[Page principale | Evangile | Cantiques en français | Commentaires et explications sur la Bible | La Bible]

 

LUMU LUIMPE LUAKAFUNDABO KUDI

 

MÂKO

 

Accès direct aux chapitres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

 

Chapitre 1

Yone Mubatiji.

1 Tshibangidilu tshia lumu luimpe lua Yesu Kilisto, Muana wa Nzambi.

2 Bu mudi muprofete Yeshaya mufunde ne,

Ndi ntuma mukenshi wanyi ku mpala kuebe,

Yeye nealongolole nshila webe;

3 Dî dia muntu udi wela Jubila mu tshihela ne,

Longololai nshila wa Mukelenge, Nululamishe nshila yandi;

4 Yone wakalua, wakadi ubatiza mu tshihela wambila bantu bualu bua dibatiza dia kukudimuna kua mitshima ne mibi yabo ijimishibue. 5 Bantu ba mu luseke luonso lua, Yudaya ne bonso ba mu Yelushalema bakumuka, bakaya kudiye; bakabatijibua kudiye mu musulu wa Yadene, batonda mibi yabo.

6 Yone wakadi muluate tshilulu tshia mioso ya kamelu, wakadi ne mukaba wa tshiseba mu tshimono tshiandi, wakadi udia mikumbi ne buitshi. 7 Yeye wakamba bualu bua Nzambi ne, Udi ulua ku nyima kuanyi udi muntambe meme, tshiena ne buakane bua kuzonzama mua kusulula mionshi ya bisabata biandi. 8 Nakunubatiza mu mai, kadi yeye neanubatize mu Nyuma- Muimpe.

 

Yesu udi ubatijibua

9 Matuku au Yesu wakafuma ku Nazaleta wa Galela, wakabatijibua kudi Yone mu musulu wa Yadene.

10 Haktunukeye mu mai, wakamona diulu dibululuka, ne Nyuma bu nyunyu wa nkutshi umutulukila; 11 dî diakafuma mu diulu ne, Wewe udi Muana wanyi munanga, wewe udi unsankisha bimpe.

 

Satana udi uteya Yesu

12 Ha diba adi Nyuma wakamutuma mu tshihela. 13 Yeye wakadi mu tshihela matuku makumi anai, bamuteya kudi Satana; yeye wakadi ne nyama ya mu tshisuku; banjelo bakadi bamukuatshisha ne biakadiye n’abi bualu.

 

Yesu udi wambila Bena Galela bualu bua Nzambi

14 Hakakuatabo Yone, Yesu wakalua mu Galela, wenda wambila bantu lumu luimpe lua Nzambi, 15 wakamba ne, Matuku akukumbana, bukelenge bua Nzambi budi hehi; kudimunai mitshima yenu, nuitabushe lumu luimpe.

 

Yesu udi ubikila Petelo ne Andele

16 Hakadi Yesu uhitshila ha buthi ne dishiba dia Galela, yeye wakamona Simona ne Andele muan’abo ne Simona, bela kahamba mu mai, bualu bua bobo bakadi bilembi. 17 Yesu wakabambila ne, Luai ku nyima kuanyi, nenuvuishe bilembi bia bantu. 18 Bakashia tuhamba hanshi lukasa, bakamulonda. 19 Hakayeye tshituha, wakamona Yakobo muana wa Zebedayo, ne muan’abo Yone, bakadi mu buatu balukulula tuhamba tuabo. 20 Ha diba adi yeye wakababikila; bakashia tatu’abo Zebedayo mu buatu ne bena mudimu; bakamulonda.

 

Yesu udi umusha nyuma wa bukoya munda mua muntu mu Kapênuma.

21 Bakaya mu Kapênuma; dituku dia Lumingu lua Bayuda yeye wakabuela mu nsunagoga, wakabayisha. 22 Diyisha diandi diakabakemesha, bualu bua yeye wakabayisha bu muena mei, kakadi bu bafundi. 23 Mu nsunagoga wabo muakadi muntu muikale ne nyuma wa bukoya munda; wakela dî dikole ne, 24 Wewe Yesu Muena Nazaleta, tudi n’ebe bualu kai ? Wewe wakulua bua kutushiha, anyi ? Ndi mukumanye, wewe udi Wa Tshijila wa Nzambi. 25 Yesu wakamubela ne, Hua, umuka munda muandi. 26 Nyuma wa bukoya wakamuhaluisha, wakela dî diandi bikole, wakahatuka munda muandi. 27 Bakakema bonso, bakakonkangana ne, Etshi ntshinyi ? Diyisha dihia-dihia; yeye udi ne bukole bua kuela nyuma ya bukoya dî, imunvuile. 28 Lumu luandi luakaya mu luseke luonso lua Galela ne ku nyima kualu.

 

Yesu udi ukolesha muku wa Petelo mukashi

29 Hakaluhukabo mu nsunagoga, bakabuela mu nsubu wa Simona ne Andele; Yakobo ne Yone bakadi n’abo. 30 Muku wa Simona mukashi wakadi mulale hanshi ne disama dia mubidi kahia; bakambila Yesu bualu buandi; 31 wakalua biandi, wakamukuata ku tshianza, wakamubisha; disama dia mubidi kahia diakamulekela, wakabalongoluela bia kudia.

 

Yesu udi umusha bademon munda mua bantu, udi ushikisha masama a bakuabo

32 Hakabuela diba, bakalua kudiye ne babedi bonso ne bakadi bakuatshike ne bademon. 33 Bantu bonso ba musoko bakunguila ku tshibi. 34 Wakashikisha masama a ba bungi bakadi ne mabedi mangi, wakumusha bademon ba bungi; yeye kakitabusha bademon bakule, bualu bua bobo bakamumanya.

 

Yesu udi utendelela Nzambi, udi wambila Bena Galela bualu luta Nzambi.

35 Hatshiatshia, butuku kabui buanze kutshia, yeye wakabika, wakaluhuka, wakaya mu tshihela, wakatendelelaku Nzambi. 36 Simona ne bakuabo bakadi n’andi bakamulonda ku nyima; 37 bakamusangana, bakamuambila ne, Bantu bonso badi bakukeba. 38 Yeye wakabambila ne, Tuyai bietu kukuabo mu minga misoko idi ha buihi, mbambileku bualu bua Nzambi; nakuluila bualu ebu. 39 Yeye wakaya mu nsunagoga yabo ya mu luseke luonso lua Galela, ubambila bualu bua Nzambi, umusha bademon.

 

Yesu udi ulengesha muena nsudi

40 Muena nsudi wakalua kudiye, wakamutendekena, wakamutuila binu, wakamuambila ne, Biwasua kuenza nunku, udi mumanye mua kundengesha. 41 Luse luakamukuata, wakolola tshianza, wakamulenga, wakamuambila ne, Ndi musue, wikale mulengeshibue. 42 Nsudi yakamulekela lukasa, wakalengeshibua. 43 Yesu wakamukandika, wakamuhatula lukasa, 44 wakamuambila ne, Kuambidi muntu bualu ebu; uye biebe, udileshe kudi muakuidi, ufile biakamba Mose bu tshimanyishilu ku mesu kua bantu bualu bua kulengeshibua kuebe. 45 Kadi yeye wakaluhuka, wakabanga kumanyisha bantu, wakatangalasha bualu ebu; nunku Yesu kakamanya mua kubuela mu musoko bamumone kudi bantu, yeye wakadi anu mu bihela; bantu ba nseke yonso bakalua kudiye.

 

Chapitre 2

Yesu udi ukolesha muena kaneke.

1 Hakahita matuku makese, yeye wakahingana ku Kapênuma; bakatangalasha lumu ne, Yeye udi mu nsubu. 2 Ba bungi bakunguila, kamuakadi muaba, ne ku mbelu kabidi kuakadi nunku; yeye wakabambila dî diandi. 3 Bakalua batuale muntu muikale ne disama dia kaneke kudiye, mutuala kudi bantu banal. 4 Hakahangabo mua kufika n’andi ha buihi bualu bua tshisumbu tshia bantu, bakabulula tshimanu tshia musaka buludiludi buakadiye. Hakasthibululabo nunku, bakahuekesha bulalu buakadi muena kaneke ulala. 5 Hakamona Yesu ditabusha diabo, yeye wakambila muena kaneke ne, Muan’anyi, mibi yebe yakujimishibua. 6 Kadi bafundi bakuabo bakadi bashikamemu, bakadi badikonka munda munda ne, 7 Muntu eu udi wakuila nunku tshinyi ? Yeye udi uhenda Nzambi; muntu kai udi mumanye mua kujimisha mibi, anu Nzambi nkayandi ? 8 Hakamanya Yesu Munda muandi ne, Badi badikonka munda nunku, yeye wakabakonka ne, Nudi nudikonkela munda muenu nunku tshinyi ? 9 Tshidi tshitamba butekete ntshinyi, kuambila muena kaneke ne, Mibi yebe yakujimishibua, anyi kumuambila ne, Bika, ambula bulalu buebe, ya ? 10 Kadi bua nuenu numanye ne, Muana wa muntu udi ne bukole hatshidiye ha buloba bus kujimisha mibi (yeye wakambila muena kaneke ne), 11 Ndi nkuambila ne, Bika, ambula bulalu buebe, ya ku nsubu kuebe. 12 Yeye wakabika, wakambula bulalu buandi lukasa, wakumuka ku mpala kua bonso; bantu bonso bakakema bua bualu ebu, bakatumbisha Nzambi, bakamba ne, Katuena banze kumona bualu bu ebu diambedi.

 

Yesu udi ubikila Lewi (dina diandi dikuabo Matayo)

13 Yesu wakaya kabidi ku muelelu wa dishiba; tshisumbu tshionso tshia bantu tshiakalua kudiye, yeye wakabayisha. 14 Hakadiye uhita, wakamona Lewi muana wa Alafayo mushikame ku tshilambuidi, wakamuambila ne, Undonde. Yeye wakabika, wakamulonda.

15 Yeye wakadi mushikame mu nsubu wa Lewi udia bidia; basangishi ba mulambu ba bungi ne bantu babi bakadi bashikame ne Yesu ne bayidi bandi; bakadi ba bungi, banda bamulonda. 16 Hakamumona bafundi ba Bafalese udia ne bantu babi ne basangishi ba mulambu nunku, bakakonka bayidi bandi ne, Munyi mudiye udia unua ne basangishi ba mulambu ne bantu babi ? 17 Hakunvua Yesu dî diabo, wakabambila ne, Badi ne bukole kabena ne muondahi bualu, anu badi ne mabedi; meme tshiakuluila bua kubikila badi bakane, nakuluila bua kubikila badi babi.

18 Bayidi ba Yone ne Bafalese bakadi bajila bia kudia, bakalua kudi Yesu, bakamukonka ne, Bayidi ba Yone ne bayidi ba Bafalese batu bajila bia kudia, kadi bayidi bebe kabatu bajila bia kudia bualu kai ? 19 Yesu wakabambila ne, Balunda ba mubaki wa mukashi badi bamanye mua kujila bia kudia hatshidi mubaki wa mukashi n’abo, anyi ? Hatshidibo ne mubaki wa mukashi, kabena bamanye mua kujila bia kudia. 20 Kadi matuku nealue abanyengabo mubaki wa mukashi, nebajile bia kudia dituku adi.

 

Lusumuinu lua tshivualu ne lua milondo ya biseba

21 Bantu kabatu batelelula tshihesa tshia tshilulu tshidi katshî tshifuatalale ha tshivualu tshikulukulu, bualu bua tshihesa tshihia-tshihia netshilamune tshikulukulu, nunku disoso nedivunde. 22 Nunku kabidi bantu kabatu bela maluvu mahia-mahia mu milondo ya biseba bikulukulu; bienzabo nunku, maluvu neahande biseba, maluvu ne biseba nebibutuke; kadi bantu batu bela maluvu mahia-mahia mu biseba bihia-bihia.

 

Yesu udi Mukelenge wa dituku dia Lumingu

23 Yesu wakadi uhitshila mu madimi a blé dituku dia Lumingu lua Bayuda; hakadi bayidi bandi baya mu nshila, bakabanga kutshibula miehu yai. 24 Bafalese bakamukonka ne, Tangila, bayidi bebe badi benzela bualu budi bujila dituku dia Lumingu tshinyi ? 25 Yeye wakabakonka ne, Nuenu kanuakubala bualu buakenza Davidi, hakadiye utata ne hakadiye ne nsala, yeye ne bakuabo bakadi n’andi, anyi ? 26 Yeye wakabuela mu nsubu wa Nzambi hakadi Ebeyata muakuidi munene, wakadia bidia bilesha, biakadi tshijila, anu bakuidi ba Nzambi mbakadi badia, yeye kabidi wakahaku bakadi n’andi. 27 Yesu wakabambila ne, Bakenzela bantu dituku dia Lumingu, kabakenzela dituku dia Lumingu bantu; 28 nunku Muana wa muntu udi mukelenge wa dituku dia Lumingu.

 

Chapitre 3

Yesu udi ukolesha muena tshianza tshiakadi tshiume dituku dia Lumingu lua Bayuda

1 Yesu wakabuela kabidi mu nsunagoga; muntu wakadiku ne tshianza tshiandi tshiume. 2 Bakamutentekela ne, Neamuondahe dituku dia Lumingu, anyi ? Bakasua kumubanda. 3 Wakambila muntu wakadi ne tshianza tshiume ne, Bika, imana munkatshi muabo. 4 Yeye wakabakonka ne, Tshidi tshimpe ntshinyi, kuenza malu mimpe dituku dia Lumingu, anyi kuenza malu mabi; kusungila muoyo anyi kûshiha ? Bobo bakahua. 5 Mutshima wandi wakanyingalala bualu bua mitshima yabo yakadi mikole; wakabatangila ne tshishi, wakambila muntu ne, Olola tshianza. Yeye wakatshiolola, tshianza tshiandi tshiakakana kabidi. 6 Bafalese bakaluhuka, bobo ne bena Helode bakamuelela tshifufu bua kumushiha.

 

Yesu udi ushikisha masama a bantu ba bungi

7 Yesu wakaya ne bayidi bandi ku dishiba; bantu ba bungi ba mu Galela bakamuionda; bakuabo kabidi ba bungi ba mu Yudaya, 8 ne ba mu Yelushalema, ne ba mu Edome, ne ba dishia dia Yadene, ne ba mu luseke lua Tulo ne Sidona, hakunvuabo malu manene akadiye wenza, bakalua kudiye. 9 Yeye wakambila bayidi bandi ne, Buatu bukese bungindile, bua tshisumbu tshia bantu katshimusakidi; 10 bualu bua yeye wakadi mumane kushikisha masama a ba bungi. Buonso buabo bakadi ne mabedi makole bakamûnguila bualu bua kubalengeye bianza. 11 Hakamumona nyuma ya bukoya, yakadishinda ku mpala kuandi, yakela dî bikole ne, Wewe udi Muana wa Nzambi. 12 Yeye wakaibela ne, Kanunsokolodi.

 

Yesu udi usungula bayidi bandi.

13 Yesu wakabanda ku mukuna, wakabikila bakasueye; bakaya kudiye. 14 Yeye wakasungula dikumi ne babidi, bua kuikalabo n’andi ne bua kubatumeye bua kuambila bantu bualu bua Nzambi, 15 ne bua kuikalabo ne bukole bua kumusha bademon. 16 Yeye wakidika Simona ne, Petelo; 17 ne Yakobo muana wa Zebedayo ne Yone muan’abo ne Yakobo, yeye wakabidika ne, Boanêge, kukudimuna kua muaku ne, Bana ba mukungulu wa nvula; 18 ne Andele, ne Filipo, ne Bâtolomayo, ne Matayo, ne Toma, ne Yakobo muana wa Alafayo, ne Tadaya, ne Simona Muena Kananayo, 19 ne Yudasa Isakaliote, wakamutungila tshitungu.

 

Bualu bubi budi kabui bujimishibue

Yeye wakabuela mu nsubu. 20 Bantu ba bungi bakunguila kabidi, kabakamanya mua kudia bidia. 21 Hakunvua balunda bandi bualu ebu, bakaya bua kumuangata, bakamba ne, Yeye udi muhale. 22 Bafalese bakadi bafume ku Yelushalema bakamba ne, Yeye udi ne Belezebula, udi umusha bademon mu dina dia mukelenge wa bademon. 23 Yeye wakababikila, wakabelela nsumuinu ne, Satana udi mumanye mua kumusha Satana munyi ? 24 Biahanduluka bukelenge, bukelenge abu kabuena bumanye mua kuikala. 25 Hahanduluka nsubu, nsubu au kena mumanye mua kuikala. 26 Biadiluilangana Satana, biahandulukeye, Lena mumanye mua kuikala, bualu ouandi nebushikile. 27 Muntu kena mumanye mua kubuela mu nsubu wa muena bukole bua kuhaula bintu biandi, bikaleye kai musuike muena bukole diambedi; hamusuikeye, hashishe neahaule bia mu nsubu wandi. 28 Bulelela, ndi nuambila ne, Mibi yonso ya bana ba bantu neijimishibue ne bihendu biahendabo n’abi Nzambi, 29 kadi kabena bajimisha bubi bua muntu wahenda Nyuma Muimpe tshiendelele, yeye neikale ne bubi buandi tshiendelele. 30 Yeye wakabambila nunku, bualu bua bobo bakamba ne, Yeye udi ne nyuma wa bukoya munda.

 

Bantu balualua bahia-bahia mu bualu bua Yesu

31 Mamu wandi ne bana babo bakalua, bakadi bimane ku bula, bakamutumina dî, bakamubikila. 32 Bantu ba bungi bakadi bashikame bamunyunguluke; bakamuambila ne, Tangila, mamu’ebe ne bana benu badi ku bula bakukeba. 33 Yeye wakabakonka ne, Mamu’anyi nganyi ? Bana betu mbanganyi ? 34 Hakatangileye bakadi bashikame bamunyunguluke, wakamba ne, Mamu’anyi ne bana betu kababa ! 35 Muntu yonso wenza bu mudi Nzambi musue udi muan’etu mulume ne muan’etu mukashi ne mamu’anyi.

 

Chapitre 4

Lusumuinu lua mumiaminyi

1 Yesu wakabanga kabidi kuyisha bantu ku muelelu wa dishiba. Bantu batambe bungi bakamunguila, nunku yeye wakabuela mu buatu buakadi mu mai, wakashikama; bantu bonso bakadi ku mpata ku muelelu wa mai. 2 Yeye wakabayisha malu a bungi mu nsumuinu, wakabambila mu diyisha diandi ne, 3 Unvuai, mumiaminyi wakaya kumiamina maminu; 4 hakadiye umiamina, maminu makuabo akamata kukala kua nshila, nyunyu yakalua, yakâzokola. 5 Makuabo akamata ha buloba buakadi ha mutu ha mabue, kâkadihu ne buloba bua bungi; tshituha tshihi akatoloka bua kâkadi ne buloba bule; 6 hakabanda diba, akababuka, akafubidila bualu bua kâkadi ne miji. 7 Makuabo akamata mu mionshi ya meba, mionshi yakadiunda, yakânyengela, kâkalua maminu. 8 Makuabo akamata ha buloba buimpe, akavudisha maminu, akaleha, akadiunda; makuabo akavudisha makumi asatu asatu, makuabo makumi asambombo asambombo, makuabo lukama, lukama. 9 Yeye wakamba ne, Udi ne matshu unvue biandi.

 

Yesu udi ujinguluila bayidi bandi lusumuinu lua mumiaminyi

10 Hakadiye nkayandi, bakadi ha buihi n’andi ne ba dikumi ne babidi bakamukonka bualu bua nsumuinu. 11 Yeye wakabambila ne, Badi banuha nuenu malu a bukelenge bua Nzambi adi masokoka, kadi badi bambila bantu ba bende malu onso mu nsumuinu; 12 kumona nebamone, kadi kabena bamanye; kunvua nebunvue, kadi kabena bajingulula; nunku kabakudimunyi mitshima yabo bua mibi yabo ijimishibue. 13 Yeye wakabakonka ne, Kanuena bamanye lusumuinu elu, anyi ? Nenumanye nsumuinu yonso munyi ? 14 Mumiaminyi udi umiamina dî dia Nzambi. 15 Kabobo aba ba kukala kua nshita kuakumiaminabo dî; hakunvuabo dî, Satana ulualua lukasa, udi unyenga dî diakadi dimiamina munda muabo. 16 Kabobo aba kabidi bakadi bamiamina ha miaba ya mabue; hakunvuabo dî, badi baditabusha lukasa ne disanka; 17 kadi bobo kabena ne miji munda muabo, badi bikala tshituha tshihi; hashishe, halua dikenga anyi lutatu bualu bua dî dia Nzambi, nebalenduke lubilu. 18 Bakuabo badi bantu bakadi bamiamina mu mionshi ya meba; bobo bakunvua dî, 19 kadi meshi a malu a ha buloba ne mashimi a biuma ne lukuka lua malu makuabo bidi bibuela munda, bidi binyengela dî, kadiena dimanye mua kuvudisha maminu makuabo. 20 Kabobo aba bakadi bamiamina ha buloba buimpe; bobo badi bunvua dî, badi baditabusha, badi bavudisha maminu, bakuabo makumi asatu asatu, bakuabo makumi asambombo asambombo, bakuabo lukama lukama.

 

Lusumuinu lua muinda ne lua maminu

21 Yesu wakabakonka ne, Bantu batu balua ne muinda bua kûteka munshi mua mushete, anyi munshi mua bulalu, anyi ? Batu bauteka ha mutu ha mesa a muinda, nasha ? 22 Kakuena bualu busokoka buahanga kusokolodibua; kakuena bualu bubuikila buahanga kubuluibua. 23 Bikala muntu ne matshu a kunvua, unvue biandi. 24 Yeye wakabambila ne, Dimukai bua bualu bunudi nunvua; nebanuidikishile bintu ne luidi lunudi nubidikishila n’alu kabidi; nebanuhe binga bintu ha mutu. 25 Bualu bua muntu udi ne bintu nebamuhe binga; kadi muntu udi kai ne tshintu nebamunyenge tshidiye n’atshi.

26 Yeye wakamba ne, Bukelenge bua Nzambi budi bu mudi muntu mukune maminu mu buloba; 27 udi ulala tulu, udi ubika butuku ne munya; maminu adi atoloka, adi aleha, kadi yeye kena mumanye mudiû adienzela. 28 Buloba budi budivuishila maminu nkayabu; diambedi mutoloko, ku nyima muehu, hashishe maminu manene ku muehu. 29 Kadi hûma maminu, yeye neatume bena miele, bualu bua matuku a kunowa akufika.

 

Lusumuinu lua lutete lua mutada

30 Yeye wakakonka ne, Netufuanyikishe bukelenge bua Nzambi munyi ? Netubufuanyikishe ne lusumuinu kai ? 31 Budi bu lutete lua mutada, ludi lutambe ntete yonso ya ha buloba bukese; kadi halukunabo mu buloba, 32 ludi luleha, ludi lutambe midioko yonso bunene, ludi luela matamba manene; nunku nyunyu ya mu diulu idi mimanye mua kuikila mu dileshi diau. 33 Nunku mu nsumuinu ya bungi yeye wakabambila dî dia Nzambi diakamanyabo mua kunvua; 34 yeye kakadi ubambila malu tshianana, anu mu nsumuinu; kadi wakajinguluila bayidi bandi malu au onso ha nkayabo.

 

Yesu udi ubatamisha mavuala

35 Dituku adi mene, hakamba diba kuhueka, wakambila bayidi bandi ne, Tuyai dishia. 36 Bakashia bantu ba bungi, bakaya n’andi mu buatu, anu bu muakadiye. Matu makuabo akadi n’andi. 37 Tshihuhu tshikole tshiakalua, mavuala akabuela mu buatu, buatu buakadi bûla tente ne mai. 38 Yeye wakadi ku tshitaku tshia buatu, musame ha musamu, mulale tulu; bakamubisha, bakamukonka ne, Muyishi, udi witabusha tufue, anyi ? 39 Yeye wakabika, wakabulukila luhehele, wakambila dishiba ne, Hua, talala talalâ. Luhehele luakalekela, muaba au wakatalala talalâ. 40 Yeye wakabakonka ne, Nudi nutshinyina tshinyi ? Kanuena ne ditabusha tô ne katataka ? 41 Bakatamba kutshina, bakambilangana ne, Eu muntu kai ? Luhehele ne mai a dishiba bidi bimunvuila.

 

Chapitre 5

Yesu udi umusha nyuma wa bukoya manda mua muntu ku Gelasa

1 Bakafika dishia dia dishiba mu luseke lua Bena Gelasa. 2 Hakumukeye mu buatu, katataka muntu mukuatshike ne nyuma wa bukoya, ulua mu majambu, wakasangila ne Yesu, 3 wakadi wikala mu majambu; kakuakadi muntu mumanye mua kumusuika ne tshintu, bintu bionso biakahanga, ne lukanu mene; 4 bakamusuika misangu ya bungi ne nkata ne nkanu, yeye wakatshibula nkanu, wakatula nkata; kakuakadi muntu mumanye mua kumukokesha. 5 Matuku onso, butuku ne munya, mu majambu ne mu mikuna, yeye wakadi wela bila, wakadi uditaha ne mabue. 6 Hakatangileye Yesu kuakua, wakaya lubilu, wakamukukuila; 7 wakela dî diandi bikole ne, Wewe, Yesu, Muana wa Nzambi Mutambe Bunene wa mu diulu, ndi n’ebe bualu kai ? Ndi nkutshihisha mu dina dia Nzambi ne, Kunkengeshi; 8 bua Yesu wakamana kumuela dî ne, Hatuka munda mua muntu eu, wewe nyuma wa bukoya. 9 Yesu wakamukonka ne, Dina diebe nganyi ? Wakamuambila ne, Dina dianyi didi Legona, bualu bua tudi ba bungi. 10 Yeye wakatendekena Yesu ne, Kutuihatshi mu luseke elu. 11 Tshisumbu tshinene tshia ngulube tshiakadi mu tshibandabanda tshia mukuna, yakadi idia mashinde. 12 Bakamutendekena ne, Ututume munda mua ngulube, tubuelemu. 13 Yeye wakitabusha. Nyuma ya bukoya yakaluhuka, yakabuela munda mua ngulube; tshisumbu tshiai tshiakanyemena lubilu ku tshibungubungu, tshiakahona mu dishiba; yakadi bu binunu bibidi; yakafua mu mai. 14 Badishi ba ngulube bakanyema, bakambila bantu ba mu musoko ne ba mu luseke alu bualu abu. Bakalua kutangila bualu buakenjibua nunku. 15 Bakalua kudi Yesu, bakamona muntu wakadi mukuatshike ne bademon mushikame, muluate bilulu, muikale ne lungenyi luimpe, yeye mene nguakadi ne lagona; bakatshina. 16 Bamonyi ba bualu abu bakabamanyisha malu onso akalua kudi wakadi mukuatshike ne bademon, ne malu onso akalua kudi ngulube. 17 Bobo bakabanga kumutendekena ne, Umuka mu luseke luetu. 18 Hakadiye ubuela mu buatu, wakadi mukuatshike ne bademon wakamutendekena ne, Ndi musue kuikala n’ebe. 19 Ka-di yeye kakitabusha, wakamuambila ne, Uye biebe kuebe kudi balunda bebe, ubamanyishe malu manene akukuenzela Mukelenge ne luse luakukufueye. 20 Yeye wakaya biandi, wakabanga kumanyisha bantu ba mu Dekapoli malu manene akamuenzela Yesu; bantu bonso bakakema.

 

Yesu udi ukolesha mukashi wa disama dia mashi ahatuka, udi ubisha muana mukashi wa mukelenge Yailo

21 Hakasabuka Yesu dishia kabidi, bantu ba bungi bakadisangisha kudiye, yeye wakadi ha buihi ne dishiba. 22 Mukelenge mukuabo wa nsunagoga wakalua, dina diandi Yailo; hakamoneye Yesu, wakadiela ku makasa andi, 23 wakamutendekena bikole ne, Muan’anyi mukese wa bakashi ukadi ufua; ulue biebe, umulenge bianza, akoleshibue, ikale ne muoyo. 24 Yesu wakaya n’andi; bantu ba bungi bakamulonda, bakamunguila.

25 Mukashi wakadiku, wakadi ne disama dia mashi ahatuka bidimu dikumi ne bibidi, 26 banganga buka ba bungi bakatamba kumukengesha, wakanyanga bintu biandi bionso, kakasangala, kadi disama diandi diakatamba; 27 yeye wakunvua bualu bua Yesu, wakalua mu tshisumbu tshia bantu ku nyima kuandi, wakabenga ku tshivualu tshiandi. 28 Wakamba munda munda ne, Binalenga anu ku tshivualu tshiandi, nenkoleshibue. 29 Muaba wakadi mashi ahatuka wakakama katataka, yeye wakadiunvua mu mubidi wandi ne, Disama dianyi dikole diakuhua. 30 Yesu wakadiunvua munda munda ne, Bukole buanyi buakuhatuka, yeye wakatshinguluka munkatshi mua bantu, wakakonka ne, Wakundenga ku tshivualu tshianyi nganyi ? 31 Bayidi bandi bakamuambila ne, Wewe udi utangila bantu ba bungi bakunguila, udi ukonkela nunku tshinyi ne, Wakundenga nganyi ? 32 Yeye wakakenzakana bua kumona wakenza bualu ebu. 33 Hakamanya mukashi bualu buakamuenzeleye, wakatshina, wakazakala, wakalua, wakatua binu ku mpala kuandi, wakamuambila malu onso bulelela. 34 Yeye wakamuambila ne, Muan’anyi, ditabusha diebe diakukusungila; uye biebe talala, wikale musangale ku disama diebe.

35 Hakatshidiye wamba nunku, bakafuma kua mukelenge wa, nsunagoga, bakamba ne, Muan’ebe udi mufue; udi utatshishila Muyishi tô tshinyi ? 36 Hakunvua Yesu dî diakambabo, wakambila mukelenge wa nsunagoga ne, Kutshinyi, itabusha anu kuitabusha. 37 Yeye kakitabusha bua muntu mukuabo amulonde, anu Petelo ne Yakobo ne Yone muan’abo ne Yakobo. 38 Bakalua ku nsubu kua mukelenge wa nsunagoga; wakasangana mutoyi, ba bungi bakadi badila bashikunka. 39 Hakabueleye, wakabambila ne, Nudi nutekela mutoyi tshinyi ? Nudi nudidila tshinyi ? Muana kena mufue, yeye udi mulale tutu. 40 Bakamuseka. Hakabumusheye buonso buabo, wakangata tatu wa muana ne baba wandi ne bakalueye n’abo, wakabuela muakadi muana. 41 Wakakuata ku tshianza tshia muana, wakamuambila ne, Talita kumi, kukudimuna kua muaku ne, Muan’anyi mukashi, bika. 42 Muana wakabika lukasa, wakuenda; bualu bua yeye wakadi wa bidimu dikumi ne bibidi. Bantu bakatamba kukema. 43 Yeye wakabakanda ne, Muntu mukuabo kamanyi bualu ebu. Yeye wakamba ne, Muhai bia kudia.

 

Chapitre 6

Yesu udi ku Nazaleta kabidi

1 Wakumuka aku, wakalua mu luseke luandi, bayidi bakamulonda. 2 Hakalua dituku dia Lumingu lua Bayuda, wakabanga kuyisha bantu mu nsunagoga; bantu ba bungi bakakema, hakunvuabo mei andi, bakakonka ne, Muntu eu wakuangata malu â kudi kunyi ? Lungenyi kai luakuhabo muntu eu ? Malu a kukema adiye wenza adi munyi ? 3 Yeye kena muena mabaya, anyi ? Kena muana wa Malia, anyi ? Kena muan’abo ne Yakobo ne Yose ne Yuda ne Simona, anyi ? Bana babo ba bakashi kabena munkatshi muetu, anyi ? Bakalenduka bua bualu buandi. 4 Yesu wakabambila ne, Muprofete udi ne butumbi mu miaba yonso, kadi kena n’abu ku luseke luabo ne munkatshi mua bana babo ne mu nsubu wandi. 5 Yeye kakamanya mua kuenzaku bualu bua kukema, wakakolesha anu bantu banya-banya bakadi ne mabedi bakalengeye bianza. 6 Wakakema bualu bua buhidia buabo.

 

Yesu udi utuma bayidi bandi dikumi ne babidi bua kuyisha bantu ne bua kushikisha masama abo

Yeye wakendakana mu misoko ubayisha. 7 Yeye wakabikila bayidi bandi dikumi ne babidi, wakabanga kubatuma ku babidi ku babidi; wakabaha bukole bua kuhita nyuma ya bukoya; 8 wakabambila bikole ne, Kanuangatshi tshintu tshia kuya n’atshi mu luendu, anu bibangu; kanuyi ne bidia ne bibombo ne tshiamu tshia mitaku mu mikaba; 9 nubueshe bisabata ku makasa; kanuluatshi bikowelu bibidi. 10 Yeye wakabambila ne, Hanuabuela mu nsubu, nuikalemu tô ne hanumukamu. 11 Luseke luonso luahidia kunuitabusha, kabai bunvua mei enu, hanumukamu, nututule nsenga idi mu makasa enu bu tshimanyishilu ku mesu kuabo. 12 Bakaya, bakambila bantu bualu bua Nzambi ne, Kudimunai mitshima yenu. 13 Bakumusha bademon ba bungi, bakela manyi ha ba bungi bakadi ne mabedi, bakabakolesha.

 

Helode udi ushiha Yone Mubatiji

14 Mukelenge Helode wakunvua lumu lua Yesu, bualu bua dina diandi diakamanyibua; wakamba biandi ne, Yone Mubatiji wakubika ku lufu, bua bualu ebu malu a kukema adi enjibua kudiye. 15 Kadi bakuabo bakamba ne, Yeye udi Eliya. Bakuabo bakamba ne, Yeye udi muprofete, anyi bu muprofete. 16 Kadi Helode, hakunvueye lumu luandi, wakamba ne, Yone unakukosa mutu wakubika ku lufu. 17 Bualu bua Helode nkayandi nguakadi mutume bantu bandi, mumukuate, wakamusuika mu nsubu wa lukanu bualu bua Helodia mukashi wa muan’abo Filipo, wakadi Halode mubake. 18 Yone wakadi mumane kuambila Helode ne, Wewe kuena mumanye mua kuikala ne mukashi wa muan’enu. 19 Helodia wakadi ne Yone lukuna, wakasua kumushiha, kadi yeye kakamanya mua kuenza nunku; 20 bualu bua Helode wakadi utshina Yone, wakamanya ne, Yeye udi muntu muakane ne wa tshijila, wakamulama bimpe. Hakunvua Helode mei a Yone, wakalubakana, wakunvua mei andi ne disanka. 21 Hakafikila dituku diakane, dia kuledibua kua Helode, yeye wakalambishila miloho yandi ne tumanda tuandi tua masalayi ne banfumu banene ba mu Galela bidia; 22 hakabuela muana mukashi wa Helodia, yeye wakaja maja, wakasankisha mutshima wa Helode ne ya bakadi bashikame n’andi ku mesa; mukelenge wakambila muana mukashi ne, Undombe tshintu tshionso tshiudi musue, nenkuhetshi. 23 Wakaditshiha kudiye ne, Tshintu tshionso tshiwandomba, nenkuhetshi, tô ne ku tshituha tshia hankatshi ha bukelenge buanyi. 24 Yeye wakumuka, wakakonka mamu’andi ne, Nemulombe tshinyi ? Yeye wakamba ne, Ulombe mutu wa Yone Mubatiji. 25 Wakabuela lubilu muakadi mukelenge, wakamulomba ne, Ndi musue umpe mutu wa Voue Mubatiji katataka ha dilonga. 26 Mutshima wa mukelenge wakatamba kunyingalala; kadi bualu bua mitshihu yandi ne bua bakadi badia n’andi bidia, yeye kakasua kuhidia kumuha. 27 Mukelenge wakatuma disalayi diakadi sentedi, wakadiambila ne, Ulue ne mutu wandi; diakaya biadi, diakamukosa mutu mu nsubu wa lukanu, 28 diakalua ne mutu wandi ha dilonga, diakauha nsongakashi, nsongakashi wakauha mamu’andi. 29 Hakunvua bayidi ba Yone bualu ebu, bakalua, bakangata tshitalu tshiandi, bakatshiladika mu lukita.

 

Bayidi ba Yesu badi bafuma kuakadibo baye ne bualu buandi

30 Batangadiki ba Yesu bakadisangisha kudiye, bakamuambila malu onso akadibo benza ne malu onso akadibo bayisha bantu. 31 Yeye wakabambila ne, Luai bienu nkayenu mu muaba wa hatuhu, nuikishe tshituha. Kabakamanya mua kudia bidia talala, bualu bua bantu ba bungi bakadi bahitakana.

 

Yesu udi udisha bantu binunu bitanu

32 Bakaya nkayabo mu buatu ku muaba wa hatuhu. 33 Bantu bakabamona baya, ba bungi bakabamanya, bantu ba mu misoko yonso bakayaku lubilu ku makasa, bakadianjila kufika. 34 Hakumukeye mu buatu, wakatangila tshisumbu tshinene tshia bantu, wakadi n’abo luse, bualu bua bobo bakadi bu mikoko yakadi kayi ne mulami; yeye wakabanga kubayisha malu a bungi. 35 Hakamba diba kubuela, bayidi bandi bakalua kudiye, bakamba ne, Muaba eu udi tshihela, diba diakumana kuya; 36 ubatume, baye mu luseke elu ne mu misoko idi ha buihi, badisumbile bia kudia. 37 Yeye wakabandamuna ne, Nuenu nubahe bia kudia. Bakamukonka ne, Netuye kusumba bidia bia ndenalio nkama ibidi, tulue kubaha, badie, anyi ? 38 Yeye wakabakonka ne, Nudi ne mitanda ya bidia bungi munyi ? Yai nutangile. Hakamanyabo, bakamuambila ne, Mitanda itanu ne mishiha ibidi. 39 Yeye wakabambila ne, Bonso bashikame, ku tshisumbu ku tshisumbu, mu mashinde. 40 Bakashikama mu milongo, bantu lukama lukama ne bantu makumi atanu makumi atanu. 41 Yeye wakamema mitanda itanu ne mishiha ibidi, wakatangila mulu, wakatendelela Nzambi, wakatshibula mitanda, wakaifila mu bianza bia bayidi bua kubitekabo ku mpala kua bantu; yeye wakababanyina buonso buabo mishiha ibidi. 42 Buonso buabo bakadia, bakûkuta. 43 Bakangula bihesa bia bidia biakashala bisaka dikumi ne bibidi biule tente, ne bia mishiha kabidi. 44 Bakadia mitanda nunku bakadi balume binunu bitanu.

 

Yesu udi wenda ha mutu ha mai

45 Yesu wakabuesha bayidi bandi mu buatu lubilu, badianjile dishia ku mpala kuandi mu Bete-saîda, hakatumeye bantu kuabo. 46 Hakabalayeye, wakaya mu mukuna bua kutendelela Nzambi. 47 Hakalua butuku, buatu buakadi mu bunene bua dishiba, yeye wakadi mu mpata nkayandi. 48 Yesu wakabamona batata ne kuita, bualu bua tshihehele tshiakadi tshibahingisha; hakadi diba bu ha inai hatshiatshia, yeye wakalua kudibo, wenda ha mutu ha mai; yeye wakamba kubasesuka; 49 kadi bobo, hakamumonabo wenda ha mutu ha mai, bakela meshi ne, Mukishi, bakahandalala ne mei makole; 50 buonso buabo bakamumona, bakatshina. Kadi yeye wakabela dî, wakamba ne, Nukoleshe mitshima yenu, mmeme, kanutshinyi. 51 Wakabuela mu buatu muakadibo, tshihehele tshiakabatama; bobo bakatamba kukema; 52 bualu bua kabakajingulula bualu bua mitanda bimpe; mitshima yabo yakadi mikole.

 

Yesu udi ushikisha mabedi a bantu ku Genesaleta

53 Hakasabukabo, bakalua ku dilobo dia Genesaleta, bakasuika buatu. 54 Hakumukabo mu buatu, bantu bakamumanya lukasa, 55 bakendakana lubilu mu luseke alu luonso, bakatuala bena mabedi ha malalu abo, bakaya kuakunvuabo ne, Yeye udi eku. 56 Kuonso kuakayeye, mu misoko mikese ne mu bimenga ne mu mpata, bakateka bena mabedi mu bisalu bakamutendekena bua kulengabo ku mubangu wa tshivualu tshiandi; bakadi bamulenga mbobo bakakoleshibua.

 

Chapitre 7

Yesu udi ubela Bafalese

1 Bafalese ne bafundi bakuabo, bafume ku Yelushalema, bakunguila kuakadi Yesu, 2 bakamona bayidi bandi badia bidia ne bianza kabî biowa mai. 3 Bualu bua Bafalese ne Bena Yuda bonso, bikalabo kabai buvue bianza ne mai bikole, kabena badia bidia, badi ne tshilele tshia bankambua babo nunku; 4 hafumabo ku tshisalu, kabena badia, anu howabo; badi bitabusha kabidi bilele bikuabo bia bungi, bu kuvua kua mpanza ne ngesu ne bintu bidi bienjibua ne tshiamu tshia mitaku. 5 Bafalese ne bafundi bakamukonka ne, Bayidi bebe batu badia bidia ne bianza bidi ne manyanu munyi, bobo kabatu benda mu tshilele tshia bankambua betu munyi ? 6 Yeye wakabambila ne, Nuenu bena lubombo, bulelela, Yeshaya wakamba bualu buenu, wakafunda dî ne,

Bantu aba badi bannemeka ne mishiku yabo,

Kadi mitshima yabo kayena kundi, idi kule.

7 Badi bantendelela tshianana,

Badi bayisha bantu diyisha dia mikenshi ya bantu.

8 Nudi nulekela mukenshi wa Nzambi, nudi nulonda tshilele tshia bantu. 9 Yeye wakabambila ne, Bulelela, nuakuvuisha mukenshi wa Nzambi bu wa hatuhu, bualu bua nuenu kulonda tshilele tshienu. 10 Mose wakamba ne, Unemeke tatu’ebe ne mamu’ebe; yeye wakamba kabidi ne, Udi uhetula tatu’andi anyi mamu’andi afue biandi bulelela. 11 Kadi nuenu nudi nuamba ne, Biambila muntu tatu’andi anyi mamu’andi ne, Tshintu tshiwakadi kuangata tshidi Kôbana, kukudimuna kua muaku ne, Ntshidi tshiha Nzambi, 12 kanuena nuitabusha bua yeye kukuatshisha tatu’andi anyi mamu’andi; 13 nunku nudi nuona dî dia Nzambi bualu bua tshilele tshienu tshinuakuyisha bantu; nuenu nutu nuenza malu makuabo a bungi bu bualu ebu. 14 Yesu wakabikila tshisumbu tshia bantu kabidi, wakabambila ne, Buonso buenu unvuai, numanye bimpe; 15 tshintu tshionso tshidi anu ham’bidi ha muntu, biabuelatshi munda muandi, katshiena tshimanye mua kumubihisha; kadi malu adi aluhuka munda mua muntu ngadi amubihisha. 16 Bikala muntu ne matshu a kunvua unvue biandi. 17 Yesu wakashîa bantu ku mbelu, wakabuela mu nsubu, bayidi bandi bakamuebesha bualu bua lusumuinu elu. 18 Yeye wakabakonka ne, Nuenu kabidi kanuena bamanye bualu ebu, anyi ? Kanuena bamanye ne, Tshintu tshionso tshidi ham’bidi handi, biabuelatshi munda mua muntu, katshiena tshimanye mua kumubihisha ? 19 Bualu bua katshiena tshiya mu mutshima, tshidi tshiya mu difu, tshidi tshiubibua. Bualu bua wakamba dî edi, yeye wakalengesha bintu bionso bia kudia. 20 Wakamba kabidi ne, Tshidi tshiluhuka munda mua muntu ntshidi tshimubihisha. 21 Mu mitshima ya bantu mudi muluhuka meshi mabi ne tshiendenda ne buibi ne kushiha kua bantu ne masandi 22 ne lukuka lua biuma ne malu mabi ne mashimi ne bulobo ne disu dibi ne bihendu ne diambu ne buhote; 23 malu mabi â onso adi aluhuka munda mua muntu, ngadi amubihisha.

 

Yesu udi ukolesha muana wa mukashi Muena Suliafoinike

24 Yesu wakumukaku, wakaya mu nseke ya Tulo ne Sidona. Wakabuela mu nsubu, kakasua muntu amanye ne, Udimu; kadi yeye kakamanya mua kusokoma. 25 Mukashi wakadiku, muan’andi mukese wa bakashi wakadi ne nyuma wa bukoya munda; hakunvua mukashi lumu lua Yesu, wakalua, wakadiela ku makasa andi. 26 Mukashi au wakadi muntu wa tshisamba tshia bende tshia Bena Suliafoinike. Wakamutendekena ne, Umusha demon munda mua muan’anyi. 27 Yesu wakamuambila ne, Bana bûkute diambedi; bualu bua kambimpe bia kuangata bidia bia bana kuelela mbua. 28 Kadi mukashi wakandamuna ne, Bulelela, Mukelenge; kadi mbua idi munshi mua mesa itu yadia nkototo idi bana bamatshisha hanshi. 29 Yeye wakamuambila ne, Bualu bua dî edi ya biebe, demon wakumana kumuka munda mua muan’ebe. 30 Wakaya kuandi, wakasangana muana muladika ha bulalu, demon mumane kuluhuka.

 

Yesu udi wakuisha muntu wakadi ne tshikukumina ne mahaha

31 Yesu wakumuka mu nseke ya Tulo, wakahitshila mu Sidona ne mu nseke ya Dekapoli, wakafika ku dishiba dia Galela. 32 Bakalua kudiye ne muntu wakadi ne mahaha, wakadi kabidi ne tshikukumina; bakamutendekena ne, Umulenge tshianza. 33 Yesu wakaya n’andi ha nkayandi, bantu bakuabo bakashala, wakabuesha minu mu matshu andi, wakatuila lute, wakamulenga ku ludimi; 34 wakatangila mulu, wakahumuna, wakamuambila ne, Efata, udi bu Ikale majikuke. 35 Matshu andi akajikuka lukasa, tshiakadi tshisuika ludimi luandi tshiakusuluka lukasa, wakakula bimpe. 36 Wakabambila bikole ne, Kanuambidi muntu; kadi hakabambilambileye bikole nunku, bobo bakatamba kutangalasha lumu. 37 Bakatamba kukema ne, Wakenza malu onso bimpe, yeye wakunvuisha bakadi ne mahaha, wakakuisha bakadi tumama.

 

Chapitre 8

Yesu udi udisha bantu binunu binai

1 Mu matuku au tshisumbu tshinene tshia bantu tshiakadiku kabidi, kabakadi ne tshia kudia; Yesu wakabikila bayidi bandi, wakabambila ne, 2 Ndi ne bantu aba luse, bualu bua bobo bakusomba n’anyi matuku asatu, kabena ne tshia kudia; 3 binabatuma kuabo ne nsala, nebahange mu nshila; bakuabo mbafume kule. 4 Bayidi bandi bakamukonka ne, Muntu udi mumanye mua kukutshisha bantu aba mu muaba eu wa tshihela kudi kunyi ? 5 Yeye wakabakonka ne, Nudi ne mitanda bungi munyi ? Bakamba ne, Muanda mutekete. 6 Yeye wakambila tshisumbu tshia bantu ne, Shikamai hanshi; wakamema mitanda muanda mutekete, wakatendelela Nzambi, wakaitshibula, wakaifila mu bianza bia bayidi bualu bua kuitekabo ku mpala kua bantu; bakaiteka ku mpala kua bantu. 7 Bakadi kabidi ne tushiha tukese; hakatendeleleye Nzambi, wakamba ne, Nututeke ku mpala kua bantu. 8 Bakadia, bakûkuta; bakangula bihesa bia bidia biakashala bisaka muanda mutekete biule tente. 9 Bakadi bu binunu binai; wakabatuma kuabo. 10 Wakabuela ne bayidi bandi mu buatu, wakalua mu nseke ya Dalamanuta.

 

Bafalese badi balomba tshimanyinu : Yesu udi umanyisha bayidi bandi bualu bua luevene

11 Bafalese bakalua, bakabanga kumukonka malu, bamuteta munda ne, Utuleshe tshimanyinu tshia mu diulu. 12 Yeye wakahumuna munda munda, wakamba ne, Ba mu tshikondo etshi badi bakebela tshimanyinu tshinyi ? Bulelela, ndi nuambila ne, Kabena baha ba mu tshikondo etshi tshimanyinu. 13 Yeye wakabashla, wakabuela mu buatu kabidi, wakaya dishia.

14 Muoyo wakabahua bua kuangata mitanda ya bidia; bakadi mu buatu anu ne mutanda umue. 15 Yeye wakabambila bikole ne, Tangilai bimpe, nudimukile luevene lua Bafalese ne lua Helode. 16 Bobo bakambilangana ne, Buakuambileye nunku mbua tuetu katuakangata mitanda ya bidia. 17 Hakamanya Yesu bualu ebu, wakabakonka ne, Nudi nuambidilangana ne, Mbua tuetu katuakangata mitanda ya bidia, tshinyi ? Kanuena bunvue bimpe tô ne katataka, anyi ? Kanuena bamanye ? Mitshima yenu idi mikole, anyi ? 18 Nudi ne mesu, kanuena numona ? Nudi ne matshu, kanuena nunvua ? Kanuena nuvuluka ? 19 Hanakatshibuila bantu binunu bitanu mitanda itanu, nuakangula bisaka bungi munyi biule tente ne bihesa ? Bakamuambila ne, Dikumi ne bibidi. 20 Hanakatshibuila bantu binunu binai mitanda muanda mutekete, nuakangula bisaka bungi munyi biule tente ne bihesa ? Bakamuambila ne, Muanda mutekete. 21 Yeye wakabakonka ne, Kanuena nujingulula bimpe tô ne katataka, anyi ?

 

Yesu udi utabasha mufofo hehi ne Bete-saîda

22 Bakalua ku Bete-saîda. Bakalua kudiye ne mufofo, bakamutendekena ne, Umulenge tshianza. 23 Wakakuata mufofo ku tshianza tshiandi, wakaluhuka n’andi mu musoko; hakamutuileye lute mu mesu andi, wakamulenga bianza, wakamukonka ne, Udi umona tshintu, anyi ? 24 Hakatangila mufofo mulu, wakamba ne, Ndi ntangila bantu; ndi mbamona benda bu mitshi. 25 Wakamulenga bianza ku mesu andi tshiakabidi; mufofo wakatangila talala, wakatabala kabidi, wakamona bintu bionso bimpe. 26 Yesu wakamutuma kuandi ne, Kubuedi mu musoko.

 

Petelo udi witabusha ne, Yesu udi Muana wa Nzambi

27 Yesu ne bayidi bandi bakaya mu misoko ya Kaisalia wa Filipoi; yeye wakakonka bayidi bandi mu nshila ne, Bantu badi bangamba meme ne, Nganyi ? 28 Bakamuambila ne, Bakuabo badi bamba ne, Yeye udi Yone Mubatiji; bakuabo ne, Yeye udi Eliya; bakuabo ne, Yeye udi muprofete. 29 Wakabakonka ne, Kadi nuenu nudi nungamba ne, Meme ndi nganyi ? Petelo wakamuandamuna ne, Wewe udi Kilisto. 30 Yeye wakabambila bikole ne, Kanungambi kudi muntu mukuabo.

31 Yeye wakabanga kumanyisha bayidi bandi ne, Budi Muana wa muntu n’abu mbua kukengeshibua makenga a bungi, ne bua kuhidibua kudi bakulu ne kudi bakuidi banene ba Nzambi ne kudi bafundi, ne bua kushihibua, ne bua kubika hahita matuku asatu. 32 Yeye wakajukuila bantu bonso dî edi. Petelo wakaya ne Yesu, wakabanga kumubela. 33 Kadi Yesu wakatshinguluka; hakamoneye bayidi bandi, wakabela Petelo ne, Satana, yila ku nyima kuanyi, bualu bua wewe kuena welangana meshi a malu a Nzambi, udi welangana meshi anu a malu a bantu. 34 Yesu wakabikila tshisumbu tshia bantu ne bayidi bandi, wakabambila ne, Biasua muntu kundonda, adihidie, ambule mutshi wandi mutshiamakane, andonde. 35 Bualu bua wasua kusungila muoyo wandi neaujimishe; wajimisha muoyo wandi bua bualu buanyi ne bua lumu luimpe neausungile. 36 Biasumba muntu buloba buonso ku muoyo wandi, mushinga wandi muimpe udi hanyi ? 37 Muntu udi ne tshintu kai tshia kushintakasheye bua kuangateye muoyo wandi kabidi ? 38 Muntu yonso udi unfua meme ne mei anyi bundu mu tshikondo etshi tshia masandi ne tshia malu mabi, Muana wa muntu neamufue yeye bundu, halueye ne banjelo ba tshijila mu butumbi bua Tatu wandi.

 

Chapitre 9

1 Yesu wakabambila ne, Bulelela, ndi nuambila ne, Bakuabo badi bimana aha kabena bafua tô ne hamonabo bukelenge bua Nzambi bulua ne bukole buabu.

 

Kukudimuka kua Yesu

2 Hakahita matuku asambombo, Yesu wakangata Petelo ne Yakobo ne muan’abo Yone, wakabanda n’abo ku mukuna mule, bobo nkayabo; yeye wakakudimuka ku mesu kuabo; 3 bilulu biandi biakengelela, biakadi bitoke tô, buvu ba bilulu bonso ba ha buloba kabena bamanye mua kubitokesha nunku. 4 Eliya ne Mose bakamueneka kudibo; bakadi bayikila ne Yesu. 5 Petelo wakandamuna Yesu ne, Labi, hatudi kunoko mbimpe, tuenzai bitanda bisatu, tshikuabo ntshiebe, tshinga ntshia Mose, tshikuabo ntshia Eliya. 6 Yeye kakamanya dî dia kubakudimuna, bualu bua bobo bakadi batshina. 7 Ditutu diakalua, diakababuikila, dî diakaluhuka mu ditutu ne, Eu udi Muan’anyi munanga, munvuilai. 8 Hakakenzakanabo lukasa, kabakamona muntu mukuabo, anu Yesu nguakadi n’abo. 9 Hakadibo bahueka ha mukuna, yeye wakabambila bikole ne, Kanuambidi muntu mukuabo bualu bunuakumona tô ne habika Muana wa muntu ku lufu. 10 Bakateka dî edi munda muabo, bakadi bakonkangana ne, Kubika ku lufu kudi munyi ? 11 Bakamukonka ne, Bafundi batu bambila tshinyi ne, Budi Eliya n’abu mbua kudianjileye kulua diambedi ? 12 Yesu wakabambila ne, Bulelela, Eliya udi ulua diambedi, udi ulongolola bintu bionso bu muakadibi diambedi; bakafundila Muana wa muntu tshinyi ne, Neakenge makenga a bungi, nebamuhetule ? 13 Kadi meme ndi nuambila ne, Eliya wakumana kulua, bakumuenzela bualu buakasuabo, bu muakadibo bamufundile.

 

Yesu udi wondaha muana mukuatshika kudi nyuma mubi

14 Hakaluabo kudi bayidi, bakatangila tshisumbu tshinene tshia bantu tshibunguile ne bafundi babakonka malu. 15 Hakamumona bantu, bakatamba kukema, bakaya kudiye lukasa, bakamuela muoyo. 16 Yeye wakabebesha ne, Nudi nubakonka tshinyi ? 17 Muntu wa mu tshisumbu wakamuandamuna ne, Muyishi, nakulua kûdi ne muan’anyi mulume, yeye udi ne nyuma mubi wa kamama; 18 kuonso kudiye umuendesha utu wamututa hanshi; muana utu wahatuka lututu ku mishiku, utu wasumakana menu, udi unyanganyanga; nakulomba bayidi bebe mua kumushabo nyuma, kadi bobo kabakamanya mua kumumusha. 19 Yesu wakabandamuna ne, Nuenu ba tshikondo etshi tshia buhidia, nenshale n’enu musangu bule munyi ? Nentate n’enu musangu bule munyi ? Luai n’andi kundi. 20 Bakalua n’andi kudiye; hakamumoneye, nyuma mubi wakamuhaluisha bikole; muana wakadikuma hanshi, wakabunguluka, wakahatuka lututu ku mishiku. 21 Yesu wakakonka tatu wandi ne, Bualu ebu buakulua kudi muana musangu bule munyi ? Yeye wakandamuna ne, Hakadiye muana. 22 Misangu ya bungi budi bumuela mu kahia ne mu mai bua kumushiha; kadi biwamanya mua kuenza bualu, utufue luse, utukuatshishe. 23 Yesu wakamuambila ne, Binamanya mua kuenza bualu ! Bitabusha muntu, malu onso adi mua kumuenzekela. 24 Tatu wa muana wakela dî diandi lukasa ne, Ndi ngitabusha; unkuatshishe, umane mpata yanyi. 25 Hakamona Yesu bantu ba bungi bunguila lukasa, wakabela nyuma wa bukoya, wakamuambila ne, Wewe nyuma wa kamama ne wa mahaha, ndi nkubulukila ne, Umuka munda muandi, kubuedimu kabidi. 26 Nyuma wakela dî bikole, wakahaluisha muana bikole, wakumuka munda muandi; muana wakadi bu muntu mufue ; bantu ba bungi bakamba ne, Wafu. 27 Kadi Yesu wakamukuata ku tshianza, wakamubisha, wakabika. 28 Hakabueleye mu nsubu, bayidi bandi bakamukonka nkayabo ne, Kadi tuetu tuakuhangila mua kumumusha bua tshinyi ? 29 Yeye wakabambila ne, Mushindu eu udi mumanye mua kumuka anu ku ditendelela.

 

Yesu udi umanyisha bayidi bandi bualu bua lufu luandi ne bua dibika diandi

30 Bakumukaku, bakahitshila mu Galela. Yesu kakasua bantu bamanye bualu ebu. 31 Yeye wakadi uyisha bayidi bandi ne, Nebafile Muana wa muntu mu bianza bia bantu, nebamushihe; hamushihabo, yeye neabike kabidi, hahita matuku asatu. 32 Kadi bobo kabakamanya mei au, bakatshina mua kumukonka.

 

Yesu udi wambila bayidi bandi bualu bua kanemu

33 Bakalua ku Kapênuma; hakadiye mu nsubu, wakabakonka ne, Hanuakadi mu nshila, nuakuelangana mpata ya tshinyi ? 34 Bakahua, bualu bua bobo bakadi belangana mpata mu nshila ne, Udi mutambe bakuabo nganyi ? 35 Yeye wakashikama, wakabikila bayidi dikumi ne babidi, wakabambila ne, Biasua muntu kuhita ku mpala, yeye neashale ku nyima kua bonso, neikale muena mudimu wa buonso buabo. 36 Yeye wakangata muana mukese, wakamushikika munkatshi muabo, wakamuambula mu maboko andi, wakabambila ne, 37 Witabusha muana mukese nunku mu dina dianyi udi ungitabusha meme; wangitabusha meme, kena ungitabusha meme nkayanyi, udi witabusha udi muntume.

 

Yesu udi munange bantu bonso batu benza malu mimpe, kena ne kansungunsungu

38 Yone wakambila Yesu ne, Muyishi, tuakutangila muntu umusha bademon munda mua bantu mu dina diebe; tuakumukanda bualu bua yeye kakadi utulonda. 39 Kadi Yesu wakamba ne, Kanumukandi; bienza muntu bualu bua kukema mu dina dianyi, yeye kena mumanye mua kumpetula lukasa. 40 Udi kai utuhidia udi n’etu. 41 Wanuha luhanza lua mai a kunua, bualu bua nuenu nudi ba Kilisto, bulelela, ndi nuambila ne, Kena uhanga kuangata difutu diandi. 42 Kadi bialenduisha muntu umue wa mu bantu aba bahuekele, biakadi kutamba buimpe kumusuika dibue dinene dia kuhela n’adi mu nshinga muandi, kumuela mu mai manene. 43 Biakulenduisha tshianza tshiebe, watshikosa; bua wewe kubuela mu muoyo ne tshilema kudi kutamba bua wewe kuya mu Ngena ne bianza biebe bibidi, mu kahia kadi kakai kajima tshiendelele. 44 Amu tshikusu tshiabo katshiena tshifua, kahia kakena kajima 45 Biakulenduisha dikasa diebe, wadikosa; bua wewe kubuela mu muoyo uzobela kudi kutamba bua wewe kuedibua mu Ngena ne makasa ebe abidi. 46 Amu tshikusu tshiabo katshiena tshifua, kahia kakena kajima. 47 Biakulenduisha disu diebe, wadimasha; bua wewe kubuela mu bukelenge bua Nzambi ne disu dimue kudi kutamba bua wewe kuimashibua mu Ngena ne mesu abidi; 48 amu tshikusu tshiabo katshiena tshifua, kahia kakena kajima. 49 Bu mudibo batuisha bintu ne lueho, nunku muntu yonso neatuishibue ne kahia. 50 Lueho ludi luimpe; kadi hatshihala lueho kutua kualu, nenulutuishe kabidi ne tshinyi ? Ikalai ne lueho munda muenu, ikalanganai talala.

 

Chapitre 10

Yesu udi umanyisha bantu bualu bua kumusha kua bakashi mu dibaka.

1 Yesu wakabikaku, wakalua mu nseke ya Yudaya ne dishia dia Yadene; bantu ba bungi bakalua kudiye kabidi; yeye wakabayisha bu muakadiye wenza matuku onso.

2 Bafalese bakalua kudiye, bakamukonka ne, Biahidia mulume mukashi wandi neashihe mukenshi wa Nzambi, anyi ? Bakamuteta munda nunku. 3 Yeye wakabandamuna, wakabakonka ne, Mose wakanuambila tshinyi ? 4 Bakamba ne, Mose wakitabusha bualu bua kufunda mukanda wa kushiha dibaka, ne bua kumumusha. 5 Kadi Yesu wakabambila ne, Yeye wakanufundila mukenshi eu bualu bua bukole bua mitshima yenu. 6 Kadi ku tshibangidilu tshia bufuki Nzambi wakabafuka mulume ne mukashi. 7 Bua bualu ebu mulume neumuke kudi tatu’andi ne kudi mamu’andi, nealamate mukashi wandi; 8 bubidi buabo nebalue mubidi umue; nunku kabena bantu babidi kabidi, badi mubidi umue. 9 Muntu kahanduludi tshidi tshibumbakanya kudi Nzambi. 10 Hakayabo mu nsubu, bayidi bandi bakamukonka bualu ebu kabidi. 11 Yeye wakabambila ne, Wumusha mukashi wandi, habakeye mukuabo, yeye udi wenda masandi, nunku udi wenzela mukashi wandi bibi; 12 biahidia mukashi bayandi, biayeye ku dibaka dikuabo, mukashi eu udi wenda masandi.

 

Yesu udi usankisha bana bakese

13 Bakadi balua ne bana bakese kudiye bua yeye kubalenga tshianza tshiandi; kadi bayidi bakabasamina. 14 Hakamona Yesu bualu ebu, wakadi ne tshishi, wakabambila ne, Nuitabushe bua bana bakese kulua kundi, kanubakandi; bualu bua bukelenge bua Nzambi mbua badi bu bana. 15 Bulelela, ndi nuambila ne, Muntu yonso udi kai witabusha bukelenge bua Nzambi bu muana mukese, kena ubuelamu. 16 Yeye wakabambula mu maboko andi, wakabasankisha, wakabalenga bianza.

 

Nsongalume mubanshi udi ukeba muoyo wa tshiendelele

17 Hakadiye uya mu nshila, muntu wakalua lubilu kudiye, wakamutuila binu hanshi, wakamukonka ne, Muyishi muimpe, nengenze tshinyi mua kuhiana muoyo wa tshiendelele ? 18 Yesu wakamuambila ne, Udi umbikidila meme ne, Muimpe, tshinyi ? Kakuena munda muimpe anu Nzambi. 19 Wewe udi mumanye mikenshi ya Nzambi ne, Kushihi muntu, kuendi masandi, kuibi, kudingidi muntu, kunyengi tshintu tshia muntu, unemeke tatu’ebe ne mamu’ebe. 20 Nsongalume wakamuambila ne, Muyishi, nakenzenza malu â onso, hanakadi muana mukese tô ne katataka. 21 Yesu wakamutangila talala, wakamunanga, wakamuambila ne, Bualu bumue mbukushala; ya biebe, uhane biudi n’abi bionso, ubihe bantu bahele, newikale ne bintu mu tshibutshilu mu diulu, ulue kundonda meme. 22 Hakunvueye dl edi, wakabungama, wakaya unyingalala; bualu bua yeye wakadi ne bintu bia bungi.

 

23 Hakakenzakana Yesu , wakambila bayidi bandi ne, Ha kubuela kua bantu badi ne bintu bia bungi mu bukelenge bua Nzambi mbualu bukole. 24 Dî edi nunku diakakemesha bayidi bandi. Kadi Yesu wakabandamuna ne, Bana banyi, ha kubuela kua bantu badi beyemene biuma mu bukelenge bua Nzambi mbualu bukole. 25 Kubuela kua kamelu mu disu dia kashingi kudi kutamba kubuela kua muntu mubanshi mu bukelenge bua Nzambi butekete. 26 Bakatamba kukema, bakamukonka ne, Ahu udi mumanye mua kusungidibua nganyi ? 27 Yesu wakabajosha talala, wakabambila ne, Bantu kabena bamanye mua kuenza bualu ebu, kadi Nzambi udi mumanye mua kuenza malu onso. 28 Petelo wakabanga kumuambila ne, Ahu tuetu tuakushîa malu etu onso, tuakukulonda. 29 Yesu wakamba ne, Bulelela, ndi nuambila ne, Muntu yonso wakushîa nsubu wandi, anyi bana babo balume, anyi bana babo bakashi, anyi mamu’andi, anyi tatu’andi, anyi bana bandi, anyi madimi andi, bua bualu buanyi ne bua lumu luimpe, 30 katataka yeye neahete bintu misangu lukama bitambe bia diambedi mu tshikondo etshi, nsubu ne bana babo balume ne bana babo bakashi ne bamamu ne bana ne madimi, ne makenga kabidi; halua tshikondo tshikuabo, neahete muoyo wa tshiendelele. 31 Kadi ba bungi badi ku mpala katataka nebikale ku nyima; badi ku nyima katataka nebikale ku mpala.

 

Yesu udi wambila bayidi bandi kabidi bua lufu luandi ne bua dibika diandi

32 Bakadi mu nshila babanda ku Yelushalema; Yesu wakadi uya ku mpala kuabo; bakadi bakema; bakuabo bakadi balonda ku nyima bakatshina. Hakadiye ne bayidi dikumi ne babidi nkayabo, wakabanga kubamanyisha malu alua kudiye, 33 wakabambila ne, Unvuai, tudi tubanda ku Yelushalema; nebafile Muana wa muntu mu bianza bia bakuidi banene ba Nzambi ne bafundi; bobo nebamuhishe ne lufu, nebamufile mu bianza bia bisamba bia bende; 34 bamuseke, bamutuile mate, bamukume, bamushihe; kadi hahita matuku asatu, yeye neabike kabidi.

 

Yakobo ne Yone badi basue Yesu abateke ku mpala kua bayidi bakuabo

35 Yakobo ne Yone, bana ba Zebedayo, bakalua kudi Yesu, bakamba ne, Muyishi, tudi basue wewe utuenzele malu onso atuakulomba. 36 Yeye wakabakonka ne, Nudi basue meme nuenzele tshinyi ? 37 Bakamuambila ne, Witabushe bua tuetu kushikama n’ebe mu butumbi buebe, mukuabo ku tshianza tshiebe tshia balume ne mukuabo ku tshianza tshiebe tshia bakashi. 38 Kadi Yesu wakabambila ne, Kanuena bamanye tshinudi nulomba. Nudi bamanye mua kunua luhanza lundi nua, anyi ? Ne mua kubatijibua ne dibatiza diambatizabo n’adi, anyi ? 39 Bobo bakandamuna ne, Tudi bamanye. Yesu wakabambila ne, Luhanza lundi nua, nenulunue kabidi; nebanubatize ne dibatiza didibo bambatiza n’adi; 40 kadi kushikama ku tshianza tshianyi tshia balume anyi ku tshianza tshianyi tshia bakashi kambualu buanyi bua kuha muntu; kushikama nunku kudi bua bakabulongoluelabo kudi Nzambi. 41 Hakunvua bayidi diku mi bualu ebu, bakadi ne Yakobo ne Yone tshishi. 42 Yesu wakababikila, wakabambila ne, Nudi bamanye ne, Bakusungudibua bua kulumbulula malu a bantu ba bisamba bia bende badi babalongoluela malu abo ne diambu, bantu babo badi banene badi babakokesha. 43 Kadi bualu buenu kabuena nunku; wasua kulua munene munkatshi muenu neikale muena mudimu wenu; 44 wasua kuikala ha mutu henu neikale muhika wa buonso buenu. 45 Muana wa muntu kabidi kakuluila bua bantu bamukuatshile mudimu, wakuluila bua kubakuatshila mudimu, ne bua kufila muoyo wandi bua kuhikula n’au bantu ba bungi.

 

Yesu udi utabasha mesu a mufofo, dina diandi Bâtimayo

46 Bakalua ku Yeleko; hakadiye uluhuka mu Yeleko ne bayidi bandi ne bantu bakuabo ba bungi, muana wa Timayo, dina diandi Bâtimayo, mufofo mulombi, wakadi ushikama kukala kua nshila. 47 Hakunvueye ne, Udi Yesu, muena Nazaleta, yeye wakela dî diandi bikole ne, Yesu, muana wa Davidi, unfue luse. 48 Bantu ba bungi bakamukanda ne, Hua; kadi yeye wakatamba kuela dî diandi bikole ne, Wewe muana wa Davidi, unfue luse. 49 Yesu wakimana, wakamba ne, Numubikile, Bakabikila muntu mufofo, bakamuambila ne, Kolesha mutshima webe, bika, yeye udi ukubikila. 50 Wakimasha tshilulu tshiandi, wakabika lubilu, wakalua kudi Yesu. 51 Yesu wakamukonka ne, Udi musue meme nkuenzele tshinyi ? Muntu mufofo wakamuambila ne, Muyishi wanyi, mesu anyi atabale. 52 Yesu wakamuambila ne, Ya biebe; ditabusha diebe diakukusungila. Wakatabala lukasa, wakamulonda mu nshila.

 

Chapitre 11

Yesu udi ubuela mu Yelushalema ne butumbi

1 Hakafikabo ha buihi ne Yelushalema, ku Bete-fage ne Betania, ku Mukuna wa Oleve, Yesu wakatuma bayidi bandi babidi, 2 wakabambila ne, Yai mu musoko udi buludiludi bunudi batangile; hanuabuelamu, nenumone muana wa nyama wa mpunda musuika, muntu kena muanze kushikama ha nyima handi; numusulule, nulue n’andi. 3 Bianukonka muntu ne, Nudi nuenzela nunku tshinyi ? Numuambile ne, Mukelenge udi n’andi bualu; yeye neamuhingishe lubilu. 4 Bakaya, bakasangana muana wa mpunda musuika mu musesu ku mbelu kua nsubu; bakamusulula. 5 Bakuabo bakadi bimana aha bakabakonka ne, Nudi nusuluila muana wa mpunda tshinyi ? 6 Bakabambila bu muakamba Yesu; bakitabusha ne, Yai bienu. 7 Bakalua ne muana wa mpunda kudi Yesu, bakateka bivualu biabo ha nyima handi, Yesu wakashikama ha nyima handi. 8 Bantu ba bungi bakâdisha bivualu biabo mu nshila, bakuabo bakâdisha bisala bia mitshi biakakosabo mu madimi. 9 Bakadi baya ku mpala kuandi ne bakadi bamulonda ku nyima kuandi bakela mbila ne, Hosana, udi ulua mu dina dia Mukelenge atumbishibue; 10 bukelenge budi bulua butumbishibue, bukelenge bua tatu wetu Davidi; Hosana mu diulu ! Yesu wakabuela mu Yelushalema, mu ntempelo mene; hakatangileye malu onso akadimu, bualu bua diba diakamba kubuela, yeye wakaluhuka, wakaya ne bayidi dikumi ne babidi ku Betania.

 

Yesu udi wela mutshi wa nfigi mulau

12 Hakatshiabu, bakaluhuka mu Betania, Yesu wakadi ne nsala. 13 Hakamoneye mutshi wa nfigi kuakua muikale ne mabeshi, wakalua kudiu ne, Mpete mamuma; hakalueye, wakasangana mutshi mutuhu, anu mabeshi, bualu bua katshiakadi tshikondo tshia nfigi. 14 Yeye wakambila mutshi ne, Muntu kadî dimuma diebe tô tshiendelele. Bayidi bandi bakunvua dî edi.

 

Yesu udi wihata bena mushinga mu ntempelo

15 Bakalua ku Yelushalema, Yesu wakabuela mu ntempelo, wakabanga kuihata bakadi bahana bintu ne bakadi basumba bintu mu ntempelo, wakatokola mesa a bashintakashi ba mpalata, ne nkuasa ya basumbishi ba nyunyu ya nkutshi; 16 yeye kakitabusha bua muntu ahitshile ne tshintu mu ntempelo. 17 Wakabayisha ne, Kabakafunda mu Mukanda wa Nzambi ne, Nebabikile nsubu wanyi ne, Nsubu wa tshitendelelu tshia bisamba bionso, anyi ? Kadi nuenu nuakumuvuisha muaba wa banyengi. 18 Bakuidi banene ba Nzambi ne bafundi bakunvua dî edi, bakakeba mua kumushiha; bakamutshina, bualu bua diyisha diandi diakakemesha bantu bonso.

19 Ku dituku ku dituku wakadi uhatuka mu musoko, hakamba diba kubuela.

20 Hakadibo bahita mu nshila dinda, bakamona mutshi wa nfigi mufubidile tô ne ku miji yau. 21 Hakuvuluka Petelo, wakambila Yesu ne, Labi, ahu mutshi wa nfigi, uwakuela mulau wakufuba. 22 Yesu wakabandamuna ne, Nuitabushe Nzambi mene. 23 Bulelela, ndi nuambila ne, Muntu yonso wambila mukuna eu ne, Ubishibue, wedibue mu mai manene, yeye neikale ne bualu buakulombeye bikaleye kai ne mpata munda, bikaleye witabusha ne, Bualu bundi ndomba nebulue. 24 Nunku ndi nuambila ne, Hanuatendelela Nzambi, binuamulomba tshintu tshionso, nenutshiangate, binuikala bitabushe ne, Tuakumana kutshiangata. 25 Hanuimana nutendelela Nzambi, nujimishile muntu bubi buandi, binuikala n’andi tshilumbu; nunku Tatu wenu udi mu diulu neanujimishile mibi yenu. 26 Binuikala kanui nujimishila bantu mibi yabo, Tatu wenu udi mu diulu kena unujimishila mibi yenu.

 

Badi bebesha Yen : bua bukokeshi buandi

27 Bakalua mu Yelushalema kabidi; hakadiye utambakana mu ntempelo, bakuidi banene ba Nzambi ne befundi ne bakulu bakalua kudiye; 28 bakamukonka ne, Wewe udi wenza malu â ne bukokeshi kai ? Wakukuha bukokeshi ebu bua kuenza n’abu malu â nganyi ? 29 Yesu wakabambila ne, Meme kabidi nenukonke bualu bumue; binuangandamuna bimpe, nenuambile bualu bua bukokeshi bundi ngenza n’abu malu â. 30 Dibatiza dia Yone diakafuma kudi kunyi; mu diulu anyi kudi bantu ? Nungandamune. 31 Bobo bakelangana meshi munda munda ne, Bituamba ne, Mu diulu, yeye neatuebeshe ne, Munyi kanuakamuitabusha ? 32 Kadi bituamba ne, Kudi bantu, — bakatshina bantu, bua bantu bonso bakitabusha Yone ne, Udi muprofete. 33 Bakandamuna Yesu ne, Katuena bamanye. Yesu wakabambila ne, Meme kabidi tshiena nuambila bua bukokeshi bundi ngenza n’abu malu â.

 

Chapitre 12

Lusumuinu lua muena budimi wakadi ulomba bantu bandi mamuma andi

1 Yesu wakabanga kubambila malu mu nsumuinu. Muntu wakatentula mionshi ya mamuma a nvinyo mu budimi buandi, wakelela budimi luhangu lua mitshi idi isasa, wakimbamu dina dia kukamina mamuma, wakasa nsubu wa batentekedi mule, wakabushia mu bianza bia ba bidime, wakaya biandi ku luseke lukuabo kule. 2 Hakalua tshidimu tshia mamuma, wakatuma muntu wandi kudi ba bidime bua kuangata mamuma a mu budimi buandi kudi ba bidime. 3 Kadi bobo bakamukuata, bakamukuma, bakamuhingisha hatuhu. 4 Wakatuma muntu wandi mukuabo kudibo; bakamutaha mu mutu, bakamuenzela bibi. 5 Wakatuma mukuabo; bakamushiha; wakatuma bakuabo ba bungi; kadi ba bidime bakakuma bakuabo, bakashiha bakuabo. 6 Yeye wakadi ne muan’andi umue mulela, wakadiye munange; wakamutuma kudibo kunshikidilu, wakamba ne, Nebanemeke muan’anyi. 7 Kadi ba bidime aba bakambilangana ne, Eu udi muhianyi; tuyai, tumushihe, buhianyi nebuikale buetu. 8 Bakamukuata, bakamushiha, bakamuimasha mu budimi. 9 Bua bobo bakenza nunku, muena budimi nenze tshinyi ? Yeye nealue kushiha ba bidime, neahe bakuabo budimi buandi. 10 Kanuakubala dî dia mu Mukanda wa Nzambi, anyi, ne,

Dibue diakahidiabo kudi bibaki ba nsubu

Bakaditeka ku mutu kua ditumba;

11 Eu mudimu wa Mukelenge,

Udi bu bualu bua kukema ku mesu kuetu ?

12 Hakunvuabo dî edi dia Yesu, bakasua kumukuata, kadi bakatshina bantu; bakamanya ne, Buakueleleye lusumuinu elu mbualu buetu ; bakamushîa, bakaya.

 

Yesu udi ubambila bualu bua mulambu

13 Bakatuma Bafalese bakuabo ne Bena Helode kudiye bua kumukuata ku mei. 14 Hakaluabo, bakamuambila ne, Muyishi, tudi bamanye ne, Wewe kuena utshina muntu, bualu bua kuena ne bualu ne muntu, wewe udi uyisha bantu nshila wa Nzambi bulelela. Mbimpe kuha Kaisa mulambu, anyi ? 15 Netumuhe mulambu, anyi katumuhi ? Kadi yeye wakamanya lubombo luabo, wakabambila ne, Nudi nuntetshila munda tshinyi ? Luai ne ndenalio kunoko, nmutangile. 16 Bakalua n’andi. Yeye wakabakonka ne, Tshindidimbi etshi ne mei â adi mafundahu mbia nganyi ? Bakamuambila ne, Mbia Kaisa. 17 Yesu wakabambila ne, Nuhe Kaisa bintu bia Kaisa, nuhe Nzambi bintu bia Nzambi. Hakunvuabo dî edi, bakatamba kumukema.

 

Yesu udi wambila Basadoke bualu bua dibika dia bantu ku lufu

18 Basadoke bakalua kudiye, badi bamba ne, Dibika dia ku lufu kadienaku; bakamukonka ne, 19 Muyishi, Mose wakatufundila ne, Biafua muan’abo ne muntu, biashîeye mukashi wandi kai ne muana, muan’abo angate mukashi wandi, alelele muan’abo wakafua bana. 20 Balume ba difu dimue muanda mutekete bakadiku. Muan’a bute wakabaka mukashi, wakafua biandi, kakashîa muana; 21 muibidi wakangata mukashi, yeye wakafua, kakashîa muana; ne muisatu kabidi wakenza nunku ; 22 buonso buabo muanda mutekete kabakasîa bana. Ku nyima kua bonso, mukashi wakafua kabidi. 23 Halua dibika dia bantu ku lufu, yeye neikale mukashi wa nganyi ? Wakadi mukashi wa buonso buabo muanda mutekete. 24 Yesu wakabambila ne, Ebu mbualu bunudi nuhambukila mu nshila, kanuena bamanye Mukanda wa Nzambi ne bukole buandi. 25 Habika bantu ku lufu kabena babaka, kabena babakibua; badi bu banjelo ba mu diulu. 26 Kadi bualu bua bantu bafue ne bua dibisha diabo ku lufu, kanuakubala mukanda wa Mose mu luseke lua bualu bua Katshi, anyi ? Nzambi wakamuambila ne, Ndi bianyi Nzambi wa Abalahama, ne Nzambi wa Isaka, ne Nzambi wa Yakoba. 27 Yeye kena Nzambi wa bafue, udi Nzambi wa badi ne muoyo; nuenu nuakutamba kuhambuka.

 

Yesu adi wamba bualu bua mikenshi ya Nzambi

28 Mufundi mukuabo wakalua, wakunvua muakadibo bakonkangana; hakamanyeye ne, Yesu wakubandamuna bimpe, wakamukonka ne, Mukenshi kai udi mutambe mikuabo yonso ? 29 Yesu wakandamuna ne, Mukenshi wa kumudilu udi nunku : Unvua, Isalele, Mukelenge Nzambi wetu, Mukelenge udi umue; 30 sua Mukelenge Nzambi webe ne mutshima webe wonso ne muoyo webe wonso ne lungenyi luebe luonso ne bukole buebe buonso. 31 Mukenshi muibidi udi nunku : Sua mukuenu bu mûdi mudisue. Kakuena mukenshi mukuabo udi mutambe ei. 32 Mufundi wakamuambila ne, Bulelela, Muyishi, wewe wakuamba bimpe ne, Yeye udi umue; yeye udiku nkayandi; 33 kumusua ne mutshima wonso ne lungenyi luonso ne bukole buonso, kusua kabidi mukuabo bu mudiye mudisue kudi kutamba milambu yonso ya kuosha ne nyama mishiha. 34 Hakamanya Yesu ne, Yeye wakuandamuna dî dia lungenyi, Yesu wakamuambila ne, Wewe udi ha buihi ne bukelenge bua Nzambi. Hakashika bualu ebu, kakuakadi muntu wakadi ne bukitu bua kumukonka bualu.

 

Yesu udi webesha Bafalese bualu bua Kilisto

35 Hakadi Yesu uyisha bantu mu ntempelo, yeye wakabakonka ne, Bafundi badi bamba ne, Kilisto udi muana wa Davidi, munyi ? 36 Davidi mene wakamba mu Nyuma Muimpe ne,

Mukelenge wakambila Mukelenge wanyi ne,

Shikama ku tshianza tshianyi tshia balume

Tô ne hanateka badi n’ebe lukuna munshi mua makasa ebe.

37 Davidi wakamubikila ne, Mukelenge, yeye udi muan’andi munyi ? Kadi bantu ba tshianana ba bungi bakadi bunvua mei andi ne disanka.

38 Hakadiye ubayisha, wakabambila ne, Nudimukile bafundi, bobo badi basue kuendakana baluate bikowelu bile, badi basue bantu babasekelele mu bisalu, 39 badi basue nkuasa minene mu nsunagoga, badi basue miaba minene hayabo ku bidia bia disanka; 40 bobo kabidi batu banyenga nsubu ya bakashi ba mu lufuila; batu batendelela Nzambi musangu mule anu bualu bua lubombo luabo; kuhila kuabo nekutambe bunene.

 

Tukuta tua mukashi wa mu lufuila

41 Yesu wakashikama buludiludi ne tshibutshilu, wakadi utangila bu muakadi bantu bela mpalata mu tshibutshilu; bantu babanshi ba bungi bakela mpalata ya bungi. 42 Mukashi muhele wa mu lufuila wakalua, wakelamu tukuta tubidi, tuakadi bu nsantima ibidi. 43 Yesu wakabikila bayidi bandi, wakabambila ne, Bulelela, ndi nuambila ne, Bintu biakuela mukashi eu muhele wa mu lufuila bidi bitambe bidi bakuabo bonso bela mu tshibutshilu; 44 buonso buabo bakuela bintu biakadibo kabai n’abi bualu, bia ha mutu; kadi mukashi eu wakuela bintu biakadiye n’abi bualu, bintu biandi bionso bia kudia mene mene.

 

Chapitre 13

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ku mukuna wa Oleve : (1) Nebashimbule ntempelo

1 Hakadi Yesu uluhuka mu ntempelo, muyidi wandi mukuabo wakamuambila ne, Muyishi, mona mabue â manene ne bunene bua nsubu ya ntempelo ; 2 Yesu wakamuambila ne, Udi umona nsubu ei minene, anyi ? Kabena bashîa dibue dimue ha mutu ha dikuabo, nebâsasule buonso buau.

 

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ku mukuna wa Oleve : (2) Tshikondo etshi

3 Hakadiye ushikama ku mukuna wa Oleve buludiludi ne ntempelo, Petelo ne Yakobo ne Yone ne Andele bakamukonka nkayabo ne, 4 Utuambile bualu, malu â nealue dituku kai ? Tshimanyinu tshia malu â ne akadi ha kulua ntshinyi ? 5 Yesu wakabanga kubambila ne, Nuende badimuke, muntu kanuhambuishi. 6 Ba bungi nebalue mu dina dianyi, bamba ne, Meme nyeye mene; nebahambuishe bantu ba bungi. 7 Hanunvua bualu bua nvita ne ngumu ya nvita, kanuhampakanyi; malu au nealue, kadi nshikidilu kena muanze kulua. 8 Tshisamba tshikuabo netshiluangane ne tshinga, bukelenge bukuabo nebuluangane ne bunga, buloba nebukanke ku nseke ne ku nseke, biole nebikaleku; malu au adi tshibangidilu tshia kanyinganyinga kakole.

9 Nuende badimuke, bualu bua bantu nebanufile kudi balumbuludi babo, nebanukume mu nsunagoga yabo, nenuimane ku mesu kua bangovena ne ku mesu kua banfumu bua bualu buanyi, nenuikale bu tshimanyishilu ku mesu kuabo. 10 Nebambile bisamba bionso lumu luimpe diambedi. 11 Hayabo n’enu ku tshilumbuluidi, hanufilabo, kanutambi kuelangana meshi diambedi ne, Netuambe tshinyi ? Nuambe bualu buanuhabo kudi Nyuma Muimpe diba adi; nuenu kanuena nuamba, Nyuma Muimpe udi wamba. 12 Muan’abo ne muntu neafile muan’abo ku lufu tatu neafile muan’andi, bana nebatombokele batatu’abo ne bamamu’abo, nebabashiheshe. 13 Bantu bonso nebikale n’enu lukuna bua dina dianyi; kadi wananukila tô ne kunshikidilu neasungidibue.

 

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ku mukuna wa Oleve : (3) Dikenga dikole

14 Kadi hanuamona tshinyanga tshia dibutuka tshimane mu muaba udi kawi watshi (udi ubala bualu ebu amanye biandi), ha diba adi badi mu Yudaya banyemene ku mikuna; 15 udi ha mutu ha nsubu katuluki mu nsubu muandi bua kuangata bintu bidimu; 16 udi mu budimi kahinganyi bua kuangata tshikowelu tshiandi. 17 Kadi dikenga dikole nedikale kudi badi ne mafu ne kudi badi bâmusha bana mabele mu matuku au. 18 Nulombe Nzambi ne, Bualu ebu kabulu mu tshidimu tshia mashika. 19 Matuku au neikale dikenga dikole, ku tshibangidilu tshia bufuki buakafuka Nzambi tô ne katataka kakuakadi dikenga bu edi, kadiena dilua kabidi tshiendelele. 20 Bu Mukelenge kai mukeheshe matuku au, muntu umue kakadi kuhanduka; kadi yeye wakukehesha matuku au bualu bua bantu bandi bakusunguleye. 21 Bianuambila muntu ne, Kilisto udi aha, anyi, Udi kuakua, kanumuitabushi; 22 bualu bua ba-Kilisto ba mashimi nebalue, ne baprofete ba mashimi, nebaleshe bantu bimanyinu ne malu a kukema bua kuhambuisha badibo basungula kudi Nzambi mene, biamanyabo mua kuenza nunku. 23 Dimukai bienu, nakunuambila malu onso diambedi.

 

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ku mukuna wa Oleve : (4) Kuhingana kua tshiakabidi kua Yesu

24 Mu matuku au, hashika dikenga, diba nedifikuluke, ngondo kena ukenka, 25 mitoto neituke mulu, neihone, nebanyukule bukole buakadi buendesha bintu ebi mu diulu. 26 Hashishe, nebamone muana wa muntu ulua mu matutu ne bukole buandi bunene ne butumbi buandi. 27 Hashishe kabidi, yeye neatume banjelo bandi, neasangishe bakusunguleye ba ku mpehele inai, kunfudilu kua buloba tô ne kunfudilu kua diulu.

 

Yesu udi wambila bayidi bandi malu ku mukuna wa Oleve : (5) Lusumuinu lua mutshi wa nfigi

28 Nuyile lusumuinu lua mutshi wa nfigi : hatoloka lutonga luau, hasampila mabeshi alu, nenumanye ne, Tshidimu tshia mayowa tshidi ha buihi; 29 nunku nuenu kabidi hanuamona malu â onso alua, nenumanye ne, Yeye udi ha buihi, udi ku mbelu mene mene. 30 Bulelela, ndi nuambila ne, Bantu ba tshikondo etshi kabena bashika tô ne hashika malu â onso. 31 Diulu ne buloba nebijimine, kadi mei anyi kêna ajimina. 32 Kadi bua dituku adi ne ha diba adi kakuena muntu udi mumanye, banjelo mene mene ba mu diulu kabena bamanye, Muana kena mumanye, anu Tatu udi mumanye.

33 Dimukai, nutabale bimpe, nutendelele Nzambi; bua kanuena bamanye dituku adi haluadi. 34 Bualu ebu budi bu muntu wakaya ku luendu ku luseke lukuabo; wakashia nsubu wandi, wakabanyina bantu bandi bukokeshi, muntu mudimu wandi muntu mudimu wandi, wakambila kabidi mulami wa ku tshibine, Udimuke. 35 Nuenu nudimuke; bua kanuena bamanye dituku dialua muena nsubu, ne ndilolo, ne mundankulu, ne mpasama tshitala tshiambedi, ne ndinda; 36 bialueye lukasa, kalu kunusangana balale tulu. 37 Ndi ngambila bantu bonso dî dinakunuambila ne, Dimukai.

 

Chapitre 14

Badi ne Yesu lukuna badi bahunga dî bua kumushiha

1 Hakahita matuku abidi, disanka dia Kuhita kua Yehowa ne dia bidia bidi kabî ne luevene diakalua; bakuidi banene ba Nzambi ne bafundi bakakeba bua kumukuata mu busokoko ne mua kumushiha; 2 bakamba ne, Katuenji nunku mu matuku a disanka dia Kuhita kua Yehowa, diyoyo dia bantu nedijuke.

 

Malia wa ku Betania udi wela Yesu mananashi ha mutu

3 Yesu wakadi mu Betania, mu nsubu wa Simona muena nsudi, hakadiye mushikame udia bidia, mukashi wakalua ne mulonda wa alabasta, mu mulondo muakadi mananashi a mushinga mutambe bukole, menza ne nâdo mulelela; wakatshibula mulondo, wakamuela mananashi ha mutu handi. 4 Kadi bakuabo bakadi ne tshishi, bakamba ne, Bakunyangila mananashi nunku bua tshinyi ? 5 Bakadi kuhana mananashi au ku mushinga udi mutambe ndenalio nkama isatu ya kuha bantu bahele. Bakamujiana nunku. 6 Kadi Yesu wakamba ne, Numulekele; nudi numutatshishila tshinyi ? Yeye wakungenzela bimpe. 7 Nudi ne bahele matuku onso munkatshi muenu; nudi bamanye mua kubenzela bimpe dituku dionso dinuasua; kadi kanuena n’anyi meme matuku onso. 8 Mukashi eu wakuenza bu muakumanyeye mua kuenza; yeye wakungela mananashi ham’bidi hanyi kabai banze kunjika. 9 Bulelela, ndi nuambila ne, Mu miaba yonso ya ha buloba buonso yambalo lumu elu luimpe, nebambe kabidi bualu buakuenza mukashi eu, buikale bu tshivulukidi tshiandi.

 

Yudasa Isakaliote udi uhana Yesu

10 Yudasa Isakaliote wa mu bayidi dikumi ne babidi wakaya kudi bakuidi banene ba Nzambi bua kumufila kudibo. 11 Hakunvuabo bualu abu, mitshima yabo yakasanka, bakamulaya mpalata. Nunku yeye wakakeba tshikondo tshiakane tshia kumufila mu bianza biabo.

 

Badi balongoluela Yesu ne bayidi bandi ha kudilabo bidia bia Kuhita kua Yehowa

12 Hakalua dituku dia kumudilu dia disanka dia bidia bidi kabî biela luevene, diakashihashihabo bana ba mikoko ya Kuhita kua Yehowa, bayidi ba Yesu bakalua kudiye, bakamuebesha ne, Udi musue tuye kulongolola ha wewe kudila Kuhita kua Yehowa kudi kunyi ? 13 Yeye wakatuma bayidi bandi babidi, wakabambila ne, Yai mu tshimenga, nenusangile ne mulume utuala mulondo wa mai; numulonde; 14 nsubu wabueleye nuambile muena nsubu ne, Muyishi udi ukonka ne, Nsubu wanyi wa buenyi unadila bidia bia Kuhita kua Yehowa ne bayidi banyi udi hanyi ? 15 Yeye neanuleshe nsubu munene wa mulu mumana kulongolola bintu bionso; nuenu nutulongoluelemu. 16 Bayidi babidi bakaya, bakalua mu tshimenga, bakasangana bu muakabambileye; bakalongolola Kuhita kua Yehowa.

 

Tshishikidilu tshia Kuhita kua Yehowa

17 Hakabuela diba, Yesu wakalua ne bayidi bandi dikumi ne babidi. 18 Hakadibo bashikame badia, Yesu wakamba ne, Bulelela, ndi nuambila ne, Muan’enu mukuabo neantungile tshitungu, yeye mene udi udia n’anyi. 19 Mitshima yabo yakabanga kunyingalala, bakamukonka ku muntu ku muntu ne, Meme, anyi ? 20 Yeye wakabambila ne, Udi biandi wa ba dikumi ne babidi, udi utua n’anyi tshianza mu dilonga. 21 Bualu bua Muana wa muntu udi uya bu muakamufundabo, kadi mulau neulue kudi wakutungila Muana wa muntu tshitungu; biakadi bimpe bu muntu eu kai muledibue.

 

Yesu udi ubangila bualu bua bidia ne maluvu, bimanyinu bia mubidi wandi ne mashi andi.

22 Hakadibo badia, yeye wakamema mutanda wa bidia; hakatendeleleye Nzambi, wakautshibula, wakabaha, wakamba ne, Angatai bienu, etshi tshidi mubidi wanyi. 23 Wakamema luhanza; hakasakidileye Nzambi, wakabahalu; buonso buabo bakanua. 24 Yeye wakabambila ne, Etshi tshidi mashi anyi a dihungila, akamatshila bantu ba bungi. 25 Bulelela, ndi nuambila ne, Tshiena nua maluvu kabidi tô ne halua dituku dinanua maluvu mahia-mahia mu bukelenge bua Nzambi.

 

Yesu udi wambila Petelo ne bayidi bakuabo bu muamuhidiabo

26 Hakimbabo musambu, bakaluhuka, bakaya mu mukuna wa Oleve.

27 Yesu wakabambila ne, Buonso buenu nenulenduke; bua bakafunda ne, Nenshihe mulami wa mikoko, mikoko neitangadike. 28 Kadi hanabika, nenye ku mpala kuenu mu Galela. 29 Kadi Petelo wakamuambila ne, Bialenduka bakuabo bonso, meme tshiena ndenduka. 30 Yesu wakamuambila ne, Bulelela, ndi nkuambila ne, Lelu, butuku ebu mene, tshitala katshî tshianze kusama misangu ibidi, wewe neumpidie misangu isatu. 31 Kadi Petelo wakamba ne bulobo ne, Bikala bualu bunkuata bua kufua n’ebe, tshiena nkuhidia. Buonso buabo bakamba nunku kabidi.

 

Yesu udi unyingalala mu Getesemane

32 Bakalua mu muaba wakadibo babikila ne, Getesemane; yeye wakambila bayidi bandi ne, Shikamai aha, hanatendelela Nzambi. 33 Wakaya biandi ne Petelo ne Yakobo se Yone, wakabanga kukema bikole, mutshima wandi wakatamba kunema. 34 Yeye wakabambila ne, Mutshima wanyi udi utamba kunyingalala, lufu ludi luntonda; nushale aha, nutabale. 35 Wakaya biandi ku mpala tshituha, wakadikuma hanshi, wakatendelela Nzambi, wakanba ne, Biwamanya mua kuenza nunku, tshituha etshi tshia diba tshimpite. 36 Wakamba kabidi ne, Aba, Tatu, wewe udi mumanye mua kuenza malu onso; ungumushile luhanza elu; kadi bualu buenjibue bu mûdi musue, kabuenjibu bu mundi musue. 37 Wakalua, wakabasangana balale tulu, wakakonka Petelo ne, Simona, udi mulale tulu ? Wewe kuakumanya mua kutabala tshituha tshimue tshia diba ? 38 Nudimuke, nutendelele Nzambi; nunku kanuhonyi mu mateyi; mutshima udi musue nunku, kadi mubidi udi mutekete. 39 Wakaya tshiakabidi, wakatendelela Nzambi, wakadi wamba mei momumue. 40 Wakalua kabidi, wakabasangana balale tulu, bualu bua mesu abo akadi maneme ne tulu; kabakamanya mua kumukudimuna dî. 41 Wakalua biandi musangu muisatu, wakabambila ne, Nudi nulala nuikisha ! Kuakushika; diba diakufika ! Muana wa muntu udi mufila mu bianza bia bantu babi. 42 Bikai, tuye ; tangilai, muntungidi udi ha buihi.

 

Badi bakuata Yesu

43 Hakatshidi Yesu wamba nunku, Yudasa, mukuabo wabo wa ba dikumi ne babidi, wakalua ne tshisumbu tshinene tshia bantu, bakadi ne miele ne bibonge bafume kudi bakuidi banene ba Nzambi ne bafundi ne bakulu. 44 Mutungidi wa Yesu wakabaha tshimanyinu ne, Unatuangana n’andi mishiku, nyeye; numukuate, nuye n’andi bimpe 45 Hakalueye, wakaya kudi Yesu lukasa, wakamba ne, Labi; wakatuangana n’andi mishiku. 46 Bakamulenga bianza, bakamukuata.

 

Petelo udi ukosa muntu ditshu, udi ulonda Yesu ha bule ha bule.

47 Kadi mukuabo wa bakadi bimane ha buihi wakatula muele Wandi; wakataha muntu wa muakuidi munene, wakamukosa ditshu 48 Yesu wakabakonka ne, Nuakulua ne miele ne bibonge bua kunkuata bu mudibo bakuata munyeng munyi ? 49 Nakadi n’enu mu ntempelo ku dituku ku dituku, nyisha bantu, kanuakankuata; kadi malu â akulua bua kushikisha mei adi mafunda mu Mukanda wa Nzambi. 50 Bayidi bandi bonso bakamushîa, bakanyema.

51 Nsongalume mukuabo wakamulonda, mudiele tshilulu tshia line ha makaya, mubidi wakadi mutuhu; bakamukuata; 52 kadi yeye wakashia tshilulu tshiandi tshia line, wakanyema butaka.

 

Badi balua ne Yesu kudi muakuidi munene ne kudi balumbuludi

53 Bakaya ne Yesu kudi muakuidi munene; bakuidi banene ne bakulu ne bafundi bakalua kusangisha n’andi. 54 Petelo wakadi ulonda Yesu ha bule ha bule, wakabuela mu luhangu lua muakuidi munene; yeye wakadi ushikama hamue ne tuhalai, ku dinkenka dia kahia, wota. 55 Bakuidi banene ne balumbuludi bonso bakakeba bualu bua kubandabo Yesu bua kumushihesha; kabakabumona. 56 Ba bungi bakamudingila, kadi mei abo kâkakanangana. 57 Bakuabo bakimana, bakamudingila ne, 58 Tuakunvua wamba ne, Nembumbule ntempelo eu udi muasa ne bianza; nengibake mukuabo udi kai muasa ne bianza matuku asatu. 59 Mei abo kâkakanangana kabidi. 60 Muakuidi munene wakimana munkatshi muabo, wakakonka Yesu ne, Wewe kuena witaba dî ? Bualu ebu budi munyi budi bamonyi aba bakubanda ? 61 Kadi yeye wakahua, kakamba dî. Muakuidi munene wakamukonka ne, Wewe udi Kilisto, Muana wa Mutumbe, anyi ? 62 Yesu wakamba ne, Nmeme; nenumone Muana wa muntu mushikame ku tshianza tshia balume tshia Bukole, ulua biandi ne matutu a mu diulu. 63 Muakuidi munene wakadihandila bilulu biandi, wakamba ne, Tudi ne bualu bua bamanyi kabidi kudi kunyi ? 64 Nuakunvua bihendu bidiye uhenda n’abi Nzambi; nudi nuamba tshinyi ? Buonso buabo bakamuhisha ne, Mbimpe bamushihe. 65 Bakuabo bakabanga kumutuila mate, bakamubuikila ku mesu, bakamukuma bisusu, bakamuambila ne, Amba bualu bûdi umona; tuhalai tuakamuangata, tuakamukuma mikumu.

 

Petelo udi uhidia Yesu

66 Hakadi Petelo mu luhangu, umue wabo wa bakashi benji ba mudimu wa muakuidi munene wakalua; 67 hakamoneye Petelo wota kahia wakamujosha talala, wakamuambila ne, Wewe kabidi wakadi ne Yesu, Muena Nazaleta. 68 Kadi yeye wakavila ne, Tshiena mumanye bualu, tshiena ngunvua mûdi wamba : yeye wakaluhuka, wakaya ha mbelu; tshitala tshiakasama. 69 Mukashi muenji wa mudimu wakamumona, wakabanga kuambila bakadi bimane ne, Eu nguabo. 70 Kadi yeye wakavila kabidi. Hakahita tshituha tshihi kabidi, bakadi bimane ha buihi bakambila Petelo ne, Bulelela, wewe udi wabo, bualu bua wewe udi Muena Galela. 71 Yeye wakabanga kudiela mulau ne kuditshiha ne, Tshiena mumanye muntu eu unudi nuamba. 72 Hakambeye dî edi, tshitala tshiakasama tshiakabidi. Petelo wakavuluka dî diakamuambila Yesu ne, Tshitala katshî tshianze kusama misangu ibidi, wewe neumpidie misangu isatu. Hakelanganeye meshi a bualu ebu, wakabanga kudila bikole.

 

Chapitre 15

Badi bafila Yesu mu bianza bia Pilato

1 Hakatshia butuku, bakuidi banene ne bakulu ne bafundi ne balumbuludi bonso bakasangisha dî diabo, bakasuika Yesu, bakaya n’andi, bakamufila mu bianza bia Pilato. 2 Pilato wakamukonka ne, Wewe udi Mukelenge wa Bena Yuda, anyi ? Yesu wakamuambila ne, Bûdi wamba mbulelela. 3 Bakuidi banene bakamubanda malu a bungi. 4 Pilato wakamukonka kabidi ne, Kuena witaba dî ? Unvua mudibo bakubanda malu a bungi. 5 Kadi Yesu kakitaba kabidi dî dikuabo; Pilato wakakema.

 

Yesu, anyi Balaba,

6 Mu disanka dia Kuhita kua Yehowa Pilato wakadi ne tshilele tshia kulekelela bantu muena lukanu umue wakalombabo. 7 Muntu wakadi mu nsubu wa lukanu, dina diandi Balaba, musuika ne batomboke n’andi; mu butomboki buabo bakadi bashihangane. 8 Bantu ba bungi bakaya kudi Pilato, bakamuambila ne, Utuenzele bu mudi tshilele tshiebe. 9 Pilato wakabakonka ne, Nudi basue meme nulekelele Mukelenge wa Bena Yuda, anyi ? 10 Yeye wakamanya ne, Bakuidi banene bakumufila bualu bua mukau. 11 Kadi bakuidi banene bakenzesha tshisumbu tshia bantu ne, Utulekelele Balaba. 12 Pilato wakabakonka kabidi ne, Nengenzele unudi nubikila ne, Mukelenge wa Bena Yuda, tshinyi ? 13 Bakela mbila kabidi ne, Umushihe ku mutshi mutshiamakane. 14 Pilato wakabakonka ne, Kadi wakenza bubi kai ? Bobo bakatamba kuela mbila ne, Umushihe ku mutshi mutshiamakane. 15 Pilato wakasua kuenzela tshisumbu tshia bantu biakane, wakabalekelela Balaba; hakakumeye Yesu, wakamufila bua kumushihabo ku mutshi mutshiamakane.

 

Badi babuesha Yesu tshifulu tshia meba ku mutu, badi baya n’andi bua kumushiha

16 Masalayi akaya ne Yesu mu luhangu — luolo luakadi nsubu munene wa mukelenge; akabikilangana tshisumbu tshiau tshionso. 17 Akamuluatshisha tshikowelu tshikunze; hakalukau tshifulu tshia meba tshia bukelenge, akamuasatshi ku mutu; 18 akabanga kumunemekela ne, Muoyo, Mukelenge wa Bena Yuda ! 19 Akamukuma ne mulangala ku mutu, akamutuila lute, akatua binu hanshi, akamukukuila.

20 Hakashikishau kumuseka, akamuvula tshikowelu tshikunze, akamuluatshisha bilulu biandi. Akaya n’andi bua kumushiha ku mutshi mutshiamakane.

21 Muntu dina diandi Simona, Muena Kulene, tatu wa Alesandelo ne Lufo, wakadi ufuma ku mpata; hakasangileye n’abo, masalayi akamuenzesha ku bukole bua kuyeye n’abo, mutuale mutshi mutshiamakane wa Yesu.

22 Bakalua n’andi ku muaba, dina diau Gologota, kukudimuna kua muaku ne, Muaba wa Kabalubalu ka mutu. 23 Bakamuha nvinyo musangisha ne mula; kadi yeye wakabenga.

 

Badi bashiha Yesu ku mutshi mutshiamakane

24 Bakamukumina milonda mu bianza ne makasa ku mutshi mutshiamakane; bakabanyangana bilulu biandi, bakabielela nshobo bua kumanyabo tshiangata muntu ne muntu. 25 Bakamukumina milonda ku mutshi mutshiamakane dinda ha tshitema. 26 Bakafunda bubandi buakamubandabo ha mutu handi ne : MUKELENGE WA BENA YUDA.

27 Bakakumina n’andi banyengi babidi milonda mu bianza ne ku makasa ku mitshi mitshiamakane, mukuabo ku tshianza tshiandi tshia balume, munga ku tshianza tshiandi tshia bakashi. 28 Dî didi difunda mu Mukanda wa Nzambi diakashikibua ne, Bakamubala hohamue ne bantu babi. 29 Bahitshi ba mu nshila bakamuhenda, bakakuha mitu yabo, bakamba ne, Ka kia ! Wewe muhudi wa ntempelo ne mumuibaki wa matuku asatu, 30 udisungile, utuluke ku mutshi mutshiamakane. 31 Bakuidi banene ne bafundi bakamuseka nunku kabidi, bakamba ne, Yeye wakadi usungila bakuabo, kena mumanye mua kudisungila. 32 Kilisto, Mukelenge wa Isalele, atuluke biandi ku mutshi mutshiamakane, bua tuetu tumone, tumuitabushe. Bakadi n’andi ha mitshi mitshiamakane bakamuhenda.

33 Mîdima yakadi ha buloba buonso munda munya tô ne diba ha isatu. 34 Hakafika diba ha isatu, Yesu wakela dî diandi bikole ne, Eloi, Eloi, lama sabakatani ? Kukudimuna kua muaku ne, Nzambi wanyi, Nzambi wanyi, wakundekela tshinyi ? 35 Bakuabo bakadi bimaneku, hakunvuabo dî edi, bakamba ne, Yeye udi ubikila Eliya. 36 Mukuabo wakaya lukasa, wakûsha musukulampampa tente ne nvinega, wakaubuesha ku mulangala, wakaha Yesu ne, Nua; wakamba ne, Lekela, tumone Eliya ne walua bua kumutulula hanshi. 37 Yesu wakela dî diandi bikole, wakahuola muoyo wandi. 38 Tshilulu tshiakadi tshikudika mu ntempelo tshikahandika bihesa bibidi ku mutu kuatshi tô ne kunshi; 39 kapitene ka masalayi lukama wakadi wimana ha buihi ne Yesu; hakamoneye ne, Yesu wakuhuola muoyo, wakamba ne, Bulelela, muntu eu wakadi Muana wa Nzambi. 40 Bakashi bakadiku kabidi, batangidile ha bule; munkatshi mua bakashi aba muakadi Malia wa ku Magadala, ne Malia mamu wa Yakobo mukese ne wa Yose, ne Salome. 41 Hakadiye mu Galela, bakashi aba bakadi bamulonda, bamukuatshisha; bakashi bakuabo ba bungi bakadihu, bakabanda n’andi ku Yelushalema.

 

Badi bajika Yesu

42 Hakamba diba kubuela, bualu bua dituku adi diakadi Dilongolola, diakadi ku nyima kua Lumingu lua Bayuda, 43 Yosefe wa ku Alimataya wakalua; yeye wakadi mulumbuludi wa butumbi, wakadi mutekemene bukelenge bua Nzambi; wakaya kudi Pilato ne dikima mu mutshima, wakamulomba tshitalu tshia Yesu. 44 Pilato wakakema ne, Ukadi mufue katataka; wakabikila kapitene ka masalayi lukama, wakamukonka ne, Ukadi mufue musangu mule, anyi ? 45 Hakamumanyisha kapitene ka masalayi bualu abu, yeye wakafila tshitalu kudi Yosefe. 46 Yeye wakasumba tshilulu tshia line; hakamutululeye hanshi, wakamujingila tshilulu, wakamuladika mu lukita lumbula mu dibue; wakabunguluisha dibue dinene, wakadijibika ku mushiku wa mbelu wa lukita. 47 Malia wa ku Magadala ne Malia mamu wa Yose bakamona hakamuladikabo.

 

Chapitre 16

kubika kua Yesu ku lufu ne malu makuabo a dituku adi

1 Hakahita dituku diabo dia kuikisha, Malia wa ku Magadala ne Malia mamu wa Yakobo ne Salome bakasumba bintu bia muhuya muimpe bualu bua kulua kumulababi. 2 Dituku dia kumudilu dia lumingu hatshiatshia bakalua ku lukita, diba dimane kuhatuka. 3 Bakadi bakonkangana ne, Watubunguluishila dibue didi ku lukita nganyi ? 4 Hakabandulukabo, bakamona dibue dimana kubunguluisha; diakadi ditambe bunene. 5 Hakabuelabo mu lukita, bakamona nsongalume mushikame ku luseke lua tshianza tshia balume, muluate tshilulu tshitoke; bakakema bikole. 6 Yeye wakabambila ne, Kanukemi; nudi nukeba Yesu Muena Nazaleta, wakashihabo ku mutshi mutshiamakane; yeye wakubika ku lufu; kena munemu; monai muaba wakadibo bamuladike ! 7 Kadi yai bienu, nuambile bayidi bandi ne Petelo ne, Yeye neadianjile ku mpala kuenu mu Galela, nenumumoneku bu muakunuambileye. 8 Bakumuka mu lukita, bakanyema, bualu bua lukanku ne buowa biakabakuata; kabakambila muntu dî, bua bakadi batshina.

9 Hakabika Yesu ku lufu dinda dia dituku dia kumudilu dia lumingu, wakamueneka diambedi kudi Malia wa ku Magadala, wakumusheye bademon muanda mutekete. 10 Yeye wakaya, wakamanyisha bakadi bikale ne Yesu, hakadibo bajinga badila. 11 Hakunvuabo ne, Yeye udi ne muoyo, wakumueneka kudi Malia, kabakitabusha.

12 Hakashika malu â, yeye wakamueneka mukudimuka ne munga mubidi kudi bakuabo babidi, hakadibo baya mu mpata. 13 Bobo bakaya, bakambila bakuabo bualu ebu; kadi kabakitabusha dî diabo.

14 Hashishe yeye wakamueneka kudi bayidi dikumi ne umue ha nkayabo, hakadibo bashikame badia bidia; yeye wakababela bualu bua buhidia buabo ne bukole bua mitshima yabo, bua bobo bakahidia kuitabusha dî dia bakamumona, hakabikeye ku lufu. 15 Yeye wakabambila ne, Yai bienu ha buloba buonso, nuambile bionso biakafukibua lumu luimpe. 16 Witabusha, wabatijibua, nebamusungile; wahidia, nebamuhishe. 17 Bimanyinu ebi nebifile badi bitabushe : nebumushe bademon munda mua bantu mu dina dianyi; nebakule miaku mihia-mihia; 18 nebakuate nyoka ne bianza; bianuabo tshintu tshia lufa, katshiena tshibasamisha; bialengabo badi ne masama bianza, nebasangale.

 

Yesu udi ubanda mu diulu

19 Hakabambila Mukelenge Yesu nunku, wakangatshibua mu diulu, wakashikama ku tshianza tshikole tshia Nzambi. 20 Bakaya, bakamba bualu bua Nzambi kuonso; Mukelenge wakabenzesha, wakajadika dî ne bimanyinu biakabalonda. Amen.