MOKANDA NA PAULO NA MIBALE
EKOMELAKI YE

BATƐSALƆNIKI

1

Mbɔtε na biso, Paulo na Silwana na Timɔtε, na bino ekelesia na Batεsalɔniki, ejali kati na Njambe Tata na biso mpe Nkolo Yesu Masiya. 2 Ngɔlu, na kimia, kouta na Njambe Tata mpe na Nkolo Yesu Masiya éjala na bino.

Ntina na Matɔndi na Paulo

3 Ekoki na biso kopεsaka Njambe matɔndi na ntina na bino ntango yɔsɔ, Bandeko. Ekoki bobεlε bongo mpɔ ete kondima na bino ekoyikanaka mingi, mpe kolingana na bino yɔsɔ ekotondanaka kati na bino. 4 Bongo biso mpenja tokomikumisaka mpɔ na bino kati na bikelesia na Njambe na ntina na mpiko na bino, na kondima na bino, kati na minyɔkɔ na bino, mpe kati na mpasi ejui bino. 5 Ejali elimbweli na esambiseli sembo na Njambe, ete bóbɔngisama mpɔ na Bokonji-na-Njambe ; mpɔ na yango bojali komɔna mpasi. 6 Mpɔ ete ejali sembo epai na Najmbe kopεsa bolɔji lokola libonja na bango bakoyokisaka bino bolɔji, 7 mpe kopεsa bino epemelo na biso elɔngɔ na ntango na komɔnana na Nkolo Yesu, wana ekobima ye na Likolo na banje na ye na nguya kati na epelelo na mɔtɔ. 8 Akoya kobukanisa bango bajangi boyebi na Njambe, na bango bakoboyaka kotosa Nsango Malamu na Nkolo na biso Yesu. 9 Bango wana bakojua likamba na liwa na seko, bakolongwa na liboso na Nkolo mpe liboso na nkεmbɔ na nguya na ye, 10 wana ekoya ye na Mokɔlɔ yango kokumama kati na Babulami na ye, mpe kosimama kati na Bandimi yɔsɔ ; mpɔ ete bosili kondima matatoli na biso.

11 Mpɔ na bongo mpe tokobɔndεlaka na ntina na bina ntango yɔsɔ, ete Njambe na biso átanga bino ete bobɔngi no ebiangeli na ye, mpe na nguya ákokisela bino esεngɔ yɔsɔ na makambo malamu, na misala yɔsɔ na kondima. 12 Bongo nkombo na Nkolo na biso Yesu ekokumama kati na bino, mpe bino kati na ye, mpɔ na ngɔlu na Njambe na biso mpe Nkolo Yesu Masiya.

Makambo na Koya na Masiya

2

Nde na ntina na Koya na Nkolo na biso Yesu Masiya mpe na kotakana na biso na ye, tolingi kolɔmba bino Bandeko, 2 ete bóningana na makanisi na bino nɔkinɔki tε, mpe bóbulunganaka na ntina na molimo tε, sɔkɔ na monɔkɔ tε, sɔkɔ na mokanda momɔnani lokola mokanda na biso tε, mpɔ na kobanja ete Mokɔlɔ na Nkolo esili koya. 3 Tika moto tε ájimbisa bino, sɔkɔ na njela nini, mpɔ ete Mokɔlɔ yango ekoya bobεlε sɔkɔ Lipεngɔli esili koya, mpe Moto na Lofundo asili komɔnana, ye Mwana na Libebi, 4 Motεmεli na bilɔkɔ yɔsɔ bikobiangamaka banjambe sɔkɔ bilɔkɔ na losambo, ye mpe Momikumisi liboso na bango, bongo ákamata kofanda kati na Esambelo na Njambe, komitalisa ye mɔkɔ ete ye Njambe.

5 ¿ Bobosani ete, wana ejalaki ngai na bino, najalaki koyebisa bino bongo ? 6 Sasaipi boyebi yango ejali kopekisa ye, na ntina ete ámɔnana bobεlε na elaka na ye. 7 Mpɔ ete lofundo ejali naino kosala na nkuku, nde bobεlε kino mopekisi akolongwa; 8 na nsima ekomɔnana ye Moto-na-Lofundo, oyo Nkolo Yesu akoboma ye na mpema na monɔkɔ na ye, mpe akobebisa ye nyε na nkεmbɔ na Koya na ye. 9 Koya na ye Moto-na-Lofundo ekojala na misala na Satana, na misala na nguya, na bilembo na bikamwiseli na lokuta; 10 mpe na bijimbiseli yɔsɔ mabe mpɔ na bango bajali kobeba, baoyo baboi koyamba bolingo na sɔlɔ mpɔ na kobikisama na bango. 11 Yango wana Njambe akotindela bango nguya ekosala kojimbisa ete bándima lokuta, 12 na ntina ete bango yɔsɔ bákweisama, baoyo baboi kondima makambo na sɔlɔ, kasi basepeli bokεsεnε.

13 Nde mpɔ na biso, ekoki na biso kotɔndaka Njambe ntango yɔsɔ na ntina na bino, Bandeko balingami na Nkolo; mpɔ ete Njambe apɔni bino, longwa na ebandeli, ete bóbika mpɔ na kobulama na Molimo mpe mpɔ na kondima na makambo na sɔlɔ. 14 Abiangi bino mpɔ na yango na njela na Nsango Malamu na biso, ete bókwa nkεmbɔ na Nkolo na biso Yesu Masiya.

15 Na bongo, Bandeko, bótεlεma, bósimbaka makasi mateyo mayekoli bino sɔkɔ na monɔkɔ sɔkɔ na mokanda na biso. 16 Tika ete Nkolo na biso Yesu Masiya ye mɔkɔ, mpe Njambe Tata na biso oyo alingaki biso mpe mpɔ na ngɔlu apεsaki biso libɔndi na seko na elikia malamu, 17 ábɔndisa mitema na bino mpe álendisa bino na misala mpe maloba yɔsɔ malamu.

Maloba na Nsuka

3

Na nsima Bandeko, bóbɔndεlaka mpɔ na biso, ete Maloba na Nkolo mátambolaka mpe mákumamaka, pelamɔkɔ ekumamaki yango kati na bino, 2 na ntina ete tóbika na bato na wayawaya mpe na mabe, mpɔ ete kondima ejali na bato yɔsɔ tε.

3 Nde Nkolo ajali sembo, oyo akolendisa bino mpe akobatela bino na ye mabe. 4 Nde tosili kondimisama na Nkolo mpɔ na bino ete bojali kosala makambo majali biso kolaka mpe ete bokosala bobεlε bongo. 5 Nkolo átambolisaka mitema na bino kati na bolingo na Njambe mpe kati na mpiko na Masiya.

6 Nde tojali kolaka bino na nkombo na Nkolo Yesu Masiya, Bandeko, ete bópεngwaka na Bandeko yɔsɔ baoyo bajali na wayawaya, baoyo na bijaleli bikεseni na mateyo majui bino na biso. 7 Mpɔ ete bino mpenja boyebi ete ekoki na bino koyokola biso, mpɔ ete wayawaya ejalaki na biso tε. 8 Toliaki kwanga na moto mɔkɔ mpamba tε, kasi tosalaki mosala makasi butu na moi ete tójala mikumba bojito na mɔkɔ na bino tε. 9 Tosalaki bongo mpɔ ete tojangaki bokonji tε, kasi na ntina ete tópεsa bino elakiseli ete bóyokola biso. 10 Mpɔ ete wana ejalaki biso kati na bino, tolakaki boye ete : Sɔkɔ moto akojangaka mposa na kosala mosala, áliaka tε.

11 Ntina ete toyoki ete bamɔkɔ bakotambolaka kati na bino na wayawaya, bakosalaka mosala tε, kasi bisalasala. 12 Tokolaka bato na motindo bongo, tokopεsa bango toli na Nkolo Yesu Masiya, ete básalaka mosala na kimia mpe báliaka kwanga na bango mpenja.

13 Nde mpɔ na bino, Bandeko, bólεmba na kosalaka malamu tε. 14 Sɔkɔ moto mɔkɔ akotosa monɔkɔ na biso na mokanda oyo tε, bósɔsɔla ye elembo, bósanganaka na ye tε, ete áyoka nsɔni; 15 nde bókanisaka ye lokola moyini tε, kasi bókebisaka ye lokola Ndeko. 16 Nkolo na kimia ye mɔkɔ ápεsa bino kimia ntango yɔsɔ na njela yɔsɔ. Nkolo ájala na bino yɔsɔ elongɔ.

17 Oyo mbɔtε na lobɔkɔ na ngai Paulo, ejali elembo na mikanda na ngai yɔsɔ. Lobɔkɔ na ngai ejali boye. 18 Ngɔlu na Nkolo na biso Yesu Masiya éjala na bino yɔsɔ.