na biobe mbiande, n’ami ne mutumbikibwe munda mwabo. 11 Ami namu tangikala ku senga kabidi nya, anka baba be ku senga, n’ami nafiki kodi. Yaya a selele, ebalame kwishina diobe dibompa, bekale umunenka bu biatudi. 12 Panandji n’abo, ami nebalamanga kwishina diobe babompele ; ami ne mwibakalwile, na takushimina muntu abo umune kushi yawa mwana a kushimina, biakufikishibwa mukanda w’Efile Mukulu. 13 Binobino namu nafiki kodi, na nakulanga bintu biabia ku senga, biabadiakwikala na mulô wande ukumbane munda mwabo mba. 14 Ami ne mwibape eyi diobe, na senga yibebapele mwanda wabashibekale bena senga, bu biashimwikale’mi mwina senga. 15 Tangipusha’shi, ebakashe ku senga, anka’shi, ebalamune ku bubi. 16 Abo tabe bena senga bu biashimwikale’mi mwina senga. 17 Ebâmune kwiyendo diobe ; eyi diobe di eyendo. 18 Bu bibontumine’mi ku senga, ngi biandji mwibatume ku senga. 19 Na ku mwanda wabo ngi kwaneyâmuna ami nabene biabadiakwâmunwa’bo kabidi kwiyendo.

20 Tangipusha mwanda wabo bûpenka, anka ku mwanda wa bantu abankumina kwiyi diabo ; 21 biabadiakwikala umunenka bungi bwabo, bu biodi’be Yaya munda mwande, n’ami munda mwobe, biabadiakwikala umunenka kabidi munda mwetu ; biakukumina senga’shi, Obe bontumine. 22 Na kilengo kibompele, ami nebapakio biabadiakwikala umunenka bu biatudi umunenka ; 23 ami munda mwabo, n’Obe munda mwande, biabadiakukushibwa umunenka, biakûka senga shi, Obe bontumine, na’shi, Obe bwebakyebe bu bibonkyebe.

24 Yaya, mwanda wabo wa bantu babompa, nandidi’shi, ku kibalo kiangikala ami nabene, abo kabidi bakwikala kwakwa n’ami, biabadiakumona kilengo kiande kibompa, mwanda ubonkyebele kwibedi kwa kibangilo kia senga.

25 Yaya a kalolo, senga taibakûkile, anka’mi nankûkile ; na bantu baba babaukile’shi, Obe bontumine. 26 Ne mwibaukishe namu eshina diobe, na nanebaukishedio ; biakwikala kifulo munda mwabo kibonkyebe nakio, n’ami munda mwabo.

 

Chapitre 18

1 Pabadi Yisu bapudisha mianda yaiya kwakula, batukile na beyi baye kwishiya dia musulo wa Kyedelono, kubadi ebala dibatwele’ye munda, nabene na beyi baye. 2 Yudashi kabidi bamupene baukile kibalo, mwanda ubayile Yisu mwamwa mafuku angi na beyi baye.

3 Biabia Yudashi, pabadi mwate kibumbu kia masalai, na tupalai kwi batshite bakata na kwi baFadishi, bafikile mwamwa na minda, na sembe, na bilonda. 4 Biabia Yisu, baukile bintu bioso biakumupona, batukile na bebalungwile’shi, Anukimbi’ni ? 5 Babamwalulwile’shi, Yisu a Nasalete. Yisu bebalungwile’shi, Nami yawa. Yudashi kabidi bamupene baimene n’abo. 6 Pabebalungwile namu’shi, Nami yawa, babalundukile kumongo na babapone pashi. 7 Biabia bebaipwishe kabidi’shi, Anukimbi’ni ? Babambile’shi, Yisu a Nasalete. 8 Yisu balulwile’shi, Nenulungulanga’shi, Nami yawa. Su anunkimbi namu, nulekyele bantu baba, bakatukye ; 9 biakufikishibwa eyi dibakwile’ye’shi, Mwanda wabo wa bantu babompa, tshi mushimishe muntu abo umune. 10 Biabia Shimono Pita, badi na lupète, belusomwene, na bakupile mufubi a tshite mukata, bamutshibile etwi diaye dibalume. Eshina dia mufubi, Malakusu. 11 Na Yisu bambile Pita’shi, Twesha lupète lwobe mwipala ; kipulu kibampa Yaya ta n’ami nakwikitoma ?

12 Biabia masalai na kamanda, na tupalai twa bena Yuda, babakwatshile Yisu na babamwanye ; 13 na babamufwishishe kwi Anasa kwibedi, mwanda ubadi’ye muko a Kayafa, tshite mukata a mpeshi yawa. 14 Kayafa namu ngi yawa bapatulwile bena Yuda’shi, Kubapwandjikila ngi muntu umune kufwa ku mutwe w’eumbo diadia.

15 Shimono Pita namu babângile Yisu na mungi mwiyi. Anka yawa mwiyi baukilwe kwi tshite mukata, na batwele na Yisu munda mwa lupopo lwa tshite mukata ; 16 anka Pita baimene ku kibelo pasha. Biabia mungi mwiyi baukilwe kwi tshite mukata batukile na bakwile na mulami-mukashi a kibelo, na batwesheshe Pita. 17 Songwakashi namu, balamanga kibelo, bambile Pita’shi, Obe kabidi e mukwabo a beyi ba muntu yawa ? Aye’shi, Ayoyo. 18 Anka bafubi na tupalai, pababadi babatembesha kalo ka makala mwanda wa mashika, babaimene na babaotele kalo ; na Pita badi n’abo kabidi, mwimane, kwete kwota kalo.

19 Biabia tshite mukata baipwishe Yisu wa beyi baye na kulambukisha kwaye. 20 Yisu bamwalulwile’shi, Ne mulungule senga ku mpala ; ne mulambukishe mafuku oso mu kitumbwilo na mu tempelo amwikoñena bungi bwa bena Yuda ; na ku bufiabufia ngi kwashimwakule mwanda umune. 21 Kukini ongipusha’mi ? Ipusha bantu babapusha, munanebalungwile ; talanga, abo abauku mianda yiangakwile. 22 Anka pabadi mwambe biabia, kangi kabo ka tupalai tubaimene papa, kabakupile Yisu lupi’shi, Walula tshite mukata biabia ? 23 Yisu bamwalulwile’shi, Su nakulanga bubi, têlula bubi ; anka su biya, kukini onkupila ? 24 Biabia Anasa bamutumine mwanye kwi Kayafa tshite mukata.

25 Anka Shimono Pita baimene, kwete kwota kalo. Biabia babamulungwile’shi, Obe kabidi e muntu a beyi baye ? Aye batune’shi, Ayo. 26 Mungi mufubi a tshite mukata, mwina kifuko kia muntu yawa batshibile Pita etwi diaye, bambile’shi, Ta nakumonanga mwibala n’aye ? 27 Biabia Pita batune kabidi, n’etombole dibasamine bukidi.

28 Babafwishishe Yisu namu kwi Kayafa kwenda ku kîsambilo ; kubadi ku na mashikashika bwè. N’abo banabene babadi tabatwele mu kîsambilo biabashakufitshishibwa, anka biabadiakudya eteshi diaKikîlo. 29 Biabia Pilata batukile kwabadi, na bambile’shi, Kusongela kwa kini kwanusongela muntu yawa ? 30 Babalulwile na babamulungwile’shi, Kushi muntu yawa mwikale mulwishe, tatubadiakumulubula kodi. 31 Bibebalungwile Pilata’shi, Numwate anwe banabene, numwisambile bu abipwandjikila na mwiya wenu. Bena Yuda babamulungwile’shi, Takupwandjikila atwe kwipa muntu oso ; 32 biakufikishibwa eyi dia Yisu dibakwile’ye dia kulesha mushindo wa lufu lwadiakufwa.

33 Biabia Pilata batwele kabidi mu kîsambilo, na baitanyine Yisu, na bamulungwile’shi, Obe e fumu a bena Yuda ? 34 Yisu bamwalulwile’shi, Obe bwamba biabia pobe, su bangi babakulungula biabia ku mwanda wande ? 35 Pilata bamwalulwile’shi, Ami ne mwina Yuda ? Eumbo diobe na batshite bakata babakulubula kwandji ; bokitshi kini ? 36 Yisu balulwile’shi, Bufumu bwande tabwi bwa senga’yi ; swekale bufumu bwande abwikala bwa senga’yi, bafubi bande babadiakulwa bianshakulubulwa kwi bena Yuda ; anka binobino bufumu bwande tabwi bwa kuno. 37 Bibamwambile Pilata’shi, Obe e fumu namu ? Yisu bambile’shi, Obe bwamba’shi, Ami ne fumu. Ku mwanda wawa ngi kwandji mutandjibwe, na ku mwanda wawa ngi kwandji mufikye ku senga biandjakutêlulwila eyendo. Muntu oso e mwin’eyendo apusha eyi diande. 38 Pilata bamulungwile’shi, Eyendo di kini ? Na pabadi mwambe biabia batukile kwi bena Yuda na bebambile’shi, Ami tshi musañane mwanda ubi n’aye nya. 39 Anka’nwe nwi na muswelo, ami nulekyele muntu umune ku Kikîlo ; anudidi namu nulekyele fumu a bena Yuda ? 40 Biabia babâbile bosoboso’shi, Kasha muntu yawa anka Balaba. Na Balaba badi musasani.

 

Chapitre 19

1 Biabia Pilata batshile Yisu na bamukupile bintu. 2 Na masalai abalukile kilongo kia meba, na babekitentekyele kunundu kwa mutwe waye, na babamufwadikile mukumina ufita wa bukalabwino ; 3 na babafikile kwadi’shi, Naimuna, fumu a bena Yuda; na babamukupile mpi. 4 Na Pilata batukile pasha kabidi, na bebambile’shi, Talanga, tandjamutusha kwanudi bianudiakûka’shi, tshi musañane mwanda ubi n’aye nya. 5 Yisu namu batukile pasha, mufwale kilongo kia meba, na mukumina ufita wa bukalabwino. Na bebalungwile’shi, Talai muntu. 6 Biabia pabamumwene batshite bakata na tupalai, babâbile’shi, Mupudikye ku nkulusu, mupudikye ku nkulusu. Pilata bebalungwile’shi, Numwate anwe banabene, numupudikye ku nkulusu, mwanda washimusañane mwanda ubi n’aye. 7 Bena Yuda babamwalulwile’shi, Atwe twi na mulango, na ku mulango wawa ngi kwadiakufwa mwanda ubetulu’ye Mwana ’Efile Mukulu.

8 Biabia pabapushise Pilata eyi diadia, bakile kutshina ; 9 na batwele mu kîsambilo kabidi, na balungwile Yisu’shi, Obe e mwina kuni ? Anka Yisu tamwalulwile eyi. 10 Pilata namu bamulungwile’shi, Tômpa eyi ? Touku’shi, ami nena bukome bwa kukuposola, na nena bukome bwa kukupudika ku nkulusu ? 11 Yisu eshi, Tokwikala na bukome ku mwanda wande kushi bubakupebwa kwiulu ; biabia yawa bandubula kodi ena kulwisha kukile bungi. 12 Mpa na kipindji kiakia pabakimbile Pilata kumuposola ; anka bena Yuda babâbile’shi, Su oposola muntu’u, twe kuku a Kyesa. Muntu oso etulu fumu alu na Kyesa.

13 Biabia Pilata pabapushise’ye mayi â, batushise Yisu na bashalele ku lupuna lwa kîsambilo, ku kibalo kiabaitanyina’shi, Ebulu dia mabwe, anka mu bwIbeleo’shi, Ngabata. 14 Kubadi namu kiloñamisho kia Kikîlo ; kubadi pepi na sa yakasamombo ; na balungwile bena Yuda’shi, Talai fumwenu. 15 Anka babâbile’shi, Mukatushe, mukatushe, mupudikye ku nkulusu. Pilata bebalungwile’shi, Mpudikye fumwenu ? Batshite bakata babalulwile’shi, Tatwina fumu shi Kyesa. 16 Kunyima namu bebamulubwile, akapudikibwe ku nkulusu. Biabia babakwatshile Yisu, 17 n’aye batukile, kwete kusemuna nkulusu aye, kwenda ku kibalo kiabaitanyina’shi, Kibalo kia kabâla, kitanyinwe mu bwIbeleo’shi, Ngolongota ; 18 kubabamupudikile, na bamo n’aye babidi, au ku lupèse’lu, au ku lupèse lwalwa, na Yisu pankatshi.

19 Na Pilata bafundjile mukanda kabidi, na beutule panundu pa nkulusu. Papa pabafundjilwe’shi, YISU A NASALETE, FUMU A BENA YUDA. 20 Mukanda wawa namu ubababale kwi bena Yuda be bungi, mwanda ubadi kibalo kiakia kibapudikilwe Yisu pepi na lupata ; na ubafundjilwe mu bwIbeleo, na bu Latshini, na bu Ngidiki. 21 Biabia batshite bakata ba bena Yuda babalungwile Pilata’shi, Tofundanga’shi, Fumu a bena Yuda, anka’shi, Aye bambile’shi, Ami ne fumu a bena Yuda. 22 Pilata balulwile’shi, Binafundanga, napu kwibifunda.

23 Masalai namu, pabadi abapudika Yisu ku nkulusu, abatshile bilamba biaye, na ababene bipèse bina, muntu kiaye kipèse, muntu kiaye kipèse ; na mutwelo ukata kabidi. Anka mutwelo ubadi tawi na mutelo, ubalukilwe bushima bwao mpa na kwiulu mpa na mûshi. 24 Biabia babelungushene’shi, Tatubalanga, anka tute lubesa, anewate nani ; biakufikishibwa eyi dia mukanda w’Efile Mukulu, adiamba’shi, Bababene bilamba biande, na mwanda wa mutwelo wande ngi ubabatele lubesa. Bibakitshine masalai bintu biabia.

25 Ku nkulusu a Yisu namu kubaimene nyinaye, na mwina a nyinaye Madia a Kyeleopasa, na Madia a Mangadala. 26 Yisu pabamwene’ye nyinaye, na mwiyi mwimane kwakwa abakyebele’ye, bambile nyinaye’shi, Mukashi, tala mwanobe. 27 Bambile namu mwiyi’shi, Tala nyinobe. Na mpa na kipindji kiakia, pabamutwele mwiyi’u kwaye.

28 Kunyima, pabaukile Yisu’shi, bintu bioso bibapu binobino, biakufikishibwa eyi dia mukanda w’Efile Mukulu bambile’shi, Nena nyota. 29 Kwakwa namu kubadi kipulu kia finika kiule mba, na pababadi babausha supundji finika, babamukamishe kukanwa kwaye. 30 Biabia pabadi Yisu bâta finika bambile’shi, Kubapu ; na bainamine mutwe waye na balubwile kikudi kiaye.

31 Biabia, bishakushala mbidi ku nkulusu ku sabado, (mwanda ubadi kiloñamisho, na nguba a sabado yawa badi nguba mukata), bena Yuda babatekyele Pilata, mikolo yabo yitshokodibwe, na bafwe banabene bakashibwe. 32 Biabia masalai abafikile mu kutshokola mikolo ya yawa kwibedi na ya mungi bapudikilwe n’aye ku nkulusu ; 33 anka pababafikile kwi Yisu, pababamumwene tàfwile ebedi, babadi tabatshokola mikolo yaye, 34 anka musalai umune batubwile mulumbu mu lubafu lwaye, na kwakwa kubatukile mase na mema bukidi. 35 Na yawa bamwene batêlulwile, na kitêlwilo kiaye ki eyendo, naye nabene baukile’shi, bamba eyendo, bianudiakukumina’nwe kabidi. 36 Mwanda ubakitshinwe bintu biabia biakufikishibwa eyi dia mukanda w’Efile Mukulu’shi, Takwanatshokodibwe mufufwa waye umunenka. 37 Dimo eyi kabidi dia mukanda w’Efile Mukulu adiamba’shi, Banamubekyele ababatubwile.

38 Kunyima kwa bintu biabia, Yosefe a Adimatea, badi mwiyi a Yisu, anka ku bufiabufia mwanda wa mô wa bena Yuda, batekyele Pilata’shi, Nkatushe mbidi ya Yisu ; na Pilata bakuminine. Biabia bafikile mu kukatusha mbidi yaye. 39 Na Nikodemo bafikile kabidi, yawa bafikile kwadi kwibediebedi ku bufuku, kwete kutwala bisange bia mole na alô, pa kipwandjikisho kia lukama lwa pundu. 40 Biabia babatshile mbidi ya Yisu na babeipombele mbwisha yitoka na bisange bia mapembwe bu bi mushikilo wa bena Yuda kushika.

41 Anka munda mwa kibalo kibaipailwe’ye mubadi ebala ; na munda mw’ebala mubadi kilele kipya kishaladiswe muntu munda nya. 42 Kwakwa namu, mwanda wa kiloñamisho kia bena Yuda, na mwanda ubadi kilele pepi, ngi kubabashikile Yisu.

 

Chapitre 20

1 Na kwifuku dia kwibedi dia Lubingo, kubafikile Madia a Mangadala ku kilele ku na mashikashika bwè, pabadi mufito ukikudi, na bamwene ebwe dibakashibwa ku kilele. 2 Bibakile’ye lubilo na bafikile kwi Pita, na kwi mungi mwiyi bakyebele Yisu, na bebalungwile’shi, Babakatusha Fumu mu kilele, na tatûku kubabamuladisha. 3 Biabia Pita batukile na mungi mwiyi, na babayile ku kilele. 4 Na bubabidi bwabo babayile lubilo ; na mungi mwiyi bakile Pita lubilo, bafikile kwibedi ku kilele. 5 Pabainamine bamwene mbwisha yitoka yilulame pashi, anka tamutwele. 6 Shimono Pita namu bafikile kwete kumubânga, na batwele mu kilele ; na bamwene mbwisha yitoka yilulame, 7 na kitambala, kibadi ku mutwe waye, takilulame na mbwisha yitoka, anka kifungibwe ku mbalo pabwakio. 8 Kunyima namu kubatwele mungi mwiyi kabidi bafikile ku kilele kwibedi, na bamwene, na bakuminine ; 9 mwanda wabashibaukye mukanda w’Efile Mukulu mpa na binobino’shi, aye akubuka kwi bafwe. 10 Biabia beyi babakatukile kabidi kwenda kwabo.

11 Anka Madia baimene ku kilele, kwete kudila pasha ; pabadile’ye namu bainamine mu kilele, 12 na bamwene bangele babidi, bashale na bilamba bitoka, umune ku mutwe, mungi ku ngao, ku mbalo yibalele mbidi ya Yisu. 13 Abo namu babamulungwile’shi, Mukashi, odidi kukini ? Aye bebalungwile’shi, Mwanda ubabakatusha Fumwami, na tanguku kubabamuladisha. 14 Pabadi mwambe biabia, beyalwile kumongo, na bamwene Yisu mwimane, na badi tauku’shi, e Yisu. 15 Yisu bamulungwile’shi, Mukashi, odidi kukini ? Okimbi’ni ? Aye apangisha’shi, e mudimi ’ebala, bamwambile’shi, Bwana, obe su bomukatusha kungi, ondungule namu, kubomuladisha, n’ami nanamukatushe. 16 Yisu bamulungwile’shi, Madia. Yawa beyalwile, bamulungwile mu bwIbeleo’shi, Laboni ; bu kwamba’shi, Mulambukishi. 17 Yisu bamulungwile’shi, Tonkwatanga, mwanda wanki ntankankile kwi Shami ; anka nda kwi banikye bande, ebalungule’shi, Nankanka kwi Shami, na Shenu ; kwi Efile Mukulu ande, n’Efile Mukulu enu. 18 Madia a Mangadala bakatwele eyi kwi beyi’shi, bamono Fumu, na’shi, bamwamba mianda yaiya.

19 Biabia ku bufuku bw’efuku diadia, dia kwibedi dia lubingo, na pabashitshilwe bibi bia shibo yibadi beyi ku mô wa bena Yuda, kubafikile Yisu na baimene pankatshi na bebalungwile’shi, Talala ekale n’enu. 20 Na pabadi mwambe biabia, bebalesese masa aye na lubafu lwaye. Ngi bibasepele beyi, pababamwene Fumu. 21 Yisu bebalungwile kabidi namu’shi, Talala ekale n’enu ; bîni bibantumine Yaya ngi bianenutumu’nwe kabidi. 22 Na pabadi mwambe biabia, bebapwidile, na bebambile’shi, Nwate Muwa-wi-selele ; 23 mabi a bantu boso anwanebalekyele’nwe, anebalekyelwe ; mabi a bantu boso anwanebabambe, anebabambibwe.

24 Anka Tomasa, muntu ’ekumi na babidi, abaitanyina’shi, Didimusu, badi ten’abo pabafikile Yisu. 25 Bangi beyi namu babamulungwile’shi, Tubamono Yisu. Anka bebalungwile’shi, Kushi namono mikofu ku masa aye ya misumadi, na nantwesha munwe wande mu mikofu ya misumadi, na nantwesha easa diande mu lubafu lwaye, ntanankumine nya. 26 Na kunyima kwa mafuku mwanda, kubadi beyi baye munda kabidi, na Tomasa n’abo. Yisu bafikile na bibelo bishite, na baimene pankatshi, na bambile’shi, Talala ekale n’enu. 27 Kunyima bambile Tomasa’shi, Petesha munwe wobe kuno na tala masa ande ; na petesha easa diobe, editweshe mu lubafu lwande ; na twikalanga kushi kukumina, anka na kukumina. 28 Tomasa, balulwile na bamulungwile’shi, Fumwande na Efile Mukulu ande. 29 Yisu bamulungwile’shi, Mwanda ubomono ngi ubokumina ; balumbulwe abo bashibamone anka babakumina.

30 Bimo bilailo bingi namu ngi bibakitshine Yisu ku mpala a beyi baye, bishibifundjibwe mu mukanda uno, 31 anka’bi bibafundjibwa bianudiakukumina’shi, Yisu e Kalestu, Mwana ’Efile Mukulu ; na bianudiakwikala na moyo kwishina diaye pa kukumina.

 

Chapitre 21

1 Kunyima kwa bintu biabia, kubelesese Yisu nabene kabidi kwi beyi baye ku mema a Tebeleasa. Belesese nabene biabia. 2 Ku kibalo kiakia kubadi Shimono Pita, na Tomasa abaitanyina’shi, Didimusu, na Natanyele a ku Kana mu Ngadile, na bana ba Sebede, na bamo beyi baye babidi. 3 Shimono Pita bebalungwile’shi, Nende mu kukwata nsu. Babamulungwile’shi, Atwe kabidi atwende n’obe. Bakatwele namu mu bwato, na ku bufuku bwabwa babadi tabakwata su umunenka. 4 Na pabadi bufuku tàbutoko, Yisu baimene kwifwa ; anka beyi babadi tabauku’shi, e Yisu. 5 Biabia Yisu bebalungwile’shi, Bana, nwi na kintu kia kudya ? Babamulungwile’shi, Ayo. 6 Bebalungwile’shi, Elai bukondja ku lupèse lwa bwato ku mboko yibalume, na nwanasañane nsu. Pababele, na binobino babadi tabakamba kwabusha mwanda wa nsu yi bungi bungi. 7 Biabia yawa mwiyi bakyebele Yisu balungwile Pita’shi, Yawa ngi Fumu. Shimono Pita namu, pabapushise’shi, kwi Fumu, bafwele mutwelo waye (mwanda ubadi muswa), na beyele nabene mu mema. 8 Anka bangi beyi babafikile mu bwato bukoto, mwanda wabashibadi kula na mapia, anka bu kubite nkama ibidi, bakwete kwabusha bukondja na nsu. 9 Pababâbukile namu ku mapia, babamwene kalo kwakwa ka makala, na nsu panundu pako, na mampa. 10 Yisu bebalungwile’shi, Nufwishe nsu yibanukwata binobino. 11 Shimono Pita bayile mu kwabusha bukondja ku mapia, bûle na nsu yikata, lukama na makumi atano na nsu isatu ; anka sunga yibadi bungi bwi biabia, bukondja bubadi tabubadibwe. 12 Yisu bebalungwile’shi, Fwai, nudye. Anka takubadi mwiyi umune bakambile kumwipusha’shi, Obe eni ? mwanda ubabaukile’shi, e Fumu. 13 Yisu bakatshile mampa, na bebeyapele, na nsu anka biabia kabidi. 14 Kiakia ngi kipindji kiakasatu kibaleseswe Yisu kwi beyi, pabadi mubukye kwi bafwe.

15 Biabia pababadi badye, Yisu bambile Shimono Pita’shi, Shimono a Yona, obe mukile beniba na kunkyeba ? Bamulungwile’shi, E, Fumu ; Obe oshingula’shi, nakufula kifulo. Bamulungwile’shi, Disha bana ba mikoko bande. 16 Bamwambile diakabidi’shi, Shimono a Yona, onkyebe ? Bamulungwile’shi, E, Fumu ; Obe oshingula’shi, nakufula kifulo, Bamulungwile’shi, Lama mikoko yande. 17 Bamwambile diakasatu’shi, Shimono a Yona, omfula kifulo ? Pita beyalashene mwanda ubamulungwile diakasatu’shi, omfula kifulo ? na bamulungwile’shi, Fumu, Obe oshingula bintu bioso ; Obe ouku’shi, nakufula kifulo. Yisu bamulungwile’shi, Disha mikoko yande. 18 Eyendo, eyendo, nankwamba’shi, Pobodi ki mukinga bofundjikile obe nabene, na boyile kwoso kobodile ; anka panekale obe e mununu, onoole masa obe, na mungi anakufundjikye, n’anakufwishe koshodila. 19 Anka bambile biabia ngi kulesha mushindo wa lufu lwadiakutumbika Efile Mukulu nalo. Pabadi mwambe biabia, bamulungwile’shi, Ondonde.

20 Pita beyalwile, bamwene mwiyi bakyebele Yisu kwete kulonda kumongo ; yawa banyekamine ku kiadi kiaye ku biâshi, bambile’shi, Fumu, nani akupana ? 21 Pita, bibamumwene, baipwishe Yisu’shi, àFumu, mwanda wa muntu’u namu ? 22 Yisu bamulungwile’shi, Su ami nankyebe ashale mpa na kipindji kianfiki, mwanda wi wobe, su ? Obe ondonde. 23 Biabia mukandu ubapalakyene kwi banikye’shi, Yawa mwiyi tanafwe. Anka Yisu badi tamulungule’shi, Tanafwe ; anka’shi, Su nankyebe ashale mpa na kipindji kianfiki, mwanda wi wobe, su ?

24 Yawa ngi mwiyi batêlulwila bintu biabia, na bafundjile bintu biabia ; n’atûku’shi, kitêlwilo kiaye ki eyendo. 25 Bingi bintu bi bungi kabidi bibakitshine Yisu ; swekale biakufundjibwa bungi bwabio, nampangisha’shi, sunga senga yinabene tayiakukumbana mikanda yakufundjibwa.

 

 

 

MIKITSHINO YA BATUMIBWE

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

 

Chapitre 1

Nafundjile mulungwilo wa kwibedi, Teofilo, mwanda wa bintu bioso bibabangile Yisu kukita na kulambukisha, 2 mpa n’efuku diadia dibatshilwe’ye kwiulu ; pabadi mwambe batumibwe kwi Muwa-wi-selele babasangula’ye ; 3 babelesese’ye nabene kwabadi na moyo kunyima kwa kukumba kwaye, na bitêlwilo bi bungi. Mwanda ubamwekyele’ye kwabadi pa lutshi lwa mafuku makumi ana, kwete kulungula wa bintu bia bufumu bw’ Efile Mukulu. 4 Na pabakumbene n’abo, bebalungwile’shi, tabakatukanga ku Yelusaleme, anka beshe kilai kia Yaya kibanupusha kwandji. 5 Mwanda ubambikanga Yoano mu mema eyendo, anka’nwe nwanambikibwe na Muwa-wi-selele, kasha mafuku angi binobino.

6 Biabia pababadi babakumbana, babamwipwishe’shi, àFumu, ta ku kipindji kino konolushe bufumu kwiIsalele ?

7 Bebalungwile’shi, Mwanda tawi wenu kûka su bipindji su mafuku, bibaloñamisha Yaya ku bukome bwaye ;

8 anka nwanate ngofu apafiki Muwa-wi-selele kunundu kwenu, na nwanekale batêludi bande mu Yelusaleme, na mu bungi bwa Yudiya na Samadia, na kusongo kwa senga. 9 Pabadi mwambe bintu biabia, bibabatale, batshilwe kwiulu, n’ekumbi dibamwatshile ku meso abo.

10 Pababatale mwiulu kânana bibayile’ye kwiulu, talanga, bantu babidi babaimene pabadi na bilamba bitoka, 11 babambile kabidi’shi, Balume ba Ngadile, kukini anwimana, nukwete kutala kwiulu ? Yisu’u benukashibwa kwiulu anafikye anka biabia bu bibanumumono atwele mwiulu. 12 Babalukile namu ku Yelusaleme ku mwenge awitanyinibwa’shi, Olefe, wi pepi na Yelusaleme, lutshi lwa lwendo lw’efuku dia sabado. 13 Na pababatwele babakamine mu lushiko lwa shibo ya kwiulu mubabaikyele na Pita, na Yoano, na Yakobo, na Andelo, Fidipi na Tomasa, Batolomo na Mateyo, Yakobo a Alefayo, na Shimono Selote, na Yuda a Yakobo. 14 Benibaba babaikyele bungi bwabo n’eshimba dimune mu kutekateka, na bakashi, na Madia nyina a Yisu, na bana ba nyinaye.

15 Ku mafuku aâ namu kubaimene Pita pankatshi pa banikye, (mashina abo a kibumbu kibakumbene abadi bu lukama na makumi abidi), na bambile’shi, 16 Bakwetu, eyi dia mukanda w’Efile Mukulu diakufikishibwa dibakwile Muwa-wi-selele kalakala kukanwa kwa Dafidi, mwanda wa Yudashi, balombwele bantu babakwatshile Yisu. 17 Mwanda ubabadikilwe n’etu na batshile kiaye kipindji kia mufubo’u. 18 (Yawa muntu namu baule ebala na bwedi bwa kulwisha kwaye, na bapone pashi kyuba na babudikile pankatshi ; na mala aye oso abatukile pasha. 19 Na kubaukilwe biabia kwi bungi bwa bena Yelusaleme, bibabaitanyine ebala diadia ku mubwelelo wabo’shi, Akyeledama ; eshi, Ebala dia mase). 20 Mwanda ubafundjilwe mu mukanda wa Ñono’shi, Shibo yaye yishilwe bisumanga, mwamwa tamwikala muntu ; na bulami bwaye, mungi ebwate. 21 Biabia mwanda wa bantu boso babakumbana n’etu ku kipindji kioso kibatwele Fumu Yisu kwatudi, kibatukile’ye kabidi, 22 (mpa na kwambika kwa Yoano mpa n’efuku dibatshilwe’ye kwiulu), muntu abo umunenka akwikala mutêludi n’etu a kwiboa kwaye.

23 Na babatule babidi, Yosefe abaitanyina Basabasa, atemunibwa’shi, Yustusu, na Mateasa. 24 Na babatekyele na babambile’shi, Obe Fumu, mûki a mashimba a bantu boso, lesha namu muntu abosangula’be, a babidi baba, 25 âte mbalo ku mufubo’u, na ku butumibwe’bu, kubasalamine Yudashi kwenda ku kibalo kiaye. 26 Na babatele lubèsa ku mwanda wabo, na mwanda ubakwatshile Mateasa, n’aye babadikilwe na batumibwe ekumi na umune.

 

Chapitre 2

1 Pabafikile efuku dia Pentekosto lôsô, bungi bwabo babekoñene kibalo kimune. 2 Na munda mw’eulu mubafwile eunga bukidi bu lupapi lwa lupunga, dibaushe bungi bwa shibo yibabashalele munda. 3 Na ndjimi yibale yibebamwekyele bu ya kalo, kabashalele panundu pa muntu oso n’abo. 4 Babaushiswe bosoboso na Muwa-wi-selele, na bababangile kwakula na yingi ndjimi yibebapele Muwa kubwela.

5 Ku Yelusaleme namu kubadi bena Yuda, basha kalolo, ba kw’eumbo dioso mûshi mw’eulu. 6 Anka pabafikile mukandu’u, kibumbu kia bantu kibakumbene, na babapule, mwanda ubebapushishe muntu oso bakwete kwakula waye mubwelelo. 7 Na babapule bungi bwabo, babetentekyeshene binangu’shi, Talanga, ta bantu boso baba bakwete kwakula be bena Ngadile ? 8 Anamini atwe atupusha biabia, muntu waye mubwelelo, muntu waye mubwelelo, ubatutandjibwa nao ? 9 Bena Patshia, na bena Mede, na bena Elama, n’abo abekala ku Mesopotamia, mu Yudiya, mu Kapadokia, mu Ponto na Asia, 10 mu Filengia, na Pamafidia, mu Etshipito, na mu kipia kia Lebya e pepi na Kulene, na bena Loma abekala kuno, na bena Yuda na bekuminishene n’abo, 11 bena Kyelete na bena Alabia,—atwibapusha bakwete kwakula ku ndjimi yetu, wa mikitshino yikata y’Efile Mukulu ! 12 Na babapule bosoboso, babatunkile, babelungushene’shi, Kini kiakia ? 13 Anka bangi babasengele’shi, Babaushibwa na malofu a nkobia.

14 Anka Pita, baimene n’ekumi na umune, bakamishe eyi diaye na bebabwelele’shi, Bantu ba Yudiya na bungi bwa bena Yelusaleme, ukai mwanda’u, na pushai mayi ande ; 15 bantu baba tabaule na malofu, anunangushena’nwe, mwanda utàudi binobino sa yakasatu ya kanya ; 16 anka, biabia ngi’yi dibakwilwe kwi mudimuni Yoele’shi, 17 Efile Mukulu eshi, Ku mafuku a kunyima nanasukumune Muwa ande kwiulu kwa musamba woso ; na bana benu balume na bakashi banadimune, na basongwalume benu banamone bintu mu tulo, na bakulu benu banalote bilotwa ; 18 eyo, nanasukumune Muwa ande pa bafubi bande sunga balume na bakashi ku mafuku aâ, na banadimune. 19 Nanatule namu bipaso mwiulu kwiulu, na bilailo pa senga mûshi ; na mase, na kalo, na mwishi wa kalo ; 20 nguba analudibwe ku mufito, na mweshi ku mase, kwibedi akufiki nguba a Fumu, yawa mukata a kilengo kikabe. 21 Kwanekale namu, muntu oso abila eshina dia Fumu, anapashibwe.

22 Bena Isalele, pushai mayi â :Yisu a ku Nasalete, muntu bakanyinwe ku mpala enu kwi Efile Mukulu ku mikitshino ya ngofu, na ku bipaso, na ku bilailo, bibakitshine Efile Mukulu kwadi pankatshi penu, bianûku anwe banabene — 23 Yawa, balubwilwe na kinangu kishakitshinkiswa na kiukilo kibaukibwa ebedi ki’Efile Mukulu, anwe namu nubapudikile ku nkulusu ku masa a balwishe, na nubamwipaile. 24 Anka Efile Mukulu bamubushishe, babofwishe kusosomena kwa lufu, mwanda washimûkye’ye kubambibwa kwaludi. 25 Mwanda ubambile Dafidi ku mwanda waye’shi, Nantale Fumu mafuku oso ku mpala ande ; mwanda wadi’ye ku mboko yibalume yande biashankusanishibwa. 26 Biabia eshimba diande dibasepela, na ludimi lwande lubayimbi ; na musamba wande kabidi wanekale na mutengelo, 27 mwanda tonolekye kikudi kiande munda mwa Adese, tononyangishe Muntu obe e selele tukutuku. 28 Bongukishe eshinda dia moyo, onongushe mulô mwanda wa lukyebo lwobe.

29 Bakwetu, mbande kwinubwelela biya mwanda wa mukulu Dafidi eshi, bafwile na bashikilwe, na kilele kiaye ki n’etu mpa n’efuku dino. 30 Mwanda ubadi’ye mudimuni, baukile Efile Mukulu batshipile n’aye pa kutula mwana a kifuka kiaye kwiulu kwa lupunasulu lwaye, — 31 aye mwanda ubaukile’ye ebedi, bakwile wa kwiboa kwa Kalestu, eshi, badi tashiilwa mu Adese, na musamba waye ubadi taunyanga tukutuku, 32 Yawa Yisu—Efile Mukulu bamubushishe, atubamutêlulwila bungi bwetu. 33 Biabia bibakamishibwa’ye kwiulu ku mboko yibalume y’Efile Mukulu bibata’ye namu kwi Yaya kilai kia Muwa-wi-selele, ngi bibasukumuna’ye biobio bu bianumono na bianupusha. 34 Mwanda ushakankile Dafidi munda mwa maulu kwiulu, anka nabene bamba’shi, Fumu bambile Fumwami’shi, Shala ku mboko yande yibalume, 35 bianantule bantu abalwiya n’obe kasawilo ka ngao yobe. 36 Biabia bungi bwa kifuko kia Isalele baukye eyendo’shi, Efile Mukulu batulu Yisu yawa abanupudikile ku nkulusu na Fumu na Kalestu.

37 Pababapushishe namu, babatubwilwe kwishimba, na babambile Pita na bangi batumibwe’shi, Twanakite kini, bakwetu ? 38 Na Pita bebalungwile’shi, Nwimweshe, nwambikibwe, muntu oso enu mwishina dia Yisu Kalestu, ku kulekyelwa kwa mabi, na nwanate elongo dia Muwa-wi-selele. 39 Mwanda wi kilai ku mwanda wenu, na wa bana benu, na wa bantu boso be kulakula, bantu boso abadila Fumu Efile Mukulu etu kwibaitanyina. 40 Na batêlulwile amo mayi e bungi, bebasendele’shi, Nupashibwe kipwa’ki kia kulwisha. 41 Biabia abo babatshile eyi diaye lôsô babambikilwe, na kwifuku diadia kubatentekyelwe bantu bu tununu tusatu.

42 Na babashine mushino pô na kulambukisha kwa batumibwe, na kwikumbashena kwabo ; na kubala kwa mampa, na nteko. 43 Na mô ubakwatshile muntu oso, na bipaso bingi na bilailo bibakitshinwe kwi batumibwe. 44 Na bungi bwabo babakuminine babadi kibalo kimune na bababene na bintu, 45 na babaudishe mampeta abo, na mono yabo, na babebitambikile kwi bantu boso peni pabadi muntu oso na bulanda. 46 Ku nguba oso namu kubabaikyele mu tempelo na kinangu kimune, na bababale mampa mu shibo, na babatshile biâshi biabo na mulô n’eshimba dishi bulamalama, 47 mu kutumbika Efile Mukulu, na babadi na kâ ku mpala a bungi bwa bantu ; na Fumu bakumbeshe bantu kwifuku n’efuku bakwete kupashibwa.

 

Chapitre 3

1 Na Pita na Yoano babayile ku tempelo ku sa yabateka, ya kitèma. 2 Muntu namu badi sha kilema mpa n’efu dia nyinaye batwelwe, ababatule efuku dioso ku kitwelo kia tempelo akitanyinibwa’shi, Ntalo, ngi kwibateka malongo a lusa abatwele munda mwa tempelo ; 3 aye, pabamwene’ye Pita na Yoano tàbatwele mu tempelo, batekyele elongo dia lusa kwata. 4 Pita namu, bamushingikile na Yoano, bambile’shi, Etutale. 5 Na bebatale, bapangisha’shi, nata kintu kwabadi. 6 Anka Pita bambile’shi, Makuta na nolo — ami tshinayo ; anka kintu ki n’ami, nkiki kiankupa ; kwishina dia Yisu Kalestu a Nasalete, ebwe, otambukye. 7 Na bamukwatshile kwiasa dibalume bamwibosheshe, na ngao yaye yibanyingile bukidi na mifufwa ya biningwa bia mikolo. 8 Aye namu betumbile kwiulu, baimene, batambukile ; na batwele munda mwa tempelo, kwete kutambuka, na kwitumbatumba, na kutumbika Efile Mukulu. 9 Na bungi bwa bantu babamumwene kwete kutambuka na kutumbika Efile Mukulu ; 10 na babamutundwile e yawa bashela malongo a lusa ku kitwelo kia Ntalo kia tempelo ; na babaushiswe na bila na mô mwanda wa kiamwino kibamupone. 11 Bibabambile’ye Pita na Yoano, bungi bwa bantu babayile mbilo kwabadi ku mbalanda aitanyinibwa’shi, a Solomono, bakwete kupula kwi bungi.

12 Pabamwene Pita biabia, balungwile bantu’shi, Bena Isalele, kukini anupula kintu kiakia ? Kukini anwitubekyela bu atwe babamutambusha ku ngofu yetu su ku kalolo ketu ? 13 Efile Mukulu a Abalami na a Isaka na a Yakobo, Efile Mukulu a bashetu batumbika Mufubi aye Yisu, anubalubwile’nwe, na nubamupele ku mpala a Pilata, pabadi’ye besambila’shi, Aposodibwe. 14 Anka’nwe nubapele Muntu a selele na a kalolo, nubatekyele muntu enupebwe, mwipani ; 15 anka nubaipaile Mupangi a moyo, babushishe Efile Mukulu kwi bafwe ; n’atwe twi basha bitêlwilo. 16 Na ku kukumina kw’eshina diaye, eshina diaye dibatulu muntu’u na ngofu anumono, anûku ; na kukumina kwakwa kubaikala kwadi, kubamupa katshintshi kaka pô ku mpala enu a bungi bwenu.

17 Binobino namu, benami, nanguku’shi, nubakitshine biabia na kilwa, na bafumu benu kabidi ; 18 anka Efile Mukulu bafikisha bintu biabia bibakwile’ye kwibedi kukanwa kwa badimun boso’shi, Kalestu aye akukumba. 19 Biabia nwimweshe, nwalulukye, biakushimibwa mabi enu, biakufika bipindji bia kwinishena ku mpala a Fumu, 20 biadiakutuma Yisu Kalestu abenuloñamiswe kwibedi ; 21 adiakwata eulu mpa na mafuku a kialwiso kia bintu bioso, kibakwile Efile Mukulu kukanwa kwa badimuni baye be selele, mpa na kibangilo kia senga. 22 Mosese bambile eyendo’shi, Fumu Efile Mukulu enu anenukamishe mudimuni kwi bakwenu bu’mi ; na nwanamupushishe’ye ku kintu kioso kianenulungule’ye. 23 Kwanekale namu, muntu oso shapushisha mudimuni yawa anashimibwe lôsô kwi bantu. 24 Badimuni boso namu mpa na Samwele, n’abo babamulondele, sunga bantu boso babakula, bababwela kabidi weni mafuku â. 25 Anwe nwi bana ba badimuni na b’esambi dibasambikile Efile Mukulu na bashetu, bu bibambile’ye Abalami’shi, Kwi mwanobe kwanalumbulwe bungi bwa bifuko bia senga. 26 Efile Mukulu, pabadi babusha Mufubi aye, bamutumu kwanudi kwibedi, mu kwinulumbula pa kwinwalula muntu oso ku mwanda wenu ubi.

 

Chapitre 4

1 Na pababalungwile bantu pabafikile batshite kwabadi na kapitene ka tempelo na baSaduki, 2 babatshinkiswe mwanda ubabalambukishe bantu na mwanda ubababwele kwi Yisu wa kwiboa kwi bafwe ; 3 na babebakwatshile, babebatule ku kibalo kia lukano mpa na masanya ; mwanda ubadi kayilwa shobe binobino.

4 Anka bantu bangi babapushishe eyi babakuminine, na lubadi lwa bantu lubafikile bu tununu tutano.

5 Ku masanya kubakumbene bantu babo bakata na bakulu na bafundji ba mikanda ku Yelusaleme, 6 na Anasa tshite mukata, na Kayafa, na Yoano, na Alesanda, na bantu babadi ba kifuko kia tshite mukata ; 7 na pababadi babebatulu pankatshi babaipwishe’shi, Ku ngofu kini, su kwishina kini kubanukitshi biobio ?

8 Pita namu, mûle na Muwa-wi-selele, bebalungwile’shi, Bantu bakata ba bantu, na bakulu, 9 su tubaipushibwa lelo wa mukitshino wi buwa ubakitshinwa sha kilema, mubapashibwa’ye, 10 nûkye bungi bwenu na bungi bwa bena Isalele, eshi, kwishina dia Yisu a Nasalete anubaipaile’nwe ku nkulusu, babushishe Efile Mukulu kwi bafwe, kubaimana yawa ku mpala enu Biya. 11 Aye ngi ebwe dibasengelwe kwanudi bebashi ba shibo, dibafiki ebwe dia kwipaka. 12 Na mu mungi muntu tamwi kipandjilo kia moyo ; mwanda ushikudi dingi eshina mûshi mw’eulu, dibapebwa bantu, diatudiakupashibwa kwadidi.

13 Anka, pababamwene eshimba dia Pita na dia Yoano, na bibabaukile’shi, be bantu babakutwa kwiya na kulambukishibwa, babapule, na babebatundwile babakumbana na Yisu. 14 Na pa kumona mulume mupashibwe mwimane n’abo, babadi tabena mpaka kwela.

15 Anka pababadi babebambile’shi, bakatukye mu kakonge kabo babetentekyeshene binangu, 16 eshi, Twanakite kini na bantu baba ? mwanda ubakitshibwa kilailo ki’eyendo kwabadi, kibaukibwa kwi bantu boso abekala ku Yelusaleme, n’atwe tatûku kwela mpaka. 17 Anka, bishakwitandena mwanda kwi bantu, twibalange mulango’shi, Tabalungulanga muntu kabidi nya kwishina diadia. 18 Na babebaitanyine, na babebambile’shi, tabakulanga nya, tabalambukishanga mwishina dia Yisu. 19 Anka Pita na Yoano babebalulwile’shi, Su kubaikala na kalolo ku meso ’Efile Mukulu kwinupushisha’nwe, kushi kupushisha Efile Mukulu, anwe nwisambe ; 20 anka’twe tatûku kuleka kwakula wa bintu bibatumono na bibatupusha. 21 N’abo, pababadi babebalanga kabidi, babebalekyele mwanda wabashibamone mwa kwibakupila, ku mutwe wa bantu, mwanda ubatumbikile bantu boso Efile Mukulu mwanda wa mukitshino ubakitshinwe. 22 Mwanda ubadi muntu yawa na mpeshi yaye yibakidi makumi ana, abakitshinwe kilailo kiakia kia kupashibwa.

23 Na pababalekyelwe babafikile ku kibumbu kiabo banabene, na bababwele wa bintu bioso bibebambile batshite bakata na bakulu. 24 Abo namu, pababapushishe, babakamishe eyi diabo bosoboso kwi Efile Mukulu, na babambile’shi, Fumu. Obe ngi’ye bapangile eulu na senga na mema akata, na bintu bi mwamwa ; 25 bambile kwi Muwa-wi-selele kukanwa kwa shetu Dafidi mufubi obe, eshi, Kukini maumbo babapalama na kukini bantu babatentekyesha kipuko binangu ? 26 Bafumu ba senga babaimana, na bantu bakata babende lukuku ngi kulwa na Fumu na Kalestu aye. 27 Mwanda ubekumbashena eyendo mu lupata’lu Elodo na Ponteo Pilata na maumbo, na bantu ba Isalele, ngi kulwa na Mufubi obe e selele, Yisu, abofikinye’be mwimu, 28 ngi kukita kintu kioso kibaloñamisha easa diobe ebedi na binangu biobe kukitshibwa. 29 Binobino, Fumu, tala funo yabafunu, n’akusha namu bafubi bobe eyi diobe n’eshimba dioso, 30 pa kola easa diobe ngi kupasha bantu, bilailo namu na bipaso bikitshibwe kwishina dia Mufubi obe e selele, Yisu.

31 Na pababadi babatekye, kibalo kibabakumbene kibatshinkile, na babaushiswe Muwa-wi-selele bungi bwabo, na babakwile eyi di’Efile Mukulu n’eshimba.

32 Na kibumbu kia bantu babakuminine kibadi n’eshimba dimune, na kikudi kimune ; takubadi muntu amba wa kintu kioso kibadi nakio eshi, ki kiaye nabene, anka bintu bioso bibabilwe-abilwe. 33 Ku ngofu yingi namu kubatêlulwile batumibwe kitêlwilo kia kwiboa kwa Fumu Yisu, na ntalo yi bungi yibadi n’abo bungi bwabo. 34 Takubadi muntu abo umune bakyembe ; bantu babadi basha mabala su basha mashibo babebiudishe, na babatwele miulo ya bintu bibaudiswe, 35 na babeyitule ku ngao ya batumibwe ; na kipèse kibabilwe muntu oso bakyembe.

36 Yosefe namu, baudikilwe kwi batumibwe’shi, Banabasa, (kubwedibwa’shi, Mwana a Kisendelo), mwina Lebi, batandjilwe mu Kupuloso, 37 badi n’ebala, bediudishe, batwele mûlo na beutule ku ngao ya batumibwe.

 

Chapitre 5

1 Anka muntu umune, eshina diaye Anania, na Safila pianaye, baudishe kibalo, 2 na bebambile kipindji kia mûlo, (pianaye namu babumbikile mwanda), na batwele kimo kipindji, bekitule ku ngao ya batumibwe. 3 Anka Pita bambile’shi, Anania, kukini Kafilefile bausha eshimba diobe biodiakudimba Muwa-wi-selele, na biodiakwibambila kipindji kia mûlo wa kibalo ? 4 Pabakidi kishale, takibadi kiobe ? pabadi namu kibaudiswa takibadi ku mwanda wobe nabene ? Kukini botentekyesha mwanda’u binangu mwishimba diobe ? Twemudimbe bantu, anka Efile Mukulu. 5 Anania namu, bibapushishe’ye mayi â, bapone pashi bakòle, na mô wi bungi ubapone bungi bwa bantu babapushishe biabia. 6 Na basongwalume babebwele, babamupombele mbwisha, babamusemwine pasha na babamushikile.

7 Kunyima, pabadi sa isatu yibakidi, pabatwele pianaye, badi tauku mwanda ubapone. 8 Na Pita bamwalulwile’shi, Ndungule su nubaudishe kibalo ku mûlo winiu ? Aye bambile’shi, Eyo, ngiu. 9 Pita namu bamulungwile’shi, Kukini nubekuminishena kutompa Muwa a Fumu ? Talanga, ngao ya bantu bakashikanga mulunda obe yi ku kibelo, na banakutwale pasha. 10 Aye namu bapone bukidi ku ngao yaye, na bakòle. Na pabatwele basongwalume munda, babamusañene mufwe na babasemwine pasha, babamushikile ku lubafu lwa mulunda aye.

11 Na mô ukabe ubapone kakonge bungi bwako, na bantu boso babapushishe bintu biabia. 12 Ku masa a batumibwe namu kubakitshinwe bilailo bi bungi na bipaso kwi bantu ; na babadi bungi bwabo na kinangu kimune ku mbalanda a Solomono. 13 Anka ku mwanda wa bangi bantu, takubadi muntu umunenka a kukumbana n’abo mwanda wa mô, anka bantu babebatumbikile ; 14 na bakumine babakile kutentekyelwa bungi kwi Fumu na balume na bakashi ; 15 bibabatushishe basha masungu munda mw’eshinda, babebatule pa sala na pa matanda, biakupona mungi abo sunga mwesheshi wa Pita, pakidi’ye papa. 16 Na kibumbu kabidi kibakumbene kia mu mpata yi pepi na Yelusaleme, babatwala basha masungu na bantu babafinibwa kwi bikudi bia mako ; na babapashiswe bungi bwabo.

17 Na tshite mukata baimene na bantu boso babadi n’aye ba mushindo wa baSaduki, na babaushiswe kusumina, 18 babakwatshile batumibwe na babebatweshe mu shibo ya lukano, 19 Anka mwangele a Fumu bashitwile kibelo kia shibo ya lukano ku bufuku, bebalombwele pasha eshi, 20 Nukemane, nwambe bantu munda mwa tempelo mayi oso a moyo’u. 21 Pababapushishe, babatwele mu tempelo ku na mashikashika bwè, na babalambukishe. Na tshite mukata bafikile na bantu babadi n’aye na babaitanyine kakonge na bungi bwa bukulu bwa bana ba Isalele, na babatumine ku shibo ya lukano, eshi, bafwishibwe. 22 Anka pabafikile tupalai, babadi tabebasañana mu shibo ya lukano, na babalukile, na babambile’shi, 23 Tubasañana shibo ya lukano mushite nkô nkô, na balami baimene ku kibelo ; anka pabatushitula, tatwibasañane muntu munda. 24 Pababapushishe mayi â, tshite, na kapitene ka tempelo, na batshite bakata babadi na binangu bibidi ku mwanda wabo, mwakutama mwanda wawa. 25 Na muntu bafikile mu kwibalungula’shi, Talanga, balume banubatule mu shibo ya lukano be mu tempelo, baimene na bakwete kulambukisha bantu. 26 Na kapitene ka tempelo kabayile na tupalai, na bebafwishishe kushi na ngofu, mwanda ubabatshine bantu, tala bedibwa mabwe. 27 Na pababadi babebafwisha, babebatule ku mpala a kakonge na tshite mukata bebaipwishe’shi, 28 Tubenulangile mulango na ngofu’shi, tanulambukishanga mwishina diadia ; na talanga, nubausha Yelusaleme na kulambukisha kwenu, anupangisha kwituponesha mwanda wa mase a muntu yawa.

29 Anka Pita na batumibwe babalulwile’shi, Kwi kalolo kukokyela Efile Mukulu, kasha bantu. 30 Efile Mukulu a bashetu babushishe Yisu, anubaipaile’nwe, nubamupudikile ku mutshi. 31 Aye, Efile Mukulu bamukamishe n’easa diaye dibalume, mwembo na mupashani, ngi kupa bena Isalele kwialusha kwa binangu na kulekyelwa kwa mabi. 32 Atwe namu be batêludi ba mianda yaiya, na Muwa kabidi wi selele, abapa Efile Mukulu bantu abamukokyela. 33 Anka’bo, pababapushishe, babatshibilwe kwishimba na babetentekyeshene binangu ngi kwibaipa.

34 Anka muntu umune, muFadishi, eshina diaye, Ngamadiele, mulambukishi a mwiya banemekyelwe kwi bungi bwa bantu, baimene ku kakonge, na bambile’shi, Batushe balume kapindji. 35 Na bebambile’shi, Bantu ba Isalele, nudimukye ku mwanda wa bantu baba, ku mutwe wa bintu bitànudidi kukita. 36 Kwibedi kwa ano mafuku â kubebwele Teudasa, beyakwile nabene’shi, e muntu mukata ; kibumbu kia bantu babakumbene n’aye lutshi lwa nkama ina ; nabene baipailwe, na bantu boso babamukokyele babapalakyeswe, babashimine nya. 37 Kunyima kwaye kubebwele Yudashi mwina Ngadile ku mafuku abababadikile bantu mbadi, basalulwile bantu bamulonde ; aye namu bafwile, na bantu boso babamukokyele babapalakyene pâ. 38 Binobino namu ami nenulungula’shi, Nukatukye kwi bantu baba nwibalekyele ; su bîni binangu su kwîni kukita kutàkudi n’eshina munda mwa bantu, kwanashimibwe ; 39 anka ekale akwikala kwi Efile Mukulu, tanwanaukye kwibaisha, tala nwasañanibwa nubalu n’Efile Mukulu. 40 Na babamupushishe eyi diaye, na pababadi babaitanyina batumibwe, babebakupile, babebalangile mulango’shi, tabakulanga mwishina dia Yisu, na babebalekyele. 41 Biabia babakatukile ku mpala a kakonge, bakwete kusepela mwanda ubababadikibwa bapwandjikile na kupeshibwa ku mutwe w’Eshina. 42 Na ku nguba oso, ku tempelo na ku shibo, babadi tabalekyele kulambukisha na kulungula’shi, Yisu e Kalestu.

 

Chapitre 6

1 Anka ku mafuku aâ, bibafimine beyi be bungi, kubaunaunine bena Yuda ba ku Ngidiki mwanda wa ben’Ebeleo, ku mutwe wa bakashi ba bafwe babo babayilwakene ku kiabeno kia mafuku oso. 2 N’ekumi na babidi, pababaitanyine kibumbu kia beyi kwabadi, babambile’shi, Tabibuwa, atwe kushila eyi di’Efile Mukulu, ngi kufubila mesa. 3 Biabia bakwetu, nusangule balume musambobidi be n’enu, basha mashina e buwa, baule na Muwa-wi-selele na bukalabwino, batwanatule ku mufubo’u ; 4 anka’twe twanaubile na kuteka na mufubo w’eyi. 5 N’eyi dibasepeleshe kibumbu bungi bwakio ; na babasangwile Stefano, mulume mûle na kukumina na Muwa-wi-selele, na Fidipi, na Polokolo, na Nikanôlo, na Temono, na Pamenasa, na Nikolao, mwikuminisheni na bena Yuda a ku Anteoko, 6 Babebatule ku mpala a batumibwe ; na pababadi babatekye, babatentekyele masa abo kunundu kwabo.

7 N’eyi di’Efile Mukulu dibakilekile, na lubadi lwa beyi ba ku Yelusaleme lubatamiswe kîya, na kibumbu kikata kia batshite babakokyele kukumina.

8 Stefano namu, mûle na ntalo na ngofu, bakitshine bipaso na bilailo bikata kwi bantu.

9 Anka bamo babaimene, basha kitumbwilo akitanyinibwa kitumbwilo kia baLebetshini, na baKulene, na baAlesandalea, na bena Kidikia, na bena Asia, babele na Stefano mpaka. 10 Na babadi tabauku kulwa na bukalabwino na Muwa bubakwile’ye nabo. 11 Kunyima babapele bantu fiko, babambile’shi, Tubamupushishe kwete kubiandwila Mosese n’Efile Mukulu mayi a mabiandubiandu. 12 Na babasanishe bantu na bakulu na bafundji ba mikanda, na babakamukwatshile na babamufwishishe ku mwanda. 13 Na babatule batêludi ba malupa babambile’shi, Au muntu tamulekyele kwakula mayi abi mwanda wa kibalo’ki ki selele na mwiya ; 14 mwanda watubamupusha kwete kwakula’shi, Yisu yawa a ku Nasalete anashimishe kibalo’ki, anatentule muswelo yibetulekyele Mosese.

15 Na bungi bwabo bwa bantu babashalele ku mwanda, babamutale kânana, babamwene lukyebo lwaye bu lukyebo lwa mwangele.

 

Chapitre 7

1 Na tshite mukata bambile’shi, Bintu’bi abikala biabia su ? 2 Aye bambile’shi, Bakwetu na bayaya, nupushe, Efile Mukulu a kilengo bamwekyele kwi shetu Abalami pabaikyele’ye mu Mesopotamia, kwibedi kubaikyele’ye mu Alana, 3 na bamwambile’shi, Tuka mu mapia obe, kwi kifuko kiobe ; fika ku mapia ananakuleshe. 4 Aye namu bakatukile ku mapia a bena Kaladia, na bashele mu Alana ; n’Efile Mukulu bamukashishe kwakwa, pabadi shaye bafu, kufika ku mapia â anwikala’nwe binobino. 5 Na badi tamupa bupiani mwamwa, kasha sunga kiashino kia lwao lwaye ; na bamulaile kilai kia kumupabo, mapia aye na a bana baye kunyima kwaye, pabadi ki tena mwana. 6 N’Efile Mukulu bakwile biabia’shi, Bana baye bakwikala beni mu mapia abene, na bakwibaisha ku bupika, na bakwibafina mpeshi nkama ina ; 7 n’Efile Mukulu bambile’shi, Nanamweshe eumbo dianebaishe ku bupika ; na kunyima kwa bintu biabia, banatukye mu kumfubila mu kibalo kino.

8 Na basambikile n’aye esambi dia kusadibwa ; biabia batandjile Isaka na bamusale kwifuku dia mwanda ; na Isaka batandjile Yakobo, na Yakobo batandjile bayaya betu ekumi na babidi. 9 Bayaya namu babapushishe Yosefe kakonya, babamuudishe kwenda ku Etshipito. N’Efile Mukulu baikyele n’aye, 10 na bamuposwele mu biongwa biaye bioso, bamupele kâ na bukalabwino ku meso a Faloa, fumu a Etshipito ; aye namu bamukishishe kwiulu kwa Etshipito na kwa bungi bwa shibo yaye.

11 Anka kipupa kia sala kibafikile ku bungi bwa kipia kia Etshipito na kia Kyenene, na kiongwa kingi, na bashetu babadi tabasañana biâshi. 12 Anka pabapushishe Yakobo’shi, mebele ekudi mu Etshipito, batumine bashetu kwibedi ; 13 na ku diakabidi kubaleseswe Yosefe kwi benaye, na kifuko kia Yosefe kibaukilwe kwi Faloa. 14 Yosefe namu batumine mu kwitanyina shaye Yakobo kwadi, na bungi bwa kifuko kiaye, mapala makumi musambobidi na mapala atano. 15 Na Yakobo balalele ku Etshipito, na bafwile, aye na bashetu, 16 na babatwelwe ku Shekyeme, babatulwe namu mu kilele kibaule Abalami ku mûlo wa makuta kwi bana ba Amolo ku Shekyeme.

17 Anka pabafikile kipindji kia kilai pepi kibambile Efile Mukulu Abalami, bantu babafimine na babetandene bungi mu Etshipito, 18 bibaimene mungi fumu kwiulu kwa Etshipito shaukile Yosefe. 19 Yawa bakitshinine eumbo dietu na malupa, bafinafinanga bashetu, basumbule bana babo tabekala na moyo. 20 Penipapa pabatandjilwe Mosese, badi na ntalo ku meso ’Efile Mukulu, balamwine mieshi isatu mu shibo ya shaye. 21 Pabasumbwilwe’ye namu, mwana-mukashi a Faloa bamwatshile na bamulele ekale mwanaye. 22 Na Mosese balambukiswe bukalabwino bwoso bwa bena Etshipito, na badi na ngofu yi bungi ku mayi aye na ku mikitshino yaye. 23 Na pabaikyele’ye na mpeshi yaye makumi ana, mwishimba diaye mubafikile kinangu kia kwenda mu kutala benaye, bana ba Isalele ; 24 na pabamwene’ye muntu tàkolomonebwa, bamukalwile, baobwele yawa bafinwe, na baipaile mwina Etshipito. 25 Mwanda ubatentekyeshe’ye benaye abauku’shi, Efile Mukulu tàdi ebapasha kwiasa diaye. Anka babadi tabauku.

26 Ku nguba akabidi namu kubelesese’ye nabene kwabadi pababelwilene, na badiakwibashadika talala eshi, Balume, anwe be bana ba yaya umune, kukini anwifinena ? 27 Anka yawa badi kwete kufina mukwabo bamukumbile’shi, Nani bakutulu fumwetu su mwisambidi etu ? 28 Obe odidi kungipa bu biboipaile mwina Etshipito maloba ? 29 Na Mosese basukile p’eyi diadia, bayile mu kwikala mweni mu kipia kia Midiana, mubatandjile’ye bana babidi.

30 Pabadi namu mpeshi yibakidi makumi ana, mwangele bamwekyele kwadi mu mapia a kabalala a ku mwenge wa Sinai, mu mwididi wa kalo mwifufu. 31 Na pabamwene Mosese, bapule pa kumona ; na pabesesele pepi mu kutala pabafikile eyi dia Fumu’shi, 32 Ami n’Efile Mukulu a bashobe, Efile Mukulu a Abalami, na a Isaka, na a Yakobo. Na Mosese basushile, batshine kutala. 33 Fumu namu bamulungwile’shi, Angula sabato ku ngao yobe, mwanda wi kibalo kiboimana senga yi selele. 34 Ne mumone eyendo kufinibwa kwa bantu bande be mu Etshipito, ne mupushe kwiyalashena kwabo, ne mwikye namu mu kwibaposola ; binobino, fwa, nanakutume ku Etshipito.

35 Mosese yawa ababapele’shi, Nani bakutulu fumu na mwisambidi, Efile Mukulu bamutumine, aye ekale fumu na muposodi kwi mwangele bamwekyele kwadi mwifufu. 36 Yawa bebatushishe, pabadi bakitshi bilailo na bipaso ku kipia kia Etshipito, na ku Mema Amonga, na ku mapia a kabalala mpeshi makumi ana. 37 Aye ngi Mosese yawa bambile bana ba Isalele’shi, Efile Mukulu anenukamishishe mudimuni kwi bakwenu bu’mi nabene. 38 Yawa ngi’ye badi mu kakonge mu mapia a kabalala, na mwangele bakwile n’aye ku mwenge wa Sinai, na bashetu ; batshile milungwilo ya moyo ya kwitupa’twe ; 39 shimukokyele bashetu, anka babamukumbile kwabadi na babalukile ku Etshipito ku mashimba abo, 40 babambile Alono’shi, Etupangile nkishi yanende kwibedi kwetu ; mwanda wa Mosese yawa, betutushishe mu kipia kia Etshipito, tatûku kini kibamupono. 41 Na babapangile ñombe ku mafuku aâ, na babatambikile nkishi elongo, na babasepelele mikitshino ya masa abo.

42 Anka Efile Mukulu beyalwile, bebashile bafubile kibumbu ki’eulu ; bu bibafundjilwe mu mukanda wa badimuni’shi, Ta nubantambikile’mi nyama yipe na malongo ashîkye mpeshi makumi ana mu mapia a kabalala, kifuko kia Isalele ? 43 Abiabia nubebosheshe shibo ya mbwisha ya Moloko, na lwenyene lwa nkishi Lefana, mafwanika anubapangile ngi kwiyeshingila ; na nanenu-undule mpa na ku mpala kwa Babelono.

44 Bashetu babadi na shibo ya misokya ya kitêlwilo mu mapia a kabalala, bu bibakwile yawa balungwile Mosese’shi, eipange bu efwanika dibamwene’ye ; 45 shibo yibatweshe bashetu pabo kabidi na Yoshua, pababapiene maumbo ababingile Efile Mukulu ku mpala a bashetu mpa na mafuku a Dafidi.

46 Yawa bamwenwe na kâ ku meso Efile Mukulu, na baipwishe wa kukimbila Efile Mukulu a Yakobo shibo. 47 Anka Solomono bamwibakile shibo. 48 Anka Efile Mukulu a kwiulu tekala mu shibo yibapangibwa ku masa ; bu bibamba mudimuni’shi, 49 Eulu di lupunasulu lwande na senga yi kasawilo ka ngao yande ; Fumu bamba’shi, nwanangibakile shibo kini ? Kwikuni namu kwi kibalo kia kwikisha kwande ? 50 Ta n’easa diande dibakitshi bintu biabia bioso ?

51 Anwe basha shingo bukopo, basha minyonga kwishimba na ku matwi, anwe anulwiya na Muwa-wi-selele mafuku oso, bu bibakitshine bashenu, ta n’anwe kabidi. 52 Nani ekudi a badimuni ashimukolomone bashenu ? Babaipaile namu abo babalungulanga kwibedi wa kufika kwa yawa a kalolo, anubaikala’nwe binobino bapani na bashishi ; 53 babata mwiya uloñamise kwi bangele, na tanwibeulame nya.

54 Pababapushishe mianda yaiya babatshibilwe ku mashimba, na babamubayile mayo. 55 Anka’ye mûle na Muwa-wi-selele, batale kwiulu kânana, bamwene kilengo ki’Efile Mukulu, na Yisu mwimane kwiasa di’Efile Mukulu dibalume, 56 na bambile’shi, Talanga, namono eulu dishitulwe, na Mwana a Muntu mwimane kwiasa di’Efile Mukulu dibalume. 57 Anka babâbile n’eyi dibukopo, na babashikile matwi abo, na babamukutukile bosoboso ; 58 na babamutushishe kàshi ka lupata, na babamwele mabwe. Na batêludi babafungile bilamba biabo ku ngao ya songwalume batemunwe’shi, Saulu.

59 Na babele Stefano mabwe, kwete kwabila Efile Mukulu, na kwamba’shi, Fumu Yisu, ata kikudi kiande.

60 Na bakunamine manwi pashi, bâbile n’eyi dibukopo’shi, Fumu twibanyine kwini kulwisha’ku. Pabadi namu mwambe biabia balele tulo.

 

Chapitre 8

1 Na Saulu bakuminine kwipaibwa kwaye.

Ku nguba yawa kubabangile kukolomona kwi bungi, mwanda wa kakonge kabadi mu Yelusaleme ; na babapalakyeswe bungi bwabo pâ mu kipia kia Yudiya na Samadia, kushi batumibwe. 2 Na bantu ba kalolo babashikile Stefano, babamudile malo e bungi. 3 Anka Saulu basâsile kakonge, batwele mu shibo yoso, bakakile balume na bakashi, na bebatweshe mu shibo ya lukano.

4 Abo namu babapalakyeswe babatembele mpata, be mu kulungula eyi. 5 Na Fidipi balalele ku lupata lwa Samadia, bebalungwile wa Kalestu. 6 Na bibumbu bibalamine bintu na kinangu kimune bibakwilwe kwi Fidipi, pababapushishe, na pababamwene bilailo bibakitshine’ye. 7 Mwanda ubatukile bikudi bia mako kwi bantu bangi babadi nabio, bakwete kwâba n’eyi dibukopo ; na bantu bangi babadi na lunkalabe, na basha bilema, babapashiswe. 8 Na ku lupata lwalwa kubadi mulô wi bungi.

9 Anka muntu umune badiko, eshina diaye, Shimono, babukanga lubuko ku lupata kalakala, na bapudishanga eumbo dia Samadia, beyakwidile’shi, nabene e mukata : 10 ababapushanga bosoboso, mpa na mukinga mpa na mukulu eshi, Yawa e ngofu y’Efile Mukulu aitanyinibwa’shi, Yikata. 11 Na babamutale mwanda ubebapudishe’ye kipindji kila ku lubuko lwaye. 12 Anka pababakuminine Fidipi kwete kulungula mukandu wi buwa wa bufumu bw’Efile Mukulu na w’eshina dia Yisu Kalestu, babambikilwe, na balume na bakashi, 13 Na Shimono bakuminine nabene kabidi ; na pabadi mwambikwe, bashele na Fidipi ; na pabamwene’ye bilailo na mikitshino yikata ya ngofu yibakitshinwe bapule kila.

14 Pabapushishe batumibwe babadi ku Yelusaleme, eshi, Samadia bata eyi di’Efile Mukulu, babebatumine Pita na Yoano ; 15 abo, pababadi babalala, babebatekyele bate Muwa-wi-selele, 16 mwanda washimupone’ye kunundu kwa muntu oso abo nya, anka babambikilwe mwishina dia Fumu Yisu. 17 Kunyima babatentekyele masa abo kunundu kwabo, na babatshile Muwa-wi-selele. 18 Anka pabamwene Shimono ku kutenteka kwa masa a batumibwe kubapebwa Muwa-wi-selele, bebalongele makuta 19 eshi, Mpenge’mi kabidi bukome bwabwa, biakwata muntu oso Muwa-wi-selele antenteka masa. 20 Anka Pita bamulungwile’shi, Makuta obe afwe n’obe, mwanda ubopangisha kwata elongo di’Efile Mukulu ku makuta. 21 Twina kipindji su kipèse ku mwanda’u, mwanda ushi eshimba diobe na kalolo ku mpala ’Efile Mukulu. 22 Biabia emweshe nabene mwanda wa bwîni bubi bwobe, tekanga Fumu, su pangi kinangu kia eshimba diobe kianakulekyelwe ; 23 mwanda wankumono wekala mu sumini ya bulo na mu mushinga wa kulwisha. 24 Na Shimono balulwile’shi, Nuntekyele kwi Fumu, bishakumpona mwanda umunenka wa mianda yanubakula.

25 Biabia pababadi babatêlula, na babakula eyi dia Fumu, babalukile ku Yelusaleme, na babalungwile mukandu wi buwa mu mpata yingi ya bena Samadia.

26 Anka mwangele a Fumu bambile Fidipi’shi, Imana, nda ku lupèse lwa Sudu, mwishinda dia kwalala ku Yelusaleme kwenda ku Ngasa ; kwakwa kwi mapia a bisumanga. 27 Na baimene na bayile. Na talanga, mwina Eteopia, Etungula, kilolo kikata mûshi mwa Kandaki, fumu-mukashi a bena Eteopia, balamine mono yaye yoso, badi mufikye ku Yelusaleme mu kwishingila ; 28 badi tàluka, mushale pa kitwalo kiaye ; kwete kubala mudimuni Esaya. 29 Na Muwa bambile Fidipi’shi, Esesele, okumbane na kitwalo kiakia. 30 Na Fidipi bayile lubilo, bamupushishe kwete kubala mudimuni Esaya, na bambile’shi, Opatula namu mwanda wobala ? 31 Aye’shi, Anamini nampatula, kushi muntu a kundesha ? Na batekyele Fidipi, akanke ashale n’aye. 32 Mbalo namu ya mukanda w’Efile Mukulu yibabale’ye ngii’shi, Balombolwe bu mukoko ku kipailo ; na bu bi mwana a mukoko kamama ku mpala a mukulushi a moa, ngi bibadi’ye, badi tamamuna mukanwa mwaye. 33 Ku kwishibwa kwaye kubakashiswe kimu kiaye ; kifuko kiaye nani anekibadikye ? Mwanda ubakashibwa moyo waye pashi,

34 N’Etungula balulwile Fidipi’shi, Ndungule namu, wani ubakula mudimuni biabia ? waye nabene su wa mungi muntu ? 35 Na Fidipi babulwile mukanwa mwaye, babangile pa mukanda wawa, na bamulungwile wa Yisu. 36 Na pababayile mwishinda, babafikile pabadi mema ; n’Etungula bambile’shi, Talanga, mema ; kini akimbamba ntshiambikibwe ? 38 Na bambile’shi, kitwalo kimane ; na babalalele munda mwa mema na Fidipi n’Etungula, na bamwambikile. 39 Na pababâbukile mu mema, Muwa a Fumu bashimishe Fidipi ; n’Etungula tamumone kabidi nya, mwanda ubayile’ye mwishinda diaye na mûlo. 40 Anka Fidipi bafiulukile ku Asato ; na pabatembele’ye, balungwile mukandu wi buwa mu mpata yoso, bibafikile’ye ku Kyesadia.

 

Chapitre 9

1 Anka Saulu, kiapwila muwa wa kufuna na kushisa mwanda wa beyi ba Fumu, bayile kwi tshite mukata, 2 na bamutekyele mikanda ya kwenda nayo ku Damasako ku bitumbwilo ; eshi, su asañana bantu ba bash’eshinda diadia, su balume su bakashi, ebafwishe banye ku Yelusaleme. 3 Pabayile’ye namu, bafikile pepi na Damasako ; n’etata dibatembele bukidi padi dia munda mw’eulu ; 4 na bapone pashi, na bapushishe eyi dibamwambile’shi, Saulu, Saulu, kukini konkolomona ? 5 Bambile’shi, Obe eni, Fumu ? Aye’shi, Ami ne Yisu, okolomona’be. 6 Anka imana, twela munda mwa lupata, mwanakulungudibwe modiakukita. 7 Anka bantu babayile n’aye babaimene nyâ, babapusha eyi, anka tabamone muntu. 8 Na Saulu bebwele pashi, na pabamwaminwe meso aye badi tamono kintu ; na babamulombwele kwiasa, na babamufwishishe ku Damasako. 9 Na badi mafuku asatu kushi kumona, badi tadi, tamono. 10 Ku Damasako namu kubadi mwiyi eshina diaye, Anania. Fumu bamwambile mu tulo’shi, Anania. Aye’shi, Talanga, namino, Fumu. 11 Na Fumu bamulungwile’shi, Imana, nda ku musê awitanyinibwa’shi, Susa, kimba muntu mu shibo ya Yudashi, aitanyinibwa’shi, Saulu, mwina Taso ; talanga, aye kwete kuteka, 12 bamono muntu aitanyinibwa’shi, Anania atwele, atenteka easa diaye kunundu kwaye, amone. 13 Anka Anania balulwile’shi, Fumu ne mupushe kwi bantu bangi wa muntu yawa, mubakitshinine’ye bena selele bobe bubi bungi ku Yelusaleme ; 14 kuno namu kwadi na bukome bwa batshite bakata, bwa kwanya bantu boso ababile eshina diobe. 15 Anka Fumu bamulungwile’shi, Nda, mwanda wadi kipulu kisangulwe kiande, ngi kutwala eshina diande ku mpala a maumbo, n’a bafumu, n’a bana ba Isalele ; 16 mwanda wanamuleshe mwanakumbile’ye eshina diande kukumba kwi bungi. 17 Na Anania bayile na batwele munda mwa shibo ; batentekyele masa aye kunundu kwaye na bambile’shi, Mwinami Saulu, Fumu bantumu, Yisu, bamwekyele kodi mwishinda mubofikile, biodiakumona, na biodiakûshibwa na Muwa-wi-selele. 18 Na ku meso aye kubapone bukidi bu mamba, na bamwene ; baimene namu bambikilwe ; 19 batshile biâshi, na bepushishe ngofu. Na baikyele amo mafuku na beyi babadi mu Damasako. 20 Mu bitumbwilo namu mubalungwile’ye bukidi wa Yisu’shi, E Mwana ’Efile Mukulu. 21 Na bungi bwabo babapushishe babapule, babambile’shi, Ta n’aye baipanga bantu mu Yelusaleme ababile eshina diadia, bafikile kuno mu kwibafwisha banye kwi batshite bakata ? 22 Anka Saulu bakalabele na ngofu yi bungi, batongola bena Yuda mianda babadi ku Damasako, balesese’shi, Yawa e Kalestu.

23 Pabadi mafuku e bungi abakidi namu, bena Yuda babayile lukuku mwanda wa kumwipa. 24 Anka kibutamino kiabo kibaukilwe kwi Saulu. Babatale bitwelo kabidi kanya na bufuku biabadiakumwipa ; 25 anka beyi babamwatshile ku bufuku, na babamutushishe pa mudimba wa lupata, babamwalashe mu kisele.

26 Pabafikile’ye ku Yelusaleme bakimbile kulamata kwi beyi, na babamutshine bungi bwabo, babadi tabakumina’shi, e mwiyi. 27 Anka Banabasa bamwatshile, bamufwishishe kwi batumibwe, na bebalungwile mubamwene’ye Fumu mwishinda, bakwile n’aye ; mubalungwile’ye n’eshimba ku Damasako mwishina dia Yisu. 28 Na badi n’abo na kutwela na kutuka ku Yelusaleme, 29 balungwile n’eshimba mwishina dia Fumu. Bakwile namu na belele mpaka na bena Yuda ba ku Ngidiki ; anka’bo babakimbile kumwipa. 30 Pabaukile banikye biabia, babamufwishishe ku Kyesadia na babamutumine kwenda ku Taso. 31 Biabia kakonge kabadi na talala, ku bungi bwa Yudiya na Ngadile na Samadia, na kabaibakilwe ; kabatambukile namu mu mô wa Fumu, na mu kisendelo kia Muwa-wi-selele, kabatamiswe.

32 Na pabadi Pita mu kutemba bungi bwa mapia, balalele kabidi kwi bena selele babaikyele ku Leda. 33 Na basañene muntu kwakwa, eshina diaye Ainea, badi mulale ku lusala mpeshi mwanda, badi sha lunkalabe. 34 Na Pita bamulungwile’shi, Ainea, Yisu Kalestu akupasha : ebwe, ala lusala lwobe. Na bebwele bukidi. 35 Na bungi bwabo babaikyele ku Leda na ku Salono babamumwene, na babeyalwile kwi Fumu.

36 Ku Yopa namu kubadi mwiyi-mukashi, eshina diaye, Tabita, ngi’shi, Dôkasa (kibwelelo’shi, Kasha) ; yawa bakalabele na mikitshino yi buwa na mikitshino ya lusa yibakitanga’ye. 37 Na bakumbile busungu ku mafuku aâ, na bafwile ; na pababadi babamusula babamuladisha mu shibo ya kwiulu. 38 Na mwanda ubadi Leda na Yopa pepi, beyi, pababapushishe’shi, Pita e kwa, babatumine balume babidi mu kumuteka’shi, Topishanga kufika kwatudi. 39 Na Pita bebwele na bayile n’abo ; na pabadi mufikye, babamukamishe mu shibo ya kwiulu ; na bungi bwa bakashi ba bafwe babaimene padi, bakwete kudila mpolo, na babamulesese mitwelo na bilamba bibakitshine Dôkasa pabadi’ye n’abo. 40 Anka Pita bebatushishe bungi bwabo, bakunamine manwi pashi, na batekyele ; beyalwile namu kubadi mufwe, na bambile’shi, Tabita, buka. Na babulwile meso aye na pabamwene’ye Pita, bashalele. 41 Na bamwolwele easa diaye, bamwibosheshe ; na pabadi baitanyina bena selele na bakashi ba bafwe, bamulesese atala. 42 Na mukandu ubapushiswe mu bungi bwa Yopa, na bantu bangi babakuminine Fumu. 43 Na bashele mafuku angi mu Yopa kwa Shimono mwinishi a misokya.

 

Chapitre 10

1 Ku Kyesadia kubadi muntu, eshina diaye, Kôneleo, kapalai ka kibumbu kia masalai akitanyinibwa’shi, kia Italea ; 2 sha kalolo, batshine Efile Mukulu na bungi bwa shibo yaye, bapele bantu malongo a lusa e bungi, na batekyele mafuku oso. 3 Bamwene biya mu kilotwa, pa sa ya kitèma ya kanya, mwangele ’Efile Mukulu tàtwele kwadi, bamwambile’shi, Kôneleo. 4 Aye namu bamulamatshishe meso, na batshine mô, bambile’shi, Kini, Fumu ? Bamulungwile’shi, Nteko yobe na mikitshino yobe ya lusa yibakanka kiebukilo ku mpala ’Efile Mukulu. 5 Binobino namu tuma bantu ku Yopa mu kwata Shimono, ena dingi eshina, Pita. 6 E pa kibundji kia Shimono mwinishi a musokya, ena shibo yaye ku kyese kia mema akata. 7 Pabadi mwangele balungula n’aye bakatuka, baitanyine bafubi babidi ba shibo yaye, n’esalai dia kalolo dia bantu babamufubile mafuku oso ; 8 na pabadi bebabwelela bintu bioso, bebatumine ku Yopa.

9 Maloba namu, pababayile ku lwendo lwabo, na babafiki pepi na lupata, Pita bakamine kunundu kwa shibo mu kuteka, pa sa yakasamombo. 10 Na bapushishe sala, badile kudya ; anka pababatekyele, aye bamwene bu kilotwa kia tulo ; 11 na bamwene eulu dishitulwe, na kintu kikata kibaiki, bu mbwisha yikata, yibaishibwa pashi pa matungi ayo ana ; 12 kibadi nyama yoso munda ya mikolo yina, na bintu abilandala pashi, na bioni bia kwiulu. 13 N’eyi dibafikile kwadi’shi, Imana Pita, ipa, dyanga. 14 Anka Pita’shi, Ayoyo, Fumu, mwanda washandjile kintu nya kia bisumanga su kia mako. 15 N’eyi dibafikile kwadi diakabidi’shi, Bintu bibasula Efile Mukulu, obe totemunanga’shi, bia bisumanga. 16 Biabia bibakitshinwe mashisa asatu, na kintu kibatshilwe bukidi munda mw’eulu.

17 Pabadi Pita kiatentekyesha binangu munda, bia kilotwa songo yakio kibalotanga’ye, talanga, bantu babatuminwe kwi Kôneleo, babakimbi shibo ya Shimono, babaimene ku kibelo, 18 babele eyi, babaipwishe su Shimono aitanyinibwa’shi, Pita ekudi. 19 Na pabatentekyeshe Pita kilotwa binangu, Muwa bamulungwile’shi, Talanga, bantu basatu abakukimbi. 20 Anka imana, alala, okumbane n’abo kushi kwifunyafunya, mwanda wanebatumu ami nabene. 21 Pita namu balalele kwi bantu, na bambile’shi, Talanga, ami ngi yawa anukimbi ; mwanda wanufwila wi namini ? 22 Na babambile’shi, Kôneleo, kapalai, sha kalolo atshina Efile Mukulu, batêlulwilwe kwi bungi bw’eumbo dia bena Isalele, baleseswe kwi mwangele a selele akwitanyine ku shibo yaye, apushe mayi kodi. 23 Biabia ngi bibebatweshe munda na bebapangishe mwamwa. Maloba babukile, bayile n’abo, na bangi banikye ba ku Yopa babayile n’aye. 24 Maloba babatwele mu Kyesadia. Na Kôneleo bebatengele, baitanyina bifuko biaye, na bakuku baye. 25 Pabadi Pita kwete kutwela, Kôneleo bafumankyene n’aye bapone pashi, bamwishingile. 26 Anka Pita bamwibosheshe’shi, Imana, ami kabidi ne muntu ami nabene. 27 Batwele namu, kwete kwilungushena n’aye, na basañene bangi babakumbana. 28 Na bebalungwile’shi, Anwe anûku’shi, takupwandjikila na mwiya, mwina Yuda kwilamatshishena su kwikumbashena na mwina dingi eumbo, anka Efile Mukulu tàpwile kundesa’mi, tshitanyinanga muntu oso eshi, muntu a bisumanga su a mako. 29 Biabia kabidi, binangitanyinibwa, nafiki kushi kwela mpaka. Nangipusha namu, kukini nubangitanyina ? 30 Na Kôneleo eshi, Mafuku abakidi ananka, nekalanga mushile biâshi mpa na sa yino, na pa sa ya kitèma nekalanga mu kuteka mu shibo yande ; na talanga, muntu aimananga ku mpala ande na mbwisha ya kilengo kilangalanga, 31 bambile’shi, Kôneleo, luteko lwobe lubapushibwa, na mikitshino yobe ya lusa yibatentekyeshibwa binangu ku mpala ’Efile Mukulu. 32 Biabia tuma ku Yopa, mu kwata Shimono aitanyinibwa’shi, Pita ; ashala mu shibo ya mwinishi a misokya ku kyese kia mema akata. 33 Binantumine kodi bukidi, n’obe bokitshi biya pa kufika. Biabia tàtudi kuno boso ku mpala ’Efile Mukulu, ngi kupusha bintu bioso bibakwambibwa kwi Efile Mukulu.

34 Na Pita bamamwine mukanwa mwaye na bambile’shi, Nashingula eyendo’shi, Efile Mukulu te mulamuni a bantu nya, 35 anka kwiumbo dioso, muntu amutshina, n’akita na kalolo, ena kâ ku mpala aye. 36 Eyi dibatumine’ye kwi bana ba Isalele, dia kulungula talala kwi Yisu Kalestu, (aye ngi Fumu a bantu boso), — 37 nubauku mwanda wawa, ubapalakana mu bungi bwa Yudiya, ubabangile ku Ngadile kunyima kwa kwambikwa kubalungwile Yoano ; 38 wa Yisu a Nasalete ; mubamufikinyine Efile Mukulu na Muwa-wi-selele na ngofu ; na bakile mu kukita buwa, na kupasha bantu boso babafinwe kwi diabolo ; mwanda ubadi Efile Mukulu n’aye. 39 Atwe kabidi be batêludi ba bintu bioso bibakitshine’ye na mu kipia kia bena Yuda na ku Yelusaleme ; ababaipaile kabidi, babamupudika ku mutshi. 40 Yawa, Efile Mukulu bamubushishe kwifuku diakasatu bamupele amonebwe ku meso, 41 kasha kwi bantu boso, anka kwi basha bitêlwilo babasangwilwe kwibedi kwi Efile Mukulu, sunga’twe babadile na babatomene n’aye kunyima kubebwele’ye kwi bafwe. 42 Betulangile namu wa kulungula bantu, na wa kutêlula’shi, nabene ngi yawa abasangwilwe kwi Efile Mukulu ekale mwisambidi a bantu abatala na a bafwe. 43 Ku mwanda waye kubatêlulwile bungi bwa badimuni’shi, kwishina diaye, muntu oso amukumina anate kulekyelwa kwa mabi.

44 Pabadi Pita kiakula mayi â, Muwa-wi-selele bapone pa bantu boso babapushishe eyi. 45 Na bakumine ba basale babapule, babadi bafikye na Pita, mwanda ubasukumwinwe elongo dia Muwa-wi-selele pa maumbo kabidi ; 46 mwanda ubabebapushishe abakula na ndjimi, abatumbika Efile Mukulu. 47 Na Pita balulwile’shi, Muntu ekudi auku kupela mema, baba tabambikibwe babata Muwa-wi-selele bu’twe kabidi ? 48 Na bambile’shi, bambikibwe mwishina dia Yisu Kalestu. Kunyima babamutekyele ashale mafuku apela.

 

Chapitre 11

1 Na batumibwe na banikye babadi mu Yudiya babapushishe’shi, maumbo kabidi babata eyi di’ Efile Mukulu. 2 Na pabakankile Pita ku Yelusaleme, abo ba basale babelwilene n’aye’shi, 3 Botwele kwi bantu ba basha minyonga, bodile n’abo. 4 Anka Pita babangile, bebalumbulwile mianda’shi, Nandji mu lupata lwa Yopa kwete kuteka, 5 na namwene bu mu kilotwa kia tulo, kintu tàkiiki bu mbwisha mukata kibaishibwa mwiulu pa matungi ana, kibafikile sunga kwandji ; 6 binalamatshishe namu meso ande kwakwa nashingikile, na namwene nyama ya senga ya mikolo yina, na nyama ya mutamba, na bintu abilandala pashi, na bioni bia kwiulu. 7 Na napushishe kabidi eyi dikwete kuñamba’shi, Imana Pita, ipa, dyanga. 8 N’ami’shi, Ayoyo, Fumu ; mwanda ushimutwele kintu kia bisumanga su kia mako mukanwa mwande nya. 9 N’eyi dibalulwile diakabidi munda mw’eulu’shi, Bintu bibasula Efile Mukulu, obe totemunanga’shi, bia bisumanga. 10 Biabia bibakitshinwe mashisa asatu, na bungi bwayo yibakakilwe kabidi munda mw’eulu.

11 Na talanga, balume basatu babadiko bukidi ku shibo kunandji, babatumibwe kwandji ku Kyesadia. 12 Na Muwa bañambile wa kwenda n’abo kushi kwifunyafunya. Na banikye basamombo baba babayile n’ami kabidi, na tubatwele munda mwa shibo ya muntu yawa ; 13 aye namu betulungwile mubamwene’ye mwangele mu shibo yaye, baimene bamulungwile’shi, Tuma bantu ku Yopa, mu kwata Shimono aitanyinibwa’shi, Pita, 14 anakwambe mayi anapashibwe obe nao, obe nabene na bungi bwa shibo yobe.

15 Na panabangile kwakula, Muwa-wi-selele bebaponene kunundu, bu kunundu kwetu kabidi kwibediebedi. 16 Na nantentekyeshe eyi dia Fumu binangu, dibambile’ye’shi, Yoano bambikile na mema, anka’nwe nwanambikilwe na Muwa-wi-selele. 17 Su Efile Mukulu bebapele elongo diadia dibetupele’ye kabidi atwe, biatubakuminine Fumu Yisu Kalestu, ami nandji’ni badiakûka kubamba Efile Mukulu ? 18 Pababapushishe namu bintu biabia, babauminine, na babatumbikile Efile Mukulu’shi, Efile Mukulu namu bapela maumbo kabidi kwimwesha mwanda wa moyo.

19 Biabia abo babapalakyeswe ku kufinibwa kubafikile ku mwanda wa Stefano babakile mpa na ku Finiki, na ku Kupuloso, na ku Anteoko, mu kulungula eyi kwi bena Yuda bûpenka, kwi bangi nya. 20 Anka bamo babadi n’abo, bena Kupuloso, na bena Kulene, pababatwele mu Anteoko, babalungwile bena Ngidiki kabidi, bakwete kubwela mukandu wa Fumu Yisu. 21 N’easa dia Fumu dibadi n’abo, na bantu bangi babakuminine na babeyalwile kwi Fumu. 22 Na mukandu wabo ubafikile ku matwi a kakonge kabadi ku Yelusaleme, na babatumine Banabasa mpa na ku Anteoko ; 23 yawa, pabafikile’ye, bamwene ntalo y’Efile Mukulu, basepelele ; na bebambile bungi bwabo’shi, balamate kwi Fumu na kinangu ki’eshimba ; 24 mwanda ubadi’ye muntu e buwa mûle na Muwa-wi-selele na kukumina, na bantu bangi babatentekyelwe kwi Fumu. 25 Aye namu bayile ku Taso mu kukimba Saulu ; 26 pabadi bamusañana, bamufwishishe ku Anteoko. Biabia ku mpeshi mushima kubabakumbene mu kakonge, babalambukishe bantu bangi ; na ku Anteoko kwibedi kubabaitanyine beyi’shi, bena Kalestu.

27 Ku mafuku aâ kubalalele badimuni ku Yelusaleme kwenda ku Anteoko ; 28 umune baimene badi n’abo, eshina diaye, Angabusu, balesese kwi Muwa’shi, ku bungi bwa senga akwikala kipupa kia sala ki bubi, kibafikile ku mafuku a Kolôdyo. 29 Na beyi babatentekyeshe binangu, muntu oso ku kipwandjikisho kiaye, kia kutuma bintu kwi banikye babaikyele ku Yudiya, ngi kwibafubila ; 30 na babakitshine biabia kabidi, na babebitumine kwi bakulu ku masa a Banabasa na Saulu.

 

Chapitre 12

1 Penipapa pabaolwele Elodo fumu masa kukolomona bangi bena kakonge. 2 Na baipaile Yakobo, mukulu a Yoano ku lupète. 3 Pabamwene’ye biabia, bibasepelesha bena Yuda, bakabamba Pita kabidi. Â ngi mafuku a mampa ashi kiushilo. 4 Pabadi bamukwata, bamutweshe mu shibo ya lukano, bamulubwile kwi bibumbu bina bia masalai ananka ananka, ngi kumulama ; bapangishe kumutusha kwi bantu kunyima kwa Kikilo.

5 Biabia ngi bibalaminwe Pita mu shibo ya lukano ; anka nteko yibamutekyelwe kwi Efile Mukulu na kishima, kwi kakonge. 6 Na pabadidi Elodo kumutusha, ku bufuku bwabwa kubalele Pita tulo pankatshi pa masalai abidi, mushitshikye na nkano ibidi ; na balami ku kibelo babalamine shibo ya lukano. 7 Na talanga, mwangele a Fumu bafikile kwakwa, n’etata dibatembele mu shibo ; aye namu bakupile Pita lubafu, bamubushishe’shi, Ebwe bukidi. Na nkano yibaselemukile ku masa aye. 8 Na mwangele bamulungwile’shi, Fwala, anya sabato yobe. Na bakitshine biabia. Bamulungwile’shi, Tula mutwelo panundu, ondonde. 9 Na batukile, na bamulondele ; badi tauku’shi, mwi eyendo mubakitshinwe kwi mwangele, anka bapangishe’shi, bamono kilotwa kia mu tulo. 10 Pababadi babakidi kibumbu kia kwibedi na kiakabidi kia masalai, babafikile ku kibi kia kilonda kia kwenda ku lupata, kibebashitukile kinabene ; na babatukile, babalalele pa musê umune, na mwangele bamulekyele penipapa.

11 Pita namu, pabeshingulwile’ye, bambile’shi, Binobino nanguku eyendo’shi, Fumu batumu mwangele aye, bamposola kwiasa di’Elodo, na ku mutengelo woso wa bantu be bena Yuda. 12 Pabaukile’ye biya, bafikile ku shibo ya Madia, nyina a Yoano, ena dingi eshina, Maku, kubakumbene bantu bangi mu kuteka. 13 Pabakokwele’ye ku kibi kia kitwelo, songwakashi bafwile mu kupusha, eshina diaye, Loda. 14 Pabashingulwile’ye eyi dia Pita, badi tashitula kibelo mwanda wa mulô, anka bayile munda lubilo, na bambile’shi, Pita mwimane ku kitwelo. 15 Na babamulungwile’shi, Bopauka. Anka’ye bakwile na ngofu’shi, Kwi anka biabia. N’abo’shi, Kwi mwangele aye. 16 Anka Pita bakokwele-kokwele, na pababashitwile, babamumwene, na babapule kila. 17 Anka’ye bebapopeshe n’easa bekale talala, na bebalungwile mubamutushishe Fumu mu shibo ya lukano. Bambile namu’shi, Nulungule Yakobo bintu biabia, na banikye. Na bakatukile, bayile kungi kuntu.

18 Pabafikile kanya pabadi eunga dikabe kwi masalai mwanda wa Pita, kwikuni kubende’ye. 19 Pabadi Elodo bamukimbi na tamusañane, baipwishe balami songo ya mwanda, na bambile’shi, baipaibwe. Na balalele ku Yudiya, kwenda ku Kyesadia, na bashalele kwakwa.

20 Na bapushishe bena Tshile na bena Shidono sungu yikabe ; anka babafikile kwadi bosoboso, na pababadi babakuminisha Balasto, mulami a lusala lwa fumu, babatekyele talala, mwanda ubadishiswe mapia abo ku mapia a fumu. 21 Na kwifuku dibatemunwe, Elodo bafwele bifwalo bia bufumu, bashalele ku lupuna tenta, na bebapatulwile kipatulwilo. 22 Na bantu bababile’shi, Eyi di’Efile Mukulu, kasha dia muntu. 23 Na mwangele a Fumu bamukupile bukidi, mwanda washimupe’ye Efile Mukulu lutumbu, na badilwe kwi bifinyo, na bakòle lôsô.

24 Anka eyi di’Efile Mukulu dibatamine, dibetandene.

25 Na Banabasa na Saulu babalukile ku Yelusaleme, pababadi babapudisha mufubo wabo, babafwishishe n’abo Yoano ena dingi eshina, Maku.

 

Chapitre 13

1 Ku Anteoko namu, ku kakonge kabadi kwakwa, kubadi badimuni na balambukishi ; Banabasa, na Shimeono, baitanyinwe’shi, Ningele, na Lukio mwina Kulene, na Manene, bakuswe mu shibo yimune na Elodo, tetelaka, na Saulu. 2 Na pababafubile Fumu, be mu kushila biâshi, Muwa-wi-selele bambile’shi, Nundamwine Banabasa na Saulu mwanda wa mufubo unanebetanyina. 3 Pababadi namu babashidi biâshi, na babatekye, na babatenteka masa abo kunundu kwabo, babebalekyele.

4 Biabia abo, babatuminwe kwi Muwa-wi-selele, babalalele ku Selukia, na babasabukile kwakwa ku Kupuloso. 5 Pababadi ku Salamisi babalungwile eyi di’Efile Mukulu mu bitumbwilo bia bena Yuda, na babadi namu na Yoano mufubi abo. 6 Pababadi babatembe mu bungi bwa kisenga mpa na ku Pafo, babasañene muntu. mubuki, mudimuni a madimi, mwina Yuda, eshina diaye, Bayisu, 7 badi na mulopwe mukata Sengio Paulu, sha bukalabwino. Winiu baitanyine Banabasa na Saulu kwadi, badile kupusha eyi di’Efile Mukulu. 8 Anka Elumasa, mubuki, (mwanda wi kibwelelo ki’eshina diaye biabia), balwile n’abo, bakimbile kuumbakasha mulopwe mukata ku kukumina. 9 Anka Saulu, aitanyinibwa kabidi’shi, Paulu, mûle na Muwa-wi-selele, bamushingikile, 10 na bambile’shi, Obe mûle na madimi oso na malupa oso ; mwana a diabolo, mulwishi na kalolo koso ; tonolekyele kutentula eshinda di buwa dia Fumu ? 11 Binobino, talanga, easa dia Fumu di kwiulu kwobe, onwekale mpofu, tonomone nguba kipindji. Na mulemba ubamupône bukidi na mufito ; na bakunkile ngi kukimba bantu bamutantashe kwiasa. 12 Mulopwe mukata namu, pabamwene’ye mubakitshinwe, bakumine, bapule kulambukisha kwa Fumu.

13 Na Paulu na kibumbu kiaye babasabukile ku Pafo, na babafikile ku Penge mu Pamafidia ; na Yoano bakatukile kwabadi mu kwalukila ku Yelusaleme. 14 Anka babakile Penge, na babafikile ku Anteoko a Pisidia ; na babatwele mu kitumbwilo ku nguba a sabado, na babashalele. 15 Na kunyima kwa kubala kwa mwiya na kwa badimuni, bafumu ba kitumbwilo babatumine kwabadi’shi, Bakwetu, su nwi n’eyi dioso dia kusendela bantu, nwakule. 16 Na Paulu baimene, bafunkile easa, na bambile’shi, Bena Isalele, n’anwe abatshina Efile Mukulu, pushai, 17 Efile Mukulu’eumbo’di dia Isalele basangwile bashetu, bakamishe bantu pababaikyele mu kipia kia Etshipito ; na ku mboko ya bukalanga kubebatushishe’ye mwamwa. 18 Na pa kipwandjikisho kia mpeshi makumi ana, pabebalele’ye ku kabalala. 19 Na pabadi bashisa maumbo musambobidi mu kipia kia Kyenene, bebabile kipia kiabo bupiani ; 20 na kunyima kwa bintu biabia kubapele’ye besambi ba mianda mpa na Samwele mudimuni, kipwandjikisho kia mpeshi nkama ina na mpeshi makumi atano. 21 Kunyima babatekyele fumu, n’Efile Mukulu bebapele Saulu, mwana a Kishi, muntu a mwilo wa Bendjamini, pa kipindji kia mpeshi makumi ana. 22 Na pabadi bamukasha, bebakamîshe Dafidi fumu ; abatêlulwile’ye kabidi’shi, Ne musañane Dafidi mwana a Yese, muntu mwifwanishene n’eshimba diande, anakite kifulo kiande bungi bwakio. 23 Kwi bana ba muntu yawa kubafikishisha Isalele Efile Mukulu Mupashani, mubalaile’ye kilai, sunga Yisu ; 24 pabadi Yoano balungula, kwibedi kwa kitwelo kiaye, wa kwambikwa kwa kwimwesha kwi bungi bwa bantu ba Isalele. 25 Na pabapudishe Yoano mufubo waye, bambile’shi, Anwe anumpangisha’mi neni ? Ami tshi yawa. Anka talanga, mungi afiki kumongo kwande, ashimupwandjikile’mi na kwangula sabato ya ngao yaye. 26 Bakwetu, bana ba mwilo wa Abalami, n’abo be n’enu abatshina Efile Mukulu, kwanudi kubatumibwa eyi dia kipandjilo’ki. 27 Mwanda wa bantu abekala ku Yelusaleme, na bafumu babo bashamûkile, babafikisha kabidi mayi a badimuni abadibwa ku sabado oso, mwanda ubabamumwesha. 28 Sunga babadi tabasañana mwanda wa kufwa, babatekyele kwi Pilata’shi, aipaibwe. 29 Na pababadi babafikisha bintu bioso bibafundjilwe ku mwanda waye, babamwishishe ku mutshi na babamuladishe mu kilele. 30 Anka Efile Mukulu bamubushishe kwi bafwe, 31 na bamwenwe mafuku e bungi kwabadi babakankile n’aye ku Ngadile mpa na ku Yelusaleme, be batêludi baye binobino kwi bantu.

32 N’atwe atwinubwelela mukandu wi buwa wa kilai kibalailwe bashetu, 33 kibetufikishisha Efile Mukulu atwe be bana babo, mwanda ubakamisha’ye Yisu ; bu bibafundjilwe kabidi mu Lono lwakabidi ; eshi, Obe e mwanande, kwifuku’di ngi kunankutanda. 34 Anka ku mwanda ubamubusha’ye kwi bafwe, kasha kwalukila kabidi ku kunyanga nya, bakwile biabia’shi, Nanenupe bintu bia Dafidi bi selele na bia lukulwendo. 35 Mwanda ubakwile’ye mu lungi Lono’shi, Tononyangishe Muntu obe e selele kunyanga nya. 36 Dafidi eyendo, pabadi bafubila kifulo ki’Efile Mukulu ku kipwa kiaye, balele tulo, na batentekyelwe kwi bashaye, na babandjile kunyanga. 37 Anka yawa babushishe Efile Mukulu badi tanyanga. 38 Biabia ukai, bakwetu, eshi, kwi muntu yawa kubanulungudibwa wa kulekyelwa kwa mabi ; 39 munda mwaye namu, muntu oso akumina abingishibwa mianda yoso, yanushanûku kubingishibwa ku mwiya wa Mosese. 40 Biabia nudimukye tala mwenupôna mubakwilwe kwi badimuni, 41 eshi, Talai, basha kibengo, nupule, nushimine ; mwanda wankitshi mufubo ku mafuku enu, mufubo wanushanukumina nya, sunga muntu enulungula.

42 Na pababatukile babatekyele mayi â ebalungudibwe ku sabado kunyima. 43 Pabapalakyene namu bena kitumbwilo, bena Yuda bangi na bakumine n’abo babatshine Efile Mukulu babalondele Paulu na Banabasa ; abo babelungushene n’abo, babebasendele bashîne na ntalo y’Efile Mukulu.

44 Na ku sabado a kunyima kubakumbene pepi na bungi bwa lupata mu kupusha eyi di’Efile Mukulu. 45 Anka bena Yuda pababamwene bibumbu, babaushiswe tukonya, babele mianda mpaka yibakwilwe kwi Paulu, na bababiandwile mabiandubiandu, 46 Na Paulu na Banabasa bababwele n’eshimba, na babambile’shi, Kubadi buwa, eyi di’Efile Mukulu kwinulungudibwa’nwe kwibedi ; anka mwanda wanwidilamuna kwanudi, na nubepangisha’nwe banabene’shi, tanwibapwandjikile na moyo wa nya nya, talanga, atwiyalula kwenda kwi maumbo. 47 Mwanda ubetwamba Fumu biabia’shi, Nankutulu etata dia maumbo, biodiakwikala’be na bupashani mpa na kusongo kwa senga. 48 Na pabapushishe maumbo biabia, babasepelele, na babatumbikile eyi dia Fumu, na babakuminine, sunga’bo babaloñamîswe moyo wa nya nya. 49 N’eyi dia Fumu dibatwelwe mu bungi bwa mapia â.

50 Anka bena Yuda babasanishe bakashi bandalamumba babeshingile Efile Mukulu, na bantu bakata ba lupata, na babebafinishe Paulu na Banabasa, na babebatakulwile mu mapia abo. 51 Anka’bo babebakumwine senga ya ngao yabo, babafikile ku Ikonyumu. 52 Na beyi babaushiswe na mulô na Muwa-wi-selele.

 

Chapitre 14

1 Ku Ikonyumu namu kubabatwele pamune mu kitumbwilo kia bena Yuda, na babakwile kwakula kwa biabia, bibakuminine kibumbu kikata kia bena Yuda na baNgidiki, 2 Anka bena Yuda bashibakumine babasanishe binangu bia bena maumbo na babebapeleshe banikye. 3 Biabia babashele kwakwa kipindji kila, mu kwakula n’eshimba mu Fumu, bekitshinine n’eyi dia ntalo yaye, bebapele bilailo na bipaso kukitshibwa ku masa abo. 4 Anka bungi bwa lupata babeyamunushene : bangi babadi na bena Yuda, na bangi na batumibwe. 5 Na pababadi babekumbashena na bena maumbo na bena Yuda na bantu babo bakata, mu kwibakolomona, na kwibela mabwe, 6 babaukile, na babasukile ku mpata ya Lukaonia, ku Lustula na ku Debe, na ku mapia papa, 7 na babalungwile mukandu wi buwa kwakwa.

8 Ku Lustula namu kubashalele muntu mufwe mikolo, kilema mpa n’efu dia nyinaye, shibatambukanga nya. 9 Aye bapushishe Paulu kwete kwakula ; winiu bamushingikile bamumwene ena kukumina kwa kupashibwa, 10 bambile n’eyi dibukopo’shi, Imana ku ngao yobe bwimane. Na betumbile kwiulu, batambukile. 11 Pabamwene bibumbu mubakitshine Paulu, babakankishe mayi abo bu Lukaonia’shi, Befile babapwandjikishibwa bu bantu babaiki kwatudi. 12 Na babaitanyine Banabasa’shi, Seusu, na Paulu’shi, Eleme, mwanda ubakile’ye na kwakula. 13 Na tshite a Seusu baikyele ku mpala a lupata, batwele ñombe na bipombo bia bilongo ku bitwelo, biadiakutambika malongo ashîkye na kibumbu. 14 Anka pabadi batumibwe Banabasa na Paulu babapusha, bababâlwile bilamba biabo na babatukile mbilo pankatshi pa kibumbu, bakwete kwâba’shi, 15 Balume, kukini anukitshi bintu biabia ? Atwe kabidi be bantu mushindo umune n’enu, tubafwila kwinulungula mukandu wi buwa’shi, nwiyalule ku bintu biabia bia bisumanga kwi Efile Mukulu a moyo, bapangile eulu na senga na mema akata, na bintu bioso bi munda mwabio ; 16 aye, ku bipwa bia kala, balekyele maumbo oso ende na miswelo yabo banabene. 17 Anka tamwilekyele nabene kushi kitêlwilo, mwanda ubakitshine’ye buwa, benupele mwiulu na mpeshi na mabilo e buwa, baushishe mashimba enu na biâshi na mulô. 18 Na sunga ku mayi â kubadiakukutwa kubamba bibumbu tabebatambikanga malongo ashikye.

19 Anka kwakwa kubafikile bena Yuda ba ku Anteoko na ba ku Ikonyumu ; na pababadi babakuminisha bibumbu, babele Paulu mabwe, na babamukakile kàshi ka lupata, babatentekyeshe’shi, bafu. 20 Anka pabamufunyine beyi, aye babukile na batwele munda mwa lupata. Maloba namu bakatukile na Banabasa kwenda ku Debe. 21 Na pababadi babalungula lupata lwalwa mukandu wi buwa, na babakuminisha beyi be bungi, babalukile ku Lustula na ku Ikonyumu na ku Anteoko, 22 na babanishishe mashimba a beyi, babebasendele bashîne na kukumina eshi, ku mpè yingi ngi kwatutwela mu bufumu bw’Efile Mukulu. 23 Na pababadi babebasangwila bakulu mu kakonge koso, na babatekye na kushila kwa biâshi, babebatule ku masa a Fumu ababakuminine. 24 Na babatembele kipia kia Pisidia na babafikile ku Pamafidia. 25 Na pababalungwile eyi mu Penge babalalele ku Atalea ; 26 babasabukile kwakwa namu ku Anteoko, kubabatulwe mu ntalo y’Efile Mukulu, mwanda wa mufubo ubabapudishe. 27 Pababadi babafiki, na babakongele kakonge, bababwele bintu bioso bibakitshine Efile Mukulu n’abo, mubashitwile’ye maumbo kibelo kia kukumina. 28 Na babashele na beyi kipindji kila.

 

Chapitre 15

1 Na bangi bantu babafikile mu Yudiya, na babalambukishe banikye’ shi, Kushi nubasalwa bu bi muswelo wa Mosese, tanwanaukye kupashibwa. 2 Pabafikile namu mapiodi na mpaka yi bungi n’abo kwi Paulu na Banabasa, babaloñamishe’shi, Paulu na Banabasa na bangi bakwabo, bende ku Yelusaleme kwi batumibwe na bakulu, wa mwanda’u. 3 Biabia abo babashindjikilwe mwishinda diabo kwi kakonge babatembele Finika na Samadia, bakwete kulungula wa kwaluluka kwa maumbo. Na babafwishishe mulô wi bungi kwi banikye. 4 Pababafikile ku Yelusaleme, babasepelelwe kwi kakonge, na batumibwe, na bakulu, na babalungwile bintu bioso bibakitshine Efile Mukulu n’abo. 5 Na bangi ba mushindo wa baFadishi babakuminine, babaimene’shi, Bakwibasala, bakwibamba’shi, balame mwiya wa Mosese.

6 Na batumibwe na bakulu babakumbene ngi kutentekyesha mwanda’u binangu. 7 Pabadi namu mpaka yibedibwa bîbi, Pita baimene, bebalungwile’shi, Benami, anûku’shi, Mpa na mafuku a kwibedi pabasangwile Efile Mukulu kwanudi, eshi, kukanwa kwande kwakupusha maumbo eyi dia mukandu wi buwa, biabadiakukumina. 8 N’Efile Mukulu auku mashimba, bebatêlulwile, bebapele Muwa-wi-selele bu’twe banabene kabidi, 9 na badi tetwilekyeshena n’abo nya, basulwile mashimba abo ku kukumina. 10 Biabia kukini nubatompo Efile Mukulu binobino, na kutula mushiyo ku shingo ya beyi, ushauku su bashetu su n’atwe banabene kutwala ? 11 Anka tubakumina’shi, twanapashibwe moyo ku ntalo ya Fumu Yisu, mupashiso umune n’abo.

12 Na bungi bwa kibumbu babauminine ; na babapushishe Banabasa na Paulu babakwile wa bilailo na bipaso bibakitshine Efile Mukulu kwabadi kwi maumbo. 13 Na pababadi babalekye, Yakobo balulwile’shi, Benami, numpushe ; 14 Shimono bamba mubatale Efile Mukulu maumbo kwibediebedi, ngi kusomona bantu kwabadi mwanda w’eshina diaye. 15 Ku mwanda wawa kubefwanishena mayi a badimuni, bu bibafundjilwe’shi, 16 Kunyima kwa bintu biabia nanalukile, na nanayibakye kabidi shibo ya Dafidi yibabulukile, na nanayibakye kabidi bishiboshibo biaye, na naneyimikye, 17 Biabadiakukimba Fumu abashala, na bungi bwa maumbo be n’eshina diande ditemunibwe kwiulu kwabo. Fumu amba biabia, akita bintu biabia, 18 bibaukibwa mpa n’ebediebedi dia senga.

19 Biabia ngi binesamba’mi’shi, Tatutshinkishanga bantu ba maumbo babeyalula kwi Efile Mukulu ; 20 anka twibafundjile’shi, bashile mako a mankishi, na butesha, na nyama yibafinibwa shingo, na mase. 21 Mwanda wi Mosese na bantu ku lupata lwoso abamulungwila mpa na bipwa bia kala, babadikibwa ku bitumbwilo ku nguba oso a sabado.

22 Penipapa pabamwekyelwe buwa kwi batumibwe, na bakulu, na bungi bwa kakonge, kusangula bantu ba mu kibumbu kiabo, kwibatuma ku Anteoko na Paulu na Banabasa : Yudashi aitanyinibwa’shi, Basaba, na Silasa, bantu bakata ba banikye ; 23 na babatumine mukanda ku masa abo, eshi, Batumibwe na bakulu kwi banikye ba maumbo ba mu Anteoko na mu Sidia na mu Kidikia, abenwimuna. 24 Mwanda ubatupusha’shi, bangi babatukile kwatudi babenutshinkisha na mayi, babatentula mashimba enu, biatushibambe biabia nya ; 25 kubamonebwa buwa kwatudi, bibatwikuminishena atwe boso, kusangula bantu, kwibenutumina na bakuminwe betu, Banabasa na Paulu, 26 bantu babatambikile mioyo yabo ku mutwe w’eshina dia Yisu Kalestu. 27 Biabia tubatumu Yudashi na Silasa, banenulungule bintu biabia kabidi banabene kwi’yi dia kukanwa. 28 Mwanda ubamonebwa buwa kwi Muwa-wi-selele na kwatudi, kasha kwinusemusha bungi bushito, bushi bintu biabia bia bushito ; 29 eshi, nushile bintu bibatambikibwa kwi mankishi, na mase, na nyama yibafinibwa shingo, na butesha ; su nubelamuna anwe banabene kwabidi, nwanakite biya. Shalai bibuwa.

30 Biabia abo, pababalekyelwe, babalalele ku Anteoko ; na pababadi babakongo kibumbu, babatambikile mukanda. 31 Na pababadi babeubala babasepelele kisendelo. 32 Yudashi namu na Silasa, babadi badimuni kabidi, babasendele banikye na mayi e bungi, na babebanishe. 33 Na pababadi babakisha kipindji kwakwa, babalekyelwe na talala kwi banikye bende kwabadi babebatumine. 35 Anka Paulu na Banabasa babashele mu Anteoko, mu kulambukisha na kulungula eyi dia Fumu, na bamo bantu kabidi be bungi.

36 Na kunyima kwa mafuku akoto, Paulu bambile Banabasa’shi, Twalukile binobino mu kutala banikye ku lupata lwoso kwatubalungula eyi dia Fumu, mwabekala.

37 Na Banabasa batentekyeshe’shi, bafwishe n’abo Yoano kabidi abaitanyina’shi, Maku ; 38 anka Paulu bapangishe’shi, tabibuwa kumufwisha n’abo, yawa bebashile mu Pamafidia, na tamwende n’abo ku mufubo. 39 Biabia mpaka yibelwe yi bungi, bibabelamushene ; Banabasa namu batshile Maku na bayile n’aye mu bwato ku Kupoloso ; 40 anka Paulu basangwile Silasa, na bayile, mutambikwe kwi banikye ku ntalo ya Fumu. 41 Na batembele Sidia na Kidikia, mu kunisha tukonge.

 

Chapitre 16

1 Na bafikile ku Debe na ku Lustula ; na talanga, mwiyi badi kwakwa, eshina diaye, Temoteo, mwana a mukashi a bena Yuda, mukumine, anka shaye mwina Ngidiki. 2 Yawa batêlulwilwe kitêlwilo ki buwa kwi banikye ba ku Lustula na ba ku Ikonyumu. 3 Paulu bakyebele kumwendesha n’aye, ngi bibamwatshile’ye na bamusala, ku mwanda wa bena Yuda babadi mu mapia â ; mwanda ubaukile bungi bwabo’shi, shaye e mwina Ngidiki. 4 Na pababatembele mu mpata, babebalubwile milango kulama yibalangilwe kwi batumibwe na bakulu babadi mu Yelusaleme. 5 Biabia tukonge tubanishiswe mu kukumina, na babafimine ku bungi efuku dioso.

6 Na babakile mu kipia kia Filengia na Ngalatea, mwanda ubabalangilwe mulango kwi Muwa-wi-selele, kasha kwakula eyi mu Asia ; 7 na pababalalele pepi na Misia babakimbile kwenda ku Bitunia, na Muwa wa Yisu tabandjile kwibendesha ; 8 pababakile Misia namu, babalalele ku Toloasa. 9 Na kilotwa kibamwekyele kwi Paulu ku bufuku ; mulume, mwina Makyedonia, badiko, baimene na bamushishikile’shi, Sabuka ku Makyedonia, etukwatshishe. 10 Na pabadi bamono kilotwa tubakimbile bukidi kwenda ku Makyedonia, tubashingulwile’shi, Efile Mukulu betwitanyina twibalungule mukandu wi buwa.

11 Biabia tubakatukile dia bwato ku Toloasa, na tubalulamine susa kwenda ku Samotolaki, na ku nguba akabidi ku Neapole ; 12 kunyima ku Fidipi, kwi lupata lwa kwibedi lwa kipindji kiakia kia Makyedonia, kwisala dia bena Loma. Na tubashele ku lupata lwalwa mafuku akoto. 13 Na ku nguba a sabado tubayile pasha pa kitwelo pepi na mwela, pabadi muswelo wabo ngi kuteka ; na tubashalele na tubalungwile bakashi babadi babekumbashena. 14 Na mukashi umune, eshina diaye Ledia, mupanishi a bilamba, sha lupata lwa Teatela, beshingile Efile Mukulu, betupushishe ; bashitwile Fumu eshimba diaye ngi kupushisha bintu bibakwilwe kwi Paulu. 15 Pabadi mwambikibwe na ba kifuko kiaye, betusendele’shi, Su nubapangisha’shi, ne sha makokyela ku mwanda wa Fumu, fikai ku shibo yande, nushale kwakwa. Na betukuminishe.

16 Patubadi namu tàtwende mu kuteka, mpikamukashi, baikyele na kikudi kia lubuko, bafumankene n’etu, bafishishe bafumwaye mono yi bungi mwanda wa, lubuko lwaye. 17 Yawa babângile Paulu n’atwe, na bâbile’shi, Balume baba be bafubi b’Efile Mukulu a kwiulu, babenulungula w’eshinda dia kupashibwa. 18 Biabia bibakitshine’ye mafuku angi. Na Paulu baoñamine kiongwa ki bungi, beyalwile, bambile kikudi’shi, Nankwamba mwishina dia Yisu Kalestu’shi, tuka munda mwaye. Na kibatukile pa sa yaiya.

19 Bafumwaye namu, pababamwene mutengelo wa mono yabo ubakatuka, babakwatshile Paulu na Silasa na babebakakile kwibulu dia kituka, ku mpala a bantu bakata ; 20 na pababadi babebafwishishe kwi besambi ba mianda, babambile’shi, Balume baba, be bena Yuda, babasanisha lupata lwetu bîbi ; 21 abalambukisha miswelo yishiyipwandjikile atwe kwata, su kukita, be bena Loma. 22 Na kibumbu kibebasangile pamune, na besambi ba mianda babebafule bilamba biabo, na bambile’shi, bebakupile mitshi. 23 Pababadi babebakupila mikambala yi bungi, babebele mu shibo ya lukano, babambile mulami a shibo’shi, ebalame kulama kwi buwa ; 24 winiu, pabata’ye eyi diodio, bebele mu shibo ya munda na bashitshikile ngao yabo mu miomba pô. 25 Na pankatshi pa bufuku Paulu na Silasa bakwete kuteka, na babayimbile Efile Mukulu ñono, na misungi yibebapushishe. 26 Na senga yibatshinkile kutshinka kwi bungi bukidi, bibasaniswe bibangilo mûshi mwa shibo ya lukano ; na bibelo bioso bibashitwilwe bukidi, na mishinga yabo ya bungi bwabo yibangwilwe. 27 Na mulami a shibo babushiswe mu tulo, na bamwene bibelo mwasa bia shibo ya lukano, basomwene lupète lwaye, biadiakwiipa nabene, bapangishe’shi, misungi yibongoloka. 28 Anka Paulu bâbile n’eyi dibukopo’shi, twikumbishanga obe nabene, mwanda watudi kuno bungi bwetu mba. 29 Na baitanyine minda, bafikile munda lubilo, kwete kususa, bapone pashi ku mpala a Paulu na Silasa ; 30 bebatushishe namu na bambile’shi, Babwana, nkite namini ngi kupashibwa moyo ? 31 Na babambile’shi, Kumina Fumu Yisu, n’onopashibwe, obe na kifuko kiobe. 32 Na babamulungwile eyi dia Fumu, na bantu boso babadi mu shibo yaye. 33 Na bebatshile ku sa yaiya ya bufuku na basulwile mikambala yabo ; na bambikilwe, nabene na ba kifuko kiaye boso bukidi. 34 Na bebatweshe munda mwa shibo yaye, na bâdile mesa, na basepelele, na bungi bwa shibo yaye, bakumina Efile Mukulu.

35 Na pabafikile kanya, besambi ba mianda babatumine masalai eshi, Lekyela balume baba. 36 Na mulami babwelele Paulu mayi â, eshi, Besambi ba mianda babatumu’shi, nulekyelwe ; biabia binobino nutukye, nwende talala. 37 Anka Paulu bebalungwile’shi, Babetukupila ku mpala a bantu, kushi tubamweshibwa, atwe be bena Loma, na babetwele mu shibo ya lukano ; binobino namu abetutakûla ku bufiabufia ? Ayo ; nya ; anka bafikye banabene betutushe. 38 Na masalai ababwelele besambi ba mianda mayi â, na babatshine pababapushishe’shi, be bena Loma. 39 Na babafwile mu kwibasendela, na pabadi babebatusha pasha, babebatekyele batukye mu lupata. 40 Na babatukile mu shibo ya lukano, na babafikile kwa Ledia ; na pababadi bamone banikye, babebasendele na babakatukile.

 

Chapitre 17

1 Pababadi babakidi mu Amafipole na Apolonia, babafikile ku Tesalonika kubadi kitumbwilo kia bena Yuda. 2 Na Paulu batwele kwabadi bu bibadi muswelo waye, na ku mafuku asatu a sabado kubalungwile’ye n’abo mu mukanda w’Efile Mukulu, 3 bakwile na balesese’shi, Kalestu badi na mwanda wa kukumba na wa kubuka kabidi kwi bafwe ; na’shi, Yisu yawa ambwela kwanudi e Kalestu. 4 Na bangi babakuminine, na babekumbashene na Paulu na Silasa, na bena Ngidiki babadi na mô w’Efile Mukulu kibumbu kikata, na bakashi bakata be bungi. 5 Anka bena Yuda babatshinkiswe na kakonya, babakumbeshe bangi balume babi ba bisumanga, na babakongele kibumbu kia bantu, na babatule lupata eunga dikabe ; babefunyine shibo ya Yasono, babakimbile kwibatusha kwi bantu. 6 Na pababadi tabebasañana, babakakile Yasono na bangi banikye kwi milopwe ya lupata, bakwete kwâba’shi, Bantu baba babaubika senga mpala mûshi babafiki kuno kabidi, 7 na Yasono bebata ; benibaba boso abalu na miya ya Kyesa, eshi, mungi fumu ekudi, Yisu. 8 Na babasanishe bantu na milopwe ya lupata, pababapushishe bintu biabia, 9 Na pababadi babakashishe Yasono na benaye kyea, babebalekyele.

10 Na banikye babatumine Paulu na Silasa bukidi ku bufuku ku Belea ; abo, pababafikile, babatwele mu kitumbwilo kia bena Yuda. 11 Beniba babakile bena Tesalonika kalolo, mwanda ubabatshile eyi na kishima kioso, babakimbile mu mukanda w’Efile Mukulu kwifuku n’efuku, su bintu biabia tàbidi biabia. 12 Ngi bibakuminine bantu bangi kwabo ; bakashi ba bena Ngidiki namu bandalamumba, na balume be bungi. 13 Anka pabaukile bena Yuda ba ku Tesalonika eshi, eyi di’Efile Mukulu dibalungudibwa ku Belea kabidi kwi Paulu babafikile kwakwa kabidi, mu kusanisha na kutshinkisha bibumbu. 14 Penipapa namu, banikye babakashishe Paulu bukidi bu kwenda ku mema akata ; anka Silasa na Temoteo babashele kwakwa. 15 Anka’bo babalombolwele Paulu babamufwishishe mpa na ku Atene ; na pababâtshile eyi mwanda wa Silasa na Temoteo’shi, bakufika kwadi bukidi bukidi, babakatukile.

16 Anka, pabebaindjile Paulu ku Atene, eshimba diaye dibatunkumine munda mwaye, pa kumona lupata lûle na mankishi. 17 Bibalungwile’ye mu kitumbwilo na bena Yuda, na basha mô w’Efile Mukulu, na kwibulu dia kituka nguba oso na bantu babafumankene n’aye, 18 Na bangi basha binangu kabidi ba bena Epikulo na baStoiki babelwilene n’aye. Na bangi babambile’shi, Yawa mubalakani adidi kwamba kini ? Bangi’shi, E bu mulungudi a mankishi abene ; mwanda ubalungwile’ye wa Yisu na wa kwiboshebwa kwa bafwe.

19 Na babamukwatshile na babamufwishishe ku Aleopango eshi, Atukyebe namu kûka kulambukisha kwakwa kupya, kubalungudibwa kodi. 20 Mwanda wofwisha milungwilo ku matwi etu yashatushingula. Biabia atudidi namu songo ya milungwilo yaiya. 21 (Na bungi bwa bena Atene na bantu babene abashala kwakwa abapudisha kipindji kiabo, kasha ku ungi mwanda, anka kulungula na kupusha ungi mukandu). 22 Na Paulu baimene pankatshi pa Aleopango, na bambile’shi, Bena Atene, namono’shi, ku bintu bioso nubakalabala na kîshingilo kia mankishi. 23 Panankile, namwene bite bienu, nasañene kabidi kitambikilo kibafundjilwe mukanda’shi, KWI EFILE MUKULU SHAUKIBWA. Biabia yawa anunemeka kushi kumûka, e yawa anenubwelela. 24 Efile Mukulu yawa bapangile senga na bintu bioso bi mwamwa, ngi yawa, ekala Fumu’eulu n’a senga, tekala munda mwa tempelo yibapangibwa ku masa, 25 tafubilwa na masa a bantu bu abila kintu, mwanda wapana’ye bantu boso moyo nabene, na muwa, na bintu bioso ; 26 na bapangile namu eumbo dioso dia bantu mushindo wabo umune bekale ku bungi bwa mpala a senga ; baloñamishe lutshi lwa bipwa biabo, na midyanyino ya bipia biabo ; 27 biabadiakukimba Efile Mukulu, su pangi bakunka, bamufiula, sunga te kula kwi muntu oso kwatudi ; 28 mwanda watudiko n’atutambuka n’atwikala na moyo munda mwaye ; bu abiamba bangi bapangi benu ba ñono kabidi’shi, Mwanda watudi’twe kabidi bana baye. 29 Biabia mwanda watwikala bana b’Efile Mukulu, tatwakupangisha’shi, Bwifile bwi bu nolo, su makuta, su ebwe, efwanika disê dia kashingushingu ka muntu na dia kinangu kiaye. 30 Biabia Efile Mukulu bakisha bipindji bia kilwa ; anka binobino kwete kwamba bantu’shi, bungi bwabo be mu bibalo bioso bemweshe ; 31 mwanda ubaloñamishe’ye nguba anesambile’ye senga kwisamba kwa kalolo kwi muntu yawa abasangula’ye ; na balâ bantu boso biabia mwanda ubamubusha’ye kwi bafwe.

32 Na pababapushishe wa kubusha kwa bafwe, bangi babasengele ; na bangi’shi, Twanapushe kabidi wa mwanda’u. 33 Anka biabia Paulu bakatukile kwabadi. 34 Anka bangi bantu babakumbene n’aye na babakuminine ; Dionisio badi n’abo kabidi, mwina Aleopango, na mukashi eshina diaye, Damadisi, na bangi n’abo.

 

Chapitre 18

1 Kunyima kwa bintu biabia kubakatukile’ye ku Atene, na bafikile ku Kolente. 2 Na basañene mwina Yuda, eshina diaye Akwila, mwina Ponto, badi mufikye binobino ku Italea na Pidisikila pianaye, (mwanda ubambile Kolôdyo bena Yuda boso’shi, bakatukye mu Loma) ; na bafikile kwabo ; 3 na mwanda ubadi’ye n’abo mufubo umune ngi ubashele’ye n’abo na babakitshine. Mwanda ubabadi na mufubo wa bapangi ba mashibo a mbwisha. 4 Na balungwile mu kitumbwilo ku sabado oso, na bakuminishe bena Yuda na bena Ngidiki.

5 Na pabalalele Silasa na Temoteo ku Makyedonia, Paulu bakitshishiswe kwiyi, babwele kwi bena Yuda’shi, Yisu e Kalestu. 6 Anka pababapele pabo na pabababiandwile, aye bapampamwine bilamba biaye, na bebalungwile’shi, Mase enu ekale kunundu kwa mitwe yenu ; ami nabingi ; mpa na binobino nende ku maumbo. 7 Na bakatukile kwakwa na batwele munda mwa shibo ya muntu eshina diaye, Yustu, mwishingidi ’Efile Mukulu badi na shibo yaye yilamate ku kitumbwilo. 8 Na Kidisipo, mulami a kitumbwilo bakuminine Fumu na bungi bwa shibo yaye ; na bena Kolente bangi, pababapushishe, babakuminine, na babambikilwe. 9 Na Fumu bambile Paulu ku kilotwa ku bufuku’shi, Totshinanga, anka akula, touminanga ; 10 mwanda utàndji’mi n’obe, na muntu tanakusangile ngi kukûmbisha ; mwanda utàndji na bantu bangi mu lupata’lu. 11 Na baikyele kwakwa mpeshi mushima ma mieshi isamombo, mu kulambukisha eyi di’Efile Mukulu kwabadi.

12 Anka pabaikyele Ngaleo mulopwe mukata a Akaya, bena Yuda babebwele na kinangu kimune mwanda wa Paulu, na babamufwishishe ku kisambilo 13 eshi, Au muntu eshingisha bantu Efile Mukulu mungi mwishingilo ushi wa mwiya. 14 Anka pabadiakubula mukanwa mwaye, Ngaleo bambile bena Yuda’shi, Swekala mwanda wi wa bubi, su wa kulwisha kubi, anwe bena Yuda, nandjakwinupushisha ku mwanda wa kalolo ; 15 anka su mwanda tàudi mipwiso ya mayi, na mashina, na mwiya wenu, nwiutale anwe banabene ; ami ntankyebe kwikala mwisambi a mianda yaiya. 16 Na bebasamine ku kîsambilo. 17 Na babakwete Sostene bosoboso, mulami a kitumbwilo, na babamukupile ku mpala a kîsambilo. Na Ngaleo badi tesanisha wa bintu biabia nya.

18 Na Paulu, pabadi bashala mafuku angi kunyima, balekyele banikye, na bakatukile kwakwa dia bwato kwenda ku Sidia na Pidisikila na Akwila n’aye, pabadi bakûlu mutwe waye mu Kyenkyelea, mwanda ubaikyele’ye na katshipo. 19 Na babafikile ku Efeso, na bebalekyele kwakwa ; anka nabene batwele mu kitumbwilo na belungushene na bena Yuda. 20 Na pababamutekyele ashale kipindji, bapele, 21 anka pabebalekyele’ye, bambile’shi, Nanalukile kabidi kwanudi su Efile Mukulu akyebe ; na bakatukile ku Efeso dia bwato. 22 Pabasabukile’ye ku Kyesadia bakankile mu kwimuna kakonge, na balalele ku Anteoko. 23 Na pabadi bapudisha kipindji kwakwa, bakatukile, na batembele kipia kia Ngalatea na Filengia ku lupata ku lupata, mu kunyisha bungi bwa beyi.

24 Na mungi mwina Yuda bafikile ku Efeso, eshina diaye, Apolo, mwina Alesandalea, nono, badi na ngofu yi bungi mu mikanda y’Efile Mukulu. 25 Yawa muntu balambukiswe mwishinda dia Fumu ; na mwanda ubadi’ye n’eshimba dikabe bakwile na balambukishe milungwilo ya Yisu bikobiko, badi bauku kwambika kwa Yoano bûpenka ; 26 na babangile kwakula n’eshimba mu kitumbwilo. Na pabamupushishe Pidisikila na Akwila, babamwatshile kwabo na babamubwelele eshinda di’Efile Mukulu lôsô. 27 Na pabadile’ye kwenda ku Akaya, banikye babamushindjikile na babafundjile beyi wa kumwata, na pabadi mufikye bebakwatshishe kwi bungi babakumina mwanda wa ntalo ; 28 mwanda ubatongolwile’ye bena Yuda na ngofu yi bungi ku meso a bantu, balesese ku mikanda y’Efile Mukulu’shi, Yisu e Kalestu.

 

Chapitre 19

1 Pabadi Apolo tàdi ku Kolente, Paulu bakile ku mapia a kunundu, bafikile ku Efeso, na basañene bangi beyi : 2 bebalungwile namu’shi, Anwe nubatshile Muwa-wi-selele panubakuminine ? Na babamulungwile’shi, Tatwapushishe sunga su Muwa-wi-selele ekudi. 3 Aye’shi, Kukini namu kwanubambikilwe ? Abo’shi, ku kwambika kwa Yoano. 4 Paulu bambile’shi, Yoano bambikanga na kwambika kwa kwimwesha, balungulanga bantu’shi, bakumine yawa afu kunyima kwaye, sunga Yisu. 5 Pababapushishe biabia, babambikilwe kwishina dia Fumu Yisu. 6 Pabadi Paulu batenteka masa aye kunundu kwabo, Muwa-wi-selele bebafikile, na babakwile na ndjimi, na babadimwine. 7 Na babadi ku bungi, bu bantu ekumi na babidi.

8 Na batwele munda mwa kitumbwilo na bakwile n’eshimba pa lutshi lwa mieshi isatu, mu kulungula na kusendela wa bintu bia bufumu bw’Efile Mukulu. 9 Anka pabakopokyele bangi na babapele, bakwete kwakula bubi w’Eshinda ku mpala a kibumbu, aye bakatukile kwabadi, na balamwine beyi, kwete kulungula kwifuku n’efuku mu sekulu a Tshilano. 10 Kubashele biabia pa lutshi lwa mpeshi ibidi, bibapushishe bungi bwa bantu eyi dia Fumu babaikyele mu Asia na bena Yuda na bena Ngidiki.

11 N’Efile Mukulu bakitshine mikitshino ya ngofu yikata yikata ku masa a Paulu, 12 bibatwelwe ku mbidi yaye bitambala na bilamba kwi bakumbi ba masungu, na masungu abakatukile kwabadi, na bikudi bibi bibatukile. 13 Na bangi bena Yuda ba nyendo, babuki, babekamishe banabene, babatemwine eshina dia Fumu Yisu kwiulu kwabo kwa bantu babadi na bikudi bibi, eshi, Nenwamba kwi Yisu abwelela Paulu. 14 Kubadi namu bana musambobidi ba Sekyefa, mwina Yuda, tshite mukata, babakitshine biabia. 15 Na kikudi kibi kibalwile, kibebambile’shi, Natundula Yisu, na nauku Paulu ; anka’nwe nwi bani ? 16 Na mulume yawa badi na kikudi kibi munda betumbile kwiulu kwabo, na bebakabile bubidi bwabo, bebakile bukome, bibabasukile pasha pa shibo yaiya, miswa, batapibwe malonda. 17 Na mulungwilo wawa ubaukilwe kwi bantu boso, na bena Yuda na bena Ngidiki, babaikyele ku Efeso ; na mô ubebapone bosoboso, n’eshina dia Fumu Yisu dibatumbikwe. 18 Bantu bangi babafikile kabidi, babadi bakumine, bakwete kubwela na kulesha mikitshino yabo. 19 Na bantu bangi babafikile babaubile na mikitshino ya masende, babakumbeshe mikanda yabo kibalo kimune, na babeyishikile ku meso a bantu boso ; bababadikile namu mûlo wayo babeusañene binunu bitano bia makuta. 20 Ku yini ngofu kubatamine eyi dia Fumu na ngofu, dibakile bukome.

21 Pabapwile namu bintu biabia, Paulu badi na kinangu mwishimba diaye kia kwenda ku Yelusaleme, biadiakwikala batembe Makyedonia na Akaya’shi, Bianekala nende kwakwa, nankamono Loma kabidi. 22 Na pabadi batumu babidi mu Makyedonia ba bantu abamufubila, Temoteo na Elasto, nabene babandjile kushala mu Asia kapindji.

23 Na penipapa pabafikile eunga dikabe mwanda w’Eshinda. 24 Mwanda wa muntu umune, eshina diaye, Demeteleo, mufushi a makuta, bapangile mafwanika a kilonda kia makuta a mashibo a Atemisi, bafwishishe basha kashingushingu mifubo yi bungi ; 25 aye bebakumbashanga, na bafubi babashele ku yini mifubo, na bambile’shi, Balume, anûku’shi, ku wini mufubo ngi akufika mono yetu. 26 Anumono namu n’anupusha, kasha kuno ku Efeso bûpenka, anka ku bungi bwa Asia, kubakuminisha Paulu yawa bantu bangi, na bebalula, kwete kwamba’shi, abo tabe befile babapangibwa ku masa. 27 Biabia mwanda tawi wa mufubo wetu bûpenka, pangi wanafikye kubengibwa, anka pangi tempelo’Atemisi kabidi, efile mukata, mukashi, anafikye kukishibwa, aye anabikudibwa sunga ku bukata bwaye, eshingila bungi bwa Asia na bwa senga. 28 Na pababapushishe biabia, babaule na kusumina, na babâbile’shi, Ena bukata anka Atemisi a bena Efeso. 29 Na lupata lubaushiswe n’eunga. na babayile mbilo bosoboso kwenda mu shibo ya Teata, pababadi babakwata Ngayo na Alestako, bena Makyedonia babakumbana na Paulu ku lwendo. 30 Na pabadile Paulu mu kutwela munda mubadi bantu, beyi tabamutweshe ; 31 bangi namu, milopwe yikata ya Asia, babadi bakuku baye, babatumine kwadi, babamusendele teyele nabene munda mwa shibo ya Teata. 32 Biabia bangi bantu babâbile eyi dimune, na bangi babâbile dingi, mwanda ubadi kibumbu eunga dinabene ; na bantu babakile bungi babadi tabauku ku mwanda kini ngi kubabakumbene. 33 Na bangi babakishe Alesanda ku mpala a kibumbu, na bena Yuda babamushindwile biabia. Alesanda namu bafunkile easa, biadiakupatulwila bantu kipatulwilo. 34 Anka pababamutundwile e mwina Yuda, babâbile bungi bwabo n’eyi dimune pa lutshi lwa sa ibidi’shi, Ena bukata anka Atemisi a bena Efeso. 35 Na pabadi sha mikanda ya lupata batalasha bantu, bambile’shi, Bena Efeso, muntu kini ekudi shauku mubaikala lupata lwa bena Efeso mulami a tempelo a Atemisi mukata, na ’efwanika dibapone kwi Seusu ? 36 Biabia mwanda ushawedibwa bintu biabia mpaka, nubadiakwikala talala, kasha kukita bintu bukitekite. 37 Mwanda ubanutwala bantu baba, bashibekale su basasani ba tempelo su babiandudi b’efile enu mukashi. 38 Biabia su Demeteleo na basha kashingushingu batàbadi n’aye babata na muntu oso mwanda, mafuku ekudi a bimu, na milopwe yikudi ; banesongeshene. 39 Anka su anwipusha wa yingi mianda, yisambibwe mu kakonge ke buwa. 40 Mwanda pangi twanapushe mwanda ku mutwe w’eunga di’ efuku’di dishina songo ; na tatwanekale n’eyi dioso kubwela mwanda wa kibumbu’ki. 41 Pabadi bakula biabia, bakotwele kakonge.

 

Chapitre 20

1 Pabapwile eunga, Paulu baitanyine beyi, bebasendele, na bebaladikile, na bakatukile ku Makyedonia. 2 Pabadi batembe eni mapia â, na bebasendela bisendelo bi bungi, bafikile ku Ngidiki. 3 Pabadi bapudisha mieshi isatu kwakwa, na babamwele kipolo kwi bena Yuda, pabadiakukatuka’ye dia bwato kwenda ku Sidia, batentekyeshe binangu bia kwalukila dia Makyedonia. 4 Na Sopato mwana a Pilo, mwina Belea, bakumbene n’aye mpa na ku Asia ; na bena Tesalonika, Alestako na Sekundu ; na Ngayo mwina Debe, na Temoteo ; na bena Asia, Tshikiko na Tolofimo. 5 Abo betubadile na betwindjile ku Toloasa ; 6 anka’twe tubakatukile ku Fidipi dia bwato, kunyima kwa mafuku a mampa ashi kiushilo, na tubafikile kwabadi ku Toloasa mu mafuku atano ; kwatubashele mafuku musambobidi.

7 Kwifuku namu dia kwibedi dia lubingo kwatubakumbene mu kubala dimpa, Paulu bebapatulwile, akatukye bu maloba ; na bapatulwile kipatulwilo mpa na munkatshi a bufuku. 8 Munda mwa shibo ya kwiulu mwatubakumbene mubadi minda yi bungi. 9 Na songwalume, eshina diaye, Eutuko, bashalele kwididishi, babwingila na tulo twi bungi ; na pabadi Paulu kiapatula kipatulwilo ki bungi, aye banemenwe na tulo bapone pashi bu, mpa na kipindji kia shibo kiakasatu kwiulu, na babamusangwile mufwe. 10 Na Paulu baikile, bamukiñamine, bamukwatshile kîpa na bambile’shi, Tanwelanga tuleo, mwanda wi muwa waye munda mwaye. 11 Pabadi bakamina, babala dimpa, badi, balungula n’abo kipindji kila bibatokyele bufuku, anka biabia aye bakatukile. 12 Na babatwele songwalume atala, na babasendelwe kisendelo ki bungi ku mashimba.

13 Anka’twe tubayile kwibedi ku bwato na tubayile ku Asoso mu kutwesha Paulu kwakwa ; mwanda ubambile’ye biabia, nabene kwenda dia nkula. 14 Na pabetusañene’ye ku Asoso, atwe tubamutweshe, na tubafikile ku Mitelene. 15 Patubakatukile kwakwa, tubafikile nguba a kunyima ku mpala a Kioso ; diakasatu namu tubalamete ku Samoso, na ku mungi nguba tubafikile ku Mileto. 16 Mwanda ubapangishe Paulu kukila pa Efeso, biashakupudisha kipindji mu Asia ; aye kwete kutambuka mêndo, mu kufika ku Yelusaleme, su akûka kufika ku nguba a Pentekosto.

17 Ku Mileto kubatumine’ye ku Efeso, na baitanyine bakulu ba kakonge. 18 Na pababafikile kwadi, bebalungwile’shi, Anwe banabene anûku muswelo unandji nao kipindji kishima, mpa n’efuku dia kwibedi dinafikile mu Asia ; 19 nafubile Fumu na kukoka kwoso, na mpolo, na mpè yibamfwidile mwanda wa bipolo bia bena Yuda ; 20 mwashimwifunyefunye kwinubwelela mulungwilo woso wi buwa na kwinulambukisha su pasha su mu shibo ; 21 ne mutêlulwile na bena Yuda na bena Ngidiki wa kwimwesha ku mwanda w’Efile Mukulu, na wa kukumina ku mwanda wa Fumu Yisu Kalestu. 22 Binobino namu, talanga, tañende ku Yelusaleme, mwanye kwishimba, kushi kûka bianampone kwakwa ; 23 anka Muwa-wi-selele antêlulwila ku lupata lwoso’shi, nkano ayingindjila na biongwa. 24 Anka ntambala moyo wande mwanda wi bungi, su mulô wi bungi kwandji ami nabene, anka nadila kukusula eshinda diande, na bufubi buñatshile kwi Fumu Yisu, ngi kubwela mukandu wi buwa wa ntalo y’Efile Mukulu. 25 Binobino namu talanga, nanguku’shi, anwe bungi bwenu banangile n’enu kwete kulungula bufumu, tanwanamone lukyebo lwande kabidi nya. 26 Biabia ngi bianenutelulwila lelo’shi, nabingi ku mwanda wa mase a bantu boso. 27 Mwanda washimwifunyefunye kubwela kwanudi binangu bi’Efile Mukulu bishima. 28 Biabia nwitale anwe banabene, na bungi bwa kibumbu kia mikoko kibanutudibwa balami bakio kwi Muwa-wi-selele, nudishe kakonge k’Efile Mukulu kabaulu’ye ku mase a yawa aye nabene. 29 Nanguku’shi, kunyima kunankatukye kwanatwele ngye ya bubi kwanudi, yishayipushishe kibumbu kia mikoko lusa ; 30 na kwanudi’nwe banabene kwanaimane bantu, banakule mianda yishi na kalolo, ngi kusalula beyi bebalonde. 31 Biabia talai ; nutentekyeshe binangu’shi, ku lutshi lwa mpeshi isatu ami tshimulekye kudimuna muntu oso, na ku bufuku na ku kanya, na mpolo. 32 Binobino namu ami nenulubula kwi Efile Mukulu n’eyi dia ntalo yaye, adiuku kwinwibaka, na kwinupa bupiani na bungi bwabo babâmunwa. 33 Tshimudile makuta a muntu oso, su nolo, su bilamba. 34 Anwe banabene anûku’shi, masa â abafubila bintu biandji mukyembe na bantu babadi n’ami. 35 Ne mwinuleshe bintu bioso mwatudiakukita biabia ngi kufubila bash’epungi, na kutentekyesha mayi a Fumu Yisu binangu abambile’ye’shi, Kupa kukile kwata buwa.

36 Pabadi mwambe biabia, bakunamine manwi pashi na batekyele n’abo bungi bwabo. 37 Na babadile kudila kwi bungi na babapone pa shingo a Paulu, na babamufifile, 38 babaoñamine kiongwa kingi mwanda w’eyi dibambile’ye’shi, tabanamone lukyebo lwaye kabidi. Na babamushindjikile ku bwato.

 

Chapitre 21

1 Patubadi tubalamuka kwabadi, tubatwele mu bwato na tubaludikile susa kufika ku Koso, mungi nguba ku Lodese, n’anka biabia ku Patala ; 2 bibatusañene namu bwato bwakukungula kwenda ku Finiki,tubatwele na tubayile. 3 Patubafikile ku Kupoloso ku meso, tubakulekyele ku mboko yibakashi na tubafikile ku Sidia na tubakungile ku Tshile, mwanda wa kwabusha bintu kwakwa bia mu bwato. 4 Na patubadi tubafumankana na beyi tubashele kwakwa mafuku musambobidi ; na benibaba babambile Paulu kwi Muwa eshi, takukanka ku Yelusaleme. 5 Anka patubadi tubapudisha mafuku, tubakatukile kwenda ku lwendo lwetu ; n’abo bungi bwabo na bakashi na bana babetushindjikile mwishinda patubadi kàshi ka lupata ; na tubakunamine manwi pashi p’efwa, tubatekyele, 6 na tubeladikishene ; atwe namu tubatwele mu bwato, anka’bo babalukile pasha kabidi.

7 Na patubadi tubapudisha lwendo lwa bwato ku Tshile, tubafikile ku Tolemaisi, tubaimwine banikye ; tubashele n’abo efuku dimune. 8 Diakabidi namu tubakatukile na tubafikile ku Kyesadia ; tubatwele mu shibo ya Fidipi, mulungudi a mukandu wi buwa, badi mwina musambobidi, na tubashele n’aye. 9 Yawa muntu badi na bana bananka bakashi, makupi, babadimwine.

10 Na bibatushele kwakwa mafuku angi, mungi muntu, eshina diaye, Angabusu, mudimuni, balalele ku Yudiya, 11 na pabadi mufikye kwatudi, batshile mukaba wa Paulu, beyanyine nabene ngao yaye na masa, na bambile’shi, Muwa-wi-selele akula’shi, Muntu e sha mukaba’u, bena Yuda be ku Yelusaleme banamwanye anka biabia, na banamulubule ku masa a maumbo. 12 Patubapushishe bintu biabia, atwe na bena kibalo kiakia babamusendele takankanga ku Yelusaleme. 13 Anka Paulu balulwile’shi, Anukitshi kini ? nukwete kudila na kwipa eshimba diande ? mwanda unankumina kasha kwanyibwa bûpenka, anka kufwa ku Yelusaleme, ku mutwe w’eshina dia Fumu Yisu. 14 Na pabadi’ye takuminishibwa, atwe tubauminine’shi, Kifulo kia Fumu kikitshibwe.

15 Kunyima kwa mafuku aâ, tubaloñamishe bintu bietu, na tubakankile ku Yelusaleme. 16 Na bangi beyi ba ku Kyesadia babayile n’etu, babafwishishe n’abo muntu eshina diaye Nasono, mwina Kupuloso, mwiyi a kalakala atudiakushala kwaye.

17 Na pabatufikile ku Yelusaleme, banikye babetwatshile na mulô. 18 Ku nguba akabidi, Paulu batwele n’etu kwi Yakobo, na kwakwa kubafikile bungi bwa bakulu. 19 Pabadi bebaimwine, balungwile bintu ku kintu ku kintu, bibakitshine Efile Mukulu kwi maumbo ku bufubi bwaye. 20 Pababapushishe babatumbikile Efile Mukulu, na babamulungwile’shi, Omono, mukwetu, be binunu binunu bia bena Yuda babakumina, na tàbadi na kishima bosoboso, kia kulama mwiya ; 21 na babalungudibwa ku mwanda wobe’shi, olambukisha bena Yuda boso be ku maumbo bashile Mosese’shi, tabasalanga bana babo, tabaubilanga na miswelo ya bena Yuda. 22 Anamini ? Banapushe eyendo’shi, bofiki. 23 Biabia kitanga namu biatukulungula. Twina balume bana be na katshipo kababatshipi ; 24 ebate, esule n’abo, ebakashishe makuta biabadiakukudibwa mitwe yabo ; na bantu boso banaukye’shi, ku bintu bibabalungudibwa ku mwanda wobe, takwi eyendo ; anka’be nabene oyiya na kalolo, olama mwiya. 25 Anka mwanda wa bena maumbo babakumina, tubafundjile bibatwisambile’shi, belamune banabene ku bintu bibatambikwe mankishi, na ku mase, na ku nyama bafinibwa shingo, na ku butesha. 26 Na Paulu batshile balume, na ku nguba akabidi kubatwele’ye n’abo mu tempelo pabadi musudibwe, na balesese kipindji kiakupwa mafuku a kusudibwa, biakutambikibwa elongo ku mutwe wa muntu oso e n’abo.

27 Pabadi namu mafuku musambobidi e pepi na kupwa, bena Yuda ba mu Asia, pababamumwene mu tempelo, babatshinkishe bungi bwa kibumbu, na babamubambile, 28 babeyelene misase’shi, Bena Isalele nwitukwate ; au ngi muntu alambukisha bantu boso mu bibalo bioso mwanda w’eumbo dietu, na wa mwiya, na wa kibalo’ki ; batwesha namu bena Ngidiki munda mwa tempelo, na balwisha kibalo’ki ki selele. 29 Mwanda ubabamwene Tolofimo, mwina Efeso, n’aye munda mwa lupata ababatentekyeshe’shi, Paulu bamutwesha munda mwa tempelo. 30 Na bungi bwa lupata babasaniswe, na bantu babekumbashene kibalo kimune ; na babakwatshile Paulu, babamukakile pasha pa tempelo, na bibelo bia tempelo bibashitshilwe bukidi. 31 Na pababakimbile kumwipa, mukandu ubafikile kwi kamanda ka masalai’shi, bungi bwa Yelusaleme bwi eunga dinabene ; 32 aye namu batshile n’aye masalai bukidi na tupalai, na bayile kwabadi lubilo, Anka’bo pababamwene kamanda na masalai, babalekyele kukupila Paulu. 33 Kunyima kamanda kabafikile na kabamukwete, na kabambile’shi, anyibwe nkano ibidi, na baipwishe’shi, eni na bakitshi kini ? 34 Na bangi babâbile eyi dimune, bangi dingi, ku kibumbu ; na pabadi tauku kufika kusongo mwanda wa tuleo, bambile’shi, numutwale munda mwa lupopo lwa masalai. 35 Na pabafikile’ye pa twinga basemwinwe kwi masalai ku mwanda wa bantu epalamo diabo ; 36 mwanda ubamulondele kibumbu kia bantu, bakwete kwâba’shi, Katusha muntu yawa.

37 Anka pakutweshibwa Paulu mu lupopo lwa masalai, baipwishe kwi kamanda’shi, Mbande nkulungule namu kintu. Aye bambile’shi, Obe ouku buNgidiki ? 38 Obe twe namu mwina Etshipito yawa, basanishe bantu batombokye, na balombolanga bantu mu mapia a kabalala kwibedi kwa eni mafuku â, tununu tunanka twa baipani ? 39 Anka Paulu bambile’shi, Ami ne mwina Yuda a ku Taso mu Kidikia, sha lupata lushi lukoto ; nakutekye ondungushe namu bantu. 40 Na pabadi bamukumina, Paulu baimene, pa twinga, bafunkile bantu easa diaye, pababadi namu babaikala talala nyâ bebalungwile bw’Ibeleo’shi,

 

Chapitre 22

1 Benami na bashami, pushai mwanda wande wambwela kwanudi binobino. 2 Pababapushishe tebalungula eyi dia bw’Ibeleo, babauminine nyâ, n’aye bambile’shi, 3 Ami ne mwina Yuda, nantandjilwe ku Taso mu Kidikia, anka nandelwe ku luno lupata ku ngao ya Ngamadiele, nandambukiswe bu bi muswelo wa mwiya wa bashetu, na nandji na kishima ku mwanda w’Efile Mukulu, bu bianudi’nwe boso lelo ; 4 nankolomwene bash’Eshinda’di sunga ku lufu, mu kwanya na kutula mu mashibo a nkano na balume na bakashi.

5 Bini biantelulwila tshite mukata na bungi bwa bukulu. Na natanga mikanda kwabadi kabidi ya kwenda kwi bakwetu ; na nayile ku Damasako mu kufwisha abo kabidi babadi kwakwa, ku Yelusaleme, banye, mu kukupidibwa. 6 Panandji mu lwendo lwande, na ne mwisese pepi na Damasako, ku kanya munkatshi, kubatembele etata dikata bukidi munda mw’eulu dibafunyine nkô. 7 Na nampone pashi pa senga, na nampushishe eyi dibañambile’shi, Saulu, Saulu, kukini onkolomona’mi ? 8 Na nalulwile’shi, Obe eni Fumu ? Na bandungwile’shi, Ami ne Yisu a Nasalete okolomona’be. 9 N’abo babadi n’ami babamwene etata eyendo, anka tabapushishe eyi diaye dia yawa bakwile n’ami.

10 Na nambile’shi, Nanakite kini, Fumu ? Na Fumu bandungwile’shi, Imana, nda munda mwa Damasako ; mwamwa mwanalungudibwe wa bintu bioso bibabakusangwila kukita. 11 Binandji tanguku kumona mwanda wa kilengo ki’etata diadia, nalombwelwe kwiasa, kwi bantu babadi n’ami, na nafikile munda mwa Damasako. 12 Na Anania, sha kalolo ka mwiya, baikyele n’eshina di buwa kwi bena Yuda boso babadi kwakwa, 13 bafikile kwandji, na baimene pepi n’ami, bambile’shi, Mwinami Saulu, ata meso obe. N’ami natshile meso ande pa sa yaiya, na namumwene. 14 N’aye’shi, Efile Mukulu a bashetu bakusangula ngi kûka kifulo kiaye, na kumona Sha kalolo awâ, na kupusha eyi kukanwa kwaye. 15 Mwanda wonwekale’be mutêludi ku mwanda waye kwi bantu boso, a bintu bibomono, na bibopusha. 16 Binobino namu, kukini oesha ? Imana, ambikibwa, sula mabi obe, pa kwabila eshina diaye. 17 Na panandji nalukila ku Yelusaleme, binandji kwete kuteka mu tempelo, nafikile bu mu kilotwa kia tulo, 18 na namumwene tàndungula’shi, Sangula, katuka bukidi mu Yelusaleme mwanda ubashabata kitêlwilo kiobe ku mwanda wande. 19 Na nambile’shi, Fumu, abauku banabene’shi, nangelanga bantu ku lukano na nankupilanga bantu ku kitumbwilo kioso, babakumina ; 20 na pakashiswe mase a Stefano mutêludi obe, ami kabidi naimene papa, na nankuminine, na nalamine bilamba bia bantu babamwipaile. 21 Na bandungwile’shi, Nda, mwanda unankutumu kulakula kuno kwi maumbo.

22 Na pababamupushishe mpa n’eyi diadia, na babâbile eyi diabo’shi, Katusha wini muntu ku senga, mwanda washimupwandjikile’ye kwikala na moyo. 23 Na pababâbile, na babafule bilamba biabo, na babele senga kwiulu, 24 kamanda kabambile’shi, atweshibwe munda mwa lupopo lwa masalai, akokolwe mwanda waye pa kukupidibwa, biadiakûka mwanda ubabamukankishisha mayi biabia. 25 Na pababamwanye mikaba, Paulu bambile kapalai kabaimene papa’shi, Kupwandjikile na mwiya, anwe kukupila muntu, mwina Loma, shi mumweshibwe ? 26 Na pabapushishe kapalai biabia bayile kwi kamanda na bamulungwile’shi, Todidi kukita kini ? mwanda wi muntu yawa mwina Loma. 27 Na kamanda kabafikile na kabamulungwile’shi, Ndungule, obe mwina Loma ? Na bambile’shi, Eyo. 28 Kamanda kabalulwile’shi, Ku mûlo wi bukopo ngi kunangule bwana-buwa bwabwa. Na Paulu’shi, N’ami nantandjilwe biabia. 29 Abo namu babadiakumukokola babakatukile kwadi bukidi, na kamanda kabidi kabatshine pabashingulwile’ye’shi, e mwina Loma, na mwanda ubamwanyine’ye.

30 Anka ku nguba akabidi mwanda ubadidi’ye kûka eyendo ku mwanda kini kubabamusongele’ye kwi bena Yuda, bamufungwile : na balungwile batshite bakata na bungi bwa kakonge’shi, bekoñene ; na bafwishishe Paulu, na bamutule ku mpala abo.

 

Chapitre 23

1 Na Paulu batale kakonge kânana na bambile’shi, Benami, ne mutambukye ku mpala ’Efile Mukulu na kiukilo kioso ki buwa mpa n’efuko dino. 2 Na tshite mukata Anania bebambile babaimene pepi n’aye bamukupile kukanwa. 3 Paulu namu bamwambile’shi, Efile Mukulu anakukupile’be, mudimba ushine ntoshi ; obe oshala kungisambila bu bipwandjikile na mwiya, anka wamba’shi, akupidibwe bu bishibipwandjikile na mwiya ? 4 N’abo babaimene pepi babambile’shi, Okisa tshite mukata ’Efile Mukulu lukiso ? 5 Na Paulu bambile’shi, Tshi mukye, benami eshi e tshite mukata ; mwanda ubafundjibwa’shi, Twakulanga bubi mwanda wa muntu mukata ’eumbo diobe. 6 Anka pabamwene Paulu be kipindji kimune baSaduki, kimo kipindji namu baFadishi, bâbile mu kakonge’shi, Benami, ami ne muFadishi, mwana a baFadishi ; ami nasongelebwa ku mwanda wa mutengelo wa bafwe, na kubuka kwabo. 7 Na pabadi mwambe biabia, pabafikile mpaka na baFadishi na baSaduki, na kakonge kabelamunushene. 8 Mwanda awamba baSaduki’shi, takwi kubuka kwa bafwe, su mwangele, su kikudi ; anka baFadishi ababwela mianda yaiya bubidi bwayo. 9 Kubafikile namu eunga dikabe, na bafundji ba mikanda ba ku kipindji kia baFadishi babaimene, babelwilene’shi, Tatumono bubi na muntu’u ; su kikudi kibamulungula, su mwangele, su namini ? 10 Pabafikile tuleo twi bungi, kamanda kabatshine, tala Paulu akusulwa kwabadi, na bambile masalai’shi, Alalai, numukashe ku ngofu kwabadi, numutweshe mu lupopo lwa masalai.

11 Anka ku bufuku bwabwa, kubaimene Fumu padi, na bambile’shi, Nisha eshimba ; bu bibontêlulwila ku Yelusaleme, biodiakuntêlulwila ku Loma kabidi.

12 Pabafikile kanya, pabekuminishene bena Yuda, babelumbene mulao eshi, tabanadye, tabanatome, kwibedi kwabashaipaile Paulu. 13 Na babakile makumi ana babekumbashene na mulao wawa ; 14 na babafikile kwi batshite bakata na kwi bakulu’shi, Tubelumbena mulao’shi, tatwanasòle kintu kioso kwibedi kwatushaipaile Paulu. 15 Biabia anwe na kakonge nwambe kamanda’shi, amwalashe kwanudi, bu bianudiakwisamba biya ku mwanda waye ; atwe namu, kwibedi kwashesesele’ye pepi, tubeloñamisha ngi kumwipa. 16 Anka mwana a nkashana a Paulu bapushishe wa kubutama kwabo, na bakatwele mu lupopo lwa masalai na bambile Paulu. 17 Na Paulu baitanyine kangi kapalai ka masalai, na bambile’shi, Fwisha songwalume’u kwi kamanda, mwanda wadi n’eyi dia kumulungula. 18 Bibamwatshile, na bamufwishishe kwi kamanda, na bambile’shi, Paulu musungi, bangitanyina, bantekye nfwishe songwalume’u kodi, e n’eyi dia kukulungula. 19 Na kamanda kabamukwete kwiasa, bayile ku lupèse na bamwipwishe ku bufiabufia’shi, Kini kiakia kiodidi kundungula ? 20 Na bambile’shi, Bena Yuda babekuminishena wa kukuteka’shi, walashe namu Paulu maloba ku kakonge, bu kumwipwisha kintu eyendo ku mwanda waye. 21 Biabia obe twibakuminanga ; mwanda ubamubutamina bantu bakile makumi ana, babelumbena milao kasha kudya nya kasha kutoma nya bibabamwipa ; binobino namu abesha, mu kutengela kilai kodi. 22 Kamanda kabalwishe songwalume penipapa, kabamwambile’shi, Tobwelanga kwi muntu oso mwanda ubondungula bintu’bi. 23 Na baitanyine tupalai tubidi twa masalai, na bambile’shi, Nuloñamishe masalai nkama ibidi, bende mpa na ku Kyesadia, na bena tubala makumi musambobidi, na bena milumbu nkama ibidi, ku sa yakasatu ya bufuku ; 24 baloñamishe namu nyama ya kusemuna Paulu kwiulu, ngi kumutwala biya kwi Fedishi mulopwe. 25 Na bafundjile mukanda wa kwamba biabia, eshi, 26 Kolôdyo Lesiasa kwi mulopwe e buwa Fedishi, nakwimuna. 27 Mulume’u bakwatshilwe kwi bena Yuda, badiakwipaibwa kwabadi, anka nafikile na masalai, na namuposwele, mwanda unampushishe’shi, e mwina Loma. 28 Binankimbile kûka mwanda ubabamusongele, namwalashe mu kakonge kabo ; 29 anasañene basongedibwa ku mwanda wa mwiya wabo, anka tena mwanda ubamulamikibwa upwandjikile na su lufu su lukano. 30 Na pabandeshibwa’shi, bela mulume kipolo, binamutumu kodi bukidi, na nampu kulungula kabidi bantu abamusongela’shi, bâkule ku mpala obe wa mianda yibakitshi’ye.

31 Biabia ngi bibatshile masalai Paulu bu bibabalungwilwe na babamufwishishe ku bufuku ku Antepatele, 32 na ku nguba a maloba babalekyele bena tubala bende n’aye, na babalukile ku lupopo lwa masalai. 33 Abo namu, pababafikile ku Kyesadia, babatambikile mukanda kwi mulopwe na babatule kabidi Paulu ku mpala aye. 34 Pabapwile’ye kubala baipwishe pa mapia aye, na pabashingulwile’ye’shi, e mwina Kidikia, 35 bambile’shi, Nanapushe mwanda wobe apafiki bantu abakusongela kabidi. Na bambile’shi, alamibwe mu lupopo lw’Elodo.

 

Chapitre 24

1 Na kunyima kwa mafuku atano kubafikile tshite mukata Anania na bangi bakulu, na ketabila n’abo eshina diaye, Tetulo ; na babasongele Paulu ku mpala a mulopwe. 2 Na pabaitanyinwe’ye, Tetulo babangile kumusongela’shi, Mwanda watumona talala e bungi kodi, na miya yi buwa yibedibwa mwiumbo’di mwanda wa binangu biobe, 3 atutumbula mafuku oso na ku bibundji bioso, mwanana Fedishi, na biloba bi bungi. 4 Anka biashankudya kipindji kiobe ki bungi, nankutekye etupushe kapindji kapela ku bumuntu bwobe. 5 Mwanda ubatusañana muntu’u sh’eunga di bungi, tomboshi a bena Yuda ku bungi bwa senga, na muntu mukata a kibumbu kia baNasalete ; 6 bakimbanga namu kulwisha tempelo ; atubakwete’twe kabidi ; 8 n’obe nabene, onoukye kushingula yini mianda yaiya yoso yibatumusongela. 9 Na bena Yuda kabidi babekuminishene na lusongo, eshi, mianda yaiya yi biabia.

10 Na pabadi mulopwe bamufunku easa, Paulu belamwine’shi, Mwanda wanguku’shi, boikala mwisambi a mianda y’eumbo’di mpeshi yi bungi, ngi wanelamwina ku mwanda wande na kishima ; 11 mwanda wouku’shi, mafuku tàadi anka ekumi na abidi, anayile ku Yelusaleme mu kwishingila ; 12 na ku tempelo tabasañane nele na muntu mpaka, su kutula tuleo twa bantu nya, su munda mwa kitumbwilo, su mu lupata. 13 Tabauku namu kulesha mianda yabansongela binobino. 14 Anka nankubwelela’shi, Mwishinda diabaitanyina’shi, Kusalama, ngi mwanfubila Efile Mukulu a bashetu, ne mu kukumina bintu bioso bibafundjibwa mu mwiya, na kwi badimuni ; 15 na nena mutengelo w’Efile Mukulu wabatengela’bo banabene’shi, Kubuka kwa bafwe kwanafikye kwa basha kalolo na kwa basha bubi. 16 Ku mwanda wawa ngi kwankimba kwikala na kiukilo kia munda kishi kulwisha ku bintu bioso ku meso ’Efile Mukulu na ku meso a bantu. 17 Pabakile namu mpeshi yi bungi, nafikile, kwete kutwala eumbo diande malongo a lusa, na amo malongo. 18 Biabia babansañene mu tempelo, musudibwe, shi bantu, su tuleo nya. 19 Anka bangi bena Yuda ba mu Asia : — babadiakumwekwa kuno ku mpala obe ngi kunsongela, su be na mwanda kwamba ku mutwe wande. 20 Anka balume baba bâkule banabene wa kulwisha kwoso kubabamwene panaimene mu kakonge, 21 kushi pangi mwanda w’eyi diadia dimune dinâbile, binañimene pankatshi pabo’shi, Ku mwanda wa kubuka kwa bafwe ngi kwanesambilwa kwanudi lelo.

22 Anka Fedishi, pabaukile’ye eyendo w’Eshinda, bebapishe’shi, Apalala Lesiasa kamanda, nanapudishe mwanda wenu. 23 Na bambile kapalai’shi, amulame, amutambushe biya, tamupeleshanga muntu oso a bakuku baye kumufubila.

24 Na kunyima kwa mafuku akoto kubafikile Fedishi na Dusila pianaye, badi mwina Yuda, batumine mu kwata Paulu, na bamupushishe mwanda wa kukumina Kalestu Yisu. 25 Na pababwele’ye wa kalolo, na wa mulango kwishimba, na wa mpombo yitàidi ayifu, Fedishi basushile, na balulwile’shi, Nda pobe binobino ; pananamone kiamwino ki buwa nanakwitanyina kwandji. 26 Batengele kabidi makuta pangi anamupebwe kwi Paulu ; bibamwitanyine’ye namu mashisa angi, n’abelungushene n’aye. 27 Anka pabapwile mpeshi ibidi, Fedishi bakombolwa na Pokio Festo bamupiene ; na Fedishi mwanda ubadile’ye kumonebwa na kâ kwi bena Yuda, balekyele Paulu ku lukano.

 

Chapitre 25

1 Festo namu, pabadi mufikye mu mapia aye, bakishe mafuku asatu na bakankile ku Kyesadia kwenda ku Yelusaleme. 2 Na batshite bakata, na bantu bakata ba bena Yuda babamwambile mwanda wa Paulu ; 3 na babamutekyele ku mwanda waye, amone biya kutuma mu kumwata ku Yelusaleme ; bababutamisha bantu mwishinda bamwipe. 4 Biabia Festo balulwile’shi, Paulu alamibwe ku Kyesadia, nabene namu ende kwakwa anka binobino. 5 Bibambile’ye’shi, Abo be bantu bakata n’enu balale n’ami ; su namu kintu kioso taki buwa na muntu’u bamusongele.

6 Pabadi bashala n’abo mafuku su mwanda su ekumi, balalele ku Kyesadia, na ku nguba a maloba, bashalele ku kîsambilo, na bambile’shi, Paulu afwishibwe. 7 Pabafikile’ye namu bena Yuda babalalele ku Yelusaleme babaimene, babamusongele songo yingi ya mashito yabashibaukye kulesha ; 8 na Paulu bambile ku mwanda waye’shi, Tshimulwishe nya su mwanda wa mwiya wa bena Yuda, su mwanda wa tempelo, su mwanda wa Kyesa. 9 Anka Festo bakimbile kutondolwa kwi bena Yuda, balulwile Paulu’shi, Okyebe kwenda ku Yelusaleme, mu kwisambilwa yini mianda yaiya ku mpala ande ? 10 Anka Paulu bambile’shi, Tandjimana ku mpala a kîsambilo kia Kyesa, kwandjakwisambilwa ; ku mwanda wa bena Yuda, ami tshi mukite bubi, biouku obe nabene biya. 11 Su namu ne mulwishe mwanda woso, na ne mukite kintu kioso kipwandjikile na kufwa, tampele kufwa ; anka su mianda yaiya tayikudi yibabansongela, muntu tauku kundubula kwabadi. Nabila Kyesa. 12 Kunyima Festo, pabadi belungushena na kakonge, balulwile’shi, Bwabila Kyesa ? Kwi Kyesa ngi konwende.

13 Pabakile namu amo mafuku, fumu Angidipa bafikile ku Kyesadia na Beniki, na babaimwine Festo. 14 Na pababashalele kwakwa mafuku e bungi, Festo balesese fumu mwanda wa Paulu, eshi, Muntu ekudi balekibwa ku lukano kwi Fedishi ; 15 ku mwanda waye, panandji ku Yelusaleme, batshite bakata na bakulu ba bena Yuda babambile, mu kuteka’shi, amweshibwe. 16 Nebambile’shi, takwi muswelo wa bena Loma kulubula muntu oso kwibedi kushabandjile kwimonena musongedibwe na basongedi ku mpala, na bamwene kiamwino kia kwilamwina ku mwanda waye. 17 Biabia pababakumbene kuno, tshibapishishe, anka ku nguba akabidi nashalele ku kîsambilo, na nambile’shi, mulume afishibwe. 18 Ku mwanda waye pabaimene basongedi, babadi tabamusongela wa mianda yibi yinatentekyeshe binangu ; 19 anka babeleshenanga n’aye mpaka wa kîshingilo kiabo, na wa muntu Yisu badi mufwe, bambile Paulu’shi, atala. 20 Na biandji’mi nabene tanguku biya kwiyipushena wa mianda yaiya, namwipwishe su akyebe kwenda ku Yelusaleme, mu kwisambilwa kwakwa pa mianda yaiya. 21 Anka pabâbile Paulu kulamibwa kwiyi dia Angusto, nambile’shi, alamibwe biandjakumutuma kwi Kyesa. 22 Na Angidipa bambile Festo’shi, Ami nabene kabidi nakyebe kupusha muntu’u. Aye’shi, Maloba namu, onomupushe.

23 Biabia ku nguba a maloba, pabafikile Angidipa na Beniki na kilengo ki bungi, babatwele namu mu kibalo kia kupusha mianda na tumanda, na bilolo bia lupata, — kwiyi dia Festo kubabafwishishe Paulu munda. 24 Festo bambile’shi, Fumu Angidipa, na bantu boso babakumbana n’etu kuno, anumono mulume’u, bamfwila bungi bwa kibumbu kia bena Yuda, ku mwanda waye, na ku Yelusaleme na kuno, bakwete kwâba’shi, takushala na moyo kabidi nya. 25 Anka’mi namusañene tamukite mwanda woso wa kufwa ; na mwanda ubâbile’ye Angusto nabene, nampangisha’shi, mutume. 26 Ku mwanda waye, tshina mulungwilo wi buwa wa kutumina fumwami. Binamufwisha ku mpala enu, na ku mpala obe nabene fumu Angidipa ; bibatupu kukokola mwanda biya, nanekale n’eyi dia kufunda. 27 Mwanda wankita’shi, takwi bukalabwino nya kutuma musungi, kushi kulesha mianda yibabamusongela.

 

Chapitre 26

1 Na Angidipa bambile Paulu’shi, Bobandjibwa kwiyakwila obe nabene. Paulu namu bolwele easa diaye belamwine ku mwanda waye’shi, 2 Nasepela, Fumu Angidipa, mwanda wa kwilamwina ku mpala obe lelo, ku mutwe wa mianda yoso yinasongelwa kwi bena Yuda ; 3 mwanda ubokidi kûka miswelo yoso na mipwiso yoso yikale kwi bena Yuda ; biabia nakutekye ompushe namu bikobiko. 4 Muswelo wande namu mpa na bukinga bwande, ubadi n’eumbo diande ku Yelusaleme mpa na kibangilo, ubauku bungi bwa bena Yuda ; 5 babangukile mpa na kwibediebedi su abakyebe kutêlula munangikyele muFadishi, na muswelo ukile susa wa kîshingilo kietu. 6 Binobino namu naimana kuno ngi kwisambilwa, mwanda wa mutengelo wa kilai kibalailwe bashetu kwi Efile Mukulu ; 7 akididi bungi bwa maumbo etu ekumi na abidi kufika kwakidi, be mu kufubila Efile Mukulu ku kanya na ku bufuku. Na ku mwanda wa mutengelo wawa, fumu, ngi kunasongelwa kwi bena Yuda. 8 Kukini nubadiakutentekyesha’shi, mwanda tawi wa kukuminwa, su Efile Mukulu abusha bafwe ? 9 Ami nampangishe ami nabene eyendo’shi, nandjakukita bintu bi bungi ngi kufwa n’eshina dia Yisu a Nasalete. 10 Na nankitshine biabia kabidi mu Yelusaleme ; na nambaile bena selele bangi mu mashibo a nkano, mwanda wañatshile bukome kwi batshite bakata ; na pababaipailwe, ami natotele nkasa. 11 Na nebakumbishe mashisa angi mu bitumbwilo bioso, na nankimbile kwibabiandusha mabiandubiandu ; na mwanda unanebashile mwishimba kwi bungi, nebakolomwene sunga mpa na ku mpata yabene. 12 Na biandji biabia, nadi kwete kwenda dia Damasako, na bukome na ngofu kwi batshite bakata ; 13 na ku kanya pankatshi mwishinda, namwene, fumu, etata mwiulu dikile kanya na kilengo, dibatembele kwandji na kwabadi babayile n’ami. 14 Na patubadi tubapono pashi bosoboso, nampushishe eyi dibañamba mu ludimi lwa bena Ebeleo’shi, Saulu, Saulu, kukini onkolomona ? Kwi bukopo su wela masola misebe. 15 Na nambile’shi, Obe eni, Fumu ? Na Fumu bambile’shi, Ami ne Yisu okolomona’be. 16 Anka ebwê, imana ku ngao yobe ; mwanda unamwekwa kodi, nadi’shi, nanakutule mufubi, na mutêludi a mianda yomonanga na a mianda yanamwekwe kodi ; 17 kukusomona kwi bantu na kwi maumbo kwankutumina, 18 mu kubula meso abo beyalule ku mufito ngi kwikala n’etata, na ku bukome bwa Kafilefile ngi kwikala n’Efile Mukulu, bâte kulekyelwa kwa mabi, na bupiani n’abo babâmunwa pa kunkumina’mi. 19 Biabia, fumu Angidipa, tshimubenge mwanda unamwene wa kwiulu, 20 anka nambwele kwibediebedi kwabadi be ku Damasako, na ku Yelusaleme, na ku bungi bwa kipia kia Yudiya, na kwi maumbo kabidi, eshi, bemweshe, beyalule kwi Efile Mukulu, bakite mikitshino yipwandjikile na kwimwesha. 21 Ku mutwe wa bintu biabia, kubankwete bena Yuda mu tempelo, na babakimbile kungipa. 22 Biabia binafumankyene na kukalwila akufwiya kwi Efile Mukulu, ngi binaimana mpa n’efuku dino, kwete kutêlulwila bantu na bakoto na bakata, kushi kwamba mwanda ushiwambe badimuni na Mosese’shi, wanafikye ; 23 eshi, Kalestu akukumba ; na’shi, aye kwibedi akulungula etata, ku kubusha kwa bafwe, kwi bantu na kwi maumbo.

24 Na pabelamwine’ye biabia, Festo bâbile n’eyi dibukopo’shi, Paulu, bopauka ; bukalabwino bwobe bungi abukwalula mômbe. 25 Anka Paulu’shi, Tshi mupaukye, Festo mukata, anka nambwele mayi ’eyendo na a mulango. 26 Mwanda wouku fumu bintu’bi, anandungula kabidi kushi kwifunyafunya, mwanda wantentekyesha’shi, takwi kintu kimunenka kia bintu biabia kibamufibwa ; mwanda ushiukitshibwe mwanda wawa kwipaka. 27 Fumu Angidipa, obe bokumina badimuni ? Nanguku’shi, bokumina. 28 Na Angidipa bambile Paulu’shi, Ku kwakula kukoto kwodiakunkuminisha, neyalule mwina Kalestu. 29 Na Paulu’shi, Nadidi kwi Efile Mukulu, su ku kwakula kukoto su kwi bungi, kasha’be bûpenka anka bungi bwabo babampusha lelo, bakwiyalula bu biandji’mi nabene kushi nkano yaiya.

30 Na fumu bebwele na mulopwe na Beniki, n’abo babashalele n’abo ; 31 na pababayile ku lupèse babelungushene’shi, Au mulume tamukite mwanda upwandjikile su kufwa su lukano. 32 Na Angidipa bambile Festo’shi, Muntu’u akuposodibwa, kushi babila Kyesa.

 

Chapitre 27

1 Anka pabapangiswe’shi, twakwenda dia bwato ku Italea, babalubwile Paulu na yingi misungi kwi kapalai, eshina diaye, Yuleo, mwina kibumbu kia Angusto. 2 Bibatutwele namu mu bwato bwa ku Andalamiteo, abulamata-lamata ku mpata ku kipia kia Asia, tubakungwile. Na Alestako, mwina Makyedonia a ku Tesalonika badi n’etu. 3 Ku nguba namu akabidi tubakungile ku Sidono ; na Yuleo bakitshine na Paulu biya, bamulekyele ende kwi bakuku baye, enishe nabene. 4 Patubakatukile kwakwa, tubayile kunundu kwa Kupuloso, mwanda ubapunkakene mpunga. 5 Patubapwile kwenda mu mema a Kidikia na Pamafilea, tubafikile ku Mila mu Lukia. 6 Na kapalai kabasañene bwato kwakwa bwa ku Alesandalea bukwete kwenda ku Italea ; na betutweshe mwamwa. 7 Patubadi atwende bikobiko mafuku e bungi, na tubafiki ku lwendo lwi bukopo ku mpala a Kinidi, lupunga lubetubambile kwakwa, na tubayile kunundu kwa Kyelete ku mpala a Salamone ; 8 tubakilekile namu na lwendo lwi bukopo, na tubafikile ku kibalo akitanyinibwa’shi, Efwa di buwa, ki na lupata lwa Lasea pepi.

9 Na pabadi bapwile kipindji ki bungi, na ku lwendo kubadi bukopo bwi bungi mwanda ubakile kipindji kia Kishilo, Paulu bebadimwine, 10 na bambile’shi, Babwana, nashingula’shi, lwendo lwanekale na kiamwino kibi na malwa abi, kasha ku mwanda wa bintu bûpenka na bwato, anka wa mioyo yetu kabidi. 11 Anka kapalai kabapushishe mukumbi a bwato na sha bwato, kasha mubambilwe kwi Paulu. 12 Na mwanda ushibadi efwa biya kwikala mwamwa ku mieshi ya mashika, abo babakile bungi babapangishe kukatuka kwakwa, pangi kufika ku Feniki na kushala kwakwa ku mieshi ya mashika ; kwifwa dia mu Kyelete aditadila mbula a Nôdo-Este n’a Sudu-Este. 13 Na pabapapwile lupunga lwa Sudu bikobiko, babatentekyeshe’shi, kinangu kiabo kibafiki, babasomwene nindo, na babayile pa mbula a Kyelete pepi na mapia. 14 Anka kunyima kwa kapindji kapela kubafikile lupunga lwa lupapi alwitanyinibwa’shi, Eulakulo ; 15 na pabakwatshilwe bwato, tabûku kwenda ku mpala a lupunga, tubebulekyele na tubapapushiswe. 16 Na bibatukile mûshi mwa kisenga akitanyinibwa’shi, Kolôda, tatwibaukye kutwesha kato kakoto, kushi na mufubo wi bukopo ; 17 na pababadi babekebosha babekwanyine na mishinga ya kupomba bwato bukata, na mwanda ubabatshine pangi banatakudibwe pa Sutshisi babaishe mbwisha kwiulu n’anka biabia ngi mubabapapushiswe. 18 Bibatulwile namu na lupapi lwi bungi bungi, maloba bababangile kusumbula mishete ya munda, 19 na ku nguba akasatu babasumbwile bingi bintu bia mu bwato na masa abo banabene. 20 Bibadi namu nguba tamwekwa mafuku e bungi su nyenene, na lupapi lwa bubi lubalwile n’etu, kusongo, mutengelo woso wa kupashibwa moyo ubakashibwa. 21 Pababadi babashala kipindji kila kushi kudya, kunyima Paulu baimene pankatshi pabo, na bambile’shi, Babwana, nubadiakumpushisha, kushi kukatuka ku Kyelete mu kufumankana na kiamwino’ki kibi na malwa. 22 Binobino nenwamba’shi, nunishe mashimba, mwanda ushaushimina moyo wa sunga muntu umunenka e n’enu, anka bwato. 23 Mwanda ubaimana mwangele pandji ku bufuku buno, ’Efile Mukulu yawa andji muntu aye anafubila, 24 eshi, Totshinanga, Paulu, okwimana ku mpala a Kyesa ; na talanga, Efile Mukulu bakupa bantu boso abende n’obe dia bwato. 25 Biabia, babwana, nunishe mashimba ; mwanda wankumina Efile Mukulu’shi, kwanekala anka biabia bu bibandungulwa. 26 Anka twakwedibwa pa kingi kisenga.

27 Anka pabafikile bufuku bw’ekumi na inanka, bitubayishiswe mpala kuno mpala kwakwa ku mema a Adalea, pankatshi pa bufuku bena bwato babatentekyeshe’shi, bakwete kwisesela pepi na mapia ; 28 na babatompele na babasañene maboko makumi abidi a mema ; na kunyima kwa kapindji, babatompele kabidi babasañene maboko ekumi n’atano. 29 Na mwanda ubabatshinanga pangi twanedibwe pa kibalo kitàkidi mabwe, babaishishe nindo ina kumongo na babadile masanya. 30 Na pabakimbile bena bwato kusuka mu bwato, na babadi babâlasha kato kakoto mu mema bu bibabakyebele kwisha yingi nyindo kwikolo dia ku mpala, 31 Paulu bambile kapalai na masalai’shi, Kushi baba abashala mu bwato, tanwanaukye kupashibwa moyo. 32 Masalai namu abatshibile bipâba bia kato kakoto na babekalekyele lôsô. 33 Pabakyebe bufuku kutoka, Paulu bebasendele bungi bwabo kudya biâshi, eshi, Lelo ngi nguba ekumi na ina, abanushala mu kutengela-tengela, kushi kudya kantu. 34 Biabia ngi bianenusendela’shi, nwate biâshi ; biabia mwanda wa kwiikyela kwenu, mwanda ushiwinushimine lunyene lwa ku mutwe wa muntu oso e n’enu. 35 Pabadi mwambe biabia, batshile dimpa, batumbwile Efile Mukulu ku mpala abo a bungi bwabo, bedibalwile na babangile kudya. 36 Na mashimba abo a bungi bwabo abasepelele, na banabene kabidi babatshile biâshi. 37 Tubadi munda mwa bwato bantu nkama ibidi na makumi musambobodi na bantu basamombo. 38 Pababaikwite, babapeleshe bwato, babasumbwile pôndo munda mwa mema. 39 Na pabafikile masanya, babadi tabatundula mapia ; anka babamwene bu ekonya na kyese, na babatentekyeshe binangu, pangi kuyisha bwato penipapa. 40 Na pababashitwile nyindo babeyilekyele munda mwa mema, na babangwile bipâba bia bitengelo pamune ; na babakamishe namu mbwisha y’ekolo na babayile dia kyese. 41 Anka pababafikile ku kibalo akimonankana mema abidi babasampushe bwato ; ekolo namu dibashile na dibashele kushi kwenda, anka kipindji kia kumongo kibabangile kubumbuluka ku bushito bwa mema. 42 Na masalai abadi’shi, twipe misungi, tala muntu ayô mema mu kongoloka. 43 Anka kapalai kabadile kukalwila Paulu kabebabambile kinangu kiabo ; na kabambile’shi, abo abauku kuyoa beyele banabene mu mema, kwenda ebedi ku mapia ; 44 na bakwabo, bangi ku mabaya na bangi ku bintu bikasanga bia mu bwato, anka biabia babasabukile bungi bwabo mengeleshe ku mapia.

 

Chapitre 28

1 Pabatusabukile mengeleshe, kunyima tubaukile’shi, kisenga akitanyinibwa’shi, Medita. 2 Na Basendji babetukitshine na lusa lwi bungi ; babatembeshe kalo na babetwatshile bungi bwetu mwanda wa mpeshi badi mu kunoka, na ku mwanda wa mashika. 3 Na pabakongele Paulu kita kia ntete, na beyitulu panundu pa kalo, nyoka batukile mwanda wa kibobo, bakwatshile easa diaye. 4 Na pabamwene Basendji nyama kwete kwembela kwiasa diaye, babelungushene’shi, Eyendo, yawa muntu ngi mwipani ; sunga bapanda mwanda wa mema, Nemesisi tanamulekye na moyo. 5 Anka’ye bekumwine nyoka mu kalo na tamupushe busungu nya. 6 Anka’bo babatengele aûla, su apona pashi afwe nkoma. Anka pababatengele kipindji kingi, kushi kumona kiamwino kibi kibafiki kwadi, babafunyu binangu biabo na babambile’shi, e Efile Mukulu.

7 Ku mapia kwinikwakwa kubadi mabala a muntu mukata a kisenga, eshina diaye, Pupileo ; aye betwatshile na betulele biya mafuku asatu. 8 Na se a Pupileo balele na busungu bwa kalo na nkôlo ; Paulu batwele kwadi na batekyele, batentekyele masa aye panundu paye, na bamupashishe, 9 Pabakitshinwe biabia, bangi kabidi babadi na masungu mu kisenga babafikile, na babapashiswe ; 10 na babetusepele kusepela kwi bungi na pabatutwele mu bwato, abo babatule bintu munda, bioso bibatukutshile.

11 Kunyima kwa mieshi isatu, tubakatukile mu bwato bwa Alesandalea bubalele ku kisenga ku mieshi ya mashika, kitundwilo kiabo’shi, Diosokule. 12 Bibatukungile ku Silakuse tubashele mafuku asatu. 13 Kwinikwakwa tubayile mu kwifunya mpa na ku Lengiumu ; na kunyima kw’efuku dimune, lupunga lwa ku Sudu lubapapwile, na ku nguba akabidi tubafikile ku Puteole, 14 kwatubasañene banikye, na tubayipwiswe wa kushala n’abo mafuku musambobidi. 15 Anka biabia tubabandjile kufika ku Loma. Na banikye, bena kwakwa, pababapushishe mukandu wetu, babafikile mu kufumankana n’etu mpa na ku Kituka kia Apio, na Mashibo asatu a beni ; na pabebamwene Paulu, batumbwile Efile Mukulu na banishe eshimba diaye.

16 Pabatutwele munda mwa Loma, Paulu babandjilwe kwishela nabene n’esalai dibamulamine.

17 Na kunyima kwa mafuku asatu kubebaitanyine’ye babadi bakulu ba bena Yuda, na pababadi babakumbana, bebalungwile’shi, Benami, ami sunga tankitshina eumbo kintu, su miswelo ya bashetu, ne mulubulwe musungi ku Yelusaleme ku masa a bena Loma ; 18 abo pababambekyele, babadile kumposola mwanda ushikudi mwanda wa kufwa n’ami. 19 Anka pabapiolwele bena Yuda mapiodi, ami nambambilwe kibambo kia kwabila Kyesa, kasha bu kusongela eumbo diande. 20 Ngi binanenwitanyina kwimonena n’enu na kwilungushena n’enu ; mwanda unanyibwa lukano’lu ku mutwe wa mutengelo wa Isalele. 21 Na babamulungwile’shi, Atwe petu tatwatshile mikanda ya ku Yudiya ku mwanda wobe, muntu tamufikye namu a bakwetu, mu kwitutwala mukandu, su kwakula kintu kioso kibi ku mwanda wobe. 22 Anka atudidi kupusha kodi’be mwonangushena mwanda wa kibumbu kiakia kibaukibwa kwatudi’shi, ku kibalo kioso kibabengibwa.

23 Na pabamulaile kilai ki’efuku, babafikile kwadi ku shibo yaye bangi bangi, na babwele, bebalungwile wa bufumu bw’Efile Mukulu, na bebasendele wa Yisu, na ku mwiya wa Mosese na ku badimuni, mpa na mashikashika mpa na bufuku. 24 Na bangi babakuminine bintu bibambilwe na bangi babapele. 25 Na pababadi tabemone biya banabene babakatukile, pabadi Paulu mwambe eyi dimune’shi, Muwa-wi-selele bakwile eyendo kwi Esaya mudimuni kwi bashetu’shi, 26 Nda obe kwi bantu baba ; akula’shi, Ku kupusha, nwanapushe na tanwanashingule nya ; ku kumona, nwanamone kushi kushingika ; 27 mwanda ubatama eshimba dia bantu baba, na matwi abo e bushito pa kupusha, na bababwikila meso abo, tala pangi bashingika na meso abo, na bapusha na matwi abo, na bauka n’eshimba diabo, na baluluka, n’ami nebapasha moyo.

28 Biabia nûkye’shi, kupashibwa kwakwa kw’Efile Mukulu kubatumibwa kwi maumbo, abo kabidi banapushe.

30 Na bashele mu shibo yaye nabene mpeshi ibidi ishima, na batshile bantu boso babafikile kwadi, 31 mu kulungula wa bufumu bw’Efile Mukulu, na kulambukisha bintu mwanda wa Fumu Yisu Kalestu n’eshimba dioso, kushi muntu a kumubamba.

 

 

MUKANDA WA PAULU MUTUMIBWE KWI BENA LOMA

 

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

 

Chapitre 1

1 Paulu, mufubi a Yisu Kalestu, baitanyinwa mutumibwe, bâmunwa mwanda wa mukandu wi buwa w’Efile Mukulu, 2 (ubalaile’ye kalakala kwi badimuni baye mu mikanda yi selele). 3 Mukandu wi ku mwanda wa Mwanaye, mufwe kwi bana ba Dafidi ku mwanda wa musamba, 4 na muleshibwe e Mwana ’Efile Mukulu na ngofu, mwanda wa Muwa wawa wi wa selele, ku kubusha kwa bafwe ; sunga Yisu Kalestu Fumwetu. 5 Kwadi ngi kubatwata ntalo na butumibwe’bu ku mutwe w’eshina diaye, mwanda wa kukôka kwa kukumina, mu maumbo oso. 6 Pankatshi pabo ngi panudi kabidi bantu babaitanyinibwa kwi Yisu Kalestu.

7 Kwi bantu boso be ku Loma, bakuminwe b’Efile Mukulu, babaitanyinwa bena selele ; ntalo yikale n’enu na talala kwi Efile Mukulu Shetu na kwi Fumu Yisu Kalestu.

8 Kwibedi, nantumbula Efile Mukulu ande kwi Yisu Kalestu ku mitwe yenu bungi bwenu, mwanda ubabwedibwa kukumina kwenu ku senga yishima. 9 Mwanda wi Efile Mukulu mutêludi ande, mwafubila’mi kwishimba diande mu mukandu wi buwa wa Mwanaye, a kutêlula biantemuna mwanda wenu mufukuta mafuku oso ku nteko yande, 10 natekâ su pangi binobino nendeshibwa biya ku kifulo ki’Efile Mukulu kufika kwanudi. 11 Mwanda wandidi kwi bungi kwinumona, biandjakwinutambika dingi elongo dia Muwa dia kwinunisha ; 12 biabia ngi kwisendeleshena n’enu kwenu, au na kukumina kwa mwinaye, au na kukumina kwa mwinaye, na kwenu na kwande.

13 Anka tankyebe anwe kwikala kushi kûka, banikye, munandji mafuku angi’shi, mfwe kwanudi (na nabambibwa mpa na binobino), biandjakwikala na bikuba kwenu, bu mu angi maumbo kabidi. 14 Ne sha kishiyo kwi bena Ngidiki na kwi Basendji ; kwi bantu na bukalabwino na kwi bantu bashina bukalabwino. 15 Biabia ku lutshi lwande ngi lutàndji nalungula mukandu wi buwa kabidi kwanudi be ku Loma.

16 Mwanda washampushisa mukandu wi buwa bufu ; mwanda waudi ngofu y’Efile Mukulu ku kupashibwa kwa moyo kwa muntu oso akumina ; kwa mwina Yuda kwibedi, na kwa mwina Ngidiki kabidi. 17 Mwanda ubaleshibwa kalolo k’Efile Mukulu mwamwa, ku kukumina, kwoso kwi kukumina ; bu bibafundjilwe’shi, Anka sha kalolo anekale na moyo ku kukumina.

18 Mwanda ubaleshibwa kusumina kw’Efile Mukulu mpa n’eulu mwanda wa muswelo woso wa bantu ushi w’Efile Mukulu, na kulwisha kwoso kwa bantu ababamba eyendo na kulwisha kwabo pamune. 19 Mwanda wa kiukilo kioso akiuku bantu ki’Efile Mukulu kibaleshibwa munda mwabo ; mwanda ubebaleshakio Efile Mukulu. 20 Mpa na kipangilo kia senga, pabashingulwa bintu biaye bishabimonibwa mwanda ubabitundulwa ku bintu biabia bibapangibwa ; ngofu yaye ya nya nya na mushindo waye w’Efile Mukulu ; biabia bantu tabe basha kibingisho nya. 21 Mwanda kabidi wabashibamutumbikye bu Efile Mukulu, pababadi abauku Efile Mukulu, na tababadi abamutumbula ; anka babaumbakene bisumanga mu binangu biabo bibabamutentekyeshe, n’eshimba diabo dishina binangu dibafitshiswe ku mufito fututû. 22 Babeyakwile’shi, be basha bukalabwino, anka babeyalwile balubi, 23 na babashintwile kilengo ki’Efile Mukulu shina musalo, ku mutwe w’efwanika adifwana muntu e sha musalo, n’efwanika dia bioni, na dia nyama ya mikolo ina, na dia bintu abilandala pashi.

24 Biabia ngi bibebalubwile Efile Mukulu ku mianda ya mako, yibapwandjikile na ngabiabi ya mashimba abo, ngi kwifitshishena ku mbidi yabo ; 25 mwanda ubabashintwile eyendo di’Efile Mukulu ku mutwe wa madimi ; na babakile kunemeka na kufubila kipango kibapangilwe, kasha Mupangi, akutumbikibwa bipwa bioso. Amen.

26 Ku mutwe’u kubebalubwile Efile Mukulu ku ngabiabi ya bufu. Sunga bakashi babo babashintwile muswelo wa bukashi ku mutwe wa ungi muswelo ushi wa bukashi ; 27 n’anka biabia balume kabidi babalekyele muswelo wabo na mukashi, na babelondene banabene ku bungifi ; na balume babakitshine na balume bufu, na babeyatshile munda mwabo bwedi bwa kulwisha kwabo bubapwandjikile na muswelo’u.

28 Na bu biabashibamone buwa kwikala n’Efile Mukulu mu kiukilo kiabo, ngi bibebalubwile Efile Mukulu ku kinangu kisalame kia kukita mianda yishiyipwandjikile. 29 Babaushiswe na mwanda woso ushi wa kalolo, na bubi, na bungifi, na kifita. Babaule na kakonya, na kushisa kwa bantu, na loshi, na madimi, na bukitu. Babadi basha miunouno, 30 bapendi ba bantu, basha tongye ku meso ’Efile Mukulu, basha kibengo, basha nkomanga, basha kwisadika, bapangi ba bipangu bibi ; bakolomi ba bashabo na banyinabo, 31 bashina binangu, bashina makokyela a mianda, bashina kifulo kioso kia bantu, bashina lusa.

32 Benibaba, sunga abauku mulango w’Efile Mukulu’shi, abo abakita mianda yaiya abapwandjikila na lufu, tabafudila na kukita kwa biobio, anka abesepeleshena kabidi na bangi bantu abakita biobio.

 

Chapitre 2

1 Biabia twena kipandukilo nya, obe muntu oso esambila. Ku mwanda wawa wesambila’be mungi muntu, ngi kwemwesha obe nabene ; obe esambila okita yini mianda yaiya obe nabene.

2 Atûku namu’shi, mwisambo awisamba Efile Mukulu wi eyendo ku mwanda wa bantu abakita yini mianda yaiya. 3 Obe namu muntu esambila bantu abakita mianda yaiya n’okita biobio obe nabene, obe opangisha’shi, obe onopande kwisambila kw’Efile Mukulu ? 4 Su obenga bumpeta bwaye bwa buwa, na bwa kiubishi kiaye kia lusa, na bwa bututwabikoni bwaye, kushi kûka’shi, buwa bw ’Efile Mukulu abukulombola ku kwimwesha ? 5 Anka ku mwanda wa bukopo bwobe, na w’eshimba diobe dishadialuluka, obe webikila kusumina kwifuku dia kusumina, na dia kileseso kia kwisamba kw’Efile Mukulu kwa kalolo. 6 Aye anatwaile muntu oso bu bi mikitshino yaye ; 7 kwi bantu be na kiubishi kia kukita kwa buwa, n’abakimba kilengo biabia, na lutumbu na moyo ushi musalo, — moyo wa nya nya. 8 Anka ku mwanda wa bantu abela mpaka, abakoloma eyendo, n’abakokyela mwanda ushi wa kalolo, anebatwaile na kusumina na sungu ; 9 mpè na kiongwa kwishimba dia muntu oso akita bubi ; dia mwina Yuda kwibedi na dia mwina Ngidiki kabidi. 10 Anka kilengo na lutumbu na talala kwi muntu oso akita buwa, kwi mwina Yuda kwibedi na kwi mwina Ngidiki kabidi. 11 Mwanda ushaudîla Efile Mukulu bantu kipango.

12 Bantu boso babalwisha bashina mwiya banafwe kabidi kushi mwiya ; na bantu boso babalwisha be mûshi mwa mwiya banamweshibwe ku mwiya. 13 Mwanda ushaubinga bapushi abapusha mwiya ku mpala ’Efile Mukulu, anka bakitshi abakita mwiya banabingishibwe. 14 Panekale bena maumbo babakutwa mwiya abakita mianda ya mwiya ku mwanda wa buntu bwabo, bâba babakutwa mwiya be mwiya ku mwanda wabo banabene ; 15 mwanda wabalesha mufubo wa mwiya ufunde p’eshimba diabo ; na kiukilo kiabo kia munda akitêlushena n’abo kitêlwilo kimune ; apekala binangu biabo bia munda bikwete kwisongeshena, su pangi bikwete kwibingishena ; — 16 kwifuku dianesambile Efile Mukulu mianda ya bantu yifiame, bu bibâkula mukandu wande wi buwa, kwi Yisu Kalestu.

17 Anka pangi obe oitanyinwa’shi, mwina Yuda, n’ofukama kwishimba ku mwanda wa mwiya, n’osadika ku mwanda w’Efile Mukulu, 18 n’ouku mulango, na ku mwanda ubolambukiswa mu mwiya, ouku kukanya mianda yikile ntalo. 19 Bwekumina’shi, obe e mulombodi a bampofu, etata dia bantu be ku mufito, 20 mupatulwidi a bantu abaumbakana, mulambukishi a bakinga, mwanda ubwata mu mwiya bu mbidi ya bukalabwino na y’eyendo.

21 Biabia obe olambukisha mukwenu, twelambukisha obe nabene ? Obe olungula’shi, muntu takwiba, oiba ? 22 Obe wamba’shi, muntu takuyila mukashi abene, oyila obe nabene ? Obe opusha mankishi butete, osasa bintu bia mankishi ? 23 Obe osadika ku mwanda wa mwiya, okisa Efile Mukulu pa kwipa mwiya ?

24 Mwanda ubabiandwilwa eshina di’Efile Mukulu pankatshi pa maumbo ku Mitwe yenu, bu bibafundjilwe.

25 Kusalwa kwi kusunga eyendo, ekale’be olama mwiya ; anka su obe e mwipi a mwiya, kusalwa kwobe kubeyalula munyonga.

26 Su namu sha munyonga alama milango ya mwiya, ta munyonga waye wanapwandjikishibwe bu bi kusalwa ? 27 Na muntu su sha munyonga mwanda wa kutandjibwa kwaye, ekale alama mwiya, ta n’aye anakumweshe’be e mwipi a mwiya sunga bwata mukanda wa mwiya na bosadibwa ?

28 Mwanda ushi wikale yawa mwina Yuda e mwina Yuda ku meso bisumanga ; na kwakwa takwi kusalwa kubasadibwa pasha pa mbidi bisumanga ; 29 anka’ye ngi mwina Yuda e biabia munda ; na kusalwa eyendo kubasadibwa kwishimba, na ku kikudi, kasha ku mukanda bûpenka. Wini muntu e na kikanyino, kasha kia bantu anka ki’Efile Mukulu.

 

Chapitre 3

1 Àbusungilo abusunguluka bwina Yuda bwi bwa namini ? Na kusalwa kwi kusunga kini ?

2 Biabia kwi kusunga kungi. Kwibedi, mwanda ubebalekyelwe bulami bwa kulama milungwilo y’Efile Mukulu. 3 Ankini ? Su bangi babakutshile kukumina, kukutwa kwabo kwa kukumina kwanatule kukumina kw’Efile Mukulu bisumanga ? 4 Ae, nya ; anka Efile Mukulu ekale eyendo na muntu oso madimi. Bu bibafundjilwe’shi, Biodiakubingishibwa’be ku mayi obe, na biodiakukaba’be panekale’be e ku kimu.

5 Anka su kulwisha kwetu kubanisha kalolo k’Efile Mukulu, atwe twanambe namini ? Efile Mukulu bakutwa kalolo afwisha kusumina ? (Nakula na mwakwilo wa bantu). 6 Ae, nya. Àbiabia, Efile Mukulu anesambile senga namini ?

7 Anka su eyendo di’Efile Mukulu dibakalabala ku kinemo kiaye kingi mwanda wa ludimbo lwande, kukini ami kabidi nkiamweshibwa’shi, mulwishe ? 8 Na kukini tatwakwakula (bu bibatudimbilwa, na biabamba kwi bangi bantu’shi,atwe’shi), Tukite bubi biakufika buwa ? Mpombo yabo yina kalolo.

9 Ankini ? Atwe tubakidi buwa ? Kasha biabia nya. Mwanda ubatusongela bena Yuda na bena Ngidiki ebedi’shi, be mûshi mwa bubi bungi bwabo ; 10 bu , bibafundjilwe’shi, Takwi muntu umune na kalolo, kasha sunga umunenka ; 11 takwi umune ashingula, takwi umune akimbi Efile Mukulu. 12 Bungi bwabo babaumbakana ; babasalama bosoboso ; takwi umune akitshi buwa ; ayo, kasha sunga umunenka. 13 Mudibu wabo wi kilele mwasa ; ku ndjimi yabo kubabakula na madimi ; lengo ya manyoka yi mûshi mwa milomo yabo ; 14 eulu diabo diule na matuka na bulo. 15 Ngao yabo yina mêndo ya kukasha mase. 16 Lufu na mpè bi mwishinda diabo ; 17 n’eshinda dia talala, abo tabediuku. 18 Mô w’Efile Mukulu tawi ku meso abo.

19 N’atûku’shi, bintu bioso abiamba mwiya awamba bantu be mûshi mwa mwiya, biakumumishibwa eulu dioso, biakwikala bungi bwa senga basha mpombo ku mpala ’Efile Mukulu. 20 Biabia ku mikitshino ya mwiya takwanabingishibwe musamba woso ku mpala aye ; mwanda ku mwiya kwi kiukilo kia bubi.

21 Anka binobino kalolo k’Efile Mukulu kabaleshibwa kushi mwiya, kabatêlulwilwa kwi mwiya na kwi badimuni ; 22 kalolo kaka k’Efile Mukulu akafwiya ku kukumina kwa Kalestu Yisu kwi bantu boso, na ke kunundu kwa bantu boso abakumina. Mwanda ushiwilekyena bantu nya ; 23 bantu boso babalwisha na babafudila pa lutshi lwa kilengo ki’Efile Mukulu. 24 Bababingishibwa bisumanga mwanda wa ntalo yaye ku mutwe wa kikûlo ki munda mwa Kalestu Yisu. 25 Yawa ngi batulu Efile Mukulu lupuna lwa lusa ku kukumina, mwanda wa mase aye, ngi kulesha kalolo kaye sunga ku mwanda wa kulekyela kwa mabi abakitshinwe ebedi, abalekyele Efile Mukulu ku lusa lwaye ; 26 ngi kulesha kalolo kaye ku kipindji kia binobino aki, biadiakwikala na kalolo na biadiakwikala mubingishi a yawa e mwina kukumina kwa Yisu.

27 Àkusadika kwi kwikuni ? Kubashikilwa. Ku muswelo wa namini ? Wa mikitshino ? Ayo, anka ku muswelo wa kukumina. 28 Mwanda watubadika munda’shi, muntu abingishibwa ku kukumina, kushi mikitshino ya mwiya. 29 Efile Mukulu e Efile Mukulu a bena Yuda bûpenka ? Ta n’a maumbo kabidi bè ? Eyo, a maumbo kabidi. 30 Mwanda wadi Efile Mukulu umune anabingishe bantu babasadibwa ku kukumina, na basha minyonga mwanda wa kukumina.

31 Atwe namu atulengula mwiya mwanda wa kukumina ? Ae, nya ; anka atunisha mwiya.

 

Chapitre 4

1 Ànamini twanambe ku mwanda wa Abalami, shetu a ku musamba ? Aye basañene namini ? 2 Su Abalami babingiswe ku mikitshino, ena kisadikilo kia kusadika ; anka ku mpala ’Efile Mukulu nya. 3 Mwanda awamba mukanda w’Efile Mukulu namini ? Eshi, N’Abalami bakuminine Efile Mukulu ; na kubamubadikilwe ku kalolo. 4 Na ku mwanda wa muntu afubu, efuto tadibadikibwa bu ku ntalo, anka bu ku kishiyo. 5 Anka yawa shafuba, anka bakumina yawa abingisha bantu bashina muswelo w’Efile Mukulu, kukumina kwaye kubamubadikilwa ku kalolo.

6 Bu abiamba Dafidi kabidi wa kulumbulwa kwa muntu yawa babadikila Efile Mukulu kalolo kushi mikitshino, 7 eshi, Balumbulwe abo babalekyelwa malwisha abo na bababwikilwa mabi abo ; 8 mulumbulwe anka muntu yawa shabadikila Fumu bubi nya.

9 Kulumbulwa kwakwa akufika kwi bantu babasadibwa bûpenka, su kwi basha minyonga kabidi ? Mwanda watwamba’shi, Kukumina kubabadikilwe Abalami ku kalolo. 10 Kubabadikwe namu namini ? Pabadi musalwe, su pabadi ki sha munyonga ? Kasha musalwe, anka sha munyonga. 11 Na batshile kiebukilo kia kisale bu kitundwilo kia kalolo ka kukumina kabadi’ye nako pabadi ki sha munyonga ; biadiakwikala yaya a bantu boso babakumina, sunga be basha minyonga ; biakwibabadikilwa kalolo kaka. 12 Biadiakwikala yaya a basale kwi bantu bashibasadibwe bisumanga, anka abatambuka kabidi mu mafyotolo a kukumina kwakwa kwa shetu Abalami kubadi’ye nako, pabadi ki sha munyonga.

13 Takubadi ku mwanda wa mwiya wa Mosese kubafikile kilai kwi Abalami su kwi mwanaye’shi, akupiana senga ; anka ku mwanda wa kalolo ka kukumina. 14 Su abo abekala basha mwiya be bapiani, kukumina kubalengulwa, na kilai kibatulwa bisumanga. 15 Mwiya autandjisha kusumina, anka kushikwikale mwiya takwi kabidi kwipa kwa mwiya.

16 Biabia mwanda wi wa kukumina biaudiakwikala wa ntalo ; biakwikala kilai pô ku mwanda wa bungi bwa bana ; kasha kwi bantu ba mwiya wa Mosese bûpenka, anka kwi bantu kabidi be bena kukumina kwa Abalami. Aye e shetu a bungi bwetu, 17 bu bibafundjilwe’shi, Nankutulu yaya a maumbo angi. E biabia ku meso ’Efile Mukulu abakuminine’ye, apeya bafwe moyo, n’abadika bintu bishikudi bu bikudi.

18 Sunga badi kushi mutengelo, bakuminine na mutengelo, biadiakwikala yaya a maumbo angi, bu bibafundjilwe’shi, Bana bobe banekale bungi bwi biabia. 19 Kushi kupungila na kukumina, aye batentekyeshe mbidi yaye binangu yibadi bu yifwe, (mwanda ubadi’ye na mpeshi yaye lukama lushima) na bunkunga bwa Sala. 20 Badi tefunyafunya mwanda wa kilai ki’Efile Mukulu ku mutwe wa kukutwa kukumina nya ; anka banishiswe ku kukumina, na batumbikile Efile Mukulu ; 21 mwanda ubakuminine lôsô’shi, kilai kioso kibalaile’ye, aye auku kwikifikisha. 22 Biabia kabidi kubamubadikilwe ku kalolo.

23 N’eyi diadia tadifundjibwe ku mwanda waye bûpenka, eshi, kubamubadikilwe biobio ; 24 anka ku mwanda wetu kabidi bakwanabadikilwe ku kalolo babakumina yawa babushise Yisu Fumwetu kwi bafwe, 25 balubwilwe ku mwanda wa malwisha etu abatulwisha na babushiswe ku mwanda wa kubingiswa kwetu.

 

Chapitre 5

1 Biabia mwanda ubatubingishibwa ku kukumina, atwikala na talala ku mpala ’Efile Mukulu kwi Fumwetu Yisu Kalestu. 2 Kwadi, ku mwanda wa kukumina, ngi kubatwata kabidi kitwelo kietu munda mwa ntalo yaiya yatwimana mwamwa ; n’atusadika na mutengelo wa kilengo ki’Efile Mukulu.

3 Na kushi biabia bûpenka, anka atusadika mwanda wa biongwa bietu kabidi, mwanda watûku’shi, biongwa abikitena mufwakaka, 4 na mufwakaka awikitena kipwandjikisho, na kipwandjikisho akikitena mutengelo. 5 Na mutengelo tawipa bufu nya ; mwanda ubapangulwa kifulo ki’Efile Mukulu munda mwa mashimba etu kwi Muwa-wi-selele betupebwa.

6 Mwanda patubadi tuki tatwina ngofu, ku kipindji ki buwa, Kalestu bafwidile bantu bashina muswelo w’Efile Mukulu.

7 Mwanda ku mutwe wa sha kalolo, muntu tanakyebe kufwa bukidi nya ; na ku mutwe wa sha bumuntu pangi muntu asañanibwa e n’eshimba sunga dia kumufwila. 8 Anka Efile Mukulu balesha kifulo kiaye ku mwanda wetu, eshi, patubadi tuki balwishe, Kalestu betufwidile.

9 Biabia kabidi, mwanda ubatubingishibwa binobino ku mase aye, twanapashibwe kusumina kw’Efile Mukulu kwadi. 10 Atwe su tubalombashibwa n’Efile Mukulu kibalo kimune, patubadi basha nkyetakyeta, ku lufu lwa Mwanaye, biabia kabidi, mwanda ubatulombashibwa twanapashibwe ku moyo waye. 11 Na kasha biabia bûpenka, anka atusadika kabidi ku mwanda w’Efile Mukulu kwi Fumwetu Yisu Kalestu, abatwata kulombaswa kwakwa kwadi.

12 Biabia bu bibatwele bubi ku senga mwanda wa muntu umune, na lufu ku mwanda wa bubi ; n’anka biabia lufu lubakile kwi bantu boso mwanda ubalwisha bungi bwa bantu.

13 Mwanda ubadi bubi ku senga ebedi dia mwiya ; anka bubi bwa munda tabubadikibwa mwanda ku kipindji kishi mwiya. 14 Anka lufu lubadi na bufumu mpa n’Adami mpa na Mosese, sunga kwiulu kwa bantu baba bashibalwishe bu bi mulwishiso wa Adami. Aye namu ’efwanika dia yawa afiki kunyima.

15 Anka mwanda wa kulwisha kwakwa kubelekena na mwanda w’elongo di’Efile Mukulu. Mwanda wa kulwisha kwa muntu umune ngi bangi babafu, biabia kabidi ntalo y’Efile Mukulu yibakalabala bungi kwi bantu bangi, n’elongo diaye dibalongibwa mwanda wa ntalo ya muntu umune, Yisu Kalestu.

16 Na mwanda wa muntu umune balwishise ubelekene na mwanda wa lusalo. Mwisambo ubesambilwe ku mutwe wa kulwisha kumune ubafwishishe mpombo, anka elongo dibalongilwe mwanda wa malwisha angi dibafwishishe kibingiso.

17 Su lufu lubadi na bufumu mwanda wa muntu umune, ku mutwe wa kulwisha kwa muntu umune, biabia kabidi abo abata ntalo bungi bungi, n’elongo bungi bungi dia kalolo, banakile kwikala na bufumu mu moyo kwi muntu umune, Yisu Kalestu.

18 Biabia namu, bu bibakile mpombo kwi bantu boso mwanda wa kulwisha kumune ngi bibakidi kibingiso kia moyo kwi bantu boso mwanda wa kalolo kamune.

19 Na mwanda ubatulwa bantu bangi balwishe ku kibengo kia muntu umune, ngi bibatulwa bantu bangi kabidi basha kalolo ku kukoka kwa muntu umune.

20 Anka mwiya ubesomeka biakukalabala kulwisha bungi. Anka ku kibalo kubakalabala bubi bungi kubakidi ntalo kubakalabala bungi. 21 Anka biabia, bu bibadi bubi na bufumu bwa kufwisha lufu, ngi biakwikala ntalo na bufumu bwa kufwisha moyo wa nya nya na mufwiso wa kalolo, kwi Yisu Kalestu Fumwetu.

 

Chapitre 6

1 Àtwanambe namini ? Tûbile na bubi biakukalabala ntalo bungi bungi ? 2 Ae, nya. Atwe babafu ku mwanda wa bubi twanekale na moyo ku mwanda wabo kabidi namini ? 3 Tanûku’shi, bungi bwetu babambikibwa kwi Kalestu Yisu babambikibwa ku lufu lwaye ? 4 Biabia tubashikibwa n’aye pa kwambikibwa ku lufu ; bu namu bibabushiswe Kalestu kwi bafwe ku mutwe wa kilengo kia Yaya, ngi biatudiakutambuka kabidi na moyo upya.

5 Atwe su tubafiki kwisambikishena n’aye kwifwanika dia lufu lwaye, twanekale anka biabia kabidi mwanda wa kubuka kwaye kwi bafwe. 6 Atûku’shi, muntu etu a kala bapudikilwe n’aye pamune, biakulengulwa mbidi ya bubi, biatushakufubila bubi kabidi nya. 7 Mwanda wa yawa bafu babingiswa ku mutwe wa kimu kia bubi.

8 Su namu tubafu na Kalestu, atukumina’shi, twanekale kabidi na moyo n’aye. 9 Atûku’shi, mwanda ubabushiswe Kalestu kwi bafwe, aye tanafwe kabidi ; lufu talwina bukome kwiulu kwaye kabidi nya. 10 Mwanda ubafwile’ye, bafwile mwanda wa bubi lôsô ; anka mwanda wadi na moyo, ena moyo ku mwanda w’Efile Mukulu. 11 Anka biabia kabidi nwibadikye anwe banabene bafwe ku mwanda wa bubi, na bantu abatala ku mwanda w’Efile Mukulu munda mwa Kalestu Yisu.

12 Biabia bubi tabwikalanga na bufumu mu mbidi yenu ya kufwa, anwe kwibukokyela ku ngabiabi yabo nya. 13 Tanutambikanga bipindji bia mbidi yenu ku bubi, bu bilonda bia kukita mwanda ushi kalolo ; anka nwitambikye anwe banabene kwi Efile Mukulu bu bantu abatala, bababushibwa kwi bafwe, na bipindji bia mbidi yenu kwi Efile Mukulu bu bilonda bia kukita kalolo. 14 Subi tabwanekale na bufumu kwiulu kwenu, mwanda wanushi mûshi mwa mwiya anka mûshi mwa ntalo.

15 Ankini ? Tulwishe mwanda watushi mûshi mwa mwiya anka mûshi mwa ntalo ? Ae, nya. 16 Tanuku’shi, yawa anwitambika anwe banabene kwadi bafubi kumukokyela, nwi bafubi baye ba yawa anukokyela ; su ba bubi ku lufu, su ba kukôka ku kalolo ? 17 Anka Efile Mukulu atumbulwe ; ebedi nubadi bafubi ba bubi, anka nubakokyela kwishimba mushindo wa kulambukisha ubanutambikilwe kwaudi. 18 Bibanuposwelwe namu ku bubi, nubeyalulwile bafubi ba kalolo. 19 Nakula na mwakwilo wenu wa bantu mwanda wa musamba wenu wi kubofula. Bu bibanutambikile bipindji bia mbidi yenu bafubi ba mako na ba lulwiso ngi kulwisha, anka biabia binobino nutambikye bipindji bia mbidi yenu bafubi ba kalolo ngi kukita na selele. 20 Panubadi bafubi ba bubi, nubendanga bisumanga ku mwanda wa kalolo. 21 Nubadi na bikuba kini namu ku kipindji akia ku mwanda wa bintu bibanufwila bufu binobino ? Mwanda wa kusongo kwabio kwi lufu. 22 Anka binobino bibanuposolwa ku bubi na bibanwiyalula bafubi b’Efile Mukulu, nwina bikuba bienu bia kwamunwa selele, na kusongo moyo wa nya nya.

23 Efuto dia bubi di lufu, anka elongo di’Efile Mukulu di moyo wa nya nya munda mwa Kalestu Yisu Fumwetu.

 

Chapitre 7

1 Tanûku banikye, (mwanda untàndungula bantu abauku mwiya) eshi, mwiya wina bufumu kwiulu kwa muntu ku kipindji kiatala’ye ? 2 Mukashi su ena mulunda banyibwa kwi mulunda aye ku mwanda wa mwiya apekala’ye kiatala. Anka ekale mulunda bafu, aye baposoka mwanda wa mulango wa mulunda yawa.

3 Biabia su aye anakumbane na mungi mulume apekala mulunda aye kiatala, anaitanuinwe’shi, mutesha. Anka su mulunda bafu baposoka mwanda wa mulango waye ; na sunga akumbana, na mungi mulume te mutesha nya. 4 Biabia banikye bande, anwe nubatulwa bafwe ku mwanda wa mwiya ku mbidi ya Kalestu, bianudiakukumbana na mungi, sunga na yawa babushiswe kwi bafwe, biatudiakupa bikuba bi buwa ku mpala ’Efile Mukuiu.

5 Peni patubadi mu musamba, ngabiabi ya mabi yibafubiswe ku mwiya yibekitenanga mu bipindji bia mbidi yetu ngi kupa bikuba bia lufu. 6 Anka binobino tubaposolwa mwanda wa mwiya, mwanda ubatufu ku mutwe wa kibambo kiakia kiatubabambilwe ; biatudiakwikala na mufubilo upya, wa Muwa, kasha na mufubilo wa kala w’eyi bûpenka.

7 Àtwanambe namini ? Mwiya wi bubi ? Ae, nya. Mwanda washimushingule’mi bubi kushi ku mwiya ; mwanda washinandjakûka lwabi kushi mwiya ubambile’shi, Twabilanga. 8 Anka bubi pababusañene kiamwino ku mwanda wa mulango’u, bubakitshine munda mwande lwabi lwoso lwa sanga sobele. Mwanda wa kushi mwiya, bubi bwi bufwe. 9 N’ami nandji na moyo kushi mwiya kala ; anka pabafikile mulango, bubi bubabukile na moyo, n’ami nafwile. 10 Na mulango’u ubalangilwe mwanda wa moyo, ami neusañene wina mwanda wa lufu ; 11 mwanda bubi, pababusañene kiamwino ku mulango’u, bubandjimbile na bubangipaile kwaudi.

12 Biabia mwiya wi selele eyendo, na mulango wi selele na kalolo na buwa.

13 Àbiabia, mwanda wawa wi buwa ubeyalwile lufu ku mwanda wande ? Ae, nya. Anka bubi ; biabudiakumwekwa’shi, bubi ; mwanda ubamfwishisabo lufu ku kintu ki buwa. Biabia, mwanda wa mulango’u, bubi bwakumwekwa bubi bungi.

14 Mwanda watûku’shi, mwiya wi wa Muwa ; anka’mi ne mwina musamba, naudiswa mpika ngi kufubila bubi. 15 Mwanda wawa wankita tanewitanyina’shi, wande ; mwanda wankita mwanda wawa washandila kukita, anka mwanda wampela, ngi wawa wankita.

16 Anka su nakita mwanda washandila kukita, nakumina ku mwanda wa mwiya’shi, wina kalolo. 17 Biabia takwi kabidi ami akita biobio, anka bubi bwabwa abwikala munda mwande. 18 Mwanda wanguku’shi, munda mwande, mu musamba wande, tamwikala buwa ; mwanda wa kudila kwikudi n’ami, anka kukita kwa buwa takwikudi. 19 Mwanda washankita buwa bwabwa bwandila kukita ; anka bubi bwabwa bwashandila, ngi bwabwa bwankita.

20 Anka ekale nakita mwanda washandila’mi, takwi kabidi ami akita biobio, anka bubi abwikala munda mwande. 21 Biabia nafiula muswelo’shi, ku mwanda wande adila kukita buwa, bubi bwi kuno n’ami. 22 Mwanda wansepela na mulango w’Efile Mukulu kwi muntu a munda ; 23 anka namona ungi mulango mu bipindji bia mbidi yande awilwilena na mulango wa binangu biande, ubangisha ku bupika mûshi mwa mulango wa bubi abwikala mu bipindji bia mbidi yande.

24 Kini kiongwa ki n’ami ? Nani anamposole mu mbidi’yi ya lufu ?

25 Efile Mukulu atumbulwe kwi Yisu Kalestu Fumwetu. Biabia ami nabene nafubila mulango w’Efile Mukulu ku kinangu ; anka ku musamba, mulango wa bubi.

 

Chapitre 8

1 Binobino namu ku mwanda wa bantu be munda mwa Kalestu Yisu, mpombo nya. 2 Mwanda ubamposola mulango wa Muwa a moyo mu Kalestu Yisu ku mulango wa bubi na wa lufu.

3 Mwanda wawa ushauku mwiya kufwisha mwanda ubaudi kubofula ku mutwe wa musamba, Efile Mukulu beufwisha pa kutuma Mwanaye na bufwani bwa musamba wa bubi, na ku mutwe wa bubi.4 Bamwesheshe bubi mu musamba, biakufwiswa mulango wa mwiya munda mwetu bashabatambuka na mulango wa musamba anka wa Muwa.

5 Abo be bena musamba abatentekyesha mianda ya musamba binangu ; n’abo be bena Muwa abatentekyesha mianda ya Muwa binangu. 6 Mwanda wi binangu bia musamba lufu ; anka binangu bia Muwa bi moyo na talala. 7 Mwanda wi binangu bia musamba nkyetakyeta ya kulwa n’Efile Mukulu ; tabikokyela mulango w’Efile Mukulu, na tabiuku kukita biabia ; 8 n’abo be mu musamba tabauku kusepelesha Efile Mukulu.

9 Anka’nwe tanwi mu musamba anka mu Muwa, su namu Muwa ’Efile Mukulu ekala munda mwenu ; anka su muntu oso tena Muwa wa Kalestu, aye te muntu aye.

10 Na su Kalestu e munda mwenu, mbidi yi yifwe ku mwanda wa bubi, anka Muwa e moyo ku mwanda wa kalolo. 11 Na su Muwa wa yawa babushise Yisu kwi bafwe ekala munda mwenu, yawa babushise Kalestu kwi bafwe anape mbidi yenu ya kufwa moyo kabidi ku mwanda wa Muwa waye ekala munda mwenu.

12 Biabia banikye, tatwi na musamba basha kishiyo nya ngi kwenda na moyo wa muswelo wa musamba ; 13 mwanda su anwiya na moyo wa muswelo wa musamba, tànudi anufu. Anka su anwipa mikitshino ya mbidi kwi Muwa, nwanekale na moyo. 14 Mwanda bantu boso abalombolwa kwi Muwa ’Efile Mukulu, baba be bana b’Efile Mukulu. 15 Mwanda wanushatshile kikudi kia bupika kabidi kia kutshina mô, anka nubata kikudi kia bwana kiatwâba nakio’shi, Aba, Yaya. 16 Muwa nabene atêlula na kikudi kietu’shi, twi bana b’Efile Mukulu, 17 na su bana, bapiani kabidi, bapiani b’Efile Mukulu, na bapianishi na Kalestu pamune ; su atukumba n’aye eyendo, biatudiakulengibwa n’aye ku kilengo kiaye kabidi pamune.

18 Mwanda wambadika’shi, masungu a kipindji’ki kia binobino tangapwandjikila na kupwandjikishibwa na kilengo kianaleshibwe kunyima ku mwanda wetu. 19 Mwanda wi mutengelo wa kipango kishima kibapangilwe ngi kutengela kileseso kia bana b’Efile Mukulu. 20 Mwanda ubaishiswe kipango kishima ku kîpuko bisumanga kasha ku kifulo kiakio kinabene, anka ku mutwe wa yawa bekishise biabia ; 21 anka mutengelo wikudi wa kipango kiakia kinabene kabidi kuposolwa mu bupika bwa musalo ngi kutwela mu bwana bwa senga bwa kilengo kia bana b’Efile Mukulu.

22 Mwanda watûku’shi, kipango kiakia kishima ki mu kwiyalashena na ki mu kupusha busungu bwa kutanda mpa na binobino. 23 Na kasha biabia bûpenka, anka’twe banabene kabidi be na bibedi bia Muwa sunga’twe banabene atwiyalashena munda mwetu, mu kwindjila bwana bwa lôsô, sunga kukudibwa kwa mbidi yetu.

24 Mwanda ubatupashibwa na mutengelo ; anka mutengelo su aumonebwa tawi mutengelo ; nani kiatengela kintu kiamono’ye ku meso ? 25 Anka su twatengela kintu kiatushatumona, atwikindjila na mufwakaka.

26 Anka biabia Muwa kabidi etunisha mwipungi dietu ; mwanda washatûku kuteka bu biatudiakuteka ; anka Muwa nabene etutekyela na miyalasheno yishaiuku kubwelwa. 27 Na yawa abekyela mashimba auku kinangu kia Muwa biakidi, mwanda watekyela’ye bena selele bu abipwandjikila n’Efile Mukulu. 28 N’atûku ku mwanda wa bantu abakyeba Efile Mukulu’shi, bintu bioso abikitena ngi kwibakitshina buwa, sunga bantu baba babaitanyinwa bu bibadi kinangu kiaye. 29 Mwanda wa bantu babaukile’ye kwibedi, baloñamishe kwibedi kabidi’shi, befwanishene na bufwani bwa Mwanaye, biadiakwikala mukulu pankatshi pa banikye bangi. 30 N’abo babaloñamishe’ye ebedi, baba ngi babaitanyine’ye kabidi ; n’abo babaitanyine’ye, baba ngi bababingise’ye kabidi ; n’abo bababingise’ye, baba ngi babalengele’ ye kabidi na kilengo.

31 Àtwanambe namini ku mwanda wa bintu’bi ? Su Efile Mukulu e ku mwanda wetu, nani alu n’etu ? 32 Yawa shimubambe Mwanaye nabene, anka bamulubwile ku mitwe yetu ya bungi bwetu, ta yawa anetupe bintu bioso n’aye kabidi bisumanga ?

33 Nani anasongele basangulwe b’Efile Mukulu mwanda woso ? Efile Mukulu ngi yawa abingisha ; 34 nani yawa amwesha mpombo ? Kalestu Yisu ngi’ye bafwile, e, twakwamba’shi, babushiswe, e kwiasa di’Efile Mukulu dibalume, etutekyela kabidi.

35 Nani anetulamune ku kifulo kia Kalestu ? Mpè yanakite biabia ? su kiongwa ? su kapesha ? su sala ? su muswa ? su sumba ? su lupète ? 36 Bu bibafundjilwe’shi, Ku mwanda wobe ngi kwatwipaibwa efuku dishima ; tubabadikibwa bu mikoko ya kipailo.

37 Anka ku bintu bioso biabia tubakalabala kukila bukome kwi yawa betukyebele.

38 Mwanda wankuminiswa’shi, lufu talwanaukye, su moyo, su bangele, su bantu bakata, su biabia bintu bikudi binobino, su bintu abifiki kumongo, su basha ngofu, 39 su bula boso yê, su bula boso yû, su kingi kipango kioso, — takwi kintu kimunenka kianaukye kwitulamuna ku kifulo ki’Efile Mukulu kitàkidi mu Kalestu Yisu Fumwetu.

 

Chapitre 9

1 Nakula eyendo mu Kalestu, tandjimbi, kiukilo kiande kia munda akitêlula n’ami mu Muwa-wi-selele, 2 eshi, nena kiongwa kingi na busungu mufukuta mwishimba diande. 3 Mwanda wandila’mi nabene kulamunwa kwi Kalestu na mulao ku mutwe wa benami, be mwilo wande ku musamba. 4 Be bena Isalele ; bwana ngi bwabo, na kilengo, na masambi, na kupebwa kwa mwiya, na mufubo wa kîshingilo, na bilai ; 5 bashetu ba kala ngi babo ; na kwabadi, ku mwanda wa musamba, kubafwile Kalestu, yawa e kwiulu kwa bintu bioso, Efile Mukulu a kutumbikibwa nya nya. Amen.

6 Anka takwi bu kwamba’shi, eyi di’Efile Mukulu dibapono pashi. Mwanda wabashi bena Isalele bungi bwabo babatandjibwa kwi Isalele ; 7 na tabe bana ba Abalami bungi bwabo babatandjibwa kwi Abalami ; anka’shi, Mu Isaka mwanaitanyinibwe bana bobe. 8 Kwi bu kwamba’shi, abo be bana ba musamba, baba tabe bana b ’Efile Mukulu, anka bana ba kilai bababadikibwa’shi, bana. 9 Mwanda wiyi diadia dia kilai’shi, Ku kipindji kia lutshi ngi kwananfikye, na Sala anekale na mwana. 10 Na kasha biabia bûpenka, anka Lebeka kabidi pabaimitshile kwi muntu yawa, Isaka shetu, — 11 ebedi dibadi bana tabatandjibwe, na tabakitshine su buwa su bubi, biakushala kinangu ki’Efile Mukulu pô kia kusangula kwaye, kasha ku mikitshino, anka ku mwanda waye wa yawa aitanyina bantu, 12 kubamulungwile namu’shi, Mukulu anafubile mukinga. 13 Bu bibafundjilwe’shi, Yakobo, namukyebele ; anka Eso, namupele.

14 Àtwanambe namini ? Efile Mukulu mukutwe kalolo ? Ae, nya. 15 Mwanda ubalungwile’ye Mosese’shi, Nanapushishe bantu lusa banampushisha lusa, nanasambile bantu banansambila. 16 Biabia mwanda tawi wa yawa akyeba su wa yawa ayiya lubilo, anka w’Efile Mukulu apusha lusa. 17 Mwanda awamba Faloa mukanda w’Efile Mukulu’shi, Ku mwanda wawa, sunga wawa, ngi kunakukamisha kwiulu, biandjakulesha ngofu yande munda mwobe, na biakusamunwa eshina diande ku bungi bwa senga. 18 Biabia apusha lusa kwoso kwakyebe’ye ; na kwoso kwakyebe’ye akoposha eshimba pô.

19 Pangi onoñambe namu’shi, Ku mwanda kini aye kialê na bantu ? Nani yawa alu na kinangu kiaye ?

20 Anka’be muntu, obe eni apiolwela Efile Mukulu ? Kintu kibabumbu muntu kianambe mubumbi bekibumbile’shi, Kukini kubonkitshi biobio ? 21 Ta mubumbi ena bukome kwiulu kw’ema ku munyengo umune ngi kukita kipulu kimune kia mô, na kingi kipulu kia bisumanga ? 22 Mwanda wi namini, su Efile Mukulu bakyebe kulesha kusumina kwaye, na kûkisha bantu ngofu yaye, su baubila na bututwabikoni bungi na bipulu bia kusumina bibaloñamiswa ngi kwipaibwa ? 23 Na su alesha mampeta a kilengo kiaye ku mwanda wa bipulu bia lusa bibaloñamishe’ye ebedi ku mwanda wa kilengo ? 24 sunga’twe, babaitanyina’ye kabidi, kasha ba bena Yuda bûpenka anka ba maumbo kabidi.

25 Bu biamba’ye kabidi mu Osea’shi, Nanaitanyine bantu’shi, Bande, bashibadi bantu bande ; na yawa’shi, Mukuminwe, shibadi mukuminwe. 26 Na ku kibalo kiakia kibalungwilwe bantu’shi, Anwe tanwi bantu bande, kwa’nka kubanaitanyinwe’shi, Bana b’Efile Mukulu a moyo.

27 Na Esaya âba ku mwanda wa Isalele’shi, Su lubadi lwa bana ba Isalele alwikala bu misengeya ya mu mema akata, anka kipindji kiabo kishale kianapashibwe. 28 Mwanda wanafwishe Fumu eyi pa senga dia kukusula mwanda, na dia kwiupudisha bukidi.

29 Bu bibambile Esaya kabidi ebedi’shi, Kushi Fumu a Sabaoto betulekyele bana, tubadiakwikala bu Sodomo, na tubadiakwifwanishena na Ngomola.

30 Àtwanambe namini ? Eshi, bena maumbo bashabângile kalolo babakwata kalolo ; sunga kalolo katàkadi ku kukumina. 31 Anka bena Isalele bababângile mwiya wa kalolo tabafikile ku mwiya. 32 Kukini ? Mwanda wabashibabânge ku kukumina anka bu ku mikitshino. Babakokola kishishi kwibwe dia kishishi ; 33 bu bibafundjilwe’ shi, Talanga, nantulu ebwe mu Siono dia kukokosha bantu kishishi ; n’ebwe dikata dia kiponeno ; na mwina kukumina bakumina tanaipaibwe bufu.

 

Chapitre 10

1 Banikye, musepelo w’eshimba diande ku mwanda wabo na luteko lunebatekyela ku mpala ’Efile Mukulu bi ku mwanda wa kupashibwa kwabo. 2 Mwanda unebatêlulwila’shi, be na tshitshiba y’Efile Mukulu anka kasha ya bukalabwino. 3 Mwanda ubabakutwa kiukilo kia kalolo k’Efile Mukulu, na ubabakimba kunisha kalolo kabo ngi biabashibakokyele kalolo k’Efile Mukulu.

4 Mwanda wi Kalestu kipudiso kia mwiya ku mwanda wa kalolo ku mutwe wa muntu oso akumina. 5 Mwanda aufundu Mosese wa kalolo ke ka mwiya’shi, Muntu yawa akita mianda yaiya anekale na moyo kwayidi. 6 Anka kalolo ka kukumina akakula biobio’shi, Twambanga mwishimba diobe’shi, Nani anakamine mwiulu ? (ngi kufwisha Kalestu pashi) ; 7 su’shi, Nani anaikye munda mwa bwina mwâ ? (ngi kubusha Kalestu kwi bafwe). 8 Anka akamba namini ? Eshi, Eyi di pepi n’obe, ku kanwa kwobe, na kwishimba diobe ; ndidi ngi’yi dia kukumina diatubwela’shi, 9 su obe onobwele Yisu ku kanwa kwobe’shi, Fumu ; na su onokumine kwishimba diobe’shi, Efile Mukulu bamubushise kwi bafwe, onopashibwe. 10 Mwanda aukumina muntu n’eshimba ku kalolo, na ku kanwa akubwela muntu ku kupashibwa kwa moyo. 11 Mwanda awamba mukanda w’Efile Mukulu’shi, Muntu oso amukumina tanaipaibwe bufu. 12 Mwanda ushiwilekyene mwina Yuda na mwina Ngidiki ; mwanda wi Fumu yawa kwiulu kwa bantu boso, na mukalabale na mampeta apeya’ye bantu boso abamwabila. 13 Mwanda wanapashibwe muntu yawa, sunga muntu oso anabile eshina dia Fumu.

14 Àbanabile muntu namini abashibakumine ? Na banakumine muntu namini abashibapushe mulungwilo waye ? 15 Na banapushe namini kushi mulungudi a mulungwilo ? Na banalungule mulungwilo namini kushi babatumibwa ? Bu bibafundjilwe’shi, Kini ntalo yi na ngao yabo ya bantu abatwala mukandu wi buwa wa mianda yi buwa !

16 Anka tabakokyele mukandu wi buwa bungi bwabo nya. Mwanda awamba Esaya’shi, àFumu, nani bakumina mukandu wetu ? 17 Biabia kukumina akufwiya ku mukandu, na mukandu aufwiya kwiyi di’Efile Mukulu.

18 Anka nangipusha’shi, Ta babapusha bè ? Ôlo, eyendo. Ku bungi bwa senga ngi kubatuku mwakwilo wabo, na mayi abo mpa na kusongo kwa senga.

19 Anka nangipusha’shi, Bena Isalele tababadi abauku ? Kwibedi Mosese amba’shi, Nanenukwatshise kakonya kwiumbo dishi eumbo ; kwiumbo dishi na kinangu ngi kunanenutule na sungu. 20 Na Esaya e n’eshimba dikabe ; aye amba’shi, nafiulwa kwi bantu bashibankimbe ; nafiki mu kuleshibwa kwi bantu bashibangipushe. 21 Anka ku mwanda wa Isalele kwamba’ye’shi, Efuku dishima naolo masa ande kwi bantu bashibakuminiswe, abapiola mapiodi.

 

Chapitre 11

1 Nangipusha namu’shi, Efile Mukulu batakûla bantu baye ? Ae, nya. Mwanda wandji’mi kabidi mwina Isalele, a bana ba Abalami, a mwilo wa Bendjamini.

2 Efile Mukulu tatakûlwile bantu baye babaukile’ye kwibedi. Tanûku amwamba mukanda w’Efile Mukulu mu Ediya, mubashishikile’ye Efile Mukulu ku mwanda wa Isalele ? 3 Eshi, àFumu, babaipa badimuni bobe, babashulu bitambikilo biobe ; n’ami neshela nabene, n’abadidi kungipa’mi. 4 Anka Efile Mukulu bamwalulwile namini ? Eshi, Ne mwitudile balume tununu musambobidi bashibakonye manwi ku mpala a Bala.

5 Anka biabia namu ku kipindji kia binobino kabidi kubashala kipindji kia bantu babasangulwa ku kusangula kwa ntalo y’Efile Mukulu. 6 Anka su kwa ntalo, takwi kwa mikitshino kabidi nya ; tala su biabia ntalo taikala ntalo kabidi nya.

7 Ankini ? Kiakia kintu akikimba Isalele, nkiki ngi kiashimwate’ye ; anka basangulwe babatshile na bangi babashele babanishiswe mashimba. 8 Bu bibafundjilwe’shi, Efile Mukulu bebapa eshimba dia tulo ; meso kushi kumona, na matwi kushi kupusha, sunga mpa n’efuku dino. 9 Na Dafidi eshi, Mesa abo atulwe bu bukondja na bu muteo kwibakwata, na kiponeno n’efuto ku mwanda wabo ; 10 meso abo afitshiswe tabamone, na bandjika’be mongo wabo mafuku oso.

11 Nangipusha namu’shi, Babalunduka biabadiakuponenena ? Ae, nya ; anka ku kuluba kwabo kubafiki kipandjilo kia moyo kwi maumbo, ngi kwibakwatshisa kakonya. 12 Na su kuluba kwabo akwikala bumpeta bwa senga, na kutshimuka kwabo akwikala bumpeta bwa maumbo, ta kufumbula kwabo kwanakile buwa bè ?

13 Tàndjenulungula’ nwe namu be bena maumbo, Mwanda utàndji’mi mutumibwe batumibwa kwi maumbo, natumbika mufubo wande, 14 sunga nebakwatshisa kakonya be musamba wande, nanapashe bangi babo. 15 Su kusumbulwa kwabo kwi kisendelo kia senga, kwatshibwa kwabo kwanekale kini, kushi bu kubuka na moyo kwi bafwe ?

16 Na su kipindji kia biâshi akisunibwa kwibedi ki selele, mutanda ushima wi selele kabidi ; na su kishina ki selele, ntabi yi biabia kabidi. 17 Na su ingi ntabi yibatshokwelwa, n’obe bodi olefe a mutamba bosambikibwa pankatshi payo mbalo yimune, na bofiki mwabishani a kishina kia mutshi wa olefe na a mwimu wao, 18 twisadikanga ku mpala a ntabi. Anka su wesadika, takwi obe asemuna kishina, anka kishina akikusemuna’be.

19 Obe onwambe namu’shi, Ntabi yibatshokwelwe biandjakusambikibwa’mi munda. 20 Eyendo ; yibatshokwelwa mwanda washiyo na kukumina, n’obe boimana ku kukumina. Twitumbikanga kwiulu, anka tshina. 21 Su Efile Mukulu badi tamulekyele ntabi ya mushindo wa mutshi, pangi tanakulekyele’be kabidi.

22 Tala namu bumuntu bw’Efile Mukulu na bukopo bwaye. Ku mwanda wa bantu babapono, bukopo bwaye ; ku mwanda wobe, bumuntu bw’Efile Mukulu, su obe oshadidila mu bumuntu bwaye ; anka su nya, obe kabidi onopingibwe.

23 N’abo kabidi su tabashadidila kushi kukumina, banasambikibwe kabidi munda ; mwanda wi Efile Mukulu na ngofu ya kwibasambika munda. 24 Su obe bokashiswe mu mutshi wa olefe wi mushindo wa mutamba, na bosambikilwe mu mutshi wa olefe wi buwa na musambikilo ushi muswelo wa mutshi’u ; ta n’abo be mushindo wa mutshi banafikye kusambikibwa munda mwa mutshi wabo banabene wa olefe ?

25 Mwanda washankyebe banikye, anwe kwikala kushi kûka mwanda’u lukuku, tala nwekala na bukalabwino ku meso enu anwe banabene, eshi, bukopo bwa lutshi bubapone Isalele mpa na kipindji kianekale bena maumbo babakumbashibwa. 26 Anka biabia bungi bwa Isalele banapashibwe. Bu bibafundjilwe’shi, Mu Siono mwanafwe muposodi ; aye analule muswelo woso ushi w’Efile Mukulu kwi Yakobo. 27 Adi ngi esambi dinanasambikye n’abo panekale ne mukashe mabi abo.

28 Ku mwanda wa mukandu wi buwa be balwishi ku mwanda wenu ; anka ku mwanda wa busangulwe, kubabakyebibwa ku mwanda wa bashabo ba kala. 29 Mwanda ushawiyalusha Efile Mukulu malongo aye binangu su kwitanyina kwaye. 30 Bu bibanudi kalakala, tanwakokyela Efile Mukulu, anka binobino nubasañana lusa mwanda wa kibengo kiabo, 31 anka biabia baba bantu babakutwa kukôka binobino, biabadiakumonebwa kabidi na lusa ku mwanda wa lusa lubanuleshibwa’nwe. 32 Mwanda ubabwikila Efile Mukulu bungi bwa bantu na kukutwa kwa kukumina, biadiakulesha bungi bwa bantu lusa.

33 Kini edindji dia mampeta a bukalabwino na dia kiukilo ki’Efile Mukulu ! Misambo yaye yesamba’ye, kini bukopo kwiyikokola  ! Mashinda aye aiya’ye, kini bukopo kwiaswâ ! 34 Mwanda nani bauku kinangu kia Fumu ? Su nani ekala mulambukishi aye ? 35 Su nani bamutambika kintu kwibedi, biakidiakumwaluswa kabidi ? 36 Mwanda aufwiya bintu bioso kwadi, na abikitshibwa kwadi, na bikudi ku mwanda waye. Kwadi kwikale kinemu ku bipwa bioso. Amen.

 

Chapitre 12

1 Ami nenushishikila namu banikye, ku mutwe wa mamuntu ’Efile Mukulu’shi, nutambikye mbidi yenu elongo dia moyo, di selele, dia kwanana ku mpala ’Efile Mukulu. Biabia ngi kîshingilo kienu kia kapatupatu. 2 Na tanwifwanishenanga kipwa’ki, anka nwiyalulwe mwanda wa kuloñamishibwa kwa binangu bienu bipya, bianudiakwiya kifulo ki’Efile Mukulu biakidi, ki buwa na kia kwanana na kipwandjikile tê.

3 Mwanda wañamba ku mutwe wa ntalo yibampebwa’shi, muntu oso e n’enu tepangishanga nabene mwina lutshi lushakwipangisha’ye, anka epangishe bu kwipangisha na kalolo, pa lutshi lwa kukumina lubabila Efile Mukulu muntu oso.

4 Bu biatudi na bipindji bingi ku mbidi yimune, na bipindji bioso tabina mufubilo umune, 5 ngi biatudi’twe, sunga bantu be bungi, mbidi yimune mu Kalestu ; na muntu oso e kipindji kia mukwabo, muntu oso e kipindji kia mukwabo.

6 Biabia mwanda ubatwata malongo elekyene pa lutshi lwa ntalo yibetupebwa, ekale su kudimuna, tudimune pa lutshi lwa kukumina ; 7 su kufubila bangi bantu mufubo w’Efile Mukulu, tulame mufubo wawa, Yawa alambukisha, alame kulambukisha kwaye ; 8 yawa asendela bantu, alame kusendela kwaye. Yawa apeya bintu, ape kushi kwifunyafunya ; yawa e mulami a kulama bantu, alame na tshitshiba y’eshimba ; yawa akita na bumuntu, akite na mulô.

9 Kifulo kikale kushi malupa. Nupushe bubi butete, nulamate kwi mwanda wi buwa. 10 Ku mwanda wa kifulo akikyebena banikye, nwikyebene na lusa kwishimba ; ku mwanda wa kukôka, nusasakate na kwikitena kwiulu. 11 Ku mwanda wa tshitshiba, tanwikalanga n’elo ; nwikale na kishima kwishimba ; nufubile Fumu. 12 Ku mwanda wa mutengelo, nusepele ; su ngwa kiongwa, nwikale na mufwakaka ; su ngwa luteko kuteka, nutekye mufukuta. 13 Nupane bintu abikutwa bena selele, nûbile na kifulo kia bantu babene be mu nyendo.

14 Nulumbule bantu abenufina ; nulumbule, tanulumbanga. 15 Nusepele na bantu bakwete kusepela ; nudile na bantu bakwete kudila. 16 Nwitentekyeshene binangu na kinangu kimune. Tanutentekyeshanga mianda binangu yi bula yê, anka nukumbane na mianda yikoto. Tanwipangishanga banabene’shi, nwina bukalabwino ku meso enu banabene. 17 Tanwalwishanga muntu oso bubi ku mutwe wa bubi. Nukimbe mianda kuloñamisha aipwandjikila na kalolo ku mpala a bantu boso.

18 Su nwauka kukita biabia, na ku lutshi lwanûku, nwikale na bantu boso talala. 19 Tanwiobwelanga anwe banabene, bakuminwe, anka nulekyele kusumina mbalo ; mwanda ubafundjilwe’shi, Kwobola kwi mwanda wande ; Fumu’shi, Nanangobole. 20 Anka su yawa alwiya n’obe ena sala, omudishe ; su ena nyota, omutomeshe. Pa kukita biobio, obe onotentekye makala a kalo kunundu kwa mutwe waye.

21 Tanukabilwanga ku bubi, anka nukabile bubi ku buwa.

 

Chapitre 13

1 Muntu oso eyishe ku mpala a makome e kwiulu kwaye. Mwanda ushikudi bukome bwoso bushibupebwe kwi Efile Mukulu ; na makome â e pashi abaloñamishibwa kwi Efile Mukulu. 2 Yawa namu atombokyela makome alu na muloñamiso w’Efile Mukulu ; n’abo abalu baneyatshile mpombo. 3 Mwanda ushiwikale besambidi mô ku mwanda wi buwa, anka ku mwanda ubi. Obe odidi namu kasha kutshina bukome ? Kita buwa n’onwekale na kikanyino kwabudi ; 4 mwanda wabudi mufubi ’Efile Mukulu ku mwanda wobe kukukitshina buwa. Anka su obe okitshi mwanda ubi, tshina ; mwanda wabushabutwala lupète bisumanga ; mwanda wabudi mufubi ’Efile Mukulu, mwisambidi a kufwisha kusumina kwiulu kwa yawa akitshi bubi. 5 Biabia ngi biatudi na kibambo kia kwiyisha kasha ku mwanda wa kusumina bûpenka, anka ku mwanda wa kiukilo kia munda kabidi.

6 Ku mutwe’u ngi kwanulambula milambu kabidi ; mwanda wabadi milopwe y’Efile Mukulu abaubila na mwanda wawa. 7 Nufute bantu boso bintu biabadiakufutshibwa ; mulambu kwi fumu a milambu ; bwedi kwi sha bwedi ; mô kwi sha mô ; kinemo kwi sha kinemo.

8 Tanwikalanga na muntu oso kishiyo kishi kwikyebena ; mwanda ubapwandjikila na mwiya yawa akyeba mukwabo. 9 Yîni milango yaiya namu’shi, Tonoyile mukashi abene, tonoipe, tonoibe, tonwabile, na ungi mulango woso su wikudi, ubakomeshibwa mwiyi’di’shi, Onokyebe mukwabo bu’be nabene. 10 Kifulo takikitshina mukwabo bubi ; biabia kifulo ki kupwandjikila na mwiya.

11 Nakula biobio, mwanda wanûku kipindji’ki, mwanda ubafiki sa binobino yatwe kubuka mu tulo ; mwanda ubesesela kupashibwa kwetu pepi mpa na kipindji kiatubakuminine. 12 Bufuku tàbudi pepi na kutoka, na kanya kabesesela pepi ; tukashe namu mikitshino ya mufito bu bilamba, tufwale mitwelo ya bilonda bi’etata. 13 Tutambukye na muswelo wi buwa bu ku kanya ; kasha na masha na nkolwa ya malofu, kasha na ngabiabi yibi na bulubi, kasha na ngoshi na kakonya. 14 Anka nufwale Fumu Yisu Kalestu, na tanutentekyeshanga musamba wenu binangu mwanda wa kifulo kiao kwikidisha.

 

Chapitre 14

1 Ku mwanda wa muntu ena kukumina kubofula, numwate, anka kasha kumwisambidisha mianda ayedibwa mpaka. 2 Muntu umune akumina wa kudya bintu bioso ; anka yawa e kubofula adiya bidibwa bishi mwita. 3 Yawa adiya tabenganga yawa shadiya, na yawa shadiya tamweshanga yawa adiya ; mwanda ubamwata Efile Mukulu. 4 Obe eni amwesha mufubi a mungi muntu ? Su aimana su apona, kwi mwanda wa Fumwaye. N’anaimikibwe mwanda auku Fumu kumwimika. 5 Muntu umune apangisha’shi, efuku dimune adilekyena na dingi ; mungi apangisha’shi, efuku dioso adifwanena. Muntu oso akuminishibwe lôsô mu binangu biaye nabene. 6 Yawa alama efuku dioso adilama ku mwanda wa Fumu ; na yawa adiya, adiya ku mwanda wa Fumu, mwanda watumbula’ye Efile Mukulu ; na yawa shadiya, tadiya ku mwanda wa Fumu, n’atumbula Efile Mukulu.

7 Mwanda ushawikala muntu umune n’etu na moyo ku mwanda waye nabene, su muntu oso afu ku mwanda waye nabene. 8 Su twekala na moyo atwikala na moyo ku mwanda wa Fumu ; na su twafwa atufu ku mwanda wa Fumu. Biabia su twatala, su twafwa, twi bantu ba Fumu. 9 Ku mutwe’u kubafwile Kalestu na babukile na moyo, biadiakwikala Fumu a bafwe n’a abatala.

10 Anka’be kukini komwesha mwinobe ? Su obe mungi, kukini kobenga mwinobe ? Mwanda watwanaimane bungi bwetu ku kîsambilo ki’Efile Mukulu. 11 Mwanda ubafundjilwe’shi, Fumu amba’shi, Bu biangikala na moyo, bianakonyame enwi dioso ku mpala ande, n’edimi dioso dianabwele kwi Efile Mukulu. 12 Biabia twanabwele muntu mwanda waye muntu mwanda waye kwi Efile Mukulu.

13 Biabia tatwimweshenanga kabidi nya, anka nutungi kwisamba biobio’shi, muntu oso tatulanga kikokwelo kia kishishi su kiponeno mwishinda dia mwinaye,

14 Nanguku na nakuminishibwa mu Fumu Yisu’shi, takwi kidibwa kioso ki mako kinabene ; anka kwi muntu abadika kintu kioso’shi, ki mako, kwadi ngi kwakidi mako. 15 Mwanda ku mutwe wa biâshi, su mwinobe aoñama, obe totambuka ku kifulo nya. Tomwipaishanga na mwita wobe, yawa bafwidile Kalestu. 16 Mwanda wenu wi buwa taubiandwilwanga ; 17 mwanda ushawikala bufumu bw’Efile Mukulu kudya na kutoma, anka kalolo na talala na mulô mu Muwa-wi-selele. 18 Yawa afubila Kalestu mu mwanda wawa ena kwanana ku mpala a’Efile Mukulu, n’ena kikanyino kwi bantu.

19 Tulonde namu bintu bia talala, na bintu bia kwiyibakishena nabio muntu mwinaye muntu mwinaye. 20 Tanulwishanga mufubo w’Efile Mukulu ku mutwe wa mwita. Bintu bioso bi sô eyendo ; anka bubi bwina muntu yawa atulu kikokwelo kia kishishi pa kudya. 21 Bibuwa kasha kudya mwita, kasha kutoma malofu, kasha kukita kintu kioso, akikokola mwinobe kishishi kwakidi, su aponeshibwa kwakidi, su abofushibwa kwakidi.

22 Obe ena kukumina ? Ikala nako obe nabene ku mpala ’Efile Mukulu. Mulô wi n’aye shemwesha nabene ku kintu kibakumina’ye. 23 Anka yawa efunyafunya, ekale’ye adi, bamweshibwa, mwanda washimukite ku kukumina ; na mwanda woso ushi wa kukumina wi kulwisha.

 

Chapitre 15

1 Anka’twe be na ngofu twi na kibambo kia kutwala mapungi a basha kubofula, na tatwakwisepelesha banabene. 2 Muntu etu oso asepeleshe mwinaye ku mwanda wi buwa ngi kumwibaka. 3 Mwanda ushiwisepeleshe nabene Kalestu kabidi, anka bu bibafundjilwe’shi, Mabiandubiandu a bantu abakubiandwila’be abampone’mi.

4 Mwanda bintu bioso bibafundjilwe kalakala bibafundjilwe mwanda wa kwitulambukisha’twe, biatudiakwikala na mutengelo ku mwanda wa mufwakaka na ku mwanda wa kisendelo kiatusendelwa ku mukanda w’Efile Mukulu.

5 Anka Efile Mukulu a mufwakaka n’a kisendelo enupe kwikala na kinangu kimune, muntu na mwinaye, muntu na mwinaye, bu abipwandjikila na Kalestu Yisu, 6 bianudiakukumbana n’eshimba dimune n’eulu dimune ngi kutumbika Efile Mukulu na Yaya a Fumwetu Yisu Kalestu. 7 Biabia nwiyatene bu bibenwatshile Kalestu anwe mwanda wa kilengo ki’Efile Mukulu.

8 Mwanda wañamba’shi, Kalestu batulwa mufubi a basale mwanda w’eyendo di’Efile Mukulu ; biadiakunisha bilai bibalailwe bashetu ba kalakala ; 9 na biakutumbika maumbo Efile Mukulu mwanda wa lusa lwaye ; bu bibafundjilwe’shi, Ku mwanda wawa ngi nanambwele kodi’be pankatshi pa maumbo, na nanayimbile eshina diobe. 10 N’amba kabidi’shi, Sepelai anwe maumbo, na bantu baye. 11 Na kabidi’shi, Tumbikai Fumu, anwe maumbo oso ; na bungi bwa bantu bamusamune. 12 Na kabidi Esaya’shi, Kishina kianekale kia Yese, na muntu anaimane ngi kubumba maumbo ; kwadi kwanatengele maumbo. 13 Efile Mukulu namu a mutengelo enûshe na mulô woso na talala pa kukumina, bianudiakukalabala na mutengelo ku ngofu ya Muwa-wi-selele.

14 N’ami nabene kabidi nakuminishibwa ku mwanda wenu banikye bande’shi, anwe banabene kabidi nubaulu na buwa, nubaushibwa na kiukilo kioso, n’anûku kwidimushena. 15 Anka ne mwinufundjile n’eshimba dikata banikye, ku kipwandjikisho, bu kwinutentekyesha binangu, mwanda wa ntalo yibampebwa kwi Efile Mukulu, 16 ami kwikala mufubi a Kalestu Yisu kwi maumbo, mu kutambika mukandu wi buwa w’Efile Mukulu, biakutulwa elongo na kwanana dibatambikibwa, sunga bena maumbo, dibâmunwa kwi Muwa-wi-selele. 17 Biabia nena kisadikilo kia kusadika mu Kalestu Yisu mu bintu bitàbidi mwanda w’Efile Mukulu.

18 Mwanda wantshini kwakula wa bintu bioso bishi biabia bibakitshi Kalestu kwandji ngi kutula maumbo na kukôka, ku kwakula na ku kukita, 19 ku ngofu ya bilailo na ya bipaso, ku ngofu ya Muwa-wi-selele. Biabia ne mupalakashe mukandu wi buwa wa Kalestu lôsô, mpa na Yelusaleme na kwipomba mpa na Ididiko. 20 Mpangidishi yande yampangidisha yi kulungula mukandu wi buwa kushikutemunwe Kalestu kala, bianshakwibaka kunundu kwa kibangilo kia mungi muntu ; 21 anka bu bibafundjilwe’shi, Banamone kwi bantu bashafikile mukandu woso waye kwabadi ; n’abo bashibapushe banashingule.

22 Biabia kabidi ne mubambibwe mafuku angi mwanda wa kufika kwenu. 23 Anka binobino mwanda wankutwa kingi kibalo kwini mapia â, na mwanda wangikala na kifulo mpeshi ingi kia kufika kwenu, 24 peni panende ku Esepanya nakulupila kwinumona ku lwendo lwande, na kutambushibwa mwishinda diande akwa kwanudi su nanekumbashene n’enu sunga kakoto.

25 Anka binobino nende ku Yelusaleme, mu kufubila bena selele. 26 Mwanda ubabamono mulô kwi bena Makyedonia na bena Akaya ngi kupunga lupungo mwanda wa balanda be na bena selele ku Yelusaleme. 27 Babamono mulô eyendo na be n’abo basha bishiyo. Mwanda su bena maumbo babâbidishibwa ku bintu biabo bia Muwa, be na mwanda wa kwibatambika kabidi bintu bia musamba.

28 Biabia panekale nampu kukita biobio na nebapetesha kikuba kiakia, nanakile panudi kwenda ku Esepanya. 29 Na nanguku’shi, panafiki kwanudi nanafikye na kiulo kia mulumbwilo wa Kalestu.

30 Anka nenusendela banikye, kwi Fumwetu Yisu Kalestu na ku kifulo kia Muwa, eshi, nunishe kwitekyeshena n’ami nteko ku mpala ’Efile Mukulu ku mwanda wande ; 31 biandjakuposodibwa kwi bantu bashibakumine mu Yudiya ; na biakwikala mufubo na kwanana kwi bena selele wandji nao ku Yelusaleme ; 32 biandjakufika kwanudi mu mulô ku kifulo ki’Efile Mukulu ; na biandjakunishibwa n’enu pamune. 33 N’Efile Mukulu a talala ekale n’enu bungi bwenu. Amen.

 

Chapitre 16

1 Ami nenulesha Fibi ku mukanda’ u, nkashanetu, e mwifubisheni a kakonge ke ku Kyenkyelea ; 2 bianudiakumwata mu Fumu na mwatshilo upwandjikile na bena selele, na bianudiakumukwatshisa ku mwanda woso wanenudile’ye. Mwanda wikala’ye mulami nabene kabidi a bantu bangi n’ande ami nabene.

3 Nwimune Pidisikila n’Akwila, bafubi n’ami mu Kalestu Yisu, 4 babaladishe shingo yabo ku mwanda wa moyo wande ; bantumbula, anka kasha’mi bûpenka, anka bungi bwa tukonge twa maumbo kabidi ; 5 na nwimune kakonge ke mu shibo yabo. Nwimune Epaineto mukuminwe ande, e mbedi a Asia ku mwanda wa Kalestu. 6 Nwimune Madia benufumbakene mufubo ungi. 7 Nwimune Andoniko na Yunia, bamwilo bande, babadi n’ami misungi, be bena ntumbo pankatshi pa batumibwe, na babadi mu Kalestu kwibedi kwande. 8 Nwimune Ampidiato, mukuminwe ande mu Fumu. 9 Nwimune Ulubanu, mufubi n’etu mu Kalestu, na Staki, mukuminwe ande. 10 Nwimune Apele mukanyibwe mu Kalestu. Nwimune bena Alestobolo. 11 Nwimune Elodiono mwina mwilo wande. Nwimune bena Nakiso be mu Fumu. 12 Nwimune Taifaina na Taifosa abakita mufubo mu Fumu. Nwimune Peshise, mukuminwe, bakitshi mufubo ungi mu Fumu. 13 Nwimune Lufo, musangule mu Fumu, na nyinaye n’ande. 14 Nwimune Asankileto na Felengono na Eleme na Pataloba na Elema, na banikye be n’abo. 15 Nwimune Filolongo na Yulea na Neleo na nkashanaye, na Olempa na bungi bwa bena selele be n’abo.

16 Nwiyimushene na kufifya kwi selele. Bungi bwa tukonge twa Kalestu atwinwimuna.

17 Anka nenusendela banikye’shi, nubekyele bantu abatulu bisaka bisaka na biponeno, kushi kukokyela kulambukisha kwakwa kubanwiyi’nwe ; na nwiyalule kwabadi. 18 Mwanda wabashabafubila Fumwetu Kalestu kwi benibaba, anka efu diabo banabene ; na ku mayi abo a busene na ku bisesemisho ngi kwabadimba mashimba a bapatakani. 19 Mwanda ubapalakana mukandu wa kukôka kwenu kwi bantu boso. Biabia ami nenusepela, anka nadidi anwe kwikala na bukalabwino mu mwanda wi buwa, na kushi kûka mwanda wi bubi. 20 N’Efile Mukulu a talala anafinye Kafilefile mûshi mwa ngao yenu anka binobino. Ntalo ya Fumwetu Yisu Kalestu yikale n’enu.

21 Temoteo ekitena n’ami, na Lukio, na Yasono, na Soshipatelo, be bamwilo bande, abenwimuna.

22 Ami Teleteo, bafundu mukanda uno, nenwimuna mu Fumu. 23 Ngayo, yawa añata’mi na bungi bwa kakonge mu shibo yaye, enwimuna. Elasto mulami a lupata enwimuna na mungi mwanikye Kwato.

25 Kwadi namu auku kwinunisha bu abipwandjikila na mukandu wande wi buwa na mulungwilo wa Yisu Kalestu bu abipwandjikila na kileseso kia mwanda ufiame ubabumbikilwe ku bipwa bia kala nya nya, 26 anka ubaleshibwa binobino, mwanda wawa ubabwelwa kwi maumbo oso ku mikanda ya badimuni, mwanda wa kukokyela kwa kukumina, bu bi mulango w’Efile Mukulu a nya nya, — 27 kwi Efile Mukulu umunenka a bukalabwino kwikale kilengo kwi Yisu Kalestu bipwa bioso. Amen.

 

 

MUKANDA WA KWIBEDI WA PAULU

 

MUTUMIBWE KWI BENA KOLENTE

Accès direct aux chapitres :

 

Chapitre 1

1 Paulu, baitanyinibwa mutumibwe a Yisu Kalestu ku kifulo ki’Efile Mukulu, na Sostene mwinetu, 2 kwi kakonge k’Efile Mukulu ke ku Kolente ; abo babâmunwa mu Kalestu Yisu, babaitanyinibwa bena selele ; na kwi bantu boso mu kibalo kioso be mu kwabila eshina dia Fumwetu Yisu Kalestu, na Fumwabo na Fumwetu ; 3 ntalo yikale n’enu na talala kwi Efile Mukulu Shetu na Fumu Yisu Kalestu. 4 Natumbula Efile Mukulu ande mafuku oso ku mutwe wenu, mwanda wa ntalo y’Efile Mukulu yibenupebwa munda mwa Kalestu Yisu ; 5 mwanda ubanupebwa bumpeta bwa bintu bioso munda mwaye ; mwiyi dioso na mu kiukilo kioso ; 6 bu bibanishiswe kitêlwilo kia Kalestu munda mwenu. 7 Anka biabia tanukyembe elongo dioso ; nwi mu kwindjila kileseso kia Fumwetu Yisu Kalestu, 8 anenunishe kabidi mpa na kusongo, kushi mwanda mwifuku dia Fumwetu Yisu Kalestu. 9 Efile Mukulu ena makokyela abanwitanyinwe kwadi ku kwikumbashena kwa Mwanaye Yisu Kalestu Fumwetu.

10 Binobino nenusendela banikye, kwishina dia Fumwetu Yisu Kalestu, eshi, nwiyakushene eyi dimunenka bungi bwenu ; takwikalanga shiko kwanudi ; anka nusambikibwe lôsô kinangu kimunenka, na kwisamba kumunenka. 11 Mwanda unalungudibwa ku mwanda wenu, banikye bande, kwi bena Kolowe, eshi, ngoshi yi kwenu. 12 Nakula ku mwanda wawa’shi, muntu oso amba’shi, Ami ne mwina Paulu, ami ne mwina Apolo, ami ne mwina Kyefasa, ami ne mwina Kalestu. 13 Àbiabia Kalestu babalwa ? Paulu benwipailwe ku nkulusu su ? Anwe nubambikilwe mwishina dia Paulu su ? 14 Nantumbula Efile Mukulu mwanda washi mwambikye bantu kwenu bashi Kidisipo na Ngayo ; 15 tala muntu amba’shi, nubambikilwe mwishina diande. 16 Na nambikile kabidi bena shibo ya Stefanasa ; kushi baba, tanguku su nambikile mungi muntu. 17 Mwanda ushiuntume Kalestu mu kwambika, anka kulungula mukandu wi buwa ; kasha na bukalabwino bwa mayi, tala nkulusu a Kalestu atulwa bisumanga.

18 Mwanda wi’yi dia nkulusu bulubi kwabadi abashimina ; anka kwatudi babapashibwa, di ngofu y’Efile Mukulu. 19 Mwanda ubafundjilwe’shi, Nanayipe bukalabwino bwa basha bukalabwino na nanalengule budimu bwa basha budimu. 20 Sha bukalabwino e kwikuni ? Mufundji a mukanda e kwikuni ? Sha mapiodi a kipwa’ki e kwikuni ? Ta n’Efile Mukulu basalula bukalabwino bwa senga’yi ? 21 Ku bukalabwino bw’Efile Mukulu, (mwanda ushiukye senga Efile Mukulu ku bukalabwino bwayo), ngi kubamwenwe buwa kwi Efile Mukulu kupasha bantu babakumina ku bulubi bwa mulungwilo wa nkulusu. 22 Mwanda audila bena Yuda bilailo, na bena Ngidiki abakimba bukalabwino ; 23 anka’twe atulungula mulungwilo wa Kalestu, bapudikilwe ku nkulusu ; kwi bena Yuda ngi kiponeno, na kwi maumbo ngi bulubi ; 24 anka kwi bantu babaitanyinibwa, (su bena Yuda, su bena Ngidiki) kwi Kalestu ngofu y’Efile Mukulu na bukalabwino bw’Efile Mukulu. 25 Bulubi bw’Efile Mukulu bukile bantu bukalabwino, na kubofula kw’Efile Mukulu kukile bantu ngofu.

26 Nutale kwitanyinwa kwenu banikye, — kasha bantu bangi na bukalabwino bwa musamba ; kasha basha ngofu bangi ; kasha bilolo bingi ; 27 anka Efile Mukulu basangwile bintu bia bulubi bia senga, biadiakwipa basha bukalabwino bufu ; n’Efile Mukulu basangwile bintu bibofula bia senga biadiakwipa bintu bia ngofu bufu ; 28 na bintu bia bisumanga bia senga, na bintu bibabengibwa ngi bibasangula Efile Mukulu, na bintu bishikudi ; ngi kulengula bintu bikudi ; 29 bishakwisadika musamba oso ku mpala ’Efile Mukulu.

30 Anka mushindo waye ngi wanwikala’nwe munda mwa Kalestu Yisu, betutulwe bukalabwino kwi Efile Mukulu, na kalolo, na selele, na kukudibwa ; 31 bu bibafundjilwe’shi, Yawa asadika, asadikye mwanda wa Fumu.

 

Chapitre 2

1 N’ami namu banikye, binafikile kwenu, tanandji mufikye na kalolo k’eyi, su ku bukalabwino, mu kwinubwelela kitêlwilo ki’Efile Mukulu. 2 Mwanda unampangishe’shi, ntshiukanga kintu kioso kwenu kishi Yisu Kalestu ; n’aye mwipe ku nkulusu. 3 Na nandji n’enu na kubofula, na mô, na kususa kungi. 4 N’eyi diande na mulungwilo wande tabibadi na mayi a bukalabwino a kusesemisha bantu bisumanga, anka na kileseso kia Muwa na kia ngofu ; 5 bishakwikala kukumina kwenu mu bukalabwino bwa bantu, anka mu ngofu y’Efile Mukulu.

6 Atubwela bukalabwino kwi bakulu ; anka kasha bukalabwino bwa kipwa’ki, su bwa bantu bakata ba kipwa’ki, banalengulwe ; 7 anka atubwela bukalabwino bw’Efile Mukulu ku lukuku ; bukalabwino bufiame, bubaloñamishe Efile Mukulu kwibedi kwa bipwa, mwanda wa kilengo kietu ; 8 bushibûkye bantu bakata ba kipwa’ki ; swekale babebûkile, tababadiakupudika Fumu a kilengo ku nkulusu.

9 Anka bu bibafundjilwe’shi, Bintu bishibamwene eiso, na bishibapushise etwi, bishibatwele mwishimba dia muntu ; bintu bioso bibaloñamisha Efile Mukulu mwanda wa bantu abamukyeba. 10 Anka Efile Mukulu bebitulesha kwi Muwa, mwanda auswaswa Muwa bintu bioso, sunga bintu bi’Efile Mukulu bi mula yû.

Ànani a bantu auku bintu bia muntu, shi kikudi kia muntu ki munda mwaye ? Anka biabia tabauku bintu bi’Efile Mukulu kwi muntu oso shi Muwa ’Efile Mukulu. 12 Anka’twe tubatshile, kasha muwa wa senga, anka Muwa yawa ’Efile Mukulu, biatudiakûka bintu bibatupebwa bisumanga kwi Efile Mukulu.

13 Atwe atwakula bintu’bi namu, kasha mu mayi alambukisha bukalabwino bwa muntu, ank’â alambukisha Muwa-wi-selele ; twi mu kubwela mianda ya Muwa na mayi a Muwa. 14 Mwanda ushawata mwina pashi bintu bia Muwa ’Efile Mukulu, mwanda wabidi bulubi ku meso aye ; na tauku kwibupatûla, mwanda wabishingulwa kwi Muwa. 15 Anka yawa e mwina Muwa ashingula bintu bioso, n’aye nabene tashingulwa kwi muntu oso. 16 Nani bauku binangu bia Fumu, biadiakumulambukisha ? Talanga’twe twina binangu bia Kalestu.

 

Chapitre 3

1 N’ami namu banikye, nandji tanguku kwakula n’enu bu kwi bena Muwa, anka bu kwi bena musamba ; bu kwi bakinga mu Kalestu. 2 Ne mwinutomeshe mabele, na tshi mwinudishe mwita ; mwanda wanudi tanwibakambe. Anka tanwibakambe sunga binobino, 3 mwanda wanuki bena musamba. Apekala kakonya kaki kwenu na loshi, ta nuki bena musamba na anuyiya na muyilo wa bantu ? 4 Panekale muntu umune’shi, Ami ne mwina Paulu, na mungi’shi, Ami ne mwina Apolo, ta bena pashi n’anwe ? 5 Nani namu e Apolo ? Nani Paulu ? Anka bafubi babanukumina kwabadi ; na muntu oso bu bibamupa Fumu. 6 Ami nakuna ; Apolo atopesha mema ; anka Efile Mukulu akusha bintu. 7 Biabia yawa akunu tena mwanda, su yawa atopesha mema ; anka Efile Mukulu akusha bintu. 8 Biabia yawa akuna na yawa atopesha be umune ; anka muntu oso anate efuto diaye bu bipwandjikile na mufubo waye. 9 Mwanda watudi bantu ba mufubo umune n’Efile Mukulu ; anwe nwi ebala di’Efile Mukulu, shibo y’Efile Mukulu. 10 Ku kipwandjikisho kia ntalo y’Efile Mukulu yibampebwa, na bu mwibashi a shibo a bukalabwino, ngi kunabangula kibangilo ; na mungi muntu aibaka kunundu. Anka muntu oso atale mwaibaka’ye kunundu. 11 Mwanda ushauku muntu oso kubangula kingi kibangilo kishi kiakia kibabangudibwa, ki Yisu Kalestu. 12 Anka muntu oso su aibaka kunundu kwa kibangilo’ki su nolo, su makuta, su mabwe a miulo yikata, su mitshi, su lubishi, su soni, 13 mufubo wa muntu oso wanaleshibwe ; mwanda waneuleshe efuku diadia ; dianaleshibwe na kalo ; na kalo kanabene kanapwandjikishe mufubo wa muntu oso mushindo wao. 14 Su mufubo wa muntu oso wanashale ubaibaka’ye, aye anate bwedi. 15 Su mufubo wa muntu oso wanashikibwe, aye anaishibwe ; anka’ye nabene anapashibwe ; anka bu ku kalo.

16 Anwe tanûku’shi, nwi tempelo Efile Mukulu, na’shi, Muwa’Efile Mukulu ekala munda mwenu. 17 Su muntu oso asalula tempelo Efile Mukulu, Efile Mukulu anamusalula’ye ; mwanda wi tempelo Efile Mukulu selele, yanudi’nwe.

18 Muntu tedimbanga nabene. Su muntu oso batentekyesha binangu’shi, ena bukalabwino kwenu ku kipwa’ki, ekale mulubi, biadiakwikala sha bukalabwino. 19 Mwanda wi bukalabwino bwa senga’yi bulubi n’Efile Mukulu. Mwanda ubafundjilwe’shi, Aye ngi akwata basha bukalabwino ku kashingushingu kabo. 20 Kabidi namu’shi, Fumu auku binangu abitentekyesha basha bukalabwino’shi, bi bisumanga. 21 Biabia muntu oso tasadikanga mwanda wa bantu. Mwanda wi bintu bioso bienu, 22 su Paulu, su Apolo, su Kyefasa, su senga, su moyo, su lufu, su bintu bia binobino, su bintu abifu ; bintu bioso bi bienu, 23 n’anwe nwi bantu ba Kalestu ; na Kalestu e a Efile Mukulu.

 

Chapitre 4

1 Muntu oso abadikye ku mwanda wetu bu wa bafubi ba Kalestu, na bamiandaku ba mianda ya lukuku y’Efile Mukulu. 2 Kuno namu, mwanda wa bamiandaku, kubakyebibwa’shi, muntu akwikala mwina makokyela. 3 Anka ku mwanda wande kwi kanda kakotokoto, ami kwisambilwa kwanudi, su ku kimu kia bantu ; ôlo, ami taneyisambila nabene. 4 Ami ntaneukila’shi, mwanda wi n’ami ; anka ntambingishibwa biobio ; anka’ ye angisambila e Fumu. 5 Biabia tanumweshanga mwanda woso kwibedi kwa kipindji mpa n’efuku adifiki Fumu, anafiule bintu bifiame bia mufito, analeshe binangu bia mashimba ; na penipapa panekale muntu oso na kikanyino kwi Efile Mukulu kibakanyibwa’ye.

6 Bintu’bi namu banikye, ngi biangalula ku mwele ku mwanda wande na wa Apolo, ku mitwe yenu ; bianudiakwiya kwatudi, kasha kukila bintu bibafundjibwa ; bishakwikamisha muntu umune ku mpala a mwinaye. 7 Bakwilekyeshena nani ? N’obe ena kintu kini kioshoatshile ? Anka su bekiatshile, kukini wesadika bu muntu shekiatshile ? 8 Anwe nubaikutwa sunga binobino ; nwina mampeta sunga binobino ; nubadidi bufumu kushi’twe ; n’ami nandidi nwakwikala bafumu, biatudiakwikala bafumu n’enu pamune. 9 Mwanda wantentekyesha’shi, Efile Mukulu betulesha’twe batumibwe bantu ba kusongo, bu bipambi ; mwanda ubatutulwa kisengwa kwi senga, na kwi bangele, na kwi bantu. 10 Atwe twi balubi ku mutwe wa Kalestu, anka’nwe nwina bukalabwino mu Kalestu ; atwe twi kubofula, anka’nwe nwina ngofu ; anwe nubanemekibwa, anka’twe tubafitshibwa. 11 Sunga mpa na sa yino atupusha sala, na nyota, na twi miswa, na tubakupilwa mpi, tubasombasomba kushi shibo ; 12 n’atufumbakana, tukwete kukita mufubo na masa etu banabene. Pa kubiandwilwa, atwe tubalumbula ; pa kukolomonibwa, tubakumba na mufwakaka ; 13 pa kukishibwa, tubasendela. Tubafiki bu mako a senga, bu bikangala bia bintu bioso mpa n’efuku dino.

14 Tanfundu bintu’bi ngi kwinufwisha bufu, anka nenudimuna bu bana bande bakuminwe. 15 Mwanda sunga nwina balambukishi kinunu mu Kalestu, tanwina bâse bangi ; mwanda wanenutandjile mu Kalestu Yisu ku mukandu wi buwa. 16 Ami nenusendela namu’shi, nwikale bambudi bande.

17 Ku mutwe’u kwandji mwinutumine Temoteo, e mwanande mukuminwe na sha makokyela mu Fumu, anenutentekyeshe miswelo yande binangu yi mu Kalestu, bu biandambukisha ku kibalo kioso mu kakonge koso. 18 Na bangi babekamisha, kwi bu ami ntanafikye kwenu. 19 Anka nanafikye kwenu anka binobino, su Fumu akyebe ; na nanaukye, kasha eyi diabo dia bantu babekamisha, anka ngofu. 20 Mwanda wi bufumu bw’Efile Mukulu, kasha n’eyi, anka na ngofu.

21 Anudidi kini ? Ami nakufika kwanudi na kalenga ? su na kifulo n’eshimba dia kukoka ?

 

Chapitre 5

1 Kikandukandu kibapalakashibwa’shi, bulubi abwikala kwenu ; na bulubi bwa bubi bushikudi sunga kwi maumbo ; muntu kwikala na mukashi a shaye. 2 N’anwe nubekamisha, na tanudidi biakukashibwa muntu yawa kwanudi bakitshine mwanda wawa. 3 Ami eyendo, sunga ne kulakula ku mbidi, nekudi kwishimba ; na nemwisambe sunga binobino, bu nangikala kwakwa, ku mwanda wa muntu yawa bakitshi biobio, kwishina dia Fumwetu Yisu Kalestu. 4 Ne mwisambe pabanukongo n’eshimba diande kibalo kimune na ngofu ya Fumwetu Yisu Kalestu, 5 ngi kulubula wini muntu kwi Kafilefile, musamba kwipaibwa, biakupashibwa kikudi kwifuku dia Fumu Yisu.

6 Kwisadika kwenu takwi buwa. Tanûku’shi, kiushilo kikoto akiusha mutanda, ushima, 7 Nulamune namu kiushilo kia kala, bianudiakwikala mutanda upya, bu bianwikala kasha kiushilo. Mwanda ubaipailwe Kikilo kietu, Kalestu ; 8 biabia tulame eteshi kasha na kiushilo kia kala, su na kiushilo kia kifita na kia bubi ; anka na mampa ashi kiushilo, a selele na ’eyendo.

9 Ne mwinufundjile mu mukanda wande’shi, tanukumbananga na balubi. 10 Anka tshimufunde lôsô mwanda wa balubi ba senga’yi, su basha lwabi na bafinani, su beshingidi ba mankishi ; tala kukita biabia, nwekala na mwanda wa kukatuka mu senga. 11 Anka binobino nenufundjila’shi, kasha kukumbana n’aye, su muntu aitanyinibwa’shi, mwanikye, ekala mulubi, su sha lwabi, su mwishingidi a nkishi, su sha mabiandubiandu, su sha nkolwa ya malofu, su mufinani ; mwanda wa wini muntu, kushi kudya n’aye. 12 Àbiabia mwanda wi sungwande kwisambila bantu be pasha ? Ta mwanda wenu kwisambila bantu be munda ? 13 Anka’bo be pasha, Efile Mukulu ebesambila. Nusomone muntu yawa mubi kwanudi.

 

Chapitre 6

1 Muntu oso kwenu, su tàdi na mwinaye mwanda, e n’eshimba dia kwimuka kimu ku mpala a basha mabi, na kasha ku mpala a bena selele ? 2 Anwe tanûku’shi, bena selele banesambile senga ? Na su senga yanesambilwe kwanudi, tanupwandjikila na kwisamba mianda yikotokoto ? 3 Tanûku’shi, atwe twanesambile bangele ? Ta mianda namu ya moyo’u kabidi ? 4 Su namu nwina mianda ya bintu bia moyo’u, nutule bantu kwisamba be bakotokoto mu kakonge. 5 Nakula ngi kwinupushisa bufu. Kwi biabia namu ; sha bukalabwino kwenu nya ? Kasha sung’umune auka kwisambila mwinaye ? 6 Anka mwanikye ende kimu na mwanikye, ku mpala a bantu bashina kukumina kabidi. 7 Biabia nwina kulwisha kungi sunga binobino, mwanda wanwimukishena bimu. Kukini tanutunga kulwishiswa ? Kukini tanutunga kufinibwa ? 8 Anka’nwe anulwisha na anufina, sunga bena benu.

9 Tanûku’shi, basha mabi tabanapiane bufumu bw’Efile Mukulu ? Tanudimbibwanga ; su balubi, su beshingidi ba mankishi, su batesha, su balumekashi, su abo abelwisha banabene na balume, 10 su bangifi, su basha lwabi, su basha nkolwa ya malofu, su basha matuka, su bafinani, tabanapiane bufumu bw’Efile Mukulu. 11 Na bangi babadi n’enu babadi anka biabia ; anka nubasulwa, anka nubamunwa, anka nubabingiswa kwishina dia Fumu Yisu, na kwi Muwa ’Efile Mukulu etu.

12 Bintu bioso abipwandjikila kukitshibwa kwandji, anka bintu bioso tabina kiamwino kibuwa ; bintu bioso abipwandjikila kukitshibwa kwandji, anka ntanaishibwe mûshi mwa bukome bwa kintu kioso. 13 Biâshi ku mwanda w’efu, n’efu ku mwanda wa biâshi ; anka Efile Mukulu anashimishe n’adi n’abi. Anka mbidi tayi ku mwanda wa bulubi, anka ku mwanda wa Fumu, na Fumu ku mwanda wa mbidi. 14 Efile Mukulu babushise Fumu, n’anetubushe’twe ku ngofu yaye. 15 Anwe tanûku’shi, mbidi yenu yi bipindji bia mbidi ya Kalestu ? Ngate namu bipindji bia Kalestu, nebitule bipindji bia mulubi ? Ae ! nya. 16 Àtanûku’shi, yawa basambikibwa na mulubi e mbidi yimunenka ? Mwanda ubambile’ye’shi, Babidi banekale musamba umune. 17 Anka’ ye basambikibwa na Fumu e muwa umune. 18 Nusukye bulubi. Kulwisha koso akulwisha muntu kwi pasha pa mbidi ; anka yawa alwisha ku bulubi alwishisa mbidi yaye nabene. 19 Àtanûku’shi, mbidi yenu yi tempelo ya Muwa-wi-selele e munda mwenu, banwata kwi Efile Mukulu, na tanwi bantu benu banabene ? 20 Mwanda ubanulwe na mûlo ; biabia nutumbikye Efile Mukulu mu mbidi yenu.

 

Chapitre 7

1 Binobino ku mwanda wa bintu bianubamfundjile ; bibuwa su muntu takuma mukashi. 2 Anka ku mwanda wa malubi, mulume oso ekale n’aye piana, na mukashi oso ekale n’aye mulunda. 3 Mulume atambikye pianaye mwanda aupwandjikila na kalolo ; anka biabia kabidi mukashi na mulunda aye. 4 Mukashi tena bukome kwiulu kwa mbidi yaye nabene, anka kwi mulume ; anka biabia kabidi mulume tena bukome kwiulu kwa mbidi yaye nabene, anka kwi mukashi. 5 Tanwishilenanga kushi nubekuminishena biabia kapindj bianudiakwilamuna banabene mwanda wa kuteka ; na nwikumbashene kabidi, tala Kafilefile enwatompa mwanda wa kifulo kibi. 6 Anka namba eyi’di, bu kukumina biabia, kasha bu kulanga mulango. 7 Anka nakukyeba kumona bantu boso bu biandji’mi nabene. Anka muntu oso en’elongo diaye kwi Efile Mukulu ; au na muswelo’u, yawa na muswelo awa.

8 Namba makupi na bakashi ba bafwe namu’shi, bibuwa n’abo su abashala bu biandji’mi. 9 Anka ekale tabauku kwibamba bende malunda ; mwanda wa kwibakila kubakidi buwa, kasha kutata ku kalo.

10 Ku mwanda wabo babaibakila, ami namba (kasha’mi, anka Fumu), eshi, mukashi takatukanga kwi mulunda aye. 11 Anka su bakashibwa, ashale kushi bulunda, su nya esendeleshene na mulunda aye ; na mulume tashilanga pianaye.

12 Anka ku mwanda wa bangi bantu, ami namba, kasha Fumu, eshi, su mwanikye ena piana shimukumine, n’aye amona buwa kushala n’aye, yawa tamushilanga. 13 Na mukashi oso ena mulunda aye shimukumine, ekale aye amono buwa kushala n’aye, yawa talekanga mulunda aye. 14 Mwanda ubâmunibwa mulume shimukumine kwi pianaye, na mukashi shimukumine bâmunibwa kwi mwanikye ; tala bana benu bekala na mako ; anka binobino be selele. 15 Anka su yawa shimukumine bakatuka, akatukye. Mwanikye sungwa balume, sungwa bakashi tena kibambo ku yini mianda, anka Efile Mukulu betwitanyina kwikala na talala. 16 Obe mukashi ouku namini, su pangi onopashe mulunda obe ? Obe mulume ouku namini, su pangi onopashe pianobe ? 17 Anka bu bibabila Fumu muntu oso, na bu bibaitanyina Efile Mukulu muntu oso, ngi biadiakutambuka. Naloñamisha biobio ku mwanda wa tukonge twoso. 18 Muntu oso baitanyinwa, musale ? Teyalulanga sha munyonga. Muntu baitanyinwa e sha munyonga ? Tasadibwanga. 19 Kusalwa kwi bisumanga ; na munyonga wi bisumanga ; anka kulama kwa milango y’Efile Mukulu kwi mwanda.

20 Muntu oso ashale mu mufubo ubaitanyinwe’ye nao. 21 Obe boitanyinwa, e mpika ? takwi mwanda ; anka su ouku kwikala bisumanga, tunga biabia. 22 Mwanda wa mpika, su baitanyinwa biabia mu Fumu, e kwa Fumu muluñantu ; anka biabia sha senga, su baitanyinwa biabia e mpika a Kalestu. 23 Nubaudibwa ku mûlo ; tanwikalanga bapika ba bantu. 24 Banikye, muntu oso ashale n’Efile Mukulu mu mufubo ubaitanyinwe’ye nao.

25 Ku mwanda wa makupi namu, ami tshina mulango wa Fumu ; anka nesamba mwisambo wande bu muntu bata lusa kwi Fumu ngi kwikala na makokyela. 26 Biabia ngi biampangisha’shi, bibuwa ku mwanda wa kiongwa kia binobino, muntu kwikala bu biadi. 27 Obe bwanyibwa kwi piana ? Tokimbanga kwanunwa. Obe bwanunwa kwi piana ? Tokimbanga piana. 28 Anka ekale webakila piana, twe mulwishe ; n’ekale bukupi ende ku bulunda, te mulwishe. Anka benibaba banekale na mpè ku musamba ; anka nandidi kwinushikila kiongwa.

29 Anka namba eyi’di banikye, eshi, Kipindji takifudila ; biabia abo be na bapiana bekale bu kushi bapiana ; 30 n’abo abadila bu bantu bashabadila ; n’abo abasepela bu bantu bashabasepela ; n’abo abaula bu bantu be minweminwe. 31 N’abo abakita na senga’yi, kasha bu kwikitshina nayo bisumanga ; mwanda aukidi muswelo wa senga’yi. 32 Anka nandidi nwakwikala kushi biongwa. Yawa shimwibakile ngi alama bintu bia Fumu, mwakusepelesha Fumu. 33 Na yawa mwibakile ngi alama bintu bia senga, mwakusepelesha pianaye. 34 Piana namu elekyena na bukupi. Mukashi e bukupi alama bintu bia Fumu, biadiakwikala selele ku mbidi na ku kikudi ; anka yawa bende bulunda ngi alama bintu bia senga, mwakusepelesha mulunda aye. 35 Namba biabia ngi kwinusungisha ; kasha kwinushitshikila epolo, anka mwanda wa muswelo wi buwa, bianudiakutadila ku mwanda wa Fumu kushi kupungapunga. 36 Anka su muntu apangisha’shi, takitshi na muswelo wi buwa mwanda wa bukupi bwaye, su aye anekale bakidi busongwalume bwaye, na mwanda wakwikala biabia, akite mwakyebe’ye, talwisha ; beyibakishene bulunda. 37 Anka yawa ashala mwishimba diaye pô, kushi kibambo kia kukita biabia, anka ena bukome ku mwanda wa kifulo kiaye nabene, na batentekyesha mwishimba diaye’shi, alama bukupi bwaye nabene, aye akitshi biya. 38 Biabia yawa aibakila akitshi biya ; anka yawa shayibakila mukile kukita biya.

39 Piana banyibwa ku kipindji kishima kitàki muluda aye kiatala ; anka su mulunda balala tulo, ena kalolo ka kwenda ku bulunda kwi mulume oso akyebe’ye ; anka mu Fumu bûpenka. 40 Anka bakidi na mulô waye su ashala biobio, ku mwisambo wanesamba’mi ; na nampangisha’shi, ami kabidi tàndji na Muwa ’Efile Mukulu.

 

Chapitre 8

1 Binobino mwanda wa bintu bibatambikibwa mankishi, atûku’shi, bungi bwetu be na kiukilo. Kiukilo ngi akiusha muntu nkomanga, anka kifulo akimwibaka bu shibo. 2 Su muntu apangisha’shi, auku kintu kioso, ki tauku bu biadiakûka. 3 Anka su muntu oso akyeba Efile Mukulu, yawa ngi baukibwa kwadi. 4 Ku mwanda wa bintu kudya namu bibatambikibwa mankishi malongo, atûku’shi, nkishi yi bisumanga ku senga, na’shi, mungi Efile Mukulu tekudi shi umunenka. 5 Sunga bangi bekudi babaitanyinwa’shi, befile, su mwiulu su pa senga, (bu abikala befile bangi na bafumu bangi), 6 anka ku mwanda wetu Efile Mukulu ekudi umunenka, Yaya ; bintu bioso bi biaye ; n’atwe twi na moyo ku mwanda waye ; na Fumu umunenka, Yisu Kalestu ; kwadi kubapangibwa bintu bioso, n’atwe twi na moyo kwadi, 7 Anka mu bantu boso tamwi kiukilo kia biabia ; bangi beki na kiukilo kia munda kia mankishi mpa na uno nguba abadiya bu kudya kintu kitambikwe nkishi ; na mwanda wi kiukilo kiabo kibofule, kibafitshishibwa. 8 Anka biâshi tabitutula na kâ ku mpala ’Efile Mukulu ; atwe su tatudi, tatwituta ; n’atwe su atudi, tatusunga. 9 Anka nutale su bukome bwenu bwinibwabwa bwekala kiponeno kia bantu babofule. 10 Su muntu oso akumono’be sha kiukilo mushale ku biâshi ku kite kia nkishi, ta kiukilo kiaye kia yawa e kubofula kibanishibwa kudya bintu bitambikwe nkishi ? 11 Anka biabia mwanda wa kiukilo kiobe, yawa mubofule anashimine, — mwanikye yawa bafwidile Kalestu. 12 Anka biabia pa kulwishisa banikye, na pa kutapa kiukilo kiabo kibofule nubalwishisa Kalestu.

13 Biabia su nyama kudya aiponesha mwinami, ami ntanadye mwita kabidi nya, bianshakuponesha mwinami.

 

Chapitre 9

1 Ta n’ami sha senga ? Ta n’ami mutumibwe ? Ta n’ami ne mumone Yisu Kalestu ? Ta n’anwe nwi mufubo wande mu Fumu ? 2 Su tangikala mutumibwe kwi bangi bantu, nekala biabia kwanudi eyendo, mwanda wanudi’nwe kitundwilo kia butumibwe bwande mu Fumu. 3 Kwilamwina kwande kwi bantu bankokola kwi biabia’shi, 4 Atwe tatwina bukome bwa kudya na kutoma ? 5 Atwe tatwina bukome bwa kutwala mukashi, (su ekala mukwetu), bu bamo batumibwe, na bu bena ba Fumu, na bu Kyefasa ? 6 Su ami namu na Banabasa bekudi bashina bukome bwa kukita mufubo ? 7 Nani enda ku kipindji kioso mu kulwa ngoshi, efuta nabene mafuto ? Nani akuna ebala dia finyo na tadiya bikuba biadio ? Su nani alama kibumbu kia bimunwanga na tatoma mabele a kibumbu ? 8 Nakula bintu’bi bu mwakwilo wa bantu su ? Ta mwiya kabidi awamba biabia ? 9 Mwanda ubafundjilwe mu mwiya wa Mosese’shi, Twanyanga mukanwa mwa ñombe pashinaye mebele. Efile Mukulu esanisha nabene ku mwanda wa ñombe bûpenka ? 10 Ta ku mitwe yetu kwamba’ye biabia lôsô ? Ku mitwe yetu eyendo kubafundjilwe biabia, biakudima mudimi na mutengelo, na biakupepula mupepudi na mutengelo wa kudya kunyima.

11 Atwe su tubenukûna bintu bia Muwa, kwi mwanda ukata su atukula bintu bienu bia musamba ? 12 Su bangi abadi bukome bwabwa kwiulu kwenu, ta n’atwe twakukila ? Anka’twe tatwibakite na bukome bwabwa, anka atupusha bintu bioso na mufwakaka tala twabamba mukandu wi buwa wa Kalestu. 13 Anwe anûku’shi, abo abafubila bintu bi selele abadiya biâshi bia tempelo ? N’abo abafubila kitambikilo abadiya na kitambikilo ? 14 Anka biabia Fumu baloñamisha’shi, abo abalungula mukandu wi buwa bakudya biâshi bia mukandu wi buwa. 15 Anka’mi tshimukite na kîni kintu kimunenka ; na tshimufunde bintu’bi biakunkitshibwa biobio ; mwanda wantungu kufwa, kasha muntu oso kulengula kusadika kwande kwansadika. 16 Anka su nalungula mukandu wi buwa, tshina kisadikilo kia kusadika ; mwanda wandji mubambibwe kibambo ; ôlo, mpè kwandji su tandungula mukandu wi buwa. 17 Su nankitshi biobio ku kifulo kiande ami nabene nena bwedi ; anka su ku kifulo kiande nya, bumiandako bubampebwa. 18 Bwedi bwande bwi namini namu ? Anka pakulungula mukandu wi buwa, nakutula mukandu wi buwa kushi mûlo, biashankukita na bukome bwi bwande mu mukandu wi buwa. 19 Sunga nena bwana bwa senga mwanda wa bantu boso, netulu ami nabene mpika a bantu boso, biandjakukuminisha bantu bangi. 20 Kwi bena Yuda nafikile bu mwina Yuda biandjakukuminisha bena Yuda ; kwabadi be mûshi mwa mwiya nafikile bu mûshi mwa mwiya, (sunga tshi mûshi mwa mwiya nabene), biandjakukuminisha bantu be mûshi mwa mwiya ; 21 kwabadi bashina mwiya nafikile bu muntu shina mwiya, (kasha kwikala kushi mulango ku mpala Efile Mukulu, anka ne mûshi mwa mulango wa Kalestu), biandjakukuminisha bantu bashina mwiya ; 22 kwi basha mapungi nafikile bu shepungi, biandjakukuminisha basha mapungi ; ne mufikye bintu bioso kwi bantu boso biandjakupasha sunga bangi bantu. 23 Na nakita bintu bioso ku mutwe wa mukandu wi buwa biandjakwiyabishena nao.

24 Anwe tanûku’shi, abo abasuna mbilo abasuna bungi bwabo ; anka umunenka ata bwedi ? Nunise mbilo bianudiakwata. 25 Na mushindji oso a mifuko e sha mulango mu bintu bioso. Anka’bo abakitshi biabia ngi kwata kilongo ku mutwe akiuku kufwa ; anka’twe ngi kwata kilongo kishakiuku kufwa. 26 Biabia ami nanisha lubilo, kasha bu kwifunyena ; nashinda, kasha bu muntu akupila muwa bisumanga. 27 Anka naisha mbidi yande, neyitulu bu musungi ande, tala, panekale nalungula bangi bantu napedibwa ami nabene.

 

Chapitre 10

1 Mwanda washankyebe, banikye, anwe kwikala kushi kûka wa bashetu’shi, babadi mûshi mwekumbi bungi bwabo, na babakile bungi bwabo munda mwa mema akata. 2 Na bungi bwabo babambikilwe ku mwanda wa Mosese mwikumbi na mu mema akata. 3 Na babadile bungi bwabo kudya kumune kwa Muwa, 4 na babatomene bungi bwabo kutoma kumune kwa Muwa ; mwanda ubabatomene kwi Ngulu a Muwa bebalondele, na Ngulu badi Kalestu. 5 Anka ku mwanda wa bantu bangi n’abo, Efile Mukulu tabadi asepela ; mwanda ubabashindjilwe mu mapia a kabalala.

6 Bîni bintu namu bibadi bipwandjikilo bia mwanda wetu, biatushakwikala basha lwabi lwa bintu bibi bu bibabadi na lwabi. 7 Tanwikalanga namu beshingidi ba mankishi bu bangi n’abo ; bu bibafundjilwe’shi, Bantu babashalele ngi kudya na kutoma, na babaimene ngi kwasha masha. 8 Tatwikalanga basha malubi kabidi bu bibadi bangi n’abo basha malubi ; na babapone kwifuku dimune bantu makumi abidi a tununu na bantu tununu tusatu. 9 Tatutompanga Fumu namu, bu bibamutompele bangi n’abo, na babaipailwe kwi manyoka. 10 Tanûnaunanga miununo, bu bibaunwine bangi n’abo, na babaipailwe kwi mwipani.

11 Anka bintu bioso biabia bibebakitshikile bu bipwandjikilo bia mianda, na bibafundjilwe ngi kwitudimuna’twe babetufikila kusongo kwa bipwa. 12 Biabia yawa apangisha’shi, aimana, atale su apona. 13 Kitompelo kioso takinukwata kishi kia bantu boso, anka Efile Mukulu ena makokyela shenulekye kutompibwa ku lutshi lushanukamba nalo ; n’aye anabule kipandjilo na kitompelo pamune bianudiakûka kûbila na mufwakaka.

14 Biabia bakuminwe bande, nusukye kîshingilo kia mankishi. 15 Nakula bu kwi basha bukalabwino ; nwisambe mwañamba. 16 Kipulu kia lutumbu kiatutumbika, ta kwikumbashena kwa mase a Kalestu ? Dimpa diatubala, ta kwikumbashena kwa mbidi ya Kalestu ? 17 Mwanda watudi’twe, sunga bangi, dimpa dimune na mbidi yimune ; mwanda watwabana ku dimpa diadia dimune. 18 Nutale bena Isalele ku mwanda wa musamba ; abo abadi malongo abatambikibwa ta bena kwikumbashena kumune na kitambikilo ? 19 Biabia namba namini ? Eshi, Elongo dibatambikibwa nkishi di mwanda ? Su’shi nkishi e mwanda ? 20 Anka namba’shi, bintu abitambika maumbo malongo babebitambika kwi bikudi bibi, kasha kwi Efile Mukulu ; n’ami tankyebe’shi, nwakwikumbashena na bikudi bibi. 21 Tanûku kutoma kipulu kia Fumu na kipulu kia bikudi bibi ; tanûku kwabana na mesa a Fumu na mesa a bikudi bibi. 22 Atwe atukwatshisa Fumu kakonya ? Atwe twibamukile ngofu ?

23 Bintu bioso abipwandjikila kukitshibwa, anka bintu bioso tabina kiamwino ki buwa ; bintu bioso abipwandjikila kukitshibwa, anka bintu bioso tabibakishena. 24 Muntu takimbanga mwanda waye nabene, anka mwanda wa mwinaye. 25 Kintu kioso akipanibwa mu bipailo bia nyama nudye kushi kwipusha mwipwiso ku mutwe wa kiukilo kia munda. 26 Mwanda wi senga ya Fumu na kiulo kiayo. 27 Su muntu abo a bantu bashabakumina enumiamikisha ku biâshi, n’anwe anukyebe kwenda, nudye kintu kioso kitule ku mpala enu, kushi kwipusha mwipwiso ku mutwe wa kiukilo kia munda. 28 Anka su muntu enulungula’shi, au ubatambikwa nkishi elongo, tanudyanga ku mwanda waye wa yawa balesha biabia na ku mwanda wa kiukilo kia munda. 29 Namba’shi, kiukilo, kasha kiobe, anka kia mungi yawa ; mwanda ubamweshibwa bukome bwande ku kiukilo kia mungi muntu kukini ? 30 Su ami nadi na biloba, kukini kunambiandwilwa ku mutwe wa kintu kiakia kiantumbwila biloba ?

31 Biabia su nwadi, su nwatoma, su nwakita kintu kioso, nukite bintu bioso ngi kutamisha kilengo ki’Efile Mukulu. 32 Tanwikalanga biponenu su kwi bena Yuda, su kwi bena Ngidiki, su kwi kakonge k’Efile Mukulu. 33 Bu binasepelesha bantu boso kabidi mu bintu bioso, kasha kukimba kusunga kwande ami nabene, anka kwa bantu bangi, biabadiakupashibwa.

 

Chapitre 11

1 Nwikale bambudi bande bu biandji’mi kabidi mwambudi a Kalestu.

2 Binobino ami nenukanya mwanda wanuntentekyesha binangu mu bintu bioso, n’anubamba milekyelo bu bianenulubwileyo. 3 Anka nankyebe nwakûka’shi, mutwe wa mulume oso wi Kalestu ; na mutwe wa mukashi wi mulume ; na mutwe wa Kalestu wi Efile Mukulu. 4 Mulume oso su ateka su adimuna, ena mutwe waye ubwikile, akisa mutwe waye lukiso. 5 Na mukashi oso su ateka su adimuna, ena mutwe waye mwasa, akisa mutwe waye lukiso ; kwi bu bakulwa nyene. 6 Su mukashi tamubwikilwe mutwe, akulwe kabidi ; anka su kusesibwa nyene su kukulwa kwi bufu, abwikilwe mutwe. 7 Mwanda ushakubwikilwa mulume mutwe waye, mwanda wadi efwanika di’Efile Mukulu na kilengo kiaye ; anka mukashi e kilengo kia mulume. 8 Mwanda ushibadi mulume kwi mukashi, anka mukashi kwi mulume. 9 Na mulume tabadi apangibwa ku mwanda wa mukashi, anka mukashi ku mwanda wa mulume. 10 Ku mutwe wawa kwakwikala mukashi na bukome ku mutwe waye mwanda wa bangele. 11 Anka mukashi taikala kushi mulume, su mulume kushi mukashi nya, mu Fumu. 12 Bu bibafikile mukashi kwi mulume, mulume kabidi atandjibwa kwi mukashi ; anka bintu bioso abifwiya kwi Efile Mukulu. 13 Nwisambe penu ; kwi muswelo wi buwa, mukashi kuteka kwi Efile Mukulu na mutwe mwasa ? 14 Ta muswelo unabene wa bantu ubenulambukisha’shi, su mulume ena nyene ila-ila, kwi bufu n’aye ? 15 Anka su mukashi ena nyene ila-ila, kwi kilengo n’aye ; mwanda ubamupebwa nyene yaye kibwikilo ku mutwe. 16 Anka su muntu oso tàdi ele mpaka, atwe tatwina wini muswelo nya, su tukonge tw’Efile Mukulu.

17 Na ku ungi mwanda wawa, ami tanenukanya ; mwanda wanutamisha bubi pa kukumbana, kasha buwa. 18 Kwibediebedi, bianukumbana mu kakonge, nampusha’shi, pankatshi penu pe lushiko lushiko ; na nantshini’shi, pangi pe biabia. 19 Mwanda wakwikala kabidi bisaka bisaka pankatshi penu, biakumwekwa bantu pankatshi penu babakanyibwa. 20 Biabia bianukumbana kibalo kimune, takwi kudya kibâ kia Fumu. 21 Mwanda audi muntu oso kiaye kibâ kwibedi panudi ; na muntu umune ena sala, na mungi ena nkolwa ya malofu. 22 Ae ! Anwe tanwina shibo ya kudya na kutoma munda su ? Su anubenga kakonge k’Efile Mukulu, n’anwipa bantu bufu bashabadi ? Nanenwambe kini ? Nenukanya su ? Ku mwanda wawa tanenukanya.

23 Mwanda unangatshile kwi Fumu eyi diadia dinanenulubwile’shi, Fumu Yisu, ku bufuku bubapaninwe’ye, batshile dimpa ; 24 na pabadi batumbula biloba, babale, bambile’shi, Adi ngi mbidi yande, yi ku mwanda wenu ; nukite biabia ngi kuntentekyesha binangu. 25 Anka biabia kabidi kipulu, pababadi babapu kudya, eshi, Kipulu’ki ngi esambi dipya mu mase ande ; nukite biabia mafuku oso anutomo ngi kuntentekyesha binangu. 26 Mwanda mafuku oso anudi dimpa’di, anutomo kipulu’ki, anubwela lufu lwa Fumu mpa na kipindji kiafiki’ye.

27 Biabia muntu oso anadie dimpa, n’anatome kipulu kia Fumu, kushi kukita biabia na kalolo, anekale na kulwisha mwanda wa mbidi na wa mase a Fumu. 28 Anka muntu epwandjikise nabene, n’anka biabia adie dimpa atome kipulu. 29 Mwanda wa yawa adi n’atomo edila n’etomena mpombo, tashingika mbidi. 30 Ku mwanda’u ngi kubaikala bantu bangi basha mapungi na basha masungu, na bangi balale tulo. 31 Anka su tweshingika, tatwakumweshibwa. 32 Anka panekale tubamweshibwa tubakumbiswa kwi Fumu biatushakumweshibwa na senga. 33 Biabia benami, panukumbana mu kudya, nwiyindjishene. 34 Su muntu oso apusha sala, adie kwaye ; bianushakukumbana mu kumweshibwa mpombo.

Ku mwanda wa bingi bintu, nanebiloñamishe panafiki.

 

Chapitre 12

1 Binobino ku mwanda wa malongo a Muwa, tankyebe anwe kwikala kushi kûka. 2 Anûku’shi, panubadi bena maumbo nubatwelwe kwi mankishi â a tumama mu mulekyelo woso ubanulekyelwe. 3 Biabia ami nenûkisha’shi, takwi muntu oso, su akula kwi Muwa-wi-selele, aitanyina Yisu’shi, mulumbwe ; na muntu tauku kwamba’shi, Yisu e Fumu, kushi kwi Muwa-wi-selele.

4 Malongo namu ekudi a sanga kasobe, anka Muwa umunenka. 5 Na mifubo ikudi ya sanga kasobe, na Fumu umunenka. 6 Na mifubilo ikudi ya sanga kasobe, anka Efile Mukulu umunenka akitshi bintu bioso mu bungi bwayo. 7 Anka kwi muntu oso kubapebwa muleseso wa Muwa ngi kusungisha bantu nao. 8 Kwi muntu umune kubapebwa eyi dia bukalabwino kwi Muwa ; kwi mungi, eyi dia kiukilo kwi Muwa yawa umunenka ; 9 kwi mungi, kukumina mu Muwa yawa umunenka ; kwi mungi, malongo a kupasha bantu masungu mu Muwa yawa umunenka ; 10 kwi mungi, mifubilo ya mikitshino ya ngofu ; kwi mungi, kudimuna ; kwi mungi, kutundula kwa bikudi ; kwi mungi, ndjimi ya sanga kasobe ; kwi mungi, kibwelelo kia ndjimi. 11 Anka bintu’bi bioso ngi abikitshi Muwa yawa umunenka, sunga’ye nabene, e mu kwabila muntu oso malongo, ku muntu ku muntu, moso mwakyebe’ye.

12 Mwanda bu bi mbidi yimunenka, na yina bipindji bingi, na bungi bwa bipindji bia mbidi, sunga bingi, bi mbidi yimunenka, ngi bi Kalestu kabidi. 13 Mwanda ubatwambikibwa ku mbidi yimunenka mu Muwa umunenka, su bena Yuda su bena Ngidiki ; su bapika su basha senga ; na tubatomeshibwa kwi Muwa umunenka. 14 Mwanda ushiwikale mbidi kipindji kimune, anka bingi. 15 Su lwao lwanambe’shi, Mwanda washi easa, ami tshi mwina mbidi, talwi namu mwina mbidi ? 16 Na su etwi dianambe’shi, Mwanda washi eiso, ami tshi mwina mbidi, tadi namu mwina mbidi ? 17 Ekale mbidi ishima yakwikala eiso, kupusha kwa matwi kwakwikala kwikuni ? Su bushima bwayo bwakwikala kupusha kwa matwi, kununka kwa mpembe kwakwikala kwikuni ? 18 Anka binobino Efile Mukulu batulu bipindji mu mbidi, kipindji ku mbalo, kipindji ku mbalo, kwoso kubakyebele’ye. 19 Na su biakwikala bungi bwabio kipindji kimunenka, mbidi yakwikala kwikuni ? 20 Anka binobino bipindji bi bungi, na mbidi yimunenka. 21 N’eiso tadiuku kwamba easa’shi, Ami tankudila’be ; na mutwe kabidi tauku kwamba ngao’shi, Ami tanenudila’nwe. 22 Ayo ; bipindji biabia bia mbidi bibapangiswa’shi, bikile kubofula, bibakidi kudilwa ; 23 na bipindji biabia bia mbidi biatupangisha’shi, abikala bisumanga, biabia ngi biatufwadika kinemu ki bungi ; na bipindji bietu bishina ntalo bibaikala na ntalo yi bungi. 24 Anka bipindji bietu bia ntalo tabikyemba ; anka Efile Mukulu bapwandjikisha mbidi ; bapa kipindji kiakia kinemu ki bungi kibakutshilwe, 25 bishakwikala lushiko lwoso mu mbidi, anka bipindji biakwilamena bulami bumune. 26 Su namu kipindji kimune akipusha busungu, bungi bwa bipindji abipusha busungu nakio ; su kipindji kimune akitumbikibwa, bungi bwa bipindji abisepela nakio.

27 Anwe namu nwi mbidi ya Kalestu, na bipindji biayo, muntu kipindji muntu kipindji. 28 N’Efile Mukulu batulu bangi mu kakonge, kwibedi batumibwe, diakabidi badimuni, diakasatu balambukishi, kunyima mikitshino ya ngofu, kunyima malongo a kupasha bantu masungu, bantu abakwatshisa bakwabo, balamani, ndjimi ya sanga sobele. 29 Be batumibwe bungi bwabo ? be badimuni bungi bwabo ? be balambukishi bungi bwabo ? be bakitshi ba mikitshino ya ngofu bungi bwabo ? 30 Bungi bwabo bena malongo a kupasha bantu masungu ? abakula na ndjimi bungi bwabo ? ababwela ndjimi bungi bwabo ?

31 Anka nudile malongo akidi bukata ; na tàndjenulesha namu muswelo ukile buwa bukabe.

 

Chapitre 13

1 Sunga nakula na ndjimi ya bantu na ya bangele, anka tshina kifulo, ne mufikye bu kilonda ki’eunga dikabe, bu lubembo alutende bisumanga. 2 Sunga namu nena mudimwino, na nashingula mianda yoso ya lukuku, na kiukilo kioso ; na sunga tàndji na kukumina kwoso kwa kûndula mienge, anka tshina kifulo, ne bisumanga. 3 Na sunga napana mono yande yoso ngi kudisha balanda, na sunga napa mbidi yande ngi kushikibwa na kalo, ami su tshina kifulo, tansungu kintu.

4 Kifulo akiubila na kiubishi kia mufwakaka, na kina bumuntu ; kifulo takikala na kakonya ; kifulo takisadika, takiula nkomanga ; 5 takikala na muswelo ushaupwandjikila ; takikimba mwanda wakio kinabene ; takitata bukidi kwishimba ; takibadikila muntu mwanda ubi ; 6 takisepela na kulwisha anka akisepela n’eyendo pamune ; 7 akipusha bintu bioso na mufwakaka ; akikumina bintu bioso na mukumino ; akitengela bintu bioso na mutengelo ; akikumba bintu bioso na bututwabikoni.

8 Kifulo takifudila nya ; anka su midimwino, yaiya yanalengulwe ; su ndjimi, yaiya yanalekye ; su kiukilo, kiakia kianalengulwe. 9 Mwanda watûku ku kukutwa, na atudimuna ku kukutwa. 10 Anka panekale mukumbeno ubafiki, kukutwa kwanalengulwe. 11 Panandji mukinga, nakwile bu mukinga, nampangishe munda bu mukinga, natentekyeshe binangu bu mukinga ; biandji mufikye mukulu ne mupwe na miswelo ya bukinga.

12 Mwanda watumono binobino mu mulangi lubulukashi, anka ku kipindji akia twanemonene ku mapala ; binobino nauku ku kukutwa, anka ku kipindji akia nanaukye bu biandji mûkibwe kabidi.

13 Binobino kubashala kukumina, mutengelo, kifulo ; bintu’bi bisatu ; n’aki kikile bukata ki kifulo.

 

Chapitre 14

1 Nubânge kifulo, na nudile kwi bungi malongo a Muwa, anka nutunge kudimuna. 2 Mwanda wa yawa akula mu ludimi lushalûkibwa, tâmba bantu anka Efile Mukulu ; mwanda ushaumupusha muntu ; anka ku kikudi kiaye ngi kwakula’ye mianda ya lukuku. 3 Anka yawa adimuna amba bantu na kibakilo, na kinishiso, na kisendelo. 4 Yawa akula mu ludimi eyibaka nabene ; anka yawa adimuna aibaka kakonge. 5 Nadidi namu nwakwakula bungi bwenu na ndjimi, anka nantungu nwakudimuna ; mwanda ukile mudimuni bukata, kasha yawa akula na ndjimi, kushi’ye abwela biakwata kakonge kibakilo. 6 Binobino namu banikye, su nafiki kwanudi kwete kwakula na ndjimi, nanenusungishe kini kushi nenwamba su na kileseso, su na kiukilo, su na kidimwino, su na kilambukisho ? 7 Bintu abiakula eyi, sunga tabina moyo, su mulenge, su lusese, su tabilekyeshena mayi, lono lwanaukibwe namini lubaombibwa ku mulenge su ku lusese ? 8 Mwanda wa mpungi su akula eyi dia bisumanga, nani aneloñamishe mwanda wa ngoshi ? 9 Anka biabia anwe, kushi anubwela ku ludimi mayi ashingulwa biya, mwanda wanaukibwe namini awakudibwa ? mwanda wanwanakule kwiulu ku muwa bisumanga. 10 Mayi ekudi ku senga, pangi a sanga kasobe, na takwi eyi dimunenka dishina kibwelelo. 11 Su namu ami tampatûla eyi, nanekale na muntu yawa akula bu Musendji, na yawa akula anekale n’ami bu Musendji. 12 Anka biabia anwe, mwanda wanudi na kifulo kia malongo a Muwa, nukimbe kukalabala nao mwanda wa kwibaka kwa kakonge. 13 Biabia yawa akula mu ludimi atekye biadiakubwela. 14 Mwanda su nantekye mu ludimi, kikudi kiande akitekye anka binangu biande bi bu nkunga. 15 Àbiabia mwanda wi namini ? Nanatekye na kikudi na nanatekye na binangu kabidi ; nanayimbe na kikudi na nanayimbe na binangu kabidi. 16 Tala, su otumbika na kikudi kiobe, yawa ashala ku kibasa kia bantu bashabauku, anambe Amen namini ku kipindji kiotumbula biloba ? Mwanda washauku’ye mwamba’be. 17 Obe otumbula biya eyendo, anka mungi yawa tamwibakibwe. 18 Nantumbula Efile Mukulu mwanda wanenukidi bungi bwenu na kwakula kwa ndjimi. 19 Anka mu kakonge natunga kwakula mayi atano na binangu biande biandjakulambukisha bangi kabidi, kasha kwakula mayi tununu ekumi mu ludimi.

20 Banikye, tanwikalanga bakinga ku binangu ; anka ku mwanda wa kifita nwikale bakinga ; na ku mwanda wa binangu nwikale bakulu. 21 Ku mwiya kubafundjibwa’shi, Kwi bantu ba ndjimi yabene, na ku milomo yabene ngi kwanambe bantu baba ; na sunga biabia abo tabanapushe ; Fumu amba biabia. 22 Biabia ndjimi yi kilailo kasha kwi bantu babakumina, anka kwi bantu bashabakumina ; na kidimwino ki mwanda kasha wa bantu bashabakumina, anka wa bantu babakumina. 23 Biabia su bungi bwa kakonge babakumbana pantu pamune, na bungi bwabo abakula na ndjimi, na bantu abatwela bashabauka su bashabakumina, ta banambe’shi, nubapauka ? 24 Anka su bantu boso abadimuna na muntu atwele shakumina su shauka, atongolwa kwi bantu boso, amweshibwa kwi bantu boso ; 25 mianda ya lukuku ya mwishimba diaye yibaleshibwa, n’anka biabia anapone ku lukyebo lwaye n’aneshingile Efile Mukulu biloba, n’anatwale mukandu’shi, Efile Mukulu en’enu eyendo.

26 Àbiabia mwanda wi namini, banikye ? Peni panukumbana, muntu oso ena lono, ena kilambukisho, ena kileseso, ena ludimi, ena kubwela kwa ludimi. Bintu bioso bikitshibwe ngi kwibakishena. 27 Su muntu oso akula mu ludimi, bakule babidi sunga basatu, (bangi nya) ; na belondene ; na muntu umune abwele. 28 Anka ekale mubwedi a ndjimi tekudi, aumine mu kakonge ; eyakwile munda mwaye na kwi Efile Mukulu. 29 Badimuni namu bakule su babidi su basatu ; bangi besambe. 30 Anka su kileseso kibaleshibwa mungi ashala padi, yawa a kwibedi aumine. 31 Mwanda wanwanadimune ku muntu ku muntu, biakwiya bantu boso, biakunishibwa bungi bwabo. 32 Na bikudi bia badimuni abikokyela badimuni. 33 Mwanda ushi Efile Mukulu sha tuswatuswa, anka sha talala, bu mu tukonge twoso twa bena selele.

34 Bakashi benu baumine mu tukonge, mwanda wabashibapebwe kwakula, anka kwikala na kukoka, bu abiamba kabidi mwiya. 35 Na su abadila kwiya kintu kioso, bepushe balunda babo kwabo : mwanda wikala bufu mukashi kwakula mu kakonge. 36 Kini ? Eyi di’Efile Mukulu dibatukile kwanudi ? su dibafiki kwanudi bûpenka ?

37 Su muntu epangisha’shi, e mudimuni, su e mwina Muwa, atundule bintu bianenufundjila’shi, bi milango ya Fumu. 38 Anka su muntu tauku, ashale kushi kûka.

39 Biabia banikye, nudile kwi bungi kudimuna, na tanubambanga bantu tabakulanga na ndjimi. 40 Bintu bioso bikitshibwe na muswelo wi buwa na ku mulongo.

 

Chapitre 15

1 Binobino banikye, nenubwelela mukandu wi buwa wanenulungwile, ubanwatshile kabidi, wanwimana munda mwao kabidi, 2 ubanupashibwa nao kabidi ; su anulamata kwiyi diadia dianenulungwile mukandu nadio, kushi nubakumina bisumanga. 3 Mwanda wanenutambikile kwibedi kwa bintu bioso mulungwilo wanatshile kabidi’shi, Kalestu bafwile ku mwanda wa mabi etu bu bibambile mikanda y’Efile Mukulu ; 4 na’shi, bashikilwe ; na’shi, babushibwa ku nguba akasatu bu bibambile mikanda y’Efile Mukulu ; 5 na’shi, bamwekyele kwi Kyefasa ; kunyima kwikumi na babidi ; 6 kunyima bamwekyele kwi banikye bakile lubadi lwa nkama itano pamune, babashala kipindji kiabo kikata mpa na binobino, anka bangi balale tulo°. 7 Kunyima bamwekyele kwi Yakobo ; kunyima kwi batumibwe boso. 8 Kusongo kwa bantu boso, bamwekyele kwandji’mi kabidi, bu kwi muntu batandjibwa kunyima. 9 Mwanda wankidi bangi batumibwe bukotokoto, shi mupwandjikile na kwitanyinwa’shi, mutumibwe, mwanda unakolomwene kakonge k’Efile Mukulu. 10 Anka mwanda wa ntalo y’Efile Mukulu ngi wandji mwangikala, na ntalo yaye yibampelwe tayibadi bisumanga ; anka nebakile bungi bwabo na kufumbakana kwa mufubo ungi ; kasha’mi, anka ntalo y’Efile Mukulu yibadi n’ami. 11 Biabia su n’ami su n’abo, atwe atulungula biobio, n’anwe nubakumina biobio.

12 Su namu Kalestu balungulwa’shi, babushibwa kwi bafwe, bangi be n’enu abakula namini’shi, kwiboa kwa bafwe nya ? 13 Anka ekale kwiboa kwa bafwe takwikudi, Kalestu namu tabadi mubushibwe ; 14 na su Kalestu tabadi mubushibwe, kulungula kwetu kwi bisumanga, na kukumina kwenu kwi bisumanga kabidi. 15 Eyo, n’atwe tubasañanibwe batêludi ba madimi w’Efile Mukulu, mwanda ubatutêlula w’Efile Mukulu’shi, babushise Kalestu ; ashimubushe’ye su bafwe tababushibwa. 16 Mwanda su bafwe tababushibwa, Kalestu namu tamubushe. 17 Na su Kalestu tamubushe, kukumina kwenu kwi bisumanga ; nuki mu mabi enu. 18 Biabia abo kabidi abalala tulo mu Kalestu babashimina lôsô. 19 Su tàtudi na mutengelo mwanda wa Kalestu anka ku moyo’u, tubakidi bantu boso basha biongwa.

20 Anka binobino Kalestu babushibwa kwi bafwe, bibedi bia bantu abalala tulo. 21 Mwanda ubafikile lufu kwi muntu, kwi muntu kabidi akufika kwiboa kwa bafwe. 22 Bu abifwiya bantu boso mu Adami, bianatulwe bantu boso na moyo kabidi mu Kalestu. 23 Anka muntu oso mu kipindji kiaye ; Kalestu ngi bibedi, kunyima abo be bena Kalestu ku kifikilo kiaye. 24 Kunyima kwanafikye kusongo, panalubule’ye bufumu kwi Efile Yaya, panekale baisha bukata bwoso, na bukome bwoso, na ngofu yoso. 25 Mwanda wanekale’ye na bufumu mpa na kipindji kianekale’ye baisha balwishi boso mûshi mwa ngao yaye. 26 Mulwishi a kusongo analengulwe e lufu. 27 Mwanda ubaisha’ye bintu bioso mûshi mwa ngao yaye. Anka pamba’ye’shi, Bintu bioso bibaiswa, atushingula’shi, yawa taishibwa baishise bintu bioso mûshi mwaye. 28 Na panekale bintu bioso bibaiswa mûshi mwaye, kunyima Mwana kabidi, aye nabene, anaishibwe mûshi mwa yawa baishise bintu bioso mûshi mwaye, biakwikala Efile Mukulu bintu bioso mu bintu bioso.

29 Àbiabia kushi biobio, abo namu banakite namini babambikibwa ku mitwe ya bafwe ? Su bafwe tababushibwa nya, kukini namu bantu babambikibwa ku mitwe yabo ? 30 Kukini atwe kabidi tubaimana na sumba ku sa yoso ? 31 Nakula ku mwanda wa kusadika kwenu kwansadika mu Kalestu Yisu Fumwetu’shi, nafwiya efuku dioso. 32 Su nalu na nyama ku Efeso na mulwilo wa bantu, kusunga kwande kwi kwikuni ? Su bafwe tababushibwa, tudye, tutome, mwanda watufu maloba.

33 Tanudimbibwanga ; kukumbana na mianda yibi ngi akusalula miswelo yi buwa. 34 Nubukye na muswelo wa kalolo, tanulwishanga ; mwanda ushi bangi bantu na kiukilo ki’Efile Mukulu ; nakula biabia ngi kwinwipa bufu.

35 Anka mungi muntu anambe’shi, bafwe ababushibwa namini ? abafiki na mbidi ya kini ? 36 Mulubi, kintu kiokunu takibushibwa na moyo kushi kibafu. 37 Na kintu kiokunu, tokunu mbidi yaiya yakianekale nayo, anka lubiyo bûpenka, pangi lwa diebele, su lwa ungi mushindo. 38 Anka Efile Mukulu belupa mbidi yibamone’ye buwa, na kwi lubiyo lwoso mbidi yalo yinabene. 39 Musamba woso tawi musamba umunenka ; anka musamba umune wikudi wa bantu, ungi musamba wa nyama, ungi musamba wa bioni, ungi wa su. 40 Mbidi yikudi namu ya mwiulu, na mbidi ya ku senga ; anka kilengo kia mwiulu ki pabwakio, na kilengo kia ku senga ki pabwakio. 41 Kilengo kikudi kimune kia nguba, na kingi kilengo kia mweshi, na kingi kilengo kia nyenene ; mwanda awilekyena lwenene na lwenene mu kilengo. 42 Anka biabia kabidi na kwiboa kwa bafwe. Mbidi ayikunibwa na musalu, ayibushibwa kushi musalu ; 43 ayikunibwa na lukiso, ayibushibwa na kilengo ; ayikunibwa n’epungi, ayibushibwa na ngofu ; 44 ayikunibwa mbidi ya muswelo wa bantu, ayibushibwa mbidi ya muswelo wa Muwa. Su mbidi yikudi ya muswelo wa bantu, mbidi yikudi kabidi ya muswelo wa Muwa. 45 Biabia kubafundjibwa’shi, Muntu a kwibedi Adami bapangilwe mwina moyo ; Adami a kusongo e muwa wa kupana moyo. 46 Anka wawa tawi kwibedi wa muswelo wa Muwa, anka wawa wa muswelo wa bantu ; na kunyima wawa wa muswelo wa Muwa. 47 Muntu a kwibedi e mwina senga, a mafwi ; muntu akabidi e mwin’eulu. 48 Bu bi yawa a mafwi ngi abikala bantu kabidi be bena mafwi ; na bu bi yawa ’eulu ngi abikala bantu kabidi be ben’eulu. 49 Na bu bibatutwala efwanika dia yawa a mafwi ngi biatwanatwale kabidi efwanika dia yawa ’eulu.

50 Binobino nakula biabia, banikye ; eshi, musamba na mase tabiuku kupiana bufumu bw’Efile Mukulu, na musalu taupiana bupiani bushi musalu. 51 Talai, ami nenulesha mwanda wa lukuku ; tatwanalale tulo bungi bwetu, anka twanasangûlwe bungi bwetu, 52 mu kapindji kakotokoto, mu kipopwelo ki’eiso, ku mpungi a kusongo ; mwanda wanakule mpungi, na bafwe banabushibwe kushi musalu, n’atwe twanasangûlwe. 53 Mwanda wi mbidi’yi ya musalu na kibambo kia kufwala mbidi yishi musalu, na mbidi’yi ya kufwa yiakufwala mbidi yishi na kufwa. 54 Biabia panekale ayi ya musalu yibafwala yaiya yishi musalu, n’ayi ya kufwa yibafwala yaiya yishi na kufwa, penipapa panafikishibwe eyi dibafundjilwe’shi, Lufu lubaminwa mu bukome. 55 Obe lufu, bukome bwobe bwi kwikuni ? Obe lufu, kisumino kiobe ki kwikuni ? 56 Kisumino kia lufu ki bubi, na ngofu ya bubi yi mwiya. 57 Anka Efile Mukulu atumbulwe etupa’twe bukome kwi Fumwetu Yisu Kalestu. 58 Biabia banikye bande bakuminwe, nwikale bukopo pô, kushi kusana, nukalabale mafuku oso na mufubo wa Fumu ; mwanda wanûku’shi, mufubo wenu tawi bisumanga mu Fumu.

 

Chapitre 16

1 Binobino ku mwanda wa lupungo lwa kupungila bena selele, nukite anwe kabidi bu binambile tukonge twa bena Ngalatea. 2 Ku nguba a kwibedi a lubingo, muntu oso enu ebikile paye bu abikala’ye na bintu, bishakupungibwa lupungo panafiki. 3 Na binafiki, bantu boso banwanakanye’nwe ku mikanda, nanebatume mu kufisha elongo dienu ku Yelusaleme. 4 Su namu kubapwandjikila ami kwenda kabidi, abo banende n’ami. 5 Na nanafikye kwanudi binapu kukila mu Makyedonia, mwanda wankidi mu Makyedonia. 6 Anka pangi nabanda kushala n’enu, sunga pangi kupudisha mieshi ya mashika n’enu ; bianudiakungîsa ku lwendo lwande lwoso lwangiya. 7 Mwanda washankyebe kwinumona binobino mwishinda ; mwanda wampangisha’shi, nanashine n’enu kipindi su Fumu anakumine. 8 Anka nanashale ku Efeso mpa na Pentekosto. 9 Mwanda ubashitwilwa’mi kibelo kikata na kia mufubo wi buwa ; n’abo abalwiya be bungi.

10 Ekale namu Temoteo bafiki, nutale biadiakwikala n’enu kushi mô ; mwanda wakita’ye mufubo wa Fumu bu biankita’mi kabidi. 11 Biabia muntu umunenka a kumubenga nya, anka numushindjikile na talala, afikye kwandji ; mwanda unamutengela na banikye. 12 Ku mwanda wa mwinetu Apolo, namusendêle kwi bungi, afikye kwanudi na banikye ; anka tabadi namu kifulo kia kufika binobino ; anka anafikye panamone’ye kiamwino ki buwa.

13 Nutale, nwimane mu kukumina pô, nukite bu balume, nwikale na ngofu. 14 Bintu bienu bioso bikitshibwe na kifulo.

15 Binobino ami nenusendela banikye, (anûku shibo ya Stefanasa’shi, e bibedi bia Akaya, na’shi, babeloñamisha ngi kufubila bena selele), 16 eshi, nukokyele benibaba, na muntu oso kabidi akumbana na mufubo wawa, n’akitshi mufubo.

17 Nasepela kifikilo kia Stefanasa na Fotunato na Akaiko, mwanda ubabafwisha bintu bibakutshilwe ku mwanda wenu. 18 Mwanda ubabanisha kikudi kiande na kienu ; biabia nunemekye benibaba.

19 Tukonge twa mu Asia atwinwimuna. Akwila na Pidisikila abenwimuna kwi bungi mu Fumu, na kakonge katàkadi mu shibo yabo. 20 Bungi bwa banikye abenwimuna. Nwiyimushene na kufifya kwi selele. 21 Kwimuna kwandji’mi, Paulu, kufunde n’easa diande nabene.

22 Su muntu oso takyeba Fumu, alumbibwe mulao. Fumu afiki.

23 Ntalo ya Fumu Yisu Kalestu yikale n’enu.

24 Kifulo kiande kikale n’enu bungi bwenu mu Kalestu Yisu. Amen.

 

MUKANDA WAKABIDI WA PAULU

 

MUTUMIBWE KWI BENA KOLENTE

 

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

 

 

Chapitre 1

1 Paulu mutumibwe a Kalestu Yisu ku kifulo ki’Efile Mukulu, na Temoteo mwanikye, kwi kakonge k’Efile Mukulu ke ku Kolente, na kwi bena selele boso be mu bungi bwa Akaya ; 2 ntalo yikale n’enu na talala kwi Efile Mukulu Shetu na Fumu Yisu Kalestu.

3 Efile Mukulu atumbikibwe, Yaya a Fumwetu Yisu Kalestu, Yaya a mamuntu n’Efile Mukulu a kisendelo kioso, 4 etusendela mu kiongwa kietu kioso biatudiakûka kwibasendela be mu kiongwa kioso na kisendelo kiakia kibatusendelwa nakio atwe banabene kwi Efile Mukulu.

5 Bîni bibakalabala masungu a Kalestu n’etu ngi bibakalabala kisendelo kietu kabidi kwi Kalestu. 6 Anka su tubeoñama biongwa, kwi mwanda wa kisendelo kienu na wa kipandjilo kienu ; su tubasendelwa, kwi mwanda wa kisendelo kienu akikitena ngi kwinupushisa masungu â na mufwakaka atupusha’twe kabidi. 7 Na mutengelo wetu ku mwanda wenu wi pô, mwanda watûku’shi, bu bianwabana na masungu ngi bianwabana kabidi na kisendelo.

8 Mwanda watushatukyebe anwe kwikala kushi kûka banikye wa kiongwa kietu kibetupône mu Asia bibatunemenwe na kiongwa kikabe kibakile lutshi lwa ngofu yetu, bibatwitendelanga sunga mwanda wa moyo wetu. 9 Anka’twe banabene tubadi na mpombo ya kufwa munda mwetu, biatushakwikumina atwe banabene, anka Efile Mukulu abusha bafwe ; 10 betuposwele mu lwîni lufu lukabe lwa bubi, n’anetuposole ; atumukumina’shi, anetuposole kabidi ; 11 apekala’nwe nukwete kwitufubisha na luteko lwenu ; biakutumbulwa biloba ku mitwe yetu kwi bantu bangi, mwanda w’elongo dibatupebwa ku mutwe wa bantu bangi.

12 Kusadika kwatusadika ngi kwakwa, kitêlwilo kia kiukilo kietu kia munda, eshi, ku selele na kwiyendo di’Efile Mukulu, (kasha ku bukalabwino bwa musamba anka ku ntalo y’Efile Mukulu), ngi kubatwikala na muswelo wetu ku senga, na kwanudi’nwe. 13 Mwanda watushibenufundjile bingi bintu bishi biabia bianubala na bianutundula ; na biandidi’shi, nwanebitundule mpa na kusongo ; 14 bu bibanwitutundwile kabidi kakoto’shi, atwe twi kusadika kwenu, bu bianudi’nwe kusadika kwetu kwifuku dia Fumwetu Yisu.

15 Na ku kwîni kukumina ngi kunandji’shi, nafu kwanudi ebedi, bianudiakwata elongo diakabidi ; 16 na biandjakukila panudi kwenda ku Makyedonia ; biandjakukatuka kabidi ku Makyedonia kufwa kwanudi ; na biandjakuyishibwa kwanudi mu lwendo lwande lwa kwenda ku Yudiya. 17 Biabia binandji na kîni kinangu, nankitshine namu na kwifunyafunya su ? Su biabia bintu biantentekyesha binangu biabio, nebitentekyesha na mutentekyesho wa musamba, biakwikala n’ami’shi, Eyo, Eyo, na Ayo, Ayo ? 18 Anka bu bi Efile Mukulu na makokyela ngi bishi eyi dietu kwenu’shi, Eyo, na Ayo. 19 Mwanda wa Mwana ’Efile Mukulu, Yisu Kalestu, balungwilwe kwenu kwatudi, kwandji’mi, na Silasa na Temoteo, aye tabadi Eyo, na Ayo, anka munda mwaye mubadi Eyo. 20 Ku mwanda wa bilai bioso bikudi bi’Efile Mukulu, munda mwaye mwi Eyo ; biabia kwadi kwi Amen, biakutamishibwa kilengo ki’Efile Mukulu kwatudi.

21 Yawa namu etunisha’twe n’enu mbalo yimune munda mwa Kalestu, na betufikinya, e Efile Mukulu ; 22 betulamika kitundwilo kabidi, na betupa makingo a Muwa mu mashimba etu.

23 Anka nangitanyina Efile Mukulu mutêludi ku mwanda w’eshimba diande’shi, mwanda wa kwinulekyela ngi kwashanfikile mpa na binobino ku Kolente ; 24 kasha bu kwamba’shi, tàtudi na bukome kwiulu kwa kukumina kwenu, anka twi befubisheni ba mulô wenu ; mwanda ku kukumina ngi kwanwimana.

 

Chapitre 2

1 Anka ku mwanda wande, nantentekyeshe binangu munda’shi, tanafwe kabidi kwanudi na kiongwa. 2 Su ami nenudidisha, nani namu yawa ansepelesha shi muntu yawa badidishibwa kwandji ? 3 Na nenufundjile biabia tala panafiki, namona kiongwa kwabadi banandjakusepela ku mitwe yabo, mwanda wandji na kukumina ku mutwe wenu bungi bwenu, eshi, mulô wande wi wenu wa bungi bwenu. 4 Mwanda wanenufundjile na kiongwa kingi munda, na busungu bungi kwishimba, na mpolo yingi ; kasha bianudiakudidishibwa, anka bianudiakûka kifulo kibanenukyebe nakio ki bungi. 5 Anka su muntu oso boñamisha kiongwa, tamwoñamishe kiongwa kwandji bûpenka anka kiongwa kikoto, (tankyebe kwinunemena,) kwanudi bungi bwenu. 6 Kubakumbana wini muntu, kukumba kwakwa kubamufwidile kwi bantu benu bangi. 7 Biabia nwakutunga, kasha kukita biabia kabidi, anka kumulekyela na kumusendela ; tala pangi wini yawa anemenwa ku kudila kungi kungi. 8 Biabia ngi bianenusendela’shi, numunishise kifulo kienu. 9 Ku mwanda wawa kabidi ngi kwanenufundjile, biandjakûka kitundwilo kienu, su anwikala na kukoka mu bintu bioso. 10 Muntu enulekyela mwanda woso, ami namulekyela kabidi. Mwanda woso wandji mulekyele muntu, su ne mulekyele mwanda woso, neulekyela ku mitwe yenu ku mpala a Kalestu, 11 biatushakutentulwa kwi Kafilefile ; mwanda watushatukutwa kûka binangu biaye.

12 Panafikile namu ku Toloasa mwanda wa mukandu wi buwa wa Kalestu, na pabanshitwilwe kibelo mwanda wa Fumu, 13 nandji tshimûkye kwikisha kwishimba diande, mwanda wanshimusañane Tshito mwinami ; anka nebaladikile na nankatukile ku Makyedonia.

14 Anka Efile Mukulu atumbulwe etulombola na bukome mu Kalestu, n’alesha mapembwe kwatudi a kiukilo kiaye mu kibalo kioso. 15 Mwanda utàtudi mapembwe a Kalestu kwi Efile Mukulu mu bantu babapashibwa na mu bantu babashimina. 16 Kwi abo twi mapembwe mpa na lufu mpa na lufu, kwi baba twi mapembwe mpa na moyo mpa na moyo. Na nani mukumbane ku mwanda wa bintu biabia ? 17 Mwanda watushi bu bantu be bungi abapana eyi di’Efile Mukulu ; anka bu bena selele, anka bu ku mutwe w’Efile Mukulu ku meso ’Efile Mukulu, ngi biatwakula mu Kalestu.

 

Chapitre 3

1 Atwe tàtubanga kabidi kwikanya atwe banabene su ? Su’twe atudidi mikanda ya kikanyino bu bangi bantu ya kufwa kwanudi nayo ? su kukatuka kwanudi nayo ? 2 Anwe nwi mukanda wetu, ufunde mu mashimba etu, aukibwa n’aubadibwa kwi bantu boso. 3 Mwanda ubanuleshibwa’shi, nwi mukanda wa Kalestu, ubatambikibwa kwatudi, ufunde kasha na mema a mukanda, anka na Muwa ’Efile Mukulu a moyo ; kasha pa bipèse bia mabwe, anka pa bipèse bia musamba bi’eshimba. 4 Na twi na kwîni kukumina ku mpala ’Efile Mukulu kwi Kalestu. 5 Kasha bu kwamba’shi, tubapwandjikile atwe banabene kutentekyesha kintu kioso binangu ku mwanda wetu banabene ; anka kupwandjikila kwetu kubafu kwi Efile Mukulu, 6 betupwandjikisha kabidi ngi kwikala bafubi b’esambi dipya ; kasha mwanda wa kileta kiadio bûpenka anka wa Muwa. Mwanda awipana bileta, anka Muwa apana moyo.

7 Anka su kîshingilo kia lufu (kibafundjilwe ku bileta na kibapokwelwe mu mabwe), kibafikile na kilengo, bishauka bena Isalele kutala lukyebo lwa Mosese kânana, mwanda wa kilengo kia lukyebo lwaye, kibalengulwa ; 8 ta kîshingilo kia Muwa kiakukila kwikala na kilengo ? 9 Mwanda su kîshingilo kia mpombo ki kilengo, ta kîshingilo kia kalolo kikile kukalabala na kilengo ? 10 Sunga kiakia kibatulwe na kilengo takitulwa ku mutwe wawa, ku mwanda wa kilengo kikile bungi. 11 Su kiakia kibalengulwe kibadi na kilengo, kiakia akishala kikile kwikala na kilengo ki bungi.

12 Biabia mwanda utàtudi na wini mutengelo, atubwela na kubwela kwi buwa ; 13 kasha bu Mosese batule kibwikilo kia mbwisha ku lukyebo lwaye bishakutala bena Isalele kânana mpa na kusongo kwa kiakia kibalengulwa. 14 Anka binangu biabo bibadi bukopo bukabe ; mwanda ubashala kibwikilo kiakia mpa n’efuku dino kushi kukashibwa, pa kubadibwa esambi dia kala ; kibalengulwa mu Kalestu. 15 Anka mpa n’efuku dino, apabadibwa mikanda ya Mosese, kibwikilo akilala p’eshimba diabo. 16 Anka panekale dibalukile kwi Fumu, panakashibwe kibwikilo.

17 Fumu namu e Muwa au ; na kwoso kwi Muwa a Fumu, ngi bwana bwa senga kwakwa. 18 Anka’twe bungi bwetu, biatutala kilengo kia Fumu, na lukyebo lushi kibwikilo, tubàludibwa kwifwanika diaye mpa na kilengo mpa na kilengo, bu kwi Fumu Muwa.

 

Chapitre 4

1 Biabia mwanda utàtudi na bufubi bwabwa, na bu bibatupushiswa lusa, ngi biatushatupungila. 2 Anka tubapele mianda yifiame ya bufu, na tatutambuka na bulamalama, na tatukwata eyi di’Efile Mukulu na malupa ; anka pa kulesha eyendo, tukwete kukanyisha kiukilo kia munda kia muntu oso ku meso ’Efile Mukulu, ku mwanda wetu.

3 Anka su mukandu wetu wi buwa ubabwikilwa, ubabwikilwa mu bantu abashimina ; 4 babaipaibwa meso munda mwabo a binangu bia bantu bashabakumina, kwifile a senga’yi ; tala ebâkani dia mukandu wi buwa wa kilengo kia Kalestu, ’efwanika di’Efile Mukulu, diebamunukila. 5 Mwanda washatulungula mwanda wetu banabene, anka Kalestu Yisu, eshi, Fumu ; n’atwe banabene’shi, bafubi benu ku mwanda wa Yisu. 6 Mwanda Efile Mukulu yawa, bakwile’shi, etata dimunukye mu mufito, bamunusha etata mu mashimba etu ngi kutusha ebâkani dia kiukilo kia kilengo ki’Efile Mukulu mu lukyebo lwa Yisu Kalestu.

7 Anka tubata bumpeta bwabwa mu bipulu bi’ema, biakwikala ngofu bungi bungi y’Efile Mukulu, kasha yetu. 8 Tubafinibwa ku lupèse lwoso, anka tatwibânyibwe nkô ; tubatunkatunka, anka tatwibetendele ; 9 tubabingibwa, anka tatwibashilwe ; tubashindjibwa pashi, anka tatwibaipaibwe ; 10 mafuku oso twi mu kutwala kufwa kwa Yisu Kalestu mu mbidi, biakuleshibwa kabidi moyo wa Yisu mu mbidi yetu. 11 Mwanda wetu w’atwe batàbadi na moyo, tubalubulwa ku lufu mafuku oso ku mwanda wa Yisu, biakuleshibwa moyo kabidi wa Yisu mu musamba wetu wa kufwa. 12 Biabia lufu alwikitena munda mwetu, anka moyo munda mwenu. 13 Anka mwanda utàtudi n’eshimba diadia dia kukumina (bu bibafundjilwe’shi, Nakuminine, ngi binangakwile) ; atwe kabidi tubakumina, biabia atwakula kabidi. 14 Mwanda watûku’shi, yawa babushise Fumu Yisu anetubushe kabidi na Yisu, n’anetutule ku mpala n’enu pamune. 15 Mwanda wi bintu bioso ku mitwe yenu ; anka biabia ntalo, pa kwitandena mu bantu bangi, yakukalabasha biloba bungi bia kutamisha kilengo ki’Efile Mukulu.

16 Ku mwanda wawa atwe tatupungila ; anka sunga muntu etu a pasha ashidika, a munda anishibwa kwifuku n’efuku. 17 Mwanda kongwa ketu kakotokoto ka binobino aketukitshina bushito bungi bungi bwa kilengo bushi lutshi, bwa nya nya ; 18 biatudi namu mu kutala kasha bintu abimonebwa anka bintu bishabimonebwa ; mwanda wi bintu abimonebwa bia kapindji kapela, anka bintu bishabimonebwa bi bia nya nya.

 

Chapitre 5

1 Mwanda watûku’shi, su shibo yetu ya senga yanafikye kupongolwa ya dino esala, twina shibo y’Efile Mukulu, shibo yishiyikitshibwe na masa, ya nya nya, mwiulu. 2 Mwanda watwiyalashena munda mwa yiniyi, tukwete kudila ngi kufwala shibo yetu ya mwiulu, 3 su’twe eyendo pa kufwadibwa tatusañanibwa na muswa kabidi. 4 Mwanda atwe twi mu dino esala atwiyalashena, twina kiongwa ; kasha mwanda wa kufudibwa, anka mwanda wa kufwala, biakuminibwa kufwa kvvi moyo. 5 Yawa namu betupangile mwanda wa kintu’ki kinabene e Efile Mukulu, betupa kabidi makingo a Muwa. 6 Biabia ngi biatudi na mukumino mafuku oso, n’atûku’shi, biatwikala na kibalo kietu mu mbidi atwikala kungi ku mwanda wa Fumu ; 7 (mwanda watuiya ku kukumina, kasha ku meso) ; 8 twina mukumino namu n’atutungu kwikala kungi ku mwanda wa mbidi, na kwikala na kibalo kietu kwa Fumu. 9 Biabia mpangidishi yetu yatupangidisha ngi kumusepelesha su kuno su kungi. 10 Mwanda watwanaleshibwe bungi bwetu kwibedi kwa kîsambilo kia Kalestu ; biakwata muntu oso mianda ya mu mbidi bu bibakitshi’ye, su yiya su yibi.

11 Biabia mwanda watûku mô wa Fumu, atwe atukuminisha bantu ; anka tubaleshibwa kwi Efile Mukulu, na nampangisha’shi, tubaleshibwa kabidi mu biukilo bienu. 12 Tatwikanya atwe banabene kabidi kwanudi, anka atwinutambika kisadikilo kia kwitusadika, na bianudiakwikala nakio ngi kwibalulwila abasadika ku mwanda wa mbidi bûpenka, kasha mwanda w’eshimba. 13 Su namu atwikala bu bantu abapauka, kwi mwanda w’Efile Mukulu ; su tàtudi na kinangu kia mulango, kwi ku mwanda wenu. 14 Mwanda ubetubamba kifulo kia Kalestu kibambo ; mwanda watwisamba biabia’shi, su muntu umune bafwidile bantu boso, bantu boso namu babafwile ; 15 na bafwidile bantu boso’shi, abo abatala tabakutala ku mwanda wabo banabene nya, anka ku mwanda wa yawa bafwile na babukile kabidi ku mitwe yabo. 16 Biabia mpa na binobino tatûku muntu umunenka na mûkilo wa musamba ; sunga tubadi baukye Kalestu na mûkilo wa musamba, tatumûku biabia kabidi nya.

17 Biabia su muntu oso e munda mwa Kalestu, ngi kipango kipya kiakia ; bintu bia kala bibakidi ; talanga, bintu bipya bikudi. 18 Na bintu bioso bi bi’Efile Mukulu betulombasha mbalo yimune n’aye nabene kwi Kalestu, na betupa bufubi bwa kwilombashena ; 19 eshi, Efile Mukulu badi munda mwa Kalestu ; kwete kulombasha senga n’aye nabene mbalo yimune ; kushi kwibabadikila malwisha abo ; na batwesha eyi munda mwetu dia kwilombashena.

20 Biabia twi mikyendji ku mutwe wa Kalestu ; kwi bu Efile Mukulu kwete kusendela kwatudi ; n’atushishikila ku mutwe wa Kalestu’shi, Nulombashibwe n’Efile Mukulu mbalo yimune. 21 Yawa shaukile bubi, aye bamutule bubi ku mitwe yetu ; biatudiakwikala kalolo k’Efile Mukulu munda mwaye.

 

Chapitre 6

1 Biabia atwe, be mu kwikitena n’aye mufubo umune, atwinusendela kabidi’shi, Tanwatanga ntalo y’Efile Mukulu bisumanga. 2 Mwanda wamba’ye’shi, Ne mukupushe mu kipindji kia kumonebwa na kâ, na ne mukukalwile mwifuku dia kupashibwa ; talanga, binobino kwi kipindji kia kumonebwa na kâ ; talanga, binobino kwifuku dia kupashibwa. 3 Tatutulu kiponeno mu kintu kioso bishakusashilwa bufubi abu. 4 Ank’atwilesha atwe banabene ku mianda yoso bu bafubi b’Efile Mukulu, mu mufwakaka ungi, mu biongwa, mu malanda, mu mpè, 5 mu mikambala, mu nkano, mu ngoshi, mu mifubo, mu kutosha kwa bufuku, mu kushila kwa biâshi ; 6 mu selele, mu kiukilo, mu bututwabikoni, mu bumuntu, mu Muwa-wi-selele, mu kifulo kishina malupa ; 7 mwiyi di’eyendo, mu ngofu y’Efile Mukulu ; ku bilonda bia kalolo pa mboko yi balume na yi bakashi ; 8 ku kutumbikwa na ku kukiswa ; ku ntumbo yibi na ku ntumbo yiwa ; bu basha madimi anka n’eyendo ; 9 bu bantu ba bisumanga, anka atûkibwa ; bu basha bioyoyo, anka talanga, tukiatutala ; bu bantu abakupilwa, anka tatwipaibwa ; 10 bu basha nkalo, anka atusepela mafuku oso ; bu balanda, anka atutula bantu bangi na mampeta ; bu basha minweminwe, anka tubata bintu bioso.

11 Mukanwa mwetu mubenwasamina, bena Kolente ; eshimba dietu dibanyengulwa. 12 Anwe tanwibabambibwe munda mwetu, anka nubabambibwa mu kifulo kienu banabene. 13 Binobino mwanda wa kitwailo kia mushindo’u kutwailwa, (nakula bu kwi bana), anwe nunyengulwe kabidi.

14 Tanusambikibwanga na bantu bashabakumina, bashi kiamune. Kwidiena kwa namini kwikudi kwa kalolo na lulwiso ? Su kwikumbashena kwa namini kwikudi kw’etata na mufito ? 15 Na kwipwandjikishena kwa namini kwikudi kwa Kalestu na Beleala ? Su kwiyabena kwa namini kwikudi kwa mukumine na muntu shimukumine ? 16 Na kwikuminishena kwa namini kwikudi kwa tempelo ’Efile Mukulu na mankishi ? Mwanda wanudi tempelo ’Efile Mukulu a moyo ; bu bibambile Efile Mukulu’shi, Ami nanekale munda mwabo ; na nanatambukye munda mwabo ; na nanekale Efile Mukulu abo, n’abo banekale bantu bande. 17 Biabia Fumu eshi, Nusomokye kwabadi, nwamunwe ; tanukwatanga mwanda woso wa mako, 18 n’ami nanenwate, na nanekale n’enu Yaya, n’anwe nwanekale n’ami bana ba balume na ba bakashi ; Fumu a ngofu yoso amba biabia.

 

Chapitre 7

1 Biabia mwanda utàtudi na bilai biabia bakuminwe, twisule atwe banabene kwi mako oso a musamba n’a kikudi, tudinge selele mu mô w’Efile Mukulu.

2 Nwitulekyele mbalo ; atwe tatwibalwishise muntu umune, tatwibasalule muntu umune, tatwibadimbe muntu umune. 3 Ntangakula biabia mwanda wa kwinumwesha ; mwanda unambile kala’shi, anwe nwi mu mashimba etu ngi kwifwishena n’enu mbalo yimune, ngi kwikala na moyo n’enu mbalo yimune. 4 Eshimba diande dia kwakula ku mwanda wenu di bungi ; kusadika kwande ku mwanda wenu kwi bungi ; naushibwa na kisendelo ; natampuka na mulô mu biongwa bietu bioso.

5 Sunga bibatufikile mu Makyedonia, musamba wetu taubadi na talala ; anka tubadi na biongwa ku mpèse yoso ; pasha pabadi ngoshi, na munda mubadi bisuso. 6 Anka’ye asendela bantu babaishibwa, sunga Efile Mukulu, betusendele ku kifikilo kia Tshito ; 7 na kasha ku kifikilo kiaye bûpenka, anka na kisendelo kabidi kibasendelwe’ye ku mwanda wenu, pabetulungwile’ye wa kifulo kienu, wa kudila kwenu, na w’eshimba dienu ku mwanda wande ; binakile kusepela. 8 Biabia sunga nenudidisha na mukanda, taneyalusha kinangu, sunga neyalwishise kinangu, mwanda wanshingula’shi, mukanda’u ubenudidishe, sunga anka kapindji. 9 Binobino nasepela kasha mwanda ubanudidiswe anka mwanda ubanudidiswe ku kwialusha kwa kinangu ; mwanda ubanudidiswe na mudîlo w’Efile Mukulu, bianushakwituta na kintu kioso kwatudi. 10 Mwanda wa kudila kw’Efile Mukulu akwalusha kinangu ku kipandjilo kia moyo kishakialushibwa kinangu ; anka kudila kwa senga ngi akwikitena lufu. 11 Nutale mwanda wawa ; bibanudidiswe na mudîlo w’Efile Mukulu, mubakitshine munda mwenu ; kini tshitshiba, eyo, kini kubwela, eyo, kini sungu, eyo, kini mô, eyo, kini kifulo, eyo, kini kishima, eyo, kini ngo. Ku bintu bioso nubelesha banabene selele ku mwanda’u. 12 Biabia sunga nenufundjile, ntanfundjile ku mwanda waye wa yawa bakitshine bubi, su ku mwanda wa yawa bakitshinwe bubi, anka biakwinuleshibwa kishima kienu kia mufubo ku mwanda wetu ku meso ’Efile Mukulu. 13 Biabia tubasendelwe ; eyo, tubakile kusepela mu kisendelo kietu mwanda wa mulô wa Tshito ; mwanda ubanishiswe eshimba diaye kwanudi bungi bwenu. 14 Mwanda su ne musadikye kusadika kwoso ku mpala aye ku mwanda wenu, tangipaibwa bufu ; anka bu bibatwinulungwile’nwe mianda yoso mwiyendo, ngi bibasañanibwa kusadika kwetu eyendo, kubatusadikile ku mpala a Tshito. 15 Na kifulo kiaye kia munda kibakalabala bungi ku mwanda wenu, patentekyesha’ye kukoka kwenu binangu kwa bungi bwenu, mubanumwatshile na mô na kisuso. 16 Nasepela mwanda utàndji na kukumina ku mwanda wenu mu bintu bioso.

 

Chapitre 8

1 Atwinûkisha kabidi banikye, wa ntalo y’Efile Mukulu yibapebwa tukonge twa Makyedonia, 2 eshi, sunga babapwandjikiswe na biongwa bi bungi, anka mulô wabo ungi usambikye na bulanda bwabo bungi ubetandene mampeta a malongo angi kwabadi. 3 Mwanda wantêlula’shi, babakuminine pabo kasha ku lutshi lwabo bûpenka, anka sunga kukila lutshi lwabo ; 4 na babetushishikila na kushishikila kungi ku mwanda wa ntalo yaiya, na wa kwikumbashena kwa kupa bena selele. 5 Kasha namu mubatukulupila bûpenka, anka kwibedi babetambikile banabene kwi Fumu na kwatudi ku kifulo ki’Efile Mukulu. 6 Bibatutekyele Tshito, mwanda ubabangile’ye ebedi, eshi, apudishe yîni ntalo yaiya kabidi munda mwenu. 7 Na mwanda ubanukalabala na kintu kioso, na mukumino, n’eyi, na kiukilo, na kishima kioso, na kifulo kienu ku mwanda wetu, nukalabale na ntalo yaiya kabidi. 8 Ntangakula bu kwinulanga mulango, anka ku mwanda wa kishima kia bangi bantu, bu kupwandjikisha kifulo kienu su ki eyendo. 9 Mwanda wanûku ntalo ya Fumwetu Yisu Kalestu, eshi, sunga badi mpeta beyalwile mulanda ku mitwe yenu, bianudiakwikala na bumpeta mwanda wa bulanda bwaye. 10 Na ku mwanda wawa ami nenupatulwila ; mwanda’mi kukita biabia kwi buwa ku mwanda wenu, bababangile kala kasha kukita bûpenka anka kukyeba biabia, lutshi lwa mpeshi mushima. 11 Biabia binobino nupudishe kukita kabidi ; bîni bibanudi na kifulo kia kukyeba biabia, ngi binwanapudishe kukita biabia ku lutshi lwa bintu bianudi nabio. 12 Mwanda su kifulo kikudi, kibamonebwa buwa ku lutshi lwadi muntu nalo, kasha ku lutshi lwashimwikale nalo. 13 Takwi kukashisa bangi bantu biongwa na kwinwoñamisha biongwa ; 14 anka kupwandjikisha bintu kiamune ; bintu bienu bungi ku kino kipindji biakwikala ku mwanda wa bulanda bwabo ; biakwikala bintu biabo bungi kabidi ku mwanda wa bulanda bwenu, biakwikala bintu kiamune ; 15 bu bibafundjilwe’shi, Yawa badi na bintu bingi badi tamulekye kintu ; na yawa badi na bintu bikoto badi tamukutwe.

16 Anka Efile Mukulu atumbulwe benutule kishima kiakia mwishimba dia Tshito. 17 Mwanda ubakuminine’ye luteko lwetu ; anka mwanda ubadi na kishima kingi, ngi bayile paye kwanudi. 18 Na tubatumu n’aye mwanikye yawa ena lutumbu lwaye mwanda, wa mukandu wi buwa mu tukonge twoso ; 19 na kasha biabia bûpenka, anka basangwilwe kabidi kwi tukonge ngi kwenda n’etu na ntalo yaiya, yitàitambikibwa kwatudi ngi kutamisha kilengo kia Fumu, na mwanda wa kifulo kietu. 20 Tukwete kutala su muntu etusashila mwanda wa ntalo yaiya yitàitambikibwa kwatudi ; 21 mwanda watutentekyesha bintu binangu bina kalolo kasha ku meso a Fumu bûpenka anka ku meso a bantu kabidi. 22 Na tubatumu mwinetu yawa n’abo abatusañana mafuku angi na kishima mu bintu bingi, anka binobino bakidi na kishima kingi kingi, mwanda wa mukumino ungi ubayikala’ye nao mwanda wa kukumina kwadi nako ku mwanda wenu. 23 Su ku mwanda wa Tshito, e mbilande na mufubishi n’ami ku mwanda wenu ; su ku mwanda wa benetu, be batumibwe ba tukonge, kilengo kia Kalestu. 24 Nwibaleshe namu kitundwilo kia kifulo kienu, ku mpala a tukonge, na kia kusadika kwetu ku mutwe wenu.

 

Chapitre 9

1 Anka ku mwanda wa mufubo wa kupa bena selele bintu, takwi mwanda ami kwinufundjila. 2 Mwanda wanguku kifulo kienu, kiansadikila kwi bena Makyedonia, eshi, Kipia kia Akaya Kibaloñamiswe mpeshi mushima ; na kishima kienu kibasanisha bantu bangi bangi. 3 Anka ne mutume banikye, bishakutulwa kusadika kwetu bisumanga ku mwanda wenu ku mutwe wawa ; bianudiakwikala baloñamiswe bu binambile. 4 Tala pangi bangi bena Makyedonia abafiki n’ami, n’abenusañana tabaloñamiswe, atwe (kasha kwamba’shi, anwe) bafwa bufu mwanda wa kukumina kwakwa. 5 Biabia ngi binampangisha bibuwa kusendela banikye, bende kwenu ebedi, bapunge lupungo lwenu lubalailwe ebedi, bialudiakuloñamiswa bu ku mwanda w’eshimba, kasha bu wa bungifi.

6 Anka namba’shi, yawa akunu palapala anakule palapala ; na yawa akunu n’eshimba di buwa anakule n’eshimba di buwa. 7 Muntu oso akite bu biatentekyesha’ye binangu mwishimba diaye ; kasha na kiongwa, su ku kibambo ; mwanda aukyeba Efile Mukulu mupani a bintu apa na mulô. 8 N’Efile Mukulu auku kukalabasha ntalo yoso kwanudi ; biabia anwe, bianwikala na mukumbeno woso mafuku oso mu bintu bioso, nwakukalabala kwikala na mufubo woso wi buwa. 9 Bu bibafundjilwe’shi, Bapalakasha bintu pâ ; bapa balanda ; kalolo kaye akashala nya nya. 10 Yawa namu atambika mpitshi kwi mukuni na biâshi bia kudya, anenutambikye mpitshi ya kukuna m’aneikushe ; n’anatandishe bikuba bia kalolo kenu ; 11 anwe namu pa kutulwa na bumpeta ku kintu kioso, nwanekale na kupa kwoso kwa kwishingisha bantu biloba ku mpala ’Efile Mukulu, pa kwikutambikibwa kwatudi. 12 Mufubo wa bufubi bwabwa tawi kudinga kidingilo akikutwa bena selele bûpenka, anka autandjisha kabidi biloba bingi ku mpala ’Efile Mukulu. 13 Abo namu abatumbika Efile Mukulu ku mwanda wa kitundwilo kia bufubi bwabwa, ku mutwe wa kukoka kwenu kwanubwela mwanda wa mukandu wi buwa wa Kalestu, na ku mutwe wa kupa kwenu kwabadi na kwi bantu boso ; 14 n’abo banabene kabidi, ku nteko yabo yabateka ku mwanda wenu, abenudila kwi bungi mwanda wa ntalo y’Efile Mukulu yingi yi n’enu.

15 Efile Mukulu atumbulwe mwanda w’elongo diaye dishadiuku kubwelwa lôsô.

 

Chapitre 10

1 Binobino ami Paulu nabene nenushishikila mwanda wa kukoka kwa Kalestu na kubofula kwaye ; sunga’mi, e bisumanga ku mpala enu, anka su kungi e n’eshimba dikata ku mwanda wenu. 2 Ami namu nenusendela, bianshakwikala n’eshimba ku mpala enu n’eshimba diadia diampangisha kwikala n’eshimba mwanda wa bangi bantu abetutentekyesha bu atuiya na muyilo wa musamba. 3 Mwanda sunga atutambuka mu musamba, tatulwiya ngoshi na mulwilo wa musamba. 4 Mwanda ushi bilonda bia ngoshi yetu bia musamba, anka bi bia ngofu ku mpala ’Efile Mukulu ngi kushinda mpopo ya ngofu. 5 Mu kushinda mapiodi ababapiola na kintu kioso kila akikamisha ngi kubamba kiukilo ki’Efile Mukulu. Mu kukwata kinangu kioso musungi, biakidiakukokyela Kalestu. 6 Na twina mêndo a kufutshisha kukoloma kwoso mwanda, panekale kukoka kwenu kubakumbashibwa.

7 Anwe anutala bintu ku mpala bûpenka ? Su muntu oso ekumina’shi, e mwina Kalestu, atentekyeshe mwanda’u binangu kabidi’shi, bu biadi’ye mwina Kalestu ngi biatudi’twe bena Kalestu kabidi. 8 Mwanda sunga nasadika kwi bungi mwanda wa bukome bwetu (bubapele Fumu ngi kwinwibaka, kasha mwanda wa kwinushinda), tanaipaibwe bufu ; 9 bianshakumwekwa bu su tanenutshinisha ku mikanda yande. 10 Mwanda wamba’ye’shi, Mikanda yaye yina bushito na ngofu ; anka mbidi yaye yi kubofula ku mpala, n’eyi diaye bisumanga. 11 Winiyawa atentekyeshe binangu’shi, bu biatudi kwiyi mu mikanda apekala twi kungi ngi biatwikala ku mikitshino kabidi ku mpala. 12 Mwanda watutshina kwibadika su kwipwandjikisha atwe banabene na bangi bantu abekanya banabene. Anka’bo abata lutshi lwabo kwi banabene, n’abepwandjikisha banabene kwi banabene, tabashingula. 13 Mwanda watushatukyebe kusadika kushi lutshi lwetu ; anka kwa lutshi lwa kipwandjikisho kibetuloñamisha Efile Mukulu ; lutshi lwa kufika sunga mpa na kwanudi. 14 Mwanda watushi beole banabene bu su tatwapetele kwanudi ; mwanda ubatufikile sunga mpa na kwanudi mu mukandu wi buwa wa Kalestu. 15 Kasha kusadika kushi lutshi, mwanda wa mifubo ya bangi bantu ; anka twina mutengelo, pa kutama kukumina kwenu, eshi, twanatamishibwe kwi bungi pankatshi penu, bu bi lutshi lwetu, 16 biatudiakulungula mukandu wi buwa kulakula ku meso kwenu ; kasha kusadika mwanda wa lutshi lwa mungi muntu, ku mutwe wa bintu abisañanibwa kwiasa dietu.

17 Anka yawa asadika, asadikye ku mwanda wa Fumu. 18 Mwanda ushaupwandjikila yawa ekanya nabene, anka yawa akanya Fumu.

 

Chapitre 11

1 Nakyeba anwe kûbila n’ami kiubishi ku mwanda wa bulubi bukoto ; nûbile n’ami namu eyendo. 2 Mwanda utàndji na kakonya ku mwanda wenu na kakonya k’Efile Mukulu ; mwanda wanenutweshe kwi mulume umunenka, biandjakwinulubula bu songwakashi e selele kwi Kalestu. 3 Anka nantshini tala pangi bu bibadimbile nyoka Efe ku bulamalama bwaye biasaludibwa binangu bienu mwanda w’eshimba dimune na mwanda wa selele yanudiakwikala nayo ku mpala a Kalestu.

4 Mwanda su yawa afu kulungula wa mungi Yisu atushibalungule, su anwata mungi Muwa anushibate, su ungi mukandu wi buwa wanushibakwate, nwakûbila n’aye eyendo. 5 Mwanda wampangisha’shi, ami tshi mûshi mwa batumibwe bangi sunga bakile na butumibwe bwabo. 6 Anka sunga tàndji muntu a bisumanga ku kwakula, anka tshi biabia ku kiukilo ; anka tubadi mu kulesha mwanda lôsô kwanudi ku bintu bioso.

7 Ami nakitshine bubi, pa kwiyisha ami nabene, bianudiakukamiswa su ? mwanda wanenulungula mukandu wi buwa w’Efile Mukulu kushi efuto ? 8 Nasasise tungi tukonge, ne mu kwata efuto kwabadi mwanda wa kwinufubila’nwe. 9 Na pabadi tàndji n’enu na nakyembele, ntanadi na muntu oso bushito ; mwanda ubantambikile banikye bintu binakutshilwe babafwile ku Makyedonia. Na ku kintu kioso ngi ne mwibambe ami nabene, tshikale kwenu na bushito ; na nanebambe biobio. 10 Bu bi eyendo dia Kalestu munda mwande, kwîni kusadika takwanabambibwe ku mwanda wande mu kipia kia Akaya. 11 Ku mwanda kini ? Mwanda ushanenukyeba ? Efile Mukulu auku.

12 Anka biankita nanebikite kabidi, ngi kwibakashisa kiamwino abakimbi kiamwino ; biabia ku mwanda woso wabasadika, banasañanibwe sunga biatudi’twe. 13 Mwanda utàudi benibaba batumibwe ba malupa, bafubi ba madimi ; abesangûla banabene ku batumibwe ba Kalestu. 14 Takwi namu kipaso ; mwanda awisangûla Kafilefile nabene ku mwangele ’etata. 15 Biabia takwi mwanda ukata su bafubi baye abesangûla kabidi ku bafubi ba kalolo, kitwailo kiabo kianekale bu lutshi lwa mikitshino yabo.

16 Namba kabidi’shi, muntu tampangishanga’mi’shi, mulubi ; anka su biabia, nungate namu bu mulubi, biandjakwisadika pande kabidi kakoto. 17 Eyi diangakula nakula kasha bu dia Fumu, anka bu na bulubi, n’eshimba’di dia kusadika. 18 Mwanda ausadika bantu bangi na musadikilo wa musamba, ami kabidi nanasadikye. 19 Mwanda wanûbila na balubi na mulô, mwanda wanudi’nwe basha bukalabwino. 20 Mwanda wanûbila na muntu su enuyisha ku bupika, su enudi bintu, su enubamba, su ekamisha nabene, su enukupila ku lukyebo. 21 Mwanda wa bufu ngi wangakula, bu su’twe tubadi na kubofula. Anka ku kintu kioso kitàkidi muntu n’eshimba, (nakula ku bulubi), ngi kitàndji’mi n’eshimba kabidi. 22 Abo be bena Ebeleo ? Ta n’ami kabidi ? Abo be bena Isalele ? Ta n’ami kabidi ? Abo be bana ba Abalami ? Ta n’ami kabidi ? 23 Abo be bafubi ba Kalestu ? (Nakula bu muntu bapauka). Ta n’ami nankidi ? Ku fumbakani kufumbakana, ami ngi kwiulu ; ku shibo ya nkano kutwela, ami ngi kwiulu, ku mikambala yishi lubadi, ku fu kufwa, mafuku angi. 24 Kwi bena Yuda ngi kunankupilwe mashisa atano a mikambala makumi ana ashi mukambala umune. 25 Mashisa asatu ngi anakupilwe tulenga ; eshisa dimune ngi dinangelwe mabwe ; mashisa asatu ngi anaûbikwe bwato ; bufuku bumune na kanya kamune ngi kanankishise mu mema akata ; 26 ku nyendo mafuku angi ; na ku sumba a miela ; na ku sumba a bangifi ; na ku sumba kwiumbo diande ; na ku sumba kwi bena maumbo ; na ku sumba munda mwa lupata ; na ku sumba mu mapia a kabalala ; na ku sumba ku mema akata ; na ku sumba kwi banikye ba malupa ; 27 na ku fumbakani, na ku mpè, na ku kutosha kwa bufuku ; na ku sala na nyota ; na ku bishila bingi bia biâshi kushila ; na ku mashika na muswa. 28 Kushi kwakula wa yimo mianda, kiongwa kikudi akinfwila kwifuku n’efuku, sumba ku mwanda wa tukonge twoso. 29 Nani e kubofula, n’ami tshibofula ? Nani baishibwa, n’ami tshitata ? 30 Ekala’mi ne na kibambo kia kusadika nanasadikye mwanda wa bintu bia kubofula kwande. 31 Efile Mukulu na Yaya a Fumu Yisu, — yawa atumbikibwe bipwa bioso, — auku’shi, ami tandjimbi. 32 Ku Damasako, mulopwe mûshi mwa fumu Aletasa, balamine lupata lwa Damasako ngi kunkwata ; 33 na kwididishi kunangishiswe munda mwa kisele, pa mudimba ; na nongolokyele mu masa aye.

 

Chapitre 12

1 Nena kibambo kia kusadika sunga takwi ngi kusunga ; anka nabanda kwakula binobino wa bimweno na bileseso bia Fumu.

2 Nauku muntu mu Kalestu, pa lutshi lwa mpeshi ekumi na ina, (su mu mbidi, ami tanguku ; su pasha pa mbidi, tanguku ; Efile Mukulu auku) ; winiyawa bakwatshilwe kwiulu mpa n’eulu diakasatu. 3 Na nauku winiyawa, (su mu mbidi su pasha pa mbidi, ami tanguku ; Efile Mukulu auku), 4 mubakwatshilwe munda mwa Paladise, na bapushise mayi ashauku kubwelwa, ashapwandjikila muntu kwakula. 5 Wa winiyawa ngi wanansadikye, anka wa’mi nabene ntanasadikye kushi wa mapungi ande. 6 Mwanda su nadila kusadika, ntanekale mulubi ; mwanda wangakula eyendo ; anka binobino nalekyela tala muntu oso apangisha ku mwanda wande kwiulu kwa lutshi lwamono’ye su lwampusha’ye. 7 Na tala nakamishibwa kwiulu kwa lutshi mwanda wa bileseso bingi, êba dibampelwe mu musamba, mukyendji a Kafilefile, ngi kunkupila tala nakamishibwa kwiulu kwa lutshi. 8 Ku mwanda’u ami natekyele Fumu mashisa asatu, êba dikatukye kwandji. 9 N’aye bandungwile’shi, Ntalo yande ayikukumbana ; mwanda ubakumbashibwa ngofu yande mwipungi. Biabia ngi biansadikila mapungi ande na mulô ungi, biakushala ngofu ya Kalestu kunundu kwande. 10 Biabia nasepela mapungi, na nkiso, na malanda, na kukolomonibwa, na biamwino bia kukumba, ku mwanda wa Kalestu ; mwanda apekala’mi ne kubofula ngi pangikala na ngofu.

11 Ne mufikye mulubi, n’anwe nubantulu biabia. Mwanda wandjakukanyibwa kwanudi ; mwanda washi mûshi mwabo mwa bantu be batumibwe bakata, ku kintu kioso, sunga’mi ne bisumanga. 12 Bilailo eyendo bia mutumibwe bibakitshinwe pankatshi p’enu na mufwakaka oso, ku bilailo na ku bipaso, na ku mikitshino ya ngofu. 13 Anwe nubatulwe mûshi mwa tungi tukonge mu kintu kini ? Kishi’shi, ami nabene ntanadi na bushito kwanudi. Ndekyele kwîni kulwisha kwakwa.

14 Talanga, aki kipindji kiakasatu ngi kinapangisha’shi, nafu kwanudi ; na ntanekale kwenu na bushito ; mwanda washankimbi mono yenu, anka’nwe banabene. Mwanda ushakubikila bana bâse bintu, anka bâse bakubikila bana bintu. 15 N’ami nanasepele kwinupudishisha bintu, na kwinupudiswa ami nabene mwanda wa bikudi bienu, sunga pa kukila kwinukyeba kungi, ami naika na kukyebibwa kabidi. 16 Anka sunga biabia, ami tshi mwinutule bushito ; anka mwanda unandji na kashingushingu nenukwatshile ku bulamalama. 17 Ami nenudimbile ngi kwiatshila bintu bienu kwi muntu oso abo a bantu banatumine kwanudi su ? 18 Natekyele Tshito na nantumine n’aye mwanikye. Tshito namu benudimbile ngi kwata bintu bienu ? Ta tubende na Muwa umune ? Ta mafyotolo etu efwanene ?

19 Anwe anutentekyesha kipindji kishima’shi, atwe tukwete kwidimbila kidimbo kwanudi. Atwakula ku mpala ’Efile Mukulu mu Kalestu ; anka atukita bintu bioso, bakuminwe, mwanda wa kwinwibaka’nwe. 20 Mwanda wantshina tala pangi panafiki, nenwasañana kasha bu biankyebe ; n’ami nasañanibwa kwanudi bu bianushanukyebe ; tala pangi ngoshi yikudi, na tukonya, na masumina, na shiko, na mabiandubiandu, na miununo, na nkomanga, na tuleo, 21 tala panafiki kabidi Efile Mukulu ande angisha ku mwanda wenu ; n’ami nanadile bantu bangi babalwisha sunga mpa na binobino, tabemweshe mwanda wa mako, na butesha, na bungifi, bibabakita.

 

Chapitre 13

1 Aki ngi kipindji kiakasatu kianfu kwanudi. Kukanwa kwa batêludi su babidi su basatu kwananishibwe eyi dioso. 2 Nenwambile kala, n’ami nenudimuna bu ku mpala diakabidi, anka kungi binobino, mwanda wa bantu babalwisha mpa na binobino, na kwi bangi bantu boso’shi, su nafiki kabidi ntanapushe lusa ; 3 mwanda wanudidi kitundwilo kia Kalestu akula munda mwande ; (yawa shi kubofula ku mwanda wenu, anka ena ngofu munda mwenu. 4 Mwanda ubapudikilwe’ye ku nkulusu mwanda wa kubofula, anka ena moyo mwanda wa ngofu y’Efile Mukulu. Mwanda watudi kabidi kubofula munda mwaye ; anka twanekale na moyo n’aye mwanda wa ngofu y’Efile Mukulu kwanudi), 5 nwibekyele anwe banabene, su’nwe nwi bena kukumina ; nwipwandjikise anwe banabene. Anwe tanwitundula anwe banabene’shi, Yisu Kalestu e munda mwenu, kushi anwikala bapelwe ? 6 Anka nakulupila nwanaukye’shi, Atwe tatwi bapelwe. 7 Atutekye namu kwi Efile Mukulu’shi, anwe tanukitanga bubi bwoso ; kasha biatudiakumwekwa na kikanyino, anka bianudiakukita mwanda wi na kalolo, sunga’twe atwikala bu bapelwe. 8 Mwanda watushatûku kukita kintu kioso kulwa n’eyendo, anka kufubila eyendo. 9 Mwanda watusepela patwikala kubofula n’anwe anwikala na ngofu ; n’atutekye kabidi anwe kwikala na mukumbeno. 10 Biabia ngi bianfundu bintu’bi apekala ne kungi, bianshakwakula eyi di bukopo ku mpala, na bukome bubampa Fumu mwanda wa kwibaka nabo, kasha mwanda wa kushinda pashi.

11 Mpa na binobino banikye, nusepele. Nuloñamishibwe lôsô ; nusendelwe ; nwikale na kinangu kimune ; nwikale talala ; n’Efile Mukulu a kifulo n’a talala anekale n’enu. 12 Nwiyimushene na kufifya kwi selele. 13 Bungi bwa bena selele abenwimuna. 14 Ntalo ya Fumu Yisu Kalestu, na kifulo ki’Efile Mukulu, na kwikumbashena kwa Muwa-wi-selele, bikale n’enu bungi bwenu.

 

MUKANDA WA PAULU MUTUMIBWE

 

KWI BENA NGALATEA

 

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Chapitre 1

1 Paulu, mutumibwe, (kasha a bantu ; shimutumibwe namu kwi muntu, anka kwi Yisu Kalestu, na kwi Efile Mukulu Yaya bamubushise kwi bafwe) ; 2 na bungi bwa banikye be n’ami, kwi tukonge twa Ngalatea ; 3 ntalo yikale n’enu na talala kwi Efile Mukulu Yaya na Fumwetu Yisu Kalestu, 4 belubwile nabene ku mutwe wa mabi etu biadiakwituposola ku kino kipwa kibi, bu bi kifulo ki’Efile Mukulu na Shetu. 5 Kwadi kwikale kilengo ku bipwa bia bipwa. Amen.

6 Napula mwanda ubanwalulwa bukidi biabia kwadi benwitanyine mu ntalo ya Kalestu, kwenda kwi mukandu wi buwa wi bingi, 7 ushi ungi ; anka bangi bekudi abenusanisha bakukyeba kutentula mukandu wi buwa wa Kalestu.

8 Anka su’twe, su mwangele a mwiulu bakwinulungula ungi mukandu wi buwa ushi wawa ubatwinulungula, alumbibwe mulao. 9 Biatwambanga ebedi ngi biañamba kabidi binobino’shi, Su muntu oso enulungula mukandu wi buwa woso ushi wawa wanubatshile, alumbibwe mulao. 10 Ami nankimbi kukuminisha bantu binobino su Efile Mukulu ? Ami nankimbi kusepelesha bantu ? Ekale ami nakwikala nki mu kusepelesha bantu, ntankwikala mufubi a Kalestu.

11 Anka’mi neñukisha banikye, mwanda wa mukandu wi buwa ubalungwilwe kwandji, eshi, tawi wa bantu. 12 Mwanda unandji tshi mwate kwi muntu, na tshi mulambukiswe, anka kwi kileseso kia Kalestu.

13 Mwanda ubanupusha wa muswelo wande wa kala wa kishingilo kia bena Yuda, eshi, nakolomwene kakonge k’Efile Mukulu kungi kungi, nekanyashise ; 14 na nakile na kîshingilo kia bena Yuda sunga bantu bangi ba kiala kiande b’eumbo diande ; mwanda unandji na kishima kingi kia kulama milekyelo ya bashami. 15 Anka Efile Mukulu, bañamwine sunga mpa n’efu dia nyinami, bangitanyine namu mwanda wa ntalo yaye, pabamwene’ye biya 16 kulesha Mwanaye munda mwande, biandjakulungula mulungwilo waye kwi maumbo ; biabia bukidi ami nadi tatentekyeshe binangu na musamba na mase ; 17 nadi tangile namu ku Yelusaleme kwabadi babadi batumibwe kwibedi kwande ; anka nangile ku Alabia, na nalukile kabidi ku Damasako.

18 Kunyima namu kwa mpeshi isatu nankankile ku Yelusaleme mu kwimonena na Kyefasa, na nashele n’aye mafuku ekumi n’atano ; 19 anka tshimumone bangi batumibwe bashi Yakobo, mwina a Fumu. 20 Mulungwilo namu wanenufundjila, talanga, ku meso ’Efile Mukulu, ami tandjimbi. 21 Kunyima nafikile mu kipia kia Sidia na Kidikia. 22 Anka’mi nabene nandji tshimwiukibwe kwi tukonge twa Yudiya twi munda mwa Kalestu ; 23 anka babapushise’shi, yawa betukolomwene kala kwete kulungula kukumina kwakwa binobino kubanyashise kala. 24 Na babatumbikile Efile Mukulu ku mwanda wande.

 

Chapitre 2

1 Kunyima namu kwa kipana kia mpeshi ekumi na ina, nankankile kabidi ku Yelusaleme na Banabasa, na nantwele Tshito n’ami kabidi. 2 Na nankankile mwanda wa kileseso, na nebalumbulwile mukandu wi buwa wandungula kwi maumbo, anka ku bufyabufya kwi bantu bakata n’abo, tala pangi ne mu kunisha lubilo bisumanga, su pangi nanishise lubilo bisumanga. 3 Anka Tshito kabidi badi n’ami, sunga mwina Ngidiki, badi tabambibwa kibambo kia kusadibwa. 4 Biabia ku mutwe wa banikye ba malupa babatweseswe ku bufyabufya, babafikile ku bufyabufya mu kupûpa bwana bwa senga butàtudi n’abo mu Kalestu Yisu, biabadiakwitwisha ku bupika ; 5 batushibakokyele sunga sa yimune ; biakushala eyendo dia mukandu wi buwa n’enu. 6 Anka ku mwanda wabo wa bantu bakata, — su bani, takwi mwanda wande, Efile Mukulu tatala mbidi ya muntu, — abo babadi bantu bakata babadi tabandungula kintu. 7 Anka pababamwene’shi, mukandu wi buwa wa basha munyonga ubampele’mi, bu bibapelwe Pita mukandu kwi basale ; 8 (mwanda yawa bekitene mu Pita mwanda wa butumibwe bwa basale bekitene munda mwande kabidi mwanda wa maumbo) ; 9 pababatundwile namu ntalo yibampelwe, Yakobo na Kyefasa na Yoano babayikyele bantu bakata bu misungu ya shibo babampele’mi na Banabasa masa a balume a kwikumbashena ; atwe kwenda kwi maumbo n’abo kwi basale. 10 Anka twakutentekyesha balanda binangu, biandji na kishima kia kutentekyesha kabidi.

11 Anka pabafikile Kyefasa ku Anteoko, nalwile n’aye ku mpala mwanda ubadiakumweshibwa’ye. 12 Mwanda ubadile’ye na bena maumbo ebedi dibafikile bangi kwi Yakobo ; anka pababadi babafiki, bâlukile kumongo na beyamwine mwanda ubatshinine’ye basale. 13 Na bangi bena Yuda babefunyine kabidi n’aye ; bibakakilwe sunga Banabasa kabidi na kwifunyafunya kwabo. 14 Anka panamwene’shi, tabatambuka na kalolo bu bi eyendo dia mukandu wi buwa, nambile Kyefasa ku mpala abo a bungi bwabo’shi, Su obe, e mwina Yuda, otambuka na miswelo ya bena maumbo, kasha bu bena Yuda, obe obamba bena maumbo kibambo kia kutambuka bu bena Yuda namini ? 15 Atwe be mushindo wa bena Yuda, kasha balwishe ba maumbo, 16 mwanda watûku’shi, muntu tabingishibwa ku mikitshino ya mwiya, anka ku kukumina kwa Yisu Kalestu, sunga’twe tubakumina Kalestu Yisu, biatudiakubingishibwa mwanda wa kukumina kwa Kalestu, kasha ku mikitshino ya mwiya ; mwanda ushaubingishibwa musamba woso ku mikitshino ya mwiya.

17 Anka, bibatukimbi kubingishibwa mu Kalestu, atwe kabidi su tubasañanibwa balwishe, Kalestu namu e mufubishi a kwitukitshisa bubi. Ae, nya. 18 Su naibaka kabidi bintu biabia binapongwele, netulu’mi nabene mulwishe.

19 Ami namu, ku mutwe wa mwiya, ne mufwe mwanda wa mwiya, biandjakwikala na moyo ku mwanda w’Efile Mukulu. 20 Ami ne mupudikwe na Kalestu. Na tshina moyo nya ami ; anka Kalestu ena moyo munda mwande, na moyo wandji nao mu musamba, ne mwikale nao ku kukumina kwi kwa Mwana ’Efile Mukulu, bankyebele na belubwile nabene ku mutwe wande.

21 Tankumbu ntalo y’Efile Mukulu ; mwanda su kalolo akafwiya ku mwiya, Kalestu namu bafwile bisumanga.

 

Chapitre 3

1 Bena Ngaletea bashabatentekyesha binangu, nani benulwele, babaleseswe Yisu Kalestu ku meso enu, mwipaibwe ku nkulusu ? 2 Nandidi anka kupusha kwanudi ; anwe nubatshile Muwa ku mikitshino ya mwiya, su ku kupusha kwa kukumina ? 3 Anwe anukutwa binangu biabia ? Bibanubanga mu Muwa tànukusudibwa mu musamba ? 4 Anwe nubakumbile mikumbo ingi biabia bisumanga ? su kubadi bisumanga eyendo kabidi ? 5 Biabia yawa enutambika Muwa n’akita mikitshino ya ngofu kwanudi, kwi namu ku mikitshino ya mwiya kwakita’ye biabia ? su ku kupusha kwa kukumina ? 6 Bu bibakuminine Abalami Efile Mukulu, na kubamubadikilwe kalolo. 7 Nûkye namu’ shi, abo abekala bena kukumina, baba be bana ba Abalami. 8 Na mukanda w’Efile Mukulu ubaukile ebedi’shi, Efile Mukulu akubingisha bena maumbo ku kukumina, ubalungwile Abalami mukandu wi buwa ebedi ; eshi, Munda mwobe mwanalumbulwe maumbo oso. 9 Biabia abo be bena kukumina babalumbulwa na mukumine Abalami. 10 Mwanda bantu boso be bena mikitshino ya mwiya be mûshi mwa mulao ; mwanda ubafundjilwe’shi, Muntu oso alumbibwe shashina mu bintu bioso bibafundjibwa mu mukanda wa mwiya ngi kwibikita. 11 Na ku mwanda wa mwiya, takwi muntu umunenka kubingishibwa nao ku meso ’Efile Mukulu akumonebwa bukidi ; eshi, Mwina kalolo anekale na moyo ku kukumina. 12 Anka mwiya tawi mwina kukumina ; anka’shi, Mukitshi a bintu’bi anekale na moyo kwabidi. 13 Kalestu betukûle mwanda wa mulao wa mwiya, mwanda ubalumbilwe’ye mulao ku mitwe yetu ; mwanda ubafundjilwe’shi, Muntu oso alumbibwe mulao bapudikibwa ku mutshi ; 14 biakufika kulumbulwa kwa Abalami mu Kalestu Yisu kwi maumbo ; biatudiakwata kilai kia Muwa ku kukumina.

15 Banikye, nakula na mwakwilo wa muntu ; sunga ku mwanda w’esambi dia muntu, panekale dibanishibwa, takwi muntu anediyule, su muntu anatentekye ingi mianda munda nya. 16 Anka kwi Abalami ngi kubalailwe bilai na kwi mwanaye. Tâmba’shi, Kwi bana, bu kwamba wa bantu bangi ; anka kwi umunenka’shi, Kwi mwanobe ; yawa namu ngi Kalestu. 17 Biabia namba’shi, Mwanda w’esambi dibanishiswe kwi Efile Mukulu, mwiya ubafikile kunyima lutshi lwa mpeshi nkama ina na mpeshi makumi asatu tawediyula, su kutula kilai bisumanga. 18 Su bupiani bwi mwanda wa mwiya tabwikale mwanda wa kilai nya ; anka Efile Mukulu bebupele Abalami ku kilai.

19 Àbiabia mwiya kukini ? Ubatentekyelwe ku mutwe wa mabi mpa na kipindji kiakufika Mwana balailwe kilai, ubaloñamishibwa kwi bangele, kwiasa dia mwisambidi. 20 Anka mwisambidi te mwanda wa muntu umune ; anka Efile Mukulu e umune.

21 Mwiya namu aulwiya na bilai bi’Efile Mukulu ? Ae, nya. Swekala mwiya ubapelwe auku kupana moyo, biabia kalolo kabidi kabadiakwikala kwi mwiya. 22 Anka mukanda w’Efile Mukulu ubabwikila bintu bioso mûshi mwa bubi, biakupebwa bantu kilai babakumina, akifwiya ku kukumina kwa Yisu Kalestu.

23 Anka ebedi dibafikile kukumina, atwe tubalaminwe kwi mwiya, tubashitshibwa munda, mu kutengela kukumina kwakuleswa kunyima. 24 Biabia mwiya ubadi muleshi etu a kwitulela mpa na Kalestu, biatudiakubingishibwa ku kukumina. 25 Anka, bibafiki kukumina, atwe tatwi kabidi mûshi mwa muleshi. 26 Mwanda wanudi bana b’Efile Mukulu ku mutwe wa kukumina, bungi bwenu, munda mwa Kalestu Yisu. 27 Mwanda anwe babambikibwa mwanda wa Kalestu babafwala Kalestu. 28 Kwakwa takwi mwina Yuda su mwina Ngidiki ; kwakwa takwi mpika su mwana a senga ; kwakwa takwi mulume na mukashi ; mwanda wanudi bungi bwenu umunenka mu Kalestu Yisu. 29 Anka su nwi bena Kalestu, nwi namu bana ba Abalami, bapiani bu abiamba kilai.

 

Chapitre 4

1 Talanga namba’shi, apekala piani ki mukinga, telekyena na mufubi nya, sunga e fumu a bintu bioso ; 2 anka e mûshi mwa baleshi na bamiandako mpa na kipindji kibaloñamishibwa kwi yaya. 3 Anka biabia atwe, patubadi bakinga, tubabambibwanga ku bupika mûshi mwa bishingatshilo bia senga. 4 Anka pabakumbene lutshi lwa kipindji, Efile Mukulu batushise Mwanaye mutandjibwe kwi mukashi, mutandjibwe mûshi mwa mwiya ; 5 biadiakukûla abo be mûshi mwa mwiya, biatudiakwikala na bwana. 6 Na mwanda wanudi bana ngi ubatushise Efile Mukulu Muwa a Mwanaye ekale munda mwa mashimba etu, kwete kwâba’shi, ABA, YAYA. 7 Biabia twe kabidi mufubi nya,, anka mwana ; anka su mwana, piani namu kabidi kwi Efile Mukulu.

8 Anka ku kipindji’kia kianubadi tanûku Efile Mukulu, nubadi na bupika ku mwanda wabo bashi befile ku mushindo wabo. 9 Anka binobino, bibanûku Efile Mukulu, — su namu bibanûkibwa kwi Efile Mukulu, — anwaluka kabidi namini ku bishingatshilo bi’epungi na bia bulanda bianudidi kabidi kwikala na bupika bwabio ? 10 Anwe anulama mafuku, na mieshi, na bipindji, na mpeshi. 11 Nantshini ku mwanda wenu ekale pangi ne mufumbakane bisumanga ku mwanda wenu.

12 Ami nenushishikila banikye, nwikale bu biandji, mwanda wandji’mi kabidi bu bianudi. Tanwibankitshine bubi nya. 13 Anka anûku’shi, kwipungi dia musamba ngi kunanenulungwile mukandu wi buwa kwibedi ; 14 na kitompelo kiande mu musamba wande, anwe nubadi tanwikisepe na tanwikipusha butete ; anka nubangatshile bu mwangele ’Efile Mukulu, bu Kalestu Yisu. 15 Àbiabia kulumbulwa kwenu kubende kwikuni ? Mwanda wantêlula ku mutwe wenu’shi, swekale nubauku biobio, nubadiakwipokola meso enu na nubadiakwiampa’mi. 16 Biabia ne mwiyalule mulwishi n’enu mwanda wanenulungula eyendo ? 17 Abenukimbi na kishima, anka kasha kia kalolo ; ayo, abadidi kwinushitshila pasha bianudiakwibakimba. 18 Anka bibuwa kukimbibwa na kishima ku mwanda wi buwa mafuku oso ; kasha ku kipindji kitàndji n’enu bûpenka.

19 Bana bande, batàndji kabidi na busungu bwa kutanda ku mitwe yenu bianekale Kalestu bapebwa mbidi munda mwenu ; 20 eyo, nakudila kwikala n’enu ku mpala binobino, na kwalula eyi diande mwanda wantunkatunka ku mwanda wenu. 21 Nundungule, anwe abadidi kwikala mûshi mwa mwiya, anwe tanupusha mwiya ? 22 Mwanda ubafundjibwa’shi, Abalami badi na bana babidi ; mungi kwi kitumwanga na mungi kwi mukashi, muluñantu. 23 Anka yawa a kitumwanga batandjilwe mwina musamba ; na yawa a mukashi, muluñantu, ngi mwina kilai. 24 Yaiya mianda yina mwele munda, mwanda wi bakashi baba bu masambi abidi. Dimune dia mwenge wa Sinai, aditandena bana ba bupika ; diadia ngi Angala. 25 Mwanda wi Angala bu mwenge wa Sinai mu Alabia na mupwandjikile na Yelusaleme a binobino ; mwanda wadi’ye mu bupika na bana baye. 26 Anka Yelusaleme a kwiulu e muluñantu ; yawa ngi nyinetu. 27 Mwanda ubafundjilwe’shi, Sepela obe nkunga shatanda ; âba n’akula, obe shauku busungu bwa kutanda ; mwanda wa bana ba yawa bashîlwa bisumanga babakidi bana bungi ba yawa ena mulunda aye.

28 Anka’twe banikye twi bana ba kilai bu bibadi Isaka. 29 Anka bu bibakolomwene yawa batandjilwe mwina musamba yawa batandjilwe mwina Muwa, ngi bikudi binobino. 30 Anka mukanda w’Efile Mukulu awamba namini ? Takûla kitumwanga na mwanaye ; mwanda mwana a kitumwanga tanapiane na mwana a mukashi, muluñantu. 31 Biabia banikye, atwe tatwi bana ba kitumwanga, anka ba mukashi, muluñantu.

 

Chapitre 5

1 Mwanda wa buluñantu ngi ubetuposola Kalestu ; biabia nwimane pô, tanubambibwanga kabidi na kibambo kia bupika.

2 Talanga, ami Paulu nenwamba’shi, su anwe anusadibwa, Kalestu tanenusungishe nya. 3 Na natêlulwila muntu oso asadibwa’shi, e sha kishiyo ngi kukita mwiya ushima. 4 Nubalengulwa mwanda wa Kalestu, anwe bababingishibwa ku mwiya ; nubasalama mwanda wa ntalo. 5 Mwanda ku kukumina ngi kwatwesha mutengelo wa kalolo kwi Muwa. 6 Mwanda ushawikala kusalwa mwanda munda mwa Kalestu su munyonga ; anka kukumina akwikitena na kifulo kwi mwanda.

7 Anwe nubatambukanga biya ; nani benubamba bianushakukokyela eyendo ? 8 Kukuminiswa kwa biabia takufwiya kwi yawa benwitanyina. 9 Kiushilo kikoto akiusha mutanda ushima wa dimpa. 10 Nena kukumina kwa Fumu ku mwanda w’enu’shi, tanwanekale na kingi kinangu ; anka yawa enusanisha anekale na mpombo yaye ; su nani su nani. 11 Anka’mi banikye, su nkyandungula wa kusalwa, kukini nankolomonibwa mpa na binobino ? biabia kiponenu kia nkulusu kibakashibwa. 12 Nakukyeba ku mwanda wabo babenutshinkisha’shi, bepinge banabene.

13 Mwanda ubanwitanyinwe’nwe banikye ku bwana bwa senga ; anka tanwikalanga na bwana bwenu bwa senga ngi kukitshisha musamba ; anka nwifubishene na kifulo. 14 Mwanda ubakumbashibwa bungi bwa mwiya mwiyi dimune ; ndidi’shi, Onokyebe mukwenu bu’be nabene. 15 Anka su anwisumena n’anwidiena, talai su nweshimishena.

16 Anka namba’shi, nutambukye kwi Muwa, na tanwanafikishe kifulo kia musamba nya. 17 Mwanda aulwiya musamba na Muwa ku kifulo kiao, na Muwa alwiya na musamba ; biabia bubidi bwabo be mimpakanya, bianushakukita bintu biabia bianudila kukita. 18 Anka su nubalombolwa kwi Muwa, tanwi mûshi mwa mwiya. 19 Mikitshino namu ya musamba ngi ayimwekwa ku meso ; yi butesha, mako, lwabi, 20 kîshingilo kia nkishi, butshi, nkyetakyeta, ngoshi, tukonya, tusumini, mpaka, bisaka bisaka, 21 nukunuku, nkolwa ya malofu, masha, na bintu bîbi ; bianenudimuna, bu binanenudimwine ebedi’shi, abo abakita bini bintu ta banapiane bufumu bw’Efile Mukulu. 22 Anka kikuba kia Muwa ki kifulo, mulô, talala, bututwabikoni, bumuntu, buwa, makokyela a mianda, 23 kukoka, mulango kwishimba ; ku mwanda wa yini mianda yaiya mwiya tawikudi. 24 N’abo be bena Kalestu Yisu babapudika musamba ku nkulusu, na masungu ao na kifulo kiao. 25 Atwe su atwikala na moyo kwi Muwa, tutambukye kabidi kwi Muwa. 26 Tatwikalanga basha nkomanga, su kwiolomoshena su kwipushena kakonya nya.

 

Chapitre 6

1 Banikye, sunga muntu bakwatshibwa na mwanda ubi, anwe be bena Muwa nwalushe winiyawa n’eshimba dia kukoka ; wetale, tala obe kabidi ofwa kutompibwa.

2 Nwisemushene muntu oso bushito bwa mwinaye, nufikishe mulango wa Kalestu biabia. 3 Mwanda su muntu oso epangisha nabene’shi, e muntu mukata, anka e bisumanga, edimba nabene. 4 Anka muntu oso apwandjikishe mufubo waye nabene ; biabia anekale na kusadika kwaye ku mwanda waye nabene, kasha ku mwanda wa mukwabo. 5 Mwanda wanasemune muntu oso bushito bwaye nabene.

6 Yawa balambukiswa eyi di’Efile Mukulu abane na mulambukishi mu bintu bioso bi buwa.

7 Tanudimbibwanga ; Efile Mukulu tasengibwa. Mwanda kintu kioso akikunu muntu, nkiki kianakule’ye kabidi. 8 Yawa akunina musamba waye anakule musalo kwi musamba waye ; anka yawa akunina Muwa anakule moyo wa nya nya kwi Muwa. 9 Anka tatupungilanga na kukita kwa buwa ; mwanda watwanakule ku kipindji kia lutshi ekale tatukôko. 10 Biabia biatwikala na kiamwino ki buwa, tukitshine bantu boso buwa ; na tukalabale na kukita biabia mwanda wa bantu be basha kifuko kia kukumina.

11 Talai mukanda ula unampu kwinufundjila kwiasa diande ami nabene. 12 Bantu boso abadidi kumwekwa na kâ ku musamba, baba abenubamba kibambo kia kusadibwa ; anka biabashakukolomonibwa ku mwanda wa nkulusu a Kalestu. 13 Mwanda ushaulama mwiya sunga’bo babasadibwa banabene ; anka abadidi anwe kusadibwa biabadiakusadika mwanda wa musamba wenu. 14 Ku mwanda wande tshimwikale na kusadika kwoso kushi kusadika kwa nkulusu a Fumwetu Yisu Kalestu, andji na senga yibampudikibwa ku nkulusu ku mutwe waye, n’ami ku mwanda wa senga. 15 Mwanda ushiwikale kusalwa mwanda, su munyonga ; anka kipango kipya. 16 Na bantu boso banatambukye pa kipwandjikisho’ki, talala ekale kwabadi na lusa, na kwi Isalele ’Efile Mukulu.

17 Mpa na binobino muntu tansanishanga, mwanda wantwala mikofu ya Yisu mu mbidi yande. 18 Ntalo ya Fumwetu Yisu Kalestu yikale na mashimba enu, banikye, Amen.

 

 

MUKANDA WA PAULU MUTUMIBWE KWI

 

BENA EFESO

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Chapitre 1

1 Paulu, mutumibwe a Yisu Kalestu ku kifulo ki’Efile Mukulu, kwi bena selele be ku Efeso, na kwi basha makokyela be mu Kalestu Yisu ; 2 ntalo yikale n’enu na talala kwi Efile Mukulu Shetu na Fumwetu Yisu Kalestu.

3 Efile Mukulu na Yaya a Fumwetu Yisu Kalestu atumbikibwe, betulumbula na mulumbulwilo woso wa Muwa, mu maulu kwiulu, munda mwa Kalestu ; 4 bu bibetusangwile’ye munda mwaye ebedi dia kibangilo kia senga, biatudiakwikala na selele na kushi mwanda ubi ku mpala aye mu kifulo. 5 Betuloñamishe ebedi biatudiakwikala na bwana kwi Yisu Kalestu ku mpala aye nabene, bu bi mulô wa kifulo kiaye ; 6 biakutumbikibwa kilengo kia ntalo yaye, yibetumono’ye n’ayo munda mwa Mukuminwe yawa. 7 Munda mwaye ngi mwatudi na kukudibwa ku mase aye, kilekyelo kia malwisha etu, bu bi bumpeta bwa ntalo yaye ; 8 yibakalabasha’ye ku mwanda wetu na bukalabwino bwoso na kapatupatu koso. 9 Betûkisha mwanda ufiame wa kifulo kiaye, bu bi mulô waye ubatentekyesha’ye binangu munda mwaye nabene, 10 eshi, ku muloñamisho wa kipindji kianakumbeswe bipwa bioso kiulo mba ngi kwanakumbashe’ye bintu bioso mu Kalestu ; bintu bia mu maulu kwiulu, na bintu bia pa senga. 11 Munda mwaye, mwa yawa mwatubatulwa bapiani munda mwaye kabidi ; mwanda ubatuloñamiswe ebedi, bu bibadi kinangu kia yawa akita bintu bioso bu bi kinangu kia kifulo kiaye, 12 biatudiakwikala bena lutumbu lwa kutumbika kilengo kiaye, sunga’twe babatengela Kalestu kwibedi. 13 Na munda mwaye anwe kabidi, pabadi nubapusha eyi di’eyendo, mukandu wi buwa wa kupashibwa kwenu ; munda mwaye, bianubamukuminine kabidi, ngi mwanubalamikibwa kitundwilo kia Muwa wa kilai wi selele, 14 e makingo a bupiani bwetu mpa na kikûlo kia bintu biaye nabene, biakutumbikibwa kilengo kiaye.

15 Ku mwanda wawa ami kabidi, binampusha wa kukumina kwi munda mwenu kwa kukumina Fumu Yisu, na wa kifulo kienu kia kukyeba bena selele boso, 16 tandekye kutumbula biloba ku mwanda wenu, ne mu kwinutemuna mu nteko yande. 17 Efile Mukulu a Fumwetu Yisu Kalestu, Yaya a kilengo, enupe eshimba dia bukalabwino na dia kileseso mu kiukilo kiaye ; 18 bianudiakutulwa etata ku meso ’eshimba dienu, bianudiakûka mutengelo wa kwitanyina kwaye biaudi, na bumpeta bwa kilengo kia bupiani bwaye biabudi munda mwa bena selele ; 19 na ngofu yaye bungi bungi yishi lutshi biayidi ku mwanda wetu babakumina, bu bi mufubilo wa katshintshi ka ngofu yaye 20 yibakitshine’ye mu Kalestu, pabamubushishe kwi bafwe ; na bamushadikile ku mboko yaye yibalume mu maulu kwiulu, 21 kwiulu kwa bukalanga bwoso kulakula, na kwa bukome bwoso, na kwa ngofu yoso, na kwa bufumu bwoso, na kw’eshina dioso aditemunibwa, kasha ku kino kipwa bûpenka, anka ku kipwa’kia kabidi akifu ; 22 na baishishe bintu bioso mûshi mwa ngao yaye ; na bamupele ekale Mutwe wa bintu bioso ku mpala a kakonge, 23 ke mbidi yaye ; kiulo kia yawa ausha bintu bioso mu bintu bioso.

 

Chapitre 2

1 N’anwe, babadi bafwe mu malwisha enu na mu mabi enu, 2 wanubatambukanga munda mwao kala na muyilo wa kipwa kia senga’yi, muyilo wa fumu a bukome bwa kipana kia muwa kwiulu, kikudi kiakia akikitena binobino mu bana ba kibengo. 3 N’atwe kabidi bungi bwetu tubatambukanga n’abo kala mu ngabiabi ya musamba wetu, mu kukita kifulo kia musamba na kia binangu ; na ku mushindo wetu tubadi bana ba kukumina bu bangi bantu.

4 Anka Efile Mukulu’u ena bumpeta bwa lusa, mwanda wa kifulo kiaye kingi kibetukyebele’ye, 5 sunga patubadi bafwe mwanda wa malwisha etu, betutulu na moyo na Kalestu pamune ; (nubapashibwa ku ntalo) ; 6 na betukamisha n’aye pamune, na betushadika n’aye pamune mu maulu kwiulu, munda mwa Kalestu Yisu ; 7 biadiakulesha mampeta abakalabala bungi a ntalo yaye mu bipwa abifu, ku bumuntu abufwiya kwatudi munda mwa Kalestu Yisu. 8 Mwanda ubanupashibwa ku ntalo, ku mutwe wa kukumina ; na kwiniku kasha kwenu’nwe banabene ; kwi elongo di’Efile Mukulu ; 9 kasha mwanda wa mikitshino, bishakusadika muntu oso. 10 Mwanda utàtudi mufubo waye ; tubapangibwa munda mwa Kalestu Yisu biatudiakukita mikitshino yi buwa yibaloñamishe Efile Mukulu ebedi biatudiakutambuka munda mwayo.

11 Biabia nutentekyeshe binangu’shi, kala anwe nubadi bena maumbo mu musamba. Nubaitanyinwa basha minyonga kwi bantu babaitanyinwa basale mu musamba babasadibwa ku masa. 12 Biabia penipapa nubadi kushi Kalestu, nubalamunwe kwi eumbo dia Isalele, na nubadi bantu babene ku mwanda wa masambi a kilai ; nubadi tanwina mutengelo na tanwina Efile Mukulu ku senga. 13 Anka binobino, munda mwa Kalestu, anwe babadi kulakula kala nubatulwa pepi ku mase a Kalestu. 14 Mwanda wadi’ye talala etu batule babidi umunenka, na baipaile mudimba wa lushiko ubadi pankatshi ; 15 mwanda ubalengwile’ye nkyetakyeta mu musamba waye, mwiya wa milango ya milekyelo yibalekyelwe ; biadiakupanga muntu umune mupya munda mwaye nabene kwi bantu babidi. Biabia batule talala. 16 Biadiakulombasha namu bubabidi bwabo mu mbidi yimune mbalo yimune n’Efile Mukulu, ku nkulusu ; mwanda ubaipaile’ye nkyetakyeta kwakwa. 17 Na bafikile na balungwile mukandu wi buwa wa talala kwanudi be kulakula, na wa talala kwi bantu be pepi. 18 Mwanda kwadi ngi kwatwikala bubabidi bwetu na kitwelo kietu kwi Muwa umune kia kwenda kwi Yaya.

19 Biabia tanwi kabidi bantu babene na beni, anka nwi basha lupata lumune na bena selele, na nwi basha kifuko ki’Efile Mukulu ; 20 na nubaibakibwa kwiulu kwa kibangilo kia batumibwe na badimuni, na Kalestu Yisu nabene baikala ebwe dikata dia mwipaka. 21 Munda mwaye ngi mubesambikishena kipindji kioso kia shibo biya, yikwete kukula ku tempelo a selele mu Fumu. 22 Munda mwaye anwe nubaibakibwa kibalo kimune ngi kwikala shibo y’Efile Mukulu kwi Muwa.

 

Chapitre 3

1 Ku mutwe’u, ami Paulu, musungi a Kalestu Yisu ku mwanda wenu be bena maumbo, — 2 ekale namu nubapusha wa bumiandako bwa ntalo y’Efile Mukulu yibampelwe ku mitwe yenu ; 3 mubandeseswe mwanda’u ufiame ku kileseso ; bu binafundjile ebedi mu mayi akoto. 4 Anwe namu, bianubala, nwanashingule bukalabwino bwandji n’abo ku mwanda ufiame wa Kalestu. 5 Ku bingi bipwa mwanda’u ubadi tauleshibwa kwi bana ba bantu, bu bibauleshibwa batumibwe baye ba selele binobino, na badimuni baye, mu Muwa. 6 Eshi, bena maumbo be bapiani n’etu, na bena mbidi yimune n’etu, na babani n’etu ba kilai mu Kalestu Yisu mwanda wa mukandu wi buwa ; 7 unantulwe mutambiki ao pa lutshi lw’elongo dia ntalo y’Efile Mukulu yibampelwe, bu bi mufubilo wa ngofu yaye.

8 Kwandji’mi, e mûshi mwa yawa mukile bukoto a bena selele boso, kubapebwa ntalo’yi ya kulungula bena maumbo mukandu wi buwa wa mampeta a Kalestu ashauku kupwandjikishibwa ku lutshi ; 9 na ya kumonesha bantu boso bumiandako bwa mwanda ufiame ubafiamiswe mpa na bipwa bioso munda mw’Efile Mukulu bapangile bintu bioso. 10 Badi na kinangu’shi, kwi makalanga na makome e mu maulu kwiulu kwakuleshibwa bukalabwino bw’Efile Mukulu binobino munda mwa kakonge, bwa sanga sobele. 11 Biabia bibadi kinangu kiaye kia nya nya kibatentekyeshe’ye mu Kalestu Yisu Fumwetu ; 12 atudi n’eshimba munda mwaye na kitwelo kia kutwela n’eshimba mwanda wa kukumina kwetu ku mwanda waye.

13 Biabia ngi biantekye’shi, tanupungilanga mwanda wa biongwa biampusha ku mitwe yenu, tàbidi kusadika kwenu.

14 Ku mutwe’u nakonya manwi ande pashi ku mpala a Yaya 15 batemunwa mwilo woso kwadi mwiulu na pa senga, 16 enutambikye ngofu pa lutshi lwa bumpeta bwa kilengo kiaye, yanudiakunishibwa nayo kwi Muwa aye mu muntu a munda ; 17 biakushala Kalestu munda mwa mashimba enu ku kukumina ; anka biabia bibanushimikibwa eshina mu kifulo na bibanunishibwa mu kifulo, 18 anwe nwakukamba na bungi bwa bena selele ngi kushingula bukata, na bula, na bula yê, na bula yû ; 19 na kûka kifulo kia Kalestu kikile kiukilo, bianudiakûshibwa ku kiulo ki’Efile Mukulu bungi bwakio.

20 Kwadi namu auku kukita bungi bungi panundu pa lutshi lwoso lwatutekye su atwilutentekyesha binangu, pa lutshi lwa ngofu ayikitena munda mwetu, 21 kwadi kwikale kilengo munda mwa kakonge na munda mwa Kalestu Yisu ku bipwa bioso bia bipwa bia nya nya. Amen.

 

Chapitre 4

1 Ami, musungi mu mwanda wa Fumu, nenusendela namu’shi, Nutambukye bu abipwandjikila na kwitanyinwa kubanwitanyinibwa nako, 2 na kwiyisha kwoso na kukoka na bututwabikoni, mu kwiubidishena na kiubishi kia kifulo. 3 Nukimbe na kishima ngi kulama mwikyelo umunenka wa Muwa na kisambikilo kia talala. 4 Mbidi yikudi yimune, na Muwa umune, bu bibanwitayinwe na mutengelo umune wa kwitanyinwa kwenu ; 5 Fumu umune, kukumina kumune, kwambikwa kumune ; 6 Efile Mukulu na Yaya umune a bantu boso, e kwiulu kwa bantu boso, na mu bantu boso, na munda mwa bantu boso.

7 Anka kwi muntu etu oso kubapebwa ntalo yipwandjikile na lutshi lw’elongo dia Kalestu. 8 Ngi biamba’ye’shi, pabakankile’ye kwiulu pabatwele’ye busungi musungi, na bapele bantu malongo. 9 Anka kwamba’shi, Bakankile, kini bu kwamba’shi, baikile kabidi mu bipindji bia senga bi mûshi ? 10 Yawa baikile e yawa kabidi bakankile kwiulu kwa maulu oso kulakula, biadiakûsha bintu bioso. 11 Na bapele bangi bantu bekale batumibwe ; na bangi badimuni ; na bangi, balungudi ba mukandu wi buwa ; na bangi, balami na balambukishi ; 12 mwanda wa kukumbasha bena selele ; ngi ku kutambusha kwa mufubo wa bufubi kufuba, na ngi ku kwibaka kwa mbidi ya Kalestu ; 13 biatufiki bungi bwetu ku mwikyelo umune wa kukumina, na wa kiukilo kia Mwana ’Efile Mukulu, ku lutshi lwa muntu bakulu mukulu, ku lutshi lwa buta bwa kiulo kia Kalestu. 14 Biabia tatwakwikala kabidi bakinga nya, babatambakashibwa aku n’aku, na babapapushibwa na lupunga lwoso lwa kulambukisha kwi ku masende a bantu, na ku kashingushingu kabo, kwabalambukisha ngi kulubisha bantu. 15 Anka pa kutambuka n’eyendo mu kifulo, twakukula mpa na kwadi mu bintu bioso, e Mutwe, sunga Kalestu. 16 Kwadi kubapwandjikishibwa bungi bwa mbidi kiamune, na yibasambikibwa ku kiningwa kioso bu mwekikita, bu bi mufubilo wa kipindji kioso pa lutshi lwakio, ubakusha mbidi ngi kwiyibaka yinabene mu kifulo.

17 Biabia namba na natêle mu Fumu’shi, tanutambukanga bu abitambuka maumbo kabidi, ku kîpuko kia kinangu kiabo, 18 babafitshiswa ku kiukilo kiabo, babalamunwa ku moyo w’Efile Mukulu mwanda wa mufito wi munda mwabo, mwanda wa kukoposwa kwa mashimba abo. 19 Baba babalekye kwikala kubofula munda, babelubula ku lwabi lwoso ngi kukita mako oso na bungifi. 20 Anka’nwe tanwibaiye Kalestu biobio ; 21 ekale nubapushise na nubalambukiswe munda mwaye, bu abikala eyendo munda mwa Yisu.

22 Biabia, ku mwanda wa muswelo enu wa kwibedi, nukashe muntu a kala ena musalo mwanda wa kifulo kia madimi ; 23 bianudiakunishibwa mwishimba dia kinangu kienu, 24 bianudiakufwala muntu mupya bapangibwa na kwifwana akwifwanishena n’Efile Mukulu mu kalolo na mu selele a eyendo.

25 Biabia nukashe madimi, na nwakule eyendo muntu oso na mwinaye ; mwanda watudi bipindji muntu na mwinaye muntu na mwinaye. 26 Su na sungu, nwikale na sungu na tanulwishanga ; nguba talalanga pa kusumina kwenu ; 27 tanulekyelanga namu diabolo mbalo. 28 Yawa bayibile, tayibanga kabidi ; anka afube, akite mwanda wawa ku masa aye wi buwa, biadiakwikala na bintu bia kumutambika bakyemba. 29 Kwakula kwoso kwa musalo takukatukanga kwiulu dienu, anka kwakula kwinikwakwa akupwandjikila na mwibakilo woso wakwibakibwa biakudiakutambika ntalo kwi bantu baba abapusha. 30 Na tanwoñamishanga Muwa-wi-selele ’Efile Mukulu banulamikibwa kitundwilo kwadi mpa n’efuku dia kukudibwa. 31 Bûlo bwoso, na sungu, na kusumina, n’eunga, na mabiandubiandu, bikashibwe kwanudi na kifita kioso ; 32 na nwisambishene bumuntu na lusa ; na nwilekyeshene mabi bu bibenulekyele Efile Mukulu kabidi mabi munda mwa Kalestu.

 

Chapitre 5

1 Biabia nwikale bambudi b’Efile Mukulu bu bana bakuminwe ; 2 na nutambukye mu kifulo bu bibetukyebele Kalestu kabidi, na belubwile ku mitwe yetu, elongo na kipailo ku mpala ’Efile Mukulu, bi na muwa wa mapembwe e buwa. 3 Anka butesha na mako oso, na lwabi, tabitemunibwanga pankatshi penu bu bipwandjikile na bena selele ; 4 su butete, su kwakula kwa bisumanga, su miseku, bishabipwandjikila ; anka kwishinga kwa biloba. 5 Mwanda wanûku eyendo wa mutesha oso na sha mako na sha lwabi (e bu mwishingidi a bwanga bwaye), eshi, aye tena bupiani bwoso mu bufumu bwa Kalestu n’Efile Mukulu. 6 Muntu tenudimbanga na mayi a bisumanga ; ku mwanda wa bintu biabia akufiki kusumina kw ’Efile Mukulu kwiulu kwa bana ba kibengo. 7 Biabia tanwikalanga n’abo kwikumbashena kumunenka ; 8 mwanda wanubadi mufito kala, anka binobino nwi etata mu Fumu ; nutambukye bu bana b’etata, 9 (mwanda awikala kikuba ki’etata ku buwa bwoso na kalolo n’eyendo) ; 10 nwi mu kupwandjikisha mwanda wawa ausepelesha Fumu. 11 Na tanwikalanga na kwikumbashena kwoso na mikitshino ya mufito yishi bikuba, anka nwiyitongole ; 12 mwanda wi bufu sunga kwakula wa mianda ayikitshibwa kwabadi ku bufyabufya. 13 Anka mianda yoso payitongolwa yibaleshibwa kwitata ; kintu kioso akilesha bintu bioso ki etata. 14 Ngi biamba’ye’shi, Buka obe alala tulo, na imana kwi bafwe, na Kalestu anakutule etata.

15 Biabia nutale na mpasu mwanutambuka, kasha bu bantu abakutwa bukalabwino, anka bu basha bukalabwino ; 16 mu kûla biamwino mwanda wi ano mafuku abi. 17 Biabia tanwikalanga na bulubi, anka nushingule kifulo kia Fumu kiakyeba’ye. 18 Na tanukolwanga nkolwa ya malofu e kapalakashi, anka nûshibwe na Muwa-wi-selele. 19 Nwilungushene mu ñono na mu bisadi na mu miyimbilo ya Muwa, mu kuyimba na kuloesha kwishimba dienu kwi Fumu. 20 Nwishinge biloba mafuku oso ku mutwe wa bintu bioso mwishina dia Fumwetu Yisu Kalestu ku mpala ’Efile Mukulu sunga Yaya. 21 Nwiyishe anwe banabene muntu kwi mwinaye muntu kwi mwinaye mu mô wa Kalestu.

22 Bakashi, nwiyishe anwe banabene kwi balunda benu, bu kwi Fumu. 23 Mwanda wi mulume mutwe wa pianaye bu bi Kalestu kabidi Mutwe wa kakonge ; n’aye e mupashi a mbidi. 24 Anka bu abiyisha kakonge kanabene kwi Kalestu ngi biakwiyisha bakashi banabene kabidi kwi balunda babo mu kintu kioso. 25 Balume, nukyebe bapiana benu bu bibakyebele Kalestu kakonge na belubwile nabene ku mutwe wako ; 26 biadiakwikamuna kasule ku kitumpilo kia mema kwiyi di’Efile Mukulu, 27 biadiakutambika kakonge kwadi’ye nabene na kilengo, kashi na kabashi su bwenyi ku mpala, su kintu kioso ki biabia ; anka biakadiakwikala selele na kushi mwanda ubi. 28 Anka biabia balume bakukyeba bapiana babo kabidi, bu mbidi yabo banabene. Yawa akyeba pianaye ekyeba nabene ; 29 mwanda ushikudi muntu nya bapele musamba waye nabene ; anka beudisha na beulele, bu kabidi Kalestu na kakonge ; 30 mwanda watudi bipindji bia mbidi yaye. 31 Ku mutwe’u kwanalekye muntu shaye na nyinaye n’anasambikibwe kwi pianaye na bubabidi bwabo banekale musamba umune. 32 Mwanda’u wa lukuku wi ukata ; anka nakula wa Kalestu na wa kakonge. 33 Anka’nwe kabidi muntu oso paye muntu oso paye akyebe pianaye bu’ye nabene ; na mwanda wa mukashi, anemekye mulunda aye.

 

Chapitre 6

1 Bana, nukokyele bashenu na banyinenu mu Fumu ; kwi kalolo kukita biabia. 2 Nemeka shobe na nyinobe, (au ngi mulango wa kwibedi ukumbashe na kilai), 3 biakwikala mwanda wobe biya na biodiakwikala’be na moyo kipindji kingi ku senga. 4 N’anwe bayaya tanusengeshanga bana benu biabadiakwikala na kasumini, anka nwibalele na kiubishi kia Fumu, na mulango waye.

5 Bafubi, nukokyele bantu be bafumwenu mu musamba, na mô na kisuso, n’eshimba dimune bu kukokyela Kalestu. 6 Kasha ku mufubo wa ku meso bûpenka, bu kusepelesha bantu ; anka bu bafubi ba Kalestu, abakita kifulo ki’Efile Mukulu mpa na kwishimba ; 7 abakita mufubo n’eshimba di buwa bu kufubila Fumu, kasha bantu. 8 Mwanda wanûku’shi, kintu kioso ki buwa akikitshi muntu oso nkiki kianate’ye kabidi kwi Fumu, su mpika su sha senga. 9 N’anwe bafumu ba bafubi, nukite biabia bintu ku mwanda wabo, na nulekye kwibafûna ; mwanda wanûku’shi, Fumwabo na Fumwenu e mwiulu, n’aye tadila bantu kipango.

10 Mpa na binobino nunishibwe mu Fumu, na mu ngofu ya katshintshi kaye. 11 Nufwale bilamba bishima bia bilonda bi’Efile Mukulu, bianudiakwimana ku mpala a mianda ya masende a diabolo. 12 Mwanda ushi ngoshi yatulwiya ngoshi ya musamba na mase, anka na makalanga na makome na mafumu a mufito’u a bungi bwa senga, na mianda yibi ya bikudi mu maulu kwiulu. 13 Biabia nwate kilamba kishima kia bilonda bi’Efile Mukulu, bianudiakûka kulwa mu nguba a bubi ; na bianudiakûka kwimana panekale nubakitshi bintu bioso. 14 Biabia nwimane, nubapomba kifuka kienu n’eyendo, na nubafwala kibwikilo kia kiadi kia kalolo, 15 na nubafwala sabato ku ngao yenu ya kiloñamisho kia mukandu wi buwa wa talala. 16 Nwate namu ngabo a kukumina anwanaukye nayi kushima mishidi yoso ya kalo ya yawa a bubi. 17 Na nwate kifulu kia kipandjilo kia moyo, na lupète lwa Muwa, lwiyi di’Efile Mukulu. 18 Nutekye ku bipindji bioso mu Muwa, na kuteka kwoso na kwiyambila kwoso ; nutengele mwanda’u na mushino woso na mitekyelo yoso ku mwanda wa bena selele boso ; 19 na ku mwanda wande, biakumpebwa mwakwilo, pa kubula mukanwa mwande, wa kubwela mwanda ufiame n’eshimba, wa mukandu wi buwa, 20 wandji mukyendji ku mwanda wao ku nkano ; biandjakwakula n’eshimba ku mwanda wao bu biandjakwakula.

21 Anka bianudiakûka kabidi mianda yande, biangikala, Tshikiko, mwanikye mukuminwe na mufubi a makokyela mu Fumu, anenûkishe bintu bioso, 22 anantumu kwanudi ku mutwe wawa bianudiakûka mwikyelo wetu, na biadiakusendela mashimba enu.

23 Talala ekale na banikye na kifulo kikumbashe na kukumina, kwi Efile Mukulu na Fumu Yisu Kalestu. 24 Ntalo yikale na bungi bwabo abakyeba Fumwetu Yisu Kalestu kushi musalo.

 

 

MUKANDA WA PAULU MUTUMI BWE KWI

 

BENA FIDIPI

Accès direct aux chapitres :1, 2, 3, 4

 

Chapitre 1

1 Paulu na Temoteo, bafubi ba Kalestu Yisu kwi bungi bwa bena selele mu Kalestu Yisu be mu Fidipi, na batadi na bafubi ba kakonge ; 2 ntalo yikale n’enu na talala kwi Efile Mukulu Shetu na Fumu Yisu Kalestu.

3 Natumbula Efile Mukulu ande ku kinangu kioso kiantentekyesha ku mwanda wenu. 4 Mafuku oso ku luteko lwande lwoso lwanenutekyela bungi bwenu, natekâ na mulô ; 5 mwanda wa kwikumbashena kwenu na mukandu wi buwa mpa n’efuku dia kwibedi mpa na binobino. 6 Nanguku mwanda’u eyendo’shi, Yawa babangile mufubo munda mwenu aneupudishe mpa n’efuku dia Yisu Kalestu. 7 Kwi na kalolo ami kwikala na kinangu kiakia ku mwanda wenu bungi bwenu, mwanda wanudi n’ami mwishimba dienu. Ku nkano yande, na pa kulamwina mwanda wa mukandu wi buwa, na pa kwiunisha, anwe bungi bwenu nwi babani n’ami ku ntalo yande. 8 Mwanda wi Efile Mukulu mutêludi ande mwanenudidi bungi bwenu mu mala a Kalestu Yisu.

9 Na natekye biabia’shi, kifulo kienu kikalabale bungi bungi ku kiukilo kioso, na kapatupatu koso ; 10 bianudiakukanya mianda yikile buwa ; bianudiakwikala ben’eyendo kushi mwanda ubi mpa n’efuku dia Kalestu ; 11 mwanda ubanûshibwa na kikuba kia kalolo akifwiya kwi Yisu Kalestu, ngi kutamisha kilengo ki’Efile Mukulu, na lutumbu lwaye.

12 Anka nandidi nwakûka banikye, eshi, mianda yande yibampono yikwete kutamisha mukandu wi buwa ; 13 biabia nkano yande yibaleshibwa’shi, yi mwanda wa Kalestu ku bungi bwa kibundji kia Kyesa, na kwi bangi bantu boso. 14 Biabia banikye bangi, bibabakumina Fumu mwanda wa nkano yande, babakalabala n’eshimba dia kwakula eyi di’Efile Mukulu kushi mô.

15 Bangi eyendo babalungula wa Kalestu sunga ku kakonya na ku loshi ; na bangi kabidi ku mulô. 16 Beniba abakita ku kifulo, mwanda wabauku’shi, nantulwa ngi kulamwina mwanda wa mukandu wi buwa ; 17 anka bangi ababwela Kalestu ku mapiodi, kushi n’eyendo, abatentekyesha ngi kutamisha kiongwa ku mwanda wa nkano yande.

18 Ankini ? Ku mufubilo woso, su wa malupa su w’eyendo, kubabwedibwa Kalestu ; na nasepela mwanda wawa ; eyo, na naneusepele. 19 Mwanda wanguku’shi, biabia bianekitene ku kipandukilo kiande, mwanda wa luteko lwenu na mwanda wa kufima kwa Muwa wa Yisu Kalestu. 20 Bu bi kitengelo kiande na mutengelo wande wantengela sweswe, eshi, ntanaipaibwe bufu ku kintu kioso, anka Kalestu anatamishibwe binobino kabidi bu mafuku oso ku mbidi yande n’eshimba dioso, su ku lufu su ku moyo. 21 Ku mwanda wande, kwikala na moyo kwi Kalestu, na kufwa kwi kusunga. 22 Anka su mwanda wande wi kwikala na moyo, biabia ngi kwikala na bikuba ku mufubo wande ; biabia mwa kusangula ami tanguku. 23 Ne kwete kutunkatunka ku mianda ibidi ; ne na kifulo kia kukatuka mu kwikala na Kalestu, na mwanda’u ubakidi buwa bungi bukabe ; 24 anka kushala mu musamba kubakidi biya ku mutwe wenu. 25 Na mwanda wandji na kwini kukumina, nanguku’shi, nanashale ; eyo, na nanashale n’enu bungi bwenu mwanda wa kutamiswa kwenu, na wa mulô wenu wa kukumina ; 26 biakukalabala kusadika kwenu mu Kalestu Yisu ku mwanda wande, mwanda w’ami kwikala n’enu kabidi.

27 Anka nwende na muswelo upwandjikile na mukandu wi buwa wa Kalestu ; biabia su nakenumono, su nekala kungi, napusha wa mwikyelo wenu ; eshi, anwimana pô, na kikudi kimune n’eshimba dimune ; 28 mu kulwila kukumina kwa mukandu wi buwa, kushi kutshina mwanda wa bantu abalwiya n’enu. Biabia ngi kilailo kia kwipaibwa ku meso abo, anka kia kupashibwa kwenu, akifwiya kwi Efile Mukulu. 29 Mwanda ubenupebwa ku mutwe wa Kalestu, kasha kumukumina bûpenka, anka kukumba kabidi ku mwanda waye ; 30 mwanda wanudi na ngoshi yifwane yaiya yibanumwene munda mwande, n’ayinupusha binobino’shi, yi munda mwande.

 

Chapitre 2

1 Su kisendelo kioso namu kikudi munda mwa Kalestu, su kusamba kwoso kwa kifulo, su kwikumbashena kwoso kwa Muwa, su lusa lwoso na bumuntu bwoso, 2 nudinge mulô wande ; nwikale na kinangu kimune, na kifulo kimune, n’eyi dimune, bena kinangu kimune. 3 Tanukitanga kintu kioso ku mwanda wa mpaka su ku nkomanga, anka muntu oso abadikye na kukoka ku kinangu’shi, mwinaye bamukidi buwa ; 4 mu kutala kasha muntu oso enu bintu biaye nabene ; anka muntu oso enu kabidi bintu bia bangi bantu.

5 Nwikale na kinangu kiakia munda mwenu kibadi munda mwa Kalestu Yisu. 6 Aye, mwanda ubadi’ye na mushindo w’Efile Mukulu, tabadi adidi kwikala lutshi lumune n’Efile Mukulu bu ku bungifi, 7 anka bepangwile nabene na beyatshile mushindo wa mufubi, na bafikile na kwifwana kwa muntu. 8 Na pa kusañanibwa n’efwanika dia bantu beyishishe nabene, na bafikile na kukoka mpa na ku lufu, e, lufu lwa nkulusu.

9 Ku mutwe wawa kabidi kubamukamishe Efile Mukulu kwiulu tenta, na bamupele eshina di kwiulu kw’eshina dioso ; 10 biakukonyama enwi dioso kwishina dia Yisu, dia mwiulu, na dia ku senga, na dia mûshi mwa senga ; 11 na biakubwela ludimi lwoso’shi, Yisu Kalestu e Fumu, ngi kutamisha kilengo ki’Efile Mukulu Yaya.

12 Biabia bakuminwe bande, bu bibanukokyela mafuku oso, kasha ku meso ande bûpenka, anka binobino nubakidi kukita biabia pandji’mi kungi, nukite mufubo wa kupashibwa kwenu na mô na kisuso ; 13 mwanda wa yawa Efile Mukulu akita munda mwenu na kukyeba na kukita, bu bi musepelo waye.

14 Nukite bintu bioso kushi miunouno na kushi mpaka ; 15 bianudiakwikala kushi kisashilo na kushi kitunya, bana b’Efile Mukulu kushi kabashi ka bubi, pankatshi pa kipwa kia bikonya na kia musalu ; kianumonibwa pankatshi pabo bu minda ku senga ; 16 mu kutambika eyi dia moyo ; biandjakwikala na kusadika kwifuko dia Kalestu ; eshi, nandji tshimwende lubilo bisumanga, na nandji tshimufumbakane bisumanga. 17 Anka su nampangulwa kabidi bu malofu kunundu kwa kipailo kia kukumina kwenu, na kwiulu kwa mufubo wako, nampusha mulô na nasepela n’enu bungi bwenu. 18 N’anka biabia kabidi anwe nupushe mulô na nusepele n’ami.

19 Anka nampangisha mu Fumu Yisu’shi, ntume Temoteo kwanudi kabidi kano biandjakunishibwa kabidi pananguku mwikyelo wenu. 20 Mwanda wantshina mungi muntu umunenka ena kini kinangu, anatale mwikyelo wenu eyendo. 21 Mwanda aukimbi bantu boso bintu biabo banabene, kasha bintu bia Yisu Kalestu. 22 Anka’nwe anûku mubapwandjikiswe’ye eshi, bu mwana na shaye ngi bibakitshine’ye n’ami ku mufubo wa mukandu wi buwa. 23 Biabia nampangisha’shi, mutume bukidi, panamone mwanekale mwanda wande ; 24 anka nankumina Fumu’shi, nanafikye ami nabene kabidi anka binobino. 25 Anka ne mupangishe’shi, bibuwa kutuma Epafalodito kwanudi, e mwinami, na mwifubisheni n’ami, n’esalai n’ami dia Fumu na mutumibwe enu, na mufubi enu mwanda wa bulanda bwande. 26 Mwanda ubadilanga kwinumona bungi bwenu, na badi na kiongwa ki bungi mwanda ubanupushishe’shi, aye ena busungu. 27 Na badi na busungu eyendo, pepi na lufu ; anka Efile Mukulu bamupushishe lusa, na kasha’ye bûpenka, anka’mi kabidi, bianshakwikala na kiongwa kwiulu kwa kiongwa.

28 Biabia ngi biandji mutume’ye na kishima, bianudiakusepela pa kumumona kabidi, na biakwikama kiongwa kiande. 29 Numwate namu mu Fumu na mulô woso ; na nunemekye benibaba ; 30 mwanda ku mutwe wa mufubo wa Kalestu kubesesele’ye pepi na lufu, kushi kupusha moyo waye sumba, ngi kudinga kidingilo kibakutshilwa kia mufubo wenu ku mwanda wande.

 

Chapitre 3

1 Kusongo, banikye bande, nusepele mu Fumu, kwinufundjila bintu’bi takunkwatshisa epampa, anka ku mwanda wenu kwi kwinwengelesha. 2 Dimukai mwanda wa mbwa, dimukai mwanda wa bafubi babi, dimukai mwanda wa basha salo.

3 Mwanda watudi’twe basale abeshingila Efile Mukulu kwi Muwa ’Efile Mukulu, abasadika mwanda wa Kalestu Yisu, na tabakumina musamba nya ; 4 sunga’mi nakwikala nabene na kukumina, sunga ku mwanda wa musamba. Su mungi muntu oso apangisha wa kukumina musamba, ami nakidi. 5 Nasalwe kwifuku dia mwanda, nandji mwin’eumbo dia Isalele, mwina mwilo wa Bendjamini, mwin’Ebeleo a ben’Ebeleo ; 6 ku mwanda wa mwiya nandji muFadishi ; ku mwanda wa kishima, nakolomwene kakonge ; ku mwanda wa kalolo ke munda mwa mwiya, nasañenwe kushi mwanda ubi. 7 Anka bintu biabia bibadi n’ami busungilo kusunguluka, bibi ngi binabadika’shi, kwituta, ku mwanda wa Kalestu.

8 Eyendo, nambadika bintu bioso kabidi anka kwituta mwanda wa kiukilo kia Kalestu Yisu Fumwami ; andji mwitute ku bintu bioso ku mutwe waye, na ne mwibibadikye bu busala biandjakwikala na Kalestu ku kusunga kwande, 9 na biandjakusañanibwa munda mwaye, kasha na kalolo kande ke ka mwiya, anka’ka ke ku kukumina kwa Kalestu, kalolo ke k’Efile Mukulu pa kukumina ; 10 biandjakumûka’ye, na ngofu ya kwiboa kwaye kwi bafwe, na kwikumbashena kwa masungu aye abakumbiswe’ye, biandjakwifwanishena na lufu lwaye, 11 su pangi napeta ku kwiboa kwi bafwe. 12 Kasha bu kwamba’shi, ne mwate binobino, su’shi, ne mukumbane binobino, anka nabânga su pangi nakwata mwanda wawa unankwatshilwe kwi Kalestu Yisu.

13 Banikye, tangipangisha ami nabene’shi, ne mukwate binobino ; anka nankitshi kintu kimunenka ; nayilwa bintu kumongo, na nelundjila bintu bi ku meso, 14 nabânga mbula a kitshibilo, ku bwedi bwa kwitanyina kwakwa kubatwitanyinwa kwiulu kwi Efile Mukulu mu Kalestu Yisu. 15 Biabia bungi bwetu babakumbana twikale na kinangu ki biabia, na su ku kintu kioso nwina binangu bibidi, Efile Mukulu anenuleshe sunga mwanda wawa ; 16 anka mwanda wa lutshi lubatufiki binobino, tutambukye pa lutshi lwalwa.

17 Banikye, nwikale bambudi bande, na nutale bantu abatambuka bu lwendo lwetu lubatupwandjikishe kwenu. 18 Mwanda autambuka bantu bangi banenulungula wabo mafuku angi, na tàndjenulungula kabidi binobino sunga na mpolo, eshi, be balwishi na nkulusu a Kalestu ; 19 be na fudilo yabo ngi kushimiswa ; be n’efu kwifile abo ; be na kusadika kwabo mu bufu bwabo ; abalama bintu bia senga.

20 Mwanda watudi na bwana bwetu bwa senga munda mw’eulu ; mwatutengela kabidi Mupashani, Fumu Yisu Kalestu, 21 anasangûle kabidi mbidi ya kuyishibwa kwetu, biayidiakwifwanishena na mbidi ya kilengo kiaye bu bi mufubilo wauku’ye nawo kuyisha sunga bintu bioso kwadi nabene.

 

Chapitre 4

1 Biabia banikye bande, bakuminwe na badidibwe, mulô wande na kilongo kiande, nwimane biabia mu Fumu pô, bakuminwe bande.

2 Nashishikila Ewodia na nashishikila Suntuki, eshi, bekale na kinangu kimune mu Fumu. 3 Eyo, nakutekye’be kabidi, mbilande eyendo, banda kufubisha bakashi baba, mwanda ubabafumbakana n’ami mu mukandu wi buwa, na Kalemente kabidi, na bangi benami ba mufubo’u, be na mashina abo mu mukanda wa moyo.

4 Nusepele mu Fumu mafuku oso. Nanambe kabidi’shi, Nusepele. 5 Kukoka kwenu kûkibwe kwi bantu boso. Fumu tàdi pepi. 6 Tanwikalanga na sumba ku mwanda woso ; anka mu kintu kioso, ku kuteka na ku kwiyambila na biloba, nteko yenu yiukibwe kwi Efile Mukulu. 7 Na talala ’Efile Mukulu, bakidi kiukilo kioso, analame mashimba enu na binangu bienu mu Kalestu Yisu.

8 Kusongo banikye, mwanda wa bintu bioso bi eyendo, bintu bioso bi mô, bintu bioso bi na kalolo, bintu bioso bi selele, bintu bioso bi ntalo, bintu bioso bi bia mukandu wi buwa ; su kipaka kioso ki’eshimba kikudi, su lutumbu lwoso, nutentekyeshe bintu biabia binangu. 9 Bintu bibanwiyi na bibanwata na bibanupusha na bibanumono munda mwande, nukite bini bintu’bi ; n’Efile Mukulu a talala anekale n’enu.

10 Anka nasepelele kwi bungi mu Fumu mwanda ubanubusha kinangu kienu kusongosongo ku mwanda wande. Nubatentekyeshe binangu eyendo, anka tanubadi anumono kiamwino ki buwa. 11 Ntangakula wa kukutwa , mwanda wandji mwiye mu mwikyelo woso mwangikala ngi kufukama kwishimba diande mwamwa. 12 Nauku mwa kwiishibwa na nauku mwa kukalabala na bintu ; ku kintu kioso pa bwakio na ku bintu bungi bwabio ngi kwandji mwiye mwanda wawa wa lukuku mwa kwikutwa na mwa kwikala na sala ; mwa kukalabala na bintu na mwa kwikala minweminwe. 13 Nauku mwa kukita bintu bioso kwi yawa ampeya ngofu. 14 Anka’nwe nubakitshine biya pa kukumbana n’ami ku kiongwa kiande. 15 N’anwe banabene kabidi anûku, anwe bena Fidipi, eshi, kwibediebedi kwa mukandu wi buwa, panakatukile ku Makyedonia , takubadi kakonge kamune kabakumbene n’ami ku mwanda wa kupa na wa kwata, anka’nwe bûpenka. 16 Mwanda ubanutumine kutuma kwa kwibedi, na kwakabidi, sunga ku Tesalonika, mwanda wa bulanda bwande. 17 Ntankimbi elongo kupebwa, anka nankimbi bikuba biakukila bungi ku mwanda wenu.

18 Anka nena bintu bioso, na nakalabala na bintu ; ne mûshibwe, mwanda wangata kwi Epafalodito bintu biabia bibafwile kwanudi, mapembwe a muwa wi buwa, elongo dia kwanana, dibasepelesha Efile Mukulu. 19 N’Efile Mukulu ande anadingishe bintu bioso bibanukutwa, pa kidingilo kia mampeta aye mu kilengo munda mwa Kalestu Yisu. 20 Anka kwi Efile Mukulu etu na Shetu kwikala kilengo ku bipwa bia bipwa. Amen.

21 Nwimune mwina selele oso mu Kalestu Yisu. Banikye be n’ami abenwimuna. 22 Bungi bwa bena selele abenwimuna, n’abo be bena kifuko kia Kyesa.

23 Ntalo ya Fumu Yisu Kalestu yikale n’eshimba dienu.

 

 

MUKANDA WA PAULU MUTUMIBWE KWI

 

BENA KOLOSAI

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4

 

Chapitre 1

1 Paulu, mutumibwe a Kalestu Yisu ku kifulo ki’Efile Mukulu, na Temoteo mwanikye, 2 kwi bena selele na banikye ba makokyela mu Kalestu be ku Kolosai. Ntalo yikale n’enu na talala kwi Efile Mukulu Shetu.

3 Atutumbula Efile Mukulu, Yaya a Fumwetu Yisu Kalestu, twi mu kwinutekyela mafuku oso, 4 mwanda ubatupusha wa kukumina kwenu mu Kalestu Yisu, na wa kifulo kianudi nakio mwanda wa bena selele boso ; 5 ku mutwe wa mutengelo ubenutulwa mu maulu kwiulu, wanubapushise ku mwanda wawo ebedi mwiyi di’eyendo dia mukandu wi buwa, 6 ubafiki kwenu ; bu biaudi kabidi mu bungi bwa senga, ukwete kupa bikuba na ukwete kukula, bu’nwe kabidi, mpa n’efuku dibanupushise na dibanûkile ntalo y’Efile Mukulu mwiyendo. 7 Bu bibanwiyile kwi Epafalasa mwifubisheni n’etu mukuminwe, e mufubi a Kalestu a makokyela ku mwanda wenu, 8 betubwelele kabidi kifulo kienu mu Muwa.

9 Ku mutwe’u atwe kabidi, mpa n’efuku dibatupushise biobio, tatulekye kuteka na kwinwipwisha, bianudiakûshibwa na kiukilo kia kifulo kiaye mu bukalabwino bwoso bwa Muwa na kapatupatu koso ; 10 bianudiakutambuka bu bipwandjikile na Fumu na kwanana kwoso ; mu kupa bikuba ku mufubo woso wi buwa, na mu kukula mwanda wa kiukilo ki’Efile Mukulu. 11 Bianudiakunishibwa namu na ngofu yoso, bu bi katshintshi ka kilengo kiaye, ku mufwakaka woso, na ku bututwabikoni bwoso, na mulô ; 12 mu kutumbula Yaya betupwandjikisha kiamune ngi kupwandjikila na kwikala babani ba bupiani bwa bena selele mwitata. 13 Aye betuposwele ku bukome bwa mufito na betwalwile ku bufumu bwa Mwana a kifulo kiaye ; 14 atudi na kukudibwa kwetu munda mwaye, kilekyelo kia mabi etu. 15 Aye ’efwanika di’Efile Mukulu yawa shauku kumonibwa ku meso, n’e mukulu a bipango bioso. 16 Mwanda ubapangilwe bintu bioso munda mwaye mu maulu kwiulu na pa senga ; bintu abimonibwa ku meso na bintu bishabimonibwa ; su bishelo bia bafumu su mafumu su makalanga su makome ; bintu bioso bibapangibwa kwadi na ku mwanda waye ; 17 n’aye ’ebedi dia bintu bioso, na munda mwaye amwilamatshishena bintu bioso. 18 Aye namu e mutwe wa mbidi, kakonge kaye ; e ebediebedi, batandjibwa mbedi kwi bafwe ; biadiakwikala na bukulu mu bintu bioso. 19 Mwanda ubamwenwe biya kwi Kiulo ki’Efile Mukulu kishima ngi kushala munda mwaye, 20 na kulombasha bintu bioso n’aye kibalo kimunenka kwadi, mwanda ubatulu talala ku mase a nkulusu aye ; eyo, kwadi’ye, su bintu bia pa senga su bintu bia mu maulu kwiulu.

21 N’anwe, nubalamunwe ku mashimba ku kipindji kia kala, na nubadi basha nkyetakyeta mu binangu bienu mwanda wa mikitshino ya bubi, 22 anka binobino benulombasha mu mbidi ya musamba waye ku mutwe wa lufu, ngi kwinutambika na selele, na kushi mwanda ubi, na kushi kisashilo ku mpala aye ; 23 ekale anwe anushala mu kukumina, baniswe na bashadikwe, na tanwibalamunwe ku mutengelo wa mukandu wi buwa ubanupushise, ubalungwilwe ku kipango kishima mushi mw’eulu, unantulwe mufubi awo, ami Paulu.

24 Binobino nasepela masungu ande ananenukumbila’nwe, na tàndjadinga kipindji kibashala kia biongwa bia Kalestu ku musamba wande, ku mutwe wa mbidi yaye, yi kakonge. 25 Ami natulwe mufubi ako bu bipwandjikile na bumiandako bw’Efile Mukulu bubantambikilwe ku mwanda wenu, bwa kukumbasha eyi di’ Efile Mukulu, 26 sunga mwanda wawa ufiame ubafilwe ku bipwa bioso na ku bipindji bioso ; anka ubaleshibwa bantu baye binobino ba selele, 27 babadidi Efile Mukulu kwibaukisha mampeta a kilengo kia mwanda wawa wa lukuku pankatshi pa Maumbo, wi Kalestu munda mwenu, mutengelo wa kilengo ; 28 abatwinulungwila mulungwilo, tukwete kudimuna muntu oso na kulambukisha muntu oso mu bukalabwino bwoso, biatudiakutambika muntu oso bakulu mukulu mu Kalestu. 29 N’ami kabidi nakita biabia, kwete kukita na ngofu, bu bipwandjikile na mufubilo waye awifubishena munda mwande na ngofu.

 

Chapitre 2

1 Mwanda wandidi nwakûka mwanenulwila ngoshi yingi, na ku mitwe ya bena Laodikia, na ku mitwe ya bantu boso bashibamone lukyebo lwande mu musamba ; 2 biakunishibwa mashimba abo, babasambikibwa mu kifulo, na ku bumpeta bwoso bwa kilailo kia kinangu, biabadiakûka mwanda w’Efile Mukulu wa lukuku lôsô, wi Kalestu, 3 bafibwa mono yoso ya bukalabwino na ya kiukilo munda mwaye.

4 Nakula biabia bishakwinudimba muntu oso na busene bw’eyi. 5 Mwanda sunga ne kungi ku musamba, anka ne n’enu kwishimba, kwete kusepela na kumona kiubishi kienu kia kukoka, na mushino wa kukumina kwenu mu Kalestu.

6 Biabia bu bibanwatshile Kalestu Yisu Fumu, nutambukye anka biabia munda mwaye, 7 bashikwe kishina, bakwete kwibakibwa kwiulu munda mwaye, baniswe ku kukumina bu bibanulambukiswe, bakwete kukalabala mwamwa na kwishinga kwa biloba.

8 Dimukai, tala muntu ekala ekudi enusâsa ku bukalabwino bwa pashi na ku ludimbo lwa bisumanga, ku mulekyelo wa bantu, ku bishingatshilo bia senga, na kasha bu mu Kalestu. 9 Mwanda ubashala Kiulo kishima kia bw’Efile Mukulu munda mwaye mu mbidi ; 10 n’anwe nubaushibwa munda mwaye, e Mutwe wa bukalanga bwoso na wa bukome bwoso ; 11 abanusalwe munda mwaye na kisale kishakisadibwa ku masa, ku kukashibwa kwa mbidi ya musamba, ku kisale kibasalwe Kalestu. 12 Nubashikilwe n’aye pa kwambikibwa, kubanubushiswe n’aye kabidi mwanda wa kukumina kwa mufubilo w’Efile Mukulu bamubushise kwi bafwe.

13 N’anwe, babadi bafwe ku malwisha enu abanulwishise na ku munyonga wa musamba wenu, — anwe namu ngi babatulu’ye na moyo n’aye pamune na betulekyela malwisha etu oso ; 14 balengwile mukanda wa milango ubadi ku mpala etu, ubalwile n’etu ; na beubô mwishinda pa kwiukokola ku nkulusu ; 15 bakashise makalanga na makome na bebaleshese ku mpala a bantu, kwete kwibakila bukome bini biabia.

16 Biabia muntu tenumweshanga mpombo ku mwanda wa biâshi, su wa kutoma, su w’efuku di’eteshi, su wa mweshi kubaluka, su w’efuku dia sabado ; 17 abi bintu bi mwesheshi wa bintu abifu ; anka mbidi yi ya Kalestu.

18 Muntu tenwibanga bwedi bwenu ku kwiyisha kwa bisumanga, na ku kwishingila kwa bangele, mu kwiola mwanda wa bintu bibamono’ye, baushibwa nkomanga ku kinangu kiaye kia musamba ; 19 na tabamba Mutwe nkô, utàkula mbidi yishima kwaudi na kukula kw’Efile Mukulu, mwanda ubaupebwa ngofu, na mwanda ubausambikibwa ku biningwa na ku mishila.

20 Su nubafwile na Kalestu mwanda wa bishingatshilo bia senga, kukini anwiyisha banabene (bu kwikala na moyo ku senga) ku milekyelo yibabalekyele ? 21 Bu kwamba’shi, Tanukwatanga ku masa, tanusòlanga, tanukumanga ; 22 (yina mwanda wa kushimina bungi bwayo pa kukitshibwa) ; bu abiamba milango ya bantu na bishingatshilo biabo. 23 Bintu biabia abikala bu bukalabwino ku meso eyendo, mwanda wa kishingilo kia kifulo kia muntu nabene, na wa kukoka na wa bukyelo mwanda wa mbidi ; anka tabipwandjikila nya ngi kubamba kiutu kia musamba.

 

Chapitre 3

1 Su namu nubabushiswe na Kalestu pamune, nukimbe bintu bi kwiulu akwikala Kalestu, mushale ku mboko yibalume y’Efile Mukulu. 2 Nulamikye binangu bienu ku bintu bi kwiulu, kasha ku bintu bi pa senga. 3 Mwanda ubanufwile, na moyo wenu ubafibwa na Kalestu munda mw’Efile 4 Panaleshibwe Kalestu, e moyo wetu, penipapa anw kabidi nwanaleshibwe n’aye mu kilengo.

5 Biabia nufwishe bipindji bienu bi pa senga ; bulubi, mako, bungifi, kifulo kibi, na lwabi, (lwi bu kîshingilo kia bwanga bwa muntu) ; 6 ku mutwe wabio wa bintu’bi akufika kusumina kw’Efile Mukulu pa nundu pa bana ba kibengo. 7 Mu bintu’bi ngi mwanubatambukanga kala kabidi panubadi na moyo wenu munda mwabio. 8 Anka binobino nufule kabidi bintu’bi bioso ; sungu, kasumini, kifita, mabiandubiandu, kwakula kwoso kubi mwiulu dienu. 9 Tanwidimbene ndimbo, mwanda ubanukasha muntu a kala na mikitshino yaye, 10 na nubafwala muntu mupya, tàlushibwa mupya ku kiukilo kia kûka lôsô, bu efwanika dia yawa bamupangile ; 11 kwakwa takwi mwina Ngidiki na mwina Yuda, su kusalwa na munyonga, su mupatakani, mwina Skute, mpika, sha senga ; anka Kalestu e bintu bioso, na mu bantu boso.

12 Biabia anwe basangulwe b’Efile Mukulu, bena selele, na bakuminwe, nufwale eshimba dia lusa, bumuntu, kukoka, kufwila, bututwabikoni ; 13 nwiubishene na kiubishi kia lusa ; nwilekyeshene, ekale muntu oso ena mwinaye mwanda ; bu bibenulekyele Fumu ngi bianudiakukita’nwe. 14 Na nufwale kifulo panundu pa bintu’bi bioso, ki mukaba wa kukumbana lôsô. 15 Talala namu a Kalestu esambile mu mashimba enu, banwitanyinwe kwadi kabidi mu mbidi yimunenka ; na nwikale basha biloba. 16 Eyi dia Kalestu dishale munda mwenu na bumpeta bwadio mu bukalabwino bwoso ; nwilambukishene na nwidimushene mu ñono, na mu bisadi, na mu miyimbilo ya Muwa ; mu kuyimba na ntalo mu mashimba enu ku mpala ’Efile Mukulu. 17 Na kintu kioso kianukitshi, su ku kwakula su ku kukita, nukite bintu bioso mwishina dia Fumu Yisu, mu kutumbula Efile Mukulu Yaya biloba kwadi.

18 Bakashi, nwiyishe anwe banabene kwi balunda benu, bu bipwandjikile mu Fumu. 19 Balume, nukyebe bapiana benu, na tanwikalanga na bûlo ku mwanda wabo. 20 Bana, nukokyele bashenu na banyinenu mu bintu bioso mwanda wi mwanda’u na kwanana mu Fumu. 21 Bayaya, tanusengeshanga bana benu, biabashakwishibwa kwishimba. 22 Bafubi, nukokyele bantu mu bintu bioso be bafumwenu ku musamba ; kasha na mufubo wa meso bu kusepelesha bantu, anka n’eshimba dimune, mu kutshina Fumu. 23 Kintu kioso kianukitshi, nukite n’eshimba, bu kwi Fumu, kasha kwi bantu ; 24 mwanda wanûku’shi, nwanate bwedi bwa bupiani kwi Fumu ; anwe anufubila Fumu Kalestu. 25 Mwanda yawa akitshi bubi anate kabidi bubi bwabwa bubakitshi’ye ; na kipango takidibwa kwi bantu.

 

Chapitre 4

1 Bafumu ba bena mifubo, nufute bafubi efuto dina kalolo, dipwandjikile kiamune, mwanda wanûku’shi anwe kabidi nwina Fumu mwiulu.

2 Nushine mushino wa nteko kuteka, nutale ku mwanda wawa na biloba ; 3 nwitutekyele’twe namu kabidi, biakwitushitwila Efile Mukulu kibelo ki’eyi, kia kwakula mwanda ufiame wa Kalestu, wandji’mi kabidi ku lukano ku mutwe wawo ; 4 biandjakwiulesha bu biandjakwakula.

5 Nutambukye na bukalabwino ku mwanda wa bantu be pasha, mu kûla biamwino. 6 Kwakula kwenu kwikale na ntalo mafuku oso, kutobibwe na mungwa, bianudiakûka kwalulwila muntu oso eyi.

7 Tshikiko anenûkishe mianda yande yoso, e mwanikye mukuminwe na mufubi a makokyela, na mwifubisheni n’ami mu Fumu ; 8 andji mutume kwanudi ku mutwe’u bianudiakûka mwikyelo wetu, na biadiakusendela mashimba enu ; 9 na Onesimo pamune, mwanikye a makokyela mukuminwe, e mukwenu. Banenûkishe bintu bioso bi kuno.

10 Alestako, e n’ami musungi, enwimuna, na Maku, mwina a Banabasa, anubatshile milango ku mwanda waye ; ekale’ye afiki kwanudi, numwate. 11 Na Yisu yawa aitanyinwa’shi, Yustusu ; baba be basale ; baba bûpenka ngi befubisheni n’ami ku mwanda wa bufumu bw’Efile Mukulu babayikala kisendelo kiande kia kunsendela. 12 Epafalasa, e mukwenu, mufubi a Kalestu Yisu, enwimuna. Aye kwete kwinulwila mafuku oso mu nteko yaye, bianudiakwimana bakulu, baûkiswe kifulo kishima ki’Efile Mukulu kiakyebe’ye. 13 Mwanda unamutêlulwila’shi, ena fumbakashi yingi ku mitwe yenu ; na ku mitwe ya bena Laodikia, 14 na ya bena Yelapole. Luka nanga mukuminwe, na Demasa, abenwimuna. 15 Nwimune banikye be ku Laodikia, na Numpa, na kakonge ke mu shibo yabo. 16 Na panekale uno mukanda ubabadibwa kwenu, nwibabadishe be mu kakonge ka bena Laodikia kabidi ; 17 n’anwe kabidi nubale mukanda aufiki ku Laodikia. Nwambe Akipo’shi, lama bufubi buboata mu Fumu, ebukumbashe lôsô.

18 Kwimuna ngi kwande, ami Paulu, kwiasa diande ami nabene. Nutentekyeshe nkano yande binangu. Ntalo yikale n’enu.

 

 

 

MUKANDA WA KWIBEDI WA PAULU KWI

 

BENA TESALONIKA

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5

 

Chapitre 1

1 Paulu na Silasa na Temoteo kwi kakonge ka bena Tesalonika mu Efile Mukulu Yaya na mu Fumu Yisu Kalestu ; ntalo yikale n’enu na talala.

2 Atutumbula Efile Mukulu mafuku oso mwanda wenu boso, n’atwinutemuna mu nteko yetu ; 3 twi mu kutentekyesha mufubo wenu wa kukumina binangu mufukuta na lufumbakani lwenu lwa kifulo, na mufwakaka wenu wa mutengelo wa Fumwetu Yisu Kalestu, ku mpala ’Efile Mukulu etu na Shetu ; 4 mwanda watûku, banikye bakuminwe b’Efile Mukulu, kusangulwa kwenu. 5 Mwanda ushiufikye mukandu wetu wi buwa kwanudi mwiyi bûpenka, anka na ngofu kabidi, na Muwa-wiselele, na kiukilo kingi ; mwanda, wanûku mushindo watubadi nawo pankatshi penu ku mwanda wenu.

6 Na nubafikile bambudi betu na ba Fumu, mwanda wanubatshile eyi mu kiongwa kingi, na mulô wa Muwawi-selele ; 7 bianubadi kipwandjikilo kwi bungi bwabo babakumina mu Makyedonia na mu Akaya. 8 Mwanda ubakudibwa eyi kwanudi dia Fumu, kasha mu Makyedonia na mu Akaya bûpenka, anka mu kibalo kioso mubapalakana mukandu wa kukumina kwenu, kw’Efile Mukulu ; biatushakwikala’twe na mwanda w’eyi kwakula. 9 Mwanda ubabetubwelela abo banabene wa mutwelo wetu watubadi nawo kwenu ; na mubanwiyalwile kwi Efile Mukulu na nubakatukile kwi mankishi ngi kufubila Efile Mukulu a moyo n’eyendo ; 10 kwindjila namu Mwanaye kwiulu ababushise’ye kwi bafwe, Yisu etuposola ku kukumina akufu.

 

Chapitre 2

1 Mwanda wanûku banabene, banikye, wa mutwelo wetu kwenu’shi, taubadi bisumanga. 2 Anka biatubadi tubakumbu ebedi na tubakolomonwa ku Fidipi, bu bianûku, tubanishise eshimba dietu mu Efile Mukulu etu ngi kwinulungula mukandu wi buwa w’Efile Mukulu na kukumba kwi bungi. 3 Mwanda ushibadi kipatulwilo kietu kia malupa, su kia mako, su na kidimbo ; 4 anka, mwanda watubakanyibwa kwi Efile Mukulu, mukandu wi buwa kulamibwa kwatudi, ngi biatwakula ; kasha bu kusepelesha bantu, anka Efile Mukulu yawa e mupwandjikishi a mashimba etu. 5 Mwanda watushibadi ku kipindji kioso na mayi a kusesemesha, bianûku ; su na ludimbo lwa bungifi nya, Efile Mukulu ngi mutêludi ; 6 su kukimba kinemo kwi bantu nya, sunga kwanudi su kwi bangi bantu, pabadi pangi tubadiakulamika bushito mwanda utàtudi batumibwe ba Kalestu. 7 Anka tubadi kubofula pankatshi penu, bu bi nambutwile alela bana baye. 8 Anka biabia, mwanda watubenufule kifulo, tubasepelele kwinutambika kasha mukandu w’Efile Mukulu bûpenka, anka mioyo yetu kabidi, mwanda wanubetukile kifulo ki bungi. 9 Mwanda wanutentekyesha lufumbakani lwetu na mufubo wetu binangu, banikye ; na ku bufuku na ku kanya ngi kubatufubile, biatushakulamika bushito kwi muntu oso kwenu ; na tubenulungwile mukandu wi buwa w’Efile Mukulu. 10 Anwe nwi batêludi n’Efile Mukulu kabidi, mwatubadi na muswelo wi selele na wa kalolo, ushina mwanda ubi ku mpala enu babakumina ; 11 bianûku mwatubadi na muntu oso enu bu yaya na bana baye ; twi mu kusendela, na kwinunisha, na kwinutêlulwila’shi, 12 nwakwenda bu abipwandjikila n’Efile Mukulu benwitanyina ku bufumu bwaye na ku kilengo kiaye.

13 Na ku mwanda’u kabidi ngi kwatutumbula Efile Mukulu mufukuta, eshi, panubatshile eyi dia mukandu kwatudi, di’Efile Mukulu, nubediatshile kasha bu eyi dia bantu, anka bu biadidi eyendo eyi di’Efile Mukulu ; adikitena munda mwenu babakumina. 14 Mwanda wanubafikile bambudi, banikye, ba tukonge tw’Efile Mukulu twi mu Kalestu Yisu mu Yudiya ; mwanda wanubakumbu bintu kwi ben’eumbo dienu bu bibabakumbu kwi bena Yuda ; 15 babaipaile Fumu Yisu na badimuni ; na babetusamina’twe ; tabasepelesha Efile Mukulu, n’abalwiya na bantu boso ; 16 babetukusha tatulungule Maumbo mulungwilo biabadiakupashibwa biabadiakudinga mabi abo mafuku oso ; anka kusumina kubafiki kwabadi lôsô.

17 Anka’twe, banikye, tubalamunibwa kwanudi kapindji kapela, (ku mbidi, kasha kwishimba), tubadile kwi bungi kwinumona ku mapala enu na kifulo 18 Biabia ngi bibatukimbanga kufika kwanudi, sunga’mi Paulu, dia kwibedi na diakabidi ; na Kafilefile betubambile.

19 Mwanda wi mutengelo wetu namini ? su mu wetu ? su kilongo kietu kia kusepela ? Ta n’anwe, sunga’nwe, ku mpala a Fumwetu Yisu ku kifikilo kiaye ? 20 Mwanda wanudi’nwe musepelo wetu na mulô wetu

 

Chapitre 3

1 Biabia patubadi tatûku kûmina kabidi, tubamwene buwa kulekibwa ku Atene, bûpenka bwetu, 2 na tubatumine Temoteo mwinetu na mufubi ’Efile Mukulu mu mukandu wi buwa wa Kalestu, ngi kwinunisha na kwinusendela mwanda wa kukumina kwenu ; 3 bishakusanishibwa muntu umune ku biongwa biabia ; mwanda wanûku anwe banabene’shi, tubalamunibwa kwabidi 4 Mwanda watubenudimwine ebedi, patubadi tàtudi n’enu’shi, twonoñame biongwa, bu bibafiki biabia, n’anwe anûku.

5 Biabia ami kabidi, panandji ntanguku kûmina nya, natumine’shi, Ngukye kukumina kwenu, tala pangi mutompi enutompa, na mufubo wetu wekala bisumanga 6 Anka pafikanga Temoteo anka binobino kwatudi bakatuka kwanudi, betutwala mukandu wi buwa wa kukumina kwenu na wa kifulo kienu, na bibanwitutentekyesha binangu mafuku oso, nukwete kudila kwitumona bu’twe kabidi kwinumona ; 7 biabia banikye tubasendelwa ku mitwe yenu mu bungi bwa kiongwa kietu, na mpè etu, mwanda wa kukumina kwenu, 8 mwanda utàtudi na moyo binobino su anwe anwimana mu Fumu pô.

9 Twaneshingile Efile Mukulu biloba kini ku mwanda wenu ? ku mutwe wa mulô woso watusepela nawo ku mitwe yenu, ku mpala ’Efile Mukulu etu ; 10 tukwete kuteka kwi bungi ku bufuku na ku kanya, biatudiakufika mu kumona mapala enu, na biatudiakukumbasha kintu kioso kibakutwa mu kukumina kwenu.

11 Binobino Efile Mukulu etu na Shetu aye nabene, na Fumwetu Yisu aludikye eshinda dietu dia kufika kwanudi ; 12 na Fumu enukushe n’enukalabashe na kifulo muntu oso kwi mwinaye na kwi bantu boso, bu biatwikala kabidi n’enu ; 13 biadiakunisha mashimba enu mu selele shina mwanda ubi, ku mpala ’Efile Mukulu Shetu, ku kifikilo kia Fumwetu Yisu na bantu baye boso ba selele.

 

Chapitre 4

1 Biabia atwinutekyela kabidi banikye, n’atwinusendela mu Fumu Yisu’shi, bu bibanwatshile kwatudi mwanudiakutambuka na mwanudiakusepelesha Efile Mukulu, — bu bianudi mu kutambuka namu, — ngi bianudiakukalabala biabia bungi bungi. 2 Mwanda wanûku milango yiatubenulangile kwi Fumu Yisu. 3 Mwanda wi kifulo ki’Efile Mukulu, anwe kwamunwa, bianudiakushila butesha ; 4 muntu oso enu aukye kwikala na mbidi yaye yamunwe na kinemo ; 5 kushi na kifulo kia bungifi bu Maumbo ashauku Efile Mukulu. 6 Muntu takishanga mwinaye bisumanga ku mwanda wawa, tamufinanga ; mwanda wi Fumu mobodi ku yini mianda yaiya yoso ; bu bibatwinudimwine na bibatwinutêlulwile. 7 Mwanda ushawitwitanyina Efile Mukulu ku mako, anka kwamunwa. 8 Biabia yawa abenga tabenga muntu, anka Efile Mukulu, benupa Muwa waye wi selele.

9 Anka ku mwanda wa kifulo kia banikye, tanwabila muntu kwinufundjila ; mwanda ubanulambukishibwa kwi Efile Mukulu ngi kwikyebena. 10 N’anukita biabia eyendo ku mwanda wa banikye boso be mu Makyedonia na bushima. Anka atwinusendela banikye, nukile biabia bungi bungi ; 11 mpangidishi yenu yianupangisha ngi kwikala na talala, na kulama mwanda wenu anwe banabene ; kufuba na masa enu bu biatubenwambile ; 12 bianudiakutambuka na kalolo ku meso a bantu be pasha, na bianushakukyemba kintu kioso.

13 Anka tatukyebe anwe kwikala na kilwa, banikye, mwanda wa bantu balale tulo ; tanudilanga bu bangi bantu bashina mutengelo. 14 Atwe su tubakumina’shi, Yisu bafwile na babukile kabidi, — anka biabia kabidi abo babalala tulo mu Yisu, — Efile Mukulu anebatwale n’aye. 15 Mwanda watwinwamba kwiyi dia Fumu’shi, Atwe abatala, abashala mpa na kifikilo kia Fumu, tabanabadile kwibedi nya babalala tulo. 16 Mwanda wanayikye Fumu nabene mwiulu na mukunda n’eyi dia mwangele mukata, na mpungi ’Efile Mukulu na bafwe babafwile mu Kalestu banabukye kwibedi. 17 Kunyima, atwe abatala abashala banakwatshibwe n’abo pamune mu makumbi mu kufumankana na Fumu kwiulu ; n’anka biabia twanekala na Fumu nya nya. 18 Biabia nwisendeleshene na mayi â.

 

Chapitre 5

1 Anka ku mutwe wa bipindji na mafuku aloñamise, banikye, tanwabila mukanda wakwinufundjilwa. 2 Mwanda wanûku lôsô anwe banabene’shi, Efuku dia Fumu adifiki bu ngifi ku bufuku. 3 Panekale bakwete kwamba’shi, Talala, na’shi, Nyâ, penipapa panebafikile kufwa kwa nkoma, bu busungu bwa kutanda kwi mukashi n’eyimi ; na tabanapandukye nya. 4 Anka’nwe banikye, tanwi ku mufito biakwinutongola efuku diadia bu abitongolwa ngifi. 5 Mwanda wanudi bana b’etata bungi bwenu, na bana ba kanya ; tatwi basha bufuku su basha mufito. 6 Biabia tatulalanga tulo bu abikita bangi bantu, anka tutale ; twikale na mulango. 7 Mwanda wa bantu abalala tulo, abalala ku bufuku ; n’abo abakolwa nkolwa ya malofu, abakolwa ku bufuku. 8 Anka’twe mwanda utàtudi bena kanya, twikale na mulango ; tutule kikalwilo kia kukumina na kifulo ku kiadi ; na tutule kifulu ku mutwe kia mutengelo wa kupashibwa kwa moyo. 9 Mwanda ushiwitulamune Efile Mukulu ku kusumina, anka kwata kupashibwa kwa moyo kwi Fumwetu Yisu Kalestu, 10 betufwidile biatudiakukumbana n’aye ku moyo, su tukiatutala su tubalala tulo. 11 Biabia nwisendeleshene na nwiyibakishene muntu oso mwinaye bu bianukita kabidi.

12 Anka atwinushishikila banikye, eshi, nûkye bantu abafumbakana pankatshi penu, be kwibedi kwenu mu Fumu, abenudimuna ; 13 nwibafule na kifulo kingi ku mutwe wa mufubo wabo. Nwikale talala anwe banabene.

14 N’atwinusendela banikye, eshi, nwibadimune abatomboka, nunishe bantu be basha kubulakana kwishimba, nukwate basha kubofula, nwikale na bututwabikoni kwi bantu boso. 15 Nutale, muntu talushanga muntu oso bubi mwanda wa bubi ; anka nulonde mwanda wi buwa mafuku oso, na kwenu anwe banabene na kwi bantu boso. 16 Nusepele mafuku oso. 17 Nutekye mufukuta. 18 Nutumbule mu mwanda woso, mwanda wi kifulo ki’Efile Mukulu biabia mu Kalestu Yisu ku mwanda wenu. 19 Tanuuminishanga Muwa. 20 Tanubenganga mayi a badimuni. 21 Nupwandjikishe mianda yoso ; nulamate kwi mwanda wi buwa. 22 Nushile mushindo woso wa bubi. 23 N’Efile Mukulu a talala nabene enwamune lôsô ; na kikudi kienu kishima, n’eshimba dienu, na mbidi yenu bibombeleswe, kushi mwanda ubi ku kifikilo kia Fumwetu Yisu Kalestu. 24 Aye e sha makokyela enwitanyina, anakite biabia kabidi. 25 Banikye, nwitutekyele. 26 Nwimune banikye boso na kufifya kwi selele. 27 Nenwamba kwi Fumu’shi, Mukanda’u ubadikilwe bungi bwa banikye.

28 Ntalo ya Fumwetu Yisu Kalestu yikale n’enu.

 

 

 

MUKANDA WAKABIDI WA PAULU KWI

 

BENA TESALONIKA

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3

 

Chapitre 1

1 Paulu na Silasa na Temoteo kwi kakonge ka bena Tesalonika mu Efile Mukulu Shetu na Fumu Yisu Kalestu, 2 ntalo yikale n’enu na talala kwi Efile Mukulu Yaya na Fumu Yisu Kalestu.

3 Twi na kibambo kia kutumbula Efile Mukulu ku mwanda wenu mafuku oso, banikye, bu bi buwa ; mwanda ubakula kukumina kwenu kungi, na kifulo kienu kibakalabala bungi kianwikyebena bungi bwenu, muntu mwinaye, muntu mwinaye ; 4 bibatwinusepela atwe banabene mu tukonge tw’Efile Mukulu ku mwanda wa mufwakaka wenu na wa kukumina kwenu mu makolomona enu oso abanukolomonwa, na mu biongwa bienu bioso bianudi mu koñama.

5 Biabia ngi kilailo kia kwisamba kw’Efile Mukulu kwa kalolo ; bianudiakubadikibwa’shi, nubapwandjikila na bufumu bw’Efile Mukulu kiamune, bubanukumbila kabidi. 6 Mwanda awikala kalolo n’Efile Mukulu ngi kwalusha biongwa kwabadi abenwoñamisha ; 7 na kwinwikisha n’etu pamune, anwe babatulwa mpè, ku kipindji kianaleshibwe Fumu Yisu mwiulu na bangele ba katshintshi kaye, 8 na kalo ña ña ña ; mu kutombokyela bantu bashabauku Efile Mukulu, n’abo bashabakokyela mukandu wi buwa wa Fumwetu Yisu Kalestu. 9 Banamweshibwe mpombo ; sunga kushimishibwa kwa nya nya ku mpala a Fumu, na ku kilengo kia katshintshi kaye, 10 panafikye’ye mu kutumbikibwa mu bantu baye be selele kwifuku diadia, na kupudibwa mu bantu boso babakumina, mwanda ubakuminwe kitêlwilo kietu kwanudi. 11 Biabia ngi biatwinutekyela kabidi mafuku oso, Efile Mukulu etu enubadikye’shi, nubapwandjikila na kwitanyinwa kwenu kiamune, akumbashe musepelo woso wa buwa bwaye na mufubo woso wa kukumina, na ngofu ; 12 biakutumbikibwa eshina dia Fumwetu Yisu munda mwenu, n’anwe munda mwaye, bu abipwandjikila na ntalo y’Efile Mukulu etu na Fumu Yisu Kalestu.

 

Chapitre 2

1 Atwinutekye namu banikye, mwanda wa kifikilo kia Fumwetu Yisu Kalestu, na wa kiungwilo kietu kwadi, 2 kushi kutshinkishibwa bukidi ku kinangu, kusanishibwa nya, su kwi kikudi, su kwiyi, su ku mukanda bu bi mukanda wetu, ubabafundu’shi, efuku dia Fumu dikudi. 3 Muntu tenudimbanga nya ; mwanda washadifiki kushi musalo ubafiki kwibedi, na yawa a bubi baleshibwa, mwana a bushimini ; 4 alwiya na kintu kioso akitanyinwa’shi, Efile Mukulu, su akishingilwa ; ekamisha nabene kwiulu kwakio ; biashala’ye mu tempelo ’Efile Mukulu kwete kwilesha nabene’shi, n’Efile Mukulu.

5 Anwe tanutentekyesha binangu munanenulungwile bintu’bi binandji n’enu ? 6 Binobino anûku kibambilo akimubamba biadiakuleshibwa mu kipindji kiaye. 7 Mwanda aukita lukuku lwa bubi sunga binobino, anka mubambani ekudi binobino, mpa na kipindji kianakashibwa’ye. 8 Na penipapa panaleshibwe yawa a bubi anashimishe Fumu Yisu na muwa wa mukanwa mwaye, wanalengule’ye ku kimwekyelo kia kifikilo kiaye ; 9 sunga yawa ena kifikilo kiaye na lufumbakani lwa Kafilefile, na ngofu yoso, na bitundwilo, na bipaso bia madimi, 10 na ludimbo lwoso lwa kulwisha, mwanda wa bantu bakwete kushimishibwa ; mwanda wabashibate kifulo ki’eyendo, biabadiakupashibwa. 11 Biabia Efile Mukulu anebatumine kifubiso kia kilwa, biabadiakukumina madimi, 12 biabadiakumweshibwa bungi bwabo bashabakumina eyendo, anka abasepela kulwisha.

13 Anka twi na mwanda wetu wa kutumbula Efile Mukulu ku mitwe yenu mafuku oso, banikye, bakuminwe ba Fumu ; mwanda ubenusangula Efile Mukulu mpa na kwibediebedi ngi kupashibwa, ku kwamunwa kwi Muwa na ku kukumina kw’eyendo. 14 kubenwitanyine’ye ku mukandu wetu wi buwa ku kwata kwa kilengo kia Fumwetu Yisu Kalestu. 15 Biabia banikye, nwimane pô ; nubambe milungwilo yibanulambukishibwa su kwiyi, su ku mukanda wetu.

16 Binobino Fumwetu Yisu Kalestu nabene, n’Efile Mukulu Shetu betukyebele, betupele kisendelo kia nya nya, na mutengelo wi buwa mwanda wa ntalo. 17 asendele mashimba enu, enunishe mu mufubo wi buwa na mwiyi dioso di buwa.

 

Chapitre 3

1 Kusongo banikye, nwitutekyele, biakwenda eyi dia Fumu bukidi, biadidiakutumbikibwa bu n’enu kabidi ; 2 biatudiakuposodibwa’twe kwi basha lukyenukyenu na basha mabi ; mwanda ushiwikala bantu boso na kukumina. 3 Anka Fumu e sha makokyela, anenunishe, anenulame ku bubi. 4 N’atwe tubakumina Fumu ku mwanda wenu’shi, anukita na nwanakite milango yibatwinulanga. 5 Fumu namu alombole mashimba enu mu kifulo ki’Efile Mukulu, na mu mufwakaka wa Kalestu.

6 Binobino atwinufanga, banikye, mwishina dia Fumwetu Yisu Kalestu’shi, nukatukye kwi mwanikye oso ayiya na bukitekite, kushi bu kulambukisha kubabatshile kwatudi. 7 Mwanda wanûku anwe banabene mwanudiakwitwambula’twe ; mwanda watushibakite kwenu na bukitekite ; 8 na tatwibadye biâshi kwi muntu oso kushi mûlo ; anka tubakitanga na lufumbakani na mufubo ku bufuku na ku kanya, biatushakulamika bushito kwi muntu oso ; 9 kasha mwanda watushi na bukome, anka biatudiakwitula’twe banabene bu kipwandjikilo kwenu, bianudiakwitwambula. 10 Mwanda watubenulangile patubadi tàtudi n’enu eshi, muntu su apela kukita mufubo, tadi kabidi. 11 Mwanda watupusha’shi, bangi be kwenu abayiya na bukitekite, bashabakita mufubo nya, anka be basha lwaka. 12 Binobino atulanga benibaba n’atwibasendela kwi Fumu Yisu Kalestu’shi, bakite mufubo na talala, badie biâshi biabo banabene. 13 Anka’nwe banikye, tanukôkanga na kukita kwi buwa. 14 Su namu muntu oso shakokyela eyi dietu dia mu’no mukanda, nutundule muntu yawa, tanukumbananga n’aye, biadiakufwa bufu. 15 Anka tanumupangishanga mwina nkyetakyeta, anka numudimune bu mwanikye.

16 Binobino Fumu a talala nabene enupe talala ku bipindji bioso ku bintu bioso. Fumu ekale n’enu bungi bwenu. 17 Kwimuna kwandji’mi Paulu, kufunde n’easa diande ami nabene ; ndidi ngi kitundwilo mu mukanda woso ; ngi bianfundu. 18 Ntalo ya Fumwetu Yisu Kalestu yikale n’enu bungi bwenu.

 

 

 

MUKANDA WA KWIBEDI WA PAULU MUTUMIBWE KWI

 

TEMOTEO

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Chapitre 1

1 Paulu, mutumibwe a Kalestu Yisu, mwanda wa mulango w’Efile Mukulu Mupashani etu, na wa Kalestu Yisu mutengelo wetu ; 2 kwi Temoteo mwanande ’eyendo mu kukumina ; ntalo, lusa, talala, kwi Efile Mukulu Yaya na Kalestu Yisu Fumwetu.

3 Bu binakusendelele panandji mu kwenda ku Makyedonia, eshi, oshale ku Efeso, biodiakulanga bangi bantu’ shi, tabalambukishanga kungi kulambukisha, 4 na tabateanga matwi ku miele ya ñonono su ku mashina a bâse ashina kipwilo kia kupwa, abifwisha mpaka, na tabafwisha bumiandako bw’Efile Mukulu bwi mu kukumina. 5 Anka songo ya mulango wi kifulo kia mwishimba di selele, na kiukilo kia munda ki buwa, na kukumina kushi malupa ; 6 bangi bantu namu, mwanda ubabapeñamisha bintu biabia, babapeñama ku kubalakanya kwa bisumanga. 7 Abadidi kwikala balambukishi ba mwiya, sunga tabauku su mwanda wabamba su bintu biabia bibabakaba kwamba.

8 Anka’twe atûku’shi, mwiya wa Mosese wi buwa, su muntu akitshi nawo bu bipwandjikile na mwiya, 9 na su auku’shi, mwiya tawedibwa ku mutwe wa muntu a kalolo, anka ku mitwe ya bapalame na batomboshi, ku mitwe ya bantu bashina muswelo w’Efile Mukulu na balwishe, ku mitwe ya bantu bashi selele na basha mabiandubiandu, ku mitwe ya baipani ba bashabo na baipani ba banyinabo, ku mitwe ya bashishi ba bantu, 10 ku mitwe ya batesha, ku mitwe ya balume abelwisha banabene na balume, ku mitwe ya bangifi abaiba bantu, ku mitwe ya basha madimi, ku mitwe ya batshipi ba malupa, na su ungi mwanda woso wikudi aulwiya na kulambukisha kwi buwa ; 11 kubapwandjikila na mukandu wi buwa wa kilengo ki’Efile Mukulu a mulô, ubatulwe ku masa ande.

12 Ami namutumbula bampele ngofu, sunga Kalestu Yisu Fumwetu, mwanda ubampangishe’ye sha makokyela, bantulu ku mufubo waye ; 13 sunga nandji mubiandudi ebedi, na mukolomoshi na mukumbishi anka namwenwe na lusa mwanda unankitshine biabia kushi kûka, pa kukutwa kukumina ; 14 na ntalo ya Fumwetu yibakalabala bungi bungi na kukumina na kifulo bi munda mwa Kalestu Yisu. 15 Eyi di eyi di pô, dipwandjikile na kwatshibwa kwi bantu boso, eshi, Kalestu Yisu bafikile ku senga mu kupasha balwishe ; bandji’mi mukulu abo.

16 Anka ku mutwe wawa ngi kunamwenwe na lusa, biakulesha Kalestu Yisu bututwabikoni bwaye bushima munda mwande, mukulu a balwishe, mwanda wa kipwandjikilo kia bantu bakumukumina kunyima ku moyo wa nya nya.

17 Binobino kwi Fumu a bipwa shina musalo, shamonibwa ku meso, kwi yawa ’Efile Mukulu bûpenka, kwikale kukoka na kilengo ku bipwa bia bipwa. Amen.

18 Nankulanga mulango’u, mwanande Temoteo, bu bipwandjikile na bidimwino bibadimwinwe ku mwanda wobe ebedi, biodiakulwa ngoshi yi buwa kwabidi ; 19 mu kubamba kukumina na kiukilo kia munda ki buwa. Bangi babashindula kiakia kwabadi, bu kûbika bwato mwanda wa kukumina ; 20 bangi benibaba be Umenayo na Alesanda, banandubwile kwi Kafilefile biabadiakulambukiswa kasha kubiandwila Efile Mukulu.

 

Chapitre 2

1 Biabia nasendela, ebedi dia bintu bioso’shi, batekyele na mipwiso, na nteko, na mitekyelo, na biloba, ku mitwe ya bantu boso ; 2 ku mitwe ya bafumu na ya bilolo bioso, biatudiakwikala na moyo wa nyâ na wa talala, na mô woso w’Efile Mukulu na muswelo wa kupopela. 3 Mwanda’u wi buwa na wa kwanana ku meso ’Efile Mukulu Mupashani etu ; 4 akyebe bantu boso bapashibwe, na bafikye ku kiukilo ki’eyendo. 5 Mwanda wikudi Efile Mukulu umune, na mwisambidi umune pankatshi p’Efile Mukulu na bantu, aye nabene ngi muntu, Kalestu Yisu, 6 belubwile nkulo ku mitwe ya bantu boso ; kitêlwilo kutêlulwa ku bipindji biakio. 7 Ami nantulwe mulungudi akio na mutumibwe akio (nakula eyendo ntandjimbi), mulambukishi a maumbo mu kukumina na mwiyendo.

8 Biabia nandidi balume batekye mu kibalo kioso, mu kwibosha masa e selele, kushi kusumina na kushi kwifunyafunya. 9 Anka biabia kabidi bakashi bebambe na bilamba bia kipwandjikisho, na bufu na kinangu kia mulango ; kushi na nyene yilukye, su na nolo, su na mabwe a ntalo, su bilamba bia miulo yi bukopo, 10 anka na mikitshino yi buwa bu bipwandjikile na bakashi ababwela muswelo w’Efile Mukulu.

11 Mukashi aiye na talala na kukoka kwoso. 12 Anka tankumina mukashi kulambukisha, su kwikala na bukome kwiulu kwa mulume nya, anka kwikala na talala nyâ. 13 Mwanda ubapangilwe Adami kwibedi, kunyima Efe ; 14 na Adami badi tamudimbibwe, anka mukashi bibadimbilwe bapone mu kulwisha. 15 Anka anapashibwe ku kutanda kwaye, ekale abashina na kukumina na kifulo na kwamunwa, na kinangu kia mulango.

 

Chapitre 3

Eyi di eyi di pô ; su muntu abila mufubo wa mulami a kakonge, adidi mufubo wi buwa. 2 Biabia mulami ena kibambo kia kwikala kushi mwanda ubi, sha mukashi umune, sha budimu, sha mulango, sha kiamune mu bintu bioso, aubila na kwata bantu babene ; ena kilambukisho kia kulambukisha ; 3 kasha sha maunga a malofu, kasha mukupishani a bantu : anka kubofula, kasha mweleshani a mpaka, kasha mukyebi a mono ; 4 muntu abumba bena shibo yaye nabene na kalolo, ena bana baye abamukokyela na kukoka na kupopela kwoso. 5 Anka su muntu tauku mwa kubumba shibo yaye nabene, analame kakonge k’Efile Mukulu namini ? 6 Kasha mweni, tala pa kûshibwa nkomanga apona mu mpombo ya diabolo. 7 Ungi mwanda kabidi, akwikala na kitêlwilo ki buwa kwi bantu be pasha ; tala apona mu kisashilo na mu muteo wa diabolo.

8 Bafubi kabidi ba kakonge bakwikala basha kupopela, kasha basha ndjimi ibidi, kasha basha nkolwa ya malofu, kasha na malaka a mono ya mako ; 9 be mu kubamba mwanda ufiame wa kukumina mu kiukilo kia munda ki selele. 10 Abo namu bapwandjikiswe kwibedi ; kunyima bakite mufubo wa bafubi ba kakonge, ekale tabena mwanda ubi. 11 Bakashi anka biabia bakwikala basha kupopela, kasha basha mabiandubiandu, anka basha mulango, basha makokyela mu bintu bioso. 12 Bafubi ba kakonge bekale basha mukashi umune, be mu kubumba bana babo na shibo yabo biya. 13 Mwanda wa bantu babakitshi mufubo biya wa bafubi ba kakonge babeyatshila bulolo bwi buwa, na kipaka kingi kwishimba mu kukumina kwi mu Kalestu Yisu.

14 Nankufundjila bintu’bi, mwanda utàntengela kufika kodi anka bino ; 15 anka su nashala kipindji, biodiakûka mwa kwikala muntu na muswelo wi buwa mu shibo y’Efile Mukulu, yi kakonge k’Efile Mukulu a moyo, musungu w’eyendo na kinishiso kiadio. 16 Na mwanda ufiame wi bukata kushi mpaka, wa mô w’Efile Mukulu. Yawa baleseswe mu musamba, babingiswe ku Muwa, bamwenwe kwi bangele, balungwilwe kwi maumbo, bakuminwe ku senga, batshilwe kwiulu mu kilengo.

 

Chapitre 4

1 Anka Muwa akula na ngofu’shi, ku bipindji bia kunyima kwanasalame bangi bantu mwanda wa kukumina, banatê matwi kwi bikudi abiumbakasha bantu, na kwi kulambukisha kwa bikudi bibi 2 abiakula kwi bantu abadimba ndimbo ku malupa, babashikibwa mu kiukilo kiabo kia munda bu na kilonda ki kalo ; 3 abashidika wa kwata kwa malunda, na kudya kwa mita yibapangile Efile Mukulu kwatshibwa na biloba kwi bantu babakumina na babashingula eyendo. 4 Mwanda wi kipango kioso ki’Efile Mukulu ki buwa ; kasha kintu kimunenka kupedibwa su kibatshibwa na kutumbula kwa biloba ; 5 mwanda ubakiamunwa kwiyi di’Efile Mukulu na ku luteko.

6 Su onotentekyeshe banikye bintu’bi binangu, obe onwekale mufubi e buwa a Kalestu Yisu, mutamiswe mu mayi a kukumina na a kulambukisha kwi buwa kubolondo. 7 Anka pela miele ya ñonono ya mabiandubiandu na ya banunu ba bakashi. Weubidishe obe nabene na muswelo w’Efile Mukulu ; 8 kûbidisha mbidi kwi buwa bukoto, anka muswelo w’Efile Mukulu wi buwa ku bintu bioso, wi na kilai ku mwanda wa moyo’u wikudi binobino, na kia wawa aufu. 9 Eyi di eyi di pô, dipwandjikile na kwatshibwa kwi bantu boso. 10 Ku mutwe’u ngi kwatufumbakana na kwatulwiya, mwanda utàtudi na mutengelo wetu wa kutengela Efile Mukulu a moyo, e Mupashani a bantu boso, na a bantu namu abakumina. 11 Olange bintu’bi, na webilambukishe. 12 Muntu tabenganga bukinga bwobe ; anka ikala’be kipwandjikilo kia bantu abakumina, kwiyi, ku muswelo, ku kifulo, ku kukumina, ku selele, 13 Mpa na kipindji kianfiki, lamika eshimba diobe ku kubala, na ku kusendela, na ku kulambukisha. 14 Twilwanga elongo di munda mwobe, dibakupelwe ku kidimwino kibadimwinwe, na ku kutenteka kwa masa a bakulu. 15 Shimatshila bintu’bi kishima, ikala munda mwabio lôsô, biakumwekwa kukula kwobe kwi bantu boso. 16 Wetale nabene na kulambukisha kwobe. Shina mushino na bintu’bi ; mwanda pa kukita biabia onopashe n’obe nabene na bantu abakupusha.

 

Chapitre 5

1 Tosashilanga mukulu, anka omusendele bu yaya ; basongwalume bu benobe ; 2 bakashi be bakulu bu batabo, bakashi be bakinga bu bankashanobe, na selele oso. 3 Nemeka bakashi ba bafwe be bakashi ba bafwe eyendo. 4 Anka su mukashi oso a mufwe ena su bana su bekulu, abo baiye kwibedi kulesha bena kibalo kiabo mô w’Efile Mukulu abo banabene, na kutwaila bashabo na banyinabo ; mwanda wi biabia na kwanana ku meso ’Efile Mukulu. 5 Yawa namu e mukashi a mufwe eyendo na betendela, ena mutengelo waye watengela’ye Efile Mukulu, n’ashina na mitekyelo na nteko, ku bufuku na ku kanya. 6 Anka mukashi yawa aubila na mulô wa pashi e mufwe sunga kiatala. 7 Langa bintu’bi namu biabadiakwikala kushi mwanda kwibasashilwa. 8 Anka su muntu oso taloñamisha biâshi mwanda wa bantu baye na mwanda wa bena kifuko kiaye, bapele kukumina, na bakidi muntu bubi shimukumine. 9 Mukashi a mufwe, su kulamibwa ku mukanda, akwikala kasha mûshi mwa mpeshi makumi asamombo, badi mukashi a mulume umunenka, 10 batêlulwa mwanda wa mikitshino yi buwa ; su bakusha bana, su baubila na kwata kwa bena nyendo, su basula ngao ya bena selele, su bapelesha mashito a basha biongwa, su bashimatshila mufubo woso wi buwa.

11 Anka pela bakashi ba bafwe be bakinga, mwanda pabekale na bulubi ku mwanda wa Kalestu, abadidi kwenda malunda ; 12 be na mpombo mwanda ubabapele kukumina kwabo kwa kwibedi. 13 N’abaiya kabidi kwikala bash ’elo, abendakana ku shibo ku shibo ; na kasha bash ’elo bûpenka, anka basha twipu kabidi na basha lwaka, mu kwakula mianda yabashakwakula.

14 Biabia nankyebe ku mwanda wa bakashi ba bafwe be bakinga, eshi, bende malunda, batande bana, balame shibo, tabalekyele mulwishi kiamwino kia kubiandula ; 15 mwanda ubapeñama bangi bantu sunga binobino mu kulonda Kafilefile. 16 Su mulume oso su mukashi oso bakumina ena bakashi ba bafwe ku kifuko kiaye, ebadishe ; na kakonge takatulwanga mwanda ; biakadiakudisha bantu be bakashi ba bafwe eyendo.

17 Bakulu abalama kakonge biya bapwandjikiswe’shi, abapwandjikila na kunemekibwa na kukoka kwi bungi, n’abo namu abafumbakana mwiyi na mu bulambukishi. 18 Mwanda awamba mukanda w’Efile Mukulu’shi, Twanyanga mukanwa mwa ñombe pashina’ye mebele. Na’shi, Mwina mufubo mupwandjikile n’efuto diaye. 19 Ku mwanda wa mukulu, topushanga mwanda woso ushi basha kitêlwilo bekudi su babidi su basatu. 20 Abo abalwisha, ebasashile ku meso a bantu boso, biakwikala bangi bantu kabidi na mô.

21 Nankulanga ku mpala ’Efile Mukulu na a Kalestu Yisu na a bangele basangulwe, eshi, olame bintu’bi kushi kutala mbidi ya bantu, kushi kukita kintu kioso mwanda wa kipango. 22 Totentekanga masa obe panundu pa muntu bukidi, twabananga namu na mabi a bangi bantu ; elame obe nabene na selele. 23 Totomanga mema bisumanga kabidi, anka kita na finyo yikoto ku mwanda w’efu diobe, na ku mwanda wa masungu obe a mafuku angi. 24 Mabi a bangi bantu e ku meso, ayiya ebedi ku mpombo ; mabi a bangi bantu kabidi abebalondo. 25 Anka biabia mikitshino yi buwa kabidi yi mwasa ; na yaiya yishi mwasa tayiuku kufibwa.

 

Chapitre 6

1 Bantu boso be bapika mûshi mwa mushiyo bapwandjikishe bafumwabo’shi, abapwandjikila na kukoka kwoso, bishakubiandwilwa eshina di’Efile Mukulu na kulambukisha kwaye. 2 N’abo be na bafumu be bakumine tabebabenganga mwanda wabadi banikye ; anka bakile kwibafubila mwanda wabadi bakumine na bakuminwe babafubilwa mufubo wawa wi buwa. Lambukisha na sendela mwanda wa mianda yaiya.

3 Su muntu oso alambukisha kungi kulambukisha na takumina mayi e biya, mayi a Fumwetu Yisu Kalestu, na kulambukisha kwakwa akupwandjikila na muswelo w’Efile Mukulu, 4 baulu na nkomanga, na tauku kûka kumunenka ; anka ena busungu bwa mpaka na bwa mapiodi a mayi, afwiya kakonya kwadi, na loshi, na mabiandubiandu, pwandjikishi yibi, 5 tuleo twa bantu babasalama ku binangu, basha minweminwe ku mwanda w’eyendo, abatentekyesha’shi, muswelo w’Efile Mukulu wi musungilo wa kusunga. 6 Anka muswelo w’Efile Mukulu ukumbashe na makokyela ’eshimba wi kusunga kwi bungi. 7 Mwanda watushibafwishe kintu kioso ku senga, na tatûku kutwala kintu kioso pasha payo. 8 Anka su tubata biâshi na bilamba, anka biabia, twanafukame na bintu biabia. 9 Anka’bo be na kinangu munda kia kwikala na mampeta abapono munda mwa kitompilo na mwa muteo, na mwa ngabiabi ya bulubi na ya kukumba akuipa bantu mu lufu na mu mpombo bu mu mema. 10 Mwanda wi kifulo kia bumpeta eshina dimune dia mabi oso ; na bangi babakimbi kwibupeta babaumbakashibwa ku kukumina, na babetubula banabene na biongwa bingi.

11 Anka’be, muntu ’Efile Mukulu, suka bintu’bi ; bânga kalolo, muswelo w’Efile Mukulu, kukumina, kifulo, mufwakaka, kukoka. 12 Lwa ngoshi yi buwa ya kukumina ; bamba moyo wa nya nya uboyitanyinwe kwaudi na bobwele kubwela kwi buwa ku mpala a batêludi bangi.

13 Nankulanga ku mpala ’Efile Mukulu abombelesha bintu bioso na moyo, n’a Kalestu Yisu batêlulwile kubwela kwi buwa ku mpala a Ponteo Pilata, 14 eshi, olame mulango kushi kabashi, kushi kisashilo kimunenka kusashilwa, mpa na kimwekyelo kia Fumwetu Yisu Kalestu ; 15 kianaleshe Yawa mu bipindji biakio, e Mukome bûpenka bwaye kutumbikibwa, Fumu a bantu ababumba bantu, na Kidiamanga a bantu be bidiamanga ; 16 yawa bûpenka ena moyo ushi musalo, aikala mwitata dishadisesela muntu pepi nadio, shamona muntu oso, shauka muntu oso kumona ; kwadi kwikale kukoka na katshintshi nya nya. Amen.

17 Webalange be na mampeta ku kino kipwa’ki eshi, tabekalanga na nkomanga, na tabekalanga na mutengelo wabo dia kufunyafunya kwa mampeta, anka di’Efile Mukulu etupeya bintu bioso bungi bungi ngi kwitutula na mulô. 18 Eshi, balumbule bantu, bekale na mampeta a mikitshino yi buwa, bakalabale na kupana bintu, be n’eshimba dia kulonga malongo ; 19 be mu kwibikila kibangilo ki buwa mwanda wa kipindji akifu, biabadiakwata moyo wawa wi moyo eyendo.

20 Obe, Temoteo, lama kibombeleso kiakia kibatulwa ku masa obe ; na wepengele kubalakanya kwa mabiandubiandu, na miteo ya bukalabwino bwabwa abutemunibwa biabia ku madimi ; 21 bangi namu pa kwibubwela babapeñamisha kukumina. Ntalo yikale n’enu.

 

 

 

MUKANDA WAKABIDI WA PAULU MUTUMIBWE KWI

 

TEMOTEO

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4

 

Chapitre 1

1 Paulu, mutumibwe a Kalestu Yisu ku kifulo ki’Efile Mukulu, bu bipwandjikile na kilai kibalailwe kia moyo wi mu Kalestu Yisu, 2 kwi Temoteo, mwanande mukuminwe ; ntalo, lusa, talala, kwi Efile Mukulu Yaya na kwi Kalestu Yisu Fumwetu.

3 Nantumbula Efile Mukulu anamfubila mpa na bashami na kiukilo kia munda ki selele, mutandji na kinangu kiobe mufukuta mu mipwiso yande na ku bufuku na ku kanya ; 4 mu kudila kwi bungi kukumona, biantentekyesha mpolo yobe binangu, biandjakûshibwa na mulô. 5 Natentekyesha kukumina kw’eyendo binangu kwi munda mwobe ; kubayikyele kwibedi mu nyinobe-kulu Loisi na mu nyinobe Eunisi ; na nankuminishibwa’shi, kwi munda mwobe kabidi. 6 Ku mutwe’u ami nakutentekyesha binangu’shi, oshishakanye kalo k’elongo di’Efile Mukulu di munda mwobe ku kutenteka kwa masa ande. 7 Mwanda ushiwitupe Efile Mukulu eshimba dia mô, anka dia ngofu, na dia kifulo, na dia budimu. 8 Biabia tofwilanga kitêlwilo kia Fumwetu bufu, su n’ami musungi aye ; anka ikala na mufwakaka wa kukumba kwa mukandu wi buwa ku ngofu y’Efile Mukulu, 9 betupashise na betwitanyina na kwitanyina kwa selele, kasha mwanda wa mikitshino yetu, anka mwanda wa kinangu kiaye nabene na ntalo yaye yibetupelwe munda mwa Kalestu Yisu ebedi dia bipwa bia bipindji bia senga, 10 anka yibaleshibwa binobino ku kimwekyelo kia Mupashani etu Kalestu Yisu, balengwile lufu na bafwisha moyo kwitata na mwikyelo ushi musalo ku mukandu wi buwa, 11 unantulwa’mi mukyendji, na mutumibwe, na mulambukishi a maumbo.

12 Ku mutwe wawa kabidi ngi kwankumbu bintu’bi ; anka ntshina bufu, mwanda wanguku yawa anankumina na nakuminishibwa’shi, aye auku kulama kibombeleso kinamubikishe mpa n’efuku’dia. 13 Bamba kipidi kia mayi e buwa abopusha’be kwandji, mu kukumina na mu kifulo bi mu Kalestu Yisu. 14 Kibombeleso kiakia ki buwa kibatulwa ku masa obe, wekilame kwi Muwawi-selele ekala munda mwetu.

15 Ouku mwanda’u, eshi, bungi bwabo be mu Asia babeyalula ngi kukatuka kwandji, na Fingelo na Emongene be n’abo. 16 Fumu amone shibo ya Onesifolo na lusa, mwanda ubanishise’mi mafuku angi, na badi tamufwile lukano lwande bufu ; 17 anka pabadi ku Loma bakimbanga n’eshimba, na bansañane. 18 (Fumu amusañashe lusa kwi Fumu kwifuku’dia) ; na bintu biabia bingi bibafubile’ye nabio ku Efeso, obe webiuku biya biya.

 

Chapitre 2

1 Biabia nishibwa’be mwanande, mu ntalo yi munda mwa Kalestu Yisu, 2 Na bintu biabia bibopusha’be ku mpala a basha kitêlwilo bangi, webabombeleshebio be basha makokyela, banapwandjikile na kulambukisha bangi bantu kabidi. 3 Kumba pobe n’ami bu esalai di buwa dia Kalestu Yisu. 4 Takwi muntu umunenka su ena mufubo wa busalai, asangakana na mianda ya moyo pashi, biadiakumusepelesha bamwata esalai. 5 Su namu muntu ashindana mifuko tafwadikibwa kilongo kushi bashindji na kalolo. 6 Mwina mufubo bafubu akwikala muntu a kwibedi a kudya kipèse kia misekye.

7 Nangushena mwanda w’eyi diangakula, mwanda wanakupe Fumu kiukilo mu bintu bioso. 8 Tentekyesha Yisu Kalestu binangu, mubuswe kwi bafwe, mwina bana ba Dafidi, bu bi mukandu wande wi buwa, 9 wankumbila busungu sunga ku nkano bu sha mwanda ubi ; anka eyi di’Efile Mukulu tadishitshikibwa lukano. 10 Ku mutwe’u ngi kwampusha bintu bioso na mufwakaka mwanda wa bantu basangulwe, biabadiakwata kupashibwa kwa moyo kwi munda mwa Kalestu Yisu na kilengo kia nya nya. 11 Eyi di eyi di pô ; mwanda su tubafu n’aye, twanekale na moyo kabidi n’aye ; 12 su twakumba na mufwakaka twanekale kabidi na bufumu n’aye ; su’twe twatuna, aye kabidi anetutune ; 13 su’twe tatwina makokyela, aye ashala na makokyela ; mwanda washaukye’ye kwituna nabene.

14 Webatentekyeshe mianda yaiya binangu, webatêlulwile na ngofu ku mpala a Fumu, eshi, tabelwiyene ku mwanda wa mayi, ushina kusunga kwoso, anka wi ku kuponeswa kwa bantu abapusha. 15 Kimba na kishima kwitambika obe nabene na kikanyino kia kukanyibwa kwi Efile Mukulu, mufubi shina mwanda wa kufwa bufu, atshiba eyi di’eyendo susa. 16 Anka dimuka ku mwanda wa kubalakanya kwa mabiandubiandu ; mwanda wanende bantu mapala kwiulu mu mianda yishi mô w’Efile Mukulu 17 n’eyi diabo dianatote bu elonda di’shobo. Be n’abo ngi Umenayo na Fileto. 18 Ku mwanda w’eyendo, abo babapeñama ; abamba’shi, kwiboa kwa bafwe kubakidi binobino ; n’abaponesha kukumina kwa bangi bantu. 19 Anka kibangilo ki’Efile Mukulu akishala pô, ki na kitundwilo’ki’shi, Fumu auku bantu be baye, na’shi, Muntu oso atemuna eshina dia Fumu akatukye ku mwanda ushi kalolo. 20 Na mu shibo yikata mwi bipulu, kasha bia nolo bûpenka, su bia kilonda kia makuta ; anka bia mitshi kabidi na bi’ema ; bingi bia mô, na bingi bia bisumanga. 21 Su muntu namu esula nabene lôsô ku mutwe wa binibi, anekale kipulu kia mô, kiamunwe, kipwandjikile na mufubo wa Fumu a kipulu, kiloñamiswe mwanda wa mufubo woso wi buwa.

22 Anka suka ngabiabi yibi ya basongwalume, na bânga kalolo, kukumina, kifulo, talala, na bantu baba ababila Fumu mwishimba di selele. 23 Anka pela mipwiso ya bulubi ishina bukalabwino, mwanda wouku’ shi, ayitandjisha mpaka. 24 Na mufubi a Fumu takulwa, anka akwikala kubofula kwi bantu boso ; ena kilambukisho kia kulambukisha, mututwabikoni ; 25 alombasha bantu na kukoka abalwiya ; tala pangi Efile Mukulu ebalesha kwialusha kwa binangu mwanda wa kiukilo ki’eyendo ; 26 na biabadiakubuka mu muteo wa diabolo babasañanibwa na moyo kwadi, biabadiakufubila kifulo kiaye ki’Efile Mukulu.

 

Chapitre 3

1 Anka uka mwanda’u’shi, ku mafuku a kumongo kwanekale bipindji bi bukopo. 2 Mwanda wanekale bantu bakyebi ba banabene, bakyebi ba mono, basha kwisadika, basha kusangala, basha mabiandubiandu, bashabakokyela bashabo na banyinabo, bashabeshinga biloba, bashina selele, 3 abakutwa kifulo kia pashi, abadipakana na sungu, bapendani ba bantu, bashina mulango, basha bukyelo, bashina kifulo kia mianda yi buwa, 4 bapanani ba kupana bantu, basha kitunya, basha nkomanga, bakyebi ba mulô, kasha bakyebi b’Efile Mukulu ; 5 be na kwifwana kwa muswelo w’Efile Mukulu, anka abapela ngofu yao ; weyalula’be kabidi kwi bantu baba.

6 Mwanda wa benibaba, bangi bakwabo abatwela mu mashibo a bantu n’abakwata bakashi ba bisumanga bu misungi babafimi na mabi, babakakibwa na ingi ngabiabi yibi, 7 be mu kwiya mafuku oso, na tabauku nya kufika ku kiukilo ki’eyendo. 8 Na bu bibalwile Yane na Yambele na Mosese ngi abilwiya bantu baba kabidi n’eyendo, be basha misalo ku kinangu, na ku mwanda wa kukumina be basalame bûpenka. 9 Anka tabanesesele kwibedi nya, mwanda wanamwekwe bulubi bwabo kwi bantu boso, bu bibafikile kumwekwa bwabo bwa Yane na Yambele.

10 Anka’be boswaswa kulambukisha kwande, na muswelo wande, na kinangu kiande, na kukumina kwande, na bututwabikoni bwande, na kifulo kiande, na mufwakaka wande, 11 na kukolomonibwa kwande, na mikumbo yande, na mianda yibampone ku Anteoko, ku Ikonyumu, ku Lustula ; na makolomona anankolomwenwe ; na Fumu bamposwele mu bungi bwabio.

12 Eyo, na bungi bwabo abakyebe kwikala na muswelo w’Efile Mukulu mu Kalestu Yisu banakolomonibwe.

13 Anka bantu babi na basha masende ba malupa banakalabale na bubi, mu kudimba bantu na mu kudimbibwa. 14 Anka shala’be mu bintu biboiyi, na bibokuminiswa, mwanda ouku bantu baba baboyi’be kwabadi ; 15 na mwanda ubouku mikanda yi selele mpa na kipindji kiobodi kana kakinga, ayiuku kukutula na bukalabwino mwanda wa kupashibwa, ku kukumina kwi mu Kalestu Yisu.

16 Mukanda woso w’Efile Mukulu ubapwidibwa kwi Efile Mukulu, na upwandjikile na kulambukisha, na kutongola, na kulombasha, na kûbidisha kwakwa kwi mu kalolo ; 17 biakwikala muntu ’Efile Mukulu mukumbane lôsô, muloñamiswe lôsô mwanda wa mufubo woso wi buwa.

 

Chapitre 4

1 Natêla ku mpala ’Efile Mukulu na Kalestu Yisu tàdi esambila bantu abatala na bafwe, na ku mwanda wa kimwekyelo kiaye na wa bufumu bwaye, 2 eshi, Lungula eyi ; ikala na kishima ku kiamwino ki buwa na ku kiamwino kishi buwa ; tongola, sashila, sendela, na bututwabikoni bwoso na kulambukisha kwoso.

3 Mwanda wanafikye kipindji kiabashabakyeba kûbila na kulambukisha kwi buwa ; anka mwanda wabekala na matwi a mpusu ngi wanabekongele balambukishi abalondo ngabiabi yabo banabene ; 4 na banalule matwi abo kwiyendo na baneyalule kwenda ku miele ya ñonono yi bisumanga, 5 Anka’be ikala mwina mulango mu bintu bioso, kumba, kita mufubo wa mulungudi a mukandu wi buwa, kumbasha bufubi bwobe. 6 Mwanda utàmpangulwa bu malofu binobino, na kipindji kia kulekyelwa kwande tàkidi pepi. 7 Ne mulwe ngoshi yaiya yi buwa, ne mupudishe lubilo kunisha, ne mulame kukumina ; 8 mpa na binobino pabambikilwa kilongo kia kalolo kianampe Fumu, mwisambidi a kalolo kwifuku’dia ; na kasha’mi bûpenka, anka bungi bwabo kabidi abakyeba kimwekyelo kiaye.

9 Kimba na tshitshiba kufika kwandji bukidi ; 10 mwanda ubanshidi Demasa, bakyebe kipwa’ki kino, na bayile ku Tesalonika. Kyelesense bende ku Ngalatea, Tshito ku Dalamatea, 11 Luka bûpenka e n’ami. Ata Maku,omufikishe n’obe ; mwanda wamfubisha’ye biya ku mufubo wa Fumu. 12 Anka ne mutume Tshikiko ku Efeso.

13 Mutwelo wa mashika unandekyele ku Toloasa kwa Kapo, weutwale opofu, na mikanda ; tala yaiya mikanda yifunde pa misokya.

14 Alesanda, sendwe a nolo, bandesese bubi bungi ; Fumu anamutwaile bu bi mikitshino yaye ; 15 obe dimuka kabidi ku mwanda waye, mwanda ubalwile’ye na mayi etu kungi kungi.

16 Ku kulamwina kwande kwa kwibedi, takubadi muntu n’ami ; anka bungi bwa bantu babanshile ; mwanda’u taulamikibwanga kwabadi. 17 Anka Fumu baimene n’ami na bampele ngofu, biakubwelebwa musase kwandji lôsô na biakupusha bungi bwa maumbo ; na namposwelwe mwiulu dia tambwe. 18 Fumu anamposole ku mufubo woso ubi, n’anampashe mpa na bufumu bwaye bw’eulu ; kwadi kwikala kilengo ku bipwa bia bipwa. Amen.

19 Oyimuna Pidisikila n’Akwila na shibo ya Onesifolo. 20 Elasto bashele ku Kolente ; anka ne mulekye Tolofimo ku Mileto, ena busungu. 21 Kimba na tshitshiba kufika kwibedi kwa mieshi ya mashika. Eubulu akwimuna, na Pulense na Dino na Kolodia na bungi bwa banikye.

22 Fumu ekale n’eshimba diobe. Ntalo yikale n’enu.

 

 

 

MUKANDA WA PAULU KWI

 

TSHITO

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3

 

Chapitre 1

1 Paulu, mufubi ’Efile Mukulu, na mutumibwe a Yisu Kalestu, bu bipwandjikile na kukumina kwa basangulwe b’Efile Mukulu, na kiukilo ki’eyendo kipwandjikile na muswelo w’Efile Mukulu 2 mu mutengelo wa moyo wa nya nya. Efile Mukulu shauku kudimba beulaile kilai, ebedi dia bipwa bia bipindji bia senga ; 3 anka ku bipindji biaye nabene kubalesese’ye eyi diaye ku musase, ubatulwe ku masa ande, bu bibadi mulango w’Efile Mukulu Mupashani etu. 4 Kwi Tshito, mwanande ’eyendo ku kukumina kwetu kwa bakumine boso, ntalo na talala kwi Efile Mukulu Yaya na kwi Kalestu Yisu Mupashani etu.

5 Ku mutwe’u ngi kunakulekyele mu Kulete, biodiakuloñamisha bintu bibakutwa, na biodiakusangula bakulu mu lupata lwoso, bu binakulangile mulango ; 6 su muntu oso tena mwanda ubi, su sha mukashi umune, su ena bana babakumina bashibasongelwe mwanda w’eunga su wa kibengo. 7 Mwanda wakwikala mulami a kakonge kushi mwanda ubi, bu miandako ’Efile Mukulu, kasha sh’epalamo, kasha muntu afiki na kusumina bukidi, kasha sha maunga a malofu, kasha mukupishani a bantu, kasha sha malaka a mono ; 8 anka muntu aubila na kwata kwa bena nyendo, mukyebi a mwanda wi buwa, sha budimu, sha kalolo, sha selele, sha mulango ; 9 abamba eyi dia makokyela dipwandjikile na kulambukisha kwa Kalestu, biadiakûka na kusendela ku kulambukisha kwi buwa, na kutongola bapioloshi ba mapiodi.

10 Mwanda wikudi bantu bangi, basha kibengo, babalakanyi na basha ndimbo, na bantu namu be basale, 11 biakushikibwa maulu abo ; bantu abaponesha bifuko bishima, abalambukisha mianda yashakulambukishibwa, ku mutwe wa mono ya mako. 12 Muntu abo banabene, mudimuni abo banabene, bambile’shi, Bena Kulete be basha madimi mafuku oso, nyama yibi ya bukyelo, mafu ’elo.

13 Kitêlwilo’ki ki’eyendo. Ku mutwe’u webasashile na ngofu biabadiakwikala biya mu kukumina, 14 biabashakutea matwi abo ku miele ya ñonono ya bena Yuda, su ku milango ya bantu abafutala eyendo mongo. 15 Kwi bena selele, bintu bioso bi selele ; anka kwi bantu be na mako na bashina kukumina, takwi kintu kimune ki selele ; anka kinangu kiabo na kiukilo kiabo bi na mako.

16 Ababwela’shi, abauku Efile Mukulu ; anka ku mikitshino yabo kwabamupele, be basha butete, na basha kibengo, na ku mwanda wa mufubo woso wi buwa be basalame bûpenka bwabo.

 

Chapitre 2

1 Anka akula’be mianda yipwandjikile na kulambukisha kwi buwa ; 2 eshi, balume be banunu bekale basha mulango, basha kupopela, basha budimu ; be biya ku mwanda wa kukumina, wa kifulo, wa mufwakaka. 3 Bakashi be banunu bekale anka biabia na muswelo upwandjikile na selele, kasha basha mabiandubiandu, kasha basha nkolwa ya malofu, balambukishi ba mwanda wi buwa ; 4 biabadiakûbidisha bakashi bashi banunu bakyebe balunda babo, na bakyebe bana babo ; 5 bekale basha budimu, na muswelo utoka, be na kishima kia mufubo wa shibo, be buwa, abakokyela balunda babo na kukoka, bishakubiandwilwa eyi di’Efile Mukulu. 6 Basongwalume kabidi, webasendele bekale basha budimu. 7 Ku bintu bioso welese’be nabene kipwandjikilo kia mikitshino yi buwa ; ku kulambukisha kwobe, kasha musalo, anka kupopela, 8 mwakwilo wi buwa, ushauku kumweshibwa ; biadiakufwa bufu e ku ungi mwanda, mwanda washi’ye na kintu kioso kibi kwamba ku mwanda wetu.

9 Bafubi beyishe banabene kwi bafumwabo, bekale na kwanana mu bintu bioso ; kasha basha mapiodi ; 10 kasha bampotshi ; anka be mu kulesha makokyela oso e buwa biabadiakulenga kulambukisha kw’Efile Mukulu Mupashani etu mu bintu bioso.

11 Mwanda ubamwekwa ntalo y’Efile Mukulu ; yi mu kutwala kupashibwa kwa moyo kwi bantu boso ; 12 yi mu kwitulambukisha tupele mwanda woso ushina muswelo w’Efile Mukulu, na ngabiabi ya senga, na twikale na budimu, na kalolo, na muswelo w’Efile Mukulu mu kipwa’ki kino ; 13 mu kutengela mutengelo’u wa mulô, na kimwekyelo kia kilengo ki’Efile Mukulu etu mukata na Mupashani Yisu Kalestu ; 14 belubwile ku mitwe yetu biadiakwitukûla ku kulwisha kwoso, na biadiakwitûla bantu na selele bekale bantu baye nabene be na kishima kia kushimatshila mikitshino yi buwa.

15 Akula mianda yaiya, na sendela, na sashila, na bukome bwoso. Muntu oso takubenganga.

 

Chapitre 3

1 Webatentekyeshe binangu beyishe banabene kwi milopwe na kwi makome, bekale bakokye, bekale na mêndo mwanda wa mufubo woso wi buwa. 2 Tabakulanga mwanda ubi wa muntu oso, tabekalanga beleshani ba mpaka, bekale kubofula, mu kulesha kukoka kwoso kwi bantu boso.

3 Mwanda watubadi balubi atwe kabidi kala, basha kibengo, tubadimbilwe, tubadi mu kufubila yingi ngabiabi na yingi milô, tubaikyele na kifita na kakonya, basha butete, tubadi mu kwipushena nkyetakyeta. 4 Anka pabamwekyele bumuntu bw’Efile Mukulu Mupashani etu, na kifulo kiaye ku mwanda wa bantu, 5 ngi pabetupashishe’ye, kasha ku mikitshino ya kalolo yibatwikitshinanga, anka ku lusa lwaye ; ku kitumpilo kia kibangilo kipya na ku kwalushibwa kupya kwa Muwa-wi-selele, 6 abetupangudile’ye bungi bungi kwi Yisu Kalestu Mupashani etu. 7 Biabia’twe bibatubingishibwa ku ntalo yaye, twakutulwa bapiani bu bi mutengelo wa moyo wa nya nya. 8 Eyi di eyi di pô, na ku mwanda wa bintu’bi nankyebe onwakule n’eshimba, biakwikala bantu babakumina Efile Mukulu na kishima kia kûbila na mikitshino yi buwa. Mianda yaiya yi buwa, yipwandjikile na kulumbula bantu. 9 Anka dimuka ku mwanda wa mipwiso ya bisumanga, na wa mikanda ya kuswaswa mashina a bakulu, na mpaka, na ngoshi ku mwanda wa mwiya ; mwanda ushi mianda yaiya mianda kusunga nayo, yi kîpuko bisumanga. 10 Muntu su e musalame, panekale nubamudimune dia kwibedi na diakabidi, numupele ; 11 mwanda wanûku’shi, winiyawa baponeswa, n’alwisha, mwanda ubamweshibwa’ye kwadi nabene.

12 Panatumu Atema kodi, su Tshikiko, kimba’be na tshitshiba kufika kwandji ku Nikopole, mwanda wampangisha kukisha mieshi kwakwa ya mashika.

13 Shindjikila Sena, mubwedi a mwiya, na Apolo, ku lwendo lwabo na tshitshiba, biabashakukyemba kintu kioso. 14 Bakwetu kabidi baiye kûbila na mikitshino yi buwa biabadiakwikala na bintu bibadiakwikala nabio ; na biabashakushala bunkunga.

15 Bungi bwabo be n’ami abakwimuna. Imuna bantu abetukyeba mu kukumina. Ntalo yikale n’enu bungi bwenu.

 

 

 

MUKANDA WA PAULU KWI

 

FILEMONO

 

 

1 Paulu, musungi a Kalestu Yisu, na Temoteo mwanikye, kwi Filemono mwifubisheni n’etu mukuminwe, 2 na kwi Afia, mwanikye-mukashi, na kwi Akipo esalai n’etu dia Fumu, na kwi kakonge ke mu shibo yobe ; 3 ntalo yikale n’enu na talala kwi Efile Mukulu Shetu na kwi Fumu Yisu Kalestu.

4 Natumbula Efile Mukulu ande mafuku oso, nakutemuna mu nteko yande, 5 mu kupusha wa kifulo kiobe na wa kukumina kodi nako ku mwanda wa Fumu Yisu, na ku mwanda wa bena selele boso ; 6 biakwikala kwikumbashena kwa kukumina kwobe bwashi, biakudiakwikala na kiukilo kia kintu kioso ki buwa ki munda mwetu ku mwanda wa Kalestu. 7 Mwanda unandji na mulô ungi na kisendelo kingi mu kifulo kiobe, mwanda ubanishibwa mashimba a bena selele kodi, mwinami.

8 Biabia sunga ne n’eshimba dioso mu Kalestu dia kukulanga mwanda wawa upwandjikile, 9 anka ku mutwe wa kifulo ngi kwantungu kukusendela ; ami, Paulu, ne mununu, na binobino musungi kabidi a Kalestu Yisu. 10 Nakusendela ku mutwe wa mwanande andji mutande ku nkano yande, Onesimo, 11 shibadi kala na busungilo bwoso ku mpala obe kusunguka nabo, anka binobino e mwina busungilo ku mwanda wobe na ku mwanda wande ; 12 anangalusha kodi, kwi bu kutuma eshimba diande ami nabene ; 13 andjakukyeba kubamba kuno n’ami, biadiakunfubila ku mutwe wobe ku nkano ya mukandu wi buwa. 14 Anka kushi kinangu kiobe, ami tshi mukyebe kukita kintu kioso ; biakwikala bumuntu bwobe kasha bu bwa kibambo, anka bw’eshimba.

15 Pangi aye balamunwe kodi kapindji kapela, biodiakumwata nya nya, 16 kasha kabidi bu mpika anka bu kukila mpika, bu mwanikye mukuminwe ; kwandji’mi eyendo, anka kodi’be kabidi, na mu musamba na mu Fumu.

17 Su namu ombadika ne mwabishani n’obe, omwate bu’mi nabene. 18 Anka su aye bakukitshina mwanda woso ubi, su e n’obe kishiyo kioso, otule mwanda wawa ku mwanda wande. 19 Ami Paulu ne mufunde n’easa diande ami nabene, eshi, ami nanakufute. Tankwamba mwodi’be n’ami kishiyo ku mwanda wobe nabene kabidi. 20 Eyo, mwinami, ami nakusunga ku mwanda wobe mu Fumu ; nisha eshimba diande mu Kalestu. 21 Mwanda utàndji na kukumina kwa kukoka kwobe ngi biankufundjila, mwanda wanguku’shi, obe onokite sunga kukila eyi diañamba.

22 Anka ndoñamishe kabidi kibalo ; mwanda wantengela’shi, ku mutwe wa nteko yenu, nanenulubwilwe.

23 Epafalasa, e n’ami musungi mu Kalestu Yisu, akwimuna ; 24 na Maku, na Alestako, na Demasa, na Luka, be befubisheni n’ami.

25 Ntalo ya Fumwetu Yisu Kalestu yikale na kikudi kiobe.

 

 

 

MUKANDA KWI

 

BENA EBELEO

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

Chapitre 1

1 Efile Mukulu, bambile bakulu kala mu badimuni ku bipindji bingi, na ku miakwilo yingi, 2 betwamba’twe kusongo kw’eni mafuku â mu Mwana, abatulu’ye piani a bintu bioso ; abapangile’ye bipwa bioso kwadi. 3 Yawa e ebâkani dia kilengo kiaye, n’efwanika dia mwikyelo waye, n’abamba bintu bioso kwiyi dia ngofu yaye. Pabadi’ye bapudishe kisûlwilo ku mwanda wa mabi paye, bashalele ku mboko yibalume ya Bukata kwiulu tenta ; 4 n’anka biabia bafikile mu kukila bangele kwiulu ku lutshi lwalwa lubapiana’ye eshina dibakidi diabo bukata.

5 Mwanda ubambile’ye nani a bangele kwifuku dioso’shi, Obe ngi Mwanande ; kwifuku’di ngi kunakutanda ? Na kabidi’shi, Ami nanekale ku mwanda waye Yaya, n’aye anekale ku mwanda wande Mwana ? 6 Na kabidi, pakufwisha Mwana a mbedi mu senga, aye amba’shi, Bangele boso b’Efile Mukulu bamwishingile’ye. 7 Na ku mwanda wa bangele kwamba’ye’shi, Yawa atula bangele baye mpunga, na bafubi baye mwididi wa kalo ; 8 anka ku mwanda wa Mwana’shi, Lupunasulu lwobe Efile Mukulu lwi lwa nya nya, na mukombo wa kalolo wi mukombo wa bufumu bwobe. 9 Bokyebe kalolo na bopele kulwisha ; biabia Efile Mukulu, Efile Mukulu obe, bakufikinya na mwimu wa mulô kwiulu kwa bantu abekumbashena n’obe. 10 Na’shi, Obe kwibediebedi Fumu bonishishe kibangilo kia senga, na maulu kwiulu e mikitshino ya masa obe ; 11 biabia bianafwe, anka’be oshala ; na biabia bioso bianekale binunu bu bilamba, 12 na bu mutwelo ngi bionebifunge’be, na bianaludibwe ; anka’be mwifwane, na mpeshi yobe tayanafudile. 13 Anka kwini a bangele kubamba’ye ku kipindji kioso’shi, Shala ku mboko yande yibalume biantulu bantu kasawilo ka ngao yobe abalwiya n’obe ? 14 Ta be bikudi bi buwa bungi bwabo, abifuba mufubo w’Efile Mukulu, bibatumibwa ngi kufubila bantu batàbadi abapiana kupashibwa kwa moyo ?

 

Chapitre 2

1 Ku mutwe’u ngi kwatudiakukila kulamika mashimba etu ku bintu bibapushibwa, tala pangi twaselumuka. 2 Mwanda su eyi dibakwilwe kwi bangele dibadi pô, na su kulwisha kwoso na kibengo kioso bibaobwelwe na kalolo, 3 atwe namu twanapandukye namini su tatubanda kulama kipandjilo kia moyo ki bwini bukata ? kibakwilwe kwibedi kwi Fumu, na kibanishiswe ku mwanda wetu kwi bantu babapushise ; 4 n’Efile Mukulu badi etêlushena n’abo, na ku bitundwilo na ku bipaso na ku mikitshino ya ngofu ya sanga sobele, na ku malongo a Muwa-wi-selele ababilwe bu bibadi kifulo kiaye.

5 Mwanda washimutule’ye senga’yi mûshi mwa bangele yitàidi aifu, yatwilungushena ku mwanda wayo. 6 Anka muntu batêlula mu yingi mbalo’shi, Muntu e kini, biodiakumutentekyesha’be binangu ? Su Mwana a Muntu biodiakumufwila’be ? 7 Bomwishise mûshi mwa bangele kakoto ; bomufwadikile kilongo kia kilengo na kia kinemu ; bomutule kwiulu kwa mikitshino ya masa obe ; 8 botule bintu bioso mûshi mwa ngao yaye. Mwanda ubatule’ye bintu bioso mûshi mwaye, badi tamulekye kintu kioso kishikitulwe mûshi mwaye. Anka binobino tatwabandjile kumona bintu bioso bibatulwa mûshi mwaye. 9 Anka atumono yawa baishiswe mûshi mwa bangele kakoto, Yisu, mufwadikwe kilongo kia kilengo na kia kinemu, mwanda wa kukumba kwaye kwa lufu, biadiakusòla lufu ku mutwe wa muntu oso mwanda wa ntalo y’Efile Mukulu. 10 Mwanda ubapwandjikile na yawa, ekala bintu bioso ku mwanda waye, n’ekala bintu bioso kwadi, pa kufwisha bana bangi ku kilengo ngi kukumbasha mwembo a kupashibwa kwabo ku masungu abakumbile’ye. 11 Mwanda wi yawa amuna n’abo babâmunwa bungi bwabo mushindo umune ; ngi biashafu bufu kwibaitanyina’shi, banikye ; 12 eshi, Nanaleshe eshina diobe kwi banikye bande ; pankatshi pa kakonge ngi panakwimbile. 13 Na kabidi’shi, Ami nanekale muntu amukumina. Na kabidi’shi, Talanga, ami na bana babampa Efile Mukulu.

14 Biabia mwanda ubabana bana na mase na musamba, aye kabidi nabene bakumbene na mwikyelo wawa, biadiakulengula yawa ku lufu badi na katshintshi ka lufu, bu kwamba’shi, diabolo ; 15 na biadiakuposola bungi bwa bantu babaishibwa ku bupika kipindji kia moyo wabo ushima, mwanda wa mô wa lufu.

16 Mwanda washimukwate’ye namu bangele, anka bakwata bana ba Abalami. 17 Biabia kubapwandjikila, aye kutulwa mu bintu bioso na banikye baye kiamune, biadiakwikala tshite mukata a lusa n’a makokyela mu bintu bi ku mwanda w’Efile Mukulu, biadiakufuta mwanda wa mabi a bantu. 18 Mwanda ubakumbile’ye busungu pa kutompibwa ngi wauku’ye kwibakwatshisa bakwete kutompibwa.

 

Chapitre 3

1 Biabia, banikye ba selele, babata bipèse ku kwitanyinwa kw’eulu, nulamikye binangu bienu kwi Mutumibwe na Tshite mukata a kukumina kwetu kwatubwela, Yisu ; 2 badi sha makokyela ku mpala a yawa bamuloñamisha, bu bibadi kabidi Mosese mu bungi bwa shibo yaye. 3 Mwanda ubapwandjikiswa’ye’shi, mupwandjikile na kilengo kikile kiakia kia Mosese bu bibakidi yawa kutumba bapangile shibo, kasha shibo yinabene. 4 Mwanda ubapangibwa shibo yoso kwi muntu, anka yawa bapangile bintu bioso e Efile Mukulu. 5 Mosese eyendo badi sha makokyela mu bungi bwa shibo yaye, bu mufubi, mwanda wa kitêlwilo kia bintu biabia biakulungulwa kunyima ; 6 anka Kalestu bu Mwana, kwiulu kwa shibo yaye ; yatudi’twe shibo yaye, ekale atubamba eshimba dietu nko mpa na kusongo, na kusadika kwa mutengelo wetu.

7 Biabia bu abiamba Muwa-wi-selele’shi, Lelo su nwapusha eyi diaye, 8 tanukoposhanga mashimba enu bu ku kipindji kibabansengeshe, bu mu nguba a kitompilo mu mapia a kabalala, 9 mubantompile bashenu pa kumpwandjikisha na babamwene mikitshino yande mpeshi makumi ana. 10 Ngi binatatshile kwi bungi kwishimba mwanda wa bipwa’bia ; na nambile’shi, Babaumbakana mafuku oso mu mashimba abo ; anka bantu baba tabashingula miswelo yande ; 11 binatshipile ku sungu yande, eshi, Tabanatwele mu kîkisho kiande nya. 12 Nutale banikye, su pangi munda mwa muntu enu oso mwakwikala eshimba dibi dishina kukumina, dia kukatuka kwi Efile Mukulu a moyo ; 13 anka nwisendeleshene kwifuku n’efuku, apekala pabaitanyinwa’shi, Lelo ; bishakukoposhibwa muntu enu oso ku madimi a bubi. 14 Mwanda watukyekufika bekumbasheni na Kalestu, ekale atubamba kibangilo kia kukumina kwetu po mpa na kusongo ; 15 mwanda awambibwa’shi, Lelo, su nwapusha eyi diaye, tanukoposhanga mashimba enu, bu ku kipindji kibabansengeshe. 16 Bani namu, pababapushise babasengeshe ? Ta bungi bwabo babatukile mu Etshipito mûshi mwa Mosese ? 17 Na bapushise bani sungu mpeshi makumi ana ? Ta bantu babalwishise, babapone mbidi yabo mu mapia a kabalala ? 18 Na ku mwanda wa bani kubatshipile’ye’shi, tabatwelanga mu kîkisho kiaye, bashi bantu babadi basha kibengo ? 19 Atumono namu’shi, babadi tabauku kutwela mwanda ubabakutshile kukumina.

 

Chapitre 4

1 Biabia tutshine mô,mwanda ukikudi kilai kibalailwe kia kutwela mu kîkisho kiaye, tala pangi muntu oso enu ekala bu kufudila. 2 Mwanda watubalungulwa mukandu wi buwa bu abo kabidi ; anka eyi dia mukandu dibadi tadibasungisha, mwanda wadishidisobibwe na kukumina mu bantu baba babapushise. 3 Mwanda watutwele mu kîkisho kiakia babakumina ; bu bibambile’ye’shi, Binatshipile ku sungu yande, eshi, tabanatwele mu kîkisho kiande nya ; sunga mikitshino yibapudiswe mpa na kibangilo kia senga. 4 Mwanda ubamba’ye mu yingi mbalo wa kwifuku dia musambobidi biobio’shi, Efile Mukulu baikishe kwifuku dia musambobidi ku mikitshino yaye yoso ; 5 na ku mbalo yaiya kabidi’shi, Tabanatwele mu kîkisho kiande nya. 6 Biabia abikala mwanda biobio’shi, bangi bakutwela mwamwa, n’abo babalungwilwe mukandu wi buwa kala babafudile kutwela mwanda wa kibengo, 7 ngi bibaloñamishe’ye dingi efuku kabidi’shi, Lelo ; pa kwamba mu Dafidi kunyima kwa kipindji kingi’shi, Lelo su nwapusha eyi diaye, tanukoposhanga mashimba enu. 8 Mwanda washakwamba’ye wa dingi efuku kumongo, su Yoshua bebatweshe mu kîkisho. 9 Biabia kîkisho kia Sabado kibashala mwanda wa bantu b’Efile Mukulu. 10 Mwanda yawa batwele mu kîkisho kiaye baikisha mwanda wa mikitshino yaye, bu bibaikishe Efile Mukulu ku mwanda wa mikitshino yaye.

11 Biabia tukimbe na tshitshiba kutwela mu kîkisho kiakia bishakupono muntu oso ku kwifwana kwakwa kwa kibengo. 12 Mwanda wiyi di’Efile Mukulu na moyo na mashi, dikile lupète lwoso lwa mâshikubidi, aditubula sunga kulamuna n’eshimba na kikudi, na biningwa na momo wa mifufwa ; adiuku kutshiba miakwilo ya munda na binangu bi’eshimba. 13 Na kipango takikudi kishikikale mwasa ku meso aye ; anka bintu bioso bi miswa na bibaleshibwa mwasa ku meso a yawa atudi n’aye mwanda.

14 Biabia mwanda utàtudi na Tshite mukata mukata bakidi maulu oso kwiulu, Yisu Mwana ’Efile Mukulu, tubambe kubwela kwetu nkô. 15 Mwanda watushibekale na tshite mukata shauku kupushisa mapungi etu lusa, anka batompibwa mu bintu bioso bu’twe, kushi bubi. 16 Biabia twisesele n’eshimba ku lupunasulu lwa ntalo, biatudiakwata lusa, na biatudiakusañana ntalo ya kwitukwatshisa ku kipindji kiya.

 

Chapitre 5

1 Mwanda tshite oso mukata bafiulwa kwi bantu, baloñamishibwa ku mitwe ya bantu mu bintu bi mwanda w’Efile Mukulu biadiakutambika malongo na bipailo mwanda wa mabi ; 2 auku kûbila bikobiko na bantu bashabauku na bantu abaumbakana, mwanda ubafunyibwa aye nabene n’epungi ; 3 na ku mutwe’u kwadi na kibambo kia kwitambikila malongo mwanda wa mabi bu ku mitwe ya bantu. 4 Na takwi muntu eyatshile mufubo wawa wa mô, anka yawa baitanyinwa kwi Efile Mukulu, bu bibadi Alono kabidi. 5 Anka biabia Kalestu kabidi badi tekamisha nabene ngi kutulwa bu tshite mukata anka yawa bamwambile’shi, Obe ngi Mwanande ; kwifuku dino ngi kunankutanda’be ; 6 bu biamba’ye kabidi mu yingi mbalo’shi, Obe e tshite a nya nya a mushindo wa Melekisedekye. 7 Aye, ku mafuku a musamba waye batambikile nteko na mitekyelo na kudila kwa ngofu na mpolo kwi yawa baukile kumupandusha mu lufu, na bapushiswe ku mwanda wa kukoka kwaye mwanda w’Efile Mukulu. 8 Yawa sunga badi Mwana, anka baiyile kukoka ku bintu bibakumbile’ye ; 9 na pabadi bakumbashibwa bafikile mupangi a kipandjilo kia nya nya, ku mwanda wa bantu boso abamukokyela ; 10 batemunwa kwi Efile Mukulu tshite mukata a mushindo wa Melekisedekye.

11 Ku mwanda waye, twi na milungwilo yingi kwamba yi bukopo kubwela, mwanda ubanufiki na bushito ku matwi pa kupusha. 12 Apekala anwe nwakwikala balambukishi ku mwanda wa kipindji kibakidi, tànudi kabidi na mwanda wa muntu kwinulambukisha bishingatshilo bi’ebediebedi dia milungwilo y’Efile Mukulu, na nubafiki bu bantu bakutoma mabele, kasha kudya biâshi bi bukopo. 13 Mwanda ushi muntu oso atoma mabele na kashingushingu mwiyi dia kalolo, mwanda wadi kana kakinga ; 14 anka biâshi bi bukopo bi mwanda wa bakulu ba bantu, abo babaubila na kukita ; ngi biabadi na bukalabwino bwa kwilekyeshena na buwa na bubi.

 

Chapitre 6

1 Biabia tulekye eyi kumongo di’ebediebedi dia Kalestu, na tukite kwenda ku bukulu ; kushi kwibaka kabidi kibangilo kia kwiyalusha binangu mwanda wa mikitshino yifwe, na kia kukumina kw’Efile Mukulu, 2 kia kulambukisha kwa biambikilo, na kia kutenteka kwa masa, na kia kubusha kwa bafwe, na kia mpombo ya nya nya. 3 Na twanakite biabia su Efile Mukulu anakumine. 4 Mwanda wabashabauku, — ku mutwe wa bantu babatulwe etata kala, na babasòle elongo di’eulu, na babatulwe bekumbasheni na Muwa-wi-selele, 5 na babasòle eyi di buwa di’Efile Mukulu, na mikitshino ya ngofu ya kipwa’ki kitàkidi akifu, 6 su baba babasalama, — tabauku kwibalusha ku kwiyalusha kwa binangu ; bakwete kwipudikila Mwana ’Efile Mukulu, na bakwete kumwipa bufu bunabene. 7 Senga’yi aitoma mema a mpeshi afwiya kwiulu kwayo mafuku oso, n’aitandena bidibwa bipwandjikile na bantu babayidimibwa ku mitwe yabo, yibalumbulwe kwi Efile Mukulu ; 8 anka su yibetandena mêba na tunkutule, aipedibwa, yi pepi na kulumbibwa mulao ; na kusongo kwayanashikibwe kalo.

9 Anka ku mwanda wenu, bakuminwe, tubakuminishibwa mianda yikile yiniyaiya buwa, mianda ailamatshishena na kupashibwa kwa moyo, sunga atwakula biabia. 10 Mwanda ushaukutwa Efile Mukulu kalolo bu kwilwa mufubo wenu, na kifulo kibanulesha mwanda w’eshina diaye, bibanufubile bena selele ; na nuki mu kukita biabia. 11 N’atudidi mwanda wa muntu oso n’enu alese kishima ki biabia ku mwanda wa kiukilo kia mutengelo wawa mpa na kusongo ; 12 bianushakwikala bash’elo, anka bambudi ba bantu babapiana bilai mwanda wa kukumina na wa mufwakaka.

13 Efile Mukulu, pabalaile’ye Abalami kilai mwanda ubakutshile’ye mungi mukile bukata ngi kutshipa kwadi, batshipile kwadi nabene’shi, 14 Pa kukulumbula nanakulumbule eyendo, na pa kukutamisha bungi nanakutamishe ; 15 n’anka biabia, pabadi baubila na kiubishi kia mufwakaka, batshile kilai. 16 Mwanda autshipa bantu kwi yawa mukile bukata, na ku mwanda wabo woso katshipo kutshipibwa ke kipudiso kia mpaka yoso. 17 Anka biabia Efile Mukulu, mwanda ubakyebele’ye kulesha bapiani ba kilai kinangu kiaye lôsô kishakiuku kwaluluka, besomeka na katshipo ; 18 biabia ku mutwe wa bintu bibidi bishabiuku kwaluluka, bishabiuku Efile Mukulu kudimba kwabidi, kwatudiakwikala’twe na kisendelo kia ngofu babasuku ku kisukilo ngi kubamba mutengelo ubatulwa ku mpala etu ; 19 watudi nao bu nyindo ’eshimba e nkô na pô, batwele mu kibalo ki munda mwa lushiko lwa mbwisha ; 20 mubatwele Yisu, mukyendji ku mwanda wetu, mufikye tshite mukata a nya nya a mushindo wa Melekisedekye.

 

Chapitre 7

1 Melekisedekye yawa, Fumu a Saleme, tshite ’Efile Mukulu mukile kwiulu, — aye bafumankene na Abalami pabalukile’ye ku kwipa kwa bafumu, na bamulumbulwile. 2 Kwadi ngi kubapele Abalami kabidi mulambu wa kipèse kimune kia bipèse ekumi kia bintu bioso ; badi kwibedi, pa kubwedibwa, eshi, fumu a kalolo, na kunyima namu, fumu a Saleme, bu kwamba’shi, fumu a talala ; 3 kushi se, kushi nyina, kushi mukanda wa basekulu, badi tena su ebediebedi dia mafuku su na kusongo kwa moyo, anka batulwa na kwifwana kwa Mwana ’Efile Mukulu, ngi yawa ashala tshite mufukuta.

4 Nutentekyeshe namu bukata bwa muntu yawa binangu, bapele Abalami shetu-kulu mulambu wa bipèse bia bintu bikata ekumi ekumi bia lusaso. 5 N’abo eyendo be bana ba Lebi abadiya butshite, be na mulango wa kwata mulambu wa bipèse kwi bantu, bu bibâkula mwiya ; kwi bakwabo, sunga babatuku mu kifuka kia Abalami ; 6 anka yawa shimwikale na mukanda wa mwilo wabo bâta mulambu wa bipèse kwi Abalami, na bamulumbula badi sha bilai. 7 Anka kushi mpaka oso, muntu mukoto ngi balumbulwa kwi muntu mukile buwa. 8 Kuno namu, bantu abafwiya abata mulambu wa bipèse, anka’kwa, yawa batêlulwilwa’shi, atala. 9 Na bu kwakula biobio, sunga Lebi, âta mulambu wa bipèse, bafutu mulambu wa bipèse kabidi munda mwa Abalami ; 10 mwanda ubadi’ye ki mu kifuka kia shaye pabafumankene Melekisedekye n’aye.

11 Ekale namu kukumbana lôsô kubadiakufika ku butshite bwa bwina Lebi, (mwanda ubapelwe bantu mwiya ku mutwe wa butshite bwabwa), ku mwanda kini kubadiakwimana mungi tshite a mushindo wa Melekisedekye, shabadikibwa mwina mushindo wa Alono ? 12 Mwanda ubabambibwa kibambo, pa kwalulwa kwa butshite, kia kwalula kabidi mwiya. 13 Mwanda yawa abambibwa bintu biabia ku mwanda waye, babila na ungi mwilo ushiwikale na muntu umunenka batadila ku kitambikilo. 14 Mwanda wi mwasa wa Fumwetu, eshi, batukile mu Yuda ; na ku mutwe wa mwilo wawa, Mosese badi takula eyi dimune wa batshite. 15 Na mwanda wawa ubakidi kwikala mwasa, su mungi tshite afiki na bufwani bwa Melekisedekye, 16 baloñamishibwa kasha ku mwiya wa mulango wa musamba anka ku ngofu ya moyo ushauku kushidika nya. 17 Mwanda ubatêlulwa’shi, Obe e tshite a nya nya a mushindo wa Melekisedekye.

18 Biabia bi kulengula kwa mulango ubadi kwibedi ku mutwe wa kubofula kwao na kipuko kiao, 19 (mwanda ushiukumbashe mwiya kintu kioso), na bi kupianisha mutengelo ukile buwa watwisesela pepi n’Efile Mukulu ku mutwe wao. 20 Na ungi mwanda kabidi ; takubadi kushi kitshipilo kia katshipo. 21 Abo eyendo babatulwe batshite kushi katshipo ; anka’ye batulwe na katshipo kabatshipilwe kwi yawa bambile ku mwanda waye’shi, Fumu batshipile, na taneyalushe binangu eshi, Obe ngi tshite a nya nya. 22 Anka biabia namu Yisu bafikile kyea kia kunisha esambi dikile biya. 23 N’abo eyendo babatulwe batshite bangi, mwanda ubababambilwe ku lufu, tabashala, 24 anka’ye, mwanda aushala’ye nya nya, ena butshite bushabukila. 25 Biabia kabidi auku kwibapashidila lôsô abesesela pepi n’Efile Mukulu kwadi, mwanda wekala’ye na moyo mafuku oso ngi kwibakwila.

26 Mwanda ubapwandjikile wini tshite mukata ku mwanda wetu, e selele, shi binangu bibi, shi mako, mulamunwe kwi bena bubi, mukishiswe kwiulu kwa maulu kwiulu ; 27 shina mwanda wa kwitambikila malongo, bu batshite baba bakata kwifuku n’efuku, kwibedi mwanda wa mabi aye nabene, na kunyima mwanda wa mabi a bantu ; elongo’di ngi dibatambikile’ye ku kipindji kimune lôsô pabetambikile’ye nabene. 28 Mwanda autula mwiya bantu batshite bakata be n’epungi ; anka eyi dia katshipo kabatshipilwe kunyima kwa mwiya dibatulu Mwana tshite mukata mukumbeswe nya nya.

 

Chapitre 8

1 Ku mianda yaiya namu yitukwete kwakula, songo ya mwanda yi’shi, tubata wini tshite mukata, bashala ku mboko yibalume ya lupunasulu lwa Bukata mu maulu kwiulu, 2 mufubi a bibalo bi selele, na a shibo ya misokya yibashimika Fumu kasha muntu.

3 Mwanda ubaloñamishibwa tshite oso mukata ngi kutambika na malongo na bipailo ; biabia wini tshite’u kabidi badi na kibambo ki’elongo kutambika. 4 Na su aye akwikala ku senga, takwikala tshite nya, mwanda wikudi bantu abatambika malongo bu abiakula mwiya ; 5 abakita mufubo wa shibo yaiya yi efwanika na mwesheshi wa bintu bi’eulu ; bu bibadimwinwe Mosese kwi Efile Mukulu pabadi tàdi akitshi shibo ya misokya ; mwanda ubambile’ye’shi, Talanga, opange bintu bioso bu mushindo wawa uboleseswe’be ku mwenge. 6 Anka binobino tàtshile bufubi bukile buwa, mwanda wadi kabidi mwisambidi ’esambi dikile buwa dibasambikibwa mwanda wa bilai bikile buwa.

7 Mwanda su esambi dia kwibedi dibadiakwikala tadina kikutwilo, mbalo tayibadiakudidishibwa y’esambi diakabidi. 8 Anka mwanda ubamwene’ye kikutwilo ngi ubambile’ye’shi, Fumu eshi, Talanga, mafuku afu anananishe esambi dipya na shibo ya Isalele na shibo ya Yuda ; 9 kasha bwisambi dinanesambikishene na bashabo kwifuku dinanebakwatanga kwiasa ngi kwibalombola pasha pa kipia kia Etshipito ; mwanda wabashibashale mwisambi diande, na nandji tshimwibatale ; Fumu amba biabia. 10 Kuno namu kwi esambi dinanesambikishene na shibo ya Isalele kunyima kwa mafuku aâ, (Fumu amba biabia) ; nanatule miya yande mu binangu biabo na naneifunde kabidi kwishimba diabo ; na nanekale n’abo Efile Mukulu, n’abo banekale n’ami bantu ; 11 na tabanalambukishe muntu oso sha lupata lwaye muntu oso sha lupata lwaye, su muntu oso mwinaye muntu oso mwinaye, eshi, Uka Fumu, mwanda wanangukye bungi bwabo mpa na muntu mukoto mpa na muntu mukata en’abo. 12 Mwanda unampushisa malwisha abo lusa ababalwisha, na ntanatentekyeshe mabi abo binangu kabidi nya.

13 Pa kwamba’shi, Esambi dipya, batulu dia kwibedi kinunu. Anka kintu kioso kibatulwe kinunu na kibakidi kununupa ki pepi na kushimina.

 

Chapitre 9

1 Biabia sunga esambi dia kwibedi dibadi na milekyelo ya kîshingilo ki’Efile Mukulu ; na kibalo kiadio kia selele kia kupwandjikisha kipango kishima. 2 Mwanda ubaloñamiswe shibo ya misokya, lushiko lwa kwibedi lubadi mwinda munda, na mesa, na kileseso kia mampa ; ndulu alwitanyinwa’shi, Kibalo ki selele. 3 Anka kumongo kwa lushiko lwa mbwisha lwakabidi, shibo aitanyinwa’shi, Selele a selele ; 4 yibadi na kipulu kia mapembwe kia nolo na mushete w’esambi ubwikile poso na nolo, ubadi n’elondo dia nolo dibadi « Mana » munda, na kalenga ka Alono kabashipukile bilongo, na mabaya ’esambi ; 5 na kwiulu kwao kubadi bakyelubi ba kilengo babanyekamine lupuna lwa lusa. Ku mwanda wa bintu biabia tatûku kwakula ku kintu ku kintu binobino.

6 Biabia pabadi bintu biabia bibaloñamiswa, batshite abatwela mafuku oso mu shibo ya kwibedi, mu kulama kîshingilo ; 7 anka mu shibo yakabidi amutwela tshite mukata bûpenka, eshisa dimune ku mpeshi umune, kasha kushi mase, atambika’ye ku mutwe waye nabene na ku mutwe wa mianda ya kilwa kia bantu. 8 Muwa-wi-selele alesha biabia’shi, eshinda dia kutwela mu kibalo ki selele ki tadileshibwe, apekala shibo ya kwibedi ki yimane ; 9 yi kipwandjikilo ku mwanda wa kipindji kino ; na ku mwanda wayo akutambikibwa na malongo na bipailo bishabiuka kukumbasha mwishingidi ku kiukilo kia munda ; 10 bi anka ku mutwe wa kudya na wa kutoma na wa bingi biambikilo, milekyelo ya musamba yibalekibwa mpa na kipindji kia kilombashiso kia bintu.

11 Anka Kalestu bafikile tshite mukata a bintu bi buwa abifu, mwanda wa shibo yikile bukata na yikile kukumbana, ishipangibwe ku masa, bu kwamba’shi, kasha ya kino kipango, 12 na kasha namu ku mutwe wa mase a mbushi na a bana ba ñombe, anka ku mutwe wa mase aye nabene, kubatwele’ye eshisa dimune lôsô mu bibalo bi selele, mwanda ubadi asañana nkulo ya nya nya. 13 Mwanda su mase a mbushi na a ñombe, na mito ya mwana a ñombe, pa kumaminwa kwiulu kwa basha mako, âmuna bantu mwanda wa kutokyesha kwa musamba, 14 ta mase a Kalestu, abetambikile nabene kwi Muwa wa nya nya ku mpala ’Efile Mukulu, kushi kabashi kamune akile kutokyesha kiukilo kienu kia munda mwanda wa mikitshino yifwe, ngi kufubila Efile Mukulu a moyo ? 15 Na ku mutwe’u kwadi’ye mwisambidi’esambi dipya ; biabia, mwanda ubafwibwa lufu, kikûlo kia mabi abakitshinwe mûshi mw’esambi dia kwibedi, abo babaitanyinwa bakwata kilai kia bupiani bwa nya nya. 16 Ku kibalo kioso akwikala mukanda wa bupiani, kwakwa kwi kibambo kia lufu kufwibwa lwa yawa beufundjile. 17 Mukanda wa bupiani aufiki mwanda, panekale bantu babafu, na tawanafikye mwanda nya apekala mufundji ao kiatala. 18 Biabia sunga esambi dia kwibedi dibadi tadilamunibwa kushi mase. 19 Pabadi mulango woso wa mwiya ubâkudibwa ku matwi a bungi bwa bantu kwi Mosese, batshile mase a bana ba ñombe na a mbushi, na mema, na moa wa mikoko wi kisâsa, na isopo, na bamamine na mukanda unabene na bungi bwa bantu, 20 eshi, À ngi mase ’esambi dibenulanga Efile Mukulu. 21 Na shibo ya misokya kabidi na bungi bwa bipulu bia kîshingilo ngi yibamamine’ye anka biabia na mase. 22 Na ku mwanda wa mwiya, bintu bi anka bikotokoto bishibitokyeshibwe na mase, na kushi kukasha kwa mase, takwi kulekyelwa kwa mabi nya.

23 Biabia kibambo kibadiko kia bipwandjikilo bia bintu mu maulu kwiulu kutokyeshibwa ku bintu’bi ; anka bintu binabene bia mu maulu kwiulu ku bipailo bikile abi buwa. 24 Mwanda ushiutwele Kalestu mu bibalo bi selele bibapangibwa ku masa, bibadi na kwifwana kwa biabia bi’eyendo ; anka mwiulu dinabene, ngi kumwekwa ku mpala ’Efile Mukulu binobino ku mitwe yetu ; 25 na kasha kwitambika nabene mashisa angi, bu abitwela tshite mukata mu bibalo bi selele ku mpeshi oso na mase ashi aye ; 26 ekale biobio badiakukumba mikumbo yingi mpa na kibangilo kia senga. Anka binobino baleshibwa eshisa dimune kusongo kwa bipwa ngi kukasha bubi ku kipailo kiaye nabene.

27 Na bu bibaloñamiswe bantu ngi kufwa eshisa dimune, na kumongo kwako ngi kumweshibwa. 28 Anka biabia Kalestu kabidi, mwanda ubatambikibwa’ye eshisa dimune ngi kusemuna mabi a bantu bangi, anamwekwe diakabidi kushi bubi kwi bantu abamutengela, ku kipandjilo kia moyo.

 

Chapitre 10

1 Mwiya namu, ubadi na mwesheshi wa bintu bi buwa abifu, kasha efwanika dia bintu binabene, tauku nya kukumbasha bantu abesesela pepi, ku bipailo’bi abitambikibwa mufukuta ku mpeshi na mpeshi. 2 Swekale biobio, tabiakuleka kutambikibwa ? Mwanda beshingidi babatoshibwa eshisa dimune tabakwikala na kiukilo kia munda kia mabi kabidi nya. 3 Anka ku bipailo’bi kubatentekyeshibwa kabidi binangu bia mabi ku mpeshi na mpeshi. 4 Mwanda ushauku mase a ñombe na a mbushi kukasha mabi. 5 Biabia pabafikile’ye ku senga, aye eshi, Kipailo n’elongo, Obe bodi twemwibikyebe, anka bondoñamisha mbidi ; 6 ku malongo ashikye ashima na ku bipailo ku mutwe wa bubi, ngi koshimusepele’be. 7 Ngi binambile’shi, Talanga, nafiki, (ku mufungofungo wa mukanda kubafundjibwa ku mwanda wande), mu kukita kifulo kiobe Efile Mukulu. 8 Kwiulu, pa kwamba’shi, Bipailo na malongo na malongo ashikye ashima na bipailo ku mutwe wa bubi, Obe bodi twemwibikyebe, na twemwibisepele abitambikibwa bu abiakula mwiya, 9 penipapa panambile’ye’shi, Talanga nafiki mu kukita kifulo kiobe. Akasha dia kwibedi biadiakunisha diakabidi. 10 Ku kifulo kiakia ngi kubatwamunwa ku mwanda wa kutambika kwa mbidi ya Yisu Kalestu ku kipindji kimune lôsô. 11 Na tshite oso aimana mu kukita mufubo kwifuku n’efuku, na mu kutambika bipailo biabia bishabiuka kukasha mabi ; 12 anka yawa, pabadi batambika kipailo kimune ku mwanda wa mabi, bashalele mufukuta ku mboko yibalume y’Efile Mukulu ; 13 mu kwesha mpa na kipindji kianatulwe bantu abalwiya n’aye kasawilo ka ngao yaye. 14 Mwanda kwilongo dimunenka kubakumbasha’ye bantu mufukuta babâmunwa. 15 Na Muwa-wi-selele kabidi etutêlulwila mwanda pabadi bamba’shi, 16 Kuno kwisambi dinanesambikishene n’abo kunyima kwa mafuku aâ, Fumu amba’shi, nanatule miya yande ku mashimba abo, na ku binangu biabo kabidi ngi kunaneifunde, kunyima bambile’shi, 17 Na ntanatentekyeshe mabi abo na malwisha abo binangu kabidi nya. 18 Na kwoso kutàkudi kilekyelo kia eni â, takwi kabidi elongo kutambikibwa ku mutwe wa bubi.

19 Biabia mwanda utàtudi n’eshimba, banikye, dia kutwela mu bibalo bi selele ku mutwe wa mase a Yisu, 20 eshinda dipya na dia moyo dibetulamwine’ye dia kukila lushiko lwa mbwisha, bu kwamba’shi, musamba waye ; 21 na mwanda utàtudi na tshite mukata kwiulu kwa shibo y’Efile Mukulu, 22 twisesele pepi namu n’eshimba di’eyendo, na kiukilo pô kia kukumina, na mashimba etu amaminwe ku mwanda wa kiukilo kia munda kibi, na mbidi yetu yisûdibwe na mema e sô. 23 Tubambe kubwela kwa mutengelo wetu nkô, kushi kwifunyafunya, mwanda wadi sha makokyela balâ kilai ; 24 na twitalene ngi kwishindushena ku kifulo na ku mikitshino yi buwa ; 25 na tatulekanga kwikumbashena kibalo kimune bu bi muswelo wa bangi bantu, anka twisendeleshene, na tukile na kukita kwi biabia mwanda wanumono nguba tèsesela pepi.

26 Mwanda su atulwisha na sungu kunyima kubatwata kiukilo ki’eyendo’di, takushala kabidi kipailo ku mwanda wa mabi nya, 27 anka mutengelo ungi wa mpombo wi mô, n’ebimbi dia kalo katàkadi akashiki bantu abalwiya. 28 Muntu oso akisa mwiya wa Mosese lukiso afu kushi bumuntu, ku kitêlwilo kia batêludi su babidi su basatu. 29 Biabia anwe anupangisha namini ? Kini busungu bukile bukopo bwakupwandjikiswa yawa bâshina Mwana ’Efile Mukulu mûshi mwa ngao, na babadika mase ’esambi abâmunwa’ye nao bu kintu kia bisumanga, na badidika Muwa wa ntalo ? 30 Mwanda watûku yawa bambile’shi, Kwobola kwi mwanda wande, ami nanobole. Na kabidi’shi, Fumu anesambile bantu baye. 31 Kwi mwanda wa mô kupona mu masa ’Efile Mukulu a moyo.

32 Anka nutentekyeshe mafuku a kwibedi binangu, pabadi nubatulwa etata, abanupushise loshi lungi lwa masungu na mufwakaka ; 33 ku ingi mianda nubatulwe kisengwa mwanda wa mabiandubiandu na biongwa, na ku ingi mianda nubabene na bantu baba babakitshinwe biabia. 34 Mwanda wanubasambile bantu babadi misungi na nubasepelele kusasibwa kwa mono yenu na mulô, mwanda wanûku’shi, nubeyatshila’nwe banabene bumpeta bukile buwa na bumpeta abushala nya nya.

35 Biabia tanusumbulanga kipaka kienu kina bwedi bungi kwifuto. 36 Nwina mwanda wa kwikala na mufwakaka, bianudiakwata kilai panekale nubakitshi kifulo ki’Efile Mukulu. 37 Anka kapindji kapela kabashala, na yawa afu anafikye, na tanalongelonge. 38 Anka’yeshi, Mwina kalolo ande anekale na moyo ku kukumina ; na’shi, Su aluka kumongo, eshimba diande tadimusepela nya. 39 Anka’twe tatwi bantu abaluka kumongo kwenda ku kushimiswa, anka twi bena kukumina ku kupaswa kwa kikudi.

 

Chapitre 11

1 Kukumina namu kwi kiukilo ki pô kia bintu bibatengelwa, kileseso kia mianda yishaimonibwa. 2 Ku mwanda wako kubatêlulwilwe bakulu kitêlwilo. 3 Ku kukumina ngi kwatushingula’shi, senga yoso yibaloñamiswe kwiyi di’Efile Mukulu, biabia kipango akimonibwa ku meso kibadi takipangibwe ku bintu abimwekwa.

4 Ku kukumina kubatambikile Ebele kipailo kwi Efile Mukulu kibakile kia Kyene buwa, n’aye batêlulwilwe ku mwanda wakio’shi, ena kalolo, mwanda ubatêlulwile Efile Mukulu wa malongo aye ; na sunga bafu kiakula kwakidi.

5 Ku kukumina kubalwilwe Enoko, biashakumona lufu, na badi tasañenwe mwanda ubamwalwile Efile Mukulu ; n’ebedi dia kwalulwa kwaye kubatêlulwilwe’shi, basepelesha Efile Mukulu. 6 Anka kushi kukumina tabauku kumusepelesha ; mwanda yawa afiki kwi Efile Mukulu ena kibambo kia kukumina’shi, Aye ekudi, na’shi, e mutwaidi a bantu abamukimbi.

7 Ku kukumina, Noa, pabadimwinwe’ye kwi Efile Mukulu wa bintu bibadi biki tabiamonibwa, betshinkiswe na mô w’Efile Mukulu, na baloñamishe bwato ku kupashibwa kwa bena kifuko kiaye ; n’anka biabia bamweshese senga, na bafikile piani a kalolo kaka ke ka kukumina.

8 Ku kukumina, Abalami, pabaitanyinwe, bakokyele kwenda ku kibalo kiadiakwata ku bupiani kunyima ; na batukile kushi kûka kwaiya’ye.

9 Ku kukumina kubafikile’ye muntu abene mu mapia a kilai, bu mu angi mapia, mu kwikala mu shibo ya misokya na Isaka na Yakobo, bapianishi n’aye ba kilai kiakia ; 10 mwanda ubatadile’ye ku lupata lwi na bibangilo pô, lwi na mupangi alo na mwibashi alo Efile Mukulu.

11 Ku kukumina kabidi kubatshile Sala nabene ngofu ya kwimita mwana pabadi bakidi kipwandjikisho kia kutanda, mwanda ubamukitshi’ye’shi, E sha makokyela balaile kilai ; 12 ngi bibatandjilwe bantu kwi muntu umune, na yawa bu muntu baipaibwa, be bungi bu nyenene y’eulu, na bu misengeya ya ku kiese kia mema akata yishaibadikwa.

13 Bantu boso baba babafwile mu kukumina, babadi tabatshile bilai, anka babebimwene kulakula na babebisepelele, na bababwele’shi, be bantu babene na basha nyendo ku senga. 14 Mwanda bantu abamba yini mianda abalesha’shi, abakimbi senga yabo banabene. 15 Na su babadiakutentekyesha senga yaiya yibabakatukile kwaidi, babadiakwikala na kiamwino kia kwalukila. 16 Anka binobino babadidi ingi ikile buwa, yi’eulu ; biabia Efile Mukulu tebafwila bufu ngi kwitanyinwa’shi, Efile Mukulu abo, mwanda ubebaloñamisha’ye lupata.

17 Ku kukumina, Abalami, pabatompelwe’ye, batambikile Isaka ; na yawa basepelele kwata bilai badi kwete kutambika eleka diaye ; 18 yawa bambilwe ku mwanda waye’shi, Mu Isaka mwanaitanyinwe bana bobe ; 19 mwanda ubabadikile’ye’shi, Efile Mukulu auku kubusha muntu sunga kwi bafwe, kubamwatshile’ye kabidi ku mwele.

20 Ku kukumina kubalumbulwile Isaka Yakobo na Eso sunga ku mwanda wa bintu abifu.

21 Ku kukumina, Yakobo, pabadi tadi afu, balumbulwile mwana oso a bana ba Yosefe, na beshingile Efile Mukulu mu kunyekama kwiulu kwa mutwe wa kibango kiaye.

22 Ku kukumina, Yosefe, pabadiakupudisha moyo waye, batentekyeshe kitukilo kia bena Isalele binangu, na balangile mulango ku mwanda wa mifufwa yaye.

23 Ku kukumina, Mosese, pabatandjilwe’ye, bafilwe mieshi isatu kwi shaye na nyinaye mwanda ubabamumwene e ntalo ; na babadi tabatshini mulango wa fumu.

24 Ku kukumina, Mosese, pabakule’ye mukulu, bapele kwitanyinwa mwana a mwana a Faloa ; 25 basangwile ngi kukolomonwa na bantu b’Efile Mukulu pamune, kasha kwikala na misepelo ya bubi yi ya kipindji kipela. 26 Babadikile’shi, bufu bwa Kalestu bwi bumpeta bukile mono ya Etshipito buwa ; mwanda ubatadile’ye ku bwedi bw’efuto.

27 Ku kukumina kubashile’ye Etshipito kushi kutshina kusumina kwa fumu ; mwanda ubashine’ye na mufwakaka bu kumona yawa shauku kumonibwa.

28 Ku kukumina kubalamine’ye Kikîlo, na kumamina kwa mase, bishakwibakupila mwipani a bana babedi.

29 Ku kukumina kubabakile munda mwa Mema a Monga bu mu senga iume ; na bena Etshipito, pababelekyese kukita biabia, babafwile mu mena.

30 Mu kukumina kubapone midimba ya Yediko pashi, pabadi yibafunyibwa mafuku musambobidi.

31 Ku kukumina ngi kushafwile mutesha Layaba na bantu bashibakumine pabadi bâta bampûpa na talala.

32 Nanambe angi mayi namini ? Mwanda wanakutwe kipindji kwakula wa Ngidiono, na wa Balaka, na wa Samasono, na wa Yefata ; wa Dafidi na wa Samwele, na wa badimuni. 33 Ku kukumina kubabaishise mafumu, babakitshine kalolo, babatshile bilai, babashikile maulu a tambwe, 34 babashimine ngofu ya kalo, babapandukile ku lumemo lwa lupète, mwipungi ngi mubabatulwe na ngofu, babafikile basha katshintshi ku ngoshi, babatshimwine masalai a bantu babene. 35 Bakashi babatshile bafwe babo kabidi ku kubusha kwa bafwe ; na bangi babakupilwe pa lufu kushi kukumina kikûlo ; biabadiakusañana kubushibwa kwi bafwe kukile buwa ; 36 na bangi babatompelwe ku masenga na ku mikaba kukupilwa, ôlo, na ku nkano na mu shibo ya nkano. 37 Babelwe mabwe, babasailwe pankatshi ku lupète lwa meno, babatompelwe, babaipailwe ku lupète ; babasombasombele mu misokya ya mikoko na ya mbushi, babadi na bulanda, babafinwe, na babakolomwenwe ; 38 (senga yibadi taipwandjikile n’abo) ; babaombakene mu mapia a senga-kulu na ku mienge, na mu mpela na mu mena a senga.

39 Na bungi bwa bantu baba, pababadi babatêlulwilwa mwanda wa kukumina kwabo, babadi tabata kilai ; 40 mwanda ubetumwene Efile Mukulu ungi mwanda kwibedi ukile buwa, biabashakukumbashibwa kushi’twe.

 

Chapitre 12

1 Biabia atwe kabidi, mwanda ubatufunyibwa na kîni kibumbu kikata kia basha kitêlwilo bu mulemba, tukumbe bushito bwoso na bubi bwi na mêndo a kwitutshimbisha, na twende lubilo na mufwakaka lululame ku meso kwetu ; 2 mu kutala Yisu kânana, kabadîle na mukusudi a kukumina. Aye, ku mwanda wa mulô ubatulwe ku mpala aye, bakumbile nkulusu na mufwakaka, babengele bufu bwabwa, na mushale ku mboko yibalume ya lupunasulu lw’Efile Mukulu. 3 Nupwandjikishe namu yawa baubidile na mapiodi bungi biabia abapiolwelwe kwi balwishe, bianushakukoka na bianushakupungila mu mashimba enu. 4 Anwe nuki tanwalwile mpa na mase pa kusungasunga na bubi. 5 Na nubailwa kisendelo akinusendela bu bana’shi, Mwanande, tobenganga kûbidisha kwa Fumu, topungilanga pa kusashilwa kwadi ; 6 mwanda aubidisha Fumu muntu yawa akyeba’ye, n’akupila muntu oso âta’ye. 7 Anwe anupusha busungu mwanda wa kûbidiswa ; Efile Mukulu akita n’enu bu na bana. Ankini mwana ekudi shamukupila shaye ? 8 Anka su anwikala kushi kûbidiswa, kubatulwa bana boso babani nako, nwi namu bana ba sanga, kasha bana.

9 Ungi mwanda kabidi, tubadi na bashetu ba musamba wetu ba kwitûbidisha, na tubebanemekyele ; ta twakukila kukokyela Yaya a bikudi ngi kwikala na moyo ? 10 Mwanda ubabetupushise busungu mafuku apela bu bibadi buwa ku meso abo, anka’ye mwanda wa kusunga kwetu, biatudiakwabana ku selele aye. 11 Kukumba kwoso kubatupushiswa takumwekwa mulô ku kipindji kiakia, anka kiongwa ; anka kunyima akupeya kikuba kia talala ku mwanda wa bantu babakitshishibwa kwakudi, kikuba kia kalolo.

12 Biabia nwiboshe masa embela mûshi, na manwi asusa ; 13 na nuludikye eshinda susa mwanda wa ngao yenu, tala sha kilema apeñamishibwa ; anka biadiakupashibwa. 14 Nubânge talala na bantu boso, na muswelo wawa wa kwamunwa ushauku muntu kumona Fumu kushi e nao. 15 Nubekyele tala muntu oso ekudi afudila mwanda wa ntalo y’Efile Mukulu ; tala eshina dioso dia bûlo diamena na dianutshinkisha na bangi bafitshishibwa kwadidi ; 16 tala mulubi oso ekudi, su sha mabiandubiandu bu Eso, baudishe bukulu bwaye ku mûlo wa kibâ kimunenka kia kudya. 17 Mwanda wanûku kabidi’shi, kunyima pabadile’ye kupiana bupiani bwa kulumbulwa, bapelwe, mwanda washimusañane’ye mbalo ya kwiyalusha binangu sunga bakimbile kulumbulwa na mpolo.

18 Mwanda wanushibafikye ku mwenge auku kukumibwa, ubatembeswe kalo, su ku kufinda kw’eulu, su ku mufito, su ku mpapi, 19 su ku mukungulo wa mpungi, su kwiyi dia mulango nya. Abo babedipushise diadia babashishikile’shi, dingi eyi tadibalungwilwanga kabidi nya. 20 Mwanda wabashibaukye kupusha mulango ubalangilwe’shi, Sunga nyama analamate na mwenge, anedibwe mabwe. 21 Na kimweno kibadi mô bungi biabia bibambile Mosese’shi, Nena mô na kisuso kikabe. 22 Anka nubafiki ku mwenge wa Siono ; na ku lupata lw’Efile Mukulu a moyo, Yelusaleme ’eulu ; na ku bibumbu bikata bia bangele, kafûlwa kabo ; 23 na ku kakonge ka bana babedi babafundjibwa mashina abo mwiulu ; na kwi Efile Mukulu, mwisambidi a bantu boso ; na kwi bikudi bia basha kalolo babakumbashibwa ; 24 na kwi Yisu, mwisambidi ’esambi dipya ; na ku mase abamaminwe akile â ’Ebele na kwakula kwi buwa.

25 Nutale bianushakupela yawa akula. Mwanda su abo babadi tabapanduka, pababamupele badimwine pa senga, atwe tatwanapandukye nya, abeyalula kwi’u adimuna mwiulu. 26 Penipapa pabasanishe eyi diaye senga ; anka binobino balâ kilai’shi, Ku kingi kipindji nanasanishe kasha senga bûpenka, anka eulu kabidi. 27 Anka eyi’di’shi, Ku kingi kipindji kimune, dibalesha wa kukashibwa kwa bintu biabia abisanishibwa, bi bu bintu bibapangibwa, biakushala bintu biabia bishabisanishibwa. 28 Biabia mwanda utàtwata bufumu bushabûku kusaniswa, atwe twikale na ntalo yatudiakwishingila Efile Mukulu nayo na kwanana, na kukoka na mô. 29 Mwanda wi Efile Mukulu etu kabidi kalo ka kupisana.

 

Chapitre 13

1 Kifulo kia banikye kishale. 2 Tanwilwanga kulesha bantu babene kifulo ; ku biabia kubâta bangi bantu bangele kushi kûka. 3 Nutentekyeshe bantu binangu be mu nkano, kwi bu nubanyibwa n’abo ; n’abo namu abakolomonibwa, mwanda wanudi banabene kabidi mu mbidi. 4 Mwanda wa bulunda unemekibwe kwi bantu boso, na lusala talusaludibwanga ; mwanda wanesambile Efile Mukulu balubi na batesha. 5 Muswelo wenu wikale kushi kifulo kia mono ; mashimba enu afukame na bintu bi n’enu ; mwanda ubamba’ye’shi, Ami ntanakulekye nya, ayo, n’ami ntanakushile nya. 6 Ngi biatwamba n’eshimba di buwa’shi, Fumu e mukalwidi ande ; ntanatshine ; muntu anakite kini n’ami ?

7 Nutentekyeshe milopwe yenu binangu yibenulungwile eyi di’Efile Mukulu ; na nwambule kukumina kwabo, mwanda wanutala kusongo kwa muswelo wabo. 8 Yisu Kalestu mwifwane, maloba, na lelo, na ku bipwa bioso. 9 Tanukashibwanga ku kulambukisha kwabene kwa sanga kasobe ; mwanda wi buwa eshimba kunishibwa na ntalo, kasha na biâshi ; abo namu babatambukile na milango ya biâshi babadi tabasungu kintu nya. 10 Atwe twina kitambikilo kiabashina bukome bwa kudya kwakidi abeshingila ku shibo ya misokya. 11 Mbidi ya nyama yaiya yibatwalwa mase ayo mu bibalo bi selele kwi tshite mukata ku mutwe wa bubi, ayishikibwa kalo kàshi k’esala. 12 Biabia Yisu kabidi, biadiakwamuna bantu ku mase aye nabene, bakumbile kàshi ka kitwelo kia lupata. 13 Atwe namu tukite kutuka kwadi kàshi k’esala, mu kutwala bufu bwaye. 14 Mwanda watushina lupata kokuno alushala, anka atukimbi lwalwa alufu. 15 Tutambikye Efile Mukulu namu elongo dia ñono kwadi mafuku oso, kikuba kia milomo ayibwelâ eshina diaye. 16 Anka tanwilwanga wa kulumbula bantu na wa kupana bintu ; mwanda ausepela Efile Mukulu eni malongo. 17 Nukokyele milopwe yenu mu Kalestu, na nwiyishe anwe banabene kwabadi ; mwanda wabakyesha bufuku na kutala mashimba enu, bu bantu banabwele mwanda ; biabadiakukita biabia na mulô, kasha na meyalashena ; kubwela na meyalashena kwakwinwiyisha’nwe.

18 Nwitutekyele, mwanda watûku eyendo’shi, twina kiukilo ki buwa, n’atudidi kutambuka na kalolo ku bintu bioso. 19 Na nankidi kwinusendela biabia kwi bungi, biandjakwalushibwa kwanudi bukidi.

20 Efile Mukulu a talala balwishe kalama kakata ka mikoko kwi bafwe mwanda wa mase ’esambi dia nya nya, sunga Fumwetu Yisu Kalestu, 21 enukumbashe mu kintu kioso ki buwa bianudiakukita kifulo kiaye, mu kukita mwanda munda mwenu wi na kwanana ku meso aye, kwi Yisu Kalestu ; kwadi kwikale kilengo ku bipwa bia bipwa. Amen.

22 Anka nenusendela banikye’shi, nupushe eyi dia kisendelo ; mwanda wandji mwinufundjile mu mayi akoto. 23 Nûkye’shi, mukwetu Temoteo balekyelwa ; su aye afiki bukidi, nanenumone n’aye.

24 Nwimune milopwe yenu yoso, na bungi bwa bena selele. Abo be bena Italea abenwimuna.

25 Ntalo yikale n’enu bungi bwenu. Amen.

 

 

 

MUKANDA WA

YAKOBO

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5

 

Chapitre 1

1 Yakobo, mufubi ’Efile Mukulu na a Fumu Yisu Kalestu, kwi milo ekumi na ibidi yi Lupalakasho, nenwimuna.

2 Nubadikye mwanda wi mulô unabene, banikye bande, panupono mu bitompilo bia sanga sobele ; 3 mwanda wanûku’shi, kileseso kia kukumina kwenu akikita mufwakaka. 4 Anka mufwakaka wikale na mufubo wawo lôsô, bianudiakwikala bakumbane, na kiamune, kushi kukutwa kintu kioso.

5 Anka su muntu enu oso akutwa bukalabwino, atekye kwi Efile Mukulu apeya bantu boso bintu n’eshimba di buwa, na tasashila ; na bwanamupebwe. 6 Anka atekye na kukumina kushi kwifunyafunya kwoso ; mwanda wi sha kwifunyafunya bu lubunda lwa mema akata lubatambushibwa kwi lupunga, na lubatshinkiswa. 7 Wini muntu yawa tatentekyeshanga’shi anate kintu kioso kwi Fumu ; 8 sha binangu bibidi, adindadinda mu miswelo yaye yoso.

9 Anka mwanikye mukoto asadikye mwanda wa kukamiswa kwaye ; 10 na mpeta asadikye mwanda wa kuyiswa kwaye ; mwanda wanakile’ye bu kilongo kia lubishi. 11 Mwanda aukanka nguba na kibobo kia kalo, n’aumisha lubishi ; na kilongo kialo akipono pashi, na ntalo ya mushindo wakio ayifu ; anka biabia kabidi kwanaume mpeta mwishinda diaye dioso.

12 Mulumbulwe anka mulume yawa ena mufwakaka mu bitompilo ; panekale bakanyibwa, anate kilongo kia moyo kibebalaila Fumu kilai abamukyebe.

13 Muntu tâmbanga pa kutompibwa’shi, Nantompibwa kwi Efile Mukulu ; mwanda ushi Efile Mukulu na kitompilo kia kutompibwa ku mianda yibi, n’aye nabene tatompa muntu oso. 14 Anka muntu oso batompibwa panekale basomonibwa, na babembibwa ku lwabi lwaye nabene. 15 Kunyima, lwabi panekale lubaimita lwina bubi ku mwana ; na bubi, panekale bubakulu, abutanda lufu. 16 Tanuumbakashibwanga, banikye bande bakuminwe. 17 Kupa kwoso kwi buwa, n’elongo dioso dipwandjikile, abifwiya kwiulu, abiyika kwi Yaya ’etata dioso. Munda mwaye tamwi kwifunyafunya nya, su mwesheshi wa kushingakana. 18 Ku kifulo kiaye nabene ngi kubetutandjile’ye kwiyi di’eyendo, biatudiakwikala bu bibedi bia bipango biaye.

19 Anûku biabia, banikye bande bakuminwe. Anka muntu oso ekale na mêndo a kupusha, na lulengu lwa kwakula, na lulengu lwa kusumina ; 20 mwanda ushaukita kusumina kwa muntu kalolo k’Efile Mukulu. 21 Biabia nukumbe mako oso, na kifita akitampuka ku bungi, na nwate eyi na kukoka dibaomekibwa munda, adiuku kupasha mashimba enu. 22 Anka nwikale bakitshi b‘eyi, na kasha bapushi bûpenka, mu kwidimba anwe banabene. 23 Mwanda su muntu oso e mupushi ’eyi na kasha mukitshi, e bu muntu atala lukyebo lwaye mu lumweno ; 24 mwanda wetala nabene, n’akatuka, n’ailwa bukidi mushindo wa muntu wadi. 25 Anka yawa atala mu mulango’u ukumbane, au wa bwana bwa senga, n’ashini nawo, na te mupushi ailwa, anka mukitshi akitshi mufubo, muntu yawa analumbulwe ku kukita kwaye. 26 Su muntu oso ena mpala a mwina kîshingilo, anka tabamba ludimi lwaye anka adimba eshimba diaye, kîshingilo kia muntu yawa ki bisumanga. 27 Kîshingilo ki selele kishi mako ku mpala ’Efile Mukulu ki biobio ; kutompa bana ba shiyi na bakashi ba bafwe mu biongwa biabo : na kwilama nabene ku senga kushi kabashi.

 

Chapitre 2

1 Banikye bande, tanwikalanga na kukumina kwa Fumwetu Yisu Kalestu, Fumu a kilengo, na kudila kwa kipango. 2 Ekale muntu atwele mu kitumbwilo kienu ena kakano ka nolo na bilamba bia kilengo kingi, na mulanda atwele kabidi ena bilamba bia bisumanga ; 3 n’anwe anutala na meso yawa ena bilamba bia kilengo kingi n’anwamba’shi, Shala’be kuno ku mbalo yi buwa ; n’anulungula mulanda’shi, Imana’be kwa, su’shi, Shala mûshi mwa kasawilo kande ; 4 ta n’anwilekyeshena bantu kwanudi, na nubafiki besambidi be na binangu bibi ? 5 Nupushe, banikye bande bakuminwe. Ta n’Efile Mukulu basangula balanda ku mwanda wa senga’yi, basha mampeta ku mwanda wa kukumina, bapiani ba bufumu bubebalaila’ye kilai abamukyebe ? 6 Anka’nwe nubakisa mulanda lukiso. Ta basha mampeta abenufina ? Ta banabene abenukaka ku bimu ? 7 Ta n’ababiandwila Eshina diadia dia kinemo dibatemunwa kwiulu kwenu ? 8 Anka su nwalama mwiya wa bufumu bu abiakula mukanda w’Efile Mukulu’shi, Onokyebe mwinobe bu’be nabene, anukita biya ; 9 anka su nwadila bantu kipango, anukita bubi, na nubaleshibwa balwishe ku mwiya. 10 Mwanda su muntu oso analame mwiya ushima, anka su anapone kwiyi dimunenka, bafiki sha mwanda ku mutwe wa bungi bwawo. 11 Yawa bambile’shi, Toyilanga mukashi abene, bambile kabidi’shi, Twipanga. Ekale namu obe toyila mukashi abene, anka su oipa, bofiki mulwishe a mwiva. 12 Nwakule biabia, na nukite biabia, bu bantu batàbadi abesambilwa ku mwiya wa bwana bwa senga ; 13 mwanda wanamweshibwe yawa mpombo ishi lusa shalesha lusa. Lusa alusadika ku mpala a mpombo.

14 Kusunga kwi namini banikye bande, su muntu amba’shi, ena kukumina, anka tena mikitshino ? Kukumina akûku kumupasha ? 15 Ekale mukwenu mulume su mukashi e muswa, n’akutwa biâshi kwifuku n’efuku, 16 na mungi mukwenu ebalungula’shi, Nwende talala ; n’ôte kalo, nwikute ; anka tebapa bintu biabakutwa mwanda wa mbidi, kusunga kwi kwikuni ? 17 Anka biabia kukumina, su takwi na mikitshino, kwi kufwe pabwako. 18 Anka mungi anambe’shi, Obe ena kukumina, n’ami nena mikitshino ; ndese kukumina kwobe kushi mikitshino, n’ami nankulesha kukumina kwande ku mikitshino yande. 19 Bokumina’shi, Efile Mukulu e umune. Okitshi biya. Bikudi bibi kabidi abikumina, na abisusa. 20 Anka’be okyebe kûka, sha kîpuko, eshi, kukumina kushi mikitshino kwi kufwe ? 21 Ta shetu Abalami babingiswe ku mikitshino pabadi batambikile Isaka mwanaye kunundu kwa kitambikilo ? 22 Omono mubekitena kukumina na mikitshino yaye, na ku mikitshino kubakumbashibwa kukumina kwaye. 23 Na mukanda w’Efile Mukulu ubafikiswe awakula’shi, Abalami bakuminine Efile Mukulu, na kubamubadikilwa kalolo ; na baitanyinwe’shi, Kuku ’Efile Mukulu. 24 Anumono, ku mikitshino ngi akubingishibwa muntu, na kasha ku kukumina bûpenka. 25 Ta biobio kabidi Layaba mutesha babingiswe ku mikitshino pabadi bâta mikyendji na bebatusha dingi eshinda ? 26 Mwanda bu bi mbidi yifwe yishi na kikudi, ngi bi kukumina kufwe kabidi kushi mikitshino.

 

Chapitre 3

1 Tanwikalanga balambukishi bangi, banikye bande, mwanda wanûku’shi, biabia twanamweshibwe mpombo yikile bukopo. 2 Mwanda watupona mapona angi, bungi bwetu. Su muntu tapono kwiyi, yawa e muntu mukumbane, auku kubamba mbidi yishima kabidi. 3 Talanga, atutula bibambilo kukanwa kwa tubala biatudiakwitukokyela, n’atwalula mbidi yato yishima. 4 Talanga kabidi mato a mbwisha, a bukata bungi biabia ; n’apapuswa ku mpunga ya ngofu, anka atengibwa na musangu ukotokoto kwoso akukyebe eshimba dia mwenya. 5 Biabia edimi kabidi di kipindji kikoto, n’adisadika masadika a bubi. Talanga kini mutamba ukata ubashikibwa kalo kwi kashila kakotokoto. 6 N’edimi di kalo, di bu senga yishima ya kulwisha ; edimi dibatulwa pankatshi pa bipindji bietu di mufitshishi a mbidi yishima, adiosha kalo ku kipango kishima kia pashi, na dibaoshibwa kalo kwilungu dia kalo. 7 Mushindo woso wa banyama na batwoni, wa babintu abilandala pashi, na banyama ba mema akata, umunwa na ubamunibwa kwi bantu ; 8 anka edimi, mwina pashi tekudi auku kwidimuna ; di bubi bushabufukama, dibaulu na lengo ya bubi. 9 Kwadidi ngi kwatutumbika Fumu na Yaya, na kwadidi kabidi ngi kwatulumba bantu babapangibwa na kwifwana kw ’Efile Mukulu. 10 Mukanwa umune amufiki kutumbika na kulumba milao. Banikye bande, bintu’bi tabiakwikala biabia. 11 Ku mpokola, ku kitukilo kimune, akutuma mema e sasa na mema e bûlo ? 12 Mutshi wa figi auku kupa bikuba bia olefe, banikye bande ? Su mutshi wa finyo kupa bikuba bia figi ? Na mema e samba tauku kufisha mema e sasa.

13 Nani ena bukalabwino na kapatupatu n’enu ? Alese mikitshino yaye mu muswelo wi buwa na kukoka kwa bukalabwino. 14 Anka su anwikala na kakonya ka bûlo na kwilwila mu mashimba enu, tanusadikanga, tanudimbanga ku mpala ’eyendo. 15 Bwini bukalabwino tabwi bwabwa abufwiya kwiulu ; anka bwa senga, bwa moyo wa pashi, bwa diabolo. 16 Mwanda kwoso kwi kakonya na kwilwila, kwakwa kwi tuswatuswa na mukitshino woso wa butete. 17 Anka bukalabwino abufwiya kwiulu bwi kwibedi selele, kunyima bwa talala, bubofule, bwa kukoka, bûle na bumuntu na bikuba bi buwa ; bushabwilekyeshena bantu, bushi na malupa. 18 Musekye namu wa kalolo ngi aukunibwa mu talala, ku mwanda wa bantu abatula bantu talala.

 

Chapitre 4

1 Ngoshi ayifwiya kwikuni, na bilwilo kwanudi ? Ta n’abifwiya kuno, sunga kwi misepelo ayilwilena mu bipindji bia mbidi yenu ? 2 Nwina lwabi lwa bintu, na tanwikala nabio ; anwipa na nubaulu na nukunuku na tanûku kwata ; n’anulwiya bilwilo na ngoshi ; na tanwata, mwanda wanushanutekye. 3 Anutekye na tanwata, mwanda wanutekye n’eshimba dibi, bianudiakudya ku misepelo yenu. 4 Batesha, tanûku’shi, bukuku bwa basha senga bwi nkyetakyeta n’Efile Mukulu ? Biabia muntu oso akyebe kwikala kuku a senga etulu nabene mulwishi n’Efile Mukulu. 5 Anwe anunangushena’shi, mukanda w’Efile Mukulu awakula bisumanga ? Muwa bashadika’ye munda mwa mashimba etu abila namu sunga ku kakonya su ? 6 Anka’ye apeya ntalo yikile bungi. Ngi biakula’ye’shi, Efile Mukulu alwiya na basha nkomanga, anka apeya bantu babofule ntalo. 7 Biabia nukokyele Efile Mukulu ; anka nulwe na diabolo n’aye anasukye kwanudi. 8 Nwisesele pepi n’Efile Mukulu, n’aye anesesele pepi n’enu. Nusule masa enu, balwishe ; na nutokyeshe mashimba enu, basha kwifunyafunya. 9 Nupushe mpè, nudile, nutushe mpolo ; tusepo twenu twalulwe ku nkalo, na mulô wenu ku kiongwa. 10 Nwiyishe banabene ku meso a Fumu, n’aye anenukamishe.

11 Tanwibiandushena, banikye. Yawa abiandwila mwinaye su amwesha mwinaye abiandwila mwiya n’amwesha mwiya ; anka su omwesha mwiya, twe mukitshi a mwiya, anka mwisambidi. 12 Anka umune bûpenka e mupi a mwiya na mwisambidi ; yawa auku kupasha na kwipa ; anka’be eni wesambila mwinobe ?

13 Pushai binobino, anwe abamba’shi, lelo su maloba twanende mu lupata’lu, na twanashale mwamwa mpeshi mushima, na twanapane na twanasunge bintu ; 14 anwe namu bashabauku mwanda wanekale maloba. Moyo wenu wi namini ? Mwanda waudi mulemba, aumwekwa kapindji kapela na kunyima aushimina. 15 Ta nubadiakwamba’shi, Su Fumu akyebe, na tukiatutala twanakite biabia na biabia. 16 Anka binobino anusadika mu bisadikilo bienu ; kwini kusadika kwoso kwi bubi. 17 Biabia yawa auku mwa kukita buwa, na takitshi, ku mwanda waye biabia bi kulwisha.

 

Chapitre 5

1 Pushai binobino, anwe bampeta ; nudile na nutentukye mwanda wa mpè yikwete kufika kwanudi. 2 Bumpeta bwenu bubanyanga ; na bilamba bienu bibadibwa bishi. 3 Nolo yenu na makuta enu bibakwata nkongolo ; na nkongolo anekale kitêlwilo ku mwanda wenu, n’anadie musamba wenu bu kalo. Nubabombelesha mono yenu ku mafuku a kusongo. 4 Talanga mafuto a bena mifubo benu babakulanga misekye mu mabala enu, enubamba ku bukome bisumanga, âba ; na bila bia bantu babakulanga bibatwele mu matwi a Fumu a Sabaoto. 5 Nubakalabala na kusepela pa senga, na nubalondo bulubi bwoso ; nubafubukisha mashimba enu kwifuku dia kipailo. 6 Nubamwesha, nubaipa sha kalolo ; aye talu n’enu.

7 Biabia nwikale na mufwakaka, banikye, mpa na kifikilo kia Fumu. Talanga, mwina mufubo aindjila musekye wi buwa wa senga, ena mufwakaka ku mutwe wao, bianekale yibata mpeshi ’ebedi na mpeshi a kumongo. 8 Anwe kabidi nwikale na mufwakaka ; nunishe mashimba enu ; mwanda wi kifikilo kia Fumu pepi. 9 Tanunaunanga, banikye, bianushakumweshibwa ; talanga mwisambidi aimana ku kibelo. 10 Su kupwandjikisha kupusha kwa busungu na bututwabikoni, banikye, nutale badimuni babakwile kwishina dia Fumu. 11 Talanga, atwitanyina bantu babapusha na mufwakaka’shi, balumbulwe ; nubapusha wa mufwakaka wa Yobo, na nubamono kikuswilo kia Fumu, amwikala Fumu na lusa mba, na bumuntu.

12 Kwiulu kwa ingi mianda yoso banikye, tanutshipanga tutshipo, su mwanda w’eulu, su wa senga, su kangi katshipo koso ; anka ôlo enu ekale’shi, ôlo ; na ayo enu ekale’shi, ayo ; bianushakupona mûshi mwa mpombo.

13 Kwenu kwi muntu oso bafinibwa su ? Atekye. Kwi muntu oso na mulô su ? Ayimbe ñono. 14 Kwenu kwi muntu oso apusha busungu su ? Aitanyine bakulu ba kakonge ; batekye ku mwanda waye, bamufikinye mwimu mwishina dia Fumu ; 15 na luteko lwa kukumina lwanapashe yawa apusha busungu, na Fumu anamubushe ; na swekale balwisha mianda, kulwisha kwanamulekyelwe. 16 Biabia nwitaene mabi enu muntu kwi mwinaye, muntu kwi mwinaye ; na nwitekyeshene bianudiakupashibwa masungu. Mutekyelo wi bwashi wa sha kalolo wikala na ngofu yingi. 17 Ediya badi muntu a mushindo umune n’etu ; na batekyele ku luteko’shi, mpeshi tanokanga ; na mpeshi tanokyele ku senga lutshi lwa mpeshi isatu na mieshi isamombo. 18 Na batekyele kabidi ; n’eulu dibanokyele mpeshi, na senga yibetandene bidibwa.

19 Banikye bande, su muntu oso kwenu aumbakana kwiyendo, na muntu amwalusha, 20 aukye’shi, yawa alusha mulwishe ku kulwisha kw’eshinda diaye, anapashe kikudi lufu, na anabwikile kibumbu kia mabi.

 

 

 

MUKANDA WA KWIBEDI WA

PITA

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5

 

Chapitre 1

1 Pita, mutumibwe a Yisu Kalestu, kwi basangulwe be bantu babene ba Lupalakasho mu Ponto, Ngaletea, Kapadokia, Asia, na Bitunia ; 2 babasangudibwa ku kiukilo ki’ebedi ki’Efile Mukulu Yaya, na babâmunwa ku kwamunwa kwa Muwa, ngi kwikala na kukoka, na kumaminwa kwa mase a Yisu Kalestu ; ntalo yikale n’enu na talala bungi bungi.

3 Efile Mukulu na Yaya a Fumwetu Yisu Kalestu atumbikibwe, betutandjile kabidi bu bibadi lusa lwaye lungi, biatudiakwikala na mutengelo wa moyo mwanda wa kubuka kwa Yisu Kalestu kwi bafwe, 4 biatudiakwikala na bupiani bushi musalo, na bushi mako, na bushabulengula, bubombeleswe mu maulu kwiulu ku mitwe yenu ; 5 anwe babalamibwa ku ngofu y’Efile Mukulu ku kukumina, mpa na ku kipandjilo kia moyo kitàkidi akileshibwa ku kipindji kia kusongo. 6 Ku mwanda wawa ngi kwanusepela kwi bungi ; sunga nubatulwa na biongwa ku binobino na ku kapindji kapela, su mwanda wi biabia, kwi bitompilo bingi ; 7 biabia, kupwandjikisha kwa kukumina kwenu, kubakidi nolo mûlo ashimina sunga yibapwandjikishibwa ku kalo, kwakusañanibwa na lutumbo na kilengo na kinemo ku kileseso kia Yisu Kalestu ; 8 anukyebe kushi nubamumono ; na sunga tanumumono binobino, anka anumukumina n’anusepela kwi bungi na mulô ushauku kubwelwa,ubaulu kilengo ; 9 na nukwete kwata bwedi bwa kukumina kwenu, kupashibwa kwa bikudi bienu.

10 Ku mwanda wa kupashibwa kwakwa, badimuni babakokwele na babakimbile kwi bungi, babadimwine wa ntalo yakufika kwanudi ; 11 babadi mu kukimba kipindji, na mushindo wa kipindji kibalesese Muwa wa Kalestu badi munda mwabo, pabatêlulwile’ye ebedi wa masungu a Kalestu na wa bilengo biakulonda kunyima. 12 Kubebaleseswe’shi, kasha kwabadi banabene anka kwanudi ngi kubabatambikile bintu biabia bibenulungulwa kwi bantu babenulungula mukandu wi buwa kwi Muwa-wi-selele batuminwe mwiulu ; bintu abididi bangele kubekyela.

13 Biabia nufundjikye kifuka kia binangu bienu na nwikale na mulango, mu kutengela ntalo lôsô yanatwadibwe kwanudi ku kileseso kia Yisu Kalestu ; 14 bu bana ba kukoka, tanwifwanishenanga na ngabiabi yenu ya kala ku kipindji kia kilwa kienu ; 15 anka bu bi yawa selele benwitanyine ngi bianudiakwikala’nwe kabidi selele ku muswelo wenu ushima ; 16 mwanda ubafundjilwe’shi, Nwanekale selele, mwanda wandji’mi selele.

17 Na su anwabila yawa’shi, Yaya, esambile mufubo wa muntu oso kushi kudila bantu kipango, nukishe kipindji kia kushala kwenu na mô ; 18 mwanda wanûku’shi, nubakulwe, kasha na bintu abisalama, bu makuta na nolo, kwi muswelo wenu wa bisumanga ubenulekyelwe kwi bashenu ; 19 anka na mase a mûlo, bu a mwana a mukoko ushina mwanda ubi na ushina kabashi, mase a Kalestu ; 20 abaukilwe eyendo ebedi dibadi senga tayibangibwe, anka abaleseswe kusongo kwa bipindji ku mitwe yenu ; 21 ya’nwe be bakumine, babakumina Efile Mukulu ku mwanda waye, bamubushise kwi bafwe, na bamupele kilengo ; biakwikala kukumina kwenu na mutengelo wenu kwi Efile

22 Mwanda ubanutokyesha mashimba enu ku kukoka kwenu kw’eyendo ku kifulo kia banikye kishi malupa, nwikyebene kwi bungi kwishimba di selele ; 23 mwanda ubanutandjibwa kabidi kasha ku mbio ayiuku kusalama, anka ku mbio yishayiuku kusalama, kwiyi di’Efile Mukulu dina moyo n’adishala nya nya. 24 Mwanda wi musamba woso bu lubishi, na bungi bwa kilengo kiao ki bu kilongo kia lubishi. Lubishi alûma, na kilongo akipona ; anka eyi dia Fumu adishala nya nya. 25 Diadia ngi eyi dia mukandu wi buwa dibenulungwilwe.

 

Chapitre 2

1 Biabia nukumbe kifita kioso, na bulamalama bwoso, na malupa, na nukunuku, na mabiandubiandu oso ; 2 na nudile mabele a kinangu ashi bulamalama, bu bana beni babatandjibwa anka binobino, bianudiakukula nao mpa na ku kupashibwa ; 3 ekale nubasòlo Fumu e buwa. 4 Bianufiki kwadi, bu kwibwe dia moyo, dipelwe eyendo kwi bantu ; anka ku meso ’Efile Mukulu, disangulwe na dinemekwe ; 5 anwe kabidi bu mabwe a moyo nwi mu kwibakibwa shibo ya Muwa, ngi kwikala butshite bwi selele, ngi kutambika malongo a Muwa, e kwanana ku mpala ’Efile Mukulu kwi Yisu Kalestu. 6 Mwanda wikudi mu mukanda w’Efile Mukulu’shi, Talanga, naladisha ebwe mu Siono dia kwipaka disangulwe, dinemekwe ; na yawa amukumina tanaipaibwe bufu nya. 7 Biabia kwanudi babakumina kwanemekibwa’ye ; anka ku mwanda wa basha kibengo, ebwe dibapele bebashi ba shibo, ndidi dibatulwa mutwe wa mwipaka ; 8 n’ebwe dia kiponenu n’ebwe dikata dia kishindjilo kwi bantu abakokola kishishi kwiyi, mwanda wabadi basha kibengo ; na kubebaloñamiswe biabia. 9 Anka’nwe nwi mushindo wa bantu basangulwe, butshite bwa bufumu, eumbo di selele, bantu be bena mûlo ubatusha’ye ; bianudiakulesha miswelo ya ntalo ya yawa benwitanyine mu mufito kufika kwitata diaye dia kipaso ; 10 sunga’nwe bashibadi bantu, anka binobino nwi bantu b’Efile Mukulu ; bashasañene lusa anka binobino nubasañana lusa.

11 Bakuminwe, nenusendela bu bantu babene na bu basha nyendo, eshi, nukashe ngabiabi ya musamba ayilwiya n’eshimba ; 12 nwikale na muswelo wenu wa kalolo pankatshi pa maumbo ; biabia sunga abakula ku mwanda wenu bu wa bakitshi ba mianda yibi, anka ku mutwe wa mikitshino yenu yi buwa yiabatala, bakutumbika Efile Mukulu kwifuku dia kubekyelwa.

13 Nukokyele mulango woso wa bantu ku mutwe wa Fumu ; su fumu mukata mukile kwiulu, 14 su milopwe yibatumibwa kwadi mu kufutshisa bantu mianda abakita bubi, na kutumbika bantu abakita buwa. 15 Mwanda wi kifulo ki’Efile Mukulu’shi, ku kukita kwa buwa ngi kwanudiakûminisha basha malubi bashabauku mianda. 16 Nwi bana ba senga, anka tanwikalanga na bwana bwa senga bu mutwelo wa kubwikila kifita, anka bu bafubi b’Efile Mukulu. 17 Nunemekye bantu boso. Nukyebe banikye. Nutshine Efile Mukulu. Nunemekye fumu.

18 Bafubi ba shibo, nukokyele bafumwenu na mô woso ; kasha’bo bûpenka be buwa na kubofula, anka bash’epalamo kabidi. 19 Mwanda’u wi kwanana, su muntu aoñama biongwa ku mutwe wa kiukilo kia munda mwanda w’Efile Mukulu, e mu kupusha busungu kushi bakitshi mianda yibi. 20 Anka su nubalwisha na nubakupilwa, ekale anupusha busungu na mufwakaka, lutumbo lwi lwa namini ? Anka su anukitshi buwa n’anupusha busungu, ekale namu anupusha na mufwakaka, biabia kwi kwanana n’Efile Mukulu. 21 Nubaitanyinwe ku mwanda wawa ; mwanda ubenukumbile Kalestu, benulekyela kipwandjikilo, bianudiakulonda mafyotolo aye ; 22 shimukite bubi nya, na mukanwa mwaye tamusañenwe kidimbo. 23 Aye, pabakailwe, badi tamukye kabidi ; pabakumbile, badi tamufune ; anka belubwile nabene kwi yawa esambila na kalolo ; 24 batwele mabi etu aye nabene mu mbidi yaye kunundu kwa mutshi, biatudiakwikala na moyo ku mwanda wa kalolo, mwanda ubatufu ku mwanda wa mabi ; na ku mikambalo yaye ngi kubatupashibwa. 25 Mwanda ubanudi mu kûmbakana bu mikoko ; anka nubalukila binobino kwi Kalama na Mulami a mashimba enu.

 

Chapitre 3

1 Anka biabia anwe bakashi, nwikale na kukoka kwi balunda benu ; biabia, sunga bangi tabakokyela eyi, bakukakibwa kushi eyi, ku mwanda wa muswelo wa bampiana babo ; 2 be mu kutala muswelo wenu wi selele na kukoka. 3 Kwibamba kwenu takwikalanga kwa pasha kwa nyene kuluka, na kwa bikano bia nolo kutula, na kwa bilamba kufwala ; 4 anka kwa muntu mufiame ’eshimba, kwibamba kushi musalo kw’eshimba dia kukoka na dia talala, di dia mûlo wi bukopo ku meso ’Efile Mukulu. 5 Anka biabia kubebambile banabene bakashi ba selele kala ; babatengele Efile Mukulu, babadi na kukoka kwi balunda babo ; 6 bu bibakokyele Sala Abalami, mu kumwitanyina’shi, fumu ; anwikala bana baye binobino su anukita buwa, na tanutshina mô woso.

7 Anka biabia anwe, balume, nushale na mukashi bu bipwandjikile na kiukilo, bu kushala na mbidi ya mushindo ubofule, mu kwibanemeka, mwanda wanudi kabidi bapiani n’abo ba ntalo ya moyo ; bishakubambibwa nteko yenu.

8 Kusongo, bungi bwenu nwikale na kinangu kimune, mu kwipushena lusa, na mu kwikyebena bu banikye, na mashimba abofule na binangu bia kukoka ; 9 tanwalushanga bubi ku mutwe wa bubi, su lukiso ku mutwe wa kukiswa nya ; anka ungi mwanda, nulumbule ; mwanda wanubaitanyinwe ku biobio bianudiakupiana mulumbulwilo. 10 Mwanda wa yawa adidi kukyeba moyo na kumona mafuku e buwa, abambe ludimi lwaye ku bubi na milomo yaye ku kwakula kwa madimi. 11 Eyalule kwi bubi, n’akite buwa ; akimbe talala n’ayibânge ; 12 mwanda autala meso a Fumu basha kalolo, na matwi aye apusha mipwiso yabo, anka mpala a Fumu alwiya na bantu abakita mianda yibi. 13 Nani namu anenukumbishe su anwikala na kishima kia kushimatshila mwanda wi buwa ? 14 Anka su nwakumba ku mutwe wa kalolo kabidi, balumbulwe anwe ; anka tanutshinanga ku mô wabo, na tanutshinkishibwanga ; 15 anka nwamune Kalestu mu mashimba enu, Fumu ; na nwikale na mêndo mafuku oso a kulumbwila muntu oso mulumbulwilo enwipusha wa mutengelo wi munda mwenu, anka na kukoka na mô ; 16 nwina kiukilo kia munda ki buwa ; biabadiakwipaibwa bufu, ku mwanda wabenwakwila, ababiandwila muswelo wenu wi buwa mu Kalestu. 17 Mwanda ubakidi biya, ekale kifulo ki’Efile Mukulu kibakyebe biabia, anwe kukumba ku mwanda wa kukita buwa, kasha mwanda wa kukita bubi. 18 Mwanda ubakumbile Kalestu kabidi eshisa dimune lôsô ku mwanda wa mabi, sha kalolo ku mutwe wa bantu bashina kalolo ; biadiakwitufwisha kwi Efile Mukulu ; baipailwe mu musamba, anka batulwe na moyo mu Muwa ; 19 mubayile’ye kabidi munda mwaye mu kulungula bikudi mu shibo ya nkano, 20 bibadi na kibengo kala, ku kipindji kibeshese bututwabikoni bw’Efile Mukulu ku mafuku a Noa, pabadi bwato mu kuloñamishibwa ; bubapashiswe bantu bakoto munda mwabo, bantu mwanda, ku mema ; 21 anupasha binobino kwifwanika kabidi, sunga kwambikibwa ; kasha kulamuna mako a musamba, anka kwipusha kwa kiukilo ki buwa ku meso ’Efile Mukulu, mwanda wa kubuka kwa Yisu Kalestu kwi bafwe, e ku mboko yibalume y’Efile Mukulu, 22 mwanda ubatwele’ye munda mw’eulu ; na bangele na makome na ngofu babayishibwa mûshi mwaye.

 

Chapitre 4

1 Biabia, mwanda ubakumbu Kalestu mu musamba, nwiloñamishe anwe banabene na kinangu kiakia kabidi bu na bilonda bia ngoshi ; mwanda wa yawa bakumbu mu musamba bapwile na bubi ; 2 kasha kwikala kingi kipindji kia kipindji kiaye mu musamba ngi kufubila ngabiabi ya bantu, anka kifulo ki’Efile Mukulu. 3 Mwanda ubakumbana kipindji kia kala, atwe kukita kifulo kia maumbo, kibatutambukanga mu malubi, ngabiabi, nkolwa ya malofu, kusha, kwa masha, mateshi a malofu, na bîshingilo bia mankishi bi butete. 4 Abo namu abapula, mwanda wanushanwenda n’abo mbilo mbilo ku luntunki lwalwa lwa mianda yifunyene, n’abakula mianda yibi ku mwanda wenu ; 5 baba banabwele mwanda wabo kwi yawa tàdi esambila bantu abatala na bafwe. 6 Ku mutwe’u kubalungwilwe bantu mukandu wi buwa babafu kabidi, biabadiakumweshibwa na kumweswa kwa bantu mu musamba, anka biabadiakwikala na moyo bu bipwandjikile n’Efile Mukulu mu kikudi.

7 Anka kusongo kwa bintu bioso kwi pepi ; biabia nwikale basha budimu, na basha milango mwanda wa nteko kuteka. 8 Ebedi dia bintu bioso, nwikale na kishima anwe banabene kia kifulo kwikyebena ; kifulo akibwikila kibumbu kia mabi. 9 Nwiyatene ku nyendo kushi kûnauna miunouno. 10 Bu bibata muntu oso elongo, editambikye pankatshi penu, bu bamiandako be buwa ba ntalo y’Efile Mukulu ya sanga sobele. 11 Su muntu oso akula, akule bu na miyakwilo y’Efile Mukulu ; su muntu oso akitshi mufubo w’Efile Mukulu, bu ku ngofu ayipeya Efile Mukulu ; biakutumbikibwa Efile Mukulu mu bintu bioso kwi Yisu Kalestu, ena kilengo na katshintshi ku bipwa bia bipwa. Amen.

12 Bakuminwe, tanupulanga kitompilo kia kalo, ki kwinutompa, bu su kipaso kibenupono ; 13 anka mwanda wanwabana na masungu a Kalestu, nusepele ; bianudiakusepela ku kipindji kia kileseso kia kilengo kiaye na mulô ungi. 14 Su nubasengibwa mwishina dia Kalestu, balumbulwe anwe ; mwanda ubayikisha Muwa a kilengo n’a Efile Mukulu kwiulu kwenu. 15 Takwakwikala muntu umune n’enu akumbu bu mwipani, su bu ngifi, su bu mukitshi a mwanda ubi, su bu sha lwaka mu mianda ya babene ; 16 anka ekale bu mwina Kalestu, tafwanga bufu ; anka atumbikye Efile Mukulu mwishina diadia. 17 Mwanda ubafiki kipindji, mpombo kubangula ku shibo y’Efile Mukulu ; na su kwibedi kwatudi, fudilo yabo yanekale namini bashabakokyela mukandu wi buwa w’Efile Mukulu ? 18 Na su sha kalolo apashibwa na busungu, yawa shin’Efile Mukulu na yawa e mulwishe anamwekwe kwikuni ? 19 Biabia abo kabidi abakumbu mwanda wa kifulo kibadidi Efile Mukulu batule mioyo yabo, pa kukita buwa, ku masa a Mupangi a makokyela.

 

Chapitre 5

1 Bakulu be pankatshi p’enu, ami nebasendela, ne n’abo mukulu, na kamoni kabamwene masungu a Kalestu, ne kabidi mwabani a kilengo kitàkidi akileshibwa ; 2 nwikale balami ba kibumbu ki’Efile Mukulu kia mikoko ki pankatshi p’enu ; mu kulama kasha mwanda wa kibambo, anka ku kifulo ; kasha ku mwanda w’efuto dia mako, anka n’eshimba ; 3 kasha bu kwikala na bufumu kwiulu kwa mono yenu, anka bu bileseso ku mpala a kibumbu kia mikoko. 4 Na panaleshibwe Kalama ka kwiulu, nwanate kilongo kia kilengo kishakilengula.

5 Anka biabia anwe bakinga, nwiyishe anwe banabene kwi bakulu ; na bungi bwenu nwipapile na kukoka muntu na mukwabo, muntu na mukwabo ; mwanda aulwiya Efile Mukulu na basha nkomanga, anka apeya bakokye ntalo. 6 Biabia nwiyishe anwe banabene mûshi mw’easa dia katshintshi k’Efile Mukulu, biadiakwinukamisha ku kipindji kiya ; 7 mu kuponga sumba yenu yoso kwiulu kwaye, mwanda wanudi mwanda waye.

8 Nwikale basha milango, nutale. Yawa alwiya n’enu, diabolo, atambuka bu tambwe akumbu eyi dibukopo, mu kukimba bantu ba kudya. 9 Nulwe n’aye, na kukumina pô, mwanda wanûku’shi, eni masungu â tàakumbashibwa kwi banikye benu be ku senga. 10 Anka Efile Mukulu a ntalo yoso benwitanyine ku kilengo kiaye kia nya nya mu Kalestu Yisu, panekale nubakumbu kapindji kapela, anenukumbashe, anenunishe, anenukoposhe pô. 11 Kwadi kwikale katshintshi ku bipwa bia bipwa. Amen.

12 Kwi Silasa, anampangisha’shi, e mwanikye a makokyela, ngi kwanenufundjila kakoto ; kwete kusendela na kwete kutêlula’shi, ayi ngi ntalo y’eyendo y’Efile Mukulu yanwimana mwamwa pô. 13 Kakonge kasangulwe n’enu pamune ke ku Babelono akenwimuna, na Mako mwanande. 14 Nwiyimushene na kufifya kwa kifulo. Talala ekale n’enu bungi bwenu be mu Kalestu.

 

 

 

MUKANDA WAKABIDI WA

PITA

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3

 

Chapitre 1

1 Shimono Pita, mufubi na mutumibwe a Yisu Kalestu, kwi bantu babâta kukumina kumune n’etu kwa mûlo, ku kalolo k’Efile Mukulu na Mupashani etu Yisu Kalestu ; 2 ntalo na talala bitandiswe n’enu bungi bungi mu kiukilo ki’Efile Mukulu na kia Yisu Fumwetu. 3 Ngofu yaye ya bwifile bwaye yibetupa bintu bioso bipwandjikile na moyo na muswelo w’Efile Mukulu, ku kiukilo kia yawa betwitanyine ku kilengo na ku kipaka. 4 Ku mutwe wabio ngi kubetutambikile’ye bilai biaye bia mûlo, bikile bukata ; bianudiakufika babani kwabidi na mushindo wa bwifile, mwanda ubanupanda musalo wi ku senga ku mutwe wa lwabi.

5 Anka ku mutwe’u kabidi, nwikale na kishima kioso, mu kukumina kwenu ngi kwikala na kipaka, mu kipaka kwikala na kiukilo, 6 mu kiukilo kwikala na mulango, mu mulango kwikala na mufwakaka, mu mufwakaka kwikala na muswelo w’Efile Mukulu, 7 mu muswelo w’Efile Mukulu kwikala na kifulo kia banikye, mu kifulo kia banikye kwikala na kifulo. 8 Mwanda su bintu’bi bi munda mwenu na bibafimi bungi tanwanekale n’elo su bunkunga mu kiukilo kia Fumwetu Yisu Kalestu. 9 Yawa akutwa bintu’bi e mpofu, sha lukudimba bailwa kusudibwa kwa mabi aye a kala. 10 Biabia banikye, nukimbe na kishima kwikala na kilailo mwanda wa kwitanyinwa kwenu na wa kusangulwa kwenu ; mwanda su anukitshi bintu’bi tanwanapone nya ; 11 anka biabia kitwelo kianenushitwilwe kingi kingi mu bufumu bwa Fumwetu na Mupashani etu Yisu Kalestu bwa nya nya.

12 Biabia ntanakutwe kwinutentekyesha bintu’bi binangu mafuku oso, sunga anwibiuku na nubaniswa mwiyendo dia binobino. 13 Anka nampangisha’shi, kwi kalolo, apekala’mi ne mwisala’di, kwinusanisha ngi kwinutentekyesha binangu ; 14 mwanda aufiki kipindji bukidi kia kukasha esala diande, bu bibandese Fumwetu Yisu Kalestu. 15 Anka nanakimbe na kishima’shi, ku kipindji kioso kunyima kwa kitukilo kiande, nwakûka kutentekyesha bintu’bi binangu. 16 Mwanda watushibalonde miele ya ñonono yibapangibwa na bukalabwino, patubenubwelele ngofu ya Fumwetu Yisu Kalestu na kifikilo kiaye, anka tubadi tumoni tubamwene bukata bwaye ku meso. 17 Mwanda ubatshile’ye bukata na kilengo kwi Efile Mukulu Yaya, pabamufikiswe eyi ku kilengo kikile ntalo’shi, Yawa e Mwanande mukuminwe, anasepela’mi ; 18 n’eyi diadia, atwe tubedipushise dibafikiswe mwiulu, patubadi n’aye ku mwenge wi selele. 19 Na tàtudi n’eyi dia kidimwino dikile kuninga binobino, dianukita biya su anwiditala bu mwinda autembe mu kibalo ki mako ; mpa na kipindji kianatokye bufuku na lwenene lwa masanya lwanakamine mu mashimba enu. 20 Anka nûkye mwanda’u kwibedi’shi, takwi kidimwino kimune kia mukanda w’Efile Mukulu kiakubwelwa pa bwakio. 21 Mwanda ushiufikiswe kidimwino nya ku kifulo kia bantu, anka bantu ba selele b’Efile Mukulu babakwile bu bibabâkushibwa kwi Muwa-wi-selele.

 

Chapitre 2

1 Anka badimuni babadiko kabidi pankatshi pa bantu, basha madimi, bu abikala balambukishi ba madimi pankatshi penu kabidi, banatweshe mianda ya lufu ku bufyabufya ya bisaka bisaka, mu kutuna sunga Bwana bebaule ku mûlo, n’abefwishisha lufu bukidi. 2 Na bantu bangi banalonde miswelo yabo ya malubi ; na ku mitwe yabo kwanabiandwilwe muswelo w’eyendo. 3 Na ku mwanda wa bungifi, na ku mayi a malupa, kwanenutange’bo ; ku mwanda wabo, mpombo yibabamweswe kala tayiluluta, na lufu lwabo talubwingila. 4 Mwanda ushiupushise Efile Mukulu bangele lusa babalwishise, anka bebele mwilungu dia munda, na bebalubwile ku mpela ya mufito wi fututû, ngi kulamibwa mpa na ku mpombo. 5 Na badi tamupushise senga ya kala lusa, anka balamine Noa, yawa a mwanda, mulungudi balungulanga kalolo, pabafwishishe’ye mambwe panundu pa senga ya bantu bashina muswelo w’Efile Mukulu. 6 Bapishise namu mpata ya Sodomo na Ngomola kipilo na bebamweshese na malwa a bubi, na bebatule bu kileseso kwi bantu bakutambuka na moyo kunyima ushi muswelo w’Efile Mukulu. 7 Bapashise namu Loto a kalolo, bapushise busungu bwi bungi kwishimba mwanda wa miswelo ya bulubi ya bantu babi. 8 Mwanda yawa muntu a kalolo, bashele pankatshi pabo, na bakumbishe eshimba diaye dia kalolo, pa kumona na pa kupusha, na busungu bungi kwifuku n’efuku, mwanda wa mikitshino yabo y’epalamo. 9 Fumu auku kuposola bena muswelo w’Efile Mukulu mu kitompilo, na kulama bantu bashina kalolo mûshi mwa busungu mpa n’efuku dia mpombo ; 10 n’abo namu abayiya na muswelo wa musamba ku lwabi lwa mako, n’ababenga bukalanga bwoso. Be basha kitunya, basha kupakanya ; tabatshina kubiandwila bilolo ; 11 na bangele, sunga babebakidi na katshintshi na ngofu, tabafika na mpombo ya mabiandubiandu ku mwanda wabo ku mpala a Fumu. 12 Anka bantu’ba be bu nyama yishina binangu, yibapangibwa na mushindo wayo wa kukwatshibwa na kwipaibwa ; n’ababiandula mabiandubiandu mu mianda yabashabauku ; na babasaludibwa ku musalo wabo, 13 na banâte bwedi bwa mwanda ushina kalolo. Abanangushena’shi, mulô wi kudya biâshi bingi ku kanya ; be mabashi na malonda, n’abasha na maunga ku ndimbo yabo, apekala bakwete kudya n’enu ; 14 be na meso aule na butesha, ashauku kuleka bubi ; abakaka bantu ku bubi bashibaninge biya ; be n’eshimba dibaubidiswa na lwabi ; be bana ba mulao. 15 Babashidi eshinda di susa, na babaumbakana, na babalondo mwishinda dia Balama a Beolo, bakyebele bwedi bwa mwanda ushina kalolo ; 16 anka basashilwe kulwisha kwaye kisashilo ; mpunda a kamama bakwile n’eyi dia muntu na bashidishe bulubi bwa mudimuni. 17 Benibaba be mpokola yishina mema, na makumbi abapapushibwa ku lupapi ; babatulwa mufito wa fututû. 18 Pa kwakula mayi akata aule na kîpuko, bakwete kukaka bantu na ngabiabi ya musamba ku bulubi, sunga’bo abongoloka anka binobino kwi bantu abatambuka na kulwisha. 19 Abebalaila kilai kia bwana bwa senga, anka banabene be bapika ba musalo ; mwanda yawa bayishibwa muntu kwadi, kwadi kabidi kubatulwa’ye na bupika. 20 Mwanda panekale babongoloka ku mako a senga ku kiukilo kia Fumu na Mupashani Yisu Kalestu, ekale babanyibwa na babayishibwa kwadi, mwikyelo wabo wa kunyima ubakidi mwikyelo wabo wa kwibedi bubi. 21 Kubakidi buwa ku mwanda wabo kushi kûka eshinda dia kalolo ; kushi kwidiuka kwibedi, na kwalukila kunyima ku mulango wi selele ubebatambikilwe. 22 Mwele wawa w’eyendo ubebafikila’shi, Mbwa balukila kabidi ku kulasa kwaye, na ngulube basulwilwe ku kwifundakana kwaye mu kimashi.

 

Chapitre 3

1 Au ngi mukanda wakabidi, bakuminwe, utànenufundjila binobino ; ku bubidi bwayo ngi kwansanisha kinangu kienu ki selele ngi kwinutentekyesha binangu 2 bianudiakutentekyesha mayi binangu abakwilwe kwibedi kwi badimuni be selele, na mulango wa Fumu na Mupashani kwi batumibwe benu. 3 Anûku mwanda’u ebedi’shi, kusongo kwa mafuku kwanafikye basengi na masenga, abatambuka mu ngabiabi yabo, 4 n’abamba’shi, Kilai kia kifikilo kiaye ki kwikuni ? Mwanda ubashala bintu bioso mpa na mafuku abalele bakulu tulo, bu bibabidi mpa n’ebediebedi dia kipango. 5 Mwanda ubebafibwa, mwanda wa kupakanya kwabo, eshi, maulu abadiko kwiulu kala, na senga yibayimikilwe kibalo kimune pasha pa mema na pankatshi pa mema kwiyi di’Efile Mukulu ; 6 n’anka biabia senga yibayikyele penipapa yibaipailwe mwanda ubayibwikilwe ku mema. 7 Anka maulu â ekudi kwiulu binobino, na senga, bibabikibwa kwiyi diadia mwanda wa kalo ; na bibatulwa mpa n’efuku dia mpombo na dia kwipaibwa kwa bantu boso bashina muswelo w’Efile Mukulu.

8 Anka tanwilwanga kintu’ki kimune, bakuminwe, eshi, efuku dimune di na Fumu bu kanunu ka mpeshi, na kanunu ka mpeshi ke bwifuku dimune. 9 Fumu taluluta mwanda wa kilai kiaye, bu abibadika bangi bantu wa kululuta ; anka ena bututwabikoni ku mitwe yenu, na takyebe muntu oso kufwa, anka bantu boso bakufika kwimwesha. 10 Anka nguba a Fumu anafikye bu ngifi, anakile maulu kwiulu na eunga dikabe, na bintu bibaloñamiswe bianatate ku kalo na bianashidikye, na senga na mikitshino yi mwamwa bianashikibwe.

11 Mwanda wanashidikye namu bintu bioso biabio, ta n’anwe nwakwikala na mushindo wi selele na wa muswelo w’Efile Mukulu, 12 mu kutengela, na mu kusangulusha kifikilo kia nguba ’Efile Mukulu, anashidikye maulu kwiulu ku mutwe wawo mwanda wa kutata na kalo, na bintu bibaloñamiswe bianasungulukye na kalo. 13 Anka, mwanda wa kilai kiaye, atwe atutengela maulu apya na senga yipya, bianekale kalolo munda mwabio.

14 Biabia bakuminwe, mwanda wanutengela bintu’bi, nukimbe na kishima kusañanibwa kwadi na talala, kushi kabashi na kushi mwanda ubi ; 15 na nubadikye bututwabikoni bwa Fumu’shi, bwi kipandjilo kia moyo ; bu bibenufundjila kabidi Paulu, mukwetu mukuminwe, ku kipwandjikisho kia bukalabwino bubamupebwa ; 16 bu kabidi ku mikanda yaye yoso, e mu kwakula mwamwa wa bintu’bi. Mwamwa mwi bingi bintu bi bukopo kushingulwa, abitentûla bantu bashibalambukiswe na bashibaniswe, bu biabatentûla yingi mikanda y’Efile Mukulu kabidi, ku kwipaibwa kwabo banabene.

17 Biabia anwe bakuminwe, mwanda wanûku bintu’bi ebedi, nutadile, su pa kûmbakashibwa ku kulwisha kwa basha mabi, nwapona ku mushino ubanushini nawo pô ; 18 anka nukule mu ntalo na mu kiukilo kia Fumwetu na Mupashani etu Yisu Kalestu. Kwadi’ye kwikale kilengo na binobino na ku nguba a kipwa kia nya nya. Amen.

 

 

 

MUKANDA UKOTO WA KWIBEDI UBAFUNDJILWE KWI

YOANO

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5

 

Chapitre 1

1 Yawa badi mpa n’ebediebedi, abatupusha, abatumono ku meso etu, abatubekyela, abatukunku na masa etu, mwanda w’Eyi dia moyo ; 2 (mwanda ubaleshibwa moyo, n’atwe tubeumono, n’atutêlula, n’atwinubwelela moyo’u wa nya nya ubadi na Yaya na ubetuleshibwa) ; 3 yawa abatumono, abatupusha, atwinubwelela’ye, bianudiakwikala’nwe kabidi n’etu kwikumbashena kumune, na kwikumbashena kwetu kwina Yaya eyendo, na Mwanaye Yisu Kalestu. 4 Atwinufundjila bintu’bi, biakukumbana mulô wenu.

5 Kuno namu kwiyi dibatupusha kwadi, diatwinubwelela’shi, Efile Mukulu ’etata, na munda mwaye tamwi mufito nya.

6 Atwe su atwamba’shi, twi n’aye kwikumbashena kumune, anka atutambuka ku mufito, atudimba, na tatukita eyendo. 7 Anka su atutambuka kwitata bu biadi’ye kwitata, twi na kwikumbashena kwetu kumune, na mase a Yisu Kalestu Mwanaye etusula bubi bwoso.

8 Su atwamba’shi, tatwi na bubi, atwidimba atwe banabene, n’eyendo tadi munda mwetu.

9 Su atutâ mabi etu, aye ena makokyela na kalolo ka kwitulekyela mabi etu, na kwitusula kulwisha kwoso.

10 Su atwamba’shi, atwe tatwibalwishe, tubamukitshi sha madimi, n’eyi diaye tadi munda mwetu.

 

Chapitre 2

1 Bana bande, nenufundjila bintu’bi bianushakulwisha. Su muntu oso alwisha, twi na Mukalwidi kwa Yaya, Yisu Kalestu a kalolo ; 2 n’aye e kisendelo ku mutwe wa mabi etu ; na kasha etu bûpenka, anka ku mutwe wa bungi bwa senga kabidi.

3 Biabia ngi biatûku’shi, atumuku, su atulama milango yaye. 4 Yawa amba’shi, Namûku, shalama milango yaye, e sha madimi, n’eyendo tadi munda mwaye ; 5 anka muntu oso alama eyi diaye, munda mwaye mubakumbashibwa kifulo ki’Efile Mukulu eyendo. Biabia ngi biatûku’shi, twi munda mwaye. 6 Yawa amba’shi, ashala munda mwaye, akutambuka kabidi aye nabene bu bibatambukile’ye.

7 Bakuminwe, ntanenufundjila mulango upya, anka mulango wa kala ubanudi anwata mpa n’ebediebedi. Mulango wa kala wiyi dibanupusha. 8 Nenufundjila namu mulango upya, wi eyendo munda mwaye na munda mwenu mwanda utàukidi mufito, n’etata di’yendo adimunuka binobino. 9 Yawa amba’shi, e kwitata, n’apela mwinaye, e mu mufito mpa na binobino. 10 Yawa akyeba mwinaye ashala kwitata, na munda mwaye tamwi kiponeno. 11 Anka yawa apela mwinaye e mu mufito, n’atambuka ku mufito, na tauku kwayiya’ye, mwanda ubaipa mufito wawa meso aye.

12 Nenufundjila bana, mwanda ubanulekyelwa mabi enu ku mutwe w’eshina diaye.

13 Nenufundjila bayaya, mwanda ubanûku yawa e mpa n’ebediebedi. Nenufundjila basongwalume, mwanda ubanukabila yawa a bubi. Nenufundjila bana bakinga, mwanda ubanûku Yaya.

14 Nampu kwinufundjila bayaya, mwanda ubanûku yawa e mpa n’ebediebedi.

Nampu kwinufundjila basongwalume, mwanda utànudi na ngofu, n’eyi di’Efile Mukulu dishale munda mwenu, na nubakabila yawa a bubi. 15 Tanukyebanga senga, su bintu bi ku senga. Su muntu oso akyeba senga, kifulo kia Yaya taki munda mwaye. 16 Mwanda kintu kioso ki ku senga, lwabi lwa musamba, na lwabi lwa meso, na nkomanga a moyo, taki kia Yaya, anka ki kia senga. 17 Na senga yanakile na lwabi lwayo, anka yawa akita kifulo ki’Efile Mukulu anashale nya nya.

18 Bana bakinga, kwi sa ya kusongo, na bîni bibanupusha’shi, Ante-Kalestu afiki, bibafiki sunga binobino baAnte-Kalestu bangi, biabia atûku’shi, sa ya kusongo yikudi. 19 Babasomokyele kwatudi, anka tababadi betu ; swekale babayikyele betu babadiakushala n’etu ; anka biabadiakuleshibwa’shi, abo boso tabe betu. 20 N’anwe nwi na kifikinyo kibanufikinyibwa kwi yawa a selele, n’anûku bintu bioso. 21 Tshimwinufundjile mwanda wanushanûku eyendo, anka mwanda wanubediuku, na’shi, ludimbo lwoso talwi lw’eyendo. 22 Nani e sha madimi shi yawa apela Yisu e Kalestu ? Yawa e Ante-Kalestu apela Yaya na Mwana. 23 Muntu oso apela Mwana, aye tena Yaya ; yawa abwela Mwana e na Yaya kabidi. 24 Ku mwanda wenu, mubanupusha mpa n’ebediebedi mushale munda mwenu ; su mwanda wawa ubenupusha mpa n’ebediebedi aushala munda mwenu, anwe kabidi nwanashale munda mwa Mwana na munda mwa Yaya. 25 Na kuno kwi kilai kibetulaila’ye, moyo wa nya nya. 26 Nampu kwinufundjila bintu’bi ku mwanda wa bantu abenuumbakasha. 27 Na ku mwanda wenu, kifikinyo kibanwatshile kwadi akishala munda mwenu, na tanwabila muntu a kwinulambukisha ; anka mwanda wanulambukisha kifikinyo kiakia wa bintu bioso, na ki eyendo, taki ludimbo nya, na mwanda ubenulambukishakio, ngi wanwanashale munda mwaye.

28 Binobino namu, bana, nushale munda mwaye ; ekale namu aye analeshibwe, atwe twanekale n’eshimba na tatwanaipaibwe bufu ku mpala aye ku kifikilo kiaye.

29 Su anushingula’shi, aye ena kalolo, anûku’shi, muntu oso akita kalolo batandjibwa kwadi.

 

Chapitre 3

1 Nutale kifulo kibetupa Yaya mushindo wakio, biatudiakwitanyinwa’shi, bana b’Efile Mukulu. Biabia senga tayitûku, mwanda ushiumûkyeyo. 2 Bakuminwe, binobino twi bana b’Efile Mukulu, na mwatwanekale kunyima muki tamubandjile kuleshibwa. Atûku’shi, su aye analeshibwe, atwe twanefwanishene n’aye, mwanda watwanamumone bu biadi. 3 Na muntu oso ena mutengelo wawa wa kumutengela etosha nabene bu biadi sô.

4 Muntu oso alwisha akita kabidi butomboshi ; kulwisha namu kwi butomboshi. 5 Anûku namu’shi, aye baleshiswe kukasha mabi etu ; na munda mwaye tamwi bubi. 6 Muntu oso ashala munda mwaye talwisha ; muntu oso alwisha tamumwene, na tamûkile.

7 Bana, muntu tenuumbakasha nya, yawa akita kalolo ena kalolo, bu biadi na kalolo. 8 Yawa alwisha e mwina diabolo ; mwanda aulwisha diabolo mpa n’ebediebedi. Ku mutwe wawa kubaleshiswe Mwana ’Efile Mukulu, biadiakwipa mikitshino ya diabolo. 9 Muntu oso batandjibwa kwi Efile Mukulu takita bubi, mwanda aushala mushindo waye munda mwaye ; tauku namu kukita bubi, mwanda ubatandjibwa kwi Efile Mukulu. 10 Biabia bibaleshibwa bana b’Efile Mukulu na bana ba diabolo ; muntu oso shakita kalolo te mwin’Efile Mukulu, su yawa shakyeba mwinaye. 11 Kuno kwiyi dibanupushise mpa n’ebediebedi, eshi, twakwikyebena ; 12 kasha bu Kyene badi mwina yawa a bubi, na baipaile mwinaye. Ku mwanda kini kubamwipaile’ye ? Mwanda ubadi mikitshino yaye yibi, yaiya namu ya mwinaye yibadi ya kalolo. 13 Tanupulanga benami, su senga ayinupele. 14 Atwe atûku’shi, tubakatuka mu lufu kwenda ku moyo, mwanda watukyeba banikye. Yawa shakyeba mw