INDEX

  Numéro   Strophe
A ! bolingo'a lola, elonga na bokonzi 46   5
Ah ! Mabe na biso, epesi Yo bojito 21   3
Alleluia ! nde bomengo bosanto 57   3
Alobi « esili » akataki motema 46   4
Amen Nkolo, Amen nguya esanto 35   3
Amipesaki Ye na mbeka 50   3
Anetoimi n'esika bule 101   3, 3
Ata ko banguna ebele 93   3, 3
Ata na bolembu solo 93   2, 2
Awa tolei lipa na komela kopo mpe 21   4
       
Baklisto, sanjola 91   1
Balati pembe, basekui 97   1
Bana na ekolo ya mabe 24   2
Bana o miso ma pole 28   1
Banzembo ya bolingo na lola 96   2, 2
Bino batu na mpasi 99   3
Bino batu na mpasi na mokili nyoso 99   3
Biso ba bolingo N'o 83   3
Biso bana na Yo, nkombo na Yo bopolo 16   3
Biso tokomona na elongi ya nkembo 64   2
Bokoyoka 121   3, 3
Bolamu oyo eleki nyoso 65   1
Bolingo ya koloba te 81   3
Bolingo ya motuya 38   1
Bolingo ya nsomo 46   1
Bolingo yaye ya solo 65   3
Bolingo, ngolu ya suka te 45   3
Bomba biso kozongela mokili 53   2
Bomba ngai na ngolu 85   2
Boye, liboso na Yo 79   2
Bozui ekokani te 66   1
Bozui na bolingo 31   4
Bwanya ngolu nguya na Yo esangani 62   3
       
E ! na lola nde tomoni, Nkolo 96   3, 3
E'Nkolo tokomi o'boso na bule na Yo 34   2
E, nkembo na Yo Nkolo 4   3
E, Tozui na lola 62   1
Elanga, solo ekonami 102   4, 4
Elongi, na Yo, epeli 1   2
Esengo be 121   1
Esengo be na baklisto 76   1
Esengo kozua Yo, Yesu, bo mbeka 87   3
Esengo naloba na nse ya mokili oyo 90   3
Esengo nayoka, Yo otindi liloba 90   2
Esengo Nkolo mpo mawa na Yo 70   3
Esengo ya bomoyi 66   2
Esengo ya koloba te 49   2
Esengo, ö Nzambi, ozala Tata na ngai 92   2
Etali biso Yo, lokumu bapesi na Yo 11   1
Etikali moke, baleki nzela awa o nse 88   2
Ezali lola te to bikelamu kuna 32   2
       
Kaka na Yo Yesu, na mwinda na Yo peto 64   3
Kasi nkembo ya Yo'elongi 25   2
Kasi sika mosala na Ye 72   4
Kati na bulemb'oyo 94   1
Kati na Yo ; liwa ata eye 80   4
Kimia, biloko, lola nkembo 5   4
Kino mokolo nakomona Yo 84   3
Klisto bolingo na Yo solo 33   3
Klisto Mwana ya Nzambe 38   2
Kobika na Yo 70   1
Kolinga koyeba Yesu 49   1
Kongenga ya seko 58   1
Kopo na lipa oyo 22   2
Kotambolaka na Yo 79   1
Koya nde na Yo 61   2
Kozala na Yo bonzenga 76   3
Kozala na Yo na lola 76   2
Kumisa bolamu ya 8   5, 5
Kumisa bolamu ya Mokonzi ya bomoï 13   2
Kumisa, kumisa munene ya seko 13   4
Kuna Nkolo nyoso ezali esengo 54   2
Kuna pene na Yo, tokobombama 54   3
Kuna, Nkolo n'esika Yo ozali 20   3
       
Liboso mpe mokili ezala 101   2, 2
Lipa na lola etondisaka 27   2
Liwa na Yo mbeka esanto 33   2
Lobiko N'o, na bolingo monene 89   5
Lobiko na loboko n'O 78   3
Lokola Yo nde osangisi biso 20   2
Lokumu na Nkolo eklezia 18   3
Luka Nkolo, mokangoli 93   4, 4
       
Makanisi bolingo na Yo 72   3
Makanisi ya Yo bolingo 5   3
Makila na Yo 41   2
Maloba na Yo seko bongo 83   1
Mawa na Nzambe epesi Yesu 70   2
Mawa na Yo ebonguanaka te 71   2
Meka mpe sosola ete, Yawe, azali 91   3
Minoko efunguani mpo boyei na Yo 55   1
Mobikisi na ngolu 66   3
Mobikisi na nguya Yo nde bomoi 53   1
Mobikisi pole 23   2
Mokangoli, na bolingo monene 89   1
Molimu esala kati na biso 52   1
Molingami Nkolo 41   1
Molingami, ezali Yo, boboto 86   5
Mongongo n'o ezoyokana 72   2
Mosoke omemaki mbuma 102   2, 2
Motema eza kokatana 25   3
Motema na ngayi nyoso natiki na Nzambe, Mobikisi 92   1
Motema na Ye mpe, etondi na bolingo 63   3
Motema, na etamboli na solo 86   6
Mpasi na Yo Mpat'a Nzambe 36    
Mpasi, kufa na Yo 31   2
Mpate na bule na nkembo 37    
Mpate na Nzambe Klisto'akufi 43   1
Mpate, kumisama, Mobikisi na mawa 47   5
Mpe tokonetola Yo 7   3
Mpo bozui na biso 31   3
Mpo na bana, nkembo nini 48   2
Mpo na bato mabe 31   1
Mpo na bayo oyebibuale ya koleka 68   2
Mpo na biso ntongo etani 56   1
Mpo na biso nyonso, sika osambela 68   3
Mpo na kotala Yo 21   1
Mpo na Nzambe na Yo tango oyo monene 11   4
Muana N'o be, o Tata biso 101   1
Mukolo y'esengo na nkembo 56   3
Mwa sika nde tomoni Yo ozongenga na nkembo 73   3
Mwana Nzambe Yo na bosimi 45   1
Mwanje na Yawe 91   2
       
N'kolo, Yo na lola obongisaki esika 34   1
Na ba oyo osombaki, Nkolo 28   3
Na bapasi, to kozanga, ba mpiko ? 89   2
Na bilanga Yesu 63   1
Na bolingo tolingami 65   2
Na bomoko 20   1
Na bonzambe na Yo 17   1
Na bopemi seko 64   1
Na kati na ba mpasi 94   2, 2
Na kati oboso na Tata 45   2
Na kiti ya nkembo 44   2
Na kotanga yango 99   2
Na kotanga yango molimo ezui kimia 99   2
Na kozela Nkolo, tokamati awa o'nse 34   4
Na lola na kiti na Tata 18   1
Na Lola, mokolo wana 97   2
Na mabele awa naluka nini 86   3
Na mokolo wana tokosangana 20   4
Na mongongo na Nkolo banje 27   4
Na motema nsomo, monioko na motema 11   2
Na Mwana mpe na Ye apesi biso bomoi 62   2
Na ndenge bamemisi Yo 42   2
Na ngai bomengo 82   4
Na ngolu na Yo, Nkolo, tozui nkembo na Yo 88   3
Na ngolu sekele ya Nzambe 5   2
Na ngolu ya kobikisa 67   2
Na njembo na banje 44   4
Na ntango ya kala,o sekele monene 29   4
Na ntango' yo ya biso masumu 35   2
Na nzela bolingo 99   4
Na Nzembo kumama, na nkembo be na Tata 11   6
Na nzembo na banje 44   1
Na somo nkembo ekopela 43   3
Na Yesu to pesi Yo 7   1
Na Yo Mosungi 82   3
Na Yo nde mpenza bopemi 76   4
Na Yo tosii kolata sembo 24   3
Na Yo, Nkolo, nakobanga te 80   3
Na Yo, Nkolo, naza na Kimia 80   2
Na Yo, Yesu, motema eyaki 80   1
Nabikaki boni kati na mabe na ngai 87   2
Nakela ? Naza pene na mayi 89   3
Namukolo ezanga suka 97   3
Nani akosanzola 32   1
Nani aleki biso, libota ya Ye mpenza 75   2
Nani alingi 82   2
Nani na lola 82   1
Nani Nkolo akokabola 71   3
Nasanzola Nzambe, Nzambe mokangoli be 90   1
Nayebi makanisi na Yo 83   2
Nayebi Yo, esengo eleki be 86   1
Nde na ndako na Yo bule 81   4
Nde na Tata na bongengi 81   1
Nde na Yesu, ngolu na Yo 40    
Nde sika polele nkembo ekongenga 51   3
Nde sika, mpe seko, na ndako na Yo Tata 74   2
Nde sikoyo, onetwami na Nzambe 14   3
Nde Yo obimi na nkembo 102   5, 5
Nde Yo, Yesu, Obikisi molimu 89   4
Ndenge Mpate, Y'ozokisami be 35   1
Ngolu mingi ya Yo Tata 48   3
Ngolu na Yo liziba bomengo 69   3
Ngolu na Yo Yesu, Nkolo na mawa seko 21   5
Ngolu na Yo, Nkolo ekei lola 69   1
Nkembo ezala na Yo Mwana ya Seko 51   4
Nkembo na lokumu, ngolu na Yo monene 16   2
Nkembo na Mokangoli 8   1
Nkembo na Mpate bule 4   2
Nkembo na Tata seko 4   1
Nkembo na Yesu n'Ekelezia 9   1
Nkembo na Yo se Tata 94   3, 3
Nkembo na Yo seko Nzambe monene 51   1
Nkembo na Yo Yesu 23   1
Nkembo na Yo, Nzambe, Tata 81   5
Nkembo Yo, Mokangoli 61   3
Nkembo, Mpate, lokumu na Yesu 10   1
Nkembo, Tata Nzambi 99   1
Nkita, Nkolo 121   4
Nkolo ! Na mawa eza monene 71   1
Nkolo ! obulisa tango ya biso 77   1
Nkolo na bolingo 85   1
Nkolo na motuya, mitema esanzoli 11   5
Nkolo soki na banzi Yo 93   1
Nkolo Yesu 57   1
Nkolo Yesu tolingi solo Yo 70   4
Nkolo Yesu, tolingi kozela Yo 54   4
Nkolo, kaka basanto 88   1
Nkolo, oza wa ngai, Mobikisi akoka 87   1
Nkolo, tambuisa makolo 84   1
Nsima na kopo na bololo 27   3
Nzambe na ngolu na bolingo 19   1
Nzambe nkembo 14   1
Nzambe, bolingo esangisi 5   1
Nzambe, ngolu elimbisa 78   2
Nzinga na yo Nkolo 21   2
Nzinganzinga na Yo'awa nse 42   4
       
O ngolu na Nzambe 29   1
O Nkolo tofukameli Yo 5   5
O ntango ya bule mpo n'ekelezia mosanto 34   3
O Yesu bolingo mpe na ngolu monene 32   3
O Yesu kombo 60   1
O Yesu mbeka mosantu 30   1
O'boso bua kiti na ngolu 27   1
O'boso kiti na Tata 25   1
O, ngolu monene 44   3
O, Nkolo ! Kota na mitema 19   2
Ofandi, O, Yesu, na pembeni na Tata 17   2
Okomi elakeli mabe 39   2
Olakisa yango 99   2
Olakisi biso 22   1
Omemaki Yo mbeka bule 45   4
Omikitisa be 8   4, 4
Opambuama, Nkolo loboko 102   1
Opeli n'ekufa ntango ngonga misatu 46   2
Osopi bolingo 99   3
Outilola komipesa na mbeka 14   2
Oyaki na nzoto oyo 30   2
Oyaki, Mpate na bule 8   2, 2
Ozuaki bisengo kati na bana bato 47   2
       
Pambwama Yo Nkolo 99   1
Pene na Yo Nkolo 61   1
       
Santo boya na banzembo na bino 26   1
Se bolingo na Yo, na kufa na bomoyi 16   4
Se na lola nde nkembo elakami 54   1
Seko mpe na seko 31   6
Sika esengo na mboka ya sika 96   4, 4
Sika maloba na mabe 42   3
Sika tokitani nde nkembo na Yo 55   2
Soki kondima te 84   2
Soki nazui matata na mokili 86   4
Soki tango ememi biso 56   2
Soki Y'alingi tolinga 65   4
Soko lisangu ekwe na mabele 102   3
Soko lisangu ekwe na mabele, Ekufite, eza moko 102   3
Solo bongo mpenza, na loyembo esanto 32   4
Solo na mitema tokumi si 6   2
Solo Tosanzola, Nzambe Tata na biso 59   6
       
Tango nini 121   2, 2
Tango Yesu akomona 9   2
Tata na mawa na biso 81   2
Tii mokolo baponami 93   5, 5
To kumisi Yo n'ekoti ya nkembo 14   4
Tokenda n'esengo mpe n'esengo 96   1
Tokotala Yo nde na nkembo 39   1
Tokozela yo uta lola 39   3
Tokumisa na nzembo bule 6   1
Tokumisa Nkolo, Mobikisi ya sembo 13   3
Tokumisa Nzambe Tata na sembo nyonso 59   2
Tokumisa Nzambe Tata o motema moko 59   3
Tokumisa oyo akotia biso 75   3
Tokumisi be Yo lola esanzoli 51   2
Tokumisi Yesu 13   1
Tokumisi Yo mbeka na bambondi 26   3
Tokumisi yo nde Tata 1   1
Toling'iesik'opesi biso 19   3
Tolongi na elonga na Yo 18   2
Tomoni Yo pene na kufa 33   1
Tondisa mitema n'ekila ya Yo 53   3
Tonetoli elongo na mes'oyo 26   4
Topema malembe, na elanga na bozui 63   2
Tosanzoli Nzambe Tata na mpiko nyonso 59   1
Tosanzoli Nzambe Tata omotema moko 59   4, 5
Tosengeli solo kondima se Yo 77   2
Tosokwami na makila 28   2
Totatoli Moto Nzambe oyo ya nkembo 58   3
Totondi Yo, na bolamu bua Yo 69   2
Toyebi mongongo na Yo, Yo Yesu mobokoli 73   2
Toyemba bandeko mpo na Tata na biso 75   1
Toyemba elongo 22   3
Toyembela Nzambe, ya ngolu, solo, nkembo 16   1
Toyembo nzembo na bule 2   1
Tozokenda kimia 31   5
       
Y'amipesi mpo na biso bo mbeka 26   2
Y'obukaki minyololo, Yesu Klisto Mokonzi 67   1
Y'olakaki, Yesu yo akoya 10   3
Y'olinga ngai, ekelamu ebeba 86   2
Y'olingi biso tii kufa 42   1
Y'omikitisaki na nkembo eleka mingi 58   2
Y'onetwami mpe awa na nse 43   2
Y'opesi biso ngolu na Yo 15   2
Y'opesi ngolu mpe na nkembo 15   1
Y'ososolaki mpe libiki ya masumu 47   3
Y'otei biso, Y'osungi biso 72   1
Y'otondisi biso ngolu 49   3
Yaka Nkolo ezali mbela nye 52   2
Ye bomoyi na biso seko 50   2
Ye Nzambe mosantu azui sembo esili 29   2
Yesu ! libanga na nguya 78   1
Yesu Klisto asikola 38   3
Yesu mpate lokola mbondi 24   1
Yesu na bolingo 68   1
Yesu ndeko na biso solo 50   1
Yesu osikoli biso 3    
Yesu, kumama ya mingi 2   2
Yesu, Mobikisi, Nkolo, Mpate mpe mbeka 46   3
Yo Klisto Mosekwi, toyembeli Yo elonga 47   4
Yo Masiya, bato baboyaki Yo 10   2
Yo mobikisi ya sembo 30   4
Yo moko okomona oyo motema e-lingi 64   4
Yo Mwana na Nzambe, Molingami ya Tata 60   2
Yo Mwana ya seko 47   1
Yo nde mayele na biso 30   3
Yo nde olingaki biso 48   1
Yo Nzambe opesi Ye na bolingo enene 29   3
Yo obikisi biso 12    
Yo obikisibiso mosala na Yo 57   2
Yo ofandi na likolo, Nzambe ona bolingo 73   1
Yo okita Nkolo, uta nkembo ya seko 74   1
Yo opesaki Yesu 7   2
Yo opesi bomoi na Yo 67   3
Yo otondi na mawa 8   3, 3
Yo se n'ekulusu, komela kopo mabe 11   3
Yo Yesu, kumama ! na mitema esengo 74   3335 strophes