MOKANDA NA MIBALE EKOMAKI

PƐTƐLƆ

1

 Mbɔtε na ngai Simona Pεtεlɔ, moombo mpe Ntoma na Yesu Masiya, na bino bato bojui bindimeli, bijali motuya mingi, pelamɔkɔ ejui biso kati na boyεngεbεnε na Njambe na biso mpe Mobikisi Yesu Masiya. 2 Na bino ngɔlu mpe kimia étondana kati na boyebi na Njambe mpe na Yesu Nkolo na biso, 3 mpɔ ete nguya na ye Njambe esili kopεsa biso bilɔkɔ yɔsɔ bikoki na bomɔi mpe na kosalela Njambe, mpɔ na boyebi na oyo abiangi biso na nkεmbɔ mpe malamu na ye.

Bijaleli na Bandimi

4 Mpɔ na yango asili kotiela biso bilaka minεnε na motuya mingi, na ntina ete bójua likabo na bino kati na lolenge na Njambe mpɔ na bilaka yango, awa esili bino kokima libebi ejali kati na mokili mpɔ na mposa mabe. 5 Na ntina oyo mpenja bótia etingia yɔsɔ mpɔ na komijuela molende kati na kondima na bino, mpe mayεlε kati na molende, mpe komipekisa kati na mayεlε, 6 mpe mpiko kati na komipekisa, mpe kosalela Njambe kati na mpiko, 7 mpe boboto na Bandeko kati na kosalela Njambe, mpe bolingo kati na boboto na Bandeko. 8 Mpɔ ete sɔkɔ makambo oyo majali kati na bino mpe majali koyikana, makojalisa bino pasasi, na kojanga kobota mbuma, mpɔ na boyebi na Nkolo na biso Yesu Masiya tε. 9 Mpɔ ete moto oyo ajangi makambo oyo akufeli miso, akomɔnaka bilɔkɔ mosika polele tε, asili kobosana ete apεtwaki na masumu na ye na kalakala. 10 Na bongo, Bandeko, eleki malamu boye ete bótia mitema makasi mpɔ na komilendisa ebiangeli mpe epɔnεli na bino. 11 Mpɔ ete sɔkɔ bokosalaka boye, bokokwea sɔkɔ mokε tε, mpɔ bongo ekɔtεlɔ mpɔ na kokɔta na Bokonji na seko na Nkolo na biso Mobikisi Yesu ekojuamela bino malamu mpenja.

12 Na bongo nakokeba ete nákanisela bino makambo oyo ntango yɔsɔ, ata bosili koyeba yango mpe kolendisama na makambo na sɔlɔ makojalaka na bino. 13 Nde nabanji ete naino ejali ngai na ejalelo oyo, ekoki ete nábetola bino na kokanisela, 14 nayebi ete ntango na kolongola ejalelo oyo ekokoma nɔki, lokola Nkolo na biso Yesu Masiya ayebisaki ngai. 15 Ngai mpe nakomeka ete ntango yɔsɔ na nsima na kufa na ngai bókokaka kokanisa makambo oyo lisusu. 16 Mpɔ ete wana eyebisaki biso bino mpɔ na nguya mpe Koya na Nkolo na biso Yesu Masiya, tosili kobila bisolasola bisalami na mayεlε tε, kasi tosili kojala batali na nkεmbɔ na ye monεnε na miso na biso mpenja. 17 Ajuaki lokumu mpe nkεmbɔ na mabɔkɔ na Njambe Tata, mpe mongongo boye ebimelaki ye na nkεmbɔ monεnε ete: Oyo Mwana na ngai Molingami, nakosepelaka ye mingi. 18 Biso mpe toyokaki mongongo yango kobima na Likolo, wana ejalaki biso na ye wana na ngomba na bulε. 19 Tojali na liloba na liteyo lileki kolenda; bokosala malamu kotia mitema na yango, lokola na mwinda ejali kopela na esika na molili, kino ekotana ntɔngɔ mpe ekobima mɔtɔ na ntɔngɔ na mitema na bino. 20 Bóyeba liboso na yɔsɔ ete mɔkɔ tε na bisakweli na Makomi ebimaki na makanisi na bango mpenja, 21 mpɔ ete esakweli mɔkɔ etindamaki na mokano na moto sɔkɔ mbala mɔkɔ tε, kasi bato bauti na Njambe balobaki, wana ejalaki bango komεmεma na Molimo Mosato.

Kokeba mpɔ na Basakoli na Lokuta

2

 Nde basakoli na lokuta mpe bajalaki kati na bato, lokola batei na lokuta bakojala kati na bino, bango bakoyeisa mikabwano na libebi, mpe bakoangana ata Mokonji oyo asili kosomba bango, bakomibendela libebi nɔki. 2 Mingi bakobila mobulu na bango monεnε, mpe na mpɔ na baoyo njela na sɔlɔ ekotukama. 3 Na bilulela na bango bakojua litomba kati na bino na maloba na kokosa. Longwa na kalakala ekweli mpɔ na bango ejali pasasi tε, mpe libebi na bango elali koumela tε.

4 Mpɔ ete Njambe atikaki banje baoyo basili kosala mabe tε, nde abwaki bango na lifelo, atiaki bango na mabulu na molili tuu, ete bábatelama mpɔ na kosambisama. 5 Atikaki mokili na kalakala tε, kasi abatelaki Noa mosakoli na boyε- ngεbεnε, na bamosusu nsambo, wana eyeisaki ye Mpela na mokili na batioli na Njambe. 6 Ajikisaki mpe mboka yango, Sɔdɔmɔ na Amola, mputulu, akweisaki bango ete bábalolama, atiaki bongo elakiseli mpɔ na bamosusu bakolinga kotiola Njambe; 7 mpe abikisaki Lota moyεngεbεni, oyo ajalaki kotumolana mpɔ na lofundo na bijaleli na bato kati na mobulu. 8 (Mpɔ ete efandaki moyεngεbεni yango kati na bango, anyɔkɔlaki molimo na ye sembo na kotala na koyoka misala na bango na kilikili mokɔlɔ na mokɔlɔ.) 9 Nkolo ayebi kobikisa bango bakosalelaka ye ejali bango kati na komekama, nde kobatela bakεsεni, lokola bakambisami, kino mokɔlɔ na kosambisa; 10 nde eleki bongo na ntina na bango bakobilaka makambo na njoto mpɔ na mposa na bosɔtɔ, mpe bakopεngɔlaka bokonji.

Bato na mitema makasi, bato na komisepelisaka, bakolεngaka tε, wana ejali bango kotuka makambo na nkεmbɔ; 11 mpe banje, baoyo baleki bango na makasi mpe na nguya, bakoya liboso na Nkolo na bifundeli na kotuka na ntina na bango tε. 12 Nde bango, lokola banyama bajangi mayεlε baoyo babotami bobεlε mpɔ na kokangama mpe kobomama, bakotukaka na ntina na makambo mayebi bango ntina tε. Na kati na kobeba na bango mpe bakokufa, bakojua lifuti na bokεsεnε. 13 Bakanisi kolia bilambo na moi mɔkɔ ete likambo na esεngɔ. Bajali matɔnɔ mpe mpota. Bakoliaka malamu kati na kokosa na bango, bakolianaka na bino esika mɔkɔ. 14 Miso na bango matondi na pite, makotika kosala masumu tε; bakolengolaka bato bajali na mpiko tε, bajali na mitema mimεsεni na bilulela, bana na efingeli. 15 Basili kobunga njela na sembo, basili kopεngwa, kobila njela na Bilama mwana na Bola, oyo alingaki lifuti na bokεsεnε, 16 nde ajuaki mpamela mpɔ na kilikili na ye. Mpunda emimi alobaki na mongongo na moto, apekisaki bolema na mosakoli.

17 Bango majiba majangi mai, mpe londende lokotindamaki na mopεpε makasi, mwindo na molili ebombami mpɔ na bango. 18 Mpɔ ete ejali bango kobimisa maloba mabimbi mpamba mpenja, na mposa mabe na njoto, mpe na makambo na mobulu, bakolengolaka bango bajali kokima bobεlε mokε na bato na bijaleli na mabunga. 19 Bakotielaka bango elaka na bosɔmi, ata bango mpenja bajali baombo na libebi.

Mpɔ ete sɔkɔ moto akweisami na likambo nini, ajali kotiama na boombo na likambo yango.

20 Ntina ete sɔkɔ bato babulungani lisusu na bosɔtɔ bojali na mokili mpe bakweisami, wana esili bango kokima yango mpɔ na koyeba Nkolo mpe Mobikisi Yesu Masiya, motindo na bango na nsuka eleki mabe na yango na liboso. 21 Mpɔ ete sɔkɔ bayebaki njela na boyεngεbεnε tε, mbε eleki malamu na bango, kasi eleki mabe ete bayebi yango mpe bajongi nsima, kotika lilako na bulε lipεsεmεli bango. 22 Ekweli bango pelamɔkɔ na lisese oyo na sɔlɔ ete: Mbwa ajongi kolia bilɔkɔ bisanjaki ye; mpe ete: Ngulu asili kosukola mai mpe akei kolala na pɔtɔpɔtɔ.

Mpɔ na Kokanga Motema

3

Balingami, oyo mokanda na mibale mokomeli ngai bino.

Na yɔsɔ mibale najali kobetola mitema na bino na mpεtɔ mpɔ na kokanisela bino, 2 ete bókanisa lisusu maloba malobamaka kala na basakoli na bulε, mpe lilako na Nkolo mpe Mobikisi lipεsami na Bantoma na bino. 3 Bóyeba boye liboso ete na mikɔlɔ na nsuka basεki na kosεka bakoya, bango bakotambola pelamɔkɔ ekoyoka bango mposa mabe, koloba ete: ¿Wapi elaka na Koya na ye? 4 Longwa na mokɔlɔ elalaki bankɔkɔ na biso, makambo yɔsɔ maumeli bobεlε bongo lokola ejalaki yango na kobanda na bojalisi. 5 Mpɔ ete bajali na mposa na kobosana likambo oyo, ete Likolo ejalaki kalakala, mpe nse ebimaki na mai, etεmaki mpe na mai mpɔ na liloba na Njambe, 6 mpɔ na mai yango, mokili na ntango yango ejindisamaki na mai mpe ekufa. 7 Nde Likolo na ntango oyo, mpe nse, bibombami mpɔ na liloba na ye, bijali kobatelama mpɔ na mɔtɔ kino mokɔlɔ na kosambisa mpe na koboma bato bakotiolaka Njambe.

8 Balingami, likambo oyo mɔkɔ ékima bino tε, ete epai na Nkolo mokɔlɔ mɔkɔ ejali lokola mbula nkoto mɔkɔ, mpe mbula nkoto lokola mokɔlɔ mɔkɔ. 9 Nkolo akoumelaka nsima na elaka na ye tε, na motindo ekokanisaka bamɔkɔ mpɔ na koumela, kasi ajali na motema pεtεε mboka na bino, na mposa ete bamosusu bábeba tε, nde ete bato yɔsɔ bákoma komisεma na mitema. 10 Nde Mokɔlɔ na Nkolo ekoya lokola moyibi, Likolo ekolongwa na makεlεlε monεnε, mpe bilɔkɔ na Likolo bikonangwa mpɔ na kojika mɔtɔ makasi ; nse mpe misala na kati na yango bikotumbama. 11 Na bongo awa ejali bilɔkɔ oyo yɔsɔ mpɔ na konangwa, ékoka na bino kojala bato na motindo boni na bijaleli na bulε mpe na kosalela Njambe, 12 kotalelaka mpe koyeisa nɔki koya na Mokɔlɔ na Njambe; mpɔ na yango Likolo ekojika mɔtɔ, ekonangwa, mpe bilɔkɔ na Likolo bikonangwa mpɔ na kojika mɔtɔ makasi. 13 Nde tojali kotalela Likolo na sika mpe nse na sika, pelamɔkɔ elaka ye, kati na yango boyεngεbεnε ekofanda.

14 Na bongo, balingami, ejali bino kotalela makambo oyo, bótia mitema makasi ete bójuama na kimia, na mpεtɔ mpenja, mpe na mpɔ na kofundama na miso na ye tε. 15 Bókanisaka motema pεtεε na Nkolo lokola lobiko, pelamɔkɔ Paulo, Ndeko na biso na bolingo, asili kokomela bino mpɔ na mayεlε mapεsεmεli ye; 16 bobεlε bongo mpe na mikanda na ye yɔsɔ, wana ejali ye koloba na ntina na makambo oyo. Kati na mikanda yango makambo mosusu makasi na koyebana ntina, mpe bato bayekoli tε, baoyo bajangi mpiko, bakoyɔngɔtanisaka yango, lokola Makomi mosusu, kino libebi na bango mpenja.

17 Na bongo, balingami, awa eyebi bino liboso, bókeba ete bókwea na mpiko na bino mpenja kopεngwisama na libunga na bato na lofundo tε. 18 Bókolaka nde na ngɔlu mpe na boyebi na Nkolo na biso Mobikisi Yesu Masiya. Na ye nkεmbɔ, na sasaipi, tee mokɔlɔ na seko, bobεlε bongo.