MOKANDA YA POLO EPAYI YA BAEFESO

 

Mokapo 1Mokapo 2Mokapo 3Mokapo 4Mokapo 5Mokapo 6

 

1        MOKAPO YA LIBOSO

1. Polo, apostolo na Yesu Kristu na makano na Nzambe, epayi ya basantu mpe batu na bondimi kati na Kristu Yesu, oyo bazali na Efeso: 2. Ngolu mpe na kimia na bino wuta na Nzambe Tata na biso mpe na Nkolo Yesu Kristu !

3. Apambolama  Nzambe mpe Tata na Kkolo na biso Yesu Kristu, ye apambola biso na mapamboli nionso ya molimo na bisika  ya likolo, kati  na Kristu; 4.  Na lolenge oyo ye  aponaki biso kati na ye  liboso mokili esalama, pona ete tozala basantu mpe batu ya pamela te liboso na ye kati na bolingo.  5. Akanaki na kobongisaka biso wuta kala pona kokomisa biso bana na ye pona ye na nzela ya Yesu Kristu, na lolenge ya oyo ezali malamu ya mokano na ye, 6.  Na kosanzolama na nkembo na ye ya ngolu kati na yango akomisi biso baye batondi na ngolu kati na Molingami, 7. Kati na ye tozali na kokangolama na makila na ye, bolimbisami ya mbeba na lolenge ya bozui na ngolu na ye : 8. Na yango asalaki ya koleka epai na biso kati na bwaya mpe mayele nionso, 9. Asali biso toyeba mabombami ya mokano na ye na lolenge ya oyo ezali malamu. 10. Amibongisa kati na ye moko pona kokokisa nionso ya botondi ya tango, kosangisa, na moko  biloko nionso kati na Kristu, biloko oyo ezali na likolo mpe biloko oyo ezali na nse kati na ye,  11. Kati na ye  biso tosalami bakitani, tobongisamaki na mabongisi na oyo asalaka biloko nionso na lolenge ya makanisi ya mokano na ye, 12. Na bongo biso tozala na kosanzolama na nkembo na ye, biso totiaki elikia na ebandeli kati na Kristu: 13. Na ye bino mpe botiaki elikia wana boyokaki liloba ya solo, sango malamu ya lobiko na bino ; na yango mpe bondimaki, botiamaki kashe na Molimo Mosantu, oyo alakama, 14. Yango ezali oyo ezali arabona ya libula na biso, kino na kokangolama ya bozui oyo tozwaki, na kosanzolama na nkembo na ye.

15. Na bongo ngai, nayokaki koloba na tina ya kondima na bino na Nkolo Yesu oyo ezali kati na bino, mpe bolingo oyo bozali nango pona basantu nionso. 16. Nga nazotika te kopesaka matondi po<na bino, kotiaka bino na mabondeli na ngai, 17. Na ntina ete Nzambe ya Kkolo na biso Yesu Kristu, Tata na nkembo apesa  bino molimo ya bwania mpe ya emoniseli na kati ya boyebi na ye, 18. Misu ya mitema engenga, pona  bino boyeba nini oyo ya elikya ya bobengami na ye, mpe nini oyo ezali bozwi ya nkembo na libula na ye kati  na basantu. 19. Mpe nini oyo ezali  ya motuya monene ya nguya na ye epai na biso oyo tozali kondima, na lolenge ya kosala ya nguya ya makasi na ye, 20. Oyo asalaki kati na Kristu na kosekwisa ye na kati ya bawa ; (mpe avandisi ye na loboko ya mobali na bisika ya likolo, 21. Likolo na nguya nionso, mpe bokonzi nionso, mpe makasi nionso, mpe bonkolo nionso mpe likolo ya bakombo nionso oyo  eyebana, kaka na ekeke oyo te, lisusu mpe na tango oyo ezali koya. 22. Mpe avandisi biloko nionso na nse ya makolo na ye  mpe apesi ye  azala mokonzi likolo na biloko nionso na eklezia, 23. Oyo azali nzoto na ye, botondi na oyo azali kotondisa nionso kati na nionso.

 

2        MOKAPO YA MIBALE

1. Bino, tango bozalaki bakufi kati na mbeba na bino mpe masumu na bino, 2. (Kati na yango bobandaki kotambola na kala na ndenge ya kotambola ya mokili na ndenge ya mokonzi ya nguya ya mopepe, na molimo oyo ezali kosala sik’oyo kati na bana ya botomboki : 3. Kati na bango, biso mpe, na kala biso nionso tobikaki bongo kati na bilulela ya nzoto, na biso, na kokokisa  mokano ya musuni mpe ya ba makanisi, mpe biso tozalaki na lolenge na biso bana ya kanda, ndenge moko na basusu. 4. Kasi Nzambe, oyo azali mozwi kati na mawa, na ntina ya bolingo na ye monene oyo ye alinga biso,) 5. Bongo tozalaki bakufi kati na mbeba na biso, azongisaki biso na bomoyi elongo na Kristu, ( bobiki na nzela ya ngolu), 6. Mpe asekwisi biso elongo, mpe avandisi biso elongo na bisika ya likolo kati na Yesu Kristu, 7. Mpo amonisa na bikeke ezali koya bozwi ebele ya ngolu na ye, kati na bolamu na ye epai na biso kati na Kristu Yesu. 8. Pamba te bobiki na nzela ya ngolu, na nzela ya kondima mpe yango ewuti na bino te ; ezali likabo ya Nzambe; 9. Eza te na bobongisi ya misala ya batu, na ntina ete mutu te amikumisama, 10. Mpo ete tozali mosala na ye, oyo esalami kati na Kristu Yesu pona misala malamu oyo Nzambe abongisa wuta kala, mpo totambola kati na yango.

11. Na bongo bokanisa ete bino, kala bozalaki bikolo na nzoto ; bobengamaki batu bakatama ngenga te, epayi na ba oyo bengamaki bakati ngenga oyo esalama na loboko ya mosuni. 12. Bino bozalaki na tango wana, kozanga Kristu, bozangaki makoki ya batu ya mboka kati na Yisraele mpe bapaya na boyokani ya elaka, bozalaki na elikya te, mpe bozangaki Nzambe kati na mokili. 13. Kasi sik’oyo kati na Kristu Yesu, bino oyo bozalaki mosika na ye, bopusani na ye na nzela ya makila ya Yesu Kristu. 14. Yende azali kimia na biso, oyo akamati mibale akomisi moko mpe abebisi mir ya bokabwani ya koyina 15. Na nzoto na ye akweyisi koyinama, mobeko ya mitindo kati na malako; mpo asala mibale kati na ye moko, pona kozala mutu moko ya sika, kati na kimia 16. Mpe azongisa na boyokani batu nionso mibale na nzoto moko epayi na Nzambe na nzela ya ekulusu, mpe na nzela na yango abomaki boyini, 17. Mpe ayaki, mpe ateyaki sango malamu ya kimia na bino, oyo bozalaki musika mpe kimia na ba oyo bazalaki pembeni ; 18. Pamba te pona ye biso tozali moko, na mosusu bosomi ya kokota epayi na tata na nzela ya molimo moko. 19. Yango wana bino bozali bapaya te, baleki nzela te, nzokande bino bozali  batu bazali na makoki ya mboka ya basantu, mpe batu ya ndaku ya Nzambe 20. oyo etongama likol na moboko ya b’apostolo mpe ba profete, Yesu Kristu ye moko azali libanga ya likonzi na kotongama, 21. Kati na ye ndaku nionso, na kozala lisanga malamu, ezotongama pona kozala tempelo esantu kati na Nkolo, 22. Kati na ye bino mpe bozali kotongama elongo pona kozala efandeli ya Nzambe na molimo.

 

3        MOKAPO YA MISATO

1. Na yango wana ngai, Polo, mokangami na Yesu Kristu pona bino, bikolo- 2. ( Soki mpenza boyokaki koloba pona mosala ya ngolu ya Nzambe oyo epeselamaki ngai pona bino : 3. Ndenge nini, na nzela ya emoniseli, epeselamaki ngai koyeba mibombamo (bongo nakomaki yango na maloba muke ; wana, nakotanga yango, bokososola mayele na ngai kati na mibombamo ya Kristu), 5. Oyo na bikeke ya kala, epesamaki te na ban aya batu koyeba yango, lokola emonisami sik’oyo na basantu apostolo na ye mpe ba profete  na nzela ya Molimo, 6. Ete bikolo bakozala bakitani na libula mpe bakosangana  na nzoto moko mpe bakokoma batu ya lisanga moko na elaka na ye kati na Kristu Yesu, na nzela ya sango malamu ; 8. Na ngai, oyo nazali mutu muke mpe ya suka na basantu nionso, ngolu oyo epesameli ngai ya kopanza sango kati na bikolo ya bozui ya bozindo monene ya Kristu, 9. Mpe ya kotia na pole liboso na banso oyo nini ezali mosala ya mibombamo oyo ebatamaka wuta bikeke kati na Nzambe oyo asala biloko nionso ; 10. Mpo bwanya ya Nzambe na lolenge ebele eyebana sik’oyo banguya mpe bakonzi na bisika ya likolo, na nzela ya eklezia, 11. Na lolenge ya kobongisa ya bikeke, oyo akokisi kati na Kristu Yesu Nkolo na biso, 12. Na ye tozali na molende ya koloba mpe bonsomi kati na nzela ya kondima kati na ye. 13. Yango nazobondela mpo bobungisa mpiko na bino na tina ya minioko na ngai pona bino, yango ezali nkembo na bino.-

14. Na tina wana, nazali kofukama liboso na Tata (ya Nkolo na biso Yesu-Kristu), 15. Na ye mabota nionso ya ba likolo mpe ya nse ezua ba nkombo na yango ; 16. Mpo apesa na bino na lolenge ya bozui  ya nkembo na ye bozala ya kokemba na nzela ya Molimo na ye, na oyo etali mutu ya kati ; 17. Na bongo, Kristu afanda kati na mitema na bino na nzela ya kondima, 18. Kati na bolingo, wana bozali na misisa mpe botongami ; na tina wana bozala na makasi ya kososola elongo na basantu nionso oyo ezali mokuse,monene, molayi, mozindo, - 19. Mpe boyeba bolingo na Kristu oyo eleki boyebi nionso ; mpo botonda kino na botondi nionso ya botondi na Nzambe. 20. Nzokande, na oyo akoki kosala koleka nionso tozali kosenga mpe kokanisa, na lolenge ya nguya oyo ezali kosala kati na biso, 21. Na ye nkembo kati na eklezia mpe kati na Kristu Yesu pona mabota ya tangu nionso libela na libela ! Amen

 

4        MOKAPO YA MINEI

1. Nazali kolendisa bino, ngai, mokangami kati na Nkolo, botambola na lolenge oyo ekoki na kobengama oyo bino bosila kobengama, 2. Na komikitisa nionso mpe bopolo, elongo na bokangi motema molayi, koyikana mpiko moko na basusu kati na bolingo ; 3. Bomipesa na kosala nionso pona kobomba bomoko na Molimo na nzela ya bokangami ya kimia. 4. Nzoto moko mpe Molimo moko, ndenge bobengama na elikia moko ya kobengama na bino. 5. Nkolo moko, kondima moko, libatisi moko. 6. Nzambe moko mpe Tata na banso, oyo azali likolo na nionso, mpe bisika ya batu nionso, mpe kati na biso nionso. 7. Kasi na moko moko na biso ngolu epesamela na lolenge ya kokabola ya likabu ya Kristu. 8. Na yango wana alobi : « wana amataki likolo, amemi boloko na bokangami, mpe apesaki ba makabo epayi na batu ». 9. Nzokande, abuti, elobi nini, bobele ete akitaki kati na bisika y anse ya mabele ? 10. Oyo akitaki ezali ye moko oyo amataki likolo ya ba likolo nionso mpo atondisa biloko nionso ; 11. Mpe ye, apesi basusu bapostolo, basusu ba profete, basusu bapanzi sango-malamu, basusu babateli mpe balakisi, 12. Na tina ete basantu bakoka pona mosala ya kosalela basusu, pona kotonga nzoto ya Kristu ; 13. Kino tokokoma biso nionso na bomoko ya kondima mpe ya boyebi ya Mwana na Nzambe, na mutu oyo akoki, na lolenge ya molayi ya botondi na Kristu : 14. Mpo tozala lisusu bana mike te, oyo bambonge ezali kopusa pusa mpe kobwakanaka awa mpe kuna na mipepe nionso ya malakisi kati na lokuta ya batu, kati na mayele na bango mabe ya kosalela banzela ebongi te pona kopengwisa ; 15. Kasi wana, tozali solo kati na bolingo, tokokola kati na nionso kino na ye azali mokonzi, Kristu ; 16. Na yango nzoto mobimba esangisami malamu mpo na kokoka mpe kokangama elongo na kosangisa biteni nionso oyo ezali kosungama, ezali kobota na lolenge ya kosala ya biteni na biteni kati na molayi nango na bokoli ya nzoto pona kotongama na yango moko kati na bolingo.

17. Na yango botala oyo nazali koloba mpe kotatola kati na Nkolo, bozali kotambola lisusu te lokola ndambu ya bikolo batambolaka, na makambu pamba ya mayele na bango, 18. Bazali na makanisi ekota na molili, bazali bapaya na bomoyi ya Nzambe na tina ya bozangi boyebi ezali kati na bango, na tina ya motema na bango ekufa misu ; 19. Babungisa makanisi nionso ya bomoto, bamipesi na kotambola mabe mpe na kobika na lokoso ya kozua kati na mbindo.

20. Kasi boyekola bongo te na Kristu, 21. Soki mpenza boyoka ye mpe boyekola kati na ye na lolenge ya solo eza kati na Yesu 22. Na oyo etali etamboli na bino eleka, bolongola mutu ya kala oyo amibebisaka na bilulela ya lokuta. 23. Mpe bokoma ya sika kati na molimo ya mayele na bino. 24. Mpe ya bolati mutu ya sika, oyo akelama lolenge na Nzambe kati na bosembo mpe bosantu ya bosolo.

25. Na boye, nakolongola lokuta, boloba bosolo moko na basusu mpo tozali biteni moko na basusu. 26 Bosilika kasi bosumuka te; kanda na bino ekoma kino moyi ekolala te. 27. Bopesa nzela te na diabolo 28 . Oyo ayibaka ayiba lisusu te, kasi asala mosala na maboko na ye moko, yango ezali malamu mpo ete azala na eloko ya kopesa na oyo aza na bozangi.

29. Maloba ya mabe ata moko te ebima na munoko na bino, kasi oyo nde ya malamu nakotongama na lolenge ya mposa moko, mpo na komema ngolu na baoyo bazali koyoka yango. 30. Boyokisa Molimo Mosantu ya Nzambe mawa te, na nzela na ye botiamaki elembo pona mokolo ya kokangolama.

31. Motema ya bololo nionso, kosilika mpe kanda makasi nionso, bogangi nionso mpe kofinga nionso  elongwa kati na bino mpe na mabe nionso ; 32. Kasi bozala malamu moko na basusu, kokabolaka mawa, bolimbisanaka moko na basusu lolenge Nzambe alimbisa bino kati na Yesu.

 

5        MOKAPO YA MITANO

1. Na yango, bozala balandi na Nzambe lokola bana balingami ; 2. Mpe botambola kati na bolingo, lokola mpe Kristu alingaki biso mpe amikabaki ye moko lokola libonza mpe mbeka epayi na Nzambe, ya malasi ya solo kitoko.

3. Kasi kindumba, bosoto ata moko te to lokoso ya kozua ata ndenge nini, etangama te kati na bino, lolenge ebongi na basantu ; ata moko te ya soni, 4. Maloba ya liboma, bosekisi ezanga tina, oyo ebongi te, kasi bobele matondi. 5. Na wana lokola boyebi, koyebaka ete ndumba moko te, to mutu na mbindo, to mutu asalelaka lolenge ya mabe po azua, (oyo azali mosambeli bikeko), azali na libula te kati na bokonzi na Kristu pe ya Nzambe. 6. Mutu moko te apengwisa bino na nzela ya maloba ya mpamba ; na tina ya biloko wana nkanda na Nzambe ezali koya likolo ya bana ya botomboki. 7. Bosanganaka na bango elongo te ; 8. Mpo ete kala bozalaki na molili, kasi sik’oyo bokomi pole kati na Nkolo ; botambola lokola bana na pole, 9. (Mpo ete mbuma na pole ezali na bolamu nionso, mpe bosembo, mpe bosolo), 10. Bososola oyo ezali malamu pona Nkolo. 11. Bozua esika te na makambu oyo ekufa ya milili, kasi bolakisa polele mabe na yango ; 12. Mpo ete makambu basalaka ya kobatama ezali soni koloba yango. 13. Kasi makambu nionso, emonisami polele bizaleli na yango na nzela ya pole, yango emonani ; oyo emonisaka nionso, ezali pole ; 14. Yango wana alobi : « lamuka, yo molali, mpe lamuka kati na bakufi, mpe Kristu akongala likolo na yo ». 15. Wana bomikeba na lolenge bokotambolaka, lokola batu bazangi bwania te, kasi lokola batu na bwania : 16. Bosalela malamu tangu, mpo mikolo ezali mabe. 17. Na yango bozala te batu bazangi mayele ; kasi boyeba oyo ezali mokano na Nzambe. 18. Mpe botika kolangwaka vino, kati na yango bosoto ezali, kasi botondaka tango nionso Molimo, 19. Bolobanaka kati na bino na nzela ya psalmo, ba humno mpe banzembo ya Molimo, koyemba mpe kobeta nzembo na mitema na bino epayi na Nkolo ; 20. Bozongisaka tangu nionso matondi pona biloko nionso, na nkombo ya Nkolo na biso Yesu Kristu, epayi na Nzambe Tata, 21. Botosanaka basusu na basusu kati na kobanga Kristu.

22. Basi, bozala na mibali na bino moko lokola na Nkolo ; 23. Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, lokola Kristu azali mokonzi ya eklezia, ye azali, mobikisi na nzoto. 24. Lokola eklezia ezali kotosaka Kristu, bongo basi mpe bazala na mibali na bango mpe na makambu nionso. 25. Mibali, bolinga basi na bino moko, lokola Kristu alingaki eklezia mpe amikabaki ye moko pona yango, 26. Mpo abulisa, wana apetolaki ye na nzela ya bosokoli na mayi , na nzela ya liloba ; 27. Mpo ete ye alakisa eklezia epayi na ye moko, ebongi na nkembo, ezangi mbindo, mpe bolembu te, to eloko moko ya lolenge wana, kasi mpo azala mosantu mpe azanga mpamela. 28. Na bongo, esengeli na mibali balinga basi na bango moko lokola nzoto na bango moko ; oyo alingaka muasi na ye amilingi ye moko. 29. Pamba te mutu moko ayinaka nzoto na ye, kasi aleyisaka yango mpe azingaka na bolingo, lokola mpe Kristu na eklezia : 30. Pamba te tozali biteni ya nzoto na ye, - mosuni na ye mpe mikuwa na ye. 31. « Yango wana mutu akotika tata na ye mpe mama na ye mpe akokangama na mwasi na ye mpe bango mibale bakokoma bobele mosuni moko ». 32. Mobombami oyo eza monene ; kasi ngai nazoloba na tina na Kristu mpe eklezia. 33. Ata bongo, moko moko kati na bino alinga mwasi na ye moko lokola amilingaka ye moko, mwasi amemia mobali na ye.

 

6        MOKAPO YA MOTOBA

1. Bino, bana, botosa baboti na bino na ntina ya nkolo, pamba te yango oyo ezali sembo. 2. Kumisa tata na yo na mama na yo: ezali mobeko ya liboso eza ya kokangama na elaka :3. Pona ozala na bozui mpe na bomoyi malayi na nse. 4. Bino, batata, bopesa kanda te na bana na bino , na bongo bokolisa bango na botangisi na kotindika kozala na kokokana na mokano na nkolo.

5. Bawumbu, botosa bankolo na bino na ndenge ya nzoto na kobanga mpe kolenga, na komikitisa na motema, lokola na Kristu, 6. Bosala te pona komitalisa na misu na bango kaka, lokola bozali komitalisa na kosepelisa batu, kasi lokola bawumbu ya Kristu, bosala na motema mokano ya Nzambe, 7. Bosala na esengo, lokola bawumbu ya Nkolo mpe kasi ya batu te, 8. Boyeba été mutu azala mowumbu, azala mutu ya bonsomi, bolamu oyo azosala, akozua lifuti na yango na Nkolo.

9. Mpe bino, bankolo, bosala bongo epayi na bango, botika kobangisaka, boyeba ete Nkolo na bango mpe ya bino azali na likolo , mpe koponama ya batu ezali epayi na ye te.

10. Oyo etikali, bandeko na ngayi, bozua makasi kati na Nkolo mpe kati ya nguya ya makasi na ye; 11. Bolata bibundeli ya kokoka na Nzambe, na ntina ete bino bozala ngwi na kotelemela ba makambu ya diabolo: 12. Pamba te bitumba na biso ezali te likolo na makila mpe na mosuni, kasi eza pona kotelemela banguya, kotelemela bakonzi, kotelemela bankolo ya milli, kotelemela nguya ya molimo ya mabe oyo ezali na bisika ya likolo. 13. Na bongo bozua bibundeli nionso ya Nzambe, na ntina ete na mokolo ya mabe oyo ezali na bisika ya likolo. 13. Na bongo bozua bibundeli ya kokoka na Nzambe, na ntina ete, na mokolo ya mabe, bino bolenda, mpe na sima ya kokisa nionso, bozala ngwi. 14. Bozala na ngwi ,bolata solo na mokaba, mpe bolata na ntolo bosembo. 15. Mpe bolata sapato na bamakolo mabongisi ya sango malamu ya kimia ; 16. Likolo na nionso, bozua nguba ya kondima na yango bino bokoki koboma moto nionso ya makonga epelaka ya mutu mabe. 17. Bozua lisusu ekoti oyo ebikisa, mpe mopanga ya Molimo , oyo ezali liloba na Nzambe;

18. Bobondelaka na ndenge ya losambo nionso mpe na mabondeli na tango nionso, na nzela Molimo mpe bokengela na yango elongo na kolendisama nionso, mpe na mabondeli mpe losambo pona ba santu nionso, mpe pona ngai, 19. Mpo ete epesamela ngayi ya koloba na munoko kofungwama pona kotalisa na molende mabombami ya sango malamu, 20 . Pona yango nazali motalisi moko oyo akangama na miniololo, mpo nazala na molende kati na ye, lokola esengeli ngai koloba .

21. Na bongo bino mpe bino boyeba oyo etali ngai, ndenge nini nazali , tychick, molingami ndeko mpe mosali na sembo kati na Nkolo, akosala boyeba nionso: 22. Ngayi natindi ye epayi na bino na lombangu, pamba te bino boyeba ndenge nini nazali, mpe alendisa mitema na bino.

23. Kimia na bandeko, mpe na bolingo, elongo na kondima epayi na Nzambe tata mpe na Nkolo Yesu Kristu! 24. Tika ngolu ezala elongo na batu nionso balingaka Nkolo na biso Yesu Kristu kati na peto